Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów

2 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akade- 2

3 3. mia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2002 T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 3

4 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. rok 2010/11 Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Zapoznanie z problematyką faz projektowania systemów informatycznych, modeli projektowania, zastosowania praktycznego konkretnych modeli do rzeczywistych typów projektów. Szczegółowe przedstawienie problematyki analizy wymagań użytkownika i modelowania logicznego, pisania specyfikacji, oceny kosztów projektu, a w szczególności zadania projektowe, ich rezultaty i typy modeli logicznych w fazie modelowania ze szcvzególnym uwzględnieniem modelowania obiektowego. Omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie i prezentacja przykładowych rozwiązań podproblemów realizowanych w trakcie procesu projektowania systemów. 4

5 Egzamin pisemny składający się z dwóch części. Częśc pierwsza zawiera 6 pytań otwartych dotyczących ogólnej znajomości procesu projektowania i stosowanych metod, częśc druga składa się z 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) dotyczących szczegółowych zagadnień modelowania logicznego, fizycznego, implementacji i testowania. Pytania są punktowane od 0 do 1 pkt, przy czym suma punktów za pytania zamknięte jest mnozona przez wagę 75%. Końcowa ocena za przedmiot uwzględnia 70% oceny z egzaminu oraz 30% oceny z zaliczenia (wymagane jest pozytywne zdanie egzaminu). Wstęp (3 godziny) - Zastosowania informatyki: modele obliczeniowe, modele semantyczne, modele morfologiczne, co to jest dobry program, projekt, zarządzanie projektem Tworzenie systemów informatycznych (4 godziny) - Fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania: Szczegółowe omówienie faz projektowania, Modele projektowania: kaskadowy, przyrostowe, model V, modele iteracyjne, pragmatyczny, prototypów prowizorycznych, model ewolucyjnej konstrukcji prototypów, prototypowanie wynalazcze, modele błyskawicznego tworzenia aplikacji (RAD, JAD), model spiralny Boehma, model RUP, model rozwoju oprogramowania wielokrotnego użycia,. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego (model logiczny) (11 godzin) - Przygotowanie specyfikacji: cel, zawartość, atrybuty, pisanie specyfikacji - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania strukturalnego: model środowiska, model behawioralny: model funkcjonalny, model danych, model zmian stanów systemu - Podstawowe fazy modelowania strukturalnego: ogólna definicja zadań, lista bodźców zewnętrznych, diagram kontekstowy, diagramy przepływu danych, - Modelowanie obiektowe wstęp do obiektów i klas - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego: charakterystyki obiektów: stan wewnętrzny, sposób zachowania, unikalna tożsamość, podstawowe własności projektowania i programowania obiektowego: enkapsulacja, relacja dziedziczenia, polimorfizm, paradygmat programowania z użyciem abstrakcyjnych struktur danych a paradygmat programowania obiektowego, fazy analizy: konstrukcja modelu wymagań użytkownika, identyfikacja klas i obiektów, identyfikacja atrybutów i operacji obiektów oraz zdefiniowanie odpowiedzialności klas, konstrukcja diagramów struktur obiektowych i klas - Modelowanie obiektowe metodologia OMT: struktura statyczna aplikacji: model obiektów i diagramy układy hierarchiczne z więzami, rozwiązanie przykładu z opisem szczegółowym specyfikacji, analizą (proponowane klasy i obiekty, powiązania i połączenia, zastosowanie generalizacji, przedstawienie diagramu obiektowego), zmiany stanu aplikacji w czasie: model dynamiczny i diagramy zmiany stanu obiektów, obliczenia dokonywane w systemie: model funkcjonalny i diagramy przepływu danych, wzajemne związki modeli, model przypadków użycia Projektowanie systemu informatycznego (model fizyczny) (3 godziny) - Kryteria poprawnej definicji projektu systemu informatycznego: kryteria poprawnej dekompozycji systemu informatycznego, sposoby wiązania modułów, - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie projektowania strukturalnego: projektowanie proceduralne, projektowanie oparte na architekturze sprzętowej, projektowanie oparte na analizie transformacyjnej, projektowanie oparte na analizie transakcyjnej - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego Implementacja i testowanie systemu informatycznego (3 godziny) - etapy fazy implementacji i testowania - podstawowe zagadnienia kodowania - obiektowe języki programowania na przykładzie C++, Java (z przykładami) - stosowanie wzorców projektowych - metody testowania oprogramowania 5

6 Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego (1 godzina) - Aspekty i rodzaje pielęgnacji systemów informatycznych - Podstawowe zagadnienia pielęgnacji systemów informatycznych - Etapy fazy pielęgnacji rok 2010/11 [1] M. Flasiński, Zarządzanie Projektami Informatycznymi [2] pod redak. J. Górskiego, Inżynieria Oprogramowania [3] W.M.Turski, Propedeutyka Informatyki (ostatni rozdział) [4] Redmil F.J. et al.: A Guideline for Writing a System Requirements Specification (SRS) for Computer Systems, Suplement to British Telecommunications Engineering Journal, Vol 6, Part 4, January 1988 [5] A. Krawczyk, Object Modeling Technique, Informatyka nr r [6] R.S. Pressman, Praktyczne Podejście do Inżynierii Programowania, [7] G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson, UML- Przewodnik Użytkownika Stopień, imię i nazwisko: dr Bernard Maj Nazwa przedmiotu: Technologie i techniki internetowe Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych. Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, tworzenie własnego kodu źródłowego strony WWW i przedstawienie jej działania. Test zaliczeniowy Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML, http, JavaScript, PHP, Java, Ajax GWT) Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. 6

7 1. Eric A. Meyer, CSS. Leksykon kieszonkowy, Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion, 2005 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Komsta Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne Formuła zajęć: wykład Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kierunkowych Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań systemów informatycznych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem tj zarządzania łańcuchem dostaw, handlu elektronicznym, zarządzania relacjami z klientem, pozyskiwania informacji zarządczej przy wykorzystaniu projektów typu Data Warehouse i Data Mart. Omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych, prezentacja multimedialna, case study. Egzamin pisemny 1. Charakterystyka systemów informatycznych klasy ERP (5 godz.) - architektura systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - integracja rozwiązań informatycznych - obszary funkcjonalne rozwiązań - korzyści z wdrożenia systemów 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) (5 godz.) - zapoznanie z pojęciem łańcucha dostaw oraz jego elementami - strategie zarządzania łańcuchem dostaw - wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia integrującego łańcuch dostaw 3. Implementacja rozwiązań internetowych w systemach zintegrowanych (5 godz.) - implementacja rozwiązań typu ebusiness - implementacja rozwiązań typu e-commerce - wykorzystanie otwartych portali internetowych w procesach pozyskania informacji zarządczej 7

8 rok 2010/11 4. Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemów klasy CRM (Customer Relationship Management) (5 godz.) - CRM jako filozofia działania przedsiębiorstwa, - system informatyczny klasy CRM jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, - case study. 5. Hurtownie Danych jako projekty wspomagające procesy decyzyjne (5 godz.) - miejsce systemów wspomagania podejmowania decyzji w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa - zapoznanie z głównymi cechami narzędzi analitycznych typu OLAP - implementacja rozwiązań typu Data Warehouse i Data Mart 6. Zastosowania wielowymiarowych technologii OLAP (On Line Analitycal Processing) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (5 godz.) - zastosowania wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie sprzedaży - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie kosztów - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w procesach planowania i budżetowania Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, wyd. WSE-I, 2005 r. Stopień, imię i nazwisko: dr Bogusław Blachnicki Nazwa przedmiotu: Socjologia Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wybranych problemów społecznych, których waga i aktualność mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie. Przy tej okazji studenci powinni również poznać elementarne 8

9 pojęcia i teorie, które pozwalają opisać i zrozumieć owe przemiany. Na tej podstawie można oczekiwać zrealizowania przynajmniej w ograniczonym (głównie ilością godzin) stopniu tego celu edukacji socjologicznej, który C. W. Mills określił przed laty jako kształtowanie socjologicznej wyobraźni. Wykład interaktywny Egzamin pisemny 1. Co to jest socjologia? Geneza socjologii. Rozwój myśli socjologicznej (Comte, Durkheim, Weber, funkcjonalizm, teoria konfliktu). Socjologiczna wyobraźnia i język socjologiczny. 2. Od zachowań do stosunków społecznych. Pojęcie zachowania i działania. Typy działań wg Webera. Cztery teorie interakcji (behawioralna, wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, dramaturgiczna). Pojęcie stosunku i roli społecznej. 3. Grupy społeczne. Odmiany zbiorowości społecznych. Kryteria klasyfikacji grup. 4. Kultura i społeczeństwo. Potoczne i socjologiczne ujęcia kultury. Trzy segmenty kultury. Różnorodność kultury. 5. System aksjo-normatywny. Normy i wartości. Podsystemy aksjo-normatywne (zwyczaje, moralność, prawo). Sposoby stosowania się do reguł. 6. Kultura zaufania. Teoria zaufania. Pojęcie zaufania. Zasadność zaufania. 7. Struktura społeczna. Rodzaje stratyfikacji społecznej. Teorie struktury społecznej (Marks, Weber, E. O. Wright). Klasa średnia. Ruchliwość społeczna. 8. Nowoczesne organizacje. Biurokracja wg Webera oraz rozwinięcie teorii wg Blaua, Mertona, Foucault. Zjawisko debiurokratyzacji we współczesnym świecie. 9. Praca i życie gospodarcze. Co to jest praca? Zmiany systemu zatrudnienia i podziału pracy. Tayloryzm, fordyzm i postfordyzm. Zjawisko bezrobocia. Problem niepewności pracy. 10. Rządzenie i polityka. Teorie władzy ( Blau, Weber). Typy przywództwa w grupie. Pojęcie państwa i systemy polityczne. Powstanie i rozwój demokracji liberalnej. Państwo i kwestia narodowa. 11. Religia jako zjawisko społeczne. Co to jest religia? Typy religii. Teorie religii (Marks, Durkheim, Weber). Rodzaje organizacji religijnych. Nowe ruchy religijne. Literatura podstawowa: 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1..H.Turner: Socjologia: Koncepcje i ich zastosowanie. Warszawa Poznań P.Rybicki: Struktura społecznego świata. Warszawa J.Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa B.Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa P.L.Berger, Th.Luckman: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa R.K.Merton: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa

10 Stopień, imię i nazwisko: Studium Języków Obcych Nazwa przedmiotu: lektorat z języka angielskiego Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: 120 Studia niestacjonarne: 120 rok 2010/11 Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1-2 (stacjonarne), 1-2 (niestacjonarne) Ilość punktów ECTS: 4, 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przystąpienie do testu plasującego umożliwiającego przypisanie do grupy na odpowiednim poziomie. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, dialogi, prezentacje, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych np.: list formalny i nieformalny, , ogłoszenie, CV, opowiadanie warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych, obecności oraz aktywności na zajęciach, a także zaliczenie przydzielonej lektury karnej za nieusprawiedliwione nieobecności, przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę forma zaliczenia: pisemna i ustna forma egzaminu: pisemna reguły gramatyki, leksyki, fonetyki, morfologii i składni języka angielskiego w zależności od poziomu teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia w mówieniu rozwijające słownictwo, wymowę i komunikację językową ze zwracaniem uwagi na poprawne używanie języka w mowie i piśmie czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów dostosowanych poziomem słuchanie orginalnych tekstów mówionych (programy radiowe i telewizyjne, film) dla zrozumienia zawartości informacyjnej zasady pisania tekstów użytkowych typu opis, opowiadanie, rozprawka, list prywatny lub formalny, recenzja, CV, list motywacyjny Total English (Pearson Longman) Student s Book, Electronic Workbook - różne poziomy 10

11 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Dziwiński Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak wymagań wstępnych. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Podstawowa wiedza z zakresu praw własności intelektualnej, ich charakteru, rodzajów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, ochrony a także odpowiedzialności z tytułu ich naruszeń w świetle prawa polskiego oraz międzynarodowego wykład, ewentualna dyskusja Kolokwium w postaci trzech pytań opisowych obejmujące swoim zakresem tematykę wykładu oraz wybraną literaturę uzupełniającą. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów. 1. Geneza i pojęcie prawa własności intelektualnej oraz jego miejsce w systemie prawa (1 godz.) 2. Źródła prawa własności intelektualnej (1 godz.) 3. Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej (1 godz.) 4. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej ( 1 godz.) 5. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej (1 godz.) 6. Prawa pokrewne (1 godz.) 7. Korzystanie z praw własności intelektualnej (1 godz. ) 8. Ochrona majątkowych praw autorskich oraz autorskich dóbr osobistych (1 godz.) 9. Przeniesienie własności intelektualnej (1 godz.) 10. Naruszenie własności intelektualnej (1 godz.) 11. Prawnokarna ochrona własności intelektualnej (1 godz.) 12. Ustanie ochrony własności intelektualnej (1 godz.) 13. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (1 godz.) 14. Prawo patentowe (1 godz.) 15. Własność intelektualna w prawie międzynarodowym (1 godz.) 1. M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa J. Barta (red.) System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa

12 Prowadzący: prof. nadzw. KSW dr hab. Ryszard Szewczyk Nazwa przedmiotu: Finanse Rok: 2 Semestr: 4 Rodzaj studiów: Stacjonarne Forma kursu: wykład + ćwiczenia rok 2010/11 Stacjonarne 30 wykładu, 15 ćwiczeń Forma zaliczenia: egzamin pisemny testowy Punkty ECTS: 5 Opis przedmiotu - cel: Celem zajęć jest wyrobienie u studentów umiejętności kojarzenia faktów i zjawisk pieniężnych zachodzących na rynkach finansowych oraz ukazanie roli banków i innych instytucji finansowych w przepływie strumieni pieniężnych, a także skutków tych przepływów dla przebiegu procesów gospodarczych. Opis przedmiotu - treść: 1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 2. Ewolucja i teorie pieniądza 3. System finansowy 4. Struktura systemu finansów publicznych 5. Elementy polityki budżetowej 6. Rynki i instrumenty finansowe 7. Systemy bankowe 8. Bankowość centralna i polityka pieniężna 9. Bankowość komercyjna 10. Czynne i bierne operacje bankowe 11. Usługi rozliczeniowe banków 12. Banki na rynku pieniężnym 13. Banki na rynku kapitałowym 14. Bankowość elektroniczna 15. Konglomeraty finansowe Literatura: 1. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa S. Flejterski, B. Świecka (red.) Elementy finansów i bankowości. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa S. Owsiak, Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa R. Szewczyk (red.) Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, System finansowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego i B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

13 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Jacek Osiewalski Nazwa przedmiotu: Ekonometria Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): zaliczenie kursów zawierających podstawowe treści z zakresu algebry liniowej (zwłaszcza rachunek macierzowy), analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz mikroi makroekonomii. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Wykształcenie umiejętności budowy, estymacji i interpretacji podstawowych modeli ekonometrycznych (jednorównaniowych:i wielorównaniowych). Tradycyjny, sformalizowany wykład akademicki - omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja podstawowych modeli statystycznych i metod ich estymacji, omawianie ich ograniczeń oraz przypadków ich wykorzystania. Egzamin pisemny - 2 zadania do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli jedno- i wielowrównaniowych. Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia; model ekonometryczny. 2 h Klasyczny model liniowej regresji wielorakiej: punktowa estymacja parametrów (metoda najmniejszych kwadratów MNK; twierdzenie Gaussa i Markowa); przedziały ufności dla parametrów; podstawowe testy hipotez o parametrach (testy t i F); mierniki dopasowania. 5 h Elementy regresji nieliniowej; numeryczna realizacja MNK. 2 h Regresja liniowa i nieliniowa w ekonomii (funkcje produkcji, kosztów, popytu). 2h Uogólniona regresja liniowa; heteroskedastyczność, autokorelacja. 2 h Regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi: własności estymatora MNK; modele autoregresyjne. 2 h Liniowe modele wielorównaniowe: klasyfikacja; postacie: strukturalna i zredukowana; przykłady: modele rynku, modele gospodarki. Modele o równaniach współzależnych: identyfikowalność i metody estymacji parametrów. Modele dynamiczne: analiza mnożnikowa. 5 h Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. Wprowadzenie do ekonometrii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Maddala G.S. Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria wpółczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

14 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w handlu, finansach i bankowości Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 rok 2010/11 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 5, 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Zapoznanie z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Główny nacisk zostanie położony na systemy zintegrowane. W ramach zadań projektowych studenci uzyskają praktyczną znajomość systemu SAP, który ma dominującą pozycję na rynku systemów wspomagających zarządzanie. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Klasyfikacja i charakterystyka informatycznych systemów zarządzania. Systemy EIS (Executive Information System), DSS (Decision Support System), ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), MRPII (Manufacturing Resource Planning), CAM (Computer Aided Manufacturing). Struktura zintegrowanego systemu informatycznego. Przykład systemu SAP. Moduły systemu zintegrowanego na przykładzie systemu SAP i ich funkcje we wspomaganiu działalności operacyjnej Moduły analityczne w systemie SAP. Rozwiązania dla e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. E-handel, e-banking, e-aukcje, e-marketing, e-reklama, e-logistyka, e-urząd, e-learning. Masowa indywidualizacja produktów. Systemy CRM. Hurtownia danych jako podstawa systemów DSS i EIS. Architektura hurtowni danych. Podstawy projektowania hurtowni danych. Systemy informatyczne bankowości i finansów. Systemy informatyczne administracji publicznej. Systemy informatyczne rachunkowości. 1. Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, AE Wrocław, W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, WN PWN, Warszawa W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H.Beck, Warszawa

15 - kwartalnik Strategie w biznesie. inne witryny poświęcone SIZ Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Wirtualna przedsiębiorczośći Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3, 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu środków informatyki szczególnie Internetu, oraz przedstawienie analiz i prognoz podjęcia takiej działalności. Zaprezentowane zostaną różne platformy internetowe B2B, B2C, C2C a także możliwości wykorzystania internetu w takich obszarach jak marketing, reklama, handel, bankowość, administracja, zdalne nauczanie, logistyka. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Strategia wyszukiwania informacji w Internecie. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu. Nowe koncepcje wyszukiwarek specjalistycznych. Zasoby polskiego i światowego internetu w wybranych zakresach tematycznych. Systemy informacyjne e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. Portale korporacyjne. E-handel, Formy i metody płatności w Internecie. Pasaże handlowe. Aukcje internetowe. E-marketing, e-reklama. Tożsamość i wizerunek firmy analiza wybranych witryn korporacyjnych. E-logistyka, e-urząd, e-learning. Elementy informatyki bankowej. e-banking, Banki wirtualne. Systemy CRM, systemy masowej indywidualizacji. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi (XML). 15

16 rok 2010/11 Afuah A, Tucci C.L. Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003, Collin S., Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju, Poltex, Warszawa 2001, Gregor B., Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2002, Kare-Silver de, M. E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002, Norris M, West S., E-biznes, WKiŁ, Warszawa 2002, Perrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion 2002, Płoski Z, Słownik encyklopedyczny Informatyka, Komputer i Internet, Wyd. Europa 2001, Simon A.R., Shaffer S.L. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2002, Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: PHP i MySQL Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): kurs programowania w języku C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kształcenia do wyboru. Typ przedmiotu: fakultatywny Zapoznanie z problematyką projektowania stron WWW i obsługi baz danych za pomocą skryptowego języka PHP. Przedstawienie podstawowych struktur języka i metod oraz funkcji niezbędnych do obsługi pobierania, przekazywania i przechowywania danych (tak strukturalnie jak i obiektowo) oraz do wspołpracy z bazą danych. Praktyczne zaznajomienie z systemem bazowo danowym MySQL: serwer MySQL, administrowanie bazą, zastosowanie praktyczne bazy i podstawowe operacje z poziomu strony WWW. Prezentacja multimedialna z omawianiem zagadnień teoretycznych i przykładów programistycznych zadań. Zaliczenie polegające na stworzeniu bazy danych i implementacji w języku PHP strony WWW do zarządzania tą bazą (podstawowe operacje bazowo-danowe) zaliczenie ćwiczeń. 16

17 Wprowadzenie (1godz.) co to jest PHP, własności i ogólna charakterystyka MySQL i MySQLi instalowanie i konfiguracja PHP5 i MySQL Podstawy PHP (5 godz) zmienne, stałe, operatory instrukcje warunkowe, pętle, instukcja wyboru funkcje złożone struktury danych (tablice zwykłe i asocjacyjne) Dane pobieranie, przekazywanie i przechowywanie (4 godz) pobieranie danych z formularzy sesje obsługa plików MySQL (5 godz) administracja poprzez przeglądarkę łączenie się z serwerem bazy danych zapytania i pozyskiwanie danych przy użyciu instrukcji przygotowywanych podzapytania transakcje zabezpieczenie połączeń przy użyciu protokołu SSL 1. W. J. Gilmore, PHP 4. 0, Poradnik dla Programistów, MIKOM. 2. J. Coggeshall, PHP5, Księga Eksperta, Helion. 3. A. Trachtenberg, PHP5, Nowe Możliwości, O Reilly, Helion. 4. A. Kierzkowski, R. Janeczek, PHP5, Tworzenie Stron WWW, Ćwiczenia Praktyczne, Helion. Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Łachwa Nazwa przedmiotu: Komunikacja i funkcjonalność stron WWW Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 10 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie teoretycznych podstaw komunikacji i komunikacji wizualnej oraz metodologii badania funkcjonalności stron internetowych. Nabycie umiejętności oceny witryny internetowej. 17

18 Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omawianie przypadków. Projekt indywidualny: ocena wybranej witryny. Wybrane elementy teorii komunikacji (2). Komunikacja wizualna (2). Funkcjonalność w Internecie (2). Metodologia Jacoba Nielsena (6). Przykład oceny funkcjonalności witryny internetowej (3). rok 2010/11 1. J. Nielsen: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion J. Nielsen, M. Tahir: Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów. Helion J. Nielsen, H. Loranger: Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. WN PWN 2006 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2008/2009 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. 18

19 Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 19

20 rok 2010/11 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych 20

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia Nazwa przedmiotu K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) O p i s p r z e d m i o t u Kod przedmiotu EKONOMETRIA UTH/I/O/MT/zmi/ /C 1/ST/2(m)/1Z/C1.1.5 Język wykładowy ECONOMETRICS JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonometria 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji 2.Problem niesferyczności składnika losowego w modelach ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 07/08 IN--008 STATYSTYKA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Statistics in environmental engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Bazy danych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 64-4 _1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

Literatura. Statystyka i demografia

Literatura. Statystyka i demografia ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych III Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Ekonometria

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I SYLABUS

EKONOMETRIA I SYLABUS Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. EKONOMETRIA I SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 00/0 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr III; semestr 5 Specjalność Bez specjalności Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo