Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza"

Transkrypt

1 Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO. Poznajemy pracownię techniczną zasady bhp regulamin pracowni technicznej rodzaje i znaczenie znaków bezpieczeństwa (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) zasady udzielania pierwszej pomocy zna regulamin pracowni technicznej rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa wymienia urządzenia i maszyny znajdujące się w pracowni technicznej korzysta z apteczki pierwszej pomocy charakteryzuje poszczególne rodzaje znaków bezpieczeństwa uzasadnia konieczność przestrzegania 6, s. 9 0 regulaminu pracowni technicznej regulamin pracowni technicznej omawia znaczenie prawidłowej plansze z różnymi znakami bhp organizacji stanowiska pracy apteczka pierwszej pomocy wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy 2. Znaczenie znaków informacyjnych pojęcie: piktogram rozróżnia znaki informacyjne rodzaje znaków informacyjnych stosowanych w miejscach informacyjnych, w tym znaków odczytuje znaczenie znaków publicznych lub na opakowaniach produktów, w tym znaki zna drogę ewakuacyjną w szkole, np. z ewakuacyjnych i przeciwpożarowych ewakuacyjne i przeciwpożarowe pracowni technicznej wie, co to jest piktogram wyjaśnia znaczenie znaków informacyjnych jako prostego sposobu porozumiewania się w miejscach publicznych projektuje piktogramy postępuje zgodnie z informacją odczytaną z piktogramu 6, s. 0 3 plansze z różnymi znakami informacyjnymi 3. Jak ubiór wpływa na bezpieczeństwo pieszego? pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna wymienia zasady bezpiecznego omawia wpływ odpowiedniego ubioru i elementów odblaskowych na 6, s. 4 bezpieczeństwo pieszego różne elementy odblaskowe zachęca swoich rówieśników do noszenia odzież odblaskowa, np. elementów odblaskowych kamizelka

2 Wymagania ponadpodstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pieszego wpływ elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszego poruszania się pieszego w obszarze zabudowanym i poza nim stosuje elementy odblaskowe, uczestnicząc w ruchu drogowym jako pieszy latarka II. TECHNIKA WOKÓŁ NAS 4. Warto poznawać technikę pojęcia: wynalazek, cywilizacja, postęp cywilizacyjny znaczenie techniki w życiu codziennym zagrożenia spowodowane przez postęp cywilizacyjny korzyści i niebezpieczeństwa stwarzane przez internet przyporządkowuje nazwy wynalazków odpowiednim dziedzinom życia wymienia wynalazki, które najbardziej wpłynęły na życie codzienne ludzi wskazuje urządzenia ułatwiające naukę, które znajdują się w szkole omawia wpływ techniki na wybrane dziedziny życia ocenia znaczenie techniki w różnych sferach działalności człowieka analizuje zagrożenia związane z postępem technicznym wymyśla wynalazek ułatwiający wykonywanie domowych obowiązków i przedstawia zasadę jego działania 6, s encyklopedia techniki encyklopedia powszechna leksykon omawiający różne odkrycia i wynalazki 5. Najczęściej spotykane zawody pojęcia: zawód, praca zawodowa, uzdolnienia, kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie nazwy i charakterystyka zawodów wpływ zainteresowań na wybór przyszłego zawodu zna pojęcia: zawód, uzdolnienia, wyjaśnia pojęcia: praca zawodowa, rynek kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie wymienia zawody związane z funkcjonowaniem szkoły wskazuje zawody, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna opowiada o pracy zawodowej osób ze swojego najbliższego otoczenia pracy charakteryzuje poszczególne zawody związane z funkcjonowaniem szkoły uzasadnia, dlaczego należy szanować pracę innych ludzi analizuje swoje zainteresowania pod kątem wyboru przyszłego zawodu 6, s informacje z internetu na temat obecnej sytuacji na rynku pracy słownik języka polskiego podaje przykłady zawodów związanych z wymienia i charakteryzuje zawody, które określonymi zainteresowaniami III. MŁODY KONSTRUKTOR chciałby wykonywać omawia zawody, które obecnie cieszą się największym uznaniem na rynku pracy 6. Warsztat młodego konstruktora pojęcia: konstrukcja, kosztorys zawód konstruktora i zakres jego czynności zawodowych stanowisko pracy konstruktora zna pojęcia: konstrukcja, kosztorys opisuje stanowisko pracy konstruktora wymienia kolejne etapy pracy konstruktora omawia kolejne etapy pracy konstruktora samodzielnie projektuje prosty przedmiot6, s wymienia narzędzia i urządzenia słownik języka polskiego potrzebne do skonstruowania danego 2

3 Wymagania ponadpodstawowe etapy pracy konstruktora narzędzia, przybory i urządzenia stosowane w pracy konstruktora nazywa narzędzia, przybory i urządzenia używane przez konstruktora przedmiotu 7. Pismo techniczne znormalizowane pismo techniczne i jego rodzaje technika pisania liter i cyfr pismem technicznym zna rodzaje znormalizowanego pisma technicznego odwzorowuje pismo techniczne podejmuje próbę pisania pismem technicznym pisze pismem technicznym zbliżonym do znormalizowanego opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem omawia znaczenie znormalizowanego pisma technicznego 6, s tablice lub foliogramy z wzorami znormalizowanego pisma technicznego ołówki typu B 8. Rodzaje linii i znaków rysunkowych pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja rodzaje linii wymiarowych i ich zastosowanie znaki wymiarowe zna pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja wymienia rodzaje znormalizowanych linii i znaków wymiarowych zna zasady umieszczania linii i znaków wymiarowych na rysunku technicznym omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów linii i znaków wymiarowych prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące rodzaje linii i znaków wymiarowych 9. Sporządzamy rysunek techniczny pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa zasady sporządzania rysunku technicznego rodzaje podziałek rysunkowych zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa wymienia ogólne zasady sporządzania rysunków technicznych stosuje w rysunku technicznym znaki ograniczenia linii wymiarowych wymiaruje proste rysunki techniczne potrafi odwzorować rysunek techniczny w danej podziałce omawia zasady sporządzania rysunków technicznych wymiaruje złożone rysunki wyjaśnia cel stosowania podziałek rysunkowych poprawnie stosuje podziałki rysunkowe 0. Ćwiczymy wymiarowanie rysunków zasady wymiarowania rysunków technicznych zna podstawowe zasady wymiarowania rysunków technicznych zapisuje odpowiednie wymiary na rysunku technicznym wymiaruje proste rysunki omawia zasady wymiarowania rysunków technicznych 6, s wymiaruje złożone rysunki zgodnie z przybory kreślarskie (ołówki zasadami wymiarowania typu H i HB, linijka, ekierka) dba o estetykę rysunku, odpowiednio grupując wymiary 3

4 Wymagania ponadpodstawowe. Rzutowanie prostokątne 2 pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry odczytywanie rzutów prostokątnych etapy rzutowania zasady rzutowania rzutowanie prostokątne prostych brył geometrycznych: prostopadłościanu i walca wie, na czym polega rzutowanie prostokątne zna pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów rozróżnia poszczególne rzutnie rozpoznaje rzut główny, rzut z góry i rzut boczny zna etapy i zasady rzutowania prostokątnego odwzorowuje rzuty prostokątne analizuje poszczególne rzuty prostokątne omawia etapy i zasady rzutowania prostokątnego rysuje proste bryły geometryczne w rzutach prostokątnych, posługując się układem osi, płaszczyzn i liniami pomocniczymi wymiaruje sporządzone rzuty prostokątne rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne danej bryły 6, s. 37 tablice lub foliogramy ukazujące zasady wymiarowania kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące powstawanie rzutów prostokątnych modele brył geometrycznych kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) IV. WARSZTAT MAJSTERKOWICZA 2. Podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych zasady ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych oraz dokonywania pomiarów zastosowanie poszczególnych narzędzi do obróbki drewna oraz najczęściej spotykanych przyrządów pomiarowych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki drewna wie, na czym polega ręczna obróbka drewna rozróżnia podstawowe narzędzia do obróbki drewna oraz najczęściej spotykane przyrządy pomiarowe bezpiecznie posługuje się narzędziami dokonuje pomiaru za pomocą przymiaru kreskowego lub miarki składanej przenosi wymiary na materiał dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy omawia zastosowanie podstawowych narzędzi do obróbki drewna samodzielnie dobiera narzędzia do rodzaju obróbki wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe spotykane w gospodarstwie domowym oraz określa ich przeznaczenie przyporządkowuje przyrządy pomiarowe odpowiednim pomiarom i zawodom, z którymi są związane 6, s narzędzia do ręcznej obróbki drewna: wkrętaki, młotki, piły, tarniki, pilniki, szczypce, obcęgi, dłuta, brzeszczoty, pobijaki cyrkle, ołówki stolarskie, kątowniki, miarki składane, przymiary kreskowe, taśmy zwijane, suwmiarki próbki różnych gatunków drewna oraz materiałów drzewnych 3. Budowa i obsługa wiertarki ręcznej pojęcia: wiertarka, przekładnia, zna pojęcia: wiertarka, przekładnia, przełożenie, rysunek poglądowy, przełożenie symbol graficzny, schemat wie, czym różnią się od siebie rysunek kinematyczny poglądowy, symbol graficzny i schemat budowa wiertarki ręcznej kinematyczny danego urządzenia omawia budowę i zasadę działania wiertarki ręcznej i elektrycznej zna zastosowanie poszczególnych rodzajów przekładni wyjaśnia zasadę działania przekładni 6, s modele różnych rodzajów przekładni wiertarka ręczna, wiertarka 4

5 Wymagania ponadpodstawowe funkcje poszczególnych części i mechanizmów wiertarki ręcznej rodzaje przekładni, ich zastosowanie i zasada działania zasady bhp dotyczące obsługi wiertarki rozróżnia elementy budowy wiertarki ręcznej wymienia rodzaje przekładni zna symbole graficzne stosowane na schematach kinematycznych odczytuje informacje ze schematu kinematycznego wiertarki ręcznej i elektrycznej wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać, posługując się wiertarką ręczną i elektryczną V. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE zębatych: równoległej i kątowej rozpoznaje rodzaje przekładni na podstawie schematu kinematycznego dobiera prędkości obrotowe do średnicy wiertła bezpiecznie obsługuje wiertarkę ręczną i elektryczną poprawnie wykonuje czynności konserwacyjne wiertarki ręcznej elektryczna instrukcje obsługi wiertarek 4. Produkcja i zastosowanie papieru pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura surowce wykorzystywane do produkcji papieru etapy produkcji papieru różne gatunki papieru i ich zastosowanie racjonalna gospodarka materiałami papierniczymi zna pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura rozpoznaje materiał, z którego wykonano dany przedmiot zna surowce używane do produkcji papieru wymienia główne etapy produkcji papieru rozróżnia podstawowe gatunki papieru wie, jakich narzędzi i przyborów używa się, wykonując prace z papieru zna kolejność czynności podczas wykonywania przedmiotów z papieru wymienia środki ostrożności, jakie należy stosować przy wykonywaniu prac z papieru omawia technologię produkcji papieru charakteryzuje różne gatunki papieru i określa ich zastosowanie określa wpływ wykorzystywania papieru na środowisko naturalne 6, s próbki różnych gatunków papieru mikroskop 5. Wykonujemy zabawki z papieru operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki materiałów papierniczych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki papieru bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie wykonywania prac z papieru wykonuje zabawki z papieru dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką papieru precyzyjnie docina elementy z papieru i łączy je w całość, tworząc zabawki z papieru racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi 6, s. 50, 49, 5 nożyczki, nożyki do cięcia tapet, klej 5

6 Wymagania ponadpodstawowe 6. Drewno i materiały drewnopochodne budowa i właściwości 7. Zastosowanie drewna w różnych dziedzinach życia 2 podstawowe gatunki drewna rodzaje materiałów drewnopochodnych pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny, rdzeń, słoje, łyko, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, fornir właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych etapy przerabiania drewna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka, surowiec, półprodukt przykłady zastosowania drewna w ważniejszych dziedzinach gospodarki znaczenie lasów dla zdrowia, wypoczynku i gospodarki człowieka ochrona zasobów leśnych zagrożenia lasów zna pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny nazywa kolejne warstwy pnia drzewa rozróżnia podstawowe gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych wykonuje próbę łupliwości i twardości różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych zna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka wie, czym różni się surowiec od półproduktu omawia poszczególne gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych charakteryzuje właściwości drewna opisuje sposób otrzymywania materiałów drewnopochodnych rozumie potrzebę zastępowania drewna materiałami drewnopochodnymi analizuje rezultaty wykonywanych prób łupliwości i twardości poszczególnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych omawia etapy przerabiania drewna charakteryzuje znaczenie lasów dla zdrowia i wypoczynku człowieka oraz dla gospodarki rozumie konieczność racjonalnego wymienia etapy przerobu drewna rozpoznaje różne rodzaje tarcicy gospodarowania zasobami leśnymi i podaje przykłady zastosowania drewna w ochrony lasów podstawowych dziedzinach gospodarki omawia zagrożenia lasów związane z człowieka rabunkową gospodarką człowieka, wymienia różne zagrożenia lasów pożarami, zanieczyszczeniami wypowiada się na temat filmu przemysłowymi, klęskami żywiołowymi, dydaktycznego dotyczącego przerabiania pojawianiem się plag szkodników drewna w tartaku 6, s próbki różnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych 6, s film dydaktyczny dotyczący przerobu drewna w tartaku 8. Planujemy wykonanie drewnianej łopatki kuchennej zasady sporządzania rysunku technicznego właściwości najczęściej używanych gatunków drewna opracowanie dokumentacji technicznej i planu pracy zna podstawowe zasady sporządzania rysunku technicznego opracowuje z pomocą nauczyciela dokumentację techniczną i plan pracy dobiera odpowiedni gatunek drewna do przeznaczenia przedmiotu samodzielnie opracowuje dokumentację techniczną i plan pracy uzasadnia kolejność zaplanowanych czynności i określa czas ich trwania dobiera rodzaj materiału do wymaganych walorów użytkowo-estetycznych łopatki kuchennej odpowiednio dobiera narzędzia do wykonania zaplanowanych czynności 6, s kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) próbki różnych gatunków drewna 9. Wykonujemy drewnianą łopatkę 2 wykonanie przedmiotu zgodnie funkcjonalnie i z zachowaniem zasad z dokumentacją techniczną bezpieczeństwa organizuje stanowisko zasady bezpiecznego pracy dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki drewna i uzasadnia swój wybór dokumentacja techniczna i plan pracy dotyczące wykonania łopatki kuchennej 6

7 Wymagania ponadpodstawowe kuchenną posługiwania się narzędziami do obróbki drewna przestrzega kolejności zaplanowanych czynności prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał właściwie i bezpiecznie posługuje się narzędziami do obróbki drewna wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi wypowiada się na temat wykonanej przez siebie łopatki kuchennej zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy wykonuje przedmiot dokładnie, starannie przyrządy pomiarowe (linijka, i z uwzględnieniem walorów estetycznych metrówka) narzędzia do obróbki drewna (piła, tarnik, pilnik) papier ścierny szerokie listwy z drewna bukowego VI. GŁÓWNE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE 20. Proste obwody elektryczne pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny źródła prądu spotykane w życiu codziennym funkcje elementów obwodu elektrycznego rodzaje obwodów elektrycznych zna pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny wymienia źródła prądu spotykane w życiu codziennym zna rodzaje obwodów elektrycznych przyporządkowuje rodzaje baterii odpowiednim przedmiotom odczytuje napięcie różnych baterii charakteryzuje różne źródła prądu omawia funkcje poszczególnych elementów obwodu elektrycznego rozumie zasadę przepływu prądu w baterii ustala warunki przepływu prądu w obwodzie wymienia zalety i wady łączenia odbiorników prądu w obwodzie elektrycznym równoległym i szeregowym wskazuje odpowiedni sposób ułożenia baterii w danym urządzeniu 6, s plansze ze schematami elektrycznymi proste obwody elektryczne: szeregowy i równoległy baterie o różnym napięciu 2. Montaż prostych obwodów elektrycznych 2 schematy obwodów elektrycznych montaż i demontaż prostych obwodów elektrycznych wymienia podstawowe elementy obwodu samodzielnie montuje i demontuje elektrycznego obwody elektryczne zna symbole graficzne oznaczające elementy obwodu elektrycznego odczytuje schematy obwodów elektrycznych prawidłowo montuje obwody elektryczne, posługując się schematami i korzystając z pomocy nauczyciela zachowuje bezpieczeństwo podczas prac 6, s baterie, żarówki, przewody elektryczne, wyłączniki, dzwonki, silniczki 7

8 Wymagania ponadpodstawowe montażowych VII. KARTA ROWEROWA 22. Rower mój pierwszy pojazd funkcja i budowa układów roweru obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru różne typy rowerów schemat blokowy roweru rower jako pojazd ekologiczny wyróżnia układy, zespoły i części w rowerze wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru czyta schematy blokowe uogólniające zasadę działania roweru rozpoznaje poszczególne rodzaje rowerów wyjaśnia, dlaczego rower jest pojazdem ekologicznym zna najważniejsze zasady ruchu drogowego rozumie potrzebę obowiązkowego wyposażenia roweru w trosce o bezpieczeństwo własne i innych omawia zasadę działania roweru na podstawie schematu blokowego 6, s. 0 rower z dodatkowym wyposażeniem fotografie różnych rodzajów rowerów instrukcja obsługi roweru 23. Oświetlenie roweru elementy układu oświetleniowego roweru i ich funkcja budowa i zasada działania prądnicy schemat tradycyjnej i nowoczesnej instalacji elektrycznej roweru wyróżnia w rowerze elementy układu oświetleniowego odczytuje schemat instalacji elektrycznej roweru wymienia podstawowe elementy instalacji elektrycznej roweru poprawnie ustawia światła roweru ustala przyczynę niesprawności układu oświetleniowego roweru dokonuje drobnych napraw układu oświetleniowego roweru omawia budowę układu oświetleniowego roweru wyjaśnia, dlaczego białe światło przednie lub żółte selektywne należy do obowiązkowego wyposażenia roweru porównuje tradycyjną i nowoczesną instalację elektryczną roweru, wskazując ich zalety i wady 6, s rower z dodatkowym wyposażeniem tablica przedstawiająca instalacje elektryczne roweru tradycyjną i nowoczesną narzędzia i materiały do konserwacji instalacji elektrycznej roweru 24. Jak naprawiać i konserwować rower? 2 naprawa i konserwacja roweru wymienia najważniejsze czynności konserwacyjne roweru wie, w jaki sposób należy przygotować rower do drogi wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi roweru wymienia najczęściej występujące usterki roweru omawia sposób konserwacji poszczególnych elementów roweru wie, jak często należy wykonywać poszczególne czynności konserwacyjne roweru ustala wysokość ciśnienia w oponach roweru wyjaśnia, jak należy zabezpieczyć i zakonserwować rower na zimę 6, s rower instrukcja obsługi roweru narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru 8

9 Wymagania ponadpodstawowe reguluje wysokość siodełka i ustala wielkość luzu łańcucha ustala z pomocą nauczyciela wielkość luzu łożysk w przednim i tylnym kole 25. Czego nie wolno rowerzyście? przepisy dodatkowe o ruchu rowerów najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia wymienia wykroczenia najczęściej popełniane przez rowerzystów na drodze zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące rowerzystów wie, jak dostosować swoje zachowanie do warunków panujących na drodze wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad ruchu drogowego przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas brawurowej jazdy i niedostosowania się do zasad ruchu drogowego przestrzega innych rowerzystów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze 6, s kodeks drogowy film dydaktyczny dotyczący ważnych dla rowerzysty zasad ruchu drogowego 26. Podstawowe manewry w ruchu drogowym 2 manewry wykonywane na drodze: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie sygnalizowanie manewrów zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze wyjaśnia, czym jest omijanie, wyprzedzanie, wymijanie wymienia rodzaje manewrów wykonywanych przez rowerzystów na drodze wie, w jaki sposób sygnalizować zamiar wykonania manewru zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania manewrów wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu poprawnie wykonuje manewry na placu manewrowym charakteryzuje poszczególne rodzaje manewrów wykonywanych na drodze przez rowerzystów wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego zna zasady skrętu w lewo na jezdni dwukierunkowej i jednokierunkowej 6, s plansze ukazujące manewry na drodze programy edukacyjne umożliwiające nauczanie przepisów ruchu drogowego 27. Znaki i sygnały dotyczące rowerzystów 2 znaki i sygnały dotyczące rowerzystów znaczenie stosowania się do znaków i sygnałów drogowych wymienia rodzaje znaków i sygnałów obowiązujących rowerzystów przyporządkowuje znaki drogowe z zakresu karty rowerowej odpowiednim objaśnieniom rozpoznaje rodzaj znaku drogowego wyjaśnia, co oznaczają poszczególne znaki poziome wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków drogowych obowiązujących rowerzystów stosuje się do znaków i sygnałów drogowych 6, s. 20 plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe pojęcia: skrzyżowanie, zna pojęcia: skrzyżowanie, pojazd charakteryzuje różne rodzaje skrzyżowań 9

10 Wymagania ponadpodstawowe Zasady poruszania się na skrzyżowaniach skrzyżowanie dróg równorzędnych, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, pojazd uprzywilejowany zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych rodzajach skrzyżowań uprzywilejowany wymienia różne rodzaje skrzyżowań podaje przykłady pojazdów uprzywilejowanych wyjaśnia znaczenie znaków drogowych znajdujących się przed skrzyżowaniem określa kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowanie wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad przejazdu przez skrzyżowania omawia zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach 6, s plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe film dydaktyczny dotyczący zasad przejazdu przez skrzyżowania 0

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności [P] Ponadpodstawowe [PP] [P]

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III Gimnazjum Numer dopuszczenia: 99 / 009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Zasady bieżącego oceniania uczniów: Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS KLASA IV I. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I NA DRODZE/ UCZEŃ: 1. Bezpieczeństwo przyczyny wypadków w szkole przede wszystkim regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta 1. Jak dbać o bezpieczeństwo w pracowni technicznej? 2. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły 3. Bezpieczny dojazd do szkoły 4. Włączanie się do 1 - regulamin pracowni technicznej - znaki bhp i znaki ewakuacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od roku 2015/16

obowiązujące od roku 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku 2015/16 Kryteria oceny semestralnej i końcowej dla klasy czwartej: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej. rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Klasa Vc Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Autor: Urszula Białka, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Podręcznik: Zajęcia techniczne-

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Tematyka 1. BHP na lekcji i podczas użytkowania narzędzi ręcznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany,

Bardziej szczegółowo

wymagania ogólne wymagania szczegółowe

wymagania ogólne wymagania szczegółowe wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. III. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g)

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) SZKOŁA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) Harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania Równoważne wymiary pracy każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: zajęcia techniczne KLASA: IVa, IVb, IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 1 h ROK SZKOLNY: 2014/2015 PROGRAM NAUCZANIA: Zatwierdzony na rok szk. 2014/2015 Wymagane przybory

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Osiągniecia na poziom podstawowy Osiągniecia na poziom ponadpodstawowy Część komunikacyjna Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania obowiązujące w PSP nr 2 im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyj Temat (rozumiany jako lekcja) Oce dopuszczająca Oce dostatecz Oce dobra Oce bardzo dobra Oce celująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia elektryczno-elektroniczne nauczyciele techniki I. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania I. Cele edukacyjne 1. Cele ogólne Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej.

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum. 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Czas realizacji: 3 godziny lekcyjne zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA? PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. MODYFIKACJE: Renata Prusak Krystyna Oleksy-Kurcz

JAK TO DZIAŁA? PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. MODYFIKACJE: Renata Prusak Krystyna Oleksy-Kurcz JAK TO DZIAŁA? PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MODYFIKACJE: Renata Prusak Krystyna Oleksy-Kurcz Ogólna charakterystyka programu Odniesienie do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Anna Chojnacka Rok szkolny 2015/2016 ZAJĘCIA TECHNICZNE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania. I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. II.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Wymagania Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów (propozycja) Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III Dział I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI (3 godziny lekcyjne) zna przedmiotowe zasady oceniania, omawia

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI

DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI Teresa Makowska Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI III etap edukacji (klasy I, II, III) Obszar kształcenia: Kształcenie ogólnotechniczne,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl. IV

Wymagania edukacyjne kl. IV Tematyczny podział treści nauczania w modułach programowych Według ramowego planu nauczania opracowanego przez MEN na drugi etap edukacyjny, tj. w klasach 4 6 szkoły podstawowej, na zajęcia techniczne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej Roczne plany pracy zajęć ch realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI Łódka Nr 1. Moje lekcje zajęć ch czego i jak będziemy się uczyć w klasie szóstej? 2. Moje bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II Lp. 1. Temat lekcji Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie zajęć technicznych. Przepisy BHP na zajęciach z techniki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją podstawy programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 2. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3)

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM IM. 36 PUŁKU PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ W OTRĘBUSACH

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM IM. 36 PUŁKU PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ W OTRĘBUSACH PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM IM. 36 PUŁKU PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ W OTRĘBUSACH I. Wprowadzenie Rozwój techniki w XX i XXI wieku jest bardzo dynamiczny i wkracza we wszystkie dziedziny

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum: Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum: Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania nie jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt między uczniem a nauczycielem

Kontrakt między uczniem a nauczycielem PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLAS 4-6 Kontrakt między uczniem a nauczycielem 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne. 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ mgr MARTA JUREWICZ Szkoła Podstawowa Nr 12 w Elblągu 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo