Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM."

Transkrypt

1 Odcinek 16 Ochrona kapitału przy rosnącej Inflacji Obligacje o zmiennym kuponie i korporacyjne mogą byd skutecznym narzędziem inwestowania przy rosnącej inflacji w Polsce. W 2011 roku na świecie zakłada się stosunkowo niższy wzrost gospodarczy w porównaniu do roku 2010, między innymi ze względu na nasilającą się inflację i koniecznośd podjęcia walki z nią poprzez zacieśnianie polityki monetarnej przez poszczególne banki centralne. Podnoszenie stóp procentowych, które powinno dokonad się przede wszystkim w gospodarkach wschodzących będzie wspierad lokalne waluty. W strefie euro inflacja wyniosła w styczniu 2,4%. Cel inflacyjny ECB został przekroczony, jednak podwyżki stóp są planowane na nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2011 roku. Przyczyną rosnącej inflacji w Eurolandzie są rosnące ceny surowców, a w szczególności ropy naftowej. Na tym tle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Polska wygląda względnie dobrze, ponieważ zakłada się, że wzrost PKB przyspieszy ze wstępnie szacowanego na 2010 rok 3,7% do 4% a nawet 4,2% w 2011 roku. Polską gospodarkę będzie wspierad wysoki popyt wewnętrzny, silna gospodarka niemiecka oraz kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ekonomiści prognozują w Polsce w styczniu inflację na poziomie 3,4% oraz dalszy wzrost bezrobocia do 12,8%. Może okazad się jednak, że ten pesymizm ekonomistów dotyczący stopy bezrobocia jest przesadzony, między innymi z powodu odmiennej aury w styczniu w 2010 w stosunku do 2011 (2011 będzie lepszy w produkcji budowlano-montażowej). Jednakże szacowanie poziomu inflacji w Polsce w 2011 jest bardzo trudne, gdyż wszystko będzie zależed od cen ropy naftowej oraz cen żywności, pochodnych do cen surowców rolnych. Podchodząc do prognozy ostrożnie (negatywny scenariusz), należałoby prognozowad w Polsce inflację na poziomie powyżej 4%, co implikowałoby znacznie większymi stopami rynkowymi niż to obecnie prognozuje większośd analityków i ekonomistów. Bardzo mocnym sprzymierzeocem w walce z inflacją w Polsce mógłby okazad się umacniający się złoty, szczególnie w stosunku do USD, gdyż w tej walucie wyceniane są surowce oraz pochodzi znaczna częśd produkcji chioskiej, a chioczycy nie kwapią się do silnego umocnienia juana do USD. Egipt Agencja Moody s obcięła rating dla Egiptu do poziomu Ba2. Ma to związek ze zwiększonym ryzykiem politycznym tego kraju. W wielkim niebezpieczeostwie jest egipski system bankowy. Inwestorzy obawiają się również, o to, że może zostad zablokowana żegluga poprzez Kanał Sueski, przez który transportuje się znaczne ilości ropy naftowej. OPEC deklaruje jednocześnie możliwośd zwiększenia wydobycia ropy naftowej, ale cóż z tego, jeśli surowiec trzeba będzie przewozid dookoła Afryki. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM. 1

2 Inflacja W dniach stycznia odbyło się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Pierwszy raz od wielu miesięcy RPP postanowiła zmienid stopy procentowe. Nastąpiła pierwsza podwyżka stóp o 0,25%. Fragmenty komunikatu po posiedzeniu RPP najlepiej opisują przyczyny tej podwyżki: W gospodarce światowej trwa ożywienie. Dane napływające ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro wskazują na stabilizację umiarkowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Kolejne dane potwierdzają utrzymywanie się korzystnej koniunktury w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski. Wzrost gospodarczy w większości krajów rozwiniętych jest jednak nadal ograniczany przez wysoki poziom bezrobocia oraz trwające dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W największych gospodarkach wschodzących następuje zaostrzanie polityki monetarnej mające na celu ograniczenie narastania nierównowagi makroekonomicznej, w tym wzrostu inflacji. Czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego na świecie pozostają skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej oraz zapowiadanego jej ograniczania w gospodarkach rozwiniętych, a także skutki ekspansji monetarnej, w tym niekonwencjonalnych działao podejmowanych przez główne banki centralne. W grudniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu 3,1%, pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Wzrost inflacji CPI wynikał w dużym stopniu ze wzrostu cen paliw związanego z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych. Według wstępnych szacunków wzrosła także inflacja bazowa. Wzrostowi inflacji towarzyszyło podwyższenie oczekiwao inflacyjnych. W ocenie Rady, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy może prowadzid do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie silny wzrost cen surowców na rynkach światowych rodzi w warunkach ożywienia gospodarczego ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwao inflacyjnych. Aby ograniczyd ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła podnieśd stopy procentowe NBP. Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej. Na poniższym wykresie prezentujemy inflację w wybranych krajach regionu. Praktycznie we wszystkich prezentowanych krajach, poza Turcją, utrzymuje się tendencja rosnącej inflacji. Wielu ekonomistów i analityków obawia się, że tempo wzrostu może niestety przyspieszyd. Inflacja - Polska (biała linia), Węgry (pomaraoczowa), Grecja (żółta), Czechy (różowa), Turcja (czerwona) 2

3 Rynek obligacji w Polsce Rentowności wszystkich prezentowanych obligacji przesunęły się w styczniu w górę. Do głównych czynników przyczyniających się do spadku cen można zaliczyd upowszechnienie się opinii, że podwyżka stóp jest pewna i nie będzie to jedyna podwyżka, gdyż widmo inflacji staje się coraz wyraźniejsze. To jednak powinno tłumaczyd jedynie zachowanie obligacji krótkoterminowych. Do słabszego zachowania się obligacji długoterminowych przyczynił się po części rząd, forsując przez cały czas potrzebę zmniejszenia składek do OFE, dzięki czemu deficyt budżetowy będzie mniejszy. Siła przekazuje medialnego spowodowała, iż większośd Polaków pogodziła się z tym faktem. Jedyna nadzieja, aczkolwiek wątła, pojawia się ze strony ekonomistów m.in. Balcerowicza i Rybioskiego, którzy bardzo celnie punktują rząd i wymuszają racjonalnośd debaty. Pierwsze efekty już widad, bo rząd wziął się za reformę zamówieo publicznych, gdzie mają pojawid się kilkumiliardowe oszczędności. Rentownośd polskich obligacji 2, 5 i 10 letnich w 2010 roku Obligacje węgierskie Obligacje węgierskie miały w styczniu ujemną korelację w stosunku do polskich papierów rządowych. Rząd węgierski wykazuje znacząco większą determinację w walce z deficytem budżetowym i w styczniu taki był też przekaz medialny. Skala spadku rentowności każdej serii obligacji była zdecydowanie większa i wyniosła w swoich maksymalnych odchyleniach około jeden punkt procentowy, podczas gdy polskie obligacje przesunęły się w odwrotnym kierunku jedynie o 1/5 tego ruchu. Obligacje węgierskie odpowiednio: 3, 5 i 10 letnie 3

4 Obligacje greckie Po bardzo dramatycznym 2010 roku, początek 2011 roku przyniósł uspokojenie na rynku greckich obligacji. Trudno uznad, aby rynek w pełni funkcjonował, ale warto odnotowad wzrosty cen praktycznie każdej serii obligacji. Najwięcej umocniły się papiery dziesięcioletnie, których cena wzrosła z około 66% wartości nominalnej do prawie 72%, co daje nam 9- procentowy przyrost wartości. Obligacje greckie odpowiednio 2, 5 i 10 letnie Obligacje polskie vs obligacje niemieckie Analizując różnicę pomiędzy rentownościami obligacji polskich i niemieckich dochodzimy do wniosku, że w okresie ostatnich kilku miesięcy niewiele się zmieniło. Średnia różnica w rentownościach utrzymuje się w okolicy 370 punktów i można jedynie uznad, iż zmiennośd była dosyd wysoka. Na trwałe zmniejszenie spread-u przyjdzie nam jeszcze poczekad. Co ciekawe, trwający od sierpnia stały wzrost rentowności na polskich obligacjach był mocno skorelowany ze wzrostem rentowności obligacji niemieckich. Rentowności obligacji w obu krajach wzrosły około 1 punkt procentowy. Wnioskowad stąd też można, iż negatywny wpływ rządu polskiego na rynek obligacji polskich był w swoim wymiarze ograniczony. Wykres rentowności polskich (kolor biały i niemieckich (kolor pomaraoczowy) obligacji 5-letnich oraz spread pomiędzy tymi obligacjami 4

5 Surowce Złoto i srebro Koniec roku był punktem przesilenia na rynku złota i srebra. Oba metale w styczniu traciły na wartości. Większej utraty wartości doznało srebro (9,2%), wobec czego parytet złota do srebra (stosunek cen) podniósł się z 46 w grudniu do 47,5 w styczniu. Ciekawie zachowuje się wskaźnik korelacji pomiędzy tymi metali, który po okresie bardzo mocnej korelacji zaczyna się obsuwad, pozostając jednak w wartościach bezwzględnych bardzo wysoki. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor pomaraoczowy), srebro (kolor biały) na przestrzeni 4 miesięcy Pozostałe surowce Po bardzo dobrym poprzednim roku w styczniu widzimy kontynuację wzrostów cen surowców rolnych. Ceny pszenicy, kukurydzy, czy cukru wzrosły po około 5%. Cena ropy naftowej i miedzi pozostawała przez cały miesiąc w miarę stabilna. Outsiderami zostały w styczniu srebro i złoto, jednak one były liderami w 2010 roku. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomaraoczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w USD) 5

6 Ze względu na osłabienie się dolara w stosunku do złotego skala zysków na surowcach w przeliczeniu na złote odpowiednio się zmniejszyła. Najbardziej przeceną zostali dotknięci właściciele srebra. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomaraoczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w PLN) Rynek akcji Polska Wszyscy, którzy po rajdzie Świętego Mikołaja liczyli na efekt stycznia (może poza posiadaczami małych spółek) przeliczyli się. Indeks dużych spółek (WIG20) spadł w styczniu o 1,4%, natomiast WIG spadł o 0,7%. Na tym tle niezdrowo mocny jest indeks spółek średnich, który po bardzo dobrym 2010 roku, dalej pozostaje w niezłej kondycji. Wydaje się, iż należy oczekiwad od mwig40 przynajmniej chwilowego spadku formy. Indeksy polskich akcji w grudniu

7 Giełdy zagraniczne Kraje PIIGS Po bardzo złym roku dla indeksów krajów PIGS, styczeo okazał się nadzwyczaj łaskawy. Najgorsza w 2010 roku giełda ateoska w styczniu brylowała rosnąc o 12,7%. Nie jest to może dziwne, bo wcześniejsze spadki były bardzo głębokie, podczas, gdy inne giełdy na świecie w tym czasie najczęściej zyskiwały na wartości rok - Indeksy akcji w: Madrycie (biały), Mediolanie (żółty), Lizbonie (niebieski), Atenach (pomaraoczowy) i dla porównania w Warszawie (czerwony) Kraje rozwinięte Indeks paryski w 2010 roku swoimi zyskami znacznie odstawał od pozostałych rynków rozwiniętych. Styczeo był miesiącem sporego odreagowania. Rozczarował jak zwykle indeks NIKKEI. Indeksy S&P500 (żółty), DAX(liliowy), WIG(zielony), Nikkei225 (czerwony), CAC40 (pomaraoczowy), FTSE-100 (niebieski) Kraje BRIC Utrzymująca się wysoko cena ropy naftowej, również ze względu na sytuację w Tunezji i Egipcie, spowodowała, że indeks giełdy rosyjskiej zakooczył miesiąc prawie 4 procentowym zyskiem, podczas, gdy pozostałe kraje BRIC zanotowały straty. 7

8 Bardzo mocna pozycja indeksu indyjskiego w 2010 roku, szybko rosnąca inflacja oraz relatywnie wysoka wycena ze względu na wskaźniki rynkowe, stały się przyczyną ponad 10 procentowego spadku wartości tego indeksu. Analitycy HSBC prognozują, że w roku 2011 indeks MSCI Asia ex Japan wzrośnie o 11% po 16% wzroście w 2010 roku. HSBC zaleca utrzymywanie pozycji neutralnej w Chinach (zakłada się 10% zwyżki indeksu) oraz zaleca się niedoważanie Indii, co już się odbiło na indeksie indyjskim. Indeksy: chioski Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensem (w lokalnej walucie) W przeliczeniu na złote wyniki krajów BRIC były jeszcze słabsze. Indeksy: chioski Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensex(w PLN) Wskaźniki rynkowe W poniższej tabeli prezentujemy wartości wskaźników rynkowych indeksów akcji na koniec stycznia 2011 roku. Kolorem czerwonym zostały wyróżnione rynki relatywnie drogie w swojej kategorii wskaźników. Natomiast kolorem niebieskim zostały wyróżnione rynki względnie tanie w danej kategorii wskaźnika rynkowego. Najdroższym według każdego typu wskaźnika rynkowego okazuje się byd indeks NASDAQ. Inwestorzy postrzegają ten rynek bardzo agresywnie, o potencjalnie dużej wartości dodanej, o dużym potencjale wzrostu przychodów oraz zysków 8

9 netto. Wysoka wartośd wskaźnika ceny do wartości księgowej wskazuje na wysoki udział wartości firm w cenie rynkowej firm wchodzących w skład indeksu NASDAQ. Warto zaznaczyd, iż wg średniej prognoz z Bloomberga zakłada się znaczny, bo 25% przyrost zysków dla spółek z tego indeksu w okresie następnych dwóch lat. Porównywalnie drogi w stosunku do indeksu NASDAQ wg danych na 2010 rok jest indeks giełdy indyjskiej. Natomiast w stosunku do indeksu NIKKEI inwestorzy negatywnie oceniają możliwości wzrostu przychodów spółek japooskich, ale pozostają pozytywnie nastawieni na ich wzrost zysku netto. Najtaoszą giełdą pozostaje giełda w Atenach, powstaje tylko pytanie, w jakim tempie Grecja będzie w stanie poprawid swoją gospodarkę. W scenariuszu pozytywnym na tym rynku będzie można znacznie zarobid, w scenariuszu negatywnym rynek może trwale pozostawad przy niskich wycenach. Patrząc się przez pryzmat pozostałych rynków w miarę atrakcyjny jest indeks małych polskich spółek (swig80). Jest to najtaoszy rynek ze wglądu na wskaźnik cena do sprzedaży i pozostaje w dolnych granicach wartości dla pozostałych wskaźników. Pozostaje mied tylko jedno generalnie zastrzeżenie, że analiza porównawcza znacznie lepiej sprawdza się w stosunku do pojedynczych spółek, czy branż, a przypadku całego rynku pozostaje jedynie ogólnym przybliżeniem. Wskaźniki rynkowe Nazwa indeksu kraj P/E 2010 P/E 2011 P/E 2012 P/BV 2010 Cena / Sprzedaż 2010 S&P 500 INDEX US 13,59 11,97 10,86 2,07 1,28 NASDAQ COMPOSITE INDEX US 17,46 14,51 12,92 2,72 1,85 MEXICO IPC INDEX MX 14,82 13,59 11,88 2,39 1,50 BRAZIL BOVESPA INDEX BZ 10,73 9,12 8,20 1,53 1,35 FTSE 100 INDEX GB 10,77 9,67 9,30 1,76 1,13 CAC 40 INDEX FR 10,54 9,43 8,80 1,27 0,76 DAX INDEX GE 11,14 9,91 9,43 1,49 0,69 IBEX 35 INDEX SP 10,42 9,15 8,66 1,39 1,13 FTSE MIB INDEX IT 10,91 9,24 8,39 0,94 0,75 AUSTRIAN TRADED ATX INDX AS 12,02 10,01 8,79 1,34 0,79 Athex Composite Share Pr GR 10,98 8,35 7,27 0,86 0,67 WSE WIG 20 INDEX PD 10,87 10,06 10,54 1,47 1,09 WSE WIG INDEX PD 11,51 10,36 10,40 1,48 0,99 WSE mwig40 INDEX PD 13,91 11,58 10,31 1,65 1,11 WSE swig80 INDEX PD 12,36 10,26 9,11 1,25 0,41 PRAGUE STOCK EXCH INDEX CZ 11,17 9,96 9,13 1,53 1,81 RUSSIAN TRADED INDEX RU 7,12 6,38 6,00 1,04 1,18 BUDAPEST STOCK EXCH INDX HU 10,52 8,82 7,73 1,25 0,96 BUCHAREST BET INDEX RO 9,93 8,19 8,51 1,04 1,24 ISE NATIONAL 100 INDEX TU 10,23 8,99 8,17 1,56 1,11 S&P/ASX 200 INDEX AU 13,84 11,90 11,00 1,91 1,83 SHANGHAI SE COMPOSITE CH 13,12 11,16 11,00 2,06 1,28 HANG SENG INDEX HK 12,84 11,17 10,75 1,76 2,36 BSE SENSEX 30 INDEX IN 17,43 14,61 12,37 2,96 2,02 NIKKEI 225 JN 18,14 15,78 12,91 1,30 0,61 KOSPI INDEX SK 10,49 9,40 8,52 1,37 0,75 THAI SET 50 INDEX TH 11,77 10,22 8,98 1,88 0,97 Średnia dla Europy Środ.-Wsch 11,50 9,97 9,33 Średnia dla świata 12,48 10,85 10,06 1,73 1,25 9

10 Waluty W styczniu złoty pozostawał mocniejszy w stosunku do dolara amerykaoskiego oraz walut z nim powiązanych tj. rupii i juana. Zdecydowanie negatywnie zachowała się turecka lira, która po raz kolejny poważnie się osłabiła. Co dla inwestorów zagranicznych dla Turcji miało bardzo negatywne przełożenie na wartośd inwestycji, to dla rządu tureckiego było pozytywne, gdyż przez słabszą lirę rząd zamierza likwidowad wysoki deficyt obrotów bieżących, uatrakcyjniając turecki eksport i czyniąc import coraz droższym. Oczywiście ruch ten wywołał turecki bank centralny dokonując drugiego z rzędu cięcia stóp procentowych. Takie działania były możliwe, dlatego że w Turcji występuje trend malejącej inflacji. Takie postępowanie jest generalnie w opozycji do działao większośd gospodarek wschodzących, gdzie inflacja rośnie i banki centralne zacieśniają politykę monetarną. Czas pokaże, czy w Turcji za chwilę nie trzeba będzie z powrotem stóp podwyższad, gdy inflacja zacznie rosnąd. Przekonamy się o tym zapewne za kilka miesięcy. Złoty pozostaje w miarę stabilny wobec korony czeskiej oraz forinta, które umocniły się odpowiednio o 2,5% oraz 1,2%. Złoty vs.: euro, dolar amerykaoski, real brazylijski, forint węgierski, korona czeska, rupia indyjska, juan chioski, lira turecka Real brazylijski Na świecie trwa wojna walutowa, w którą wciągnięta została również Brazylia. W grudniu Real brazylijski osiągnął w stosunku do dolara wartośd 1,696 (0,58 kurs odwrotny). Łączny przyrost wartości reala wyniósł 55% licząc 98 miesięcy tj. od ostatniej bardzo dużej dewaluacji tej waluty. Cztery miesiące z rzędu utrzymywania się inflacji powyżej celu inflacyjnego zmusiło ten kraj do podniesienia podstawowej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do 11,25%. W międzyczasie rachunek obrotów bieżących zaczął się pogarszad, gdzie nadwyżka spadła w 2010 roku do 20,3 mld USD z 25,3 mld rok wcześniej i to wszystko działo się pomimo 32-procentowego wzrostu eksportu w Brazylii w 2010 roku. Co więcej większośd eksportu jest skierowana do Chin (46,6%), co coraz bardziej uzależnia ten kraj od Chin. W styczniu 2011 roku napięcie na rachunku obrotów jeszcze bardziej wzrosło, gdyż na początku stycznia zanotowano deficyt na rachunku bieżącym. Wszystko to może zmusid Brazylię do jeszcze mocniejszego wzrostu eksportu poprzez dewaluację reala. W tej sytuacji Brazylia wystąpiła do interwencję do WTO oraz innych organizacji międzynarodowych. Wszystko to może zakooczyd się zaostrzeniem wojny walutowej, w której Brazylia będzie musiała aktywnie uczestniczyd. W najbliższym czasie Real będzie więc pod presją rządową. Turcji taki manewr się udał, ale tam spada inflacja. Pytanie pozostaje zatem otwarte. 10

11 real brazylijski do dolara USD 11

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY NR 9 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2011 2 WPROWADZENIE W tym numerze serdecznie witamy nową redaktor Katarzynę Domańską. Polecam napisany przez nią artykuł Prognozy tempa wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

W co inwestować w 2012 roku?

W co inwestować w 2012 roku? W co inwestować w 2012 roku? Patron medialny Strona2 Spis treści I. Kluczowe wnioski II. Analiza makroekonomiczna Strefa euro wyboista i kręta ścieżka w kierunku stabilności USA brak powodów do niepokoju

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo