Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?"

Transkrypt

1 Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów, Ŝe statystycznie wrzesień nie jest dobrym miesiącem na inwestycje w akcje. Niestety dla pesymistów i wyznawców statystyki przepowiednie się nie sprawdziły. Rynek obligacji Rynek obligacji w Polsce Wielu inwestorów zastanawia się, w którą stronę podąŝy polska gospodarka. JeŜeli PKB wzrośnie mocno, to Rada Polityki PienięŜnej podwyŝszy stopy, jeśli pesymiści będą mieli rację, to taka podwyŝka będzie niepotrzebna. W konsekwencji niepewności rodzi się zmienność nastrojów i ceny polskich obligacji podąŝają za aktualnie dominującym krótkoterminowym trendem myślowym. Na poniŝszym wykresie moŝna dostrzec nagły spadek rentowności polskich obligacji, w drugiej połowie sierpnia, następnie równie silny ruch w drugą stronę. Dopiero druga połowa września przyniosła uspokojenie i rentowności podąŝały w trendzie bocznym. Pomimo, Ŝe wypowiedzi poszczególnych członków RPP wydają się być skrajne, to moŝna odnieść wraŝenie, iŝ krystalizuje się ogólny obraz, tzn., Ŝe występuje delikatna przewaga po stronie gołębiej z Markiem Belką na czele. Argumentem gołębi są obawy, Ŝe globalny wzrost gospodarczy będzie słabł, co będzie równieŝ oddziaływało na polska gospodarkę. W tej sytuacji ewentualna podwyŝka stóp procentowych moŝe wywołać aprecjację złotego a w konsekwencji osłabienie eksportu i spadek dynamiki wzrostu PKB. Dodatkowo za słabością obecnego wzrostu gospodarczego przemawia niski poziom inwestycji. Rentowność polskich obligacji 2, 5 i 10 letnich od początku lipca 2010 roku W konsekwencji pojawiających się wątpliwości na wrześniowym posiedzeniu RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie wskazując, iŝ: umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego i towarzysząca mu obecnie ograniczona presja płacowa i inflacyjna wraz z ryzykiem osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie w kolejnych kwartałach uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. 1

2 Jednym z kluczowych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się poziomu inflacji w najbliŝszym czasie, jest dynamika agregatów monetarnych i kredytowych, których zbyt szybki wzrost moŝe prowadzić do presji inflacyjnej na aktywach. JeŜeli w najbliŝszym czasie banki w Polsce zwrócą się do klientów z szeroką akcją kredytową, a system nadzoru nie będzie temu przeciwdziałać, to moŝe ziścić negatywny scenariusz dla rynku obligacji (wzrost konsumpcji napędzanej kredytem i w konsekwencji wzrost inflacji) a pozytywny, przynajmniej w krótkim okresie, dla rynku akcji (wzrost sprzedaŝy i zysków). PoniŜej prezentujemy wykres z miarami monetarnymi. Wysokie nachylenie w latach słuŝyło szybszemu wzrostowi PKB. W 2009 roku nachylenie się wypłaszczyło. Miary pieniądza za okres od grudnia 1996 do sierpnia 2010 Miary pieniądza , , , , , , , ,0 0,0 M0 M1 M2 M3 gru 96 wrz 97 cze 98 mar 99 gru 99 wrz 00 cze 01 mar 02 gru 02 wrz 03 cze 04 mar 05 gru 05 wrz 06 cze 07 mar 08 gru 08 wrz 09 cze 10 Wskaźniki inflacji w wybranych krajach Ze względu na efekt bazy po sierpniowej stabilizacji inflacja w Polsce we wrześniu wzrośnie. Wstępne szacunki Ministerstwa Finansów mówią o wzroście inflacji we wrześniu w wymiarze rocznym do 2,3%. Są to dobre dane, gdyŝ miesiąc temu zakładaliśmy, Ŝe inflacja moŝe we wrześniu wzrosnąć nawet do 2,5%. Oficjalne dane GUS-u będą w tym zakresie wyznacznikiem siły inflacji. Inflacja - Polska (biała linia), Węgry (pomarańczowa), Grecja (Ŝółta), Czechy (róŝowa), Turcja (czerwona) Na powyŝszym wykresie interesujące jest równieŝ zachowanie się inflacji na Węgrzech. Kraj ten w ostatnim okresie charakteryzował się na tle Polski wysokim wskaźnikiem inflacji, jednakŝe załamanie wzrostu gospodarczego, który 2

3 był o wiele silniej uzaleŝniony od eksportu, a w konsekwencji problemy budŝetowe, spowodowały osłabienie presji inflacyjnej. Obligacje węgierskie Zawirowania na rynkach finansowych Europy spowodowane napięciami budŝetowymi w Grecji i w niektórych innych krajach dotknęły równieŝ Węgry, co wywołało duŝy spadek cen obligacji w okresie od kwietnia do lipca 2010 roku. Spadająca inflacja oraz uspokojenie nastrojów pozwoliły na odwrócenie się tego trendu. W konsekwencji widzimy ponowny spadek rentowności obligacji. Wydaje się, iŝ teraz powstaje pytanie, jakie są moŝliwości dalszego wzrostu cen długu węgierskiego. Przy załoŝeniu, Ŝe nie zdarzy się nic negatywnego, to moŝna się spodziewać jeszcze nieznacznego ruchu cen obligacji w górę, w szczególności tych z krótszym terminem zapadalności, jeśli jednocześnie utrzyma się tendencja spadku inflacji. W chwili obecnej inflacja na Węgrzech wynosi 3,7%. Obligacje węgierskie odpowiednio: 3, 5 i 10 letnie Obligacje greckie Inwestycje wymagają cierpliwości. Ta oczywista prawda sprawdza się równieŝ na rynku obligacji. Dla inwestora krótkoterminowego ryzyko obligacji greckich moŝe być bardzo duŝe. Jeśli jednak inwestor posiada wolne środki pienięŝne i chciałbym zainwestować na kilka lat, to taka inwestycja moŝe okazać się bardzo dobrym posunięciem. Przy rentowności ponad 10% rocznie obligacje greckie mogą okazać się doskonałą lokatą w długim terminie. Taką okazję inwestycyjną zauwaŝyły m.in. skandynawskie fundusze emerytalne oraz władze chińskie. Ceny 10-latek greckich zaczęło mocno rosnąć. Zmienność cen tych papierów moŝe w dalszym ciągu być wysoka, jednak dla inwestora, który czeka do terminu wykupu ten fakt nie ma większego znaczenia, gdyŝ średnio rokrocznie zarobi ponad 10% (chyba, Ŝe Grecja nie będzie w stanie spłacić swojego długu i inne państwa zgodzą się na częściowe umorzenie długu lub rozłoŝenie go na raty). Akcje rzadko dają takie moŝliwości zarobku przez wiele lat. Obligacje greckie odpowiednio 2, 5 i 10 letnie 3

4 4

5 Obligacje polskie vs. obligacje niemieckie Spread pomiędzy rentownościami obligacji polskich i niemieckich we wrześniu uległ lekkiemu zawęŝeniu, pozostając jednak cały czas dosyć wysokim poziomie, co tworzy obszar do moŝliwości dalszego jego zawęŝania, poprzez podnoszenie cen polskich obligacji. Widoczny na wykresie poniŝszy spread jest w duŝym stopniu skorelowany z sentymentem inwestorów, tj. zawęŝanie się spreadu jest w pewnym stopniu miarą zwiększania się zaufania do Polski. Wykres rentowności polskich (kolor biały i niemieckich (kolor pomarańczowy) obligacji 5-letnich oraz spread pomiędzy tymi obligacjami 5

6 Surowce PoniŜej prezentujemy zmiany cen surowców na przestrzeni września 2010 roku. Gwiazdą tego miesiąca okazało się być srebro, które oderwało się od swojej ścisłej korelacji ze złotem i pozwalając zarobić ponad 12%. Kolejnym interesującym surowcem jest ropa naftowa, której cena zaczęła rosnąć, podczas gdy popyt na ten surowiec powinien zacząć sezonowo spadać. Mając na względzie wysoką korelację pomiędzy ceną ropy a indeksem rosyjskich akcji, rynek akcji w Moskwie zanotował porównywalne wzrosty. Cena miedzi wzrosła o kolejne kilka punktów procentowych, przekładając się na bardzo dobre zachowanie się akcji KGHM. Gdyby cena miedzi utrzymała się przynajmniej przez kilka kolejnych lat na tym lub na wyŝszym poziomie, to inwestycja w KGHM mogłaby okazać się doskonałym interesem. Wszystko jest jednak w trybie przypuszczającym. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor róŝowy), srebro (kolor czerwony) miedź (Ŝółty), pszenicę (zielony) oraz ropę naftową (biały) (zmiany cen w USD) 6

7 Rynek akcji Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów, Ŝe statystycznie wrzesień nie jest dobrym miesiącem na inwestycje w akcje. Niestety dla pesymistów i wyznawców statystyki przepowiednie się nie sprawdziły i miesiąc ten był jednym z lepszych w całym roku. Liderami wzrostów były duŝe spółki i w mniejszym zakresie spółki średnie. RóŜnica w zyskach pomiędzy duŝymi i małymi spółkami wyniosła aŝ 5 punktów procentowych, co w skali miesiąca stanowi bardzo duŝą róŝnicę. Daje to podstawę do sądzenia, iŝ kupujący kierowali się potrzebą przewaŝania na rynku polskim lub w akcjach jako takich i nie miał znaczenia tym razem tzw. stock picking, czyli wybór akcji na bazie fundamentalnej. PoniŜszy wykres prezentuje zmiany polskich indeksów akcji w 2010 roku. MoŜe się wydać dziwnym, dlaczego indeks WIG jest tak mocny, podczas gdy większość spółek tworzących WIG w ujęciu kapitalizacji jest zawarta w WIG20, który zachował się znacznie gorzej, przy czym indeks mwig40 nie był w stanie nadrobić straty na WIG20. 7

8 Cały problem polega na tym, Ŝe indeks WIG i indeksy sektorowe są nieporównywalne do indeksów WIG20, mwig40, czy swig80. Przy obliczaniu wartości indeksu WIG oraz indeksów sektorowych takich jak WIG Banki, uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nich akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Indeksy te są typem indeksów dochodowych. Z kolei indeksy WIG20, mwig40, czy swig80 są indeksami typu cenowego, co oznacza, Ŝe przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji (dywidend, praw poboru). JeŜeli więc analizujemy zachowanie się akcji w krótkim okresie, to być moŝe WIG20, czy mwig40 są dobrym przybliŝeniem, ale jeśli bierzemy pod uwagę wielomiesięczne lub roczne zmiany indeksów i porównujemy je np. do obligacji, to musimy brać do porównania jedynie indeksy dochodowe typu WIG. Jest to istotne np. przy analizie funduszy z segmentu małych i średnich spółek, które mają indeks oparty o mwig40 i swig80. Pobicie takiego benchmarku jest bardzo proste, bo benchmark nie uwzględnia dywidendy, natomiast fundusz otrzymuje faktycznie dywidendy i zyskuje na sprzedaŝy praw poboru. Konkludując, porównywać ze sobą moŝemy wyłącznie indeksy WIG20, mwig40 oraz swig80, ale teŝ w ograniczonym zakresie, bo nie wiemy, jaka jest stopa dywidendy w kaŝdym z indeksów. Mimo tych wszystkich zastrzeŝeń, uprawnione jest stwierdzenie, Ŝe indeks swig80 w ostatnim okresie zachowywał się gorzej w porównaniu do mwig40 czy WIG20. Giełdy zagraniczne PoniŜszy wykres prezentuje wrześniowe zmiany wartości indeksów na głównych rynkach świata oraz na polskim. Widać znaczną korelację pomiędzy rynkami, bez widocznej przewagi jakiegokolwiek z nich. Zastanawiające jest jednak słabnące momentum, co moŝe sugerować, Ŝe na rynki zawita korekta lub przynajmniej spotka nas odpoczynek przez kolejnymi wzrostami. Za wzrostami przemawia dalsze luzowanie polityki monetarnej w państwach rozwiniętych, natomiast za spadkami przemawia słabnięcie ich wzrostu gospodarczego. Znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie, gdyŝ inwestorzy nie są w stanie ocenić, czy dalszy dodruk pieniądza wywoła inflację, czy świat pogrąŝy się marazmie, tak jak Japonia przez ostatnie dekady. Warto zaznaczyć, iŝ ewentualna inflacja niekoniecznie będzie skutkiem rozwoju gospodarczego, a wyłącznie aprecjacją aktywów, co skończy się kolejną banką spekulacyjną na ropie, miedzi, czy złocie. Wykres: Indeksy S&P500, Dax, WIG, Nikkei225, Shanghai Composite, CAC40 8

9 PoniŜszy wykres wskazuje te same indeksy giełdowe w okresie od początku 2010 roku. Tutaj juŝ widać, Ŝe nastąpiło znaczne zróŝnicowanie w zakresie cen i kierunków. Jednocześnie zaznacza się duŝa przewaga polskiego indeksu i wręcz bardzo złe wyniki indeksu japońskiego. RównieŜ indeks paryski zachował się słabiej w porównaniu do giełdy frankfurckiej, pomimo, iŝ mówimy o tym samym obszarze gospodarczym. Widać znaczną przewagę gospodarki niemieckiej nad francuską, nad którą ciąŝą m.in. nietrafione greckie inwestycje. Oba wykresy są w walucie lokalnej, więc na ten wynik naleŝy nałoŝyć jeszcze efekt walutowy. Wykres: Indeksy S&P500, Dax, WIG, Nikkei225, Shanghai Composite, CAC40 Kraje BRIC Pomimo swoich wysokich wycen, indeksy indyjskie zachowywały się najlepiej z grona krajów BRIC. Odpowiednio, słabe zachowanie się indeksu chińskiego w poprzednich okresach tego roku, było kontynuowane we wrześniu. Indeksy brazylijskie i rosyjskie rosły na fali wzrostów cen surowców. Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensex(w lokalnej walucie) 9

10 Niestety te pozytywne wyniki indeksów z krajów BRIC liczone w lokalnej walucie, miały duŝo słabsze przełoŝenie po przeliczeniu na złote (wykres poniŝej). Najgorzej zachował się indeks chiński, który do spadków wartości indeksu dołoŝył spadki walutowe. Spadek wartości juana naleŝy wiązać ze spadkiem wartości dolara, który to znacznie stracił do złotego w mijającym miesiącu. Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensex(w PLN) Wskaźniki rynkowe W poniŝszej tabeli prezentujemy wartości wskaźników wg cen akcji i wartości indeksów na koniec września 2010 roku. Wartości wskaźników P/E dla Polski pozostają w okolicy średnich dla całego świata. Jedynie indeks mwig40 wydaje się być droŝszy w stosunku do średniej, jest to jednak spowodowane większym prognozowanym przyrostem zysków w spółkach wchodzących w skład tego indeksu w kolejnych latach. Wskaźniki rynkowe Nazwa indeksu kraj P/E bieŝące P/E 2010 P/E 2011 P/E 2012 P/BV P/BV 2010 DOW JONES INDUS. AVG US 14,06 13,06 11,65 10,38 2,70 2,49 S&P 500 INDEX US 15,14 13,82 12,07 10,59 2,19 1,98 NASDAQ COMPOSITE INDEX US 25,47 17,90 14,69 12,61 2,69 2,50 S&P/TSX COMPOSITE INDEX CA 19,24 17,45 13,89 12,44 1,97 1,89 MEXICO IPC INDEX MX 16,77 15,66 13,91 10,69 2,45 1,35 BRAZIL BOVESPA INDEX BZ 15,45 13,26 10,32 8,79 1,91 1,76 Euro Stoxx 50 Pr EC 12,32 10,45 9,20 8,26 1,30 1,25 FTSE 100 INDEX GB 16,66 11,45 9,89 9,01 1,89 1,76 CAC 40 INDEX FR 13,08 10,95 9,63 8,60 1,22 1,25 DAX INDEX GE 15,38 11,39 10,21 9,06 1,52 1,42 IBEX 35 INDEX SP 11,06 10,44 9,35 8,25 1,46 1,43 FTSE MIB INDEX IT 13,81 12,11 9,39 7,99 0,84 0,87 AEX-Index NE 14,16 11,30 9,61 8,56 1,31 1,38 SWISS MARKET INDEX SZ 14,57 12,19 10,98 10,10 2,51 2,06 STRAITS TIMES INDEX SI 12,84 15,41 13,96 12,78 1,75 1,75 OMX HELSINKI INDEX FI 18,65 15,40 12,60 11,13 1,83 1,79 10

11 OBX PRICE INDEX NO 14,46 12,40 9,50 8,39 1,63 1,56 OSE BENCHMARK INDEX NO 14,36 12,67 9,66 8,54 1,64 1,57 OMX STOCKHOLM 30 INDEX SW 18,80 15,06 12,90 11,54 2,15 2,04 AUSTRIAN TRADED ATX INDX AS 16,77 13,15 9,99 8,29 1,19 1,23 Athex Composite Share Pr GR 8,77 11,68 8,81 6,72 0,63 0,78 WSE WIG 20 INDEX PD 13,66 13,23 11,46 10,48 1,62 1,62 WSE WIG INDEX PD 17,61 13,89 11,94 10,69 1,56 1,57 WSE mwig40 INDEX PD 27,26 15,15 12,65 10,63 1,49 1,46 WSE swig80 INDEX PD 22,44 13,41 11,20 9,80 1,38 1,25 PRAGUE STOCK EXCH INDEX CZ 12,97 11,63 9,87 8,66 1,44 1,47 RUSSIAN TRADED INDEX RU 7,60 6,79 5,83 5,14 1,04 0,92 BUDAPEST STOCK EXCH INDX HU 16,71 12,35 10,01 8,69 1,50 1,39 BUCHAREST BET INDEX RO 11,65 10,65 8,57 7,67 1,14 1,06 ISE NATIONAL 100 INDEX TU 11,52 11,34 9,92 8,65 1,90 1,76 S&P/ASX 200 INDEX AU 19,13 13,19 11,53 10,75 1,99 1,82 CSI 300 INDEX CH 17,87 16,31 13,42 11,49 2,66 2,38 SHANGHAI SE A SHARE INDX CH 17,67 15,13 12,58 10,86 2,52 2,15 SHANGHAI SE B SHARE INDX CH 21,20 14,57 2,25 SHANGHAI SE COMPOSITE CH 17,69 15,08 12,55 10,80 2,52 2,16 HANG SENG INDEX HK 14,27 14,38 12,46 10,82 1,92 1,84 BSE SENSEX 30 INDEX IN 19,95 19,36 16,07 13,73 3,59 3,24 JAKARTA COMPOSITE INDEX ID 33,32 17,17 14,34 12,32 3,46 3,40 KARACHI 100 INDEX PK 9,89 7,35 6,64 5,96 1,58 1,41 NIKKEI 225 JN 22,96 16,19 14,42 11,82 1,25 1,17 FTSE Bursa Malaysia KLCI MA 17,88 15,80 14,08 12,84 2,29 2,20 NZX ALL INDEX NZ 32,35 14,40 11,99 10,78 1,43 1,43 PSEi - PHILIPPINE SE IDX PH 13,65 15,29 13,84 12,31 2,56 2,35 STRAITS TIMES INDEX SI 12,84 15,41 13,96 12,78 1,75 1,75 KOSPI INDEX SK 13,86 10,43 9,60 8,79 1,32 1,37 TAIWAN TAIEX INDEX TA 15,13 13,74 12,29 11,36 1,95 1,83 THAI SET 50 INDEX TH 14,59 14,03 12,02 10,42 2,18 2,05 Średnia dla Azjji 18,49 14,58 12,61 11,11 Średnia dla Europy Środ.-Wsch 15,38 12,76 10,55 9,24 Średnia dla świata 16,54 13,48 11,42 10,02 1,85 1,72 11

12 Waluty Na poniŝszym wykresie pokazane jest zachowanie się złotego względem niektórych walut we wrześniu Złoty umocnił się w stosunku do wszystkich walut za wyjątkiem forinta węgierskiego. Mocny forint pozostaje oczywiście w związku z bieŝącą sytuacją budŝetową Węgier i zwiększeniem się zaufania inwestorów do obligacji rządowych tego kraju. Korona czeska zachowuje się neutralnie w stosunku do złotego. W ciągu miesiąca najwięcej do złotego stracił dolar amerykański. Złoty vs.: euro, dolar amerykański, real brazylijski, forint węgierski, korona czeska, rupia indyjska, juan chiński 12

Stopy zwrotu z polskich indeksów akcyjnych

Stopy zwrotu z polskich indeksów akcyjnych Czy obligacje są dobrą inwestycją? okres prosperity na rynku obligacji powoli dobiega końca. W przypadku obligacji korporacyjnych moŝliwe są jeszcze wzrosty z tytułu spadku premii ryzyka, jednak potencjalne

Bardziej szczegółowo

Recepta na 2011. Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu

Recepta na 2011. Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu Recepta na 2011 Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu Sytuacja gospodarcza na świecie w 2010 Rynek obligacji w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Tło rynkowe. Gospodarka

Tło rynkowe. Gospodarka Sytuacja na rynkach wciąż niewyjaśniona. Zwraca uwagę słabe zachowanie polskiej giełdy na tle parkietów zagranicznych. Wynika to z niewielkiego zainteresowania zagranicznych funduszy naszymi lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM.

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM. Odcinek 16 Ochrona kapitału przy rosnącej Inflacji Obligacje o zmiennym kuponie i korporacyjne mogą byd skutecznym narzędziem inwestowania przy rosnącej inflacji w Polsce. W 2011 roku na świecie zakłada

Bardziej szczegółowo

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie.

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Listopad to kontynuacja trendu wzrostowego na polskiej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego?

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Polska waluta w ostatnich miesiącach przyniosła inwestorom wiele niespodzianek. NajniŜszy poziom osiągnięty przez EURPLN 31 lipca 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 SIERPIEŃ 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP w sierpniu 2015 roku AMERYKI S&P500-6,3% DJ INDUSTRIAL

Bardziej szczegółowo

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier.

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier. GRA INWESTYCJNA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr Jacek Rembiszewski doradca finansowy tel. kom. 601 801 890 jacek.rembiszewski@polrentier.pl PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Eryk Łon Plan referatu 1. Cel opracowania 2. Idea patriotyzmu gospodarczego jako inspiracja do tematu artykułu 3. Wybór spółek wchodzących do portfela 4. Strategie makroekonomiczne wyceny spółek proeksportowych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego Maksimum wzrostu gospodarczego Minimum inflacji Surowce

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI Giełdy niczym najszybsze pociągi DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI GIEŁDY NICZYM NAJSZYBSZE POCIĄGI Zaskakująca jednomyślność RTS odbił się od dna Polskie indeksy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Światowa Lokata II zarabiaj na szerokim spektrum światowych rynków przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

Światowa Lokata II zarabiaj na szerokim spektrum światowych rynków przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału na koniec okresu ubezpieczenia 28 stycznia 2008 Światowa Lokata II zarabiaj na szerokim spektrum światowych rynków przy zachowaniu 100% gwarancji kapitału na koniec okresu ubezpieczenia Charakterystyka ubezpieczenia Światowa Lokata

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W poniedziałek dolar umocnił się do euro do poziomu nie notowanego od 2,5 roku - 1,2330. Rozczarowujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE

SYSTEM POWIADOMIEŃ: PODSTAWOWE INFORMACJE SYSTEM POWIADOMIEŃ MONITOR RYNKU www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. Portal Opiekun Inwestora w ramach abonamentów

Bardziej szczegółowo

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006 RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006 Prezentacja inwestycyjna dr Cezary Iwański, CFA, wiceprezes PPIM 11 lipca 2006 RYNKI, TRENDY i PROGNOZY 2006-2007 Prezentacja inwestycyjna źródła (sources): Pioneer

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA: POLSKA I ŚWIAT I DŁUŻNY 25 W STREFIE EURO USA Strefa Euro Polska INDEKSY PMI

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA: POLSKA I ŚWIAT I DŁUŻNY 25 W STREFIE EURO USA Strefa Euro Polska INDEKSY PMI MIESIĄC NA RYNKACH 11 grudnia 201 roku PODSUMOWANIE Obligacje dyskontują wzrost Fundusze unijne, zbliżające się wybory w 201 i możliwość dodatkowego bezkarnego zadłużania się dzięki przywłaszczeniu środków

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 22 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec 2015-31 lipiec 2015 0,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień 2015-31 lipiec 2015-4,19% -11,42% 6

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 15.09.2015

Komentarz tygodniowy 15.09.2015 Komentarz tygodniowy 15.09.2015 Nasze obecne nastawienie do klas aktywów Rynek akcji W skali od -2 do +2, gdzie -2 oznacza skrajny pesymizm, a +2 skrajny optymizm, nasza obecna ocena perspektyw rynku akcji

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) amerykański koncern lotniczy i kosmiczny, dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Integrated Defense Systems, odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Marzec 2014 Polskie małe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 5 lipca 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. wrzesień 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Oczekiwania rynków finansowych zostały we wrześniu niemal w pełni zaspokojone. Ben Bernanke

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

3 listopada 2008 r. USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano spadek na poziomie 0,4%.

3 listopada 2008 r. USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano spadek na poziomie 0,4%. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 3 listopada 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 18 sierpnia 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień GPW opublikowano wyniki 18 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Większość z

Bardziej szczegółowo

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-04-03 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Dywergencja mój sposób na rynek (część 1)

Dywergencja mój sposób na rynek (część 1) Dywergencja mój sposób na rynek (część 1) Mówi się, że analitycy prognozują, używając szklanej kuli. Do transakcji na dywergencjach nie potrzeba ani prognoz, ani szklanej kuli dr Przemysław Kwiecień Co

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08.09.2015

Komentarz tygodniowy 08.09.2015 Komentarz tygodniowy 08.09.2015 Nasze obecne nastawienie do klas aktywów Rynek akcji W skali od -2 do +2, gdzie -2 oznacza skrajny pesymizm, a +2 skrajny optymizm, nasza obecna ocena perspektyw rynku akcji

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo