RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.)"

Transkrypt

1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (lata i I półrocze 2008 r.) Opole 2008

3 Przygotowali: Iwona Mąkolska Łukasz Ostrowski Roland Wrzeciono Zdjęcia: PGE Elektrownia Opole SA DigiTouch Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole tel , fax ISBN Wersja elektroniczna opracowana na podstawie wydania książkowego Redakcja, korekta, redakcja techniczna, druk i łamanie: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu Opole, ul. Katedralna 6 tel ,

4 Spis treści WPROWADZENIE... 7 ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W RAPORCIE POTENCJAŁ SPOŁECZNY Demografia Liczba i dynamika ludności Przyrost naturalny Migracje Przyrost rzeczywisty Prognoza ludności Podsumowanie Diagnoza społeczna Uwagi metodologiczne Warunki życia gospodarstw domowych Indywidualna jakość życia Podsumowanie RYNEK PRACY Pracujący w gospodarce narodowej Pracujący w jednostkach, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób Pracujący w sektorze przedsiębiorstw Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Aktywność zawodowa Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Struktura bezrobotnych Ruch bezrobotnych, oferty i nowe miejsca pracy Podsumowanie POTENCJAŁ GOSPODARCZY I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA Uwagi metodologiczne Wzrost gospodarczy Produkt krajowy brutto... 53

5 Produkt krajowy brutto na mieszkańca Struktura gospodarki Rolnictwo Przemysł Budownictwo Usługi Atrakcyjność inwestycyjna Atrakcyjność inwestycyjna w świetle analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Podstrefy specjalnych stref ekonomicznych Tereny inwestycyjne Przegląd sytuacji w gospodarce Produkcja sprzedana przemysłu Produkcja sprzedana budownictwa, budownictwo mieszkaniowe Nakłady inwestycyjne Podsumowanie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Liczba podmiotów gospodarki narodowej Wskaźnik przedsiębiorczości Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg wielkości podmiotu Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg sekcji i działów pkd Podmioty wg poziomu techniki w przetwórstwie przemysłowym Podmioty sfery otoczenia biznesu Ocena i prognoza sytuacji podmiotów w zakresie prowadzonej działalności Bariery działalności przedsiębiorstw Przemysł Budownictwo Handel Usługi Podsumowanie KAPITAŁ ZAGRANICZNY Uwagi metodologiczne Liczba spółek, w tym według klas wielkości Liczba spółek wg kraju pochodzenia kapitału Liczba spółek wg sekcji PKD i kraju pochodzenia kapitału Zainwestowany kapitał zagraniczny Pracujący i wynagrodzenia Wartość eksportu i importu spółek z udziałem kapitału zagranicznego Kondycja finansowa spółek z udziałem kapitału zagranicznego Wydatki inwestycyjne spółek z udziałem kapitału zagranicznego Podsumowanie

6 6. HANDEL ZAGRANICZNY Bilans handlowy Eksport województwa opolskiego Struktura towarowa eksportu Najważniejsze rynki eksportowe Import województwa opolskiego Struktura towarowa importu Najważniejsze rynki importowe Podsumowanie Aneks Dziesięciolecie województwa opolskiego uzupełnienie graficzne

7 WPROWADZENIE Opracowanie przygotowane zostało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej, w Referacie Badań i Analiz Strategicznych. Zawiera informacje na temat kształtowania się podstawowych zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie opolskim w świetle najbardziej aktualnych i dostępnych danych. Tłem dla prezentowanych informacji są dane krajowe, a w niektórych przypadkach dane wybranych regionów europejskich, umożliwiające określenie stopnia konwergencji zewnętrznej Opolskiego z regionami we wschodnich Niemczech, Czechach oraz na Słowacji. Materiał składa się z siedmiu części. Pierwsza z nich opisuje tendencje w obszarze demografii, a także prezentuje wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego warunków i jakości życia. Istotnym atutem sondażu jest wykorzystanie rezultatów kompleksowego badania opinii społecznej, realizowanego przez niezależny ośrodek badawczy, jakim jest Rada Monitoringu Społecznego. Kolejne rozdziały dotyczą: rynku pracy, potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. Wykorzystano także wyniki, przeprowadzanego systematycznie przez Główny Urząd Statystyczny, badania koniunktury gospodarczej w województwie opolskim, co pozwoliło na ocenę i prognozę sytuacji opolskich przedsiębiorstw oraz analizę głównych barier przedsiębiorczości w regionie. Ponadto w opracowaniu zawarto rozdział poświęcony kapitałowi zagranicznemu zaangażowanemu w województwie opolskim, a także po raz pierwszy scharakteryzowano dane dotyczące wymiany handlowej z zagranicą. Każdy z rozdziałów raportu zakończono podsumowaniem, które pozwala na uzyskanie ogólnej wiedzy na temat kształtowania się zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie opolskim. Uzupełnieniem raportu jest syntetyczna część graficzna, w której zaprezentowano kształtowanie się wybranych wielkości społeczno-gospodarczych w latach

8 ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W RAPORCIE 1. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 2. Urząd Statystyczny w Opolu 3. Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) 4. Izba Celna w Warszawie 5. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 6. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Centrum Obsługi Inwestora 7. Rada Monitoringu Społecznego 8. Komisja Europejska 9. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 11. Rzeczpospolita 12. Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego w Warszawie

9 1. POTENCJAŁ SPOŁECZNY 1. Potencjał społeczny DEMOGRAFIA Liczba i dynamika ludności W 2007 roku utrzymały się negatywne tendencje w obszarze demografii. Spadła liczba ludności, która w końcu grudnia 2007 r. wyniosła 1037,1 tys. osób (wykr. 1). W porównaniu do roku poprzedniego zanotowano 0,5% spadek liczby ludności wobec 0,03% średnio w Polsce. Od 2006 roku spadek ludności utrzymuje się na stałym, 0,5% poziomie, co potwierdzają także dane za I półrocze 2008 roku. W porównaniu do I półrocza 2007 roku liczba ludności spadła o 0,5%. W latach liczba ludności województwa opolskiego spadła o 4,8% (tj. 52,5 tys. osób) względem 1,4% spadku średnio w kraju. Pod względem ubytku ludności w latach woj. opolskie uplasowało się na pierwszym miejscu w rankingu województw (wykr. 2). Biorąc jednak pod uwagę kształtowanie się wskaźnika depopulacji w regionach europejskich, sąsiadujących z Polską, stwierdza się, że największym spadkiem liczby ludności w ciągu dziesięciu analizowanych lat charakteryzowały się regiony niemieckie: Sachsen-Anhalt (-9,6%), Chemnitz (-9,0%) Wykres 1. Liczba ludności w latach (I półrocze) w województwie opolskim (stan w dniu 31 XII) * stan na 30 VI

10 Mapa 1. Wskaźnik depopulacji w latach wg regionów Potencjał społeczny oraz Mecklenburg-Vorpommern (-6,3%), zaś w takich regionach, jak m.in.: Strední Cechy (Republika Czeska) i Východné Slovensko (Słowacja) zanotowano wzrost liczby ludności, odpowiednio o: 6,3% i 2,3% (mapa 1). Największym ubytkiem ludności w latach charakteryzował się po-

11 Wykres 2. Zmiana liczby ludności w latach według województw (stan w dniu 31 XII, w %) Potencjał społeczny Wykres 3. Zmiana liczby ludności w latach w województwie opolskim według powiatów (stan w dniu 31 XII, w %) wiat krapkowicki, najniższym zaś namysłowski (wykr. 3). W ujęciu gminnym największym spadkiem liczby ludności w analizowanym okresie charakteryzowały się gminy: Kolonowskie (spadek o 13,9%), Polska Cerekiew (-12,7%), Reńska Wieś (-11,8%), Baborów (-11,5%) i Zawadzkie (-10,9%). Znaczący ubytek ludności odnotowano w gminach wschodniej i południowej części regionu. Wśród siedmiu gmin, które zanotowały wzrost liczby ludności znalazły się: Skarbimierz (11,2%), Świerczów (4,4%), Dąbrowa (2,7%), Lubsza (2,1%), Komprachcice (1,7%), Chrząstowice (0,7%) oraz Wilków (0,3%) (mapa 2) Przyrost naturalny Od 2000 roku w województwie opolskim notuje się ujemny przyrost naturalny (ubytek naturalny), co znacznie osłabia potencjał ludnościowy regionu. W 2007 roku przyrost naturalny ukształtował się na poziomie osób, natomiast w I półroczu 2008 roku wyniósł on -584 osoby. Dane te potwierdzają utrzymanie się negatywnej tendencji w obszarze demografii rejestruje się większą liczbę zgonów, aniżeli urodzeń żywych. Systematyczny ubytek naturalny ludności świadczy o starzeniu się społeczeństwa w regionie (wykr. 4 5).

12 Mapa 2. Wskaźnik depopulacji w latach w województwie opolskim wg gmin Potencjał społeczny W 2007 roku przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł -1,1 wobec 0,3 średnio w kraju. Dane za I półrocze 2008 roku także wskazują na ujemną wartość tego wskaźnika, która ukształtowała się na poziomie -1,1. Województwo opolskie jest jednym z siedmiu regionów, w których w 2007 roku zanotowano ujemny przyrost naturalny. Największym ubytkiem naturalnym w przeliczeniu

13 Wykres 4. Liczba urodzeń żywych i zgonów w latach w województwie opolskim Potencjał społeczny Wykres 5. Liczba urodzeń żywych i zgonów w latach w Polsce na 1000 mieszkańców charakteryzowało się województwo łódzkie (-3,2 ) i kolejno: świętokrzyskie (-1,4 ), opolskie (-1,1 ), śląskie (-0,8 ), dolnośląskie (-0,8 ), lubelskie (-0,7 ) i podlaskie (-0,5 ). Dodatni przyrost naturalny zanotowano w dziewięciu województwach. Najkorzystniejszą sytuacją demograficzną w tym zakresie charakteryzowało się województwo pomorskie, gdzie odnotowano najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego w kraju, który ukształtował się na poziomie 2,7. Dodatnim przyrostem naturalnym charakteryzowały się ponadto takie województwa jak: wielkopolskie (2,1 ), warmińsko-mazurskie (1,9 ), podkarpackie (1,5 ), małopolskie (1,4 ), lubuskie (1,3 ), zachodniopomorskie (0,8 ), kujawsko-pomorskie (0,7 ) i mazowieckie (0,4 ). Dziesięcioletnia wartość przyrostu naturalnego w województwie opolskim ukształtowała się na ujemnym poziomie osób, co świadczy o znacząco wyż-

14 szej liczbie zgonów, aniżeli urodzeń żywych w analizowanym okresie ( zgonów wobec urodzeń żywych). Ponadto wskaźnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców także charakteryzuje się ujemną wartością, równą -5,2 wobec 0,5 średnio w kraju. Opolskie znalazło się w grupie ośmiu województw, w których notowano ujemną wartość tego wskaźnika. Najwyższy przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zanotowano w województwie pomorskim (23,4 ), które należało do grupy ośmiu województw charakteryzujących się przyrostem naturalnym ludności (wykr. 6). Najkorzystniejszą wartość przyrostu naturalnego, za lata , odnotowano w dwóch powiatach: brzeskim (454 osoby) i krapkowickim (375 osób). Dane te wskazują, że w tych dwóch powiatach, w ciągu 10 lat, ogólna liczba urodzeń żywych była wyższa aniżeli liczba zgonów odnotowano przyrost naturalny ludności. Najmniej korzystnie relacja ta kształtowała się w powiatach: głubczyckim (-1092 osoby) i prudnickim (-1030 osób), gdzie odnotowano ubytek naturalny ludności (tab. 1). Wskaźnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podobnie różnicuje powiaty notujące najkorzystniejsze wartości tu również wyróżniają się: krapkowicki (5,4 ) i brzeski (4,9 ). Najwyższy ubytek naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w powiecie głubczyckim (-21,2 ), do grupy o wysokim ubytku należą również powiaty: prudnicki (-16,8 ) i oleski (-9,7 ; wykr. 7). Dodatnim przyrostem naturalnym, wyrażonym w osobach, za lata , charakteryzowało się dziewiętnaście opolskich gmin, a najwyższą wartość odnotowano w gminie Zdzieszowice (465 osób). Do grupy gmin notujących dodatni przyrost naturalny należały ponadto: Skarbimierz (277), Grodków (228), Niemodlin (209), Krapkowice (189), Byczyna (164), Skoroszyce (123), Tułowice (105), Wilków (88), Praszka (85), Lewin Brzeski (54), Dąbrowa (51), Strzelce Opolskie (48), Otmuchów (36), Kędzierzyn-Koźle (33), Ujazd (24), Łambinowice (12), Tarnów Opolski (8) oraz Olszanka (3). W Świerczowie liczba urodzeń żywych i liczba zgonów zrównały się, przyjmując wartość przyrostu naturalnego na poziomie równym zero. W pozostałych gminach odnotowano ujemny 1. Potencjał społeczny 14 Wykres 6. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata według województw (w )

15 Wykres 7. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata w województwie opolskim według powiatów (w ) Potencjał społeczny Tabela 1. Przyrost naturalny w województwie opolskim w latach wg gmin i powiatów (w osobach) Wyszczególnienie Przyrost naturalny w latach OPOLSKIE Powiat brzeski 454 Brzeg -61 Skarbimierz 277 Grodków 228 Lewin Brzeski 54 Lubsza -47 Olszanka 3 Powiat kluczborski -251 Byczyna 164 Kluczbork -305 Lasowice Wielkie -94 Wołczyn -16 Powiat namysłowski -68 Domaszowice -20 Namysłów -105 Pokój -31 Świerczów 0 Wilków 88 Powiat nyski -869 Głuchołazy -595 Kamiennik -8 Korfantów -120 Łambinowice 12 Nysa -201 Wyszczególnienie Przyrost naturalny w latach Otmuchów 36 Paczków -79 Pakosławice -37 Skoroszyce 123 Powiat prudnicki Biała -260 Głogówek -305 Lubrza -93 Prudnik -372 Powiat głubczycki Baborów -180 Branice -354 Głubczyce -483 Kietrz -75 Powiat kędzierzyńsko-kozielski -661 Kędzierzyn-Koźle 33 Bierawa -139 Cisek -123 Pawłowiczki -154 Polska Cerekiew -107 Reńska Wieś -171 Powiat krapkowicki 375 Gogolin -36 Krapkowice 189

16 Tabela 1. (cd.) Wyszczególnienie Przyrost naturalny w latach Strzeleczki -165 Walce -78 Zdzieszowice 465 Powiat oleski -676 Dobrodzień -80 Gorzów Śląski -73 Olesno -176 Praszka 85 Radłów -34 Rudniki -261 Zębowice -137 Powiat opolski -575 Chrząstowice -75 Dąbrowa 51 Dobrzeń Wielki -103 Komprachcice -101 Łubniany -147 Wyszczególnienie Przyrost naturalny w latach Murów -196 Niemodlin 209 Ozimek -14 Popielów -84 Prószków -168 Tarnów Opolski 8 Tułowice 105 Turawa -60 Powiat strzelecki -489 Izbicko -40 Jemielnica -72 Kolonowskie -63 Leśnica -236 Strzelce Opolskie 48 Ujazd 24 Zawadzkie -150 Opole Potencjał społeczny 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. * kolorem zielonym zacieniowano jednostki, w których zanotowano dodatnią wartość przyrostu naturalnego. przyrost naturalny, najmniej korzystnie wypadły: Opole (-631), Głuchołazy (-595) i Głubczyce (-483). Najwyższy ubytek naturalny ludności notuje się w południowej części regionu, gdzie liczba urodzeń żywych jest zbyt mała w stosunku do liczby zgonów (tab.1). Najkorzystniejszą wartość wskaźnika przyrostu naturalnego za lata w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w gminie Skarbimierz (39,3 ). Ponadto spośród gmin, o dodatniej wartości wskaźnika, najkorzystniej wypadły: Zdzieszowice (26,2 ), Tułowice (18,9 ), Wilków (18,8 ) i Skoroszyce (18,8 ). Najwyższym ubytkiem naturalnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców charakteryzowały się Branice (-44,6 ). Do gmin o wysokiej ujemnej wartości należały m.in.: Zębowice (-32,6 ), Murów (-31,8 ) oraz Rudniki (-30,1 ). Analizując przestrzenne kształtowanie się tego wskaźnika, zauważa się, że najkorzystniejszą sytuacją demograficzną w analizowanym zakresie charakteryzują się gminy zachodniej części województwa, położone głównie na obszarze powiatu brzeskiego i opolskiego oraz te w południowo-wschodniej części regionu (mapa 3) Migracje Województwo opolskie to region o nasilonym zjawisku migracji, głównie zagra-

17 Mapa 3. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach w województwie opolskim wg gmin Potencjał społeczny nicznych. Saldo migracji na pobyt stały systematycznie przyjmuje ujemną wartość. Skala migracji oraz trwałość tego procesu znacząco wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Biorąc dodatkowo pod uwagę ujemny przyrost

18 naturalny oraz wydłużanie się długości życia, należy stwierdzić, że struktura ludności kształtuje się niekorzystnie, co ma przełożenie na starzenie się społeczeństwa regionu. W 2007 roku struktura ludności przedstawiała się następująco: 16,3% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym, 65,4% w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym. Należy zauważyć, że obecnie dominują osoby w wieku produkcyjnym, najmniej liczna jest natomiast grupa osób w wieku poprodukcyjnym. W 2007 roku, jak również w I półroczu 2008 roku saldo migracji na pobyt stały w województwie opolskim było ujemne i wyniosło, odpowiednio: osoby i osób. W 2007 roku z województwa wyjechały osoby, z czego ponad 25% (4 385 osób) za granicę, przyjechały 2 natomiast osoby, z czego 8% (1 068 osób) z zagranicy. W latach z województwa wyjechało prawie 148 tys. osób, przyjechało natomiast prawie 114 tys. osób, co 1 Wymeldowania z pobytu stałego. 2 Zameldowania na pobyt stały. skutkowało ujemnym saldem migracji, wynoszącym -34,1 tys. osób (wykr. 8). W 2007 roku województwo opolskie charakteryzowało się najwyższym w kraju ujemnym saldem migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, które wyniosło -3,9 wobec -0,5 średnio w Polsce. W I półroczu 2008 roku wskaźnik ten także przyjął wartość ujemną i wyniósł -3,6. W 2007 roku tylko cztery województwa odnotowały dodatnią wartość wskaźnika, do grupy tej należą: mazowieckie, o najwyższym dodatnim saldzie migracji równym 2,9, małopolskie (0,8 ) oraz pomorskie i wielkopolskie (0,6 ). W latach sytuacja w tym zakresie ukształtowała się podobnie, ta sama grupa województw charakteryzowała się dodatnim dziesięcioletnim saldem migracji, którego najwyższą wartość zanotowano w mazowieckim i było to 22,8. Niekorzystnie wypadło opolskie, gdzie wartość wskaźnika dla dziesięciu lat przyjęła najwyższą w kraju ujemną wartość, równą -32,2, wobec -4,2 dla Polski (wykr. 9). Żaden z opolskich powiatów nie odnotował dodatniego salda migracji za lata Najmniejszym ujemnym dziesięcioletnim saldem migracji, charaktery- 1. Potencjał społeczny 18 Wykres 8. Wymeldowania i zameldowania na pobyt stały w latach w województwie opolskim (w osobach)

19 Wykres 9. Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata według województw (w ) Potencjał społeczny Wykres 10. Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata w województwie opolskim według powiatów (w ) zował się powiat namysłowski (-897 osób), największym zaś powiaty: kędzierzyńsko- -kozielski (-4581 osób) oraz krapkowicki (-4369). Analizując przestrzenne zróżnicowanie salda migracji, za lata , zauważa się, że relatywnie najkorzystniej kształtuje się ono w północno-zachodniej części województwa, tj. w powiatach namysłowskim, opolskim i brzeskim, zaś najmniej korzystnie, w południowo- -wschodniej części regionu, tj. w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim (tab. 2). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najniższe ujemne saldo migracji za lata uzyskał powiat opolski (-9,4 ), najmniej korzystnie wskaźnik ten ukształtował się w powiecie krapkowickim (-62,8 ), którego wartość była prawie dwukrotnie wyższa niż średnio w województwie (wykr. 10). Dwanaście opolskich gmin zanotowało dodatnie saldo migracji, wyrażone w osobach, za lata Najwyższym dodatnim saldem migracji na pobyt stały charakteryzowała się gmina Skarbimierz, gdzie wyniosło ono 469 osób. Do grupy gmin o dodatnim saldzie migracji, należały ponadto: Komprachcice (422), Dobrzeń Wielki (297), Dąbrowa (259), Chrząstowice (213), Łubniany (192), Turawa (132), Lubsza (130), Izbicko (37), Prószków (30), Świerczów (11) oraz Jemielnica (2). Najwyższym ujemnym saldem migracji charakteryzowało się miasto Opole z wartością osoby. Najmniej korzystny, w skali

20 Tabela 2. Saldo migracji w województwie opolskim w latach wg gmin i powiatów (w osobach) 20 Wyszczególnienie Saldo migracji w latach OPOLSKIE Powiat brzeski Brzeg Skarbimierz 469 Grodków -281 Lewin Brzeski -97 Lubsza 130 Olszanka -94 Powiat kluczborski Byczyna -300 Kluczbork Lasowice Wielkie -206 Wołczyn -554 Powiat namysłowski -897 Domaszowice -130 Namysłów -665 Pokój -73 Świerczów 11 Wilków -40 Powiat nyski Głuchołazy -792 Kamiennik -184 Korfantów -282 Łambinowice -262 Nysa Otmuchów -534 Paczków -404 Pakosławice -60 Skoroszyce -218 Powiat prudnicki Biała -667 Głogówek -884 Lubrza -186 Prudnik Powiat głubczycki Baborów -487 Branice -56 Głubczyce -701 Wyszczególnienie Saldo migracji w latach Kietrz -504 Powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle Bierawa -141 Cisek -386 Pawłowiczki -448 Polska Cerekiew -332 Reńska Wieś -101 Powiat krapkowicki Gogolin -638 Krapkowice Strzeleczki -459 Walce -439 Zdzieszowice Powiat oleski Dobrodzień -603 Gorzów Śląski -369 Olesno -686 Praszka -535 Radłów -132 Rudniki -70 Zębowice -213 Powiat opolski Chrząstowice 213 Dąbrowa 259 Dobrzeń Wielki 297 Komprachcice 422 Łubniany 192 Murów -554 Niemodlin -377 Ozimek -985 Popielów -331 Prószków 30 Tarnów Opolski -416 Tułowice -166 Turawa 132 Powiat strzelecki Potencjał społeczny

21 Tabela 2. (cd.) Wyszczególnienie Saldo migracji w latach Izbicko 37 Jemielnica 2 Kolonowskie -514 Leśnica -219 Wyszczególnienie Saldo migracji w latach Strzelce Opolskie Ujazd -277 Zawadzkie Opole Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. * kolorem zielonym zacieniowano jednostki, w których zanotowano dodatnią wartość salda migracji. 1. Potencjał społeczny 21 województwa, wynik bilansu migracyjnego odnotowano także w Kędzierzynie-Koźlu (-3173) oraz w gminach: Strzelce Opolskie (-2070) i Krapkowice (-1720). Zauważa się ponadto, że najwyższe ujemne wartości salda migracji (w osobach), za lata , notowane są we wszystkich gminach miejskich województwa, tj. Opolu, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu oraz w gminach miejsko-wiejskich, będących jednocześnie stolicami powiatów: Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Prudniku oraz Nysie (tab. 2). Po przeliczeniu salda migracji na liczbę ludności, ponownie najkorzystniej wypada gmina Skarbimierz, dla której wskaźnik przyjął wartość równą 66,5. Ponadto jedenaście opolskich gmin odnotowało dodatnią wartość salda, najkorzystniej w tej grupie uplasowały się: Komprachcice (37,9 ), Chrząstowice (32,0 ), Dąbrowa (27,3 ) oraz Łubniany (21,0 ). Znacząco sytuacja zmieniła się w przypadku miasta Opola oraz gminy Nysa, które charakteryzują się relatywnie wysokim odpływem migracyjnym ludności, jednak porównując wartość odpływu z potencjałem ludnościowym tych jednostek zauważa się, że uzyskane ujemne wartości salda należą do niższych w regionie Opole (-26,6 ) i Nysa (-27,0 ; mapa 4) Przyrost rzeczywisty Przyrost rzeczywisty ludności uwzględnia ruch naturalny ludności (urodzenia żywe i zgony) oraz ruch wędrówkowy (napływ i odpływ ludności). Wskazuje on, o ile w danym okresie zmieniła się liczba ludności w wyniku przyrostu naturalnego i migracji 3. W 2007 roku w województwie opolskim wyniósł on osób, a główny wpływ na jego ujemną wartość miało negatywne kształtowanie się salda migracji (-4062). Od 1999 roku wskaźnik dla województwa przyjmuje ujemne wartości, podobnie jak saldo migracji. Wskaźnik przyrostu rzeczywistego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata przyjął w województwie opolskim, drugi co do wartości, ujemny wynik równy -37,4, wobec -3,7 średnio w kraju. Osiem województw charakteryzowało się dodatnim przyrostem rzeczywistym. Do grupy tej należały kolejno: pomorskie (27,4 ), małopolskie (22,5 ), wielkopolskie (17,1 ), mazowieckie (16,7 ), podkarpackie (6,4 ), lubuskie 3 W niniejszej analizie uwzględniono przyrost naturalny oraz saldo migracji na pobyt stały, nie uwzględnione zostały dane dotyczące ludności przebywającej/nieobecnej czasowo, tj. powyżej 3 miesięcy.

22 Mapa 4. Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 ludności w latach w województwie opolskim wg gmin Potencjał społeczny (3,3 ), warmińsko-mazurskie (1,3 ) oraz zachodniopomorskie (0,6 ). Na ujemną wartość wskaźnika dla woj. opolskiego mają wpływ wysokie ujemne wartości, zarówno salda migracji ( osób), jak i przyrostu naturalnego ( osób), osiągnięte w latach (wykr. 11).

23 Wykres 11. Przyrost rzeczywisty w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata według województw (w ) Potencjał społeczny Należy zauważyć, że ujemną wartość wskaźnika w regionie kształtuje głównie negatywne saldo migracji. Utrzymujący się w Opolskiem od lat wysoki odpływ ludności oraz ujemny przyrost naturalny powodują systematyczny ubytek rzeczywisty populacji (tab. 3). Dziesięć opolskich gmin odnotowało dodatni przyrost rzeczywisty za lata (wyrażony w osobach), a jego najwyższą wartością charakteryzuje się Skarbimierz 746 osób. Tak korzystna sytuacja demograficzna tej gminy spowodowana jest najwyższym w regionie dodatnim saldem migracji za lata , które wyniosło 469 osób, wobec w województwie. Ponadto gmina ta odnotowała drugi, co do wielkości w regionie, dodatni przyrost naturalny, który wyniósł 277 osób (w województwie przyrost przyjął ujemną wartość równą: osób). Należy zauważyć, że do gmin o wysokim przyroście Tabela 3. Przyrost rzeczywisty w województwie opolskim w latach (w osobach) Lata Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Napływ ludności Odpływ ludności Saldo migracji Przyrost rzeczywisty A B C = A - B D E F = D - E G = C + F Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

24 Mapa 5. Przyrost rzeczywisty w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach w województwie opolskim wg gmin Potencjał społeczny rzeczywistym (w osobach), należą głównie te, w których notowano dodatnie saldo migracji, takie jak m.in.: Skarbimierz (746 osób), Komprachcice (321), Dąbrowa (310), Dobrzeń Wielki (194), Chrząstowice (138), Lubsza (83), Turawa (72), Łubniany (45) oraz Świerczów (11). Najmniej korzystnie sytuacja kształtuje się w gminach miejskich, takich jak Opole ( osób), Kędzierzyn-Koźle (-3 140) oraz Brzeg (-1 628),

25 gdzie także negatywnie kształtowało się saldo migracji (tab. 4). Najwyższą wartością wskaźnika przyrostu rzeczywistego na 1000 mieszkańców za lata charakteryzują się gminy powiatu opolskiego, sąsiadujące ze stolicą regionu: Dąbrowa (32,7 ), Komprachcice (28,8 ), Chrząstowice (20,7 ), Dobrzeń Wielki (13,7 ), Turawa oraz Łubniany (4,9 ) oraz wybrane gminy powiatów: brzeskiego (Lubsza: 9,7 ) i namysłowskiego (Wilków: 10,3, Świerczów: 3,0 ). Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w gminie Skarbimierz (105,8 ). Najmniej korzystnie ukształtował się on w gminie Murów (-121,8 ). Jedne z wyższych w województwie ubytków rzeczywistych ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w gminach: Baborów (-97,2 ) oraz Polska Cerekiew (-90,6 ). 1. Potencjał społeczny 25 Tabela 4. Przyrost rzeczywisty w województwie opolskim w latach wg gmin i powiatów (w osobach) Gmina Przyrost rzeczywisty w latach OPOLSKIE Powiat brzeski -986 Brzeg Skarbimierz 746 Grodków -53 Lewin Brzeski -43 Lubsza 83 Olszanka -91 Powiat kluczborski Byczyna -136 Kluczbork Lasowice Wielkie -300 Wołczyn -570 Powiat namysłowski -965 Domaszowice -150 Namysłów -770 Pokój -104 Świerczów 11 Wilków 48 Powiat nyski Głuchołazy Kamiennik -192 Korfantów -402 Łambinowice -250 Nysa Otmuchów -498 Paczków -483 Gmina Przyrost rzeczywisty w latach Pakosławice -97 Skoroszyce -95 Powiat prudnicki Biała -927 Głogówek Lubrza -279 Prudnik Powiat głubczycki Baborów -667 Branice -410 Głubczyce Kietrz -579 Powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle Bierawa -280 Cisek -509 Pawłowiczki -602 Polska Cerekiew -439 Reńska Wieś -272 Powiat krapkowicki Gogolin -674 Krapkowice Strzeleczki -624 Walce -517 Zdzieszowice -648 Powiat oleski -3284

26 Tabela 4. (cd.) Gmina Przyrost rzeczywisty w latach Dobrodzień -683 Gorzów Śląski -442 Olesno -862 Praszka -450 Radłów -166 Rudniki -331 Gmina Przyrost rzeczywisty w latach Ozimek -999 Popielów -415 Prószków -138 Tarnów Opolski -408 Tułowice -61 Turawa Potencjał społeczny 26 Zębowice -350 Powiat strzelecki Powiat opolski Chrząstowice 138 Dąbrowa 310 Dobrzeń Wielki 194 Komprachcice 321 Łubniany 45 Murów -750 Niemodlin -168 Izbicko -3 Jemielnica -70 Kolonowskie -577 Leśnica -455 Strzelce Opolskie Ujazd -253 Zawadzkie Opole Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. * kolorem zielonym zacieniowano jednostki, w których zanotowano dodatnią wartość przyrostu rzeczywistego Prognoza ludności Prognoza demograficzna przewiduje, że w 2035 roku województwo opolskie liczyć będzie 897,1 tys. mieszkańców, tj. o 140 tys. osób mniej aniżeli w 2007 roku 4. Przewiduje się spadek na poziomie 13,5%, wobec 5,6% średnio w kraju. Województwo opolskie należy do grupy dwunastu województw, które charakteryzować się będą spadkiem populacji (4 miejsce w kraju). Zgodnie z prognozą, wzrostem 4 Wyniki te są bardziej optymistyczne aniżeli, te z 2004 roku, kiedy zgodnie z Prognozą demograficzną na lata , przygotowaną przez GUS, przewidywano, że w 2030 roku w województwie opolskim zamieszkiwać będzie 866,5 tys. osób. Obecnie, zgodnie z Prognozą ludności na lata przewiduje się, że liczba ludności w 2030 roku wyniesie 928,4 tys. osób, a w ,1 tys. liczby ludności charakteryzować się będą cztery województwa, w tym w mazowieckim wzrost będzie najwyższy o 5,4%. Wzrost populacji odnotują także następujące województwa: pomorskie o 2,3%, małopolskie 1,5% i wielkopolskie 0,2% (wykr. 12). Prognozuje się, że w 2035 roku zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji wewnętrznych oraz zagranicznych przyjmą ujemne wartości. Notowany będzie ubytek naturalny na poziomie osób (-1129 osób w 2007 r.), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych wyniesie -420 osób (-4062 osoby w 2007 r.). Prognozuje się dodatnią wartość salda migracji zagranicznych 266 osób, natomiast ujemnie ukształtuje się saldo migracji wewnętrznych, osiągając poziom -686 osób.

27 Wykres 12. Przewidywana zmiana liczby ludności w latach według województw (w %) Potencjał społeczny Wykres 13. Prognoza wielkości demograficznych charakteryzujących ruch naturalny i ruch wędrówkowy ludności w latach w województwie opolskim (w osobach) * * dla 2007 roku podano wartości rzeczywiste W latach saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych utrzymywać się będzie na tym samym ujemnym poziomie -420 osób. Systematycznie maleć będzie przyrost naturalny, spowodowany zmniejszającą się corocznie liczbą urodzeń żywych (8 048 urodzeń w 2020 r. wobec urodzeń w 2035 r.) przy utrzymującej się, prawie na tym samym poziomie, liczbie zgonów ( w 2020 r. wobec w 2035 r., wykr. 13). Przewidywany jest systematyczny spadek przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, który w województwie opolskim w 2035 roku wyniesie -6,7, wobec -4,9 średnio w kraju. Prognoza wskazuje, że wskaźnik ten do 2035 roku będzie przyjmował wartości niższe od średniej dla Polski (wykr. 14). W województwie opolskim do 2035 roku przewidywana jest ujemna wartość wskaźnika migracji wewnętrznych i zagra-

28 Wykres 14. Prognoza przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w województwie opolskim i w Polsce w latach (w ) 28 * 1. Potencjał społeczny * dla 2007 roku podano wartości rzeczywiste Wykres 15. Prognoza salda migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w województwie opolskim i w Polsce w latach (w ) * * dla 2007 roku podano wartości rzeczywiste nicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2035 roku wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie -0,5 wobec 0,3 średnio w kraju. Od 2019 roku przewidywana jest dodatnia wartość wskaźnika dla Polski. Prognozuje się systematyczny wzrost jego wartości, zarówno w Opolskiem, jak i średnio w Polsce, jednak tempo wzrostu w regionie będzie wyższe. Od 2020 roku saldo migracji w województwie utrzymywać się będzie mniej więcej na stałym poziomie, podobnie prognozuje się dla Polski (wykr. 15) Podsumowanie 1. W 2007 roku utrzymały się negatywne tendencje w obszarze demografii, co również potwierdzają dane za I półrocze 2008 roku negatywnie ukształtowały się wielkości demograficzne charakteryzujące ruch naturalny (przyrost naturalny) oraz ruch wędrówkowy ludności (migracje). 2. Ludność Opolskiego systematycznie maleje, przy czym tempo tego spadku, od kilku lat, utrzymuje się na tym samym po-

29 ziomie (0,5%). Na koniec 2007 roku ludność województwa liczyła 1037,1 tys. osób, a na koniec I półrocza 2008 roku populacja zmniejszyła się do 1034,7 tys. osób. 3. W latach liczba ludności województwa opolskiego spadła o 4,8% (tj. 52,5 tys. osób) względem spadku o 1,4% średnio w kraju. Pod względem ubytku ludności w latach , woj. opolskie uplasowało się na pierwszym miejscu w rankingu województw. 4. Największym ubytkiem ludności w latach charakteryzuje się powiat krapkowicki (-8,8%), najniższym zaś namysłowski (-1,6%). Największym spadkiem liczby ludności w analizowanym okresie charakteryzowały się gminy: Kolonowskie (-13,9%), Polska Cerekiew (-12,7%), Reńska Wieś (-11,8%), Baborów (-11,5%) i Zawadzkie (-10,9%). Wśród siedmiu gmin, które zanotowały wzrost liczby ludności znalazły się: Skarbimierz (wzrost o 11,2%) oraz Świerczów (4,4%), Dąbrowa (2,7%), Lubsza (2,1%), Komprachcice (1,7%), Chrząstowice (0,7%) i Wilków (0,3%). 5. Od 2000 roku w województwie opolskim notuje się ujemny przyrost naturalny, który w 2007 roku ukształtował się na poziomie osób, natomiast w I półroczu 2008 roku wyniósł on -584 osoby. W 2007 roku przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł -1,1 wobec 0,3 średnio w kraju. Dane za I półrocze 2008 roku także wskazują na ujemną wartość tego wskaźnika, która ukształtowała się na poziomie -1,1. 6. Dziesięcioletnia wartość przyrostu naturalnego w województwie opolskim ukształtowała się na ujemnym poziomie osób, co świadczy o znacząco wyższej liczbie zgonów, aniżeli urodzeń żywych w analizowanym okresie ( zgonów wobec urodzeń żywych). 7. Najkorzystniejszą wartość przyrostu naturalnego za lata w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w gminie Skarbimierz (39,3 ). Ponadto spośród gmin, o dodatniej wartości wskaźnika, korzystnie wypadły: Zdzieszowice (26,2 ), Tułowice (18,9 ), Wilków (18,8 ) i Skoroszyce (18,8 ). Najwyższym ubytkiem naturalnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców charakteryzowały się Branice (-44,6 ). Ponadto jedne z wyższych w województwie, ujemne wartości zanotowano w Zębowicach (-32,6 ), Murowie (-31,8 ) oraz Rudnikach (-30,1 ). 8. W 2007 roku, jak również w I półroczu 2008 roku saldo migracji na pobyt stały w województwie opolskim było ujemne i wyniosło, odpowiednio: osoby i osób. W 2007 roku z województwa wyjechały osoby, z czego ponad 25% (4385 osób) za granicę, przyjechały 6 natomiast osoby, z czego 8% (1068 osób) z zagranicy. 9. W 2007 roku województwo opolskie charakteryzowało się najwyższym w kraju ujemnym saldem migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, które wyniosło 3,9 wobec -0,5 średnio w Polsce. W I półroczu 2008 roku wskaźnik ten także przyjął wartość ujemną na poziomie -3,6. W 2007 roku tylko cztery województwa odnotowały dodatnią wartość wskaźnika, do grupy tej należą: mazowieckie, o najwyższym dodatnim saldzie migracji wynoszącym 2,9, małopolskie (0,8 ) oraz pomorskie i wielkopolskie (0,6 ). 5 Wymeldowania z pobytu stałego. 6 Zameldowania na pobyt stały. 1. Potencjał społeczny 29

30 10. Dziesięcioletnie saldo migracji za lata w przeliczeniu na 1000 ludności w województwie opolskim przyjęło, najwyższą w kraju, ujemną wartość równą -32,2, wobec -4,2 średnio w kraju. 11. Najniższy ujemny wskaźnik salda migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata uzyskał powiat opolski (-9,4 ), najmniej korzystnie saldo ukształtowało się w powiecie krapkowickim (-62,8 ) wartość wskaźnika była prawie dwukrotnie wyższa niż średnio w województwie (-32,2 ). 12. Pod względem kształtowania się salda migracji na 1000 mieszkańców najkorzystniej wypada gmina Skarbimierz, dla której wskaźnik przyjął wartość równą 66,5. Ponadto jedenaście opolskich gmin odnotowało dodatnią wartość salda, najkorzystniej w tej grupie uplasowały się: Komprachcice (37,9 ), Chrząstowice (32,0 ), Dąbrowa (27,3 ) oraz Łubniany (21,0 ). Najwyższą ujemną wartość wskaźnika odnotowano w gminie Murów (-89,9 ). 13. W 2007 roku przyrost rzeczywisty w województwie opolskim wyniósł osób, a główny wpływ na jego ujemną wartość miało negatywne kształtowanie się salda migracji (-4062). 14. Wskaźnik przyrostu rzeczywistego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców za lata przyjął w województwie opolskim, drugi co do wartości, ujemny wynik równy -37,4, wobec -3,7 średnio w kraju. Osiem województw charakteryzowało się dodatnim przyrostem rzeczywistym. 15. Prognoza demograficzna przewiduje, że w 2035 roku województwo opolskie liczyć będzie 897,1 tys. mieszkańców, tj. o 140 tys. osób mniej aniżeli w 2007 roku. Opolskie należy do grupy dwunastu województw, które charakteryzować się będą spadkiem populacji (4 miejsce w kraju). 16. Prognozuje się, że w 2035 roku zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych przyjmą ujemne wartości. Notowany będzie ubytek naturalny na poziomie osób (-1129 osób w 2007 r.), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych wyniesie -420 osób ( osoby w 2007 r.). 17. Przewiduje się dodatnią wartość salda migracji zagranicznych, równą 266 osób, natomiast ujemnie ukształtuje się saldo migracji wewnętrznych, osiągając poziom -686 osób. Do 2035 roku przewidywana jest ujemna wartość wskaźnika migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2035 roku wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie -0,5 wobec 0,3 średnio w kraju. 18. Systematycznie maleć będzie przyrost naturalny, spowodowany zmniejszającą się corocznie liczbą urodzeń żywych (8 048 urodzeń w 2020 r. wobec urodzeń w 2035 r.) przy utrzymującej się, prawie na tym samym poziomie, liczbie zgonów ( w 2020 r. wobec w 2035 r.). 19. Przewidywany jest systematyczny spadek przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, który w województwie opolskim w 2035 roku wyniesie -6,7, wobec -4,9 średnio w kraju. 1. Potencjał społeczny 30

31 1.2. Diagnoza społeczna 31 Uwagi metodologiczne Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza wojewódzka została opracowana na podstawie wyników diagnozy społecznej przeprowadzanej co dwa lata przez zespół prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka. Jako materiał źródłowy wykorzystano opracowanie Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków 7. Rozdział jest komplementarnym uzupełnieniem pozostałych części opracowania, przygotowanych z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych i makrospołecznych. Jego istotnym atutem jest wykorzystanie wyników kompleksowego badania opinii społecznej w zakresie warunków i jakości życia Polaków, realizowanego przez niezależny ośrodek badawczy, jakim jest Rada Monitoringu Społecznego. Analizę wyników diagnozy przeprowadzono w takich obszarach jak: warunki życia gospodarstw domowych oraz indywidualna jakość życia. W każdym z nich zaprezentowano pozycję woj. opolskiego na tle polskich województw, co pozwoliło na określenie konkurencyjności województwa opolskiego w kontekście tak złożonego zagadnienia jakim są warunki życia. Ponadto analizie poddano także pozycję województwa opolskiego na tle regionów sąsiadujących, do których należą takie województwa jak: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i łódzkie Warunki życia gospodarstw domowych Autorzy diagnozy, do porównania warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim, wykorzystali taksonomiczną miarę warunków życia 8. Wskazana miara jest wielkością syntetyczną, uwzględniającą zmienne charakteryzujące określone obszary życia, do których należą: dochody, wyżywienie, zasobność materialna, warunki mieszkaniowe, kształcenie dzieci, ochrona zdrowia, uczestnictwo w kulturze oraz wypoczynek. Analiza porównawcza w układzie wojewódzkim została przeprowadzona pod kątem finansowych możliwości gospodarstw domowych zaspokojenia potrzeb w wybranych obszarach 9. Województwo opolskie jest regionem o najkorzystniejszych warunkach życia gospodarstw domowych. Region, na tle pozostałych województw, charakteryzuje się wyjątkowo korzystną sytuacją w obszarze ochrony zdrowia, jednocześnie zasobność materialna jak i warunki mieszkaniowe należą do lepszych w kraju (odpowiednio 2 i 3 miejsce). Wysoko oceniono także warunki w zakresie kształcenia dzieci i wypoczynku (4 miejsce). Pod względem wiel- 1. Potencjał społeczny 7 Red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa r. Pierwsze badania w ramach diagnozy odbyły się w 2000 r., kolejne trzy lata później, dwie następne diagnozy opracowano w odstępach dwuletnich. 8 Syntetyczna miara przyjmuje wartości z przedziału [0-1]. Im wyższa wartość syntetycznej miary tym gorsze są warunki życia w województwie. Im lepsze warunki życia w województwie, tym odpowiadająca mu wartość syntetycznej miary przyjmuje mniejszą wartość. 9 Red. J. Czapiński, T. Panek, dz. cyt., s. 108.

32 Tabela 5. Województwo opolskie w poszczególnych obszarach warunków życia wg rankingu województw w 2007 roku 32 Pozycja województwa opolskiego w poszczególnych obszarach warunków życia rankingi wojewódzkie l.p. Obszary warunków życia Pozycja w rankingu 1. Ochrona zdrowia 1 miejsce 2. Zasobność materialna 2 miejsce 3. Warunki mieszkaniowe 3 miejsce 4. Kształcenie dzieci 4 miejsce 5. Wypoczynek 4 miejsce 6. Dochody 5 miejsce 7. Uczestnictwo w kulturze 8 miejsce 8. Wyżywienie 8 miejsce 9. Razem warunki życia 1 miejsce 1. Potencjał społeczny Źródło: Na podstawie: Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa r. kości dochodów, woj. opolskie zajmuje 5 miejsce w kraju. W każdym z analizowanych obszarów region plasuje się w pierwszej połowie rankingu (tab. 5). Warunki życia gospodarstw domowych należą do grupy czynników wpływających na podjęcie decyzji o zamieszkaniu lub lokalizacji inwestycji w regionie. Analizując pozycję woj. opolskiego w tym kontekście, należy zauważyć, że dolnośląskie zajęło trzecie miejsce w rankingu, śląskie 5, wielkopolskie 7, a łódzkie 14. Region jest wyjątkowo atrakcyjny pod względem warunków życia gospodarstw domowych (wykr. 16). Województwo opolskie charakteryzuje się najkorzystniejszą w kraju sytuacją pod względem zaspokojenia potrzeb w zakre- Wykres 16. Warunki życia gospodarstw domowych w 2007 roku wg województw

33 Tabela 6. Województwo opolskie i regiony sąsiednie w poszczególnych obszarach warunków życia w 2007 roku 33 Pozycja opolskiego i województw sąsiadujących w poszczególnych obszarach warunków życia Obszary warunków życia Opolskie i województwa sąsiadujące Opolskie Dolnośląskie Łódzkie Śląskie Wielkopolskie Dochody Wyżywienie Zasobność materialna Warunki mieszkaniowe Kształcenie dzieci Ochrona zdrowia Uczestnictwo w kulturze Wypoczynek Warunki życia Potencjał społeczny Kolorem zielonym zaznaczono obszary, w których województwo opolskie wypada korzystnie na tle sąsiednich województw, tzn. zajmuje wyższą lokatę w rankingu, względem przynajmniej trzech regionów. Źródło: Na podstawie: Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa r., s sie ochrony zdrowia. Na tle województw sąsiadujących, opolskie wyróżnia się wysokim poziomem zasobności materialnej oraz osiąganych dochodów. Gospodarstwa domowe wysoko oceniają także poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie warunków mieszkaniowych oraz kształcenia dzieci. Niekorzystnie, na tle województw sąsiednich, ocenić należy poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych i kulturalnych (tab. 6) Indywidualna jakość życia Indywidualna jakość życia w województwie opolskim oceniona została wyjątkowo korzystnie region zajął trzecią pozycję w rankingu. Najlepiej, na tle innych województw wypadło pomorskie oraz wielkopolskie. Wyjątkowo nisko oceniono województwa lubelskie i świętokrzyskie. Wysoka pozycja woj. opolskiego w rankingu wskazuje na przewagę pozytywnych opinii, wyrażonych przez mieszkańców regionu, w zakresie ich indywidualnej oceny jakości i stylu życia. Ocena jakości życia obejmowała m.in. następujące elementy: ogólny dobrostan psychiczny, zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia, subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, stres, postawy i zachowania społeczne, korzystanie z nowoczesnych technologii, sytuację na rynku pracy oraz karierę zawodową (tab. 7) Podsumowanie 1. Województwo opolskie charakteryzuje się najwyższym poziomem materialnych warunków życia, zaraz za nim znalazło się województwo pomorskie. Najmniej korzystnie oceniono województwa: warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. 2. Gospodarstwa domowe w Opolskiem, najwyżej ze wszystkich województw, oceniły poziom zaspokoje-

34 Tabela 7. Indywidualna jakość życia w 2007 roku wg województw Indywidualna jakość życia 10 ranking województw l.p. Województwa Ogólny wskaźnik jakości życia Pozycja w rankingu 1. pomorskie 0, wielkopolskie 0, opolskie 0, śląskie 0, mazowieckie 0, małopolskie 0, dolnośląskie 0, podlaskie -0, podkarpackie -0, lubuskie -0, zachodniopomorskie -0, łódzkie -0, kujawsko-pomorskie -0, warmińsko-mazurskie -0, świętokrzyskie -0, lubelskie -0, Potencjał społeczny 34 Źródło: Na podstawie: Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa r., s nia swoich potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Region zajął drugie miejsce pod względem zasobności materialnej oraz trzecie pod względem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 3. Region, na tle województw sąsiadujących wyróżnia się wysokim poziomem zaspokojenia potrzeb we wszystkich obszarach warunków życia, za wyjątkiem takich obszarów jak wyżywienie oraz uczestnictwo w kulturze. 4. Opolskie zajęło trzecie miejsce w rankingu wojewódzkim pod względem indywidualnej jakości życia, której ocena przeprowadzona została na podstawie subiektywnej oceny członków gospodarstw domowych. Ocena obejmowała takie elementy jak, m.in.: zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia, stres, postawy i zachowania społeczne, korzystanie z nowoczesnych technologii, subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, sytuację na rynku pracy oraz karierę zawodową. 5. Województwo opolskie, pod względem indywidualnej jakości życia, wypadło korzystniej, aniżeli takie regiony sąsiednie jak: śląskie (4 miejsce), dolnośląskie 7, łódzkie 12. Jedynie wielkopolskie, plasując się na 2 miejscu w rankingu, uzyskało wyższą lokatę Indywidualna jakość życia była mierzona metodą samodzielnego wypełniania kwestionariusza przez respondentów, którymi byli członkowie badanych, pod względem warunków życia, gospodarstw domowych w wieku 16 lat i więcej. Red. J. Czapiński, T. Panek, dz. cyt., str. 14.

35 2. RYNEK PRACY 35 W 2007 roku, jak również w I półroczu 2008 roku, w dalszym ciągu obserwowano pozytywne tendencje w obszarze rynku pracy w województwie opolskim. W regionie, podobnie jak w całym kraju, rośnie liczba pracujących w gospodarce narodowej oraz przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, maleje stopa bezrobocia, liczba zarejestrowanych oraz nowozarejestrowanych bezrobotnych. Generalnie sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia się, choć w obszarze tym zachodzą także negatywne zjawiska. W dalszym ciągu obserwuje się zróżnicowanie regionu ze względu na stopę bezrobocia PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie opolskim systematycznie, począwszy od 2005 roku rośnie. W Opolskiem w końcu 2007 roku w gospodarce narodowej pracowało niecałe 313 tys. osób, a w końcu czerwca 2008 roku liczba ta wzrosła wg szacunków do 321 tys. osób (wykr. 17) 1. Rok po akcesji Polski do Unii Europejskiej, od 2005 roku, notuje się systematyczny wzrost liczby pracujących, który w 2007 roku ukształtował się na poziomie 3,6% wobec 2,6% rok wcześniej. Biorąc pod uwagę stan z końca 2003 roku liczba pracujących w regionie zwiększyła się o niecałe 30 tysięcy. Wzrost dotyczył osób pracujących poza rolnic- 1 Według BAEL w IV kwartale 2007 roku w województwie opolskim pracowało 369 tys. osób, a w II kwartale 2008 roku 383 tys. twem, przy mniej więcej stałym poziomie pracujących w rolnictwie (około 50 tys. osób 2 ). Lata charakteryzowały się systematycznym spadkiem liczby pracujących w województwie opolskim, z jego szczególnym nasileniem w 2003 roku. Niewątpliwy wpływ na jego wysokość miały jednak wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku (na skutek korekty liczby pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, liczba osób w nich pracujących spadła o 44,3 tys. osób). Analogiczną sytuację obserwuje się w kraju, z tą jednak różnicą, iż w Polsce wzrost liczby pracujących następuje od 2004 roku W latach poprzednich analizowanego okresu, w kraju także obserwowano spadki (wykr. 18). 2 W tym łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu. Postanowienia ogólne Regulamin Projektu Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w 2013 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w 2013 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu KONFERENCJA PRASOWA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZY MIESIĄC OBOWIĄZYWANIA USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 6 maja 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Ewaluacji Opolskie Obserwatorium Terytorialne ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Stan na 31.12.2007 r. Opole, sierpień 2008 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 43 45 00 Nr faxu: (077) 43 45 0 www.opgk.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej Informacja na temat organizacji opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia w okresie od 31.12.2012r. do 02.01.2013r. do godziny 8.00 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI

EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI EXODUS ZAROBKOWY LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I JEGO SKUTKI Romuald Jończy Uniwersytet Opolski WSTĘP Województwo opolskie, a właściwie jego centralno-wschodnia część zamieszkała przez

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO -

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - sporządzony na podstawie informacji ankietowych otrzymanych od przedstawicieli gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(32) 2014, 59-68 DEPOPULACJA NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LATACH 2002-2011 Joanna Dybowska

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski Recenzent dr Adolf Kühnemann Redakcja i korekta Anna Słowikowska Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski Redakcja techniczna Dariusz Granatowski ISBN 83-60455-00-7 Wydawnictwo Drukarnia SADY, Zenon Gil, os.

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

STARZENIE SIĘ DEMOGRAFICZNE MIAST W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

STARZENIE SIĘ DEMOGRAFICZNE MIAST W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM STUDIA MIEJSKIE tom 4 (2011) Joanna DYBOWSKA Uniwersytet Opolski STARZENIE SIĘ DEMOGRAFICZNE MIAST W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM THE DEMOGRAPHIC AGING OF CITIES IN OPOLE PROVINCE ABSTRACT: The article presented

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo