VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM"

Transkrypt

1 VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Opracowując Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego na lata , uznaliśmy, że jednym z podstawowych zadań samorządu województwa powinien być wzrost gospodarczy regionu ze zwiększonym udziałem energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Jej źródłem może być na terenie naszego województwa energia rzek, wiatru, biomasy, promieniowania słonecznego, wykorzystanie geotermii. Naszym zadaniem jest wsparcie inwestycji w tym zakresie. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych powinny być rolnictwo, mieszkalnictwo, komunikacja i infrastruktura komunalna. W najbliższym czasie w województwie opolskim planowane jest rozpoczęcie co najmniej kilkanaście inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jeśli będą wpisywać się w przyjęte przez samorząd województwa założenia, mogą liczyć na nasze wsparcie. Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Opolskiego Jeśli chcemy osiągnąć przyjęte przez nas cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej potrzebne są wszelkie możliwe działania wspierające rozwój jej produkcji w regionie oraz propagujące jej szerokie wykorzystanie zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców. Na terenie województwa opolskiego już dzisiaj wykorzystywane są wszystkie formy odnawialnych źródeł energii (OZE). W produkcji energii elektrycznej dominującą rolę odgrywa mała energetyka wodna, a w produkcji ciepła biomasa. Województwo opolskie posiada 31 elektrowni wodnych. Pracuje także jedna elektrownia wiatrowa. Obecnie w czterech oczyszczalniach ścieków wykorzystuje się biogaz jako paliwo. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Zamierzamy wspierać projekty służące wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu i przesyłowi energii ze źródeł odnawialnych. Chcemy także dofinansowywać projekty, których celem jest ograniczenie energochłonności oraz emisji pyłów i gazów do atmosfery. 2

3 WSTĘP Odnawialne Źródła Energii (OZE) należą do źródeł energii powszechnie dostępnych, bezgranicznie zasobnych, odnawialnych samoistnie w procesach naturalnych, mających najmniejszy wpływ na środowisko. Energia wiatru Energia słoneczna Energia geotermalna Energia wody Energia biomasy Słoma Odpady drzewne Uprawy energetyczne Biogaz rolniczy Biogaz wysypiskowy Świadomość społeczna dotycząca korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest coraz większa, ponieważ współczesne społeczeństwa zaczynają zdawać sobie sprawę z konieczności coraz oszczędniejszego wykorzystania paliw kopalnych, a jednocześnie w coraz szerszym zakresie widzą potrzebę ograniczenia emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Dlatego też ustawodawstwo wspiera i promuje odnawialne źródła energii. Opracowanie poniższe powstało w odpowiedzi na wzrost zainteresowania produkcją energii ze źródeł odnawialnych w coraz szerszym kręgu przedsiębiorców, którzy widzą perspektywę gospodarczą w tej dziedzinie. Z drugiej strony rosnące ceny energii dla odbiorców końcowych zmuszają odpowiedzialnych za utrzymanie gospodarstw domowych do ekonomicznych rozważań na temat alternatywy dla energetyki konwencjonalnej. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 3

4 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii otrzymuje wsparcie, bowiem technologie w niej wykorzystywane są stosunkowo drogie. Energetyczna działalność gospodarcza oparta na odnawialnych źródłach energii wymaga koncesji. Rozpoczęcie działalności jest bardziej skomplikowane niż w innych dziedzinach. Opracowanie bazuje na materiałach i dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz obowiązujących aktach prawnych. Szanse rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła w województwie opolskim Na terenie województwa opolskiego są wykorzystywane wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii. W produkcji energii elektrycznej dominującą rolę odgrywa mała energetyka wodna, a w produkcji ciepła - biomasa. Energia wiatru 0% Energia słońca 3% Energia wodna 21% Energia z biogazu 3% Energia z biomasa 74% Struktura udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej w 2009 r. Energia z biogazu 2% Energia wodna 5% Energia biomasa stała 40% Energia wiatru 51% Energia słońca 1% Energia geotermalna 1% Struktura udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej w 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego prowadzi prace nad strategią rozwoju odnawialnych źródeł energii, która na podstawie bilansu zasobów wskaże cele i kierunki przyszłych inwestycji. 4

5 Źródła energii odnawialnej Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Gorzów Śląski Praszka Rudniki Świerczów Kluczbork Radłów Lubsza Pokój Murów Lasowice Wielkie Olesno Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Lewin Brzeski Dobrzeń Wielki Łubniany Turawa Zębowice Dobrodzień Kamiennik Grodków Pakosławice Skoroszyce Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tułowice Tarnów Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Łambinowice Strzelce Opolskie Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Reńska Wieś Kędzierzyn-Koźle Bierawa REPUBLIKA CZESKA Głubczyce Pawłowiczki Polska Cerekiew Cisek Baborów Branice Kietrz VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 5

6 Prószków Ujazd Leśnica Zdzieszowice Głogówek Komprachcice Dąbrowa Pokój Murów Łubniany Popielów Domaszowice Świerczów Wołczyn Łambinowice Kamiennik Skoroszyce Pakosławice Niemodlin Lubsza Grodków Olszanka Skarbimierz Kędzierzyn-Koźle Namysłów REPUBLIKA CZESKA Tułowice Korfantów Otmuchów Nysa Lubrza Biała Głuchołazy Prudnik Gogolin Walce Strzeleczki Reńska Wieś Krapkowice Baborów Pawłowiczki Polska Cerekiew Cisek Bierawa Głubczyce Kietrz Branice Ozimek Izbicko Zawadzkie Kolonowskie Jemielnica Chrząstowice Opole Dobrodzień Turawa Radłów Zębowice Olesno Śląski Praszka Rudniki Byczyna Kluczbork Gorzów Paczków Tarnów Opolski Strzelce Opolskie Brzeg Wilków Lasowice Wielkie Dobrzeń Wielki Lewin Brzeski 6

7 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Ryc. 90 STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KRAJOBRAZU WOJ. WIELKOPOLSKIE Strefy szczególnej ochrony krajobrazu WOJ. ÓDZKIE Wilków Byczyna Namys³ów Domaszowice Praszka Gorzów Œl¹ski Wo³czyn Rudniki Kluczbork Œwierczów Rad³ów Pokój Lubsza Murów WOJ. DOLNOŒL SKIE Lasowice Wielkie Olesno Brzeg Popielów Skarbimierz ubniany Zêbowice Dobrzeñ Wlk. Olszanka Turawa Lewin Brzeski Dobrodzieñ D¹browa Grodków Ozimek Opole Skoroszyce Kolonowskie Chrz¹stowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tu³owice Tarnów Opolski Prószków Kamiennik Pakos³awice ambinowice Otmuchów Strzelce Opolskie Krapkowice Strzeleczki Korfantów Nysa Paczków Jemielnica Izbicko Gogolin Zdzieszowice Leœnica Ujazd WOJ. ŒL SKIE Walce Bia³a Kêdzierzyn-KoŸle G³ucho³azy G³ogówek Lubrza Prudnik Reñska Wieœ REPUBLIKA CZESKA Bierawa Cisek Paw³owiczki Polska Cerekiew G³ubczyce Baborów Branice Kietrz Strefy szczególnej ochrony walorów fizjonomicznych krajobrazu: obszary postulowanego wy³¹czenia z lokalizacji elektrowni wiatrowych OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Ryc. 93 i nowych linii energetycznych o napiêciu równym i wy szym ni 110 kv WIELKOPRZESTRZENNY SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH - STAN DOCELOWY WRAZ ZE WSKAZANIEM NAJPILNIEJSZYCH DZIA AÑ OCHRONNYCH Opracowanie w³asne za: "Charakterystyka, diagnoza i waloryzacja przestrzeni przyrodniczej województwa opolskiego" K. Badora, K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, ECOSYSTEM PROJEKT, Opole 2007 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ WOJ. WIELKOPOLSKIE WOJ. ÓDZKIE Istniej¹ce wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody: park krajobrazowy 4 Wilków otulina parku krajobrazowego obszar chronionego krajobrazu 3 Byczyna 6 OChK Za³êcze - Polesie Namys³ów Domaszowice 5 Praszka Gorzów Œl¹ski Wo³czyn OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie Œwierczów Rudniki 1 Kluczbork Rad³ów Pokój Lubsza Murów Stobrawski Park Krajobrazowy WOJ. DOLNOŒL SKIE Lasowice Wielkie Olesno Popielów 7 ubniany Olszanka Zêbowice Dobrzeñ Wlk. Turawa Lewin Brzeski Dobrodzieñ OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie D¹browa 8 Ozimek Grodków Opole Skoroszyce Paczków Zawadzkie Tarnów Opolski Prószków Pakos³awice Otmuchowsko-Nyski OChK Jemielnica Izbicko OChK Bory Niemodliñskie ambinowice 10 Strzelce Opolskie 11 Gogolin Krapkowice Korfantów Nysa Strzeleczki Park Krajobrazowy Góra Œw. Anny Zdzieszowice OChK êg Leœnica Zdzieszowicki 22 Kêdzierzyn-KoŸle G³ogówek 16 Lubrza Reñska Wieœ 14 Park Krajobrazowy Góry Opawskie Cisek Paw³owiczki Polska Cerekiew REPUBLIKA CZESKA OChK Wronin-Maciowakrze G³ubczyce Baborów Park Krajobrazowy Góry Opawskie projektowany park krajobrazowy 2 Bierawa 17 OChK Las G³ubczycki Projektowane wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody: WOJ. ŒL SKIE 15 G³ucho³azy Prudnik Ujazd Walce Bia³a projektowane powiêkszenie parku krajobrazowego 1 Park Krajobrazowy Dolina Ma³ej Panwi Komprachcice Tu³owice Kamiennik Kolonowskie Chrz¹stowice OChK Grodziec Niemodlin 9 Otmuchów 21 Brzeg Skarbimierz Branice projektowany obszar chronionego krajobrazu (numeracja zgodnie z Tab. 89) Kietrz 20 projektowane powiêkszenie obszaru chronionego krajobrazu Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych - stan docelowy wraz ze wskazaniem najpilniejszych działań ochronnych I kategoria wa noœci oraz pilnoœci powo³ania lub powiêkszenia dla ochrony ekologicznego systemu województwa: parki krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu Opracowanie w³asne za: "Charakterystyka, diagnoza i waloryzacja przestrzeni przyrodniczej województwa opolskiego" K. Badora, K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, ECOSYSTEM PROJEKT, Opole 2007 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 7

8 Udział energii odnawialnej w gospodarce energetycznej regionu jedn. % % % Udział energii odnawialnej w gospodarce energetycznej regionu w roku 2015 Wyszczególnienie jedn. Prognoza A [gwh/a] Prognoza b Prognoza C , , , , , , , , , , ,6 270,6 2114,8 2114,8 2114,8 241,3 834,0 834, ,9 2948,8 2948,8 3524,8 % 2,68 17,70 9,98 9,96 % 2,06 7,14 7,14 12,07 % 2,34 12,48 8,96 10,71 Bilans potrzeb energetycznych terenów rozwojowych w rozbiciu na powiaty 8

9 Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Kluczbork Radłów Murów Olesno Lasowice Wielkie Łubniany Zębowice Turawa Dobrodzień Potencjał biogazu rolniczego województwa opolskiego [GWhel/rok] Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Głubczyce Pawłowiczki Cisek Polska Cerekiew Baborów Branice Kietrz Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Kluczbork Radłów Murów Olesno Lasowice Wielkie Łubniany Zębowice Turawa Dobrodzień Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Głubczyce Pawłowiczki Cisek Polska Cerekiew Baborów Potencjał energii słonecznej województwie opolskim GWh/rok Branice Kietrz VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 9

10 Wilków Domaszowice Namysłów Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Wołczyn Murów Łubniany Turawa Byczyna Kluczbork Lasowice Wielkie Gorzów Śląski Zębowice Praszka Olesno Dobrodzień Radłów Rudniki Potencjał wód powierzchniowych gmin województwa opolskiego Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Pawłowiczki Cisek Głubczyce Polska Cerekiew Baborów Widawa Wilków Byczyna Branice Kietrz Namysłów Domaszowice Wołczyn Gorzów Śląski Praszka Rudniki Smortawa Świerczów Kluczbork Stobrawa Radłów Brzeg Skarbimierz Lubsza 21 C Popielów 25 C Pokój 451,0m Lasowice Murów Wielkie Budkowiczanka Brynica Olesno Olszanka Lewin Brzeski 23 C 1508,5m Dodrzeń Wlk. Łubniany Turawa Zębowice Dobrodzień Grodków Dąbrowa Ozimek Nysa Kłodzka Kamiennik Otmuchów Paczków Skoroszyce Pakosławice Cielnica Nysa Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tarnów Tułowice Opolski 26 C 2331,2m Jemielnica 600m Izbicko Prószków 25 C Strzelce Łambinowice Opolskie Gogolin Krapkowice Korfantów Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Nysa Kłodzka Biała Głuchołaska Głuchołazy Prudnik Lubrza Biała Osobłoga Głogówek Walce Kłodnica Kędzierzyn-Koźle 2002,3m Reńska Wieś Bierawa Charakterystyka wód mineralnych i termalnych na terenie województwa opolskiego Wytypowane strefy geotermalne na terenie gminy Nysa Charakterystyka wód mineralnych utwory miocenu morskiego Charakterystyka wód mineralnych utwory triasu Charakterystyka wód mineralnych utwory wapienia muszlowego i pstrego piaskowca Głubczyce Branice Pawłowiczki Cisek 550m Polska Cerekiew Baborów Kietrz Warunki, jakie musi spełnić inwestor Warunki formalno-prawne konieczne do realizacji inwestycji w zakresie OZE. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej bądź cieplnej (szczególnie w zakresie kogeneracji), koncesja na wytwarzanie (koncesji nie wymaga działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nie przekraczających mocy 5MW), decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne (wyłącznie na inwestycje OZE w zakresie energetyki wodnej), koncesja na poszukiwanie lub wydobycie kopalin (wykorzystanie ciepła ziemi przy pomocy pomp ciepła nie wymaga koncesji, 10

11 zgłoszeniu organom administracji geologicznej podlega zaś projekt prac geologicznych), raport o oddziaływaniu na środowisko (dotyczy inwestycji OZE w zakresie biomasy, biogazu, energetyki geotermalnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodnej), pozwolenie na emisje gazów (dotyczy inwestycji OZE w zakresie biomasy oraz biogazu), pozwolenie na emisje hałasu (dotyczy inwestycji OZE w energetykę wiatrową). Uwarunkowania środowiskowe inwestycji w OZE Gdy dysponujemy pozwoleniem, możemy dokonywać wymaganych badań m.in. oddziaływania na środowisko, precyzyjnych analiz wietrzności terenu, jeśli mówimy o elektrowniach wiatrowych czy chociażby analiz przyrodniczo-środowiskowych. W niniejszej dokumentacji swoje miejsce znaleźć muszą wszelkie możliwe aspekty oddziaływania na środowisko, będące jednocześnie potencjalnymi czynnikami ryzyka, a zatem: korelacja inwestycji z siecią Natura 2000, sąsiedztwo obszarów wrażliwych, obecność siedlisk ludzkich, stopień ich rozproszenia, wzajemne relacje przestrzenne oraz infrastrukturalne występujące między tymi siedliskami, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju, naturalne bariery ekologiczne istotne dla realizacji inwestycji, wielkość potencjalnego parku wiatrowego oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi (w tym zakresie badanie dotyczy także poziomu hałasu, nakładania się stref akustycznych wynikających z funkcjonowania poszczególnych elektrowni, migotliwości optycznej wytwarzanej przez poszczególne elektrownie - cały park wiatrowy). Czy warto inwestować w energetykę opartą o odnawialne źródła energii? Każdy inwestor zapyta kiedy zainwestowany kapitał może się zwrócić? Inwestycje w energetyce są inwestycjami kapitałochłonnymi, które przynoszą zyski w dużej perspektywie czasu. Ryzyko inwestycyjne Jeśli bierzemy pod uwagę inwestycje w OZE na poziomie wytwarzania energii, wówczas niezwykle ważnym aspektem jest miejsce, w którym zamierzamy realizować taką inwestycje (chociażby z uwagi na sieć Natura 2000) oraz jej wielkość. Ważny jest także wybór technologii. Podkreślić należy, iż inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej są niezwykle kosztochłonne i długotrwałe, zarówno na poziomie wymaganych badań terenu pod inwestycję, VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 11

12 uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do wpięcia inwestycji w sieć przesyłową, jak i samej realizacji inwestycji (infrastruktura, wymagane drogi dojazdowe, sterownie etc.). Planując wszelkie inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej pamiętać musimy, iż wszelka analiza i dokumentacja jest ważna z racji oceny racjonalności realizacji przedsięwzięcia. Zasadniczym aspektem realizacji elektrowni bazującej na OZE (szczególnie dużych inwestycji) jest faza uzyskania warunków przyłączenia do sieci. W warunkach rynkowych ryzyko związane z inwestycjami energetycznymi jest jednym z ważniejszych zagadnień decyzyjnych. Na wielkość tego ryzyka wpływ mają zarówno czynniki rynkowe i techniczne, jak też związane z polityką gospodarczą państwa. Polska ratyfikowała protokół z Kioto i zgodziła się na pakiet 3x20, co oznacza w praktyce, że do roku 2020 nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, ograniczenie zużycia energii o 20% i zwiększenie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Dla realizacji tych celów musiał powstać system wsparcia gwarantującego inwestorowi pewność inwestycji. Energetyczne przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przesyłowe mają obowiązek zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Obowiązek zakupu zielonej energii Aktualne wielkości procentowe obowiązku dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE (zielonej energii) zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 3 listopada 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 205 poz z dnia 15 listopada 2006r.). 12

13 Obowiązek zakupu czerwonej energii Z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 roku reguluje sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji (czerwonej energii) oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 175 poz z dnia 10 października 2007 r.). Obowiązek zakupu żółtej energii Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 roku reguluje sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji z wykorzystaniem gazu jako paliwa (żółtej energii) oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzaniadanych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 175 poz z dnia 10 października 2007 r.) VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 13

14 Obowiązek przyłączenia do sieci Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zakłada, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo odmówi zawarcia umowy, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić Prezesa URE i zainteresowany podmiot gospodarczy, podając przyczyny odmowy. Świadectwa pochodzenia finansowy element wsparcia inwestora Daleka perspektywa zwrotu zainwestowanego kapitału nie zachęca do inwestycji. Mechanizm umarzania świadectwa pochodzenia energii pozwala, aby inwestycja w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii stała się opłacalna w krótkim terminie. Rejestracja świadectw Ustawa Prawo Energetyczne przewiduje trzy rodzaje świadectw pochodzenia (a więc i praw majątkowych). Świadectwa pochodzenia są wydawane przez Prezesa URE oddzielnie dla energii elektrycznej: a) wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, b) wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, c) wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji innej niż wymieniona w pkt. b). Towarowa Giełda Energii prowadzi trzy oddzielne rejestry dla świadectw pochodzenia z kogeneracji. Członkami poszczególnych Rejestrów Świadectw Pochodzenia mogą być: a) podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia z OZE i z kogeneracji; b) podmioty uprawnione do nabywania praw majątkowych; c) podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski i towarowy dom maklerski); d) podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem domów maklerskich lub towarowych domów maklerskich; Według stanu na 31 marca 2008 roku, Prezes URE na wniosek przedsiębiorstw energetycznych umorzył w celu wykonania obowiązku za 2007 rok w RŚP dla OZE: praw majątkowych z OZE (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh). 14

15 W RŚP dla kogeneracji było to odpowiednio: praw majątkowych dla Rejestru żółtego (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh) praw majątkowych dla Rejestru czerwonego (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh). Według informacji NFOŚiGW przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do wykonania obowiązku wpłaciły na jego konto z tytułu uiszczenia opłaty zastępczej za ubiegły rok kwotę w wysokości: ,10 zł - łączna wartość opłat zastępczych dla energii z OZE (odpowiada to kwh zielonej energii); ,28 zł - łączna wartość opłat zastępczych dla energii z kogeneracji (jest to kwota łączna dla energii żółtej i czerwonej dlatego nie można jej przeliczyć na poszczególne rodzaje i ilości energii z kogeneracji). Wartość sprzedaży 1 MWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii składa się z ceny sprzedanej energii i wartości umorzonego świadectwa. Wartość świadectwa pochodzenia energii wynosi 240 zł/mwh. Finansowanie inwestycji z OZE Realizacja inwestycji w zakresie OZE jest możliwa w oparciu o fundusze unijne. Inwestor może ubiegać się o środki w zależności od charakteru inwestycji z następujących źródeł: Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Katalog inwestycji zawiera: inwestycje w kogeneracje OZE, inwestycje w elektrownie wiatrowe (duże systemowe farmy wiatrowe, jak i pojedyncze autonomiczne elektrownie wiatrowe małej mocy pracujące na potrzeby właścicieli m.in. dla potrzeb rolnictwa, pompownie wiatrowe, dla potrzeb gospodarstw domowych etc.), inwestycje w elektrownie geotermalne, inwestycje w energetykę słoneczną, inwestycje w energetykę na bazie biomasy, wysokosprawne wytwarzanie energii (POIŚ działanie 10.1 szczególnie istotne z punktu widzenia kogeneracji), infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działania 10.4 rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (POIŚ działanie 10.6 szczególnie istotne z punktu widzenia produkcji i rozwoju urządzeń dla sektora OZE). VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 15

16 Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego 2. Przedsiębiorcy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś priorytetowa 4. Ochrona Środowiska - Działanie 4.3 Ochrona Powietrza, Odnawialne Źródła Energii Alokacja ze środków UE: ,26 euro Termin naborów: r., r. Rodzaje projektów: 1. W zakresie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: - budowa, przebudowa obiektów budowlanych; - zakup lub modernizacja urządzeń. 2. Zakup lub modernizacja instalacji (urządzeń), w tym systemów ciepłowniczych, roboty budowlane mające na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym niskiej emisji ) w obiektach publicznych. Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa. 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 5. Organy administracji rządowej działającej na terenie woj. opolskiego. 6. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. 16

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Rodzaje projektów to m.in.: wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Wysokość wsparcia: do 3 mln złotych ( ,0 euro) dla jednej gminy Alokacja: ,08 euro Typ beneficjenta: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy. Programy Wsparcia Krajowych Funduszy Celowych Należą do nich: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyty Preferencyjne Bank Ochrony Środowiska czy Bank Gospodarstwa Krajowego udzielają wsparcia dla inwestycji termomodernizacyjnych w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii w formie kredytów preferencyjnych. Wszystkie przedstawione wyżej rozwiązania sprawiają, że inwestor ma pewność trwania inwestycji, pewność szybkiego zwrotu nakładów i pewność realnych zysków. Vademecum inwestora energetycznego jest próbą zebrania niezbędnych aktualnych informacji w trudnym procesie inwestowania. Chcemy także zaprezentować tych którzy osiągnęli sukces realizując w województwie opolskim inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 17

18 Oni dbają o środowisko Nagroda TERRA SOL 2009 TROJE ZWYCIĘZCÓW I TROJE WYRÓŻNIONYCH ZOSTAŁO W PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU DLA FIRM I MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY WPROWADZILI ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZENIU ILOŚCI ENERGII WYTWARZANEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. TERRA SOL innowacyjna infrastruktura energetyczna/dobre praktyki innowacyjne rozwiązania energetyczne/technologia, innowacja, zrównoważoność to konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. - Jego celem jest popularyzacja tematyki energii odnawialnej i pogłębianie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, które są jednym z ważnych czynników zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego, a także są elementem realizacji założeń Pakietu Klimatycznego wyjaśnia Tomasz Kostuś, Członek Zarządu Województwa Opolskiego i przewodniczący komisji konkursowej. Zależało nam również na zachęceniu mieszkańców Opolszczyzny do proekologicznych postaw i propagowania najlepszych możliwości rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Komisja konkursowa oceniała zrealizowane przedsięwzięcia techniczne i technologiczne na terenie województwa opolskiego, które pozwalają na produkcję energii ze źródeł odnawialnych (energii pozyskiwanej z wody, wiatru, słońca, biomasy, geotermii, biopaliw). Do pierwszej edycji zgłoszono 13 projektów. Komisja przyznała trzy równorzędne nagrody po 4000 zł oraz trzy wyróżnienia po 2000 zł. Koordynatorem konkursu są Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród TERRA SOL 2009 foto: Jarosław Małkowski 18

19 Nagrodzeni: BIO AGRA S.A. Zakład Produkcji Etanolu Goświnowice z Głębinowa koło Nysy z projektem Zakład produkcji bioetanolu na licencji KAT za wynikające z inwestycji korzyści dla regionu. Jan Broniewicz jednorodzinny dom mieszkalny wybudowany w systemie domu pasywnego w miejscowości Walidrogi (gmina Tarnów Opolski) za praktyczność i efektywność zastosowanych technologii. Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim za projekt Zespół kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła za innowacyjność i nowatorstwo zastosowanych rozwiązań. 4. WYRÓŻNIENI Galaxia LTD Sp. z o.o. (zakład produkcyjny Paruszowice) - produkcja brykietów z biomasy drzewnej i upraw energetycznych PGE Energia Odnawialna S.A. elektrownia wodna w Dobrzeniu Wielkim. 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. - instalacja biogazowa wykorzystująca osady ściekowe służąca do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 5. Zapraszamy do współpracy. 6. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 19

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Rozwój j odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównowa wnoważonego onego rozwoju województwa opolskiego URZĄD D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo opolskie Podział administracyjny województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 5 250; 44 6 495 FAX (77)

Bardziej szczegółowo

Adresy aptek województwa opolskiego

Adresy aptek województwa opolskiego Adresy aptek województwa opolskiego LP. NAZWA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ 1 Apteka ogólnodostępna Rynek 11 48-120 BABORÓW 2 Apteka im. Św. Kamila mgr Róża Lemko Rynek 14 48-210 BIAŁA 3 Apteka ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r.

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Funkcjonowanie administracji rządowej XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Plan prezentacji I. Dane o administracji rządowej II. Zarządzanie w administracji rządowej III. E-administracja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Czym jest przemoc wobec dzieci? Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne

Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Marek Palonka Mazowiecka Agencja Energetyczna Fakty o Mazowszu 2 Fakty o Mazowszu największy region w Polsce -35579 km 2 ponad 5 milionów

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Przeszkody we wdrażaniu OZE w Polsce. Jacek Walski PREDA Słubice, 27.04.2011 r.

Przeszkody we wdrażaniu OZE w Polsce. Jacek Walski PREDA Słubice, 27.04.2011 r. Przeszkody we wdrażaniu OZE w Polsce Jacek Walski PREDA Słubice, 27.04.2011 r. W prezentacji posłużymy się wynikami badań przeprowadzonymi na zlecenie FREE przez TNS OBOP mającymi na celu pokazanie, jak

Bardziej szczegółowo

Konferencja popularno-naukowa nt.

Konferencja popularno-naukowa nt. Konferencja popularno-naukowa nt. Wpływ ludności autochtonicznej pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój gospodarczo-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl z myślą o inwestycjach PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA Projekt szkoleniowy Centrum Obsługi Inwestora e Centrum Rozwoju Gospodarki Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski Recenzent dr Adolf Kühnemann Redakcja i korekta Anna Słowikowska Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski Redakcja techniczna Dariusz Granatowski ISBN 83-60455-00-7 Wydawnictwo Drukarnia SADY, Zenon Gil, os.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012 Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 00 1 Baborów Babice Bu*** Bu*** Baborów 2 Boguchwałów Zaawansowa ny uczestnik Baborów 3 Czerwonków Bu*** Bu*** I Początkujący

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu MCIZ Termin Gmina MIESIĄC: STYCZEŃ Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres Kamiennik 07.01.2005

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Uzasadnienie celowości szkoleń Dynamiczny wzrost zużycia energii w gospodarstwach, wzrost

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim. (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku)

Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim. (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku) Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku) Opole, listopad 2006 Samorząd Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytul projektu NrKSI Okres Kwota Wkład realizacji dofinansowania własny Ogólna

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo