Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)"

Transkrypt

1 Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb Temat 1: RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2013 NA TLE ROZWOJU GOSPODARKI Część 2 Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) OPOLE 2007 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Biuro Projektu: 1 Maja 13/2, Opole, tel./faks 077/

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 2 1. Średni poziom wykształcenia ludności województwa opolskiego Średni czas trwania nauki w Polsce Średni czas trwania nauki w województwie opolskim Poziom wykształcenia ludności Wykształcenie wyższe Wykształcenie policealne Wykształcenie średnie razem Wykształcenie średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące Wykształcenie zasadnicze zawodowe Wykształcenie podstawowe ukończone Wykształcenie podstawowe nieukończone i brak wykształcenia Ludność z nieustalonym poziomem wykształcenia 43 Spis tabel Spis map Spis wykresów Aneks 1. Liczba ludności województwa opolskiego w wieku 13 i więcej lat o określonym poziomie wykształcenia w poszczególnych gminach w 2002 r. 2. Liczba ludności województwa opolskiego w wieku 13 i więcej lat o określonym poziomie wykształcenia w poszczególnych gminach w 2002 r. 3. Odsetek ludności województwa opolskiego w wieku 13 i więcej lat o określonym poziomie wykształcenia w poszczególnych gminach w 2002 r. 4. Odsetek ludności województwa opolskiego w wieku 13 i więcej lat o określonym poziomie wykształcenia w poszczególnych gminach w 2002 r

3 Wprowadzenie Zagadnienie poziomu wykształcenia ludności jest kwestią centralną w prawie wszystkich opracowaniach dotyczących jakościowego aspektu funkcjonowania populacji czy gospodarki na dowolnie wyznaczonych obszarach analizy. Waga czynnika edukacji znajduje swoje potwierdzenie zarówno w projekcjach zasad i kierunków rozwoju Unii Europejskiej (np. strategia lizbońska), jak i w syntetycznych miarach rozwoju społecznego (Human Development Index HDI). Przyjmując zatem za istotną potrzebę określenia poziomu edukacji ludności województwa opolskiego, podjęto próbę ustalenia przestrzennego zróżnicowania tej cechy w ramach poszczególnych gmin według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Nie dysponujemy jednym zbiorowym dokumentem dla całego kraju, który zawierałby liczbę ludności o określonym poziomie wykształcenia (na terenie poszczególnych gmin), stąd porównawcze dane dla Polski prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte zostały na autorskiej kwerendzie stron internetowych poszczególnych urzędów statystycznych. Należy także zwrócić uwagę na zastosowaną w opracowaniu bazę odniesienia, a mianowicie na to, iż dane o liczbie osób z określonym wykształceniem odnoszone są do zbioru ludności w wieku 13 i więcej lat. Stosowana równolegle w innych bazach danych i opracowaniach analitycznych węższa baza odniesienia (15 i więcej lat) zmienia wartości przeliczanych wskaźników, co wywołuje każdorazowa potrzebę przywoływania informacji, która z baz ma zastosowanie przy wykonywaniu obliczeń. Przestrzenny rozkład wartości zbudowano przy wykorzystaniu narzędzi graficznych Geomedia Intergraph i MS Map. 1. Średni poziom wykształcenia ludności województwa opolskiego 1.1. Średni czas trwania nauki w Polsce Punktem wyjścia do analizy poziomu wykształcenia ludności województwa opolskiego było ustalenie wielkości i przestrzennego rozmieszczenia syntetycznego wskaźnika tej cechy, tj. średniego czasu nauki dla obszaru całego kraju. Przyjęto, że sumaryczny poziom wykształcenia ludności dobrze opisuje miara wyrażona w postaci średniej liczby lat nauki jaką doświadczył poszczególny mieszkaniec danej gminy. Stosując średnie ważone ustalono wskazany czas nauki przeciętnego obywatela w 3

4 wieku 13 i więcej lat we wszystkich gminach w Polsce, przy czym wagami były lata nauki na poszczególnych poziomach edukacji 1. Statystyka zbioru średnia liczba lat nauki w gminach w Polsce w 2002 r. Miara Wartość Średnia zbioru gmin 10,6 Mediana 9,9 Odchylenie standardowe 0,6 Wariancja próbki 0,4 Kurtoza 0,8 Skośność 0,6 Zakres 5,2 Minimum 7,8 Maksimum 12,98 Ź r ó d ł o: Obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego T a b e l a 1 Z danych tabeli 1 wynika, iż średnia liczba lat nauki na jednego mieszkańca gminy w wieku 13 i więcej lat wyniosła (według ustaleń spisu z 2002 r.) 10,6 lat. Maksymalny wyliczony czas nauki jednego mieszkańca (przy przyjętych założeniach) to 12,98 lat (gmina Podkowa Leśna k. Warszawy), a minimalny 7,8 lat (gmina Rudnik k. Raciborza, województwo śląskie). Zbiór gmin wykazuje dużą asymetrię (współczynnik skośności wynosi 0,6 a asymetria ma charakter lewostronny 2 ). Rozkład danych jest przy tym różny od krzywej normalnej, a ponieważ wielkość współczynnika skupienia (kurtoza) wynosi 0,8, możemy przyjąć, że kształt rozkładu danych jest wyraźnie spłaszczony 3. mapa 1. Przestrzenny obraz rozkładu wielkości wskaźnika lat nauki w gminach Polski zawiera 1 Przyjęto następujące wagi: wykształcenie wyższe 16,75; policealne 14,00; średnie zawodowe 12,50; średnie ogólnokształcące 12,00; zasadnicze zawodowe 10,50; podstawowe ukończone 8,00; podstawowe nieukończone i brak wykształcenia 4,00. 2 Oznacza to, że miary pozycyjne mediana i modalna mają wyższe wartości niż średnia (x <Me < Mo), 3 Przyjmuje się, że przy kurtozie poniżej liczby 3, kształt krzywej rozkładu jest spłaszczony, powyżej 3 wysmukły. 4

5 Średnia liczba lat naukj 11,94 do 12,99 (6) 10,9 do 11,94 (181) 9,86 do 10,9 (1040) 8,82 do 9,86 (1215) 7,78 do 8,82 (36) Mapa 1. Średnia liczba lat nauki w gminach w Polsce w 2002 r. Przy konstrukcji map ułożono szereg rozdzielczy w taki sposób, aby różnice pomiędzy poszczególnymi klasami danych zawierały się w przedziale 1 roku średniego czasu trwania nauki. Przy takim założeniu ustalono, że liczba gmin o najdłuższym czasie średniego trwania nauki jednego mieszkańca gminy (powyżej 11,94 lat) dotyczyła zaledwie 6 tych jednostek samorządu terytorialnego, istotnie więcej gmin (181) pojawiło się w klasie o czasie trwania nauki o 1 rok krócej (10,9 11,94), natomiast o generalnej pozycji Polski w zakresie tego wskaźnika decyduje 1040 jednostek o średnim czasie trwania nauki w przedziale 9,86 10,9 lat, a zwłaszcza najliczniejsza grupa (1215), w których średni czas trwania nauki wynosi 5

6 8,82 9,86 lat. Ostatnia grupa gmin (36) to zbiór jednostek, w których obliczony czas lat nauki zawiera się w przedziale 7,78 8,82 lat. Wielkości wskaźnika poniżej 8 lat mogą świadczyć o kończeniu procesu edukacji w danej gminie poniżej ustawowego limitu (ukończenie szkoły podstawowej), jednakże uzyskane wielkości wymagają korekty z uwagi na występowanie na niektórych obszarach relatywnie wysokiej liczby osób opisywanych w spisie poprzez kategorię wykształcenie nieustalone. Rozmieszczenia obszarów o najwyższych i najniższych wielkościach czasu trwania nauki wykazuje zauważalne dysproporcje przestrzenne. Bardzo ogólna ocena przestrzennej dyspersji gmin o najwyższych wielkościach wskaźnika w Polsce, czyli średniego czasu pobierania nauki, nawiązuje wyraźnie do sieci miast, zwłaszcza dużych, nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Biorąc pod uwagę 50 gmin o najwyższych wielkościach ustalonej średniej lat nauki, widzimy dominację aglomeracji warszawskiej, istotną pozycję Poznania i sąsiednich gmin, zawiązki aglomeracyjne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w województwie śląskim i w Trójmieście w pomorskim oraz swoistą samotność Wrocławia. Z drugiej strony rozkładu danych zauważalne są niskie wielkości wskaźnika dla przygranicznej części województwa podlaskiego oraz wschodniej części opolskiego, w znacznej części zbieżne z geografią mniejszości narodowych białoruskiej i niemieckiej zamieszkujących wskazane tereny Średni czas trwania nauki w województwie opolskim Pozycja województwa opolskiego ustalona na podstawie wyliczonych wielkości wskaźnika średniego czasu trwania nauki (przypadająca na jednego mieszkańca w wieku 13 i więcej lat) nie jest korzystna. Przy średniej dla Polski (9,9 lat) dla opolskiego (tab. 2) jest ona niższa (9,7 lat), ale także, co istotne z punktu widzenia oceny konkurencyjności, gorsza aniżeli lokaty sąsiednich województw śląskiego i dolnośląskiego. Pozycja umownej średniej gminy na liście 2478 gmin w Polsce jest także odległa podobnie jak przy zastosowaniu kryterium czasu trwania nauki ustępujemy bowiem wyraźnie regionom sąsiednim 4. 4 Prezentowane dwa inne regiony wskazują na pozycję województwa opolskiego w odniesieniu do innych obszarów kraju. 6

7 Ranking województw w zakresie średniego czasu trwania nauki przypadającego na jedną osobę w wieku 13 i więcej lat w 2002 r. Województwo Średnia liczba lat nauki Średnia pozycja rankingowa Opolskie 9, Śląskie 10,2 821 Dolnośląskie 10,1 908 Podlaskie 9, Podkarpackie 10, Polska 9, ,5 T a b e l a 2 Charakterystyka statystyczna zbioru gmin województwa opolskiego zbliżona jest do statystyki gmin w Polsce z wyjątkiem trzech parametrów: średniego czasu trwania nauki przeciętnie jeden mieszkaniec regionu opolskiego pobiera naukę o 0,5 roku krócej niż jego odpowiednik w Polsce, kurtozy rozkład danych w województwie opolskim jest bardziej spłaszczony aniżeli w całej Polsce, skośność w Opolskiem, bardziej niż w Polsce, występuje duża asymetria, silnie lewostronna. Inny jest też zakres obliczonych danych wskaźnika średnia liczba lat nauki (5,2 pkt wskaźnika dla Polski przy 3,1 pkt dla opolskiego), ale wyjaśnia to różnica liczebności porównywanych zbiorów gmin. Statystyka zbioru średnia liczba lat nauki w gminach województwa opolskiego i w Polsce w 2002 r. Miara Wartość opolskie Polska Średnia 10,1 10,6 Średnia zbioru gmin 9,7 x Mediana 9,8 9,9 Odchylenie standardowe 0,7 0,6 Wariancja próbki 0,4 0,4 Kurtoza 0,3 0,8 Skośność -0,5 0,6 Zakres 3,1 5,2 Minimum 8,0 7,8 Maksimum 11,1 12,98 T a b e l a 3 Dla precyzyjnego wskazania zróżnicowania wielkości obliczonego wskaźnika średnia liczba lat nauki zastosowano procedurę standaryzacji danych, polegającą na obliczeniu 7

8 wielkości odchylenia standardowego od średniej dla województwa. Obliczenia wykonano po wprowadzeniu modyfikacji polegającej na zastąpieniu wielkości średniej dla zbioru gmin opolskich rzeczywistą średnią dla ludności całego regionu opolskiego 5. Zabieg ten formalnie modyfikujący wzór wyjściowy, pozwala na bezpośrednie pozycjonowanie danej gminy w odniesieniu do rzeczywistej średniej dla ludności regionu opolskiego. 2,0 1,5 1,0 0,5 wielkość odchylenia standardowego 0,0-0,5-1,0-1, ,0-2,5-3,0-3,5 numer kolejny gminy Wykres 1. Średnia liczba lat nauki w gminach województwa opolskiego na jedną osobę w wieku 13 i więcej lat w 2002 r. 5 Stosując za każdym razem zbiór osób w wieku 13 i więcej lat. 8

9 Wykaz gmin do wykresu 1 Lp. Gmina Powiat Wskaźnik standaryzowany Opole Opole 1,5 2 Brzeg miasto brzeski 1,5 3 Prudnik prudnicki 0,7 4 Praszka oleski 0,6 5 Nysa nyski 0,6 6 Namysłów namysłowski 0,5 7 Komprachcice opolski 0,4 8 Tułowice opolski 0,3 9 Głubczyce głubczycki 0,3 10 Skarbimierz brzeski 0,2 11 Niemodlin opolski 0,2 12 Głuchołazy nyski 0,2 13 Kędzierzyn-Koźle kędzierzyńsko-kozielski 0,2 14 Strzelce Opolskie strzelecki 0,1 15 Paczków nyski 0,1 16 Kluczbork kluczborski 0,1 17 Kolonowskie strzelecki 0,0 18 Lubrza prudnicki 0,0 19 Otmuchów nyski 0,0 21 Zawadzkie strzelecki 0,0 22 Grodków brzeski -0,1 23 Lewin Brzeski brzeski -0,2 24 Głogówek prudnicki -0,2 25 Domaszowice namysłowski -0,3 26 Byczyna kluczborski -0,3 27 Skoroszyce nyski -0,3 28 Kietrz głubczycki -0,3 29 Wołczyn kluczborski -0,3 30 Pokój namysłowski -0,3 31 Rudniki oleski -0,3 32 Ozimek opolski -0,3 33 Olszanka brzeski -0,3 34 Lubsza brzeski -0,4 35 Dąbrowa opolski -0,4 36 Ujazd strzelecki -0,4 37 Olesno oleski -0,4 38 Świerczów namysłowski -0,4 39 Strzeleczki krapkowicki -0,5 40 Baborów głubczycki -0,5 41 Krapkowice krapkowicki -0,6 42 Leśnica strzelecki -0,6 43 Zębowice oleski -0,7 44 Pakosławice nyski -0,7 45 Biała prudnicki -0,7 46 Murów opolski -0,8 47 Kamiennik nyski -0,8 48 Dobrzeń Wielki opolski -0,8 9

10 cd. wykazu gmin Branice głubczycki -0,8 50 Wilków namysłowski -0,9 51 Gorzów Śląski oleski -0,9 52 Prószków opolski -1,0 53 Izbicko strzelecki -1,0 54 Reńska Wieś kędzierzyńsko-kozielski -1,0 55 Korfantów nyski -1,2 56 Tarnów Opolski opolski -1,3 57 Łambinowice nyski -1,3 58 Chrząstowice opolski -1,3 59 Dobrodzień oleski -1,5 60 Bierawa kędzierzyńsko-kozielski -1,5 61 Zdzieszowice krapkowicki -1,6 62 Turawa opolski -1,7 63 Cisek kędzierzyńsko-kozielski -1,8 64 Lasowice Wielkie kluczborski -1,9 65 Walce krapkowicki -2,0 66 Polska Cerekiew kędzierzyńsko-kozielski -2,2 67 Popielów opolski -2,2 68 Gogolin krapkowicki -2,4 69 Radłów oleski -2,4 70 Jemielnica strzelecki -2,4 71 Pawłowiczki kędzierzyńsko-kozielski -3,0 72 Łubniany opolski -3,0 Uzyskany obraz wskazuje, że przeważająca część gmin posiada taką strukturę wykształcenia ludności, iż wyliczony wskaźnik średniego czasu nauki lokuje te jednostki samorządu poniżej średniej dla województwa. Zauważalne jest przy tym, że odchylenia standardowe o wartościach ujemnych lokują się znacznie dalej od średniej niż odchylenia standardowe o wartościach dodatnich. Zjawisko, gdy dwie gminy znajdują się, według wyliczonych relacji, w odległości ok. 3 odchyleń od średniej świadczy o występowaniu, zgodnie z regułą trzech sigm, w zbiorze gmin opolskich znacznego odejścia rozkładu wartości wskaźnika średni czas trwania nauki od rozkładu normalnego 6. W konsekwencji można przyjąć pogląd, iż w poziomie edukacji populacji regionu opolskiego występują znaczne dysproporcje przestrzenne (według wskazań syntetycznego wskaźnika). Potwierdzeniem tej tezy jest dyspersja chmury punktów ilustrujących lokalizację gmin o określonym poziomie wykształcenia. 6 Jednocześnie kolejne 5 gmin (czyli blisko 7% wszystkich gmin) znajduje się w odległości od -2 do -3 odchyleń standardowych od średniej wojewódzkiej, podczas gdy w rozkładzie normalnym wielkość ta oscyluje (prawo trzech sigm) w granicach (w jednym kierunku: + lub ) do 2,5%. 10

11 Gminy województwa opolskiego Odsetki osób w wieku 13 i więcej lat o określonym poziomie wykształcenia (spis 2002) 45,0 odsetek osób z wykszt.wyższym 40,0 odsetek osób z wykszt.policealnym odset osób o określonym poziomie wykształcenia 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 odsetek osób z wykszt. ogólnokształcącym odsetek osób z wykszt. średnim zawodowym odsetek osób z wykszt.zasadniczym zawodowym 10,0 odsetek osób z wykszt.podstawowym ukończonym 5,0 0,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 odsetek osób w wieku 13 i więcej lat odsetek osób z wykszt. podstawowe nieukończone i bez wykształcenia Wykres 2. Gminy województwa opolskiego o określonym odsetku osób na poszczególnych poziomach wykształcenia w 2002 r. Wszystkie wskaźniki budowane są w odniesieniu do subpopulacji ludności w wieku 13 i więcej lat, zasadne jest więc wskazanie na przestrzenne dyspersje udziału tej grupy w ludności ogółem. 11

12 Wilków k.namysłowa Namysłów Domaszowice Wołczyn Byczyna Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Kluczbork Lubsza Pokój Radłów Brzeg miasto Skarbimierz Popielów Murów Lasowice Wielkie Olesno Paczków Kamiennik Pakosławice Otmuchów Olszanka k.brzegu Lewin Brzeski Grodków Skoroszyce Nysa Niemodlin Łambinowice Korfantów Tułowice Biała Głuchołazy Prudnik Lubrza k.opola Łubniany Dobrzeń Wielki Turawa Dąbrowa Komprachcice Prószków Tarnów Opolski Izbicko Strzelce Opolskie Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Ujazd k.kędzierzyna Leśnica Walce Głogówek Głubczyce Opole Chrząstowice Pawłowiczki Reńska Wieś Ozimek Polska Cerekiew Kędzierzyn-Koźle Cisek Zębowice Kolonowskie Zawadzkie Jemielnica Bierawa Dobrodzień Baborów odsetek ludności w wieku 13 i więcej lat 79.9 to (4%) to (28%) to (56%) to 89.4 (11%) Branice Kietrz Mapa 2. Odsetek ludności w wieku 13 i więcej lat w gminach województwa opolskiego w 2002 r. Średni czas nauki jest syntetyczna miarą (średnią ważoną), która pozwala na wstępną ocenę wysiłku edukacyjnego danej zbiorowości. 12

13 Wilków k.namysłowa Namysłów Domaszowice Wołczyn Byczyna Praszka Gorzów Śląski Rudniki Świerczów Kluczbork Lubsza Pokój Radłów Brzeg miasto Skarbimierz Popielów Murów Lasowice Wielkie Olesno Paczków Kamiennik Pakosławice Otmuchów Olszanka k.brzegu Lewin Brzeski Grodków Skoroszyce Nysa Niemodlin Łambinowice Korfantów Tułowice Biała Głuchołazy Prudnik Lubrza k.opola Łubniany Dobrzeń Wielki Turawa Dąbrowa Komprachcice Prószków Tarnów Opolski Izbicko Strzelce Opolskie Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Ujazd k.kędzierzyna Leśnica Walce Głogówek Głubczyce Opole Chrząstowice Pawłowiczki Reńska Wieś Ozimek Polska Cerekiew Kędzierzyn-Koźle Cisek Zębowice Kolonowskie Zawadzkie Jemielnica Bierawa Dobrodzień Baborów Średnia liczba lat nauki 8 to (11%) to 9.55 (23%) 9.55 to (56%) to 11.1 (10%) Branice Mapa 3. Średni czas trwania nauki osób w wieku 13 i więcej lat w gminach województwa opolskiego w 2002 r. Kietrz Dane zawarte w tabelach 4 i 5 potwierdzają generalnie wymowę mapy 5. Najwyższy poziom wskaźnika średni czas nauki występuje w największych miastach regionu: Opolu, Brzegu, Prudniku i Nysie. Bardzo wysoką (4) pozycję zajmuje gmina Praszka lokująca się wyżej aniżeli stolica powiatu Olesno. Interesujący jest także obecność gmin z okolic Opola, zwłaszcza Komprachcic, ale także Tułowic i Niemodlina. 13

14 Gminy województwa opolskiego o najwyższych wielkościach wskaźnika Gmina średni czas nauki w szkole w 2002 r. Powiat Odsetek ludności w wieku 13 i więcej lat Średnia liczba lat nauki Opole Opole 88,8 11,1 Brzeg miasto brzeski 86,4 11,1 Prudnik prudnicki 85,6 10,6 Praszka oleski 85,7 10,5 Nysa nyski 85,9 10,5 Namysłów namysłowski 85,5 10,4 Komprachcice opolski 87,4 10,4 Tułowice opolski 88,8 10,3 Głubczyce głubczycki 85,2 10,3 Skarbimierz brzeski 79,9 10,3 Niemodlin opolski 84,2 10,2 Głuchołazy nyski 85,4 10,2 Kędzierzyn-Koźle kędzierzyńsko-kozielski 86,4 10,2 Strzelce Opolskie strzelecki 85,9 10,2 T a b e l a 4 Na drugim końcu skali lokują się gminy o najniższych średnich czasach edukacji swoich mieszkańców. Różnica w średnim czasie nauki przypadającym na jednego mieszkańca gminy Opole (11,1 lat) i gminy Łubniany (8,0 lat) to praktycznie dystans jednego poziomu edukacji. Geografia niskich wielkości wskaźnika jest dość wyraźna i obejmuje przede wszystkim gminy na wschodzie regionu, nawiązując do przestrzennego rozkładu dwóch innych cech, a mianowicie geografii ludności autochtonicznej, a także geografii orientacji zawodowej mieszkańców tych gmin, związanej z drugim sektorem przemysł, budownictwo. Należy jednak wskazać, iż zależności te nie mają cech deterministycznych, bowiem wśród gmin w wysokim wskaźniku czasu trwania edukacji są także jednostki cechujące się zarówno zamieszkaniem ludności autochtonicznej, jak i pracujących w drugim sektorze. Gminy województwa opolskiego o najniższych wielkościach wskaźnika średnia liczba lat nauki Gmina w szkole w 2002 r. Powiat Odsetek ludności w wieku 13 i więcej lat Średnia liczba lat nauki Dobrodzień oleski 85,4 9,1 Bierawa kędzierzyńsko-kozielski 86,9 9,0 Zdzieszowice krapkowicki 85,7 9,0 Turawa opolski 85,7 8,9 Cisek kędzierzyńsko-kozielski 87,3 8,8 T a b e l a 5 14

15 cd. tab Lasowice Wielkie kluczborski 84,8 8,8 Walce krapkowicki 86,6 8,7 Polska Cerekiew kędzierzyńsko-kozielski 86,8 8,6 Popielów opolski 86,2 8,6 Gogolin krapkowicki 86,4 8,5 Radłów oleski 83,5 8,4 Jemielnica strzelecki 86,1 8,4 Pawłowiczki kędzierzyńsko-kozielski 86,8 8,0 Łubniany opolski 87,2 8,0 2. Poziom wykształcenia ludności Wskaźnik średnia liczba lat nauki (średnia ważona) zbudowany jest z cząstkowych wskaźników trwania nauki na poszczególnych poziomach procesu edukacji, a zasadniczym powodem zastosowania tej miary była próba ukazania, jak wspomniano uprzednio, syntetycznego obrazu wysiłku edukacyjnego mieszkańców poszczególnych gmin. Bardziej precyzyjnymi, szczegółowymi narzędziami pomiaru poziomu edukacji są wskaźniki odnoszące się do poszczególnych faz procesu edukacji. Najczęściej stosowanym narzędziem jest wykorzystanie odsetka osób w danym przedziale wieku posiadających określony poziom wykształcenia. W trakcie realizacji prezentowanego raportu wykorzystano informacje odnoszące się do wszystkich wyróżnionych w oficjalnych danych spisowych poziomów wykształcenia, przedstawionych dla poszczególnych gmin. W celu określenia punktu odniesienia dla poszczególnych gmin województwa opolskiego wprowadzono wybrane statystyki ustalone dla zbioru wszystkich gmin w Polsce. Zabieg ten ma na celu skonkretyzowanie potencjalnych podobieństw (różnic) w rozkładach statystycznych wymienionych dwóch zbiorów 7. Prezentacja przestrzenna dotyczy gmin województwa opolskiego, przy czym w trzech przypadkach przywołano obraz całej Polski w odniesieniu do wskaźnika sumarycznego oraz do dwóch poziomów szczegółowych wykształcenia wyższego oraz zasadniczego zawodowego. Wybór poziomów szczegółowych podyktowany został istotnością i powszechnością wymienionych poziomów edukacji w regionie i w całej Polsce. 7 Precyzyjnie ujmując gminy województwa opolskiego są podzbiorem w zbiorze gmin polskich. 15

16 2.1. Wykształcenie wyższe Odsetek osób z wykształceniem wyższym(2002) 27,2 20,8 14,4 8 1,6 do do do do do 33,6 (1) 27,2 (8) 20,8 (39) 14,4 (307) 8 (2123) Mapa 4. Odsetek osób z wykształceniem wyższym w Polsce w 2002 r. 16

17 Gminy(20%) o najwyższym odsetku osób z wykształceniem wyższym(2002) 24,7 do 33,6 (2) 15,8 do 24,7 (32) 6,9 do 15,8 (462) Mapa 5. Gminy o najwyższych odsetkach osób z wykształceniem wyższym w Polsce w 2002 r. Bardziej sugestywną formą przekazu danych jest wyodrębnienie ze zbioru wszystkich gmin tych jednostek samorządu, które oznaczają się ekstremalnymi wielkościami danego 17

18 wskaźnika dodatnimi lub ujemnymi. Próbą takiej prezentacji jest wydzielenie gmin o najwyższych (lub najniższych) wielkościach odsetka danego poziomu edukacji. Geografia gmin o najwyższych udziałach osób z wykształceniem wyższym wykazuje (oczekiwaną) prawidłowość, a mianowicie jest adekwatna do sieci dużych miast. Można przyjąć, że tereny o podwyższonym wskaźniku wskazują na obszary metropolitalne w Polsce. Ta koncepcja stawia Opolskie z uwagi na procesy aglomeracyjne na dalszych pozycjach. Statystyka zbioru osoby z wykształceniem wyższym w gminach województwa opolskiego i w Polsce w 2002 r. Miara Wartość opolskie Polska Średnia 8,0 9,9 Średnia zbioru gmin 5,2 5,2 Mediana 4,6 4,1 Odchylenie standardowe 2,6 3,1 Wariancja próbki 6,7 9,6 Kurtoza 11,6 8,3 Skośność 2,7 2,4 Zakres 17,3 31,9 Minimum 2,0 1,6 Maksimum 19,2 33,5 T a b e l a 6 18

19 Wilków k.namysłowa Namysłów Domaszowice Wołczyn Byczyna Praszka Gorzów Śląski Rudniki Lubsza Świerczów Pokój Kluczbork Radłów Brzeg miasto Skarbimierz Popielów Murów Lasowice Wielkie Olesno Paczków Kamiennik Pakosławice Otmuchów Olszanka k.brzegu Lewin Brzeski Grodków Skoroszyce Nysa Niemodlin Łambinowice Korfantów Tułowice Biała Głuchołazy Prudnik Lubrza k.opola Łubniany Dobrzeń Wielki Turawa Dąbrowa Opole Chrząstowice Komprachcice Prószków Tarnów Opolski Izbicko Strzelce Opolskie Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Ujazd k.kędzierzyna Leśnica Walce Głogówek Głubczyce Pawłowiczki Reńska Wieś Ozimek Polska Cerekiew Kędzierzyn-Koźle Cisek Zębowice Kolonowskie Zawadzkie Jemielnica Bierawa Dobrodzień Baborów Odsetek osób z wykszt.wyższym 2 to 6.3 (77%) 6.3 to 10.6 (20%) 10.6 to 14.9 (1%) 14.9 to 19.2 (1%) Branice Kietrz Mapa 6. Odsetek osób z wykształceniem wyższym w gminach województwa opolskiego w 2002 r. W województwie opolskim geografia osób z wykształceniem wyższym (udziału w ogólnej liczbie ludności w wieku 13 i więcej lat) nawiązuje do sieci dużych miast, z wyraźną dominacją Opola. Ośrodek opolski cechuje się nie tylko wysokim poziomem wykształcenia mieszkańców (blisko 20% osób z wyższym wykształceniem), ale także wysokim poziomem koncentracji liczba ponad 22 tys. osób o tym poziomie wykształcenia jest większa niż łączna liczba osób z tym wykształceniem w Nysie, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku, tj. w miastach aspirujących do roli ośrodków subregionalnych. 19

20 Gmina Gminy województwa opolskiego o najwyższych odsetkach osób z wykształceniem wyższym w 2002 r. Powiat Wyższe ogółem Odsetek osób z wykształceniem wyższym Opole Opole ,2 Brzeg miasto brzeski ,7 Nysa nyski ,2 Kędzierzyn-Koźle kędzierzyńsko-kozielski ,8 Namysłów namysłowski ,6 Kluczbork kluczborski ,5 Prudnik prudnicki ,4 Praszka oleski 906 7,5 Głubczyce głubczycki ,3 Strzelce Opolskie strzelecki ,2 Olesno oleski ,2 Komprachcice opolski 675 7,0 Krapkowice krapkowicki ,9 Dobrzeń Wielki opolski 827 6,8 Gminy województwa opolskiego o najniższych odsetkach osób Gmina z wykształceniem wyższym w 2002 r. Powiat Wyższe ogółem Odsetek osób z wykształceniem wyższym Pakosławice nyski 109 3,4 Polska Cerekiew kędzierzyńsko-kozielski 141 3,3 Biała prudnicki 343 3,3 Bierawa kędzierzyńsko-kozielski 223 3,2 Reńska Wieś kędzierzyńsko-kozielski 238 3,1 Ujazd strzelecki 165 3,1 Strzeleczki krapkowicki 213 3,0 Pawłowiczki kędzierzyńsko-kozielski 227 3,0 Walce krapkowicki 149 2,8 Lasowice Wielkie kluczborski 166 2,7 Cisek kędzierzyńsko-kozielski 156 2,6 Zębowice oleski 88 2,4 Jemielnica strzelecki 160 2,4 Radłów oleski 76 2,0 T a b e l a 7 T a b e l a 8 O słabej pozycji konkurencyjnej Kędzierzyna-Koźla, drugiego co wielkości miasta w regionie, świadczy to, że praktycznie cały powiat kędzierzyńsko-kozielski to rejon zamieszkały przez ludność o najniższym odsetku osób z wykształceniem wyższym. 20

21 2.2. Wykształcenie policealne Udział osób z wykształceniem policealnym w województwie opolskim w ogólnej liczbie osób (w 13 lat i więcej) lokuje region poniżej średniej dla Polski. Oznacza to, że ta grupa ludności nie jest zbiorowością istotnie wpływająca, w sensie ilościowym, na wysokość poziomu wykształcenia w województwie opolskim. Statystyka zbioru gmin województwa opolskiego wykazuje różnice w porównaniu do odpowiednich danych dla Polski. Oprócz wskazanego uprzednio niższego udziału osób z tym wykształceniem w całej badanej populacji województwa, stwierdzić można znaczne spłaszczenie rozkładu i dużą asymetrię (w obu przypadkach większą aniżeli w Polsce). Potwierdzeniem tych ustaleń jest mały zakres dystans pomiędzy gminą o najwyższym odsetku osób z tym poziomem wykształcenia (Paczków 4,4%) a gminą z najniższym odsetkiem (Polska Cerekiew 0,9%) wynosi on 3,4 punktu procentowego, podczas gdy w Polsce ponaddwukrotnie więcej 7,7 pkt. Statystyka zbioru osoby z wykształceniem policealnym w gminach województwa opolskiego i w Polsce w 2002 r. Miara Wartość opolskie Polska Średnia 2,8 3,2 Średnia zbioru gmin 2,3 2,3 Mediana 2,2 2,0 Odchylenie standardowe 0,8 1,1 Wariancja próbki 0,7 1,1 Kurtoza -0,5 1,9 Skośność 0,5 1,3 Zakres 3,4 7,7 Minimum 0,9 0,4 Maksimum 4,4 8,2 T a b e l a 9 21

22 Wilków k.namysłowa Namysłów Domaszowice Wołczyn Byczyna Praszka Gorzów Śląski Rudniki Lubsza Świerczów Pokój Kluczbork Radłów Brzeg miasto Skarbimierz Popielów Murów Lasowice Wielkie Olesno Paczków Kamiennik Pakosławice Otmuchów Olszanka k.brzegu Lewin Brzeski Grodków Skoroszyce Nysa Niemodlin Łambinowice Korfantów Tułowice Biała Głuchołazy Prudnik Lubrza k.opola Łubniany Dobrzeń Wielki Turawa Dąbrowa Opole Chrząstowice Komprachcice Prószków Tarnów Opolski Izbicko Strzelce Opolskie Gogolin Krapkowice Strzeleczki Zdzieszowice Ujazd k.kędzierzyna Leśnica Walce Głogówek Głubczyce Pawłowiczki Reńska Wieś Ozimek Polska Cerekiew Kędzierzyn-Koźle Cisek Zębowice Kolonowskie Zawadzkie Jemielnica Bierawa Dobrodzień Baborów Odsetek osób z wykszt.policealnym 0.9 to (32%) to 2.65 (35%) 2.65 to (20%) to 4.4 (13%) Branice Kietrz Mapa 7. Odsetek osób z wykształceniem policealnym w gminach województwa opolskiego w 2002 r. Najwięcej osób z wykształceniem policealnym zamieszkuje głównie południe regionu opolskiego. Na 14 czołowych gmin, gdzie wykształcenie to plasuje się najwyżej aż 7 gmin leży przy granicy z Republiką Czeską. Liczebność tej grupy osób nie ma jednak znaczenia rozstrzygającego o poziomie edukacji mieszkańców danej gminy największy udział to 4,4% w gminie Paczków. 22

23 Gmina Powiat Policealne ogółem Odsetek osób z wykształceniem policealnym Paczków nyski 518 4,4 Kluczbork kluczborski ,1 Praszka oleski 490 4,1 Prudnik prudnicki ,9 Opole Opole ,7 Otmuchów nyski 455 3,7 Głuchołazy nyski 825 3,7 Branice głubczycki 248 3,6 Brzeg miasto brzeski ,6 Nysa nyski ,3 Namysłów namysłowski 747 3,3 Głubczyce głubczycki 678 3,2 Rudniki oleski 226 3,1 Olesno oleski 498 3,0 Geografia osób z najniższym odsetkiem wykształcenia policealnego nawiązuje wyraźnie do rozmieszczenia osób z wykształceniem wyższym, wysoka jest tu reprezentacja gmin z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gminy województwa opolskiego o najniższych odsetkach osób Gmina z wykształceniem policealnym w 2002 r. Powiat Policealne ogółem Odsetek osób z wykształceniem policealnym Prószków opolski 134 1,5 Tarnów Opolski opolski 133 1,5 Gogolin krapkowicki 158 1,5 Bierawa kędzierzyńsko-kozielski 105 1,5 Świerczów namysłowski 46 1,5 Chrząstowice opolski 83 1,4 Ujazd strzelecki 76 1,4 Wilków namysłowski 53 1,4 Reńska Wieś kędzierzyńsko-kozielski 92 1,2 Radłów oleski 46 1,2 Łubniany opolski 93 1,2 Cisek kędzierzyńsko-kozielski 68 1,1 Izbicko strzelecki 48 1,0 Polska Cerekiew kędzierzyńsko-kozielski 40 0,9 T a b e l a 11 23

24 2.3. Wykształcenie średnie razem Statystyka zbioru osoby z wykształceniem średnim (razem) w gminach województwa opolskiego i w Polsce e 2002 r. Miara Wartość opolskie Polska Średnia 24,9 28,5 Średnia zbioru gmin 20,5 21,7 Mediana 19,8 20,4 Odchylenie standardowe 5,2 6,0 Wariancja próbki 27,3 35,6 Kurtoza 0,9 0,1 Skośność 0,9 0,8 Zakres 24,7 34,8 Minimum 11,5 7,6 Maksimum 36,2 42,4 T a b e l a 12 Wprowadzenie do niniejszego opracowania wielkości wykształcenia średniego razem jest zabiegiem obliczonym na wykazanie sumarycznej wielkości zbioru osób o tym poziomie wykształcenia. Możemy bowiem przyjąć, iż liczba (odsetek osób) z ukończonym wykształceniem średnim stanowi jeden z głównych wskaźników poziomu edukacji w regionie z jakościowego punktu widzenia. 24

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas

Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas Redakcja: Zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Wojciech Goleoski Adam Kijak Krystian Mesjasz Aleksandra Walas [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2012 ROKU MARZEC 2013 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej Informacja na temat organizacji opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia w okresie od 31.12.2012r. do 02.01.2013r. do godziny 8.00 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 1996 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis adresów bibliotek publicznych stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Ewaluacji Opolskie Obserwatorium Terytorialne ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim

Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Stan na 31.12.2007 r. Opole, sierpień 2008 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu KONFERENCJA PRASOWA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZY MIESIĄC OBOWIĄZYWANIA USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 6 maja 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Dodatek do "Pomagamy sobie w pracy" nr 4 Opole 1993 Alicja Bujak Dział Instrukcyjno-Metodyczny ADRESY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Spis

Bardziej szczegółowo

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8 Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem

Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Informator o rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem Czym jest przemoc wobec dzieci? Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM VADEMECUM INWESTORA ENERGETYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Adresy aptek województwa opolskiego

Adresy aptek województwa opolskiego Adresy aptek województwa opolskiego LP. NAZWA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ 1 Apteka ogólnodostępna Rynek 11 48-120 BABORÓW 2 Apteka im. Św. Kamila mgr Róża Lemko Rynek 14 48-210 BIAŁA 3 Apteka ogólnodostępna

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r.

Funkcjonowanie administracji rządowej. XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Funkcjonowanie administracji rządowej XLI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, 29.04.2014 r. Plan prezentacji I. Dane o administracji rządowej II. Zarządzanie w administracji rządowej III. E-administracja

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski

Recenzent dr Adolf Kühnemann. Redakcja i korekta Anna Słowikowska. Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski. Redakcja techniczna Dariusz Granatowski Recenzent dr Adolf Kühnemann Redakcja i korekta Anna Słowikowska Projekt okładki Klaudiusz Sidorowski Redakcja techniczna Dariusz Granatowski ISBN 83-60455-00-7 Wydawnictwo Drukarnia SADY, Zenon Gil, os.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3

M. Kallas, A. Litynski, Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s.167-168 3 Tomasz Foltyn (Archiwum Państwowe w Opolu) Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1973 2004 W poniższym tekście przedstawiono zmiany w podziale administracyjnym województwa opolskiego, jakie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Konferencja popularno-naukowa nt.

Konferencja popularno-naukowa nt. Konferencja popularno-naukowa nt. Wpływ ludności autochtonicznej pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój gospodarczo-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Karta oceny merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Karta oceny merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Nazwa miasta, którego dotyczy Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Nysie INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU 2010 P O W I A T O W Y U R Z Ą D

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Uwagi Nr pojemnika 1. Baborów Baborów Głubczycka 3 68153 2. Baborów Baborów Wiejska 10 68154 3. Baborów Baborów Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW MIGRACYJNYCH

SYTUACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW MIGRACYJNYCH Marta Rostropowicz-Miśko Uniwersytet Opolski SYTUACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW MIGRACYJNYCH Wprowadzenie Emigracja zarobkowa ludności z województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r. Geneza Lokalnych Grup Działania Pilotażowy Program Leader + (6 LGD) Wspólne

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytul projektu NrKSI Okres Kwota Wkład realizacji dofinansowania własny Ogólna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 5 250; 44 6 495 FAX (77)

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim

Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim Barometr Regionalny Tom 13 nr 4 Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim Alicja Kolasa-Więcek Politechnika Opolska Streszczenie Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU KRS NIP NAZWA WOJEWÓDZTWO GMINA MIEJSCOWOŚĆ 0000000963 7491899923 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MECHNICA OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim. (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku)

Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim. (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku) Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim (dane według stanu na 30 czerwca 2006 roku) Opole, listopad 2006 Samorząd Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo opolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 1544 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

dla Gmin/ Instytucji spoza Aglomeracji Opolskiej

dla Gmin/ Instytucji spoza Aglomeracji Opolskiej OFERTA CENOWA na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów szkolnych i przedszkolnych w ramach RPO WO 2014-2020 dla Gmin/ Instytucji spoza Aglomeracji Opolskiej Opole, 31.03.2015 r. OFERTA NA USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012 Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 00 1 Baborów Babice Bu*** Bu*** Baborów 2 Boguchwałów Zaawansowa ny uczestnik Baborów 3 Czerwonków Bu*** Bu*** I Początkujący

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 1530 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie doradztwa metodycznego w województwie opolskim, jako element kształcenia ustawicznego nauczycieli (próba oceny)

Funkcjonowanie doradztwa metodycznego w województwie opolskim, jako element kształcenia ustawicznego nauczycieli (próba oceny) Funkcjonowanie doradztwa metodycznego w województwie opolskim, jako element kształcenia ustawicznego nauczycieli (próba oceny) Referat Polityki Edukacyjnej Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii.

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Powiat L.p. Placówka Adres Telefon 1. 116 Szpital Wojskowy z Wróblewskiego Przychodnią SP 46

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości KPP Brzeg: 1. Skarbimierz nr 19, rozdzielnia transformatorowa, droga powiatowa nr 1177, 2. Pępice na wysokości posesji 34, przy kościele, droga powiatowa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013

Wstępny projekt Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego numer 2899/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. Zarząd Województwa Opolskiego Wstępny projekt Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. W związku z niepodpisaniem przez część lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl z myślą o inwestycjach PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA Projekt szkoleniowy Centrum Obsługi Inwestora e Centrum Rozwoju Gospodarki Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Adresy szkół średnich, instytucji, wydziałów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Na każdy adres po 10 egzemplarzy

Adresy szkół średnich, instytucji, wydziałów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Na każdy adres po 10 egzemplarzy Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w 2012 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w 2012 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu MCIZ Termin Gmina MIESIĄC: STYCZEŃ Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres Kamiennik 07.01.2005

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i Załącznik nr 7 OT Olesno zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Czarnowąsy 2 050 72 Borki Dobrzeń M. 430 17 Dobrzeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Lp Powiat Nazwa Ulica Miejscowość Telefon

Lp Powiat Nazwa Ulica Miejscowość Telefon Lp Powiat Nazwa Ulica Miejscowość Telefon 1 Brzeski 2 Brzeski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medium" S. C. Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska Słowackiego 6 Grodków 77 415 38 00 Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w województwie opolskim w 2012 roku

Gospodarka odpadami w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 2/0/2013 Gospodarka odpadami w województwie opolskim w 2012 roku Opole, wrzesień 2013 r. 1. Gospodarowanie odpadami w województwie opolskim Odpady to każda

Bardziej szczegółowo

08R/60039 PRYWATNA APTEKA ARNIKA RYNEK 13-14 49-200 Grodków (077)4155521 GRODKÓW

08R/60039 PRYWATNA APTEKA ARNIKA RYNEK 13-14 49-200 Grodków (077)4155521 GRODKÓW Wykaz aptek województwa opolskiego - stan na 01.04.2015 Powiat Miasto - apteka Kod apteki Nazwa apteki Ulica - apteka Kod pocztowy Poczta Telefon 08R/60006 APTEKA MELISSA DŁUGA 6 49-300 Brzeg (077)4163499

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r. Komunikat /W/204 Realizacja

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 5 25; 44 6 495 FAX (77)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ Na lata 2007 2009

WOJEWÓDZKA STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ Na lata 2007 2009 Załącznik do uchwały Nr LIII/539/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2006r. WOJEWÓDZKA STRATEGIA INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ Na lata 2007 2009 Opole, październik 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej cechy. Średnia arytmetyczna suma wartości zmiennej wszystkich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Zarząd Województwa Opolskiego Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 211213 Opole, grudzień 214r. SYMBOL PRACY: 4J3P14 TYTUŁ PRACY: Sprawozdanie z realizacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.2 Nr konkursu I/POKL/9.1.2/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Temat 1: RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2013 NA TLE ROZWOJU GOSPODARKI

Temat 1: RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2013 NA TLE ROZWOJU GOSPODARKI Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

! " #!" $ %! & & ' & & & &! # & (! "

!  #! $ %! & & ' & & & &! # & (! ! "#!" $%!& & ' &&& &!# & (! " ! "#!" Katarzyna SIEJKA Wodocigi i Kanalizacja Sp. z o.o. (WiK Sp. z o.o.) k.siejka@wikopole.com.pl Mariusz TACZUK Katedra Inynierii rodowiska, Politechnika Opolska mtanczuk@po.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz aptek województwa opolskiego

Wykaz aptek województwa opolskiego Wykaz aptek województwa opolskiego L.p. Nazwa Ulica Kod Miejscowość 1. "Mandragora" Rynek 11 48-120 BABORÓW 2. "im. Św.Kamila" Rynek 14 48-210 BIAŁA 3. "Pod Lwem" 1-go Maja 18 48-210 BIAŁA 4. "im. Karola

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Część I Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji.

Część I Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji. Część I Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji. Przemiany demograficzne są obecnie pierwszoplanowym czynnikiem determinującym rozwój społeczny, ekonomiczny i przestrzenny Europy. Dzieje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO

Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w województwie opolskim: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w projekcie pt. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

11.2. System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim

11.2. System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim 11. Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy

Bardziej szczegółowo