OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH"

Transkrypt

1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH ANALIZA UWARUNKOWAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ODDYMIANIA GARAŻY ORAZ PORÓWNANIE STOSOWANYCH SYSTEMÓW Piotr SMARDZ Janusz PALISZEK-SAŁADYGA SITP Oddział Wrocław

2 Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi [1] obowiązującymi w naszym kraju garaże zamknięte o powierzchni przekraczającej 1500 m 2 muszą być wyposażane w samoczynne urządzenia oddymiające. Ogólne wymogi dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej zawarte są w 270 rozporządzenia ministra infrastruktury [1]. Zgodnie z zapisem w punkcie 1 270, instalacja wentylacji oddymiającej ma za zadanie usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację. W niniejszym referacie omówiono czynniki mające istotny wpływ na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży, a także porównano dwa powszechnie stosowane typy systemów. Kwestie analizy porównawczej kosztów stosowanych rozwiązań, a także tematyka wentylacji bytowej garaży są poza zakresem niniejszego referatu. Należy zwrócić uwagę, iż problematyka oddymiania garaży różni się w wielu szczegółach od zagadnień oddymiania przestrzeni wielko kubaturowych takich, jak atria, pasaże handlowe, hale widowiskowo-sportowe itd. W oddymianiu garaży stosowane są zasadniczo dwa rodzaje wentylacji mechanicznej: tradycyjne systemy kanałowe, systemy bezkanałowe, zwane również systemami wentylacji strumieniowej. W polskich przepisach i normach brak jest niestety szczegółowych wytycznych dotyczących systemów oddymiania garaży. Również w skali międzynarodowej zagadnienie to jest przedmiotem jedynie kilku norm / wytycznych projektowych [2-4]. Tematyka wentylacji oddymiającej garaży była też kilkakrotnie poruszana na łamach kwartalnika SITP Ochrona Przeciwpożarowa [5-9]. Należy pamiętać, iż sytuacje pożarowe, jakim muszą sprostać systemy oddymiania garaży stają się z biegiem czas coraz bardziej wymagające. Wynika to przede wszystkim ze zwiększającego się obciążenia ogniowego garaży związanego ze zmianą materiałów, z których produkowane są samochody (części metalowe zastępowane są przez elementy z tworzyw sztucznych oraz kompozytów) a także gęstszego upakowania pojazdów w przestrzeni garażu w przypadku wykorzystania tzw. stakerów i systemów do automatycznego składowania pojazdów. Norma brytyjska BS :2006 [2] jest obszernym dokumentem w całości poświęconym zagadnieniu wentylacji oddymiającej garaży. Jest ona relatywnie najpowszechniej znana i stosowana przez polskich rzeczoznawców i projektantów. Podstawowe zalecenia tej normy zostaną przybliżone w niniejszym referacie. Bardziej szczegółowy opis znaleźć można w artykule Mariana Skaźnika [6]. 1

3 Oprócz normy brytyjskiej, tematyce oddymiania garaży poświęcona jest również norma belgijska NBN S :2006 [3] oraz wytyczne Departamentu Bezpieczeństwa Pożarowego Singapurskiej Obrony Cywilnej [4]. Oba powyższe dokumenty stawiają bardzo restrykcyjne wymogi w zakresie systemów oddymiania garaży, znacznie odbiegające od ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego narzucanego przez przepisy obowiązujące w naszym kraju. Jako przykład podać można wymóg wytycznych Singapurskich, aby efektywność systemów wentylacji bezkanałowej był weryfikowana - przy pomocy prób wykorzystujących gorący dym, z użyciem pożaru testowego o mocy co najmniej 1 MW. Z tego też powodu oba powyższe dokumenty nie znajdują właściwie szerszego zastosowania w naszym kraju. Jeżeli chodzi o normę brytyjską BS , to zasadniczo wyróżnia ona trzy kategorie systemów: systemy oczyszczania z dymu (ang. smoke clearance) zarówno kanałowe, jak i bezkanałowe, systemy oddymiania służące wspomaganiu działań ekip gaśniczych przede wszystkim systemy bezkanałowej, systemy służące ochronie dróg ewakuacyjnych w przestrzeni garażu w zależności od geometrii garażu możliwe jest w tym przypadku zarówno stosowanie systemów bezkanałowych, jak i systemów kontroli dymu i ciepła tzw. SHEVS. Dodatkowo norma obejmuje swoim zakresem również tryb wentylacji bytowej służącej usuwaniu spalin oraz przypadek garaży wentylowanych naturalnie (tj. grawitacyjnie). Należy zwrócić uwagę, iż norma powyższa nie zawiera wymogów odnośnie stosowania danego typu systemu w konkretnych sytuacjach, a jedynie kryteria projektowe dla poszczególnych systemów. W warunkach brytyjskich (Anglia i Walia) dla garaży spełniających standardowe zalecenia w zakresie dróg ewakuacyjnych, konstrukcji itd. jedynym wymogiem funkcjonalnym stawianym systemowi wentylacji pożarowej jest usuwanie dymu w czasie pożaru (a także po zakończeniu akcji gaśniczej) z intensywnością nie mniejszą niż 10 wymian na godzinę. Nie ma w takim przypadku żadnych kryteriów w zakresie poprawy warunków działań ekip gaśniczych ani poprawy warunków ewakuacji, jakkolwiek przyjmuje się, iż sam fakt usuwania gorących gazów pożarowych zmniejsza gęstość dymu oraz obniża temperaturę w przestrzeni garażu, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia możliwości prowadzenia działań gaśniczych. Dla systemów oczyszczania garażu z dymu norma BS zawiera wymóg zapewnienia 10 wymian powietrza na godzinę oraz podaje dodatkowe zalecenia w zakresie klasy urządzeń, sterowania a także sposobu zasilania urządzeń. 2

4 Rys. 1 Schemat ideowy sytemu wentylacji strumieniowej służącego oczyszczaniu garażu z dymu (1-wyciąg dymu) źródło BS W przypadku bezkanałowych systemów oczyszczania z dymu uruchomienie wentylatorów strumieniowych powinno zostać opóźnione o odpowiedni czas tak, aby nie powodować pogorszenia warunków ewakuacji (czas opóźnienia powinien być uzgodniony z odpowiednimi władzami mającymi jurysdykcję w danym kraju). Uruchomienie wentylatorów wyciągowych powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu pożaru. W przypadku systemów, które mają zapewnić możliwość szybkiego dotarcia ekip ratowniczych w pobliże miejsca pożaru, norma BS podaje znacznie bardziej wymagające kryteria projektowe. System taki powinien być tak zaprojektowany, aby niezależnie od miejsca powstania pożaru, zapewniał zachowanie przynajmniej jednej wolnej od zadymienia drogi podejścia ekip gaśniczych do miejsca pożaru. Rys. 2 Schemat ideowy sytemu wentylacji strumieniowej zaprojektowanego w celu wspomagania ekip gaśniczych (1-wyciąg dymu, 2-kierunek dostępu ekip ratowniczych) źródło BS

5 Wymagana wydajność systemu oddymiania powinna być wyznaczona metodami obliczeniowymi, w oparciu o odpowiednią wielkość pożaru projektowego podanego w normie. Prędkość przepływu powietrza indukowana w przestrzeni garażu powinna być wystarczająca do powstrzymania podsufitowego strumienia dymu w odległości nie większej niż 10 m od miejsca pożaru. Powyższe wymogi powinny być spełnione również w przypadku awarii wentylatora strumieniowego zlokalizowanego najbliżej miejsca pożaru. Maksymalna prędkość powietrza wymiennego dostarczanego do przestrzeni garażu nie powinna przekraczać 2 m/s. Obszar garażu powinien być podzielony na strefy kontroli dymu (zazwyczaj tożsame ze strefami detekcji) nieprzekraczające 2000 m 2. W przypadku występowania w garażu instalacji tryskaczowej rozmieszczenie tryskaczy i wentylatorów strumieniowych powinno być tak skoordynowane, aby zminimalizować możliwość niekorzystnego wpływu strumienia indukowanego przez wentylatory na działanie tryskaczy. Ze względu na zachowanie dobrych warunków w czasie ewakuacji wskazane może być opóźnienie zadziałania wentylatorów strumieniowych, na zasadach omówionych wcześniej. Najbardziej wymagające zalecenia projektowe podane są dla systemów wentylacji strumieniowej, które zapewnić mają ochronę dróg ewakuacji w przestrzeni garażu. Dla systemów takich zastosowanie mają wszystkie wymogi podane wcześniej dla systemów wspomagających działanie ekip ratowniczych. Dodatkowo układ przestrzeni garażu oraz lokalizacja wyjść ewakuacyjnych powinny być tak dobrane, aby przewidywana ilość osób przebywająca w przestrzeni garażu mogła się bezpiecznie ewakuować przy założeniu, że wszystkie wyjścia w rejonie, do którego przemieszczany jest dym w danej strefie kontroli dymu (tj. blisko punktu wyciągu dymu) są niedostępne. Wszystkie obszary poza strefą pomiędzy miejscem pożaru a punktem wyciągu dymu powinny mieć zachowane warunki do bezpiecznej ewakuacji. Osoby przebywające w obszarze strefy oddymiania (kontroli dymu), w której wystąpił pożar powinny mieć zapewnioną możliwość ewakuacji do wyjścia w obszarze wolnym od dymu, bez narażenia na działanie dymu i wysokiej temperatury. SYSTEMY WENTYLACJI KANAŁOWEJ Tradycyjne systemy wentylacji oddymiającej garaży odprowadzają dym ze strefy podsufitowej poprzez dużą ilość kratek wyciągowych równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni garażu. Dym transportowany jest do wentylatorów wyciągowych poprzez sieć kanałów mających odpowiednią odporność na działanie wysokiej temperatury. W przypadku garaży (stref pożarowych) o dużych powierzchniach wydziela się strefy oddymiania, nieprzekraczające zazwyczaj 2600 m 2. Granice stref oddymiania mogą być wyznaczane ścianami, głębokimi elementami konstrukcyjnymi takimi, jak podciągi, a także stałymi kurtynami dymowymi. W przypadku niskich garaży, w których kurtyny dymowe mają niewielką głębokość skuteczne zatrzymanie rozprzestrzeniania się dymu jest zazwyczaj możliwe jedynie we wczesnych stadiach rozwoju pożaru. 4

6 Należy zwrócić uwagę, iż wydajne funkcjonowanie systemu wentylacji kanałowej zależy od możliwie wysokiego usytuowania kratek wyciągowych. W przypadku kanałów usytuowanych bezpośrednio pod sufitem, kratki wyciągowe umieszczane są na spodzie lub bokach kanału. Rys. 3 Próba z użyciem ciepłego dymu widoczne ograniczenie rozpływu dymu przez stałą kurtynę dymową W przypadku kanałów, które ze względu na kolizje z innymi instalacjami są ulokowane w znacznej odległości od sufitu, wskazane jest umieszczenie kratek na górnej ścianie kanału (patrz rys. 4a i 4b). Rys. 4(a) Kratka wyciągowa na spodzie kanału Rys. 4(b) Kratka wyciągowa na górze kanału Koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu oddymiania jest zapewnienie stałego dopływu powietrza uzupełniającego. Powietrze kompensacyjne może być dostarczane przez rampy wjazdowe (jeżeli są one otwarte w czasie pożaru) lub przez dedykowane czerpnie. 5

7 Powierzchnia otworów dolotowych powinna być tak dobrana, aby prędkość powietrza dostającego się do garaży nie przekraczała 2 m/s. W przeciwnym wypadku - dla pożarów zlokalizowanych blisko miejsca dopływu powietrza uzupełniającego - może następować turbulentne rozwiewanie dymu w przestrzeni garażu. Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji kanałowej charakteryzuje się stabilnym rozdzieleniem warstwy górnej (wypełnionej gorącym dymem) i warstwy dolnej pomieszczenia, w której nie występuje znaczące zadymienie. Należy pamiętać, że wraz z rozwojem pożaru wysokość warstwy wolnej od dymu będzie się generalnie obniżać. Do czasu osiągnięcia mocy pożaru, będącej podstawą zaprojektowania systemu, rozprzestrzenienie się dymu pod sufitem powinno być ograniczone do strefy oddymiania (kontroli dymu) w której wystąpił pożar. SYSTEMY WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ (BEZKANAŁOWEJ) Systemy strumieniowe są stosowane w wentylacji garaży od kilkunastu lat, w naszym kraju szeroko rozpowszechniły się dopiero kilka lat temu. Idea wentylacji strumieniowej narodziła się, jako metoda wentylacji tuneli, a następnie została zaadoptowana do wentylacji garaży. Podstawy teoretyczne działania tego typu systemów znaleźć można m. in. w pracy [10]. W systemach bezkanałowych dym jest usuwany z przestrzeni garażu przez jeden (lub więcej) zbiorczy punkt wyciągowy. W celu przetłaczania dymu od miejsca pożaru do punktu wyciągowego stosowana jest odpowiednia ilość wentylatorów strumieniowych rozmieszczonych pod sufitem w przestrzeni garażu. Rolą wentylatorów strumieniowych jest takie ukierunkowanie przepływu dymu, aby ograniczyć zadymienie do możliwie niewielkiego obszaru. Dla większości typowych przypadków stosuje się systemy rewersyjne, w których kierunek wymuszonego przepływu dymu uzależniony jest od miejsca wykrycia pożaru. Rys. 5 Przykłady punktów nawiewno-wywiewnych wentylacji strumieniowej W systemach rewersyjnych punkty wyciągu dymu projektuje się zazwyczaj, jako nawiewnowywiewne tak, aby istniała możliwość dostarczania przez nie powietrza uzupełniającego w przypadku wystąpienia pożaru w innej strefie oddymiania. Zgodnie z zaleceniami normy BS dla systemów służących poprawie warunków ewakuacji - powierzchnia strefy detekcji (oddymiania) nie powinna przekraczać 2000 m 2. 6

8 Najbardziej typowym rodzajem wentylatorów strumieniowych są wentylatory osiowe typu jetfan. Wentylatory te są dostępne, zarówno jako modele pracujące jednokierunkowo, jak i rewersyjnie. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie również tzw. wentylatory indukcyjne (typ Cyclone), jednak nie są one jeszcze powszechnie stosowane w naszym kraju. Rys. 6(a) Wentylator typu Jet-fan (zdjęcie z materiałów firmy Flakt Woods) Rys. 6(b) Wentylator typu Cyclone (zdjęcie z materiałów firmy Colt) Podobnie, jak w przypadku systemów tradycyjnych, istotne jest zapewnienie dostatecznej ilości powietrza uzupełniającego (grawitacyjnie lub poprzez nawiew mechaniczny). CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ODDYMIANIA GARAŻY Garaże zamknięte, w których stosowane są systemy oddymiania charakteryzują się zazwyczaj stosunkowo otwartą geometrią i dużą powierzchnią przy jednocześnie niewielkiej wysokości. W zakresie charakterystyk geometrycznych garażu, największy wpływ na funkcjonowanie systemu oddymiania mają: wysokość garażu, występowanie pod sufitem garażu elementów konstrukcyjnych o znacznej głębokości typu belki i podciągi lub też instalacji o dużych gabarytach (np. kanały wentylacyjne), stopień otwartości układu przestrzennego garażu a także kształt garażu. Szczególnie istotna jest tutaj wysokość sufitu oraz rzędna spodu najniższych elementów konstrukcyjnych. Jeżeli chodzi o wysokość garażu, to w typowych sytuacjach projektowych spotyka się wysokości sufitu w przedziale od 2,40 do 3,40 m, przy czym w szczególnych przypadkach (np. kiedy konieczny jest dostęp samochodów dostawczych) spotyka się nawet garaże o wysokości przekraczającej 4 m. Należy zwrócić uwagę, iż w garażach bardzo niskich, blisko dolej granicy zakresu podanego powyżej, utrzymanie dobrych warunków ewakuacji przez dłuższy okres czasu (w więc na przykład w sytuacji, kiedy występują zwiększone długości przejść ewakuacyjnych) jest bardzo trudne, szczególnie kiedy pod stopem występują jeszcze elementy konstrukcyjne lub instalacje liniowe o dużych gabarytach dodatkowo utrudniające przepływ dymu. W skrajnych przypadkach spód takich elementów może się znajdować na wysokości 2,2 m nad posadzką, a więc zaledwie 40 cm powyżej poziomu referencyjnego 1,80 m, na którym oceniane są warunki widzialności. 7

9 Zjawisko to dotyczy oczywiście obu typów wentylacji oddymiającej stosowanej w garażach. Dodatkowym czynnikiem, który nie wpływa wprawdzie na samo funkcjonowanie systemu oddymiania, ale ma fundamentalne znacznie w podczas oceny spełnienia przez ten system wymogu funkcjonalnego zawartego w Warunków Technicznych, jest ilość i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z przestrzeni garażu. Ponieważ ocena warunków zadymienia odbywa się w kontekście czasu potrzebnego na ewakuację, można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że im dłuższy jest ten czas (np. ze względu na dłuższy czas wykrycia pożaru, zwiększoną długość przejść czy też niekorzystne umiejscowienie wyjść ewakuacyjnych), tym trudniejsze zadanie ma do wykonania system wentylacji oddymiającej, ponieważ musi utrzymać zadane warunki przez dłuższy okres czasu. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku garaży niechronionych instalacją tryskaczową (co dotyczy przeważającej większości przypadków w naszym kraju), ponieważ zakładamy dla nich przyrost wielkości i mocy pożaru aż do czasu rozpoczęcia działań gaśniczych co następuje zazwyczaj nie wcześniej niż po minutach od momentu powstania pożaru. Szczególnie istotnym aspektem w przypadku stanu zadymienia garażu po danym okresie czasu (a tym samym możliwych warunków ewakuacji) jest kwestia dostępności przynajmniej dwóch kierunków ewakuacji dla każdego obszaru garażu. Ponieważ polskie przepisy technicznobudowlane nie narzucają w przypadku przejść żadnych wymogów w tym zakresie, dość często spotyka się w naszym kraju rozwiązania architektoniczne, w których odległość z końca obszaru garażu stanowiącego pod względem ewakuacji ślepy zaułek jest bliska maksymalnej dopuszczalnej długości przejścia, tj. w tym przypadku 60 m (przy założeniu oddymiania i braku instalacji tryskaczowej). Jeżeli dodatkowo przejście to ma skomplikowany kształt i nie istnieje kontakt wzrokowy z obszarem, w którym znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne, to łatwo można wyobrazić sobie sytuację, w której pożar zlokalizowany w rejonie tego wyjścia może szybko odciąć drogę ucieczki osobom znajdującym się w odległym końcu takiego ślepego obszaru szczególnie w przypadku, gdy nie podejmą one z jakiegoś względu ewakuacji natychmiast po rozgłoszeniu sygnału alarmowego. W przypadku niskiego garażu, w którym obniżenie warstwy dymu do poziomu zagrażającego ewakuacji następuje relatywnie szybko, sytuacja taka jest właściwie nie do rozwiązania, bez względu na przyjęty typ instalacji oddymiającej. Jedynym rozwiązaniem byłoby bowiem lokalne odprowadzenie dużej ilości dymu blisko obszaru w którym wystąpił pożar (czyli blisko wyjścia ewakuacyjnego), a generalną zasadą jest oczywiście lokalizowanie punktów wywiewnych z dala od wyjść ewakuacyjnych. PORÓWNANIE SYSTEMÓW ODDYMIANIA GARAŻY Systemy wentylacji kanałowej sprawdzają się dobrze w garażach o znacznej wysokości, w których nie występują głębokie elementy konstrukcyjne. W takich przypadkach systemy te umożliwiają utrzymanie przez długi okres czasu - stabilnego podziału na warstwę górną (zadymioną) oraz warstwę dolną wolną od dymu. Jako umowną granicę można tutaj przyjąć wysokość sufitu rzędu 2,6 3,0 m, chociaż warto wspomnieć, iż powoływana już norma NBN zaleca stosowanie systemów kanało- 8

10 wych jedynie w garażach o wysokości odpowiednio 2,8 m i 3,8 m (odpowiednio dla garaży z instalacją tryskaczową i bez takiej instalacji). Wymóg ten wydaje się być jednak dość arbitralny. W przypadku garaży, w których występują znaczne ilości instalacji liniowych (np. instalacje ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, kanały systemów klimatyzacji itd., problemem jest często właściwa koordynacja kanałów instalacji oddymiającej z takimi instalacjami. Dla niektórych instalacji (np. kanalizacji) istnieje konieczność zachowania zadanych poziomów i spadków. Jednocześnie zbyt częste zmiany kierunków i poziomu kanałów wentylacji oddymiającej nie są wskazane, ponieważ zwiększają opory przepływu dla takiego systemu. W garażach o niewielkiej wysokości może to prowadzić do trudności w koordynacji powyższych systemów. Wady takiej nie mają systemy bezkanałowe. Podstawową zaletą wentylacji oddymiającej strumieniowej jest właśnie łatwiejsza koordynacja z instalacjami liniowymi (np. ciągi wodnokanalizacyjne, kanały wentylacyjne, korytka kablowe itd.), a zatem możliwość stosowania jej w stosunkowo niskich garażach. Jedynym wyjątkiem jest tutaj instalacja tryskaczowa, która jak już wspomniano, musi być odpowiednio skoordynowana z wentylacją oddymiającą, aby ograniczyć niekorzystny jej wpływ na zadziałanie tryskaczy. W przypadku wentylacji strumieniowej jest to zadanie trudniejsze (choć oczywiście możliwe do wykonania) ze względu na możliwość wystąpienia bardzo silnych strumieni powietrza bezpośrednio na wylocie wentylatorów strumieniowych. Należy też jeszcze raz podkreślić, iż po uruchomieniu wentylatorów strumieniowych należy się generalnie spodziewać zaburzenia gorącej warstwy dymu (przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzennym obszaru, na którym występuje zadymienie pod sufitem). Zjawisko to może wpływać niekorzystnie na warunki ewakuacji. Z tego też powodu w znakomitej większości przypadków konieczne jest opóźnienie zadziałania tych wentylatorów o odpowiedni okres czasu, wynikający z przewidywanego czasu ewakuacji. Opóźnienie to nie dotyczy oczywiście głównych wentylatorów wyciągowych, które powinny być załączane bezpośrednio po wykryciu pożaru, aby zapewnić jak najszybsze odprowadzanie dymu z przestrzeni garażu. W przypadku garaży bardzo wysokich (powyżej ok. 4 m) wpływ wentylatorów strumieniowych na odpowiednie ukierunkowanie przepływu dymu jest dość ograniczony, a zarazem duża głębokość zbiornika dymu pozwala na bardziej ekonomiczne rozmieszczenie kanałów oddymiających (ponieważ można sobie pozwolić na zastosowanie mniejszej ilości kratek wyciągowych o większej wydajności). Dla garaży takich bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest zazwyczaj wentylacja kanałowa. Podsumowując należy stwierdzić, iż decyzja, co do wyboru najbardziej odpowiedniej strategii oddymiania garażu w tym oczywiście również decyzja, który rodzaj systemu jest najbardziej racjonalny w danej sytuacji zależy przede wszystkim od czynników takich, jak wysokość garażu, jego powierzchnia oraz układ geometryczny, przewidywana ilość instalacji liniowych, a także od przewidywanego układu ewakuacji z obszaru garażu. Decyzja ta musi być zawsze podjęta indywidualnie dla rozpatrywanego obiektu, przy uwzględnieniu wszystkich powyższych aspektów. 9

11 LITERATURA: [1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [2] British Standard :2006 Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks [3] NBN S : 2006 Protection incendie dans les bâtiments - Conception des systèmes d'évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) des bâtiments de parking intérieurs (Fire protection in buildings - Design and calculation of smoke and heat extraction installations - Part 2: Covered car parking buildings) [4] Fire Safety Requirements for ductless jet fans systems in car parks, Fire Safety and Shelter Department, Singapore Civil Defence Force (FSR 3:2008) [5] D. Ratajczak, Wentylacja pożarowa garaży: nowa norma, Ochrona Przeciwpożarowa Nr 3/2006 (17) [6] M. Skaźnik, Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. I), Ochrona Przeciwpożarowa Nr 2/2007 (20) [7] M. Skaźnik, Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z garaży (cz. II), Ochrona Przeciwpożarowa Nr 3/2007 (21) [8] R. Cullinan, Pożary w garażach, Ochrona Przeciwpożarowa Nr 2/2010 (32) [9] D. Brzezińska, D. Ratajczak, Wentylacja oddymiająca w garażach, Ochrona Przeciwpożarowa Nr 3/2010 (33) [10] H.P. Morgan B, B Vanhove, J-C DeSmedt, On the Design of Impulse Ventilation for Smoke Control in Car Parks 10

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku VI Warsztaty Szkoleniowe Śmigiel 2016 Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Wykorzystując wieloletnie doświadczenia firmy DLK w zakresie oddymiania w niniejszym artykule przedstawiono nowoczesny system wentylacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Obiekty nietypowe 1. Galerie handlowe 2. Hale widowiskowo-sportowe 3. Tunele

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania 1. Wstęp. Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność projektowania instalacji oddymiającej

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS 1. Wstęp: Symulacje komputerowe CFD mogą posłużyć jako narzędzie weryfikujące klasę odporności ogniowej wentylatora,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych dr inż. Rafał Porowski Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych Najprostszym sposobem usuwania dymu i ciepła z obiektów jednokondygnacyjnych jest oddymianie grawitacyjne. Polega to na samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach mgr inż. Wojciech Węgrzyński mgr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Grzegorz Krajewski Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r.

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r. Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r. Wentylacja pożarowa i ewakuacja ludzi z budynków wysokościowych wykorzystanie narzędzi inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia dr inż. Piotr Tofiło Plan prezentacji Co to jest SFPE? Geneza powstania SIBP Cele SIBP Przedsięwzięcia realizowane Przedsięwzięcia planowane 1 Society of Fire Protection

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich prezentacja na temat: Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich Grzegorz Kubicki Politechnika Warszawska Wydział IBHIŚ STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH ŚREDNIOWYSOKICH

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

System wentylacji strumieniowej parkingów. Krótki opis systemu

System wentylacji strumieniowej parkingów. Krótki opis systemu System wentylacji strumieniowej parkingów Krótki opis systemu System wentylacji strumieniowej parkingów Inteligentne rozwiązanie zaczyna się od projektowania Skuteczne projektowanie systemu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1 Warsaw Spire Tower Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku wysokościowego - studium przypadku Ryszard Małolepszy 1 Wprowadzenie Kompleks Warsaw Spire to wyjątkowe połączenie wizji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA POŻAROWA WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I POLSKICH NORM

WENTYLACJA POŻAROWA WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I POLSKICH NORM WENTYLACJA POŻAROWA WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I POLSKICH NORM Mariusz Sobecki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Szkolenie doskonalące Stowarzyszenia Pożarników Polskich Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska ul. Szlifierska 21 lok. 25 01-461 Warszawa Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia Raport z obliczeń numerycznych

Bardziej szczegółowo

> zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi, możli- wości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji

> zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi, możli- wości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW BEZPIECZNYCH POŻAROWO W ASPEKCIE ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH dr inż. Dariusz Ratajczak GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Ramowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego zawarte

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie.

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. Wentylacja tuneli Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie

Bardziej szczegółowo

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2

OKAPY PRZYŚCIENNE OKAPY CENTRALNE OKAPY - INFORMACJE TECHNICZNE 2 OKAPY WENTYLACYJNE Nowoczesne kuchnie wyposażane są w instalacje wentylacyjne, których zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń (cząstek tłuszczów, zapachów, nadmiaru ciepła) wydzielających się podczas

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot wytycznych. 2. Zalecenia projektowe. W-001 Systemy usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1:

1. Przedmiot wytycznych. 2. Zalecenia projektowe. W-001 Systemy usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1: 1. Przedmiot wytycznych Niniejszy dokument zawiera propozycje w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących systemów do usuwania dymu z wydzielonych klatek schodowych. Dotyczą one klatek schodowych w niskich

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Problem pożarów w tunelach drogowych w Polsce do niedawna nie występował, ze względu na niewielką liczbę takowych obiektów inżynierskich. W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Dlaczego nawiew mechaniczny? A) System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku?

Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku? prezentacja na temat: Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku? Małgorzata Król Politechnika Śląska Zastosowanie okien oddymiających w grawitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak Systemy oddymiania Systemy oddymiania Inwestycja w Twoje bezpieczeństwo Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają,

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Teoria pożarów Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Plan ćwiczeń 14 godzin Moc pożaru Urządzenia detekcji pożaru, elementy pożaru Wentylacja pożarowa Czas ewakuacji CFAST

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU PANEL DYSKUSYJNY Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Problemy, Metody, Rozwiązania Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH J.P.PROJEKT Jacek Podyma ul. Polska 74 60-401Poznań tel. 606-241-623 e-mail: biuro@jpp.com.pl http://www.jpp.com.pl/ SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH CZĘŚĆ 1: OBIEKTY PM, ZL Opracowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU PODZIEMNEGO DLA POTRZEB OCENY WARUNKÓW EWAKUACJI I SKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU PODZIEMNEGO DLA POTRZEB OCENY WARUNKÓW EWAKUACJI I SKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANEGO SYSTEMU ODDYMIANIA INBEPO Sp. z o.o. Siedziba: ul. Ignacego Domeyki 9a 53-209 Wrocław Biuro tel.: +48 71 7874900 Biuro: ul. Krzycka 90f E-mail: inbepo@inbepo.pl Web: www.inbepo.pl SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa)

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Hazards Control Lech Forowicz Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Pożar wybucha gwałtownie na środku pomieszczenia nr 1, na poziomie podłogi. Zapaleniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treści Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyścienny OWCS str. 7 Okap przyścienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Odporność ogniowa konstrukcji a skuteczność oddzieleń przeciwpożarowych

Odporność ogniowa konstrukcji a skuteczność oddzieleń przeciwpożarowych Odporność ogniowa konstrukcji a skuteczność oddzieleń przeciwpożarowych mgr inż. Piotr Smardz INBEPO Sp. z o.o. Konferencja Techniczna Inżynieria Pożarowa Budynków, Poznań 11 marca 2015 Wymagania dla elementów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 budynku Ikar SGGW Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/5 1. Drogi pożarowe Na terenie budynku Ikar SGGW w Warszawie

Bardziej szczegółowo