ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę śródroczną określa rozmieszczenie poszczególnych grup znaków bezpieczeństwa, wymienia zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg, wyjaśnia i uzasadnia, które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych, ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach, analizuje, jak noszenie odblasków wpływa na widoczność pieszych na drodze, wyjaśnia, dlaczego piktogramy są uniwersalne, odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką, planuje trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne, podaje w przewodniku informacje o każdym z miejsc wartych odwiedzenia w najbliższej okolicy, wykonuje pracę w sposób twórczy, objaśnia oznaczenia szlaków turystycznych, określa, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk, omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej, wskazuje, jak należy zachować się na miejscu wypadku, opisuje części drogi, wyróżnia rodzaje dróg, prezentuje argumenty zwolenników jazdy rowerem, przedstawia sposób działania przerzutek uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu podczas przebywania w pracowni technicznej, opisuje różne rodzaje dróg, wykonuje pracę w sposób typowy, ale z uwzględnieniem dbałości o estetykę wykonania, formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą się zetknąć piesi w obszarze niezabudowanym, formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, formułuje reguły bezpiecznego zachowania się pieszych na drodze i w jej pobliżu, podaje cechy znaków danego rodzaju, wyjaśnia zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze, omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru, odnajduje informacje na temat naprawy najczęstszych usterek w rowerze, określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru, podaje przykłady znaków drogowych z każdej grupy, wyjaśnia, o czym informują określone znaki i stosuje się do nich, tłumaczy znaczenie poziomych znaków drogowych, Ocena dobra wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole, określa przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, rozróżnia znaki bezpieczeństwa, posługuje się terminami: torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa, nazywa części drogi, wymienia kolejność działań (operacji technologicznych), szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych), posługuje się terminami: obszar zabudowany i niezabudowany, określa sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym, projektuje element

2 odblaskowy przypinany do plecaka, posługuje się terminami: środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy, wyjaśnia znaczenie piktogramów, czyta ze zrozumieniem rozkład jazdy, wybiera na podstawie rozkładu jazdy najdogodniejsze połączenie miedzy miejscowościami, planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy, projektuje własny piktogram na podstawie gotowych wzorów, wyznacza trasę pieszej wycieczki, wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych, przedstawia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku, definiuje termin piktogram, określa, jakie znaczenie dla środowiska ma poruszanie się rowerem, rozróżnia typy rowerów, wymienia układy w rowerze, nazywa części wchodzące w skład poszczególnych układów, omawia zastosowanie przerzutek, określa, co należy do dodatkowego wyposażenia pojazdu, wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę, przeprowadza konserwację roweru, rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych i podaje ich cechy charakterystyczne, tłumaczy znaczenie wybranych znaków drogowych, wskazuje odpowiedniki znaków poziomych wśród znaków pionowych, posługuje się terminami: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt, stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe, właściwie organizuje miejsce pracy, posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem, wykonuje pracę według przyjętych założeń, dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, posługuje się terminami: przejście dla pieszych, sygnalizator, opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej, przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych, wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych, uzasadnia konieczność noszenia odblasków, podaje przykłady właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej, ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku, określa, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej, wymienia numery telefonów alarmowych, zakłada opatrunek na skaleczenie, wyróżnia rodzaje znaków drogowych, wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej, opisuje właściwy sposób poruszania się rowerem, wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy, sprawdza, czy dętka jest poprawnie napompowana i szczelna, prawidłowo posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome, pakuje plecak samodzielnie i w racjonalny sposób, odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska, podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej, przestrzega regulaminu pracowni technicznej, wie co oznaczają terminy: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, opisuje kolor oraz kształt znaków drogowych opowiada jakie informacje są przekazywane przez znaki drogowe, z pomocą nauczyciela organizuje miejsce pracy, posługuje się prostymi narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem, z pomocą wykonuje pracę według przyjętych założeń, zna pojęcia: przejście dla pieszych, sygnalizator, opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, z pomocą nauczyciela wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych, wymienia przynajmniej jeden powód konieczności

3 noszenia odblasków, wskazuje, na jakich częściach ubrania pieszego należy umieścić odblaski, aby był on widoczny po zmroku na drodze, z pomocą wymienia przykłady właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej, z pomocą ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku, z pomocą określa, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór, wskazuje numery telefonów alarmowych, z pomocą zakłada opatrunek na skaleczenie, z pomocą wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej, z pomocą opisuje właściwy sposób poruszania się rowerem, z pomocą wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, z pomocą opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy, wyróżnia znaki drogowe pionowe i poziome, z pomocą pakuje plecak, z pomocą odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska, z pomocą podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę roczną (z uwzględnieniem wymagań na oceną śródroczną) omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni, określa, kiedy uczestnik ruchu jest włączającym się do ruchu, omawia właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania, wymienia miejsca i sytuacje, w których obowiązuje zakaz, wyprzedzania i zawracania, wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem, przedstawia hierarchię poleceń i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach, wymienia, kto może kierować ruchem, opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych, wypowiada się na temat zasady ograniczonego zaufania, wymienia kolejność działań (operacji technologicznych) podczas wykonywania zadania, wykonuje pracę według przyjętych założeń, dba o porządek w miejscu pracy, określa, jaki wypływ na bezpieczeństwo mają obowiązkowe elementy wyposażenia roweru, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów i przejazdach dla rowerów, wyjaśnia konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze, określa, które pojazdy nazywa się uprzywilejowanymi, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wykonuje pracę w sposób typowy, ale z zachowaniem estetyki, wie dlaczego należy używać elementów zwiększających bezpieczeństwo rowerzysty na drodze, właściwie organizuje miejsce pracy, prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, wskazuje znaki odnoszące się bezpośrednio do pieszych,

4 Ocena dobra wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni, opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w określonych sytuacjach na drodze, prawidłowo posługuje się terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu, omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej, wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania, posługuje się terminami: pojazd uprzywilejowany skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu, przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu, wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów, odczytuje informacje przekazywane przez znaki drogowe, określa pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie, właściwie organizuje miejsce pracy, wymienia kolejność działań (operacji technologicznych), prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, wykonuje pracę zgodnie z założeniami, dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych), określa, jak jest oznaczona droga dla rowerów i kto ma prawo się po niej poruszać, podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach, wymienia zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze, przedstawia czynności niedozwolone dla rowerzystów, podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze, odczytuje informacje przekazywane przez znaki drogowe związane z ruchem pieszych, wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru z pomocą organizuje miejsce pracy, posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru, z pomocą wykonuje pracę zgodnie z założeniami, stara się dbać o porządek, zachowuje bezpieczeństwo w miejscu pracy, z pomocą określa, jak jest oznaczona droga dla rowerów i kto ma prawo się po niej poruszać, odczytuje gesty osoby kierującej ruchem, z pomocą podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach, z pomocą wymienia zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze, z pomocą przedstawia czynności niedozwolone dla rowerzystów, z pomocą podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze, z pomocą odczytuje informacje przekazywane przez znaki drogowe związane z ruchem pieszych, z pomocą wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru

5 ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Wymagania na ocenę śródroczną podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych, określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich, wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorem, wykonuje pracę w sposób twórczy, podaje, kto i kiedy wynalazł papier, określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych, wykonuje pracę w sposób twórczy, omawia budowę pnia drzewa, wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa, nazywa rodzaje tarcicy, określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych, przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, opisuje, w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne, określa właściwości tworzyw, tłumaczy zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z tworzywami sztucznymi, formułuje wnioski z przeprowadzonych badań na temat właściwości metali, przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali, omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych, przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych, wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych, podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw, przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, Ocena dobra określa pochodzenie włókien, wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach odzieżowych, projektuje ubiory na różne okazje, rozróżnia ściegi krawieckie, posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, karton, omawia proces produkcji papieru, posługuje się terminami: trak, tarcica, materiały drewnopochodne, opisuje proces przetwarzania drewna, rozróżnia rodzaje materiałów, charakteryzuje tworzywa ze względu na ich właściwości, podaje nazwy narzędzi do obróbki tworzyw, poprawnie posługuje się terminami: ruda, stop, metale żelazne, metale nieżelazne, omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale, określa rodzaje metali, wymienia zastosowanie różnych metali rozróżnia materiały włókiennicze, omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji, wymienia nazwy przyborów krawieckich, wykonuje próbki poszczególnych ściegów, właściwie organizuje miejsce pracy, wymienia kolejność działań (operacji technologicznych), posługuje się przyborami krawieckimi, wykonuje pracę według przyjętych założeń, dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, posługuje się terminami: surowce wtórne, papier, tektura, podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru, rozróżnia wytwory papiernicze, wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru, prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, posługuje się terminami:, tartak, trak, tarcica, materiały

6 drewnopochodne, tłumaczy, jak się otrzymuje drewno, nazywa rodzaje drzew, podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, omawia rodzaje tworzyw, prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki tworzyw sztucznych, poprawnie posługuje się terminami: metal, niemetal, bada właściwości metali, podaje nazwy narzędzi do obróbki metali z pomocą nauczyciela rozróżnia materiały włókiennicze, z pomocą nauczyciela omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji, wymienia nazwy podstawowych przyborów krawieckich, z pomocą nauczyciela wykonuje próbki podstawowych ściegów, z pomocą organizuje miejsce pracy, podejmuje próby posługiwania się przyborami krawieckimi, dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, posługuje się terminami: surowce wtórne, papier, tektura, podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru, rozróżnia wytwory papiernicze, wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru, prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, wie, co oznaczają terminy: drewno, pień, tartak, trak, wie, w jaki sposób jaki się otrzymuje drewno, podaje nazwy kilku rodzajów drzew, podaje kilka nazw narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, z pomocą rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, posługuje się narzędziami do obróbki tworzyw sztucznych, zna pojęcia: metal, niemetal, z pomocą bada właściwości metali, podaje kilka nazw narzędzi do obróbki metali ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Wymagania na ocenę roczną (z uwzględnieniem wymagań na oceną śródroczną) wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, tłumaczy termin: elektrośmieci, tłumaczy, dlaczego rysunek techniczny opisuje się za pomocą uniwersalnego języka technicznego, omawia pojęcie normalizacji w rysunku technicznym, prawidłowo posługuje się liniami w rysunku technicznym, wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań, określa rolę segregacji odpadów, posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, określa funkcję narzędzi kreślarskich i pomiarowych, omawia znaczenie stosowania pisma technicznego, przedstawia zastosowanie poszczególnych linii w rysunku technicznym, omawia kolejne etapy szkicowania, Ocena dobra posługuje się terminami: recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, wymienia kolejność działań (operacji technologicznych), wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe, starannie wykreśla proste

7 rysunki, wyjaśnia, do czego używa się pisma technicznego, podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego, stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów, posługuje się terminem: normalizacja, oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4, sporządza rysunek w podanej podziałce, wykonuje tabliczkę rysunkową, uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice, poprawnie wykonuje szkic techniczny, posługuje się terminami: odpady, surowce wtórne, segregacja, omawia sposoby zagospodarowania odpadów, prawidłowo segreguje odpady, wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów, planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu, właściwie organizuje miejsce pracy, prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych, rozpoznaje narzędzia kreślarskie i pomiarowe, prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru, wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi, odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry, określa format zeszytu przedmiotowego, rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe, wykonuje proste szkice techniczne, wyznacza osie symetrii narysowanych figur, wykonuje szkic techniczny zna terminy: odpady, surowce wtórne, z pomocą podaje sposoby zagospodarowania odpadów, z pomocą segreguje odpady, wskazuje symbole ekologiczne na stosowanych na opakowaniach produktach, podaje przykład działania zmierzającego do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu, z pomocą organizuje miejsce pracy, posługuje się narzędziami do obróbki papieru, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych, rozpoznaje podstawowe narzędzia kreślarskie i pomiarowe, z pomocą posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru, z pomocą wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi, podejmuje próby odwzorowania pismem technicznym poszczególnych liter i cyfr, z pomocą rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe, z pomocą wykonuje proste szkice techniczne, z pomocą wyznacza osie symetrii narysowanych figur, z pomocą wykonuje szkic techniczny

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Wymagania programowe z techniki w klasie IV Wymagania podstawowe wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Odniesienia do podstawy programowej Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: 4.1 wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV OCENA TEMAT LEKCJI dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ I: BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania podstawowe Temat Uczeń: 1. Bezpieczeństwo wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom przede wszystkim w szkole wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Temat Bezpieczeństwo przede wszystkim Na drodze To takie proste! Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Temat W pracowni technicznej Bezpieczeństwo przede wszystkim Na Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną Zajęcia techniczne Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, samodzielnie wyznacza trasę wycieczki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Bezpieczeństwo przede wszystkim zna przyczyny wypadków w szkole zna regulamin

Bardziej szczegółowo

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej Wymagania z techniki dla uczniów klasy czwartej Temat Wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną Wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą Odniesienia do podstawy 1. W pracowni technicznej wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1. W pracowni technicznej 1 Przestrzega regulaminu pracowni technicznej 2 Planuje stanowisko

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu Jak to działa? Rok szkolny 06/07 Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na drodze 3. To takie proste! Pan Stop 6. Piechotą po mieście przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Uczeń: przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt prawidłowo organizuje miejsce pracy dba o

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ocena dopuszczająca wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Temat Zakładane osiągnięcia uczniów Uwagi 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim 3. Na drodze To takie proste! Pan Stop 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE PWymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl.iv Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Temat 1. Regulamin i bezpieczeństwo w pracowni technicznej. Kryteria oceniania. 2. Bezpieczeństwo przede

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Dział podręcznika Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ocenę dopuszczającą zna i stosuje regulamin pracowni zna

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca (wym. konieczne) Ocena dostateczna (wym. podstawowe) Ocena dobra (wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19:

Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19: Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19: P wymagania podstawowe (dop., dst.) PP wymagania ponadpodstawowe (db., bdb.) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści nauczania objęte

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Podstawa programowa Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Temat Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. W pracowni technicznej - poznajemy regulamin. 2. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1

Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1 Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe (na stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4 WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom uzasadnia, dlaczego należy stosować w szkole się do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej

Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd.

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd. na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd. Nowa Era zamieszczone w przedmiotowym systemie oceniania zostały dostosowane do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIA Przedmiot: Technika Klasa IV Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt oraz podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Jak to działa? Uczeń jest oceniany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Technika klasa IV

Wymagania programowe. Technika klasa IV Wymagania programowe. Technika klasa IV Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim Środki dydaktyczne s. 6 9 regulamin pracowni znaki. Na drodze s. 0 3 znaki drogowe 3. To takie proste! Pan Stop s. 4 5 drewniana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z techniki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z techniki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 07/08 Program nauczania: Jak to działa? Liczba godzin nauki w tygodniu: Planowana liczba godzin w ciągu roku: 3 Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim Środki dydaktyczne s. 6 9 regulamin pracowni znaki. Na drodze s. 0 3 znaki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne na dana ocenę z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim Środki dydaktyczne s. 6 9 regulamin pracowni znaki. Na drodze s. 0 3 znaki drogowe 3. To takie proste! Pan Stop s. 4 5 drewniana łyżka albo łopatka, arkusz białego

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Program nauczania: Jak to działa? Program nauczania techniki w klasach 4 6 szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wydawnictwo Nowa Era Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wydawnictwo Nowa Era Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do poawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa?

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa? Plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? 1 Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy Wymagania podstawowe Uczeń: programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek Program nauczania: Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa? ; autor: Lech Łabecki, Marta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania -- technika Jak to działa? klasa 4

Przedmiotowy system oceniania -- technika Jak to działa? klasa 4 Przedmiotowy system oceniania -- technika Jak to działa? klasa 4 Kryteria oceniania Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: rozumienie zjawisk technicznych, umiejętność wnioskowania, czytanie ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! - Pokrowiec na telefon Środki dydaktyczne podręcznik,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV Temat BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 07/08 Program nauczania: Jak to działa? Liczba godzin nauki w tygodniu: Planowana liczba godzin w ciągu roku: 3 Podręczniki i książki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 2018/19

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 2018/19 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym technika klasa 5a i 5b rok szkolny 08/9 Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV

TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV Monika Peplińska TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach

Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2017/2018 mgr Grzegorz Wróbel Roczny plan pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI W KLASIE V Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Starym Mieście I. CHARAKTERYSTYKA POSTAW I ZACHOWAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE klasy IV - VI 1. Na lekcjach zajęć technicznych oceniane będą: a. Zadania wytwórcze b. Wiadomości i umiejętności - sprawdziany, kartkówki, rysunek techniczny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TECHNIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TECHNIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TECHNIKA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący Stopień bardzo dobry Stopień dobry Stopień dostateczny Stopień dopuszczający Stopień niedostateczny

Stopień celujący Stopień bardzo dobry  Stopień dobry Stopień dostateczny Stopień dopuszczający Stopień niedostateczny Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo