VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM"

Transkrypt

1 VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Opracowując Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego na lata , uznaliśmy, że jednym z podstawowych zadań samorządu województwa powinien być wzrost gospodarczy regionu ze zwiększonym udziałem energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Jej źródłem może być na terenie naszego województwa energia rzek, wiatru, biomasy, promieniowania słonecznego, wykorzystanie geotermii. Naszym zadaniem jest wsparcie inwestycji w tym zakresie. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych powinny być rolnictwo, mieszkalnictwo, komunikacja i infrastruktura komunalna. W najbliższym czasie w województwie opolskim planowane jest rozpoczęcie co najmniej kilkanaście inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jeśli będą wpisywać się w przyjęte przez samorząd województwa założenia, mogą liczyć na nasze wsparcie. Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Opolskiego Jeśli chcemy osiągnąć przyjęte przez nas cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej potrzebne są wszelkie możliwe działania wspierające rozwój jej produkcji w regionie oraz propagujące jej szerokie wykorzystanie zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców. Na terenie województwa opolskiego już dzisiaj wykorzystywane są wszystkie formy odnawialnych źródeł energii (OZE). W produkcji energii elektrycznej dominującą rolę odgrywa mała energetyka wodna, a w produkcji ciepła biomasa. Województwo opolskie posiada 31 elektrowni wodnych. Pracuje także jedna elektrownia wiatrowa. Obecnie w czterech oczyszczalniach ścieków wykorzystuje się biogaz jako paliwo. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Zamierzamy wspierać projekty służące wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu i przesyłowi energii ze źródeł odnawialnych. Chcemy także dofinansowywać projekty, których celem jest ograniczenie energochłonności oraz emisji pyłów i gazów do atmosfery. 2

3 WSTĘP Odnawialne Źródła Energii (OZE) należą do źródeł energii powszechnie dostępnych, bezgranicznie zasobnych, odnawialnych samoistnie w procesach naturalnych, mających najmniejszy wpływ na środowisko. Energia wiatru Energia słoneczna Energia geotermalna Energia wody Energia biomasy Słoma Odpady drzewne Uprawy energetyczne Biogaz rolniczy Biogaz wysypiskowy Świadomość społeczna dotycząca korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest coraz większa, ponieważ współczesne społeczeństwa zaczynają zdawać sobie sprawę z konieczności coraz oszczędniejszego wykorzystania paliw kopalnych, a jednocześnie w coraz szerszym zakresie widzą potrzebę ograniczenia emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Dlatego też ustawodawstwo wspiera i promuje odnawialne źródła energii. Opracowanie poniższe powstało w odpowiedzi na wzrost zainteresowania produkcją energii ze źródeł odnawialnych w coraz szerszym kręgu przedsiębiorców, którzy widzą perspektywę gospodarczą w tej dziedzinie. Z drugiej strony rosnące ceny energii dla odbiorców końcowych zmuszają odpowiedzialnych za utrzymanie gospodarstw domowych do ekonomicznych rozważań na temat alternatywy dla energetyki konwencjonalnej. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 3

4 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii otrzymuje wsparcie, bowiem technologie w niej wykorzystywane są stosunkowo drogie. Energetyczna działalność gospodarcza oparta na odnawialnych źródłach energii wymaga koncesji. Rozpoczęcie działalności jest bardziej skomplikowane niż w innych dziedzinach. Opracowanie bazuje na materiałach i dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz obowiązujących aktach prawnych. Szanse rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła w województwie opolskim Na terenie województwa opolskiego są wykorzystywane wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii. W produkcji energii elektrycznej dominującą rolę odgrywa mała energetyka wodna, a w produkcji ciepła - biomasa. Energia wiatru 0% Energia słońca 3% Energia wodna 21% Energia z biogazu 3% Energia z biomasa 74% Struktura udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej w 2009 r. Energia z biogazu 2% Energia wodna 5% Energia biomasa stała 40% Energia wiatru 51% Energia słońca 1% Energia geotermalna 1% Struktura udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej w 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego prowadzi prace nad strategią rozwoju odnawialnych źródeł energii, która na podstawie bilansu zasobów wskaże cele i kierunki przyszłych inwestycji. 4

5 Źródła energii odnawialnej Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Gorzów Śląski Praszka Rudniki Świerczów Kluczbork Radłów Lubsza Pokój Murów Lasowice Wielkie Olesno Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Lewin Brzeski Dobrzeń Wielki Łubniany Turawa Zębowice Dobrodzień Kamiennik Grodków Pakosławice Skoroszyce Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tułowice Tarnów Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Łambinowice Strzelce Opolskie Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Reńska Wieś Kędzierzyn-Koźle Bierawa REPUBLIKA CZESKA Głubczyce Pawłowiczki Polska Cerekiew Cisek Baborów Branice Kietrz VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 5

6 Prószków Ujazd Leśnica Zdzieszowice Głogówek Komprachcice Dąbrowa Pokój Murów Łubniany Popielów Domaszowice Świerczów Wołczyn Łambinowice Kamiennik Skoroszyce Pakosławice Niemodlin Lubsza Grodków Olszanka Skarbimierz Kędzierzyn-Koźle Namysłów REPUBLIKA CZESKA Tułowice Korfantów Otmuchów Nysa Lubrza Biała Głuchołazy Prudnik Gogolin Walce Strzeleczki Reńska Wieś Krapkowice Baborów Pawłowiczki Polska Cerekiew Cisek Bierawa Głubczyce Kietrz Branice Ozimek Izbicko Zawadzkie Kolonowskie Jemielnica Chrząstowice Opole Dobrodzień Turawa Radłów Zębowice Olesno Śląski Praszka Rudniki Byczyna Kluczbork Gorzów Paczków Tarnów Opolski Strzelce Opolskie Brzeg Wilków Lasowice Wielkie Dobrzeń Wielki Lewin Brzeski 6

7 OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Ryc. 90 STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KRAJOBRAZU WOJ. WIELKOPOLSKIE Strefy szczególnej ochrony krajobrazu WOJ. ÓDZKIE Wilków Byczyna Namys³ów Domaszowice Praszka Gorzów Œl¹ski Wo³czyn Rudniki Kluczbork Œwierczów Rad³ów Pokój Lubsza Murów WOJ. DOLNOŒL SKIE Lasowice Wielkie Olesno Brzeg Popielów Skarbimierz ubniany Zêbowice Dobrzeñ Wlk. Olszanka Turawa Lewin Brzeski Dobrodzieñ D¹browa Grodków Ozimek Opole Skoroszyce Kolonowskie Chrz¹stowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tu³owice Tarnów Opolski Prószków Kamiennik Pakos³awice ambinowice Otmuchów Strzelce Opolskie Krapkowice Strzeleczki Korfantów Nysa Paczków Jemielnica Izbicko Gogolin Zdzieszowice Leœnica Ujazd WOJ. ŒL SKIE Walce Bia³a Kêdzierzyn-KoŸle G³ucho³azy G³ogówek Lubrza Prudnik Reñska Wieœ REPUBLIKA CZESKA Bierawa Cisek Paw³owiczki Polska Cerekiew G³ubczyce Baborów Branice Kietrz Strefy szczególnej ochrony walorów fizjonomicznych krajobrazu: obszary postulowanego wy³¹czenia z lokalizacji elektrowni wiatrowych OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Ryc. 93 i nowych linii energetycznych o napiêciu równym i wy szym ni 110 kv WIELKOPRZESTRZENNY SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH - STAN DOCELOWY WRAZ ZE WSKAZANIEM NAJPILNIEJSZYCH DZIA AÑ OCHRONNYCH Opracowanie w³asne za: "Charakterystyka, diagnoza i waloryzacja przestrzeni przyrodniczej województwa opolskiego" K. Badora, K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, ECOSYSTEM PROJEKT, Opole 2007 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ WOJ. WIELKOPOLSKIE WOJ. ÓDZKIE Istniej¹ce wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody: park krajobrazowy 4 Wilków otulina parku krajobrazowego obszar chronionego krajobrazu 3 Byczyna 6 OChK Za³êcze - Polesie Namys³ów Domaszowice 5 Praszka Gorzów Œl¹ski Wo³czyn OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie Œwierczów Rudniki 1 Kluczbork Rad³ów Pokój Lubsza Murów Stobrawski Park Krajobrazowy WOJ. DOLNOŒL SKIE Lasowice Wielkie Olesno Popielów 7 ubniany Olszanka Zêbowice Dobrzeñ Wlk. Turawa Lewin Brzeski Dobrodzieñ OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie D¹browa 8 Ozimek Grodków Opole Skoroszyce Paczków Zawadzkie Tarnów Opolski Prószków Pakos³awice Otmuchowsko-Nyski OChK Jemielnica Izbicko OChK Bory Niemodliñskie ambinowice 10 Strzelce Opolskie 11 Gogolin Krapkowice Korfantów Nysa Strzeleczki Park Krajobrazowy Góra Œw. Anny Zdzieszowice OChK êg Leœnica Zdzieszowicki 22 Kêdzierzyn-KoŸle G³ogówek 16 Lubrza Reñska Wieœ 14 Park Krajobrazowy Góry Opawskie Cisek Paw³owiczki Polska Cerekiew REPUBLIKA CZESKA OChK Wronin-Maciowakrze G³ubczyce Baborów Park Krajobrazowy Góry Opawskie projektowany park krajobrazowy 2 Bierawa 17 OChK Las G³ubczycki Projektowane wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody: WOJ. ŒL SKIE 15 G³ucho³azy Prudnik Ujazd Walce Bia³a projektowane powiêkszenie parku krajobrazowego 1 Park Krajobrazowy Dolina Ma³ej Panwi Komprachcice Tu³owice Kamiennik Kolonowskie Chrz¹stowice OChK Grodziec Niemodlin 9 Otmuchów 21 Brzeg Skarbimierz Branice projektowany obszar chronionego krajobrazu (numeracja zgodnie z Tab. 89) Kietrz 20 projektowane powiêkszenie obszaru chronionego krajobrazu Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych - stan docelowy wraz ze wskazaniem najpilniejszych działań ochronnych I kategoria wa noœci oraz pilnoœci powo³ania lub powiêkszenia dla ochrony ekologicznego systemu województwa: parki krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu Opracowanie w³asne za: "Charakterystyka, diagnoza i waloryzacja przestrzeni przyrodniczej województwa opolskiego" K. Badora, K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, ECOSYSTEM PROJEKT, Opole 2007 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 7

8 Udział energii odnawialnej w gospodarce energetycznej regionu jedn. % % % Udział energii odnawialnej w gospodarce energetycznej regionu w roku 2015 Wyszczególnienie jedn. Prognoza A [gwh/a] Prognoza b Prognoza C , , , , , , , , , , ,6 270,6 2114,8 2114,8 2114,8 241,3 834,0 834, ,9 2948,8 2948,8 3524,8 % 2,68 17,70 9,98 9,96 % 2,06 7,14 7,14 12,07 % 2,34 12,48 8,96 10,71 Bilans potrzeb energetycznych terenów rozwojowych w rozbiciu na powiaty 8

9 Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Kluczbork Radłów Murów Olesno Lasowice Wielkie Łubniany Zębowice Turawa Dobrodzień Potencjał biogazu rolniczego województwa opolskiego [GWhel/rok] Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Głubczyce Pawłowiczki Cisek Polska Cerekiew Baborów Branice Kietrz Wilków Byczyna Namysłów Domaszowice Wołczyn Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Kluczbork Radłów Murów Olesno Lasowice Wielkie Łubniany Zębowice Turawa Dobrodzień Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Głubczyce Pawłowiczki Cisek Polska Cerekiew Baborów Potencjał energii słonecznej województwie opolskim GWh/rok Branice Kietrz VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 9

10 Wilków Domaszowice Namysłów Świerczów Pokój Lubsza Brzeg Skarbimierz Popielów Olszanka Dodrzeń Wlk. Lewin Brzeski Wołczyn Murów Łubniany Turawa Byczyna Kluczbork Lasowice Wielkie Gorzów Śląski Zębowice Praszka Olesno Dobrodzień Radłów Rudniki Potencjał wód powierzchniowych gmin województwa opolskiego Kamiennik Grodków Dąbrowa Ozimek Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Skoroszyce Tarnów Tułowice Opolski Prószków Izbicko Jemielnica Strzelce Pakosławice Łambinowice Opolskie Gogolin Paczków Otmuchów Nysa Korfantów Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Biała Walce Głuchołazy Prudnik Lubrza Głogówek Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa Pawłowiczki Cisek Głubczyce Polska Cerekiew Baborów Widawa Wilków Byczyna Branice Kietrz Namysłów Domaszowice Wołczyn Gorzów Śląski Praszka Rudniki Smortawa Świerczów Kluczbork Stobrawa Radłów Brzeg Skarbimierz Lubsza 21 C Popielów 25 C Pokój 451,0m Lasowice Murów Wielkie Budkowiczanka Brynica Olesno Olszanka Lewin Brzeski 23 C 1508,5m Dodrzeń Wlk. Łubniany Turawa Zębowice Dobrodzień Grodków Dąbrowa Ozimek Nysa Kłodzka Kamiennik Otmuchów Paczków Skoroszyce Pakosławice Cielnica Nysa Opole Kolonowskie Chrząstowice Niemodlin Komprachcice Zawadzkie Tarnów Tułowice Opolski 26 C 2331,2m Jemielnica 600m Izbicko Prószków 25 C Strzelce Łambinowice Opolskie Gogolin Krapkowice Korfantów Strzeleczki Zdzieszowice Leśnica Ujazd Nysa Kłodzka Biała Głuchołaska Głuchołazy Prudnik Lubrza Biała Osobłoga Głogówek Walce Kłodnica Kędzierzyn-Koźle 2002,3m Reńska Wieś Bierawa Charakterystyka wód mineralnych i termalnych na terenie województwa opolskiego Wytypowane strefy geotermalne na terenie gminy Nysa Charakterystyka wód mineralnych utwory miocenu morskiego Charakterystyka wód mineralnych utwory triasu Charakterystyka wód mineralnych utwory wapienia muszlowego i pstrego piaskowca Głubczyce Branice Pawłowiczki Cisek 550m Polska Cerekiew Baborów Kietrz Warunki, jakie musi spełnić inwestor Warunki formalno-prawne konieczne do realizacji inwestycji w zakresie OZE. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej bądź cieplnej (szczególnie w zakresie kogeneracji), koncesja na wytwarzanie (koncesji nie wymaga działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nie przekraczających mocy 5MW), decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne (wyłącznie na inwestycje OZE w zakresie energetyki wodnej), koncesja na poszukiwanie lub wydobycie kopalin (wykorzystanie ciepła ziemi przy pomocy pomp ciepła nie wymaga koncesji, 10

11 zgłoszeniu organom administracji geologicznej podlega zaś projekt prac geologicznych), raport o oddziaływaniu na środowisko (dotyczy inwestycji OZE w zakresie biomasy, biogazu, energetyki geotermalnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodnej), pozwolenie na emisje gazów (dotyczy inwestycji OZE w zakresie biomasy oraz biogazu), pozwolenie na emisje hałasu (dotyczy inwestycji OZE w energetykę wiatrową). Uwarunkowania środowiskowe inwestycji w OZE Gdy dysponujemy pozwoleniem, możemy dokonywać wymaganych badań m.in. oddziaływania na środowisko, precyzyjnych analiz wietrzności terenu, jeśli mówimy o elektrowniach wiatrowych czy chociażby analiz przyrodniczo-środowiskowych. W niniejszej dokumentacji swoje miejsce znaleźć muszą wszelkie możliwe aspekty oddziaływania na środowisko, będące jednocześnie potencjalnymi czynnikami ryzyka, a zatem: korelacja inwestycji z siecią Natura 2000, sąsiedztwo obszarów wrażliwych, obecność siedlisk ludzkich, stopień ich rozproszenia, wzajemne relacje przestrzenne oraz infrastrukturalne występujące między tymi siedliskami, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju, naturalne bariery ekologiczne istotne dla realizacji inwestycji, wielkość potencjalnego parku wiatrowego oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi (w tym zakresie badanie dotyczy także poziomu hałasu, nakładania się stref akustycznych wynikających z funkcjonowania poszczególnych elektrowni, migotliwości optycznej wytwarzanej przez poszczególne elektrownie - cały park wiatrowy). Czy warto inwestować w energetykę opartą o odnawialne źródła energii? Każdy inwestor zapyta kiedy zainwestowany kapitał może się zwrócić? Inwestycje w energetyce są inwestycjami kapitałochłonnymi, które przynoszą zyski w dużej perspektywie czasu. Ryzyko inwestycyjne Jeśli bierzemy pod uwagę inwestycje w OZE na poziomie wytwarzania energii, wówczas niezwykle ważnym aspektem jest miejsce, w którym zamierzamy realizować taką inwestycje (chociażby z uwagi na sieć Natura 2000) oraz jej wielkość. Ważny jest także wybór technologii. Podkreślić należy, iż inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej są niezwykle kosztochłonne i długotrwałe, zarówno na poziomie wymaganych badań terenu pod inwestycję, VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 11

12 uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do wpięcia inwestycji w sieć przesyłową, jak i samej realizacji inwestycji (infrastruktura, wymagane drogi dojazdowe, sterownie etc.). Planując wszelkie inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej pamiętać musimy, iż wszelka analiza i dokumentacja jest ważna z racji oceny racjonalności realizacji przedsięwzięcia. Zasadniczym aspektem realizacji elektrowni bazującej na OZE (szczególnie dużych inwestycji) jest faza uzyskania warunków przyłączenia do sieci. W warunkach rynkowych ryzyko związane z inwestycjami energetycznymi jest jednym z ważniejszych zagadnień decyzyjnych. Na wielkość tego ryzyka wpływ mają zarówno czynniki rynkowe i techniczne, jak też związane z polityką gospodarczą państwa. Polska ratyfikowała protokół z Kioto i zgodziła się na pakiet 3x20, co oznacza w praktyce, że do roku 2020 nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, ograniczenie zużycia energii o 20% i zwiększenie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Dla realizacji tych celów musiał powstać system wsparcia gwarantującego inwestorowi pewność inwestycji. Energetyczne przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przesyłowe mają obowiązek zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Obowiązek zakupu zielonej energii Aktualne wielkości procentowe obowiązku dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE (zielonej energii) zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 3 listopada 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 205 poz z dnia 15 listopada 2006r.). 12

13 Obowiązek zakupu czerwonej energii Z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 roku reguluje sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji (czerwonej energii) oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 175 poz z dnia 10 października 2007 r.). Obowiązek zakupu żółtej energii Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 roku reguluje sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji z wykorzystaniem gazu jako paliwa (żółtej energii) oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzaniadanych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 175 poz z dnia 10 października 2007 r.) VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 13

14 Obowiązek przyłączenia do sieci Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zakłada, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo odmówi zawarcia umowy, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić Prezesa URE i zainteresowany podmiot gospodarczy, podając przyczyny odmowy. Świadectwa pochodzenia finansowy element wsparcia inwestora Daleka perspektywa zwrotu zainwestowanego kapitału nie zachęca do inwestycji. Mechanizm umarzania świadectwa pochodzenia energii pozwala, aby inwestycja w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii stała się opłacalna w krótkim terminie. Rejestracja świadectw Ustawa Prawo Energetyczne przewiduje trzy rodzaje świadectw pochodzenia (a więc i praw majątkowych). Świadectwa pochodzenia są wydawane przez Prezesa URE oddzielnie dla energii elektrycznej: a) wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, b) wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, c) wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji innej niż wymieniona w pkt. b). Towarowa Giełda Energii prowadzi trzy oddzielne rejestry dla świadectw pochodzenia z kogeneracji. Członkami poszczególnych Rejestrów Świadectw Pochodzenia mogą być: a) podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia z OZE i z kogeneracji; b) podmioty uprawnione do nabywania praw majątkowych; c) podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski i towarowy dom maklerski); d) podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem domów maklerskich lub towarowych domów maklerskich; Według stanu na 31 marca 2008 roku, Prezes URE na wniosek przedsiębiorstw energetycznych umorzył w celu wykonania obowiązku za 2007 rok w RŚP dla OZE: praw majątkowych z OZE (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh). 14

15 W RŚP dla kogeneracji było to odpowiednio: praw majątkowych dla Rejestru żółtego (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh) praw majątkowych dla Rejestru czerwonego (odpowiada to tej samej ilości energii w kwh). Według informacji NFOŚiGW przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do wykonania obowiązku wpłaciły na jego konto z tytułu uiszczenia opłaty zastępczej za ubiegły rok kwotę w wysokości: ,10 zł - łączna wartość opłat zastępczych dla energii z OZE (odpowiada to kwh zielonej energii); ,28 zł - łączna wartość opłat zastępczych dla energii z kogeneracji (jest to kwota łączna dla energii żółtej i czerwonej dlatego nie można jej przeliczyć na poszczególne rodzaje i ilości energii z kogeneracji). Wartość sprzedaży 1 MWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii składa się z ceny sprzedanej energii i wartości umorzonego świadectwa. Wartość świadectwa pochodzenia energii wynosi 240 zł/mwh. Finansowanie inwestycji z OZE Realizacja inwestycji w zakresie OZE jest możliwa w oparciu o fundusze unijne. Inwestor może ubiegać się o środki w zależności od charakteru inwestycji z następujących źródeł: Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Katalog inwestycji zawiera: inwestycje w kogeneracje OZE, inwestycje w elektrownie wiatrowe (duże systemowe farmy wiatrowe, jak i pojedyncze autonomiczne elektrownie wiatrowe małej mocy pracujące na potrzeby właścicieli m.in. dla potrzeb rolnictwa, pompownie wiatrowe, dla potrzeb gospodarstw domowych etc.), inwestycje w elektrownie geotermalne, inwestycje w energetykę słoneczną, inwestycje w energetykę na bazie biomasy, wysokosprawne wytwarzanie energii (POIŚ działanie 10.1 szczególnie istotne z punktu widzenia kogeneracji), infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działania 10.4 rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (POIŚ działanie 10.6 szczególnie istotne z punktu widzenia produkcji i rozwoju urządzeń dla sektora OZE). VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 15

16 Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego 2. Przedsiębiorcy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś priorytetowa 4. Ochrona Środowiska - Działanie 4.3 Ochrona Powietrza, Odnawialne Źródła Energii Alokacja ze środków UE: ,26 euro Termin naborów: r., r. Rodzaje projektów: 1. W zakresie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: - budowa, przebudowa obiektów budowlanych; - zakup lub modernizacja urządzeń. 2. Zakup lub modernizacja instalacji (urządzeń), w tym systemów ciepłowniczych, roboty budowlane mające na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym niskiej emisji ) w obiektach publicznych. Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa. 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 5. Organy administracji rządowej działającej na terenie woj. opolskiego. 6. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. 16

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Rodzaje projektów to m.in.: wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Wysokość wsparcia: do 3 mln złotych ( ,0 euro) dla jednej gminy Alokacja: ,08 euro Typ beneficjenta: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy. Programy Wsparcia Krajowych Funduszy Celowych Należą do nich: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyty Preferencyjne Bank Ochrony Środowiska czy Bank Gospodarstwa Krajowego udzielają wsparcia dla inwestycji termomodernizacyjnych w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii w formie kredytów preferencyjnych. Wszystkie przedstawione wyżej rozwiązania sprawiają, że inwestor ma pewność trwania inwestycji, pewność szybkiego zwrotu nakładów i pewność realnych zysków. Vademecum inwestora energetycznego jest próbą zebrania niezbędnych aktualnych informacji w trudnym procesie inwestowania. Chcemy także zaprezentować tych którzy osiągnęli sukces realizując w województwie opolskim inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 17

18 Oni dbają o środowisko Nagroda TERRA SOL 2009 TROJE ZWYCIĘZCÓW I TROJE WYRÓŻNIONYCH ZOSTAŁO W PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU DLA FIRM I MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY WPROWADZILI ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZENIU ILOŚCI ENERGII WYTWARZANEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. TERRA SOL innowacyjna infrastruktura energetyczna/dobre praktyki innowacyjne rozwiązania energetyczne/technologia, innowacja, zrównoważoność to konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. - Jego celem jest popularyzacja tematyki energii odnawialnej i pogłębianie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, które są jednym z ważnych czynników zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego, a także są elementem realizacji założeń Pakietu Klimatycznego wyjaśnia Tomasz Kostuś, Członek Zarządu Województwa Opolskiego i przewodniczący komisji konkursowej. Zależało nam również na zachęceniu mieszkańców Opolszczyzny do proekologicznych postaw i propagowania najlepszych możliwości rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Komisja konkursowa oceniała zrealizowane przedsięwzięcia techniczne i technologiczne na terenie województwa opolskiego, które pozwalają na produkcję energii ze źródeł odnawialnych (energii pozyskiwanej z wody, wiatru, słońca, biomasy, geotermii, biopaliw). Do pierwszej edycji zgłoszono 13 projektów. Komisja przyznała trzy równorzędne nagrody po 4000 zł oraz trzy wyróżnienia po 2000 zł. Koordynatorem konkursu są Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród TERRA SOL 2009 foto: Jarosław Małkowski 18

19 Nagrodzeni: BIO AGRA S.A. Zakład Produkcji Etanolu Goświnowice z Głębinowa koło Nysy z projektem Zakład produkcji bioetanolu na licencji KAT za wynikające z inwestycji korzyści dla regionu. Jan Broniewicz jednorodzinny dom mieszkalny wybudowany w systemie domu pasywnego w miejscowości Walidrogi (gmina Tarnów Opolski) za praktyczność i efektywność zastosowanych technologii. Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim za projekt Zespół kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła za innowacyjność i nowatorstwo zastosowanych rozwiązań. 4. WYRÓŻNIENI Galaxia LTD Sp. z o.o. (zakład produkcyjny Paruszowice) - produkcja brykietów z biomasy drzewnej i upraw energetycznych PGE Energia Odnawialna S.A. elektrownia wodna w Dobrzeniu Wielkim. 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. - instalacja biogazowa wykorzystująca osady ściekowe służąca do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 5. Zapraszamy do współpracy. 6. VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 19

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

Stadium prac w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w województwie opolskim.

Stadium prac w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w województwie opolskim. Stadium prac w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w województwie opolskim. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój j odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównowa wnoważonego onego rozwoju województwa opolskiego URZĄD D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo opolskie Podział administracyjny województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne Regulamin Projektu Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.)

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata 1998

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI Romuald Jończy Uniwersytet Opolski WSTĘP Województwo opolskie, a właściwie jego centralno-wschodnia część zamieszkała przez

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Filary polityki energetycznej UE II Strategiczny Przegląd Energetyczny KE (bezpieczeństwo energetyczne)

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ I. Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w uk³adzie gmin w 2002 r.

CZÊŒÆ I. Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w uk³adzie gmin w 2002 r. CZÊŒÆ I Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w uk³adzie gmin Do analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej gmin zaproponowano nastêpuj¹cy zestaw danych statystycznych: obszar I infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8 Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA Opole, 8 grudnia 2006 r. Informacja na temat przebiegu realizacji programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA W dniu 4 lipca 2006 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r. Geneza Lokalnych Grup Działania Pilotażowy Program Leader + (6 LGD) Wspólne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM założenia do rozwoju sektora elektroenergetycznego woj. pomorskiego CHOJNICE 05.12.2009r. Aktualizacja RSE - konsultacje W dniach 6 maja 2009r i 10 lipca 2009r w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo