Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów

2 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akade- 2

3 3. mia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2002 T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 3

4 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. rok 2010/11 Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Zapoznanie z problematyką faz projektowania systemów informatycznych, modeli projektowania, zastosowania praktycznego konkretnych modeli do rzeczywistych typów projektów. Szczegółowe przedstawienie problematyki analizy wymagań użytkownika i modelowania logicznego, pisania specyfikacji, oceny kosztów projektu, a w szczególności zadania projektowe, ich rezultaty i typy modeli logicznych w fazie modelowania ze szcvzególnym uwzględnieniem modelowania obiektowego. Omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie i prezentacja przykładowych rozwiązań podproblemów realizowanych w trakcie procesu projektowania systemów. 4

5 Egzamin pisemny składający się z dwóch części. Częśc pierwsza zawiera 6 pytań otwartych dotyczących ogólnej znajomości procesu projektowania i stosowanych metod, częśc druga składa się z 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) dotyczących szczegółowych zagadnień modelowania logicznego, fizycznego, implementacji i testowania. Pytania są punktowane od 0 do 1 pkt, przy czym suma punktów za pytania zamknięte jest mnozona przez wagę 75%. Końcowa ocena za przedmiot uwzględnia 70% oceny z egzaminu oraz 30% oceny z zaliczenia (wymagane jest pozytywne zdanie egzaminu). Wstęp (3 godziny) - Zastosowania informatyki: modele obliczeniowe, modele semantyczne, modele morfologiczne, co to jest dobry program, projekt, zarządzanie projektem Tworzenie systemów informatycznych (4 godziny) - Fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania: Szczegółowe omówienie faz projektowania, Modele projektowania: kaskadowy, przyrostowe, model V, modele iteracyjne, pragmatyczny, prototypów prowizorycznych, model ewolucyjnej konstrukcji prototypów, prototypowanie wynalazcze, modele błyskawicznego tworzenia aplikacji (RAD, JAD), model spiralny Boehma, model RUP, model rozwoju oprogramowania wielokrotnego użycia,. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego (model logiczny) (11 godzin) - Przygotowanie specyfikacji: cel, zawartość, atrybuty, pisanie specyfikacji - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania strukturalnego: model środowiska, model behawioralny: model funkcjonalny, model danych, model zmian stanów systemu - Podstawowe fazy modelowania strukturalnego: ogólna definicja zadań, lista bodźców zewnętrznych, diagram kontekstowy, diagramy przepływu danych, - Modelowanie obiektowe wstęp do obiektów i klas - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego: charakterystyki obiektów: stan wewnętrzny, sposób zachowania, unikalna tożsamość, podstawowe własności projektowania i programowania obiektowego: enkapsulacja, relacja dziedziczenia, polimorfizm, paradygmat programowania z użyciem abstrakcyjnych struktur danych a paradygmat programowania obiektowego, fazy analizy: konstrukcja modelu wymagań użytkownika, identyfikacja klas i obiektów, identyfikacja atrybutów i operacji obiektów oraz zdefiniowanie odpowiedzialności klas, konstrukcja diagramów struktur obiektowych i klas - Modelowanie obiektowe metodologia OMT: struktura statyczna aplikacji: model obiektów i diagramy układy hierarchiczne z więzami, rozwiązanie przykładu z opisem szczegółowym specyfikacji, analizą (proponowane klasy i obiekty, powiązania i połączenia, zastosowanie generalizacji, przedstawienie diagramu obiektowego), zmiany stanu aplikacji w czasie: model dynamiczny i diagramy zmiany stanu obiektów, obliczenia dokonywane w systemie: model funkcjonalny i diagramy przepływu danych, wzajemne związki modeli, model przypadków użycia Projektowanie systemu informatycznego (model fizyczny) (3 godziny) - Kryteria poprawnej definicji projektu systemu informatycznego: kryteria poprawnej dekompozycji systemu informatycznego, sposoby wiązania modułów, - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie projektowania strukturalnego: projektowanie proceduralne, projektowanie oparte na architekturze sprzętowej, projektowanie oparte na analizie transformacyjnej, projektowanie oparte na analizie transakcyjnej - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego Implementacja i testowanie systemu informatycznego (3 godziny) - etapy fazy implementacji i testowania - podstawowe zagadnienia kodowania - obiektowe języki programowania na przykładzie C++, Java (z przykładami) - stosowanie wzorców projektowych - metody testowania oprogramowania 5

6 Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego (1 godzina) - Aspekty i rodzaje pielęgnacji systemów informatycznych - Podstawowe zagadnienia pielęgnacji systemów informatycznych - Etapy fazy pielęgnacji rok 2010/11 [1] M. Flasiński, Zarządzanie Projektami Informatycznymi [2] pod redak. J. Górskiego, Inżynieria Oprogramowania [3] W.M.Turski, Propedeutyka Informatyki (ostatni rozdział) [4] Redmil F.J. et al.: A Guideline for Writing a System Requirements Specification (SRS) for Computer Systems, Suplement to British Telecommunications Engineering Journal, Vol 6, Part 4, January 1988 [5] A. Krawczyk, Object Modeling Technique, Informatyka nr r [6] R.S. Pressman, Praktyczne Podejście do Inżynierii Programowania, [7] G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson, UML- Przewodnik Użytkownika Stopień, imię i nazwisko: dr Bernard Maj Nazwa przedmiotu: Technologie i techniki internetowe Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych. Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, tworzenie własnego kodu źródłowego strony WWW i przedstawienie jej działania. Test zaliczeniowy Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML, http, JavaScript, PHP, Java, Ajax GWT) Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. 6

7 1. Eric A. Meyer, CSS. Leksykon kieszonkowy, Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion, 2005 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Komsta Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne Formuła zajęć: wykład Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kierunkowych Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań systemów informatycznych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem tj zarządzania łańcuchem dostaw, handlu elektronicznym, zarządzania relacjami z klientem, pozyskiwania informacji zarządczej przy wykorzystaniu projektów typu Data Warehouse i Data Mart. Omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych, prezentacja multimedialna, case study. Egzamin pisemny 1. Charakterystyka systemów informatycznych klasy ERP (5 godz.) - architektura systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - integracja rozwiązań informatycznych - obszary funkcjonalne rozwiązań - korzyści z wdrożenia systemów 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) (5 godz.) - zapoznanie z pojęciem łańcucha dostaw oraz jego elementami - strategie zarządzania łańcuchem dostaw - wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia integrującego łańcuch dostaw 3. Implementacja rozwiązań internetowych w systemach zintegrowanych (5 godz.) - implementacja rozwiązań typu ebusiness - implementacja rozwiązań typu e-commerce - wykorzystanie otwartych portali internetowych w procesach pozyskania informacji zarządczej 7

8 rok 2010/11 4. Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemów klasy CRM (Customer Relationship Management) (5 godz.) - CRM jako filozofia działania przedsiębiorstwa, - system informatyczny klasy CRM jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, - case study. 5. Hurtownie Danych jako projekty wspomagające procesy decyzyjne (5 godz.) - miejsce systemów wspomagania podejmowania decyzji w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa - zapoznanie z głównymi cechami narzędzi analitycznych typu OLAP - implementacja rozwiązań typu Data Warehouse i Data Mart 6. Zastosowania wielowymiarowych technologii OLAP (On Line Analitycal Processing) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (5 godz.) - zastosowania wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie sprzedaży - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie kosztów - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w procesach planowania i budżetowania Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, wyd. WSE-I, 2005 r. Stopień, imię i nazwisko: dr Bogusław Blachnicki Nazwa przedmiotu: Socjologia Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wybranych problemów społecznych, których waga i aktualność mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie. Przy tej okazji studenci powinni również poznać elementarne 8

9 pojęcia i teorie, które pozwalają opisać i zrozumieć owe przemiany. Na tej podstawie można oczekiwać zrealizowania przynajmniej w ograniczonym (głównie ilością godzin) stopniu tego celu edukacji socjologicznej, który C. W. Mills określił przed laty jako kształtowanie socjologicznej wyobraźni. Wykład interaktywny Egzamin pisemny 1. Co to jest socjologia? Geneza socjologii. Rozwój myśli socjologicznej (Comte, Durkheim, Weber, funkcjonalizm, teoria konfliktu). Socjologiczna wyobraźnia i język socjologiczny. 2. Od zachowań do stosunków społecznych. Pojęcie zachowania i działania. Typy działań wg Webera. Cztery teorie interakcji (behawioralna, wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, dramaturgiczna). Pojęcie stosunku i roli społecznej. 3. Grupy społeczne. Odmiany zbiorowości społecznych. Kryteria klasyfikacji grup. 4. Kultura i społeczeństwo. Potoczne i socjologiczne ujęcia kultury. Trzy segmenty kultury. Różnorodność kultury. 5. System aksjo-normatywny. Normy i wartości. Podsystemy aksjo-normatywne (zwyczaje, moralność, prawo). Sposoby stosowania się do reguł. 6. Kultura zaufania. Teoria zaufania. Pojęcie zaufania. Zasadność zaufania. 7. Struktura społeczna. Rodzaje stratyfikacji społecznej. Teorie struktury społecznej (Marks, Weber, E. O. Wright). Klasa średnia. Ruchliwość społeczna. 8. Nowoczesne organizacje. Biurokracja wg Webera oraz rozwinięcie teorii wg Blaua, Mertona, Foucault. Zjawisko debiurokratyzacji we współczesnym świecie. 9. Praca i życie gospodarcze. Co to jest praca? Zmiany systemu zatrudnienia i podziału pracy. Tayloryzm, fordyzm i postfordyzm. Zjawisko bezrobocia. Problem niepewności pracy. 10. Rządzenie i polityka. Teorie władzy ( Blau, Weber). Typy przywództwa w grupie. Pojęcie państwa i systemy polityczne. Powstanie i rozwój demokracji liberalnej. Państwo i kwestia narodowa. 11. Religia jako zjawisko społeczne. Co to jest religia? Typy religii. Teorie religii (Marks, Durkheim, Weber). Rodzaje organizacji religijnych. Nowe ruchy religijne. Literatura podstawowa: 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1..H.Turner: Socjologia: Koncepcje i ich zastosowanie. Warszawa Poznań P.Rybicki: Struktura społecznego świata. Warszawa J.Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa B.Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa P.L.Berger, Th.Luckman: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa R.K.Merton: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa

10 Stopień, imię i nazwisko: Studium Języków Obcych Nazwa przedmiotu: lektorat z języka angielskiego Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: 120 Studia niestacjonarne: 120 rok 2010/11 Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1-2 (stacjonarne), 1-2 (niestacjonarne) Ilość punktów ECTS: 4, 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przystąpienie do testu plasującego umożliwiającego przypisanie do grupy na odpowiednim poziomie. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, dialogi, prezentacje, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych np.: list formalny i nieformalny, , ogłoszenie, CV, opowiadanie warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych, obecności oraz aktywności na zajęciach, a także zaliczenie przydzielonej lektury karnej za nieusprawiedliwione nieobecności, przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę forma zaliczenia: pisemna i ustna forma egzaminu: pisemna reguły gramatyki, leksyki, fonetyki, morfologii i składni języka angielskiego w zależności od poziomu teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia w mówieniu rozwijające słownictwo, wymowę i komunikację językową ze zwracaniem uwagi na poprawne używanie języka w mowie i piśmie czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów dostosowanych poziomem słuchanie orginalnych tekstów mówionych (programy radiowe i telewizyjne, film) dla zrozumienia zawartości informacyjnej zasady pisania tekstów użytkowych typu opis, opowiadanie, rozprawka, list prywatny lub formalny, recenzja, CV, list motywacyjny Total English (Pearson Longman) Student s Book, Electronic Workbook - różne poziomy 10

11 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Dziwiński Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak wymagań wstępnych. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Podstawowa wiedza z zakresu praw własności intelektualnej, ich charakteru, rodzajów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, ochrony a także odpowiedzialności z tytułu ich naruszeń w świetle prawa polskiego oraz międzynarodowego wykład, ewentualna dyskusja Kolokwium w postaci trzech pytań opisowych obejmujące swoim zakresem tematykę wykładu oraz wybraną literaturę uzupełniającą. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów. 1. Geneza i pojęcie prawa własności intelektualnej oraz jego miejsce w systemie prawa (1 godz.) 2. Źródła prawa własności intelektualnej (1 godz.) 3. Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej (1 godz.) 4. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej ( 1 godz.) 5. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej (1 godz.) 6. Prawa pokrewne (1 godz.) 7. Korzystanie z praw własności intelektualnej (1 godz. ) 8. Ochrona majątkowych praw autorskich oraz autorskich dóbr osobistych (1 godz.) 9. Przeniesienie własności intelektualnej (1 godz.) 10. Naruszenie własności intelektualnej (1 godz.) 11. Prawnokarna ochrona własności intelektualnej (1 godz.) 12. Ustanie ochrony własności intelektualnej (1 godz.) 13. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (1 godz.) 14. Prawo patentowe (1 godz.) 15. Własność intelektualna w prawie międzynarodowym (1 godz.) 1. M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa J. Barta (red.) System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa

12 Prowadzący: prof. nadzw. KSW dr hab. Ryszard Szewczyk Nazwa przedmiotu: Finanse Rok: 2 Semestr: 4 Rodzaj studiów: Stacjonarne Forma kursu: wykład + ćwiczenia rok 2010/11 Stacjonarne 30 wykładu, 15 ćwiczeń Forma zaliczenia: egzamin pisemny testowy Punkty ECTS: 5 Opis przedmiotu - cel: Celem zajęć jest wyrobienie u studentów umiejętności kojarzenia faktów i zjawisk pieniężnych zachodzących na rynkach finansowych oraz ukazanie roli banków i innych instytucji finansowych w przepływie strumieni pieniężnych, a także skutków tych przepływów dla przebiegu procesów gospodarczych. Opis przedmiotu - treść: 1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 2. Ewolucja i teorie pieniądza 3. System finansowy 4. Struktura systemu finansów publicznych 5. Elementy polityki budżetowej 6. Rynki i instrumenty finansowe 7. Systemy bankowe 8. Bankowość centralna i polityka pieniężna 9. Bankowość komercyjna 10. Czynne i bierne operacje bankowe 11. Usługi rozliczeniowe banków 12. Banki na rynku pieniężnym 13. Banki na rynku kapitałowym 14. Bankowość elektroniczna 15. Konglomeraty finansowe Literatura: 1. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa S. Flejterski, B. Świecka (red.) Elementy finansów i bankowości. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa S. Owsiak, Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa R. Szewczyk (red.) Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, System finansowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego i B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

13 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Jacek Osiewalski Nazwa przedmiotu: Ekonometria Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): zaliczenie kursów zawierających podstawowe treści z zakresu algebry liniowej (zwłaszcza rachunek macierzowy), analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz mikroi makroekonomii. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Wykształcenie umiejętności budowy, estymacji i interpretacji podstawowych modeli ekonometrycznych (jednorównaniowych:i wielorównaniowych). Tradycyjny, sformalizowany wykład akademicki - omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja podstawowych modeli statystycznych i metod ich estymacji, omawianie ich ograniczeń oraz przypadków ich wykorzystania. Egzamin pisemny - 2 zadania do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli jedno- i wielowrównaniowych. Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia; model ekonometryczny. 2 h Klasyczny model liniowej regresji wielorakiej: punktowa estymacja parametrów (metoda najmniejszych kwadratów MNK; twierdzenie Gaussa i Markowa); przedziały ufności dla parametrów; podstawowe testy hipotez o parametrach (testy t i F); mierniki dopasowania. 5 h Elementy regresji nieliniowej; numeryczna realizacja MNK. 2 h Regresja liniowa i nieliniowa w ekonomii (funkcje produkcji, kosztów, popytu). 2h Uogólniona regresja liniowa; heteroskedastyczność, autokorelacja. 2 h Regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi: własności estymatora MNK; modele autoregresyjne. 2 h Liniowe modele wielorównaniowe: klasyfikacja; postacie: strukturalna i zredukowana; przykłady: modele rynku, modele gospodarki. Modele o równaniach współzależnych: identyfikowalność i metody estymacji parametrów. Modele dynamiczne: analiza mnożnikowa. 5 h Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. Wprowadzenie do ekonometrii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Maddala G.S. Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria wpółczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

14 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w handlu, finansach i bankowości Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 rok 2010/11 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 5, 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Zapoznanie z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Główny nacisk zostanie położony na systemy zintegrowane. W ramach zadań projektowych studenci uzyskają praktyczną znajomość systemu SAP, który ma dominującą pozycję na rynku systemów wspomagających zarządzanie. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Klasyfikacja i charakterystyka informatycznych systemów zarządzania. Systemy EIS (Executive Information System), DSS (Decision Support System), ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), MRPII (Manufacturing Resource Planning), CAM (Computer Aided Manufacturing). Struktura zintegrowanego systemu informatycznego. Przykład systemu SAP. Moduły systemu zintegrowanego na przykładzie systemu SAP i ich funkcje we wspomaganiu działalności operacyjnej Moduły analityczne w systemie SAP. Rozwiązania dla e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. E-handel, e-banking, e-aukcje, e-marketing, e-reklama, e-logistyka, e-urząd, e-learning. Masowa indywidualizacja produktów. Systemy CRM. Hurtownia danych jako podstawa systemów DSS i EIS. Architektura hurtowni danych. Podstawy projektowania hurtowni danych. Systemy informatyczne bankowości i finansów. Systemy informatyczne administracji publicznej. Systemy informatyczne rachunkowości. 1. Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, AE Wrocław, W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, WN PWN, Warszawa W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H.Beck, Warszawa

15 - kwartalnik Strategie w biznesie. inne witryny poświęcone SIZ Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Wirtualna przedsiębiorczośći Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3, 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu środków informatyki szczególnie Internetu, oraz przedstawienie analiz i prognoz podjęcia takiej działalności. Zaprezentowane zostaną różne platformy internetowe B2B, B2C, C2C a także możliwości wykorzystania internetu w takich obszarach jak marketing, reklama, handel, bankowość, administracja, zdalne nauczanie, logistyka. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Strategia wyszukiwania informacji w Internecie. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu. Nowe koncepcje wyszukiwarek specjalistycznych. Zasoby polskiego i światowego internetu w wybranych zakresach tematycznych. Systemy informacyjne e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. Portale korporacyjne. E-handel, Formy i metody płatności w Internecie. Pasaże handlowe. Aukcje internetowe. E-marketing, e-reklama. Tożsamość i wizerunek firmy analiza wybranych witryn korporacyjnych. E-logistyka, e-urząd, e-learning. Elementy informatyki bankowej. e-banking, Banki wirtualne. Systemy CRM, systemy masowej indywidualizacji. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi (XML). 15

16 rok 2010/11 Afuah A, Tucci C.L. Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003, Collin S., Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju, Poltex, Warszawa 2001, Gregor B., Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2002, Kare-Silver de, M. E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002, Norris M, West S., E-biznes, WKiŁ, Warszawa 2002, Perrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion 2002, Płoski Z, Słownik encyklopedyczny Informatyka, Komputer i Internet, Wyd. Europa 2001, Simon A.R., Shaffer S.L. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2002, Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: PHP i MySQL Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): kurs programowania w języku C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kształcenia do wyboru. Typ przedmiotu: fakultatywny Zapoznanie z problematyką projektowania stron WWW i obsługi baz danych za pomocą skryptowego języka PHP. Przedstawienie podstawowych struktur języka i metod oraz funkcji niezbędnych do obsługi pobierania, przekazywania i przechowywania danych (tak strukturalnie jak i obiektowo) oraz do wspołpracy z bazą danych. Praktyczne zaznajomienie z systemem bazowo danowym MySQL: serwer MySQL, administrowanie bazą, zastosowanie praktyczne bazy i podstawowe operacje z poziomu strony WWW. Prezentacja multimedialna z omawianiem zagadnień teoretycznych i przykładów programistycznych zadań. Zaliczenie polegające na stworzeniu bazy danych i implementacji w języku PHP strony WWW do zarządzania tą bazą (podstawowe operacje bazowo-danowe) zaliczenie ćwiczeń. 16

17 Wprowadzenie (1godz.) co to jest PHP, własności i ogólna charakterystyka MySQL i MySQLi instalowanie i konfiguracja PHP5 i MySQL Podstawy PHP (5 godz) zmienne, stałe, operatory instrukcje warunkowe, pętle, instukcja wyboru funkcje złożone struktury danych (tablice zwykłe i asocjacyjne) Dane pobieranie, przekazywanie i przechowywanie (4 godz) pobieranie danych z formularzy sesje obsługa plików MySQL (5 godz) administracja poprzez przeglądarkę łączenie się z serwerem bazy danych zapytania i pozyskiwanie danych przy użyciu instrukcji przygotowywanych podzapytania transakcje zabezpieczenie połączeń przy użyciu protokołu SSL 1. W. J. Gilmore, PHP 4. 0, Poradnik dla Programistów, MIKOM. 2. J. Coggeshall, PHP5, Księga Eksperta, Helion. 3. A. Trachtenberg, PHP5, Nowe Możliwości, O Reilly, Helion. 4. A. Kierzkowski, R. Janeczek, PHP5, Tworzenie Stron WWW, Ćwiczenia Praktyczne, Helion. Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Łachwa Nazwa przedmiotu: Komunikacja i funkcjonalność stron WWW Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 10 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie teoretycznych podstaw komunikacji i komunikacji wizualnej oraz metodologii badania funkcjonalności stron internetowych. Nabycie umiejętności oceny witryny internetowej. 17

18 Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omawianie przypadków. Projekt indywidualny: ocena wybranej witryny. Wybrane elementy teorii komunikacji (2). Komunikacja wizualna (2). Funkcjonalność w Internecie (2). Metodologia Jacoba Nielsena (6). Przykład oceny funkcjonalności witryny internetowej (3). rok 2010/11 1. J. Nielsen: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion J. Nielsen, M. Tahir: Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów. Helion J. Nielsen, H. Loranger: Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. WN PWN 2006 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2008/2009 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. 18

19 Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 19

20 rok 2010/11 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych 20