Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie."

Transkrypt

1 Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Listopad to kontynuacja trendu wzrostowego na polskiej giełdzie. Począwszy od lutego indeks WIG20 wzrósł niemal dwukrotnie, chociaŝ w ostatnich kilku miesiącach poruszamy się znacznie wolniej, w lekko wzrostowym kanale bocznym i zniecierpliwieni wyczekujemy korekty. Obserwując jak przebiegały inne kryzysy, moŝemy powiedzieć, Ŝe na początku wzrostów w ostatnich fazach kryzysu mieliśmy do czynienia z dość duŝymi wzrostami na giełdzie, po tym następował spadek, mniej więcej do dołka kryzysu (w obecnej sytuacji jest to poziom około 1250 pkt. na WIG20 z nikłym prawdopodobieństwem powrotu do tego poziomu). Listopad rozpoczęliśmy spadkiem osiągając dna kanału na poziomie około 2200 pkt. na WIG20. Rynek nie przeszedł jednak w głębszą korektę i w kolejnych dniach kontynuowaliśmy wzrosty, aŝ do ostatniego tygodnia miesiąca, kiedy to pojawiły się informacje o problemach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 25 listopada rządowa spółka Dubai Word w imieniu spółki córki dewelopera Nakheel, poprosiła o odłoŝenie na kilka miesięcy spłaty zobowiązania w wysokości 3,5 mld USD wygasającego w grudniu br. (całkowite ich zobowiązania sięgają 60 mld USD). Trzeba podkreślić, Ŝe samo miasto nie czerpie korzyści z wydobycia gazu i ropy, a pęknięcie bańki na rynku nieruchomości równieŝ mu nie pomogło. Niemniej jednak, czy rzeczywiście stanowi to w obecnym czasie problem dla rynku? Myślę, Ŝe nie, a to co się stało jest wyraźnym sygnałem, Ŝe cały świat oczekuje korekty ostatnich wzrostów. Dlatego po tej informacji, nastąpiła gwałtowna przecena na światowych rynkach finansowych, ale trwała ona tylko moment. Obawiano się, Ŝe problemy spółki Dubai World to tylko wierzchołek góry lodowej i początek nowego kryzysu. Warto zwrócić jednak uwagę na to, Ŝe finansowe ramię ZEA to inny Emirat Abu Dhabi z aktywami rzędu 500 mld USD. JeŜeli rzeczywiście miałoby dojść do zaniechania spłaty zobowiązań wobec banków zagranicznych (przede wszystkim brytyjskich), to ZEA nie pozwoliłyby sobie na bankructwo. ChociaŜ mogłoby się to wiązać ze zmniejszeniem udziału Abu Dhabi w inwestowaniu banków takich jak Citigroup (który został zasilony przez ten Emirat, kiedy miał powaŝne problemy kapitałowe), a to mogłoby się odbić niekorzystnie na sektorze finansowym. Ostatecznie wszystko tymczasowo uspokoiło się, ale to wyraźny znak, Ŝe kryzys nie został jeszcze w pełni zaŝegnany i inwestorzy mogą w dalszym ciągu negatywnie reagować na nieoczekiwane wydarzenia. Potencjalna korekta mogłaby spowodować spadek rynku w Polsce o około 20-25%. Widać wyraźnie, Ŝe indeks WIG20 wytracił w ostatnich tygodniach impet i teraz zaczął poruszać się w dosyć wąskim paśmie wahań w trendzie odwróconego spodka z wyraźnym oporem na poziomie 2450 punktów i z ostatnimi wahaniami w okolicach punktów. Większość analityków, publikująca swoje statystyki na Bloombergu, równieŝ spodziewa się korekty. W tabeli poniŝej moŝna zobaczyć, Ŝe obecnie wskaźnik P/BV wynosi dla Polski 1,56, a na koniec roku jego wartość oczekiwana to 1,48. Głębsza korekta nie byłaby zdrową oznaką dla rynku i naleŝałoby się zastanowić, czy nie opuścić giełd na jakiś czas.

2 Wykres nr 1 Wykres indeksu WIG20. Wykres 2 P/BV Polska. Polskie papiery skarbowe podlegały nieznacznym wahaniom w listopadzie. W połowie miesiąca spadła o kilka punktów bazowych rentowność papierów 2-letnich, a 10-letnich

3 pozostawała na niezmienionym poziomie. Rozpiętość pomiędzy 2 a 10-letnimi papierami pozostawała w okolicach 140 punktów, aby w ostatnim okresie wzrosnąć do 160 punktów ze względu na lekką przecenę obligacji o dłuŝszym terminie zapadalności (10 lat wyceniane jest obecnie z rentownością 6,30%). Wykres 3 2 vs 10 years spread. Do waŝniejszych informacji naleŝą sygnały o braku potrzeb podnoszenia stóp procentowych w najbliŝszym czasie. Sygnały te płyną od obecnej RPP jak i potencjalnych kandydatów do nowej Rady. To powinno przyczynić się do zahamowania wzrostu rentowności obligacji skarbowych i mogłoby spowodować ich spadek, szczególnie na krótkim końcu krzywej. Taka reakcja byłaby pozytywnym sygnałem dla inwestycji w fundusze rynku pienięŝnego. W dalszym ciągu największym zagroŝeniem dla rynku długu w średnim terminie pozostają potrzeby poŝyczkowe naszego kraju w związku z prawdopodobnym przyszłorocznym wysokim deficytem budŝetowym. JeŜeli Polsce nie uda się zrealizować ambitnych planów prywatyzacyjnych (rząd chce pozyskać na drodze prywatyzacji prawie 40 mld PLN), moŝe to wywołać kłopoty finansów publicznych oraz duŝy spadek cen obligacji (wzrost ich rentowności) w przyszłym roku. Niemniej jednak równieŝ obligacje o dłuŝszym terminie zapadalności mogą okazać się jeszcze dobrą inwestycją. Patrząc na wykres obecnych obligacji 8-letnich (w momencie emisji były to obligacje 10-letnie DS1017) widać, Ŝe rozbieŝność pomiędzy stopami bazowymi a rentownością długich papierów została mocno zaburzona. JeŜeli nowa Rada Polityki PienięŜnej będzie miała odmienne zdanie (od obecnie obowiązującego konsensusu rynkowego) odnośnie poziomu stóp procentowych w Polsce, to moŝe okazać się, Ŝe rentowności papierów 10-letnich spadną o punktów bazowych. JeŜeli ktoś chciałby inwestować pod taki scenariusz wydarzeń, na dzień dzisiejszy taka inwestycja wydaje się być opłacalna. PoniŜej na wykresie znajduje się historyczna zaleŝność pomiędzy stopą referencyjną a rentownością obligacji DS1017.

4 Wykres 4 Wykres zaleŝności pomiędzy stopą referencyjną (obecnie 3,50%) oraz rentownością obligacji DS1017 (obecnie rentowność około 6,14%). Wykres 5 Wykres rentowności 8-letnich obligacji skarbu państwa DS1017. Listopad nie przyniósł wielu zmian, jeśli chodzi o polską walutę. Poruszaliśmy się w kanale bocznym, lekko nachylonym ku dołowi. Ostatecznie złoty zyskał nieznacznie zarówno wobec dolara jak i euro. Obecnie w krótkim horyzoncie, w przypadku spadku głównych indeksów giełdowych na świecie oraz pogorszenia globalnego sentymentu, złoty prawdopodobnie pozostanie niedowartościowany. Jednak w dłuŝszym terminie powinniśmy mieć do czynienia z jego dalszą aprecjacją. Zgodnie ze średnią oczekiwań analityków z największych banków

5 świata, kurs EUR/PLN w 4 kwartale 2010r. powinien osiągnąć wartość 3,80 PLN, a USD/PLN 2,68 PLN. Wykres 6 Kurs EUR/PLN. Wykres 7 Prognoza dla walut z naszego regionu PLN, HUF i CZK.

6 Cena złota w transakcjach natychmiastowych, w listopadzie wybiła się ponad szczyty październikowe i wzrosła z około 1060 do ponad 1220 USD za uncję. Obecnie mamy do czynienia z korektą ceny złota. Od jakiegoś czasu pojawią się na runku analizy, które świadczą o bardzo duŝym potencjale wzrostu ceny złota. Naszym zdaniem nie jest to jednak idealna inwestycja w obecnym czasie, poniewaŝ historycznie cena złota rosła wtedy, kiedy na świecie panowała wysoka inflacja. Obecnie inflacja jest póki co opanowana, moŝna by kolokwialnie powiedzieć nawet, Ŝe jest w defensywie i wcale nie jest pewne, czy tak szybko zacznie wzrastać. Stąd naszym zdaniem inwestycja w złoto w obecnym czasie jest wysoce spekulacyjna. Potwierdzają to równieŝ prognozy analityków publikowane na Bloobmergu, wg których cena złota powinna wynosić w 2010 roku 1088 USD za uncję a w 2012 juŝ tylko Nawet jeśli nie prognozują one dokładnie poziomów cen, to widać wyraźnie tendencję spadkową na rynku złota. Wykres 8 Wykres ceny złota w dostawie natychmiastowej w USD/uncję.

7 Wykres 9 Prognoza cen metali złoto w USD/uncję. PoniŜej przedstawiamy więcej prognoz dot. metali, produktów rolnych oraz energii. Wykres 10 Prognoza cen metali cd.

8 Wykres 11 Prognoza cen metali cd. Wykres 12 Prognoza cen produktów rolnych pszenica, soja droŝeje, kawa stabilnie.

9 Wykres 13 Prognoza cen produktów rolnych cd. Wykres 13 Prognoza cen energii.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych Dariusz Filip Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa dariuszfilip@tlen.pl Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej Scott Salembier (CEEMarketWatch)

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość srebra 3 Historia srebra 3 Podaż srebra 4 1. Zapasy 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Prognozy na 2014 i kolejne lata.

Prognozy na 2014 i kolejne lata. Wydanie 1 / 2014 Prognozy na 2014 i kolejne lata. Całe najbliższe wydanie poświęcam prognozom na najbliższe lata. Rok 2013 jak i dwa poprzednie lata dowiodły, że politycy i bankierzy centralni są niezwykle

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11 DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 6 research@brebank.com.pl Daily Letter poniedziałek, 22 listopada 2010 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo