PROTOKÓŁ Nr 144-1/05 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 31 marca 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 144-1/05 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 31 marca 2005 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 144-1/05 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 31 marca 2005 roku Planowany porządek dzienny: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej IEn z dnia 21 października 2004 r. 2. Informacja na temat wstępnych wyników ekonomicznych IEn za rok 2004 (przed badaniem bilansu). 3. Informacja o pracach statutowych wykonanych w IEn w 2004 r. i przydziale środków na ten cel na 2005 r. 4. Referat Perspektywy wykorzystania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w energetyce dr hab. inż. Zbigniew Rak, ekspert Unii Europejskiej delegowany do Instytutu Energetyki w celu transferu wiedzy. 5. Informacja na temat wydzielenia Zakładu Doświadczalnego jako spółki z całkowitym kapitałem Instytutu Energetyki. 6. Wyrażenie opinii Rady Naukowej o kandydacie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. 7. Wyrażenie opinii Rady Naukowej na temat zasadności podwyżki poborów Dyrektorowi Instytutu Energetyki na poziomie inflacji za lata Sprawy osobowe. 9. Sprawy różne. Obecni: Zgodnie z listą obecności 23 członków Rady Naukowej oraz osoby zaproszone: - Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, - Z-ca Dyrektora IEn ds. Finansowych mgr Iwona Łyczkowska-Lizer, - doc. dr inż. Dariusz Dzirba (PGNiG), - mgr inż. Zygmunt Mozer (PSE S.A.), - mgr inż. Krzysztof Bugajny (IEn OT), - mgr inż. Ryszard Nowak (IEn OC CEREL), - dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, - dr hab. inż. Zbigniew Rak (IEn ZPC), - Jacek Lasocki (KZ NSZZ Solidarność ). (lista obecności w aktach Rady Naukowej). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który przywitał obecnych i zaproponował uzupełnienie porządku dziennego o następujące punkty: prezentacja sylwetki dr hab. inż. Zbigniewa Raka (po punkcie 3), wybór Komisji Skrutacyjnej (po punkcie 5), prezentacja sylwetki dr hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego (po powyższym punkcie). Uwag nie było. 1. Punkt 1 porządku dziennego: przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej w dniu r.

2 Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz zwrócił uwagę na to, że głosowanie w sprawie otwarcia przewodów doktorskich było tajne, a nie jawne. Poprawka została jednogłośnie przyjęta. Następnie zarządzono głosowanie. W głosowaniu jawnym oddano 23 głosy, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie protokołu z powyższą poprawką. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 217 r., przyjmuje protokół posiedzenia Rady z dnia r. W głosowaniu jawnym oddano 23 ważne głosy, w tym: - głosów za wnioskiem 23, 2. Punkt 2 porządku dziennego: Informacja na temat wstępnych wyników ekonomicznych IEn za rok 2004 (przed badaniem bilansu). Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz omówił bilans Instytutu Energetyki za rok 2004, zwracając uwagę, że po raz pierwszy przekroczono 50 mln zł przychodu. Wynik finansowy netto był dodatni i wyniósł około mln zł. Jedynie OT miał wynik ujemny, lecz jest to skutkiem strat z lat ubiegłych, a obecnie występuje tendencja wzrostowa. Pytań nie było. 3. Punkt 3 porządku dziennego Informacja o pracach statutowych wykonanych w IEn w 2004 r. i przydziale środków na ten cel na 2005 r. Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz omówił realizację prac statutowych w 2004 r. zrealizowano łącznie 59 tematów; podziękował wykonawcom za dotrzymanie terminu odbiorów prac. Kwota dotacji przyznanej na 2005 r. jest na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, tzn mln zł. Stanowi to około 70% wnioskowanej dotacji. Prof. Piłatowicz poinformował, że w tej sprawie wniesiono odwołanie do dyrektora Departamentu Bazy Badawczej MNiI, które będzie rozpatrzone przez Zespół Odwoławczy Rady Nauki. Pytań nie było. 4. Dodatkowy punkt porządku dziennego: prezentacja sylwetki dr hab. inż. Zbigniewa Raka Dyrektor IEn dr hab.inż. Jacek Wańkowicz przedstawił życiorys zawodowy i dorobek naukowy dr hab. inż. Zbigniewa Raka od r. eksperta do spraw ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki. 5. Punkt 4 porządku dziennego: referat Perspektywy wykorzystania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w energetyce Dr hab. inż. Zbigniew Rak, ekspert Unii Europejskiej delegowany do Instytutu Energetyki w celu transferu wiedzy, przedstawił referat prezentujący obecny stan wiedzy w dziedzinie ogniw

3 paliwowych oraz możliwości ich wykorzystania w energetyce. Szczególnie podkreślona została proponowana przez referenta wizja dla Instytutu Energetyki: preferowany kierunek badań i ich horyzont czasowy. W dyskusji podkreślano przede wszystkim następujące kwestie: możliwości finansowania prac badawczych w tej dziedzinie, konieczność konsolidacji wysiłków badawczych w skali kraju, aby uniknąć rozproszenia środków i inwestowania w badania nieperspektywicznych technologii, możliwości zintegrowania prac z badaniami w zakresie technologii zgazowania węgla, stanowiska PSE i MNiI w sprawie tej tematyki badań. 6. Punkt 5 porządku dziennego: informacja na temat wydzielenia Zakładu Doświadczalnego jako spółki z całkowitym kapitałem Instytutu Energetyki. Z-ca Dyrektora IEn ds. Finansowych mgr Iwona Łyczkowska-Lizer omówiła wyniki prac komisji do spraw wydzielenia Zakładu Doświadczalnego ze struktur IEn, podkreślając, że jest to wymagane przez aktualny i przewidywany w przyszłości stan prawny JBR-ów (rozporządzenie RM z dnia r.). W wyniku reorganizacji ZD stanie się osobą prawną spółką kapitałową, działającą w oparciu o przepisy prawa handlowego. Spośród analizowanych wariantów za najkorzystniejszy uznano utworzenie spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem IEn. Konieczne jest sprecyzowanie nazwy, formy i zakresu działalności, ustalenie organów nadzorczych, przyjęcie zasad możliwych do tworzenia kapitałów i funduszy oraz podziału zysku. Umowa spółki powinna być przygotowana przez specjalistę. Po opracowaniu propozycji konieczne byłyby konsultacje z pracownikami ZD. Dyskusja nad tym tematem była długa i urozmaicona. Najważniejsze głosy w skrócie przedstawiają się następująco: mgr inż. Krzysztof Kobyliński: co ZD zyska, a co straci? Dotychczasowe próby prywatyzacji nie były zachęcające. Konieczne jest przeanalizowanie wszystkich wariantów. dr inż. Marceli Kaźmierski: czy nie byłoby celowe rozszerzenie ZD o inne jednostki organizacyjne IEn, również zajmujące się produkcją? dr hab. inż. Jacek Wańkowicz: uzasadnione jest podjęcie tylko takich kroków, jakich wymaga stan prawny (ustawa). mgr inż. Jerzy Mikołajczyk: czy analizowane były inne formy organizacyjne (np. spółka komandytowa z aportem w postaci wiedzy pracowników)? mgr Iwona Łyczkowska-Lizer: czy jest to przekształcenie własnościowe, czy zmiana formy prawnej? Właścicielem pozostaje faktycznie Skarb Państwa. Preferencje dla pracowników (np. prawo pierwokupu) można zawrzeć w umowie. mgr inż. Stanisław Kiszło: prowadzone były rozmowy z niektórymi pracownikami ZD i radcą prawnym, na podstawie których opracowano konkretne propozycje. Alternatywą jest oparcie się na ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia i przekazanie części udziałów pracownikom. mgr Iwona Łyczkowska-Lizer: wspomniana ustawa nie może mieć zastosowania, gdyż dotyczy przedsiębiorstw państwowych. prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz: niemożliwe jest rozwiązanie wszystkich zgłaszanych kwestii na miejscu, wszystkie uwagi muszą być starannie przeanalizowane. mgr inż. Stanisław Soja: przekształcenia są nieuniknione ze względu na wymagania UE. Uchwały w tej sprawie nie podjęto. 7. Dodatkowy punkt porządku dziennego: wybór Komisji Skrutacyjnej

4 Przewodniczący Rady Naukowej doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: mgr inż. Krystyna Malesa, dr inż. Zygmunt Kuran, mgr inż. Marek Jaworski. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym proponowany skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie przyjęty. Komisja ukonstytuowała się w składzie: mgr inż. Krystyna Malesa przewodnicząca, dr inż. Zygmunt Kuran i mgr inż. Marek Jaworski członkowie. 8. Punkt 6 porządku dziennego: Wyrażenie opinii Rady Naukowej o kandydacie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz przedstawił życiorys zawodowy i dorobek naukowy dr hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego. Kandydat uzupełnił te informacje. W odpowiedzi na zadawane pytania kandydat wyjaśnił, że zgadza się z koniecznością wypracowania koncepcji rozwoju IEn i jej interdyscyplinarnym charakterem. Podał również, że zamierza kontynuować swoje obowiązki zawodowe na Politechnice Warszawskiej jedynie do czasu zakończenia przewodów doktorskich, których jest promotorem, i że według jego oceny nie będzie to kolidowało z nowym zakresem obowiązków. Następnie zarządzono głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 19 ważnych głosów, z tego za 8, przeciw 9, wstrzymujących się 2. Na tej podstawie przyjęto uchwałę o następującym brzmieniu: Uchwała nr 218 r., w wyniku głosowania tajnego nie wyraża pozytywnej opinii w sprawie wniosku o powołanie dr hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Energetyki do spraw Naukowych. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem oddano 19 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 8, - głosów przeciwko wnioskowi 9, - wstrzymało się od głosu Punkt 7 porządku dziennego: Wyrażenie opinii Rady Naukowej na temat zasadności podwyżki poborów Dyrektorowi Instytutu Energetyki na poziomie inflacji za lata Dyrektor IEn dr hab. inż, Jacek Wańkowicz wyjaśnił, że ostatnia podwyżka miała miejsce w 2001 r. Proponowana podwyżka odpowiadałaby sumarycznej inflacji za lata , ocenianej na około 12%, i zamknęłaby się sumą zł. Uwag i pytań nie było. W tej sprawie zarządzono głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 19 ważnych głosów, z tego za 12, przeciw 3, wstrzymujących się 4. Na tej podstawie przyjęto uchwałę o następującym brzmieniu: Uchwała nr 219

5 r., w wyniku głosowania tajnego uznaje za uzasadnioną podwyżkę poborów Dyrektora Instytutu Energetyki na poziomie inflacji za lata W głosowaniu tajnym nad wnioskiem oddano 19 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 12, - głosów przeciwko wnioskowi 3, - wstrzymało się od głosu Punkt 8 porządku obrad: sprawy osobowe Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz w imieniu Komisji Przewodów Doktorskich IEn przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Rinka na temat Analiza wpływu układów wyzwalania tyrystorów w statycznych układach wzbudzenia na właściwości generatora synchronicznego w niesymetrycznych stanach pracy, proponując jako promotora pracy doktorskiej doc. dr hab. inż. Krzysztofa Madajewskiego. Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz przedstawił charakterystykę potencjalnego doktoranta oraz omówił dokumenty załączone do wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego. Protokół z posiedzenia Komisji Przewodów Doktorskich znajduje się w aktach Rady. Przeprowadzono głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 7 ważnych głosów, wszystkie za. Na tej podstawie przyjęto uchwałę o następującym brzmieniu: Uchwała nr 220 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Przewodów Doktorskich, otwiera przewód doktorski mgr inż. Robertowi Rinkowi, ustając temat rozprawy doktorskiej Analiza wpływu układów wyzwalania tyrystorów w statycznych układach wzbudzenia na właściwości generatora synchronicznego w niesymetrycznych stanach pracy, oraz powołuje na promotora pracy doktorskiej doc. dr hab. inż. Krzysztofa Madajewskiego. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 8 osób. W głosowaniu tajnym oddano 7 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 7, W dalszym ciągu przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward Andersen przedstawił opinie Komisji w sprawach: 1. mianowania dr hab. inż. Zbigniewa Raka na stanowisko docenta w Instytucie Energetyki, 2. mianowania mgr inż. Marcina Maternickiego na stanowisko starszego specjalisty badawczotechnicznego w Instytucie Energetyki,

6 3. przyznania stypendium naukowego mgr inż. Sławomirowi Kakietkowi, w związku z otwarciem przewodu doktorskiego, 4. przyznania stypendium naukowego mgr inż. Bartoszowi Świątkowskiemu, w związku z otwarciem przewodu doktorskiego. W dyskusji zgłoszono wniosek o celowości rozpatrzenia propozycji powołania w Instytucie Energetyki funduszu stypendialnego (mgr inż. Ryszard Nowak). Nad powyższymi wnioskami przeprowadzono oddzielne głosowania. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że: w sprawie pierwszego wniosku oddano 7 ważnych głosów wszystkie za; w sprawie drugiego wniosku oddano 19 ważnych głosów wszystkie za; w sprawie trzeciego wniosku oddano 19 ważnych głosów, w tym 18 za, 1 wstrzymujący się; w sprawie czwartego wniosku oddano 19 ważnych głosów, w tym 18 za, 1 wstrzymujący się. Na tej podstawie podjęto uchwały o następującym brzmieniu: Uchwała nr 221 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie dr hab. inż. Zbigniewa Raka na stanowisko docenta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 8 osób. W głosowaniu tajnym oddano 7 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 7, Uchwała nr 222 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie mgr inż. Marcina Maternickiego na stanowisko starszego specjalisty badawczo-technicznego w Instytucie Energetyki. W głosowaniu tajnym oddano 19 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 19, Uchwała nr 223

7 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla mgr inż. Sławomira Kakietka w związku z otwarciem przewodu doktorskiego. W głosowaniu tajnym oddano 19 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 18, - wstrzymało się od głosu 1. Uchwała nr 224 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla mgr inż. Bartosza Świątkowskiego w związku z otwarciem przewodu doktorskiego. W głosowaniu tajnym oddano 19 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 18, - wstrzymało się od głosu Punkt 9 porządku obrad: sprawy różne. Doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz przypomniał o konieczności powołania Komisji ds. oceny dorobku pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz podał, że w związku ze zmianami prawnymi ocena będzie się odbywać w oparciu o nową ustawę i nowe procedury, inne od stosowanych w latach ubiegłych. Nie zgłoszono dalszych spraw, w związku z czym Przewodniczący Rady Naukowej podziękował przybyłym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady, informując o tym, ze kolejne posiedzenie jest wstępnie planowane na koniec czerwca b.r. Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Energetyki dr inż. Tomasz Gałka