Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza"

Transkrypt

1 Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO. Poznajemy pracownię techniczną zasady bhp regulamin pracowni technicznej rodzaje i znaczenie znaków bezpieczeństwa (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) zasady udzielania pierwszej pomocy zna regulamin pracowni technicznej rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa wymienia urządzenia i maszyny znajdujące się w pracowni technicznej korzysta z apteczki pierwszej pomocy charakteryzuje poszczególne rodzaje znaków bezpieczeństwa uzasadnia konieczność przestrzegania 6, s. 9 0 regulaminu pracowni technicznej regulamin pracowni technicznej omawia znaczenie prawidłowej plansze z różnymi znakami bhp organizacji stanowiska pracy apteczka pierwszej pomocy wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy 2. Znaczenie znaków informacyjnych pojęcie: piktogram rozróżnia znaki informacyjne rodzaje znaków informacyjnych stosowanych w miejscach informacyjnych, w tym znaków odczytuje znaczenie znaków publicznych lub na opakowaniach produktów, w tym znaki zna drogę ewakuacyjną w szkole, np. z ewakuacyjnych i przeciwpożarowych ewakuacyjne i przeciwpożarowe pracowni technicznej wie, co to jest piktogram wyjaśnia znaczenie znaków informacyjnych jako prostego sposobu porozumiewania się w miejscach publicznych projektuje piktogramy postępuje zgodnie z informacją odczytaną z piktogramu 6, s. 0 3 plansze z różnymi znakami informacyjnymi 3. Jak ubiór wpływa na bezpieczeństwo pieszego? pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna wymienia zasady bezpiecznego omawia wpływ odpowiedniego ubioru i elementów odblaskowych na 6, s. 4 bezpieczeństwo pieszego różne elementy odblaskowe zachęca swoich rówieśników do noszenia odzież odblaskowa, np. elementów odblaskowych kamizelka

2 Wymagania ponadpodstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pieszego wpływ elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszego poruszania się pieszego w obszarze zabudowanym i poza nim stosuje elementy odblaskowe, uczestnicząc w ruchu drogowym jako pieszy latarka II. TECHNIKA WOKÓŁ NAS 4. Warto poznawać technikę pojęcia: wynalazek, cywilizacja, postęp cywilizacyjny znaczenie techniki w życiu codziennym zagrożenia spowodowane przez postęp cywilizacyjny korzyści i niebezpieczeństwa stwarzane przez internet przyporządkowuje nazwy wynalazków odpowiednim dziedzinom życia wymienia wynalazki, które najbardziej wpłynęły na życie codzienne ludzi wskazuje urządzenia ułatwiające naukę, które znajdują się w szkole omawia wpływ techniki na wybrane dziedziny życia ocenia znaczenie techniki w różnych sferach działalności człowieka analizuje zagrożenia związane z postępem technicznym wymyśla wynalazek ułatwiający wykonywanie domowych obowiązków i przedstawia zasadę jego działania 6, s encyklopedia techniki encyklopedia powszechna leksykon omawiający różne odkrycia i wynalazki 5. Najczęściej spotykane zawody pojęcia: zawód, praca zawodowa, uzdolnienia, kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie nazwy i charakterystyka zawodów wpływ zainteresowań na wybór przyszłego zawodu zna pojęcia: zawód, uzdolnienia, wyjaśnia pojęcia: praca zawodowa, rynek kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie wymienia zawody związane z funkcjonowaniem szkoły wskazuje zawody, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna opowiada o pracy zawodowej osób ze swojego najbliższego otoczenia pracy charakteryzuje poszczególne zawody związane z funkcjonowaniem szkoły uzasadnia, dlaczego należy szanować pracę innych ludzi analizuje swoje zainteresowania pod kątem wyboru przyszłego zawodu 6, s informacje z internetu na temat obecnej sytuacji na rynku pracy słownik języka polskiego podaje przykłady zawodów związanych z wymienia i charakteryzuje zawody, które określonymi zainteresowaniami III. MŁODY KONSTRUKTOR chciałby wykonywać omawia zawody, które obecnie cieszą się największym uznaniem na rynku pracy 6. Warsztat młodego konstruktora pojęcia: konstrukcja, kosztorys zawód konstruktora i zakres jego czynności zawodowych stanowisko pracy konstruktora zna pojęcia: konstrukcja, kosztorys opisuje stanowisko pracy konstruktora wymienia kolejne etapy pracy konstruktora omawia kolejne etapy pracy konstruktora samodzielnie projektuje prosty przedmiot6, s wymienia narzędzia i urządzenia słownik języka polskiego potrzebne do skonstruowania danego 2

3 Wymagania ponadpodstawowe etapy pracy konstruktora narzędzia, przybory i urządzenia stosowane w pracy konstruktora nazywa narzędzia, przybory i urządzenia używane przez konstruktora przedmiotu 7. Pismo techniczne znormalizowane pismo techniczne i jego rodzaje technika pisania liter i cyfr pismem technicznym zna rodzaje znormalizowanego pisma technicznego odwzorowuje pismo techniczne podejmuje próbę pisania pismem technicznym pisze pismem technicznym zbliżonym do znormalizowanego opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem omawia znaczenie znormalizowanego pisma technicznego 6, s tablice lub foliogramy z wzorami znormalizowanego pisma technicznego ołówki typu B 8. Rodzaje linii i znaków rysunkowych pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja rodzaje linii wymiarowych i ich zastosowanie znaki wymiarowe zna pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja wymienia rodzaje znormalizowanych linii i znaków wymiarowych zna zasady umieszczania linii i znaków wymiarowych na rysunku technicznym omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów linii i znaków wymiarowych prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące rodzaje linii i znaków wymiarowych 9. Sporządzamy rysunek techniczny pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa zasady sporządzania rysunku technicznego rodzaje podziałek rysunkowych zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa wymienia ogólne zasady sporządzania rysunków technicznych stosuje w rysunku technicznym znaki ograniczenia linii wymiarowych wymiaruje proste rysunki techniczne potrafi odwzorować rysunek techniczny w danej podziałce omawia zasady sporządzania rysunków technicznych wymiaruje złożone rysunki wyjaśnia cel stosowania podziałek rysunkowych poprawnie stosuje podziałki rysunkowe 0. Ćwiczymy wymiarowanie rysunków zasady wymiarowania rysunków technicznych zna podstawowe zasady wymiarowania rysunków technicznych zapisuje odpowiednie wymiary na rysunku technicznym wymiaruje proste rysunki omawia zasady wymiarowania rysunków technicznych 6, s wymiaruje złożone rysunki zgodnie z przybory kreślarskie (ołówki zasadami wymiarowania typu H i HB, linijka, ekierka) dba o estetykę rysunku, odpowiednio grupując wymiary 3

4 Wymagania ponadpodstawowe. Rzutowanie prostokątne 2 pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry odczytywanie rzutów prostokątnych etapy rzutowania zasady rzutowania rzutowanie prostokątne prostych brył geometrycznych: prostopadłościanu i walca wie, na czym polega rzutowanie prostokątne zna pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów rozróżnia poszczególne rzutnie rozpoznaje rzut główny, rzut z góry i rzut boczny zna etapy i zasady rzutowania prostokątnego odwzorowuje rzuty prostokątne analizuje poszczególne rzuty prostokątne omawia etapy i zasady rzutowania prostokątnego rysuje proste bryły geometryczne w rzutach prostokątnych, posługując się układem osi, płaszczyzn i liniami pomocniczymi wymiaruje sporządzone rzuty prostokątne rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne danej bryły 6, s. 37 tablice lub foliogramy ukazujące zasady wymiarowania kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące powstawanie rzutów prostokątnych modele brył geometrycznych kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) IV. WARSZTAT MAJSTERKOWICZA 2. Podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych zasady ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych oraz dokonywania pomiarów zastosowanie poszczególnych narzędzi do obróbki drewna oraz najczęściej spotykanych przyrządów pomiarowych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki drewna wie, na czym polega ręczna obróbka drewna rozróżnia podstawowe narzędzia do obróbki drewna oraz najczęściej spotykane przyrządy pomiarowe bezpiecznie posługuje się narzędziami dokonuje pomiaru za pomocą przymiaru kreskowego lub miarki składanej przenosi wymiary na materiał dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy omawia zastosowanie podstawowych narzędzi do obróbki drewna samodzielnie dobiera narzędzia do rodzaju obróbki wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe spotykane w gospodarstwie domowym oraz określa ich przeznaczenie przyporządkowuje przyrządy pomiarowe odpowiednim pomiarom i zawodom, z którymi są związane 6, s narzędzia do ręcznej obróbki drewna: wkrętaki, młotki, piły, tarniki, pilniki, szczypce, obcęgi, dłuta, brzeszczoty, pobijaki cyrkle, ołówki stolarskie, kątowniki, miarki składane, przymiary kreskowe, taśmy zwijane, suwmiarki próbki różnych gatunków drewna oraz materiałów drzewnych 3. Budowa i obsługa wiertarki ręcznej pojęcia: wiertarka, przekładnia, zna pojęcia: wiertarka, przekładnia, przełożenie, rysunek poglądowy, przełożenie symbol graficzny, schemat wie, czym różnią się od siebie rysunek kinematyczny poglądowy, symbol graficzny i schemat budowa wiertarki ręcznej kinematyczny danego urządzenia omawia budowę i zasadę działania wiertarki ręcznej i elektrycznej zna zastosowanie poszczególnych rodzajów przekładni wyjaśnia zasadę działania przekładni 6, s modele różnych rodzajów przekładni wiertarka ręczna, wiertarka 4

5 Wymagania ponadpodstawowe funkcje poszczególnych części i mechanizmów wiertarki ręcznej rodzaje przekładni, ich zastosowanie i zasada działania zasady bhp dotyczące obsługi wiertarki rozróżnia elementy budowy wiertarki ręcznej wymienia rodzaje przekładni zna symbole graficzne stosowane na schematach kinematycznych odczytuje informacje ze schematu kinematycznego wiertarki ręcznej i elektrycznej wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać, posługując się wiertarką ręczną i elektryczną V. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE zębatych: równoległej i kątowej rozpoznaje rodzaje przekładni na podstawie schematu kinematycznego dobiera prędkości obrotowe do średnicy wiertła bezpiecznie obsługuje wiertarkę ręczną i elektryczną poprawnie wykonuje czynności konserwacyjne wiertarki ręcznej elektryczna instrukcje obsługi wiertarek 4. Produkcja i zastosowanie papieru pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura surowce wykorzystywane do produkcji papieru etapy produkcji papieru różne gatunki papieru i ich zastosowanie racjonalna gospodarka materiałami papierniczymi zna pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura rozpoznaje materiał, z którego wykonano dany przedmiot zna surowce używane do produkcji papieru wymienia główne etapy produkcji papieru rozróżnia podstawowe gatunki papieru wie, jakich narzędzi i przyborów używa się, wykonując prace z papieru zna kolejność czynności podczas wykonywania przedmiotów z papieru wymienia środki ostrożności, jakie należy stosować przy wykonywaniu prac z papieru omawia technologię produkcji papieru charakteryzuje różne gatunki papieru i określa ich zastosowanie określa wpływ wykorzystywania papieru na środowisko naturalne 6, s próbki różnych gatunków papieru mikroskop 5. Wykonujemy zabawki z papieru operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki materiałów papierniczych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki papieru bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie wykonywania prac z papieru wykonuje zabawki z papieru dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką papieru precyzyjnie docina elementy z papieru i łączy je w całość, tworząc zabawki z papieru racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi 6, s. 50, 49, 5 nożyczki, nożyki do cięcia tapet, klej 5

6 Wymagania ponadpodstawowe 6. Drewno i materiały drewnopochodne budowa i właściwości 7. Zastosowanie drewna w różnych dziedzinach życia 2 podstawowe gatunki drewna rodzaje materiałów drewnopochodnych pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny, rdzeń, słoje, łyko, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, fornir właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych etapy przerabiania drewna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka, surowiec, półprodukt przykłady zastosowania drewna w ważniejszych dziedzinach gospodarki znaczenie lasów dla zdrowia, wypoczynku i gospodarki człowieka ochrona zasobów leśnych zagrożenia lasów zna pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny nazywa kolejne warstwy pnia drzewa rozróżnia podstawowe gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych wykonuje próbę łupliwości i twardości różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych zna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka wie, czym różni się surowiec od półproduktu omawia poszczególne gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych charakteryzuje właściwości drewna opisuje sposób otrzymywania materiałów drewnopochodnych rozumie potrzebę zastępowania drewna materiałami drewnopochodnymi analizuje rezultaty wykonywanych prób łupliwości i twardości poszczególnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych omawia etapy przerabiania drewna charakteryzuje znaczenie lasów dla zdrowia i wypoczynku człowieka oraz dla gospodarki rozumie konieczność racjonalnego wymienia etapy przerobu drewna rozpoznaje różne rodzaje tarcicy gospodarowania zasobami leśnymi i podaje przykłady zastosowania drewna w ochrony lasów podstawowych dziedzinach gospodarki omawia zagrożenia lasów związane z człowieka rabunkową gospodarką człowieka, wymienia różne zagrożenia lasów pożarami, zanieczyszczeniami wypowiada się na temat filmu przemysłowymi, klęskami żywiołowymi, dydaktycznego dotyczącego przerabiania pojawianiem się plag szkodników drewna w tartaku 6, s próbki różnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych 6, s film dydaktyczny dotyczący przerobu drewna w tartaku 8. Planujemy wykonanie drewnianej łopatki kuchennej zasady sporządzania rysunku technicznego właściwości najczęściej używanych gatunków drewna opracowanie dokumentacji technicznej i planu pracy zna podstawowe zasady sporządzania rysunku technicznego opracowuje z pomocą nauczyciela dokumentację techniczną i plan pracy dobiera odpowiedni gatunek drewna do przeznaczenia przedmiotu samodzielnie opracowuje dokumentację techniczną i plan pracy uzasadnia kolejność zaplanowanych czynności i określa czas ich trwania dobiera rodzaj materiału do wymaganych walorów użytkowo-estetycznych łopatki kuchennej odpowiednio dobiera narzędzia do wykonania zaplanowanych czynności 6, s kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) próbki różnych gatunków drewna 9. Wykonujemy drewnianą łopatkę 2 wykonanie przedmiotu zgodnie funkcjonalnie i z zachowaniem zasad z dokumentacją techniczną bezpieczeństwa organizuje stanowisko zasady bezpiecznego pracy dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki drewna i uzasadnia swój wybór dokumentacja techniczna i plan pracy dotyczące wykonania łopatki kuchennej 6

7 Wymagania ponadpodstawowe kuchenną posługiwania się narzędziami do obróbki drewna przestrzega kolejności zaplanowanych czynności prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał właściwie i bezpiecznie posługuje się narzędziami do obróbki drewna wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi wypowiada się na temat wykonanej przez siebie łopatki kuchennej zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy wykonuje przedmiot dokładnie, starannie przyrządy pomiarowe (linijka, i z uwzględnieniem walorów estetycznych metrówka) narzędzia do obróbki drewna (piła, tarnik, pilnik) papier ścierny szerokie listwy z drewna bukowego VI. GŁÓWNE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE 20. Proste obwody elektryczne pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny źródła prądu spotykane w życiu codziennym funkcje elementów obwodu elektrycznego rodzaje obwodów elektrycznych zna pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny wymienia źródła prądu spotykane w życiu codziennym zna rodzaje obwodów elektrycznych przyporządkowuje rodzaje baterii odpowiednim przedmiotom odczytuje napięcie różnych baterii charakteryzuje różne źródła prądu omawia funkcje poszczególnych elementów obwodu elektrycznego rozumie zasadę przepływu prądu w baterii ustala warunki przepływu prądu w obwodzie wymienia zalety i wady łączenia odbiorników prądu w obwodzie elektrycznym równoległym i szeregowym wskazuje odpowiedni sposób ułożenia baterii w danym urządzeniu 6, s plansze ze schematami elektrycznymi proste obwody elektryczne: szeregowy i równoległy baterie o różnym napięciu 2. Montaż prostych obwodów elektrycznych 2 schematy obwodów elektrycznych montaż i demontaż prostych obwodów elektrycznych wymienia podstawowe elementy obwodu samodzielnie montuje i demontuje elektrycznego obwody elektryczne zna symbole graficzne oznaczające elementy obwodu elektrycznego odczytuje schematy obwodów elektrycznych prawidłowo montuje obwody elektryczne, posługując się schematami i korzystając z pomocy nauczyciela zachowuje bezpieczeństwo podczas prac 6, s baterie, żarówki, przewody elektryczne, wyłączniki, dzwonki, silniczki 7

8 Wymagania ponadpodstawowe montażowych VII. KARTA ROWEROWA 22. Rower mój pierwszy pojazd funkcja i budowa układów roweru obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru różne typy rowerów schemat blokowy roweru rower jako pojazd ekologiczny wyróżnia układy, zespoły i części w rowerze wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru czyta schematy blokowe uogólniające zasadę działania roweru rozpoznaje poszczególne rodzaje rowerów wyjaśnia, dlaczego rower jest pojazdem ekologicznym zna najważniejsze zasady ruchu drogowego rozumie potrzebę obowiązkowego wyposażenia roweru w trosce o bezpieczeństwo własne i innych omawia zasadę działania roweru na podstawie schematu blokowego 6, s. 0 rower z dodatkowym wyposażeniem fotografie różnych rodzajów rowerów instrukcja obsługi roweru 23. Oświetlenie roweru elementy układu oświetleniowego roweru i ich funkcja budowa i zasada działania prądnicy schemat tradycyjnej i nowoczesnej instalacji elektrycznej roweru wyróżnia w rowerze elementy układu oświetleniowego odczytuje schemat instalacji elektrycznej roweru wymienia podstawowe elementy instalacji elektrycznej roweru poprawnie ustawia światła roweru ustala przyczynę niesprawności układu oświetleniowego roweru dokonuje drobnych napraw układu oświetleniowego roweru omawia budowę układu oświetleniowego roweru wyjaśnia, dlaczego białe światło przednie lub żółte selektywne należy do obowiązkowego wyposażenia roweru porównuje tradycyjną i nowoczesną instalację elektryczną roweru, wskazując ich zalety i wady 6, s rower z dodatkowym wyposażeniem tablica przedstawiająca instalacje elektryczne roweru tradycyjną i nowoczesną narzędzia i materiały do konserwacji instalacji elektrycznej roweru 24. Jak naprawiać i konserwować rower? 2 naprawa i konserwacja roweru wymienia najważniejsze czynności konserwacyjne roweru wie, w jaki sposób należy przygotować rower do drogi wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi roweru wymienia najczęściej występujące usterki roweru omawia sposób konserwacji poszczególnych elementów roweru wie, jak często należy wykonywać poszczególne czynności konserwacyjne roweru ustala wysokość ciśnienia w oponach roweru wyjaśnia, jak należy zabezpieczyć i zakonserwować rower na zimę 6, s rower instrukcja obsługi roweru narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru 8

9 Wymagania ponadpodstawowe reguluje wysokość siodełka i ustala wielkość luzu łańcucha ustala z pomocą nauczyciela wielkość luzu łożysk w przednim i tylnym kole 25. Czego nie wolno rowerzyście? przepisy dodatkowe o ruchu rowerów najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia wymienia wykroczenia najczęściej popełniane przez rowerzystów na drodze zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące rowerzystów wie, jak dostosować swoje zachowanie do warunków panujących na drodze wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad ruchu drogowego przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas brawurowej jazdy i niedostosowania się do zasad ruchu drogowego przestrzega innych rowerzystów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze 6, s kodeks drogowy film dydaktyczny dotyczący ważnych dla rowerzysty zasad ruchu drogowego 26. Podstawowe manewry w ruchu drogowym 2 manewry wykonywane na drodze: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie sygnalizowanie manewrów zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze wyjaśnia, czym jest omijanie, wyprzedzanie, wymijanie wymienia rodzaje manewrów wykonywanych przez rowerzystów na drodze wie, w jaki sposób sygnalizować zamiar wykonania manewru zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania manewrów wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu poprawnie wykonuje manewry na placu manewrowym charakteryzuje poszczególne rodzaje manewrów wykonywanych na drodze przez rowerzystów wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego zna zasady skrętu w lewo na jezdni dwukierunkowej i jednokierunkowej 6, s plansze ukazujące manewry na drodze programy edukacyjne umożliwiające nauczanie przepisów ruchu drogowego 27. Znaki i sygnały dotyczące rowerzystów 2 znaki i sygnały dotyczące rowerzystów znaczenie stosowania się do znaków i sygnałów drogowych wymienia rodzaje znaków i sygnałów obowiązujących rowerzystów przyporządkowuje znaki drogowe z zakresu karty rowerowej odpowiednim objaśnieniom rozpoznaje rodzaj znaku drogowego wyjaśnia, co oznaczają poszczególne znaki poziome wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków drogowych obowiązujących rowerzystów stosuje się do znaków i sygnałów drogowych 6, s. 20 plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe pojęcia: skrzyżowanie, zna pojęcia: skrzyżowanie, pojazd charakteryzuje różne rodzaje skrzyżowań 9

10 Wymagania ponadpodstawowe Zasady poruszania się na skrzyżowaniach skrzyżowanie dróg równorzędnych, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, pojazd uprzywilejowany zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych rodzajach skrzyżowań uprzywilejowany wymienia różne rodzaje skrzyżowań podaje przykłady pojazdów uprzywilejowanych wyjaśnia znaczenie znaków drogowych znajdujących się przed skrzyżowaniem określa kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowanie wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad przejazdu przez skrzyżowania omawia zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach 6, s plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe film dydaktyczny dotyczący zasad przejazdu przez skrzyżowania 0