Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego?"

Transkrypt

1 Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Polska waluta w ostatnich miesiącach przyniosła inwestorom wiele niespodzianek. NajniŜszy poziom osiągnięty przez EURPLN 31 lipca 2008 roku to 3,2018 zł, po czym nastąpił gwałtowny wzrost ( ) do 4,9307 zł (Wykres nr 1). Po tym osłabieniu, wielu analityków prognozowało poziom EURPLN w okolicach 6 zł, a niektórzy bardziej skrajni nawet 7 zł za EUR. Wtedy niewielu widziało moŝliwość spadku EURPLN poniŝej magicznej granicy 4 zł. Wiele polskich firm miało bardzo powaŝne problemy z opcjami walutowymi, które miały słuŝyć jako zabezpieczenie, a były wykorzystywane do celów spekulacyjnych. Część z nich zamknęła swoje pozycje, część spłaca swoje zobowiązania z tytułu opcji do dnia dzisiejszego, a część zbankrutowała. Od tego krytycznego dnia, wraz z ukształtowaniem dołka na giełdzie papierów wartościowych sytuacja uległa poprawie. ChociaŜ polska gospodarka równieŝ ucierpiała, ze względu na depresję gospodarczą świata, nie było aŝ tak źle jak się obawialiśmy. Aktywność gospodarcza rzeczywiście zmalała (jak chociaŝby produkcja przemysłowa, która jest niŝsza niŝ w analogicznym okresie 2008 roku Wykres nr 2), jednakŝe warunki gospodarcze pozostały w Polsce na duŝo lepszym poziomie niŝ w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Pomimo spadku eksportu, konsumpcja wewnętrzna bardzo wspierała przedsiębiorstwa działające w Polsce. Stało się tak między innymi dlatego, Ŝe od 2009r. obowiązują niŝsze stawki podatkowe dla osób fizycznych. Przez przypadek rząd za pomocą polityki fiskalnej wsparł gospodarkę. DołoŜyła się do tego równieŝ Rada Polityki PienięŜnej, która poprzez łagodną politykę monetarną działała w zgodzie z Ministerstwem Finansów (Wykres nr 3). Na naszą korzyść działa równieŝ struktura gospodarki.w odróŝnieniu od naszych sąsiadów, Czech i Węgier, u których udział eksportu w strukturze PKB wynosi odpowiednio około 66 i 69%, w Polsce ten wynosi on zaledwie ok. 33%. Dzięki temu trudne warunki panujące w innych krajach nie odbiły się aŝ tak negatywnie na kondycji polskiej gospodarki. Bezrobocie wzrosło na razie do 10,9% (wrzesień) w porównaniu do 8,9% w analogicznym okresie zeszłego roku (Wykres nr 4). Prawdopodobnie czeka nas jeszcze wzrost bezrobocia w związku z dalszymi zwolnieniami w polskich firmach oraz powrotem części emigrantów zarobkowych, moŝe nawet osiągnąć 14%. ZagroŜeniem w obecnym czasie pozostaje na razie deficyt budŝetowy w przyszłym roku i potrzeby poŝyczkowe Polski. To moŝe mieć bardzo duŝy wpływ na poziom polskiej waluty, tym bardziej, Ŝe rząd musi uwaŝać, Ŝeby struktura długu publicznego w stosunku do PKB nie przekroczyła 55%, bo wtedy, ze względów konstytucyjnych, trzeba będzie mocno ograniczyć wydatki publiczne. Przystąpienie do strefy euro równieŝ zostało odłoŝone w czasie, m.in. dlatego, Ŝe Polska nie spełnia juŝ dwóch z czterech kryteriów konwergencji inflacyjnego i budŝetowego (kryterium konwergencji w przypadku inflacji wynosi 1,7%, podczas gdy Polska ma 3,95%, a deficyt budŝetowy powinien wynosić maksymalnie 3% PKB, podczas gdy wynosi ponad 6%). To oddala plany przyjęcia euro przynajmniej do 2014r., a moŝe nawet i później. Dla nas konsumentów to dobra informacja, poniewaŝ przyjęcie EUR w 2012r. oznaczałoby ustalenie sztywnego kursu wymiany na poziomie powyŝej 4 zł za EUR. Wracając do EURPLN, po lutym 2009r. złoty zaczął zyskiwać na wartości. Najpierw spadł w okolice 4,27 zł w połowie kwietnia, po czym lekko się osłabił i utrzymywał w kolejnych 2 miesiącach w kanale 4,34-4,56 zł. Po tym nastąpiło wybicie i umocnienie PLN do 4,07 zł. Pojawienie się informacji o problemach budŝetowych Polski (deficyt w 2010r. będzie prawie dwukrotnie większy niŝ rok wcześniej i wyniesie około 52 mld zł) wpłynęło na wzrost EURPLN do 4,28 zł. JednakŜe pozytywne zmiany na całym świecie i dynamiczne wzrosty na

2 Rynkach Wschodzących przyćmiły informacje o problemach naszego rządu i złoty ustabilizował się obecnie w okolicach 4,20 zł (Wykres nr 5). W długim terminie kurs EURPLN powinien spadać (złoty powinien się umacniać). Przemawia za tym kilka argumentów. 1. Rząd powinien poradzić sobie z problemami deficytu dzięki ambitnym planom prywatyzacyjnym. Plany prywatyzacyjne przyciągają inwestorów zagranicznych, którzy muszą kupować polskie złotówki a to sprzyja umacnianiu naszej waluty. 2. Napływa wiele bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Pomimo kryzysu, większość projektów rozpoczętych w 2008r. jest kontynuowana. Wzrost bezrobocia oraz związany z nim spadek presji płacowej w połączeniu ze zwiększeniem wydajności polskich pracowników, w dalszym ciągu powinien sprzyjać polskiej walucie. Oczywiście kaŝde umocnienie PLN jest niekorzystne dla eksporterów (chociaŝ w czasie, kiedy EURPLN kształtował się w okolicach 3,60-3,80 zł polski eksport nadal był opłacalny, poniewaŝ przedsiębiorstwom udało się dostosować do nowych warunków). OŜywienie gospodarcze na świecie sprzyja eksportowi i pozwala nadrobić straty na róŝnicach kursowych. Poza tym przedsiębiorstwa mogą próbować w dalszym ciągu zabezpieczać się za pomocą opcji walutowych, ale tym razem w sposób przemyślany i rozsądny. 3. Polska w dalszym ciągu otrzymuje miliardy EUR od Unii Europejskiej w postaci dopłat bezpośrednich, bądź innych programów unijnych. Mając do dyspozycji euro, Ministerstwo Finansów moŝe próbować wpływać na polską walutę, aby zmniejszyć wartość długu polskiego w obcych walutach (zgodnie z szacunkami analityków 10% umocnienie PLN moŝe obniŝyć dług publiczny o przynajmniej 1% PKB a to bardzo duŝo). 4. Potencjalna podwyŝka stóp procentowych. Na razie inflacja ustabilizowała się. JednakŜe mając na uwadze fakt, Ŝe RPP juŝ powoli zmienia swoje nastawienie z łagodnego na neutralne, moŝna liczyć, Ŝe w drugiej połowie 2010r. moŝemy doczekać się podwyŝek stóp procentowych. Do wzrostu inflacji moŝe przyczynić się wzrost cen surowców i energii związany z oŝywieniem gospodarczym ogarniającym cały świat, powolnym wychodzeniem z kryzysu największych gospodarek oraz dalszy rozwój najszybciej rozwijających się państw na świecie (Chin i Indii). Wzrost stóp procentowych moŝe spowodować, Ŝe tzw. carry trade capital zacznie napływać do Polski (ten proces to poŝyczanie pieniędzy w krajach o niŝszej stopie w tym przypadku EUR i lokowanie ich w kraju o wyŝszej stopie procentowej w tym przypadku w Polsce innymi słowy masowa wymiana EUR na PLN). 5. Analitycy mogą alarmować o problemach z finansowaniem długu zagranicznego Polski w przyszłym roku. Niemniej jednak dzięki Flexible Credit Line (elastycznej linii kredytowej) przyznanej nam przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Polska jest w stanie ograniczać te trudności. Bez FCL miałaby problem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wysokie potrzeby poŝyczkowe krajów rozwiniętych ze względu na ich duŝe deficyty budŝetowe (np. Francji). Kraje te będą próbowały lokować duŝe emisje obligacji na rynku i wtedy Polska moŝe być postrzegana jako mniej konkurencyjna, będzie musiała płacić większą premię za ryzyko, ale wykorzystanie środków z FCL do sfinansowania zadłuŝenia zagranicznego pozwoli wyeliminować do ryzyko. Podsumowując, w najbliŝszych miesiącach będziemy najprawdopodobniej mieli do czynienia z umocnieniem złotego. Średnia oczekiwań analityków to 4,10 zł na koniec bieŝącego roku, 3,96 zł w połowie przyszłego roku, 3,81 zł na koniec 2010 oraz 3,55 zł w 2011 roku. Czy te poziomy zostaną osiągnięte, czas pokaŝe, ale większość argumentów pozostaje za umocnieniem polskiej waluty (Wykres nr 6,7). Copyrights: ING Bank Śląski, ul. Sokolska 34, Katowice

3 Wykres nr 1 Kurs EURPLN do lutego 2009 Wykres nr 2 Produkcji przemysłowa Wykres nr 3 Kształtowanie się stóp procentowych

4 Wykres nr 4 Kształtowanie się stopy bezrobocia Wykres nr 5 Kurs EURPLN

5 Wykres nr 6 Bankowe prognozy kursów walutowych Wykres nr 7 Wykres kursu forward oraz prognoza na podstawie oczekiwań analityków

6 Na wykresie zaznaczona jest rozbieŝność pomiędzy tym co pokazują walutowe kontrakty forward na EURPLN a średnia oczekiwań analityków. JednakŜe naleŝy pamiętać, Ŝe forwardy walutowe pokazują oczekiwanie co do przyszłego poziomu kursu walutowego na podstawie róŝnicy w stopach procentowych w poszczególnych krajach (teoria parytetu kursu walutowego). Teoretycznie rzecz biorąc waluta kraju o wyŝszej stopie procentowej (w tym wypadku PLN) powinna tracić na wartości wraz z upływem czasu w stosunku do waluty kraju o niŝszej stopie procentowej (tu EUR), aby zrekompensować korzyści płynące z wyŝszego oprocentowania i zachować parytet wymiany. Rzeczywistość bywa często zupełnie odwrotna, tj. waluta kraju o wyŝszej stopie procentowej umacnia się w stosunku do waluty o niŝszej stopie procentowej. Tak było w przypadku Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej, kiedy nieprzerwanie od maja 2004 do połowy 2008 roku PLN umacniał się w stosunku do EUR. WiąŜe się to z wieloma czynnikami, częściowo opisanymi w powyŝszym artykule.

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie.

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Listopad to kontynuacja trendu wzrostowego na polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej Scott Salembier (CEEMarketWatch)

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo