Recepta na Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recepta na 2011. Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu"

Transkrypt

1 Recepta na 2011 Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu Sytuacja gospodarcza na świecie w 2010 Rynek obligacji w 2010 roku był pod wpływem luzowania polityki monetarnej w krajach rozwiniętych. Bezpośrednim celem było pobudzanie wzrostu gospodarczego po uprzednim praktycznym załamaniu się światowego systemu finansowego. Ratowanie tego systemu odbyło się kosztem wzrostu zadłużenia krajów rozwiniętych. Drukowanie pieniądza było w stanie podnieść ceny amerykańskich obligacji i wydaje się, że dalszy ich spadek rentowności jest bardzo mało prawdopodobny. Europa nie ustrzegła się natomiast wstrząsów. Małe kraje wpadły w tarapaty finansowe i wymagane było wspólne działanie całej Unii Europejskiej, aby nie dopuścić do rozszerzenia się kryzysu na pozostałe kraje. Faktem pozostaje, iż takie kraje jak Grecja i Irlandia są praktycznie niewypłacalne. Świat polityki, finansistów i mediów wskazuje kolejne kraje: Portugalię, Hiszpanię, a dalszej kolejności zapewne Belgię i Węgry jako kandydatów na bankrutów. W roku 2011 będzie kontynuowana walka ze skutkami nadmiernego zadłużenia krajów europejskich. O skali problemów świadczy zaangażowanie się w walkę z kryzysem w Europie krajów azjatyckich, w tym Chin i Japonii. W konsekwencji wszystkich zdarzeń ceny obligacji europejskich w 2010 roku spadały. Duża podaż pieniądza, która w krajach rozwiniętych miała stymulować gospodarki, w krajach gospodarek wschodzących spowodowała inflację aktywów. W Chinach rosły ceny nieruchomości, wzrosły ceny praktycznie ceny wszystkich surowców. Skutkiem tego było pojawienie się inflacji na produktach finalnych w stosunku do surowców. W 2011 roku inflacja może stać się jeszcze groźniejsza, gdyż ceny surowców dalej rosną, a ich przełożenie na koszyk inflacyjny odbywa się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Banki centralne krajów wschodzących zostały już w 2010 roku zmuszone do zacieśnienia polityki monetarnej poprzez podnoszenie stawek rezerw obowiązkowych, czy też do podnoszenia stóp procentowych. Chiny w sposób administracyjny ograniczają popyt na przykład na samochody czy nieruchomości. Jedną z jaśniejszych gwiazd na nieboskłonie europejskim okazały się Niemcy, głównie dzięki eksportowi. Skorzystała na tym również Polska, gdyż jedna czwarta polskiego eksportu trafia właśnie do Niemiec. Słaby złoty był czynnikiem wzmacniającym rodzimy eksport. Świat Zachodu wpadł w sytuację patową. Głównym celem powinno być utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie, gdyż w przeciwnym przypadku wysokie odsetki od długu publicznego mogą doprowadzić do niewypłacalności kolejne kraje. Sytuacja taka może spowodować przymusową redukcję zadłużenia (kosztem wierzycieli). Rynek obligacji w Polsce Rok 2010 był dla posiadaczy polskich obligacji udany. Polskie fundusze obligacji pozwoliły zarobić średnio 6,1%. Najlepszy fundusz zyskał 11,4% (TFI SKOK). Benchmark obligacji polskich zyskał 6,83% (Indeks publikowany przez CITI Group). Jednak cały rok nie był spokojny. Mieliśmy dwie fale wzrostu cen obligacji i dwie fale spadków. Szczyty cen obligacji zanotowaliśmy w kwietniu i sierpniu. Każdy szczyt cenowy kończył się kryzysem któregoś państwa - członka UE. Już mogłoby się wydawać, że dołek cenowy na obligacjach osiągnęliśmy na koniec listopada, niestety zamieszanie polityczne wokół polskich funduszy emerytalnych ponownie osłabiło rynek obligacji. OFE są jednym z głównych kupujących polskie obligacje, więc wobec możliwości zamknięcia dopływu środków do OFE ceny obligacji znalazły się pod presją. Dodatkowo rosnąca inflacja stawia pod presją Radę Polityki Pieniężnej, która zaczyna podwyższać stopy procentowe. Spekulacje medialne mówią o serii podwyżek w łącznej wysokości od 0,5% do 1,25%. 1

2 Patrząc się przez pryzmat oczekiwań inwestorów, podwyżki stóp procentowych zostały już częściowo uwzględnione w cenie obligacji z krótszym terminem zapadalności. Jeśli podwyżki stóp miałyby być większe niż 0,5%, to należy spodziewać się dalszych spadków cen obligacji z krótszym duration. W przypadku obligacji długoterminowych (10-cio letnich) ich rentowność już znacznie wzrosła z powodu OFE a przełożenie ich wartości na inflację i poziom stóp procentowych jest znacznie mniejsze. Biorąc pod uwagę bieżącą rentowność portfela obligacji o średnim duration oraz perspektywę ewentualnie mocniejszych podwyżek stóp procentowych, oczekiwana rentowność obligacji powinna oscylować wokół 5% w perspektywie 2011 roku. Słabsza inflacja będzie wpływać pozytywnie na obligacje, a ewentualna kolejna fala kryzysu w Europie będzie działać przeciwko. Poniżej wykres prezentujący wahania rentowności obligacji w 2010 roku. 2

3 Rentowność polskich obligacji 2, 5 i 10 letnich w 2010 roku Inflacja Praktycznie w każdym z prezentowanych poniżej krajów, poza Turcją, inflacja rośnie. Główną przyczyną jest wzrost cen ropy naftowej, energii i żywności. Skutkiem może być zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne krajów naszego regionu. Inflacja - Polska (biała linia), Węgry (pomarańczowa), Grecja (żółta), Czechy (różowa), Turcja (czerwona) Obligacje węgierskie 3

4 Obligacje węgierskie zachowywały się w 2010 roku podobnie do obligacji polskich. Wykresy zaczęły się różnić pod koniec roku, gdy to rentowności obligacji węgierskich poszybowały do góry. Przyczyną, podobnie jak Polsce, były spekulacje na temat wypłacalności Portugalii oraz rezygnacja na Węgrzech z reformy emerytalnej. Ostatecznie w 2010 roku rentowność obligacji węgierskich zwiększyła się średnio o około 0,3 punktu procentowego. Obligacje węgierskie odpowiednio: 3, 5 i 10 letnie Obligacje greckie Rok 2010 będzie można zaliczyć do jednych z najgorszych w najnowszej historii Grecji. 10-letnie obligacje greckie utraciły w trakcie roku 1/3 swojej wartości, a mówimy przecież o państwie europejskim, członkiem Unii Europejskiej, członkiem unii monetarnej. Rozważając dla przykładu cenę obligacji dziesięcioletniej w wysokości 66,5% jej wartości nominalnej, rentowność do dnia wykupu takiej obligacji (czyli za 10 lat) wynosi 12,5%. Mogłoby się wydawać złota inwestycja. Posiadacz dostaje rocznie 12,5% od swojego kapitału i to jeszcze w euro. Niestety taka inwestycja nie jest pewna, gdyż prawdopodobieństwo niewypłacalności Grecji wynosi 60%. Patrząc na to matematycznie, wartość oczekiwana takiej inwestycji wynosi 5% rocznie i faktycznie może przyjąć każdą wartość z zakresu od -100% do 12,5% w okresie do wykupu obligacji. Oczywiście w okresie trwania inwestycji, rentowności mogą przyjąć całkiem inne widełki. Taka niewypłacalność kraju zrealizuje się poprzez redukcję zadłużenia, tak jak kiedyś Klub Londyński i Klub Paryski zredukowały Polsce zadłużenie. W naszym kraju dodatkowo przeszliśmy fazę wysokiej inflacji oraz znacznej utraty wartości złotego. W przypadku Grecji będącej w strefie euro, taka forma realizacji niewypłacalności jest niemożliwa. Redukcja zadłużenia może być, dlatego mocniejsza, niż gdyba Grecja posiadała drachmę. Jedyna forma ucieczki przed niewypłacalnością może zrealizować się przez znaczne cięcia budżetowe, nastawienie się na wzrost gospodarczy i zrównoważenie budżetu. Czy to jest możliwe? Fakty w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach pokażą nam jak Grecja sobie radzi. Obligacje greckie odpowiednio 2, 5 i 10 letnie 4

5 5

6 Obligacje polskie vs. obligacje niemieckie Spread pomiędzy rentownościami obligacji polskich i niemieckich na przestrzeni roku 2010, a właściwie od kwietnia do grudnia, pozostawał na stabilnym wysokim poziomie. Ewentualne zmniejszenie spread-u wydaje się możliwe, jeżeli w gospodarce europejskiej będziemy widzieli trwałą poprawę koniunktury a ryzyko kolejnych wstrząsów znacznie zmaleje. Nie chodzi tu o deklaracje polityczne, ale o trwałe przeświadczenie inwestorów i świata finansów. Oczywiście o różnicy w rentownościach pomiędzy obligacjami obu krajów będą decydować również poziomy inflacji i podstawowe stopy procentowe ustalane przez EBC i NBP. Wykres rentowności polskich (kolor biały i niemieckich (kolor pomarańczowy) obligacji 5-letnich oraz spread pomiędzy tymi obligacjami 6

7 Surowce Złoto i srebro Rok 2010 należał zdecydowanie do surowców. Najjaśniejszym blaskiem świeciło srebro. Roczna stopa zwrotu na srebrze wyniosła 83,12%, znacznie więcej niż zyski osiągnięte na złocie, które było jednym z głównych tematów doniesień i spekulacji medialnych. Pojawia się pytanie o przyczyny tak mocnego zachowania się srebra. Poniżej prezentujemy 60-cio letnią historię cen złota i srebra oraz wzajemne ich porównanie. Na koniec 2010 roku stosunek ceny złota do srebra (za tą samą uncję) wyniósł około 46 i na przestrzeni roku znacznie spadał. Jeżeli przeanalizujemy wykres, to historycznie srebro w stosunku do złota było najdroższe z drugiej połowie lat 60-tych, gdzie stosunek ich wzajemnej wartości wyniósł tylko14. Notabene, ta wartość jest zgodna z wielowiekową zależnością ceny srebra do złota, gdzie w tych odległych czasach podstawą emisji pieniądza były właśnie te dwa metale szlachetne. Świat odchodząc od standardu złota na rzecz pieniądza papierowego bez pokrycia wywołał dramatyczne zmiany (in plus oraz in minus) cen tych surowców i ich wzajemnej korelacji w oderwaniu od dawnego parytetu. Emisja pieniądza bez pokrycia, w szczególności w świetle światowego kryzysu, wywołała u znacznej części społeczeństw potrzebę znalezienia zabezpieczenia wartości majątków. Mając na uwadze, iż banki centralne świadomie niszczyły wartość złota przez ostatnie dekady, w dobie ostatniego kryzysu mocno niedowartościowane złoto zaczęło nabierać na wartości a wraz z nim srebro, które dodatkowo było mocne odchylone od średniego parytetu do złota. Parytet wartości złota do srebra spadł z 80 do 45. W tym miejscu powstaje kolejne pytanie, czy parytet 45 jest właściwym, czy też srebro będzie miało dalszą tendencję do umacniania się w stosunku złota. Poza czynnikami ekonomicznymi i wykorzystaniem tych surowców w produkcji, znaczenie będzie miało, czy świat będzie dalej wierzył w pieniądz papierowy? Jeśli nie, srebro może się dalej umacniać w stosunku złota. Można przy tym założyć, że dodatnia korelacja pomiędzy drukiem pieniądza a wzrostem wartości metali szlachetnych się utrzyma. Ważny jest w tym też fakt, że walutą dominującą i zarazem odniesienia pozostaje przez cały czas na świecie dolar. Oddanie tronu może wywołać kolejny szok cenowy, ale w tej chwili taka perspektywa wydaje się być odległa, gdyż kraje wierzyciele wobec USA skupują dolary, aby ten nie utracił swojej wartości, gdyż mocno by ucierpiały na tym rezerwy walutowe tych państw. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor pomarańczowy), srebro (kolor biały) na przestrzeni 60 lat 7

8 Pozostałe surowce Analizując ceny najważniejszych produktów rolnych, których wartość w trakcie 2010 wzrosła od 20 do 70%, trzeba rozważyć przynajmniej dwa możliwe scenariusze na Albo ceny surowców zaczną spadać, gdyż popyt rośnie znacznie wolniej, albo wysokie ceny surowców utrzymają się lub nawet wzrosną, głównie za sprawą drukowania dolarów, wtedy będziemy mieli do czynienia z rosnącą inflacją. Inflacja powinna rosnąć mocniej w krajach z większym wzrostem PKB. Przed inflacją mogłoby świat uchronić, przy wysokich cenach surowców, osłabienie dolara, na co się jednak jak powyżej wspomnieliśmy się nie zanosi. Z punktu widzenia twierdzeń ekonomicznych cena miedzi i ropy naftowej w 2010 roku rosła wyłącznie za sprawą krajów gospodarek wschodzących, gdyż w tych krajach zwiększa się popyt. Na ceny tych surowców największy wpływ ma sytuacja gospodarcza w Chinach, gdyż tamtejszy rynek motoryzacyjny i nieruchomości rozwija się w bardzo dużym tempie. Na cenę ropy będą miały wpływ ewentualne informacje o faktycznych zasobach tego surowca, sugerujące o ich przeszacowaniu. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomarańczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w USD) Ze względu na osłabienie się złotego wobec dolara, koszyk surowców pozwolił dodatkowo zarobić około 3,5% procent. Na poniższym wykresie prezentujemy te same surowce, ale w przeliczeniu na polskie złote. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomarańczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w PLN) 8

9 9

10 Rynek akcji Polska Początek grudnia był bardzo pomyślny dla rynku akcji. WIG20 w pierwszych dniach miesiąca wzrósł o prawie sześć procent. Przez dalszą część miesiąca ceny dużych spółek zachowywały się stabilnym poziomie. W trakcie całego miesiąca zaczął dobrze zachowywać się indeks małych spółek. Ostatecznie wzrosty dla poszczególnych indeksów zamknęły się w granicach 4 do 5%. Indeksy polskich akcji w grudniu 2010 Cały 2010 rok inwestorzy mogą zaliczyć do pomyślnych. Po dużych wzrostach indeksów w 2009, będących reakcją na ich drastyczną przeceną w początku kryzysu, pojawiły się obawy, że rok 2010 może być nie tak dobry. Wygrali optymiści. Jednak gdyby nie pomoc banków centralnych, wygrana nie byłaby taka łatwa. Co może się zdarzyć w 2011 roku? Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu może okazać się złota receptą. Indeksy polskich akcji na przestrzeni

11 Giełdy zagraniczne Kraje PIIGS W 2010 roku wszystkie indeksy krajów PIIGS doznały znacznych spadków, w szczególności, jeśli porówna się to do indeksów giełd reszty świata. Po znacznych spadkach, rok 2011 może być dobrym okresem do zakupu spółek z tych krajów, aczkolwiek kupowanie indeksu niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem. Zakładając, że na fali kryzysu cena większości spółek spadła, to odpowiedni dobór spółek, które np. mają duży udział eksportu w swojej sprzedaży, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Poniższy wykres prezentuje zmiany wartości krajów PIIGS rok - Indeksy akcji w: Madrycie (biały), Mediolanie (żółty), Lizbonie (niebieski), Atenach (pomarańczowy) i dla porównania w Warszawie (czerwony) Kraje rozwinięte 11

12 Poniższy wykres prezentuje grudniowe zmiany wartości indeksów na głównych rynkach świata oraz na polskiej giełdzie. Wszystkie główne indeksy zanotowały zbliżone swoim kierunkiem i zakresem zmiany wartości. Indeksy S&P500 (żółty), DAX(liliowy), WIG(zielony), Nikkei225 (czerwony), CAC40 (pomarańczowy), FTSE- 100 (niebieski) Poniższy wykres wskazuje te same indeksy giełdowe w okresie od początku 2010 roku. Warto zaznaczyć znaczne zróżnicowanie się wyników giełdy niemieckiej w porównaniu do giełdy francuskiej. Pomimo przewagi gospodarki niemieckiej, wydaje się, że taka różnica w zmianach wartości indeksów jest odznaką przereagowania. Znacząco słabiej na tle innych rynków zachował się również (obok francuskiego) rynek japoński. Indeksy S&P500 (żółty), DAX(liliowy), WIG(zielony), Nikkei225 (czerwony), CAC40 (pomarańczowy), FTSE- 100 (niebieski) 12

13 Kraje BRIC W 2010 roku za sprawą cen ropy naftowej najlepszym krajem BRIC okazała się być Rosja. Na skutek chłodzenia gospodarki, najgorzej wypadły Chiny. Brazylia z powodu mocnych wzrostów w 2009 roku znajdowała w fazie odpoczynku. Indie były wspierane mocnym wzrostem PKB. W 2011 dla Rosji i Brazylii istotne będą informacje płynące z rynku surowców (a właściwie zasilaniem światowego systemu finansowego nową gotówką). Dla Chin istotne powinno być uzyskanie zrównoważone wzrostu, uniknięcie bańki spekulacyjnej na aktywach i od zmian globalnego popytu, gdyż od tego zależy chiński eksport. Poniższy wykres przedstawia roczne zmiany indeksów krajów BRIC w walutach lokalnych. Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensem (w lokalnej walucie) Analizując wykres BRIC w złotych oraz porównując do poprzedniego wykresu, to uzyskamy przesunięcie wykresów w górę. 13

14 Nieznaczne osłabienie się złotego wobec walut krajów BRIC w 2010 roku, spowodowało podniesienie wyników z punktu widzenia polskiego inwestora o kilka punktów procentowych. Porównując giełdy całego świata, najlepszymi inwestycjami były akcje rosyjskie oraz indyjskie (nie bierzemy pod uwagę w tym przypadku surowców, jako osobnej kategorii aktywów). Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensex(w PLN) Wskaźniki rynkowe W poniższej tabeli prezentujemy wartości wskaźników rynkowych indeksów akcji na koniec 2010 roku. Wartości wskaźników P/E dla Europy Zachodniej pozostają relatywnie na najniższych poziomach, głównie z powodu obaw o zadłużenie niektórych gospodarek strefy euro i wiążącymi się z tym obawami o słabszy wzrost PKB, poza Niemcami, które wydają się mieć stosunkowo najlepszą perspektywę. Spośród indeksów polskich relatywnie najtańsze są spółki z swig80. Tanie pozostają również rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym giełda czeska, węgierska, turecka. Giełda węgierska pomimo niskich wycen pozostaje rynkiem dosyć ryzykownym, głównie z powodu potencjalnych problemów z budżetem. Z rynków azjatyckich najtańszą jest Korea Południowa. Jeżeli przeanalizujemy wycenę rynków przez pryzmat cena do sprzedaży (ostatnio kolumna w tabeli), to najtańszy okaże się indeks swig80. Ciekawie wygląda porównanie giełdy niemieckiej do francuskiej, wg którego tańszą jest giełda niemiecka. Wg tego samego wskaźnika atrakcyjna jest również giełda w Mediolanie (FTSE MIB), giełda w Atenach oraz giełda w Tokio. Bardzo drogie są giełdy w Indonezji, Hong Kongu oraz giełda NASDAQ. Dla tych giełd zakłada się dynamiczny wzrost sprzedaży, jako sumy przychodów spółek wchodzących w skład indeksów. Wskaźniki rynkowe Nazwa indeksu kraj P/E bieżące P/E 2010 P/E 2011 P/E 2012 Cena / Sprzedaż bieżąca DOW JONES INDUS. AVG US 14,09 12,52 11,25 10,34 1,40 S&P 500 INDEX US 16,06 13,60 12,01 10,96 1,38 NASDAQ COMPOSITE INDEX US 35,75 17,89 14,85 13,26 1,97 MEXICO IPC INDEX MX 17,56 15,27 13,86 12,81 1,46 BRAZIL BOVESPA INDEX BZ 14,30 11,30 9,63 8,69 1,61 FTSE 100 INDEX GB 18,02 10,79 9,71 9,40 1,12 CAC 40 INDEX FR 13,38 10,40 9,31 8,78 0,78 14

15 DAX INDEX GE 14,71 11,12 9,90 9,55 0,72 IBEX 35 INDEX SP 9,80 9,69 8,53 8,41 1,07 FTSE MIB INDEX IT 14,71 10,41 8,82 8,31 0,67 AUSTRIAN TRADED ATX INDX AS 16,75 11,68 9,69 8,46 0,81 Athex Composite Share Pr GR 31,73 9,47 7,21 6,38 0,60 WSE WIG 20 INDEX PD 12,36 11,00 10,14 10,44 1,19 WSE WIG INDEX PD 15,68 11,61 10,40 10,35 1,05 WSE mwig40 INDEX PD 29,51 13,76 11,44 10,29 1,25 WSE swig80 INDEX PD 33,06 12,21 10,33 9,56 0,52 PRAGUE STOCK EXCH INDEX CZ 12,85 11,34 10,01 9,01 1,78 RUSSIAN TRADED INDEX RU 9,07 7,25 6,68 6,13 1,41 BUDAPEST STOCK EXCH INDX HU 12,55 10,11 8,45 7,44 0,96 BUCHAREST BET INDEX RO 13,02 9,83 8,16 8,77 1,46 ISE NATIONAL 100 INDEX TU 10,30 10,41 9,05 8,58 1,26 S&P/ASX 200 INDEX AU 18,45 13,65 11,77 10,88 1,89 SHANGHAI SE A SHARE INDX CH 17,30 12,63 10,76 10,56 1,56 SHANGHAI SE B SHARE INDX CH 21,61 14,02 1,17 SHANGHAI SE COMPOSITE CH 17,21 12,55 10,74 10,54 1,54 HANG SENG INDEX HK 14,86 13,06 11,37 10,82 2,76 BSE SENSEX 30 INDEX IN 17,37 16,91 14,07 11,40 2,25 NIKKEI 225 JN 20,56 18,22 15,95 13,11 0,67 KOSPI INDEX SK 15,76 10,65 9,58 8,66 0,92 Średnia dla świata 17,57 12,46 10,84 10,12 1,36 Poniższa tabela pokazuje hipotetyczną stopę zwrotu z akcji na poszczególnych indeksach, gdyby sprawdziły się prognozy, co do zysków spółek wchodzących w skład poszczególnych indeksów i gdyby ten wskaźnik nie uległ zmianie. Wzrost wskaźnika PE lub/i wzrost zysku ponad prognozy spowoduje powstanie wyższego zysku w stosunku do wartości w poniższej tabeli. Jeżeli porównamy wartości z tabeli z bieżącą rentownością w obligacje polskie, która może się wahać od 4,5% do 6,5% (w zależności od czasu do wykupu obligacji) otrzymamy premię w granicach 3% za inwestycje w akcje. Oczywiście inwestycje w akcje wiążą się z większą zmiennością cen oraz niepewnością, co do faktycznych zysków uzyskanych przez spółki wchodzące w skład indeksów. Wskaźniki odwróconego P/E Odwrócone P/E dla świata 5,7% 8,0% 9,2% 9,9% Odwrócone P/E dla WIG20 8,1% 9,1% 9,9% 9,6% Odwrócone P/E dla WIG 6,4% 8,6% 9,6% 9,7% Odwrócone P/E dla mwig40 3,4% 7,3% 8,7% 9,7% Odwrócone P/E dla swig80 8,2% 9,7% 10,5% Waluty W 2010 roku złoty umocnił się w stosunku do euro oraz forinta. Wobec pozostałych walut prezentowanych na poniższym wykresie nastąpiło osłabienie się złotego, w szczególności do rupii, juana i reala. Dla inwestorów inwestujących w tych krajach i niestosujących hedgingu, było to źródło dodatkowego zysku. W 2011 roku większość analityków i ekonomistów przewiduje umocnienie się złotego. Jeżeli te prognozy okażą się trafne, to strategie wykorzystujące zabezpieczenie walutowe powinny uchronić od strat na różnicach kursowych. 15

16 Złoty vs.: euro, dolar amerykański, real brazylijski, forint węgierski, korona czeska, rupia indyjska, juan chiński, lira turecka 16

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM.

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM. Odcinek 16 Ochrona kapitału przy rosnącej Inflacji Obligacje o zmiennym kuponie i korporacyjne mogą byd skutecznym narzędziem inwestowania przy rosnącej inflacji w Polsce. W 2011 roku na świecie zakłada

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Prognozy na 2014 i kolejne lata.

Prognozy na 2014 i kolejne lata. Wydanie 1 / 2014 Prognozy na 2014 i kolejne lata. Całe najbliższe wydanie poświęcam prognozom na najbliższe lata. Rok 2013 jak i dwa poprzednie lata dowiodły, że politycy i bankierzy centralni są niezwykle

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

W co inwestować w 2012 roku?

W co inwestować w 2012 roku? W co inwestować w 2012 roku? Patron medialny Strona2 Spis treści I. Kluczowe wnioski II. Analiza makroekonomiczna Strefa euro wyboista i kręta ścieżka w kierunku stabilności USA brak powodów do niepokoju

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Czerwiec 2012 Podsumowanie Zachowanie rynków akcji w ciągu ostatnich kilku tygodni nie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo