Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów

2 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akade- 2

3 3. mia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2002 T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 3

4 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. rok 2010/11 Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Zapoznanie z problematyką faz projektowania systemów informatycznych, modeli projektowania, zastosowania praktycznego konkretnych modeli do rzeczywistych typów projektów. Szczegółowe przedstawienie problematyki analizy wymagań użytkownika i modelowania logicznego, pisania specyfikacji, oceny kosztów projektu, a w szczególności zadania projektowe, ich rezultaty i typy modeli logicznych w fazie modelowania ze szcvzególnym uwzględnieniem modelowania obiektowego. Omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie i prezentacja przykładowych rozwiązań podproblemów realizowanych w trakcie procesu projektowania systemów. 4

5 Egzamin pisemny składający się z dwóch części. Częśc pierwsza zawiera 6 pytań otwartych dotyczących ogólnej znajomości procesu projektowania i stosowanych metod, częśc druga składa się z 10 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) dotyczących szczegółowych zagadnień modelowania logicznego, fizycznego, implementacji i testowania. Pytania są punktowane od 0 do 1 pkt, przy czym suma punktów za pytania zamknięte jest mnozona przez wagę 75%. Końcowa ocena za przedmiot uwzględnia 70% oceny z egzaminu oraz 30% oceny z zaliczenia (wymagane jest pozytywne zdanie egzaminu). Wstęp (3 godziny) - Zastosowania informatyki: modele obliczeniowe, modele semantyczne, modele morfologiczne, co to jest dobry program, projekt, zarządzanie projektem Tworzenie systemów informatycznych (4 godziny) - Fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania: Szczegółowe omówienie faz projektowania, Modele projektowania: kaskadowy, przyrostowe, model V, modele iteracyjne, pragmatyczny, prototypów prowizorycznych, model ewolucyjnej konstrukcji prototypów, prototypowanie wynalazcze, modele błyskawicznego tworzenia aplikacji (RAD, JAD), model spiralny Boehma, model RUP, model rozwoju oprogramowania wielokrotnego użycia,. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego (model logiczny) (11 godzin) - Przygotowanie specyfikacji: cel, zawartość, atrybuty, pisanie specyfikacji - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania strukturalnego: model środowiska, model behawioralny: model funkcjonalny, model danych, model zmian stanów systemu - Podstawowe fazy modelowania strukturalnego: ogólna definicja zadań, lista bodźców zewnętrznych, diagram kontekstowy, diagramy przepływu danych, - Modelowanie obiektowe wstęp do obiektów i klas - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego: charakterystyki obiektów: stan wewnętrzny, sposób zachowania, unikalna tożsamość, podstawowe własności projektowania i programowania obiektowego: enkapsulacja, relacja dziedziczenia, polimorfizm, paradygmat programowania z użyciem abstrakcyjnych struktur danych a paradygmat programowania obiektowego, fazy analizy: konstrukcja modelu wymagań użytkownika, identyfikacja klas i obiektów, identyfikacja atrybutów i operacji obiektów oraz zdefiniowanie odpowiedzialności klas, konstrukcja diagramów struktur obiektowych i klas - Modelowanie obiektowe metodologia OMT: struktura statyczna aplikacji: model obiektów i diagramy układy hierarchiczne z więzami, rozwiązanie przykładu z opisem szczegółowym specyfikacji, analizą (proponowane klasy i obiekty, powiązania i połączenia, zastosowanie generalizacji, przedstawienie diagramu obiektowego), zmiany stanu aplikacji w czasie: model dynamiczny i diagramy zmiany stanu obiektów, obliczenia dokonywane w systemie: model funkcjonalny i diagramy przepływu danych, wzajemne związki modeli, model przypadków użycia Projektowanie systemu informatycznego (model fizyczny) (3 godziny) - Kryteria poprawnej definicji projektu systemu informatycznego: kryteria poprawnej dekompozycji systemu informatycznego, sposoby wiązania modułów, - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie projektowania strukturalnego: projektowanie proceduralne, projektowanie oparte na architekturze sprzętowej, projektowanie oparte na analizie transformacyjnej, projektowanie oparte na analizie transakcyjnej - Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego Implementacja i testowanie systemu informatycznego (3 godziny) - etapy fazy implementacji i testowania - podstawowe zagadnienia kodowania - obiektowe języki programowania na przykładzie C++, Java (z przykładami) - stosowanie wzorców projektowych - metody testowania oprogramowania 5

6 Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego (1 godzina) - Aspekty i rodzaje pielęgnacji systemów informatycznych - Podstawowe zagadnienia pielęgnacji systemów informatycznych - Etapy fazy pielęgnacji rok 2010/11 [1] M. Flasiński, Zarządzanie Projektami Informatycznymi [2] pod redak. J. Górskiego, Inżynieria Oprogramowania [3] W.M.Turski, Propedeutyka Informatyki (ostatni rozdział) [4] Redmil F.J. et al.: A Guideline for Writing a System Requirements Specification (SRS) for Computer Systems, Suplement to British Telecommunications Engineering Journal, Vol 6, Part 4, January 1988 [5] A. Krawczyk, Object Modeling Technique, Informatyka nr r [6] R.S. Pressman, Praktyczne Podejście do Inżynierii Programowania, [7] G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson, UML- Przewodnik Użytkownika Stopień, imię i nazwisko: dr Bernard Maj Nazwa przedmiotu: Technologie i techniki internetowe Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych. Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, tworzenie własnego kodu źródłowego strony WWW i przedstawienie jej działania. Test zaliczeniowy Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i technikami tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML, http, JavaScript, PHP, Java, Ajax GWT) Omówienie języka HTML w powiązaniu z arkuszami stylów CSS. 6

7 1. Eric A. Meyer, CSS. Leksykon kieszonkowy, Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion, 2005 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Komsta Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne Formuła zajęć: wykład Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kierunkowych Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań systemów informatycznych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem tj zarządzania łańcuchem dostaw, handlu elektronicznym, zarządzania relacjami z klientem, pozyskiwania informacji zarządczej przy wykorzystaniu projektów typu Data Warehouse i Data Mart. Omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych, prezentacja multimedialna, case study. Egzamin pisemny 1. Charakterystyka systemów informatycznych klasy ERP (5 godz.) - architektura systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - integracja rozwiązań informatycznych - obszary funkcjonalne rozwiązań - korzyści z wdrożenia systemów 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) (5 godz.) - zapoznanie z pojęciem łańcucha dostaw oraz jego elementami - strategie zarządzania łańcuchem dostaw - wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia integrującego łańcuch dostaw 3. Implementacja rozwiązań internetowych w systemach zintegrowanych (5 godz.) - implementacja rozwiązań typu ebusiness - implementacja rozwiązań typu e-commerce - wykorzystanie otwartych portali internetowych w procesach pozyskania informacji zarządczej 7

8 rok 2010/11 4. Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemów klasy CRM (Customer Relationship Management) (5 godz.) - CRM jako filozofia działania przedsiębiorstwa, - system informatyczny klasy CRM jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, - case study. 5. Hurtownie Danych jako projekty wspomagające procesy decyzyjne (5 godz.) - miejsce systemów wspomagania podejmowania decyzji w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa - zapoznanie z głównymi cechami narzędzi analitycznych typu OLAP - implementacja rozwiązań typu Data Warehouse i Data Mart 6. Zastosowania wielowymiarowych technologii OLAP (On Line Analitycal Processing) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (5 godz.) - zastosowania wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie sprzedaży - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie kosztów - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w procesach planowania i budżetowania Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, wyd. WSE-I, 2005 r. Stopień, imię i nazwisko: dr Bogusław Blachnicki Nazwa przedmiotu: Socjologia Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wybranych problemów społecznych, których waga i aktualność mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie. Przy tej okazji studenci powinni również poznać elementarne 8

9 pojęcia i teorie, które pozwalają opisać i zrozumieć owe przemiany. Na tej podstawie można oczekiwać zrealizowania przynajmniej w ograniczonym (głównie ilością godzin) stopniu tego celu edukacji socjologicznej, który C. W. Mills określił przed laty jako kształtowanie socjologicznej wyobraźni. Wykład interaktywny Egzamin pisemny 1. Co to jest socjologia? Geneza socjologii. Rozwój myśli socjologicznej (Comte, Durkheim, Weber, funkcjonalizm, teoria konfliktu). Socjologiczna wyobraźnia i język socjologiczny. 2. Od zachowań do stosunków społecznych. Pojęcie zachowania i działania. Typy działań wg Webera. Cztery teorie interakcji (behawioralna, wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, dramaturgiczna). Pojęcie stosunku i roli społecznej. 3. Grupy społeczne. Odmiany zbiorowości społecznych. Kryteria klasyfikacji grup. 4. Kultura i społeczeństwo. Potoczne i socjologiczne ujęcia kultury. Trzy segmenty kultury. Różnorodność kultury. 5. System aksjo-normatywny. Normy i wartości. Podsystemy aksjo-normatywne (zwyczaje, moralność, prawo). Sposoby stosowania się do reguł. 6. Kultura zaufania. Teoria zaufania. Pojęcie zaufania. Zasadność zaufania. 7. Struktura społeczna. Rodzaje stratyfikacji społecznej. Teorie struktury społecznej (Marks, Weber, E. O. Wright). Klasa średnia. Ruchliwość społeczna. 8. Nowoczesne organizacje. Biurokracja wg Webera oraz rozwinięcie teorii wg Blaua, Mertona, Foucault. Zjawisko debiurokratyzacji we współczesnym świecie. 9. Praca i życie gospodarcze. Co to jest praca? Zmiany systemu zatrudnienia i podziału pracy. Tayloryzm, fordyzm i postfordyzm. Zjawisko bezrobocia. Problem niepewności pracy. 10. Rządzenie i polityka. Teorie władzy ( Blau, Weber). Typy przywództwa w grupie. Pojęcie państwa i systemy polityczne. Powstanie i rozwój demokracji liberalnej. Państwo i kwestia narodowa. 11. Religia jako zjawisko społeczne. Co to jest religia? Typy religii. Teorie religii (Marks, Durkheim, Weber). Rodzaje organizacji religijnych. Nowe ruchy religijne. Literatura podstawowa: 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1..H.Turner: Socjologia: Koncepcje i ich zastosowanie. Warszawa Poznań P.Rybicki: Struktura społecznego świata. Warszawa J.Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa B.Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa P.L.Berger, Th.Luckman: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa R.K.Merton: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa

10 Stopień, imię i nazwisko: Studium Języków Obcych Nazwa przedmiotu: lektorat z języka angielskiego Formuła zajęć: ćwiczenia Studia stacjonarne: 120 Studia niestacjonarne: 120 rok 2010/11 Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1-2 (stacjonarne), 1-2 (niestacjonarne) Ilość punktów ECTS: 4, 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przystąpienie do testu plasującego umożliwiającego przypisanie do grupy na odpowiednim poziomie. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, dialogi, prezentacje, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych np.: list formalny i nieformalny, , ogłoszenie, CV, opowiadanie warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych, obecności oraz aktywności na zajęciach, a także zaliczenie przydzielonej lektury karnej za nieusprawiedliwione nieobecności, przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę forma zaliczenia: pisemna i ustna forma egzaminu: pisemna reguły gramatyki, leksyki, fonetyki, morfologii i składni języka angielskiego w zależności od poziomu teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia w mówieniu rozwijające słownictwo, wymowę i komunikację językową ze zwracaniem uwagi na poprawne używanie języka w mowie i piśmie czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów dostosowanych poziomem słuchanie orginalnych tekstów mówionych (programy radiowe i telewizyjne, film) dla zrozumienia zawartości informacyjnej zasady pisania tekstów użytkowych typu opis, opowiadanie, rozprawka, list prywatny lub formalny, recenzja, CV, list motywacyjny Total English (Pearson Longman) Student s Book, Electronic Workbook - różne poziomy 10

11 Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Dziwiński Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 1 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak wymagań wstępnych. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Podstawowa wiedza z zakresu praw własności intelektualnej, ich charakteru, rodzajów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, ochrony a także odpowiedzialności z tytułu ich naruszeń w świetle prawa polskiego oraz międzynarodowego wykład, ewentualna dyskusja Kolokwium w postaci trzech pytań opisowych obejmujące swoim zakresem tematykę wykładu oraz wybraną literaturę uzupełniającą. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów. 1. Geneza i pojęcie prawa własności intelektualnej oraz jego miejsce w systemie prawa (1 godz.) 2. Źródła prawa własności intelektualnej (1 godz.) 3. Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej (1 godz.) 4. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej ( 1 godz.) 5. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej (1 godz.) 6. Prawa pokrewne (1 godz.) 7. Korzystanie z praw własności intelektualnej (1 godz. ) 8. Ochrona majątkowych praw autorskich oraz autorskich dóbr osobistych (1 godz.) 9. Przeniesienie własności intelektualnej (1 godz.) 10. Naruszenie własności intelektualnej (1 godz.) 11. Prawnokarna ochrona własności intelektualnej (1 godz.) 12. Ustanie ochrony własności intelektualnej (1 godz.) 13. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (1 godz.) 14. Prawo patentowe (1 godz.) 15. Własność intelektualna w prawie międzynarodowym (1 godz.) 1. M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Warszawa J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa J. Barta (red.) System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa

12 Prowadzący: prof. nadzw. KSW dr hab. Ryszard Szewczyk Nazwa przedmiotu: Finanse Rok: 2 Semestr: 4 Rodzaj studiów: Stacjonarne Forma kursu: wykład + ćwiczenia rok 2010/11 Stacjonarne 30 wykładu, 15 ćwiczeń Forma zaliczenia: egzamin pisemny testowy Punkty ECTS: 5 Opis przedmiotu - cel: Celem zajęć jest wyrobienie u studentów umiejętności kojarzenia faktów i zjawisk pieniężnych zachodzących na rynkach finansowych oraz ukazanie roli banków i innych instytucji finansowych w przepływie strumieni pieniężnych, a także skutków tych przepływów dla przebiegu procesów gospodarczych. Opis przedmiotu - treść: 1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 2. Ewolucja i teorie pieniądza 3. System finansowy 4. Struktura systemu finansów publicznych 5. Elementy polityki budżetowej 6. Rynki i instrumenty finansowe 7. Systemy bankowe 8. Bankowość centralna i polityka pieniężna 9. Bankowość komercyjna 10. Czynne i bierne operacje bankowe 11. Usługi rozliczeniowe banków 12. Banki na rynku pieniężnym 13. Banki na rynku kapitałowym 14. Bankowość elektroniczna 15. Konglomeraty finansowe Literatura: 1. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa S. Flejterski, B. Świecka (red.) Elementy finansów i bankowości. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa S. Owsiak, Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa R. Szewczyk (red.) Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, System finansowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego i B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

13 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Jacek Osiewalski Nazwa przedmiotu: Ekonometria Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): zaliczenie kursów zawierających podstawowe treści z zakresu algebry liniowej (zwłaszcza rachunek macierzowy), analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz mikroi makroekonomii. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Wykształcenie umiejętności budowy, estymacji i interpretacji podstawowych modeli ekonometrycznych (jednorównaniowych:i wielorównaniowych). Tradycyjny, sformalizowany wykład akademicki - omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja podstawowych modeli statystycznych i metod ich estymacji, omawianie ich ograniczeń oraz przypadków ich wykorzystania. Egzamin pisemny - 2 zadania do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli jedno- i wielowrównaniowych. Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia; model ekonometryczny. 2 h Klasyczny model liniowej regresji wielorakiej: punktowa estymacja parametrów (metoda najmniejszych kwadratów MNK; twierdzenie Gaussa i Markowa); przedziały ufności dla parametrów; podstawowe testy hipotez o parametrach (testy t i F); mierniki dopasowania. 5 h Elementy regresji nieliniowej; numeryczna realizacja MNK. 2 h Regresja liniowa i nieliniowa w ekonomii (funkcje produkcji, kosztów, popytu). 2h Uogólniona regresja liniowa; heteroskedastyczność, autokorelacja. 2 h Regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi: własności estymatora MNK; modele autoregresyjne. 2 h Liniowe modele wielorównaniowe: klasyfikacja; postacie: strukturalna i zredukowana; przykłady: modele rynku, modele gospodarki. Modele o równaniach współzależnych: identyfikowalność i metody estymacji parametrów. Modele dynamiczne: analiza mnożnikowa. 5 h Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. Wprowadzenie do ekonometrii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Maddala G.S. Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria wpółczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

14 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w handlu, finansach i bankowości Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 rok 2010/11 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 5, 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Zapoznanie z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Główny nacisk zostanie położony na systemy zintegrowane. W ramach zadań projektowych studenci uzyskają praktyczną znajomość systemu SAP, który ma dominującą pozycję na rynku systemów wspomagających zarządzanie. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Klasyfikacja i charakterystyka informatycznych systemów zarządzania. Systemy EIS (Executive Information System), DSS (Decision Support System), ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Material Requirements Planning), MRPII (Manufacturing Resource Planning), CAM (Computer Aided Manufacturing). Struktura zintegrowanego systemu informatycznego. Przykład systemu SAP. Moduły systemu zintegrowanego na przykładzie systemu SAP i ich funkcje we wspomaganiu działalności operacyjnej Moduły analityczne w systemie SAP. Rozwiązania dla e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. E-handel, e-banking, e-aukcje, e-marketing, e-reklama, e-logistyka, e-urząd, e-learning. Masowa indywidualizacja produktów. Systemy CRM. Hurtownia danych jako podstawa systemów DSS i EIS. Architektura hurtowni danych. Podstawy projektowania hurtowni danych. Systemy informatyczne bankowości i finansów. Systemy informatyczne administracji publicznej. Systemy informatyczne rachunkowości. 1. Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, AE Wrocław, W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, WN PWN, Warszawa W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H.Beck, Warszawa

15 - kwartalnik Strategie w biznesie. inne witryny poświęcone SIZ Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Nazwa przedmiotu: Wirtualna przedsiębiorczośći Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 3, 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu środków informatyki szczególnie Internetu, oraz przedstawienie analiz i prognoz podjęcia takiej działalności. Zaprezentowane zostaną różne platformy internetowe B2B, B2C, C2C a także możliwości wykorzystania internetu w takich obszarach jak marketing, reklama, handel, bankowość, administracja, zdalne nauczanie, logistyka. Wykład problemowy. Test sprawdzający opanowanie problematyki prezentowanej na wykładzie i zaleconych do studiowania materiałów. Strategia wyszukiwania informacji w Internecie. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu. Nowe koncepcje wyszukiwarek specjalistycznych. Zasoby polskiego i światowego internetu w wybranych zakresach tematycznych. Systemy informacyjne e-biznesu. Intranet, ekstranet. Platformy B2B, B2C, B2A. Portale korporacyjne. E-handel, Formy i metody płatności w Internecie. Pasaże handlowe. Aukcje internetowe. E-marketing, e-reklama. Tożsamość i wizerunek firmy analiza wybranych witryn korporacyjnych. E-logistyka, e-urząd, e-learning. Elementy informatyki bankowej. e-banking, Banki wirtualne. Systemy CRM, systemy masowej indywidualizacji. Narzędzia wymiany informacji między systemami informatycznymi (XML). 15

16 rok 2010/11 Afuah A, Tucci C.L. Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003, Collin S., Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju, Poltex, Warszawa 2001, Gregor B., Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2002, Kare-Silver de, M. E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002, Norris M, West S., E-biznes, WKiŁ, Warszawa 2002, Perrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion 2002, Płoski Z, Słownik encyklopedyczny Informatyka, Komputer i Internet, Wyd. Europa 2001, Simon A.R., Shaffer S.L. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2002, Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: PHP i MySQL Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): kurs programowania w języku C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kształcenia do wyboru. Typ przedmiotu: fakultatywny Zapoznanie z problematyką projektowania stron WWW i obsługi baz danych za pomocą skryptowego języka PHP. Przedstawienie podstawowych struktur języka i metod oraz funkcji niezbędnych do obsługi pobierania, przekazywania i przechowywania danych (tak strukturalnie jak i obiektowo) oraz do wspołpracy z bazą danych. Praktyczne zaznajomienie z systemem bazowo danowym MySQL: serwer MySQL, administrowanie bazą, zastosowanie praktyczne bazy i podstawowe operacje z poziomu strony WWW. Prezentacja multimedialna z omawianiem zagadnień teoretycznych i przykładów programistycznych zadań. Zaliczenie polegające na stworzeniu bazy danych i implementacji w języku PHP strony WWW do zarządzania tą bazą (podstawowe operacje bazowo-danowe) zaliczenie ćwiczeń. 16

17 Wprowadzenie (1godz.) co to jest PHP, własności i ogólna charakterystyka MySQL i MySQLi instalowanie i konfiguracja PHP5 i MySQL Podstawy PHP (5 godz) zmienne, stałe, operatory instrukcje warunkowe, pętle, instukcja wyboru funkcje złożone struktury danych (tablice zwykłe i asocjacyjne) Dane pobieranie, przekazywanie i przechowywanie (4 godz) pobieranie danych z formularzy sesje obsługa plików MySQL (5 godz) administracja poprzez przeglądarkę łączenie się z serwerem bazy danych zapytania i pozyskiwanie danych przy użyciu instrukcji przygotowywanych podzapytania transakcje zabezpieczenie połączeń przy użyciu protokołu SSL 1. W. J. Gilmore, PHP 4. 0, Poradnik dla Programistów, MIKOM. 2. J. Coggeshall, PHP5, Księga Eksperta, Helion. 3. A. Trachtenberg, PHP5, Nowe Możliwości, O Reilly, Helion. 4. A. Kierzkowski, R. Janeczek, PHP5, Tworzenie Stron WWW, Ćwiczenia Praktyczne, Helion. Stopień, imię i nazwisko: dr Andrzej Łachwa Nazwa przedmiotu: Komunikacja i funkcjonalność stron WWW Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 10 Studia niestacjonarne: 10 Semestr: letni Rok studiów: 3 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kształcenia do wyboru Typ przedmiotu: fakultatywny Poznanie teoretycznych podstaw komunikacji i komunikacji wizualnej oraz metodologii badania funkcjonalności stron internetowych. Nabycie umiejętności oceny witryny internetowej. 17

18 Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omawianie przypadków. Projekt indywidualny: ocena wybranej witryny. Wybrane elementy teorii komunikacji (2). Komunikacja wizualna (2). Funkcjonalność w Internecie (2). Metodologia Jacoba Nielsena (6). Przykład oceny funkcjonalności witryny internetowej (3). rok 2010/11 1. J. Nielsen: Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion J. Nielsen, M. Tahir: Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów. Helion J. Nielsen, H. Loranger: Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. WN PWN 2006 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2008/2009 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; rozumienie zagadnień finansowych Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykładowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. 18

19 Stopa procentowa, Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła Strumienie płatności Rachunek rent kapitałowych Schematy spłaty długu Określanie składki w ubezpieczeniach na życie i dożycie Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1. M. Dobija, E. Smaga;Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; PWN Warszawa- Kraków, B. Ciałowicz, I. Ćwięczek; Oprocentowanie lokat i strumieni płatności, Zbiór zadań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, T. Stanisz, Zadania z matematyki finansowej, Trapez, Kraków, 2000 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Zbigniew Paszek Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 4 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych W ramach przedmiotu studenci powinni opanować narzędzia wnioskowania statystycznego niezbędnego do przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych. Przedmiot ma charakter metodyczny, bazuje na pojęciach z zakresu matematyki oraz statystyki opisowej i stanowi podstawę dla innych przedmiotów z bloku przedmiotów ilościowych, a mianowicie ekonometrii, prognozowania gospodarczego, a także badań operacyjnych i ekonometrii finansowej. Wykład Egzamin pisemny 1. Wprowadzenie do teorii prawdopodobieństwa. 2. Pojęcie i klasyfikacja jednowymiarowych zmiennych losowych. 19

20 rok 2010/11 3. Wybrane rozkłady jednowymiarowych zmiennych losowych. 4. Dwuwymiarowe zmienne losowe. 5. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. 6. Zbiorowość generalna, próba 7. Zmienne losowe w badaniach empirycznych. 8. Skale pomiarowe. 9. Wielowymiarowe zmienne losowe. 10. Estymatory i ich podstawowe własności. 11. Metoda największej wiarygodności. 12. Typy wnioskowania statystycznego. 13. Punktowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmienne losowej. 14. Szacowanie wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego. 15. Rozkłady podstawowych charakterystyk z próby. 16. Przedziałowa estymacja parametrów jednowymiarowej zmiennej losowej. 17. Punktowa i i przedziałowa estymacja współczynnika korelacji. 18. Metody weryfikacji hipotez statystycznych. Klasyfikacja i metody konstrukcji tekstów statystycznych. 19. Weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, wariancji, wskaźnika struktury. 20. Weryfikacja istotności współczynnika korelacji. 21. Weryfikacja niezależności dwóch cech za pomocą testu chi-kwadrat. 22. Weryfikacja zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym za pomocą testu chi-kwadrat. 23. Weryfikacja hipotezy o losowości wyników doświadczenia. 24. Sekwencyjne metody weryfikacji hipotez statystycznych. Literatura 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Stopień, imię i nazwisko: dr Zdzisław Onderka Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych Formuła zajęć: wykład Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Kurs programowania z języka C/C++ lub Java. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych 20

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0692 Zintegrowane systemy zarządzania Integrated Management Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu informatycznego

Projekt systemu informatycznego Projekt systemu informatycznego Kod przedmiotu: PSIo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Inżynieria Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie do interakcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI)

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Organizacja i program przedmiotu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia : rok I, semestr II

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE Przedmioty kierunkowe Programowanie komputerów Dr Jakub Swacha 1. Rekurencja a iteracja w programach 2. Klasyfikacja języków programowania 3. Różnice między kompilacją a interpretacją

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 01.10.2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo