01814/12/Z00NP Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012"

Transkrypt

1 01814/12/Z00NP Warszawa Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska ul. Szlifierska 21 lok Warszawa Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego.

2 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 2 Spis treści 1 Podstawy formalne Podstawy merytoryczne Przedmiot opracowania Krótka charakterystyka obiektu Obliczenia procesu ewakuacji Scenariusze rozwoju pożaru Pożar trzech samochodów w przestrzeni garażu Pożar w butikach przyległych do pasażu Pożar w wielkopowierzchniowym sklepie wyposażonym w system mechanicznej wentylacji oddymiającej indywidualniebłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 6.4 Pożar w wielkopowierzchniowym sklepie wyposażonym w system grawitacyjnej wentylacji oddymiającej indywidualniebłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7 Kryteria oceny Symulacje rozprzestrzeniania się ciepła i dymu Model numeryczny Modele matematyczne Warunki brzegowe i początkowe Garaż podziemny Opis systemu wentylacji garażu podziemnego Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD Analiza wyników symulacji... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10 Pasaż handlowo-usługowy i sklepy o powierzchni mniejszej niż 800 m Opis systemu wentylacji Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD... 45

3 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP Analiza wyników symulacji Sklepy o powierzchni ponad 800 m² na parterze oraz pod częścią kinową centrum handlowego Opis systemu wentylacji Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD Analiza wyników symulacji Sklepy o powierzchni ponad 800 m² na pierwszym piętrze centrum handlowego Opis systemu wentylacji Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD Analiza wyników symulacji Ocena zaproponowanych rozwiązań... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 14 Uwagi dodatkowe... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 4 1 Podstawy formalne Podstawy formalne niniejszego zlecenia stanowią: zlecenie firmy Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska otwarte dnia r., umowa nr 1814/12/Z00NP, dokumentacja architektoniczna z dnia r. przekazana w formie elektronicznej w dniu r., uzupełnienie dokumentacji architektonicznej z dnia r. przekazane w formie elektronicznej w dniu r., rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych w garażu podziemnym otrzymane w dniu r. oraz scenariusz uruchamiania wentylatorów w trybie wentylacji bytowej otrzymany w formie elektronicznej od firmy Flakt-Woods w dniu r. 2 Podstawy merytoryczne Podstawy merytoryczne niniejszego opracowania stanowią zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej zawarte w normie NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2012 Edition, norma NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting 2012 Edition, norma PN-EN :2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień Zestawy urządzeń, jak również uznane zasady wiedzy technicznej. Obliczenia numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła zostały przeprowadzone w oprogramowaniu ANSYS Fluent. Obliczenia przewidywanego czasu ewakuacji ludzi z obiektu budowlanego zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania buildingexodus. 3 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania są systemy wentylacji pożarowej oraz system wentylacji bytowej garażu podziemnego nowej części rozbudowywanego Centrum Handlowego Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia.

5 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 5 Zakres opracowania obejmuje system wentylacji oddymiającej przestrzeni handlowo-usługowej oraz system wentylacji pożarowej z wykorzystaniem wentylatorów strumieniowych w garażach, pełniącego także funkcję wentylacji bytowej. Celem zastosowanych systemów wentylacji pożarowej jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i toksycznych produktów spalania powstałych wskutek wybuchu pożaru, a przez to zapewnienie wymaganych warunków ewakuacji, oraz poprawienie warunków prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 4 Krótka charakterystyka obiektu. Projektowane Centrum Handlowo-Usługowe zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Centrum Handlowego Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Istniejąca część zostanie oddzielona od części nowobudowanej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz bramą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60, w związku z czym obydwie części będą traktowane jako odrębne obiekty budowlane. Ze względu na swoją wysokość (tj. 22,12 m) budynek został zakwalifikowany przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. do grupy budynków średniowysokich (SW). Liczba kondygnacji nadziemnych części handlowo-usługowej wraz z salami kinowymi wynosi trzy. Na kondygnacjach 0 i +1 znajduje się galeria handlowo-usługowa, zaś na poziomie +2 kina. Pod budynkiem w części podziemnej znajduje się jednokondygnacyjny garaż. Część handlowo-usługowa oraz sale kinowe zostały zakwalifikowane przez Rzeczoznawcę m.in. zabezpieczeń ppoż. do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, natomiast garaże oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne zakwalifikowano, jako pomieszczenia kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m 2. Dla budynku przyjęto klasę C odporności pożarowej. Zasadniczy podział obiektu na strefy pożarowe jest następujący: - strefa pożarowa 1 dwukondygnacyjna część handlowo-usługowa obejmująca powierzchnie handlowo-usługowe o powierzchni około m 2, - strefa pożarowa 2 jednokondygnacyjny garaż podziemny o powierzchni około m 2,-

6 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 6 - strefa pożarowa 3 strefa pożarowa kin i projektorni o powierzchni około m 2. Dodatkowe strefy pożarowe w budynku tworzą, m.in.: - klatki schodowe, - korytarze komunikacyjne traktowane jak przedsionki przeciwpożarowe, - pompownia pożarowa, wentylatornie, rozdzielnie elektryczne, szyby instalacyjne wydzielone pożarowo i zamykane drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji, - wybrane pomieszczenia techniczne, wybrane pomieszczenia magazynowe. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiono na rys Obiekt wyposażono w następujące instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej: - system sygnalizacji pożaru (ochrona pełna budynku) z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej, - stałe urządzenia gaśnicze wodne w części nadziemnej obiektu instalacja tryskaczowa z zastosowaniem tryskaczy szybkiego reagowania RTI<50, - wentylację zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych poprzez wytworzenie nadciśnienia, - system mechanicznej wentylacji oddymiającej w części handlowo-usługowej, - system wentylacji pożarowej garażu podziemnego z wentylatorami strumieniowymi, - dźwiękowy system ostrzegawczy, - interkomy pożarowe w wybranych holach i korytarzach komunikacyjnych połączone z centrum monitoringu, - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu, - drzwi i bramy przeciwpożarowe sterowane z systemu sygnalizacji pożaru, - instalacja odgromowa. Przestrzeń garażu została podzielona na osiem stref detekcji pożaru, przedstawionych na rys. 1. Opis systemu wentylacji pożarowej garażu znajduje się w

7 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 7 rozdziale 9. Przestrzeń centrum handlowo-usługowego została podzielona na 5 stref dymowych przedstawionych na rys. 2 i 3. Opis systemu wentylacji oddymiającej centrum handlowo-usługowego znajduje się w rozdziałach

8 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 8 Rysunek 1. Rzut garażu na kondygnacji -1 wraz z podziałem na strefy detekcji.

9 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 9 Strefa dymowa 1 Strefa dymowa 2 Strefa dymowa 4 Strefa dymowa 3 Strefa dymowa 5 Kurtyna dymowa Rysunek 2. Rzut parteru budynku wraz z podziałem na strefy dymowe.

10 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 10 Food court Strefa dymowa 1 Strefa dymowa 2 Strefa dymowa 4 Strefa dymowa 3 Strefa dymowa 5 Kurtyna dymowa Rysunek 3. Rzut pierwszego piętra budynku wraz z podziałem na strefy dymowe.

11 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 11 Rysunek 4. Rzut drugiego piętra (poziom kin) budynku.

12 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 12 5 Obliczenia procesu ewakuacji Celem przeprowadzonych obliczeń komputerowych procesu ewakuacji była analiza wymaganego czasu ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu podziemnego oraz przestrzeni handlowej nowobudowanej części Centrum Handlowego Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Otrzymane wyniki wykorzystano do analiz systemów wentylacji pożarowej. Sumaryczny wymagany czas ewakuacji składa się z następujących składowych: czas detekcji i alarmowania; czas rozpoznania i reakcji (ang. pre-movement time); czas przejścia; margines bezpieczeństwa. Czas detekcji i alarmowania to czas potrzebny na wykrycie pożaru oraz ogłoszenie w budynku alarmu pożarowego. Na potrzeby analiz przyjęto, że czas ten będzie wynosił 60 sekund w garażu podziemnym oraz 120 sekund w części handlowo-usługowej. Czas rozpoznania i reakcji jest to czas potrzebny na podjęcie decyzji o ewakuacji oraz zakończenie bieżących czynności. Czas ten określany jest w zależności od klasy systemu alarmowania, złożoności budynku, systemu zarządzania budynkiem oraz klasy użytkowników budynku. Czas przejścia stanowi sumę czasów potrzebnych na pokonanie drogi do wyjścia ewakuacyjnego oraz oczekiwanie w kolejce do wyjścia ewakuacyjnego. Dla każdej ze stref pożarowych określano czas ewakuacji dla dwóch prawdopodobnych scenariuszy rozmieszczenia i reakcji osób znajdujących się w obiekcie: 1) W strefie pożarowej znajduje się około 33% maksymalnej ilości osób rozmieszczonych w sposób losowy. Całkowity czas ewakuacji zależy głównie od czasu opóźnienia ewakuacji wszystkich osób w budynku i jest określany, jako suma czasu rozpoznania i reakcji 99% osób w budynku oraz czasu przejścia. 2) W strefie pożarowej znajduje się maksymalna liczba osób rozmieszczona w sposób losowy. Całkowity czas ewakuacji zależy przede wszystkim od momentu rozpoczęcia ewakuacji przez pierwsze osoby, oraz czasu oczekiwania osób ewakuujących się przy wyjściach z zagrożonej strefy pożarowej. Czas ten określany

13 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 13 jest, jako suma czasu rozpoznania i reakcji pierwszych osób w budynku oraz czasu przejścia. Powyższe scenariusze są zgodne z założeniami dokumentu PD The application of firesafety engineering principles to firesafety design of buildings. Part 6: Human factors: life safety strategies Occupants evacuation, behaviour and condition (Sub-System 6). Rysunek 5. Model przestrzeni garażu do obliczeń wymaganego czasu ewakuacji Obliczenia prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania buildingexodus w wersji Program ten umożliwia prowadzenie obliczeń czasów ewakuacji osób z uwzględnieniem rzeczywistego układu architektonicznego budynku oraz wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów opisujących zachowanie osób się ewakuujących. Obliczenia prowadzono dla strefy pożarowej garażu podziemnego oraz dla strefy pożarowej części usługowo-handlowej. Maksymalna liczba osób

14 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 14 w garażu podziemnym przyjęta do analiz wynosiła osób, natomiast w częściu usługowo-handlowej osób. Parametry fizycznej każdej z osób były dobierane losowo przez program, według zadanego algorytmu podziału populacji. Populacja składała się z: Mężczyzn w wieku od 17 do 29 lat 16%; Mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat 30%; Mężczyzn w wieku od 51 do 80 lat 14%; Kobiet w wieku od 17 do 29 lat 13%; Kobiet w wieku od 30 do 50 lat 20%; Kobiet w wieku od 51 do 80 lat 7%. Rysunek 6. ewakuacji Model przestrzeni pasaży handlowych na kondygnacji 0 do obliczeń wymaganego czasu

15 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 15 Rysunek 7. ewakuacji Model przestrzeni pasaży handlowych na kondygnacji +1 do obliczeń wymaganego czasu

16 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 16 Rysunek 8. Rozkład osób w symulacji ewakuacji z przestrzeni garażu na kondygnacji -1. W obliczeniach przyjęto, że osoba jest bezpieczna, jeżeli spełniony został jeden z poniższych warunków: wyszła na zewnątrz budynku, wyszła do innej strefy pożarowej, weszła do obudowanej klatki schodowej. Całkowity maksymalny czas ewakuacji osób z garażu zamkniętego wynosił 220 s. Całkowity maksymalny czas ewakuacji osób z przestrzeni centrum handlowego wynosił 710 s. Po uwzględnieniu bezwymiarowego współczynnika bezpieczeństwa Y=1,2 całkowity wymagany czas ewakuacji osób z garażu wyniósł 264 sekundy, a całkowity wymagany czas ewakuacji osób z przestrzeni centrum handlowego wyniósł 852 sekundy od momentu ogłoszenia alarmu pożarowego. Wyniki obliczeń ewakuacji dla wybranych chwil czasowych przedstawiono w załączniku nr 1. UWAGA: W przypadku wydłużenia czasu detekcji i alarmowania, na przykład w wyniku nieprawidłowych działań podjętych przez obsługę budynku, całkowity czas ewakuacji osób z budynku również ulegnie wydłużeniu. 6 Scenariusze rozwoju pożaru W celu oceny skuteczności funkcjonowania przyjętych rozwiązań wentylacji pożarowej i oddymiającej w nowobudowanej części budynku Centrum Handlowego Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia, przyjęto następujące lokalizacje pożaru: A. Pożar samochodu osobowego w strefie detekcji H garażu podziemnego, B. Pożar samochodu osobowego w strefie detekcji B garażu podziemnego, C. Pożar samochodu osobowego w strefie detekcji C garażu podziemnego, D. Pożar w przyległym do pasażu handlowego na parterze budynku, w strefie dymowej nr 1, E. Pożar w obszarze food court na pierwszym piętrze budynku, w strefie dymowej nr 1, F. Pożar w sklepie wyposażonym w system indywidualnej mechanicznej wentylacji pożarowej na parterze budynku,

17 Strumieo wyzwalanego ciepła [MW] Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 17 G. Pożar w sklepie wyposażonym w system indywidualnej grawitacyjnej wentylacji pożarowej na pierwszym piętrze budynku, 6.1 Pożar samochodu w przestrzeni garażu Ze względu na wyposażenie garażu w instalację tryskaczową, do obliczeń numerycznych przyjęto krzywą rozwoju pożaru 1 samochodu osobowego, opracowaną w ośrodku TNO w Holandii. Całkowity czas analizy wynosił 20 minut. Maksymalna moc całkowita pożaru osiągana w czasie analizy wynosi 6 MW. Krzywą pożaru wykorzystaną w analizach przedstawiono na rys. 9. Lokalizacje źródeł pożaru przedstawiono na rys. 22 w rozdziale Czas [s] Rysunek 9. Krzywa rozwoju pożaru przyjęta do analiz. Przyjęto, że dym powstaje w wyniku niezupełnego spalania mieszaniny materiałów palnych o uśrednionym efektywnym cieple spalania wynoszącym 24,00 MJ/kg i uśrednionym współczynniku dymotwórczości wynoszącym Ys=0,11 kg/kg. Założono, że detekcja pożaru nastąpi w czasie 60 sekund od wybuchu pożaru i bez żadnych opóźnień centrala systemu sygnalizacji pożaru przekaże sygnał sterowania automatycznego do centrali sterującej systemem usuwania dymu i ciepła. Natychmiast po otrzymaniu sygnału zatrzymana zostanie wentylacja bytowa. Uruchomione zostaną wentylatory wyciągowe w strefie pożarowej, w której nastąpiła

18 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 18 detekcja oraz otworzą się klapy pożarowe na szachtach wentylacyjnych. Koincydencja dwóch czujek w strefie pożarowej powoduje przekazanie informacji o wystąpieniu pożaru do stacji monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. W analizach założono, że czas ten nie przekroczy 90 sekund. 6.2 Pożar w przestrzeniach usługowo-handlowych W celu oceny skuteczności funkcjonowania wentylacji oddymiającej jako reprezentatywny przyjęto pożar w sklepie na parterze budynku (Scenariusz D, rys. 10). W celu oceny maksymalnej temperatury dymu usuwanego przez system mechanicznej wentylacji oddymiającej przyjęto pożar w przestrzeni food court na pierwszym piętrze budynku (Scenariusz E, rys. 11). Jako reprezentatywny dla wszystkich sklepów wyposażonych w system mechanicznej wentylacji oddymiającej, przyjęto pożar w przestrzeni sklepu o powierzchni 1969 m² (Scenariusz F, rys. 12). Jako reprezentatywny dla wszystkich sklepów wyposażonych w system grawitacyjnej wentylacji oddymiającej, przyjęto pożar w przestrzeni sklepu o powierzchni 1893 m² (Scenariusz G, rys. 13). Pomieszczenia handlowe, w których zlokalizowano pożary są chronione przez instalację tryskaczową z tryskaczami szybkiego reagowania o RTI<50. Dla tych lokalizacji pożaru przyjęto, że całkowity maksymalny strumień wyzwalanego ciepła (HRR) wynosi kw. Maksymalna moc pożaru osiągana jest w 275 sekundzie od wybuchu pożaru i od tego momentu do końca trwania obliczeń nie zmienia się. Do 275 sekundy moc pożaru zmienia się zgodnie z krzywą αt 2, przy współczynniku wzrostu pożaru (α) wynoszącym 0,0468 kw/s 2. Przyjęto, że dym powstaje w wyniku niezupełnego spalania mieszaniny materiałów palnych o uśrednionym efektywnym cieple spalania wynoszącym 20,00 MJ/kg i uśrednionym współczynniku dymotwórczości wynoszącym 0,10 kg/kg.

19 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 19 Żródło ognia dla scenariusza D Rysunek 10. Lokalizacja pożarów w sklepie na parterze budynku. Żródło ognia dla scenariusza E Rysunek 11. Lokalizacja pożaru w pasażu handlowym na pierwszym piętrze.

20 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 20 Żródło ognia dla scenariusza F Rysunek 12. Lokalizacja pożaru w sklepie na parterze. Żródło ognia dla scenariusza G Rysunek 13. Lokalizacja pożaru w sklepie na pierwszym piętrze budynku. 7 Kryteria oceny W celu oceny skuteczności funkcjonowania systemu wentylacji pożarowej przyjęto następujące kryteria oceny:

21 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 21 - przewidywana temperatura na przejściach i drogach ewakuacyjnych na poziomie 2,0 m nie powinna przekraczać 60 C, - przewidywana temperatura dymu w warstwie podstropowej nie powinna przekraczać 200 C, strumień ciepła na drodze promieniowania od warstwy dymu mniejszy niż 2,50 kw/m², - przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem na poziomie 2,0 m od posadzki poziomu poddanego analizie nie powinien być mniejszy niż 10 m. 8 Obliczenia numeryczne rozprzestrzeniania się ciepła i dymu W celu oceny skuteczności odprowadzenia dymu i ciepła powstałego na skutek pożaru przeprowadzono obliczenia numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła z użyciem programu komercyjnego ANSYS Fluent w wersji Program ten pozwala na prowadzenie analiz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w różnego typu obiektach budowlanych. Został on pozytywnie zweryfikowany w Zakładzie Badań Ogniowych. Analiza rozprzestrzeniania się dymu i ciepła obejmuje następujące etapy: opracowanie modelu numerycznego analizowanej przestrzeni, przeprowadzenie dyskretyzacji obszaru przy pomocy siatki numerycznej, zdefiniowanie problemu i wybór odpowiednich modeli matematycznych opisujących zachodzące zjawiska, zdefiniowanie warunków początkowych i brzegowych, przeprowadzenie obliczeń, które polegają na numerycznym rozwiązaniu układów równań różniczkowych, 8.1 Model numeryczny W celu przeprowadzenia obliczeń numerycznych przygotowano trójwymiarowe modele (3D): - pasażu Galerii Handlowo-Usługowej wraz przyległym sklepem, w którym zlokalizowano pożar oraz przestrzenią food court (rys ); - sklepu wielkopowierzchniowego wyposażonego w indywidualny system mechanicznej wentylacji oddymiającej (rys. 17);

22 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 22 - sklepu wielkopowierzchniowego wyposażonego w indywidualny system grawitacyjnej wentylacji oddymiającej (rys. 18); - strefy pożarowej garażu podziemnego (rys. 19). W związku z rozmiarami strefy pożarowej obejmującej pasaż rozpatrywanej Galerii Handlowo-Usługowej przygotowano model obejmujący przestrzeń pasażu handlowego wraz ze sklepami, w których zlokalizowano pożar. W modelu pominięto pozostałe sklepy, zakładając, że nie będą one w znaczący sposób wpływać na przepływ powietrza w przestrzeni pasażu. W modelu uwzględniono drzwi do klatek schodowych wyposażone w system różnicowania ciśnień, zgodnie z założeniami projektowymi dla tych systemów. Każdy z opracowanych modeli poddano dyskretyzacji za pomocą niestrukturalnej tetrahedralnej siatki numerycznej, dzieląc analizowaną przestrzeń na skończoną liczbę objętości kontrolnych zwaną liczbą elementów. Całkowita liczba elementów wynosiła odpowiednio: - dla modelu pasażu handlowego, około elementów, - dla modeli sklepów wielkopowierzchniowych, około elementów, - dla modelu garażu podziemnego, około elementów. Rozmiar siatki zmieniał się w przedziale od 10 cm w rejonie pożaru oraz pobliżu elementów systemu wentylacji pożarowej do 40 cm na granicach rozpatrywanej strefy pożarowej. Przeprowadzona została analiza wpływu siatki na wynik rozwiązania. Przyjęty do obliczeń rozmiar siatki nie wpływa na wynik rozwiązania. W rejonach, w których spodziewano się występowania dużych gradientów (m.in.: obszar sąsiadujący ze źródłem pożaru oraz wlotów i wylotów powietrza) dokonano zagęszczenia siatki numerycznej (rys ).

23 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 23 Kurtyna dymowa na wys. 4,50 m powyżej posadzki kond. +1 Punkty wyciągowe o sumarycznej wydajności m³/h Kurtyna dymowa na wys. 4,50 m powyżej posadzki kond. +1 Pomieszczenie ze źródłem pożaru Drzwi stanowiące źródło powietrza kompensacyjnego Rysunek 14. Opracowany trójwymiarowy model numeryczny przestrzeni pasażu centrum, wraz z zaznaczonymi poszczególnymi elementami systemu wentylacji oddymiającej.

24 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 24 Rysunek 15. Model numeryczny pasażu handlowego. Rysunek 16. Zbliżenie fragmentu modelu numerycznego pasażu handlowego obejmującego strefę dymową 1 i część food court.

25 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 25 Witryna stanowiąca źródło powietrza kompensacyjnego Kratki wyciągowe Rysunek 17. Opracowany trójwymiarowy model numeryczny przestrzeni sklepu wielkopowierzchniowego oddymianego w sposób mechaniczny. Witryna stanowiąca źródło powietrza kompensacyjnego Klapy dymowe Rysunek 18. Opracowany trójwymiarowy model numeryczny przestrzeni sklepu wielkopowierzchniowego oddymianego w sposób grawitacyjny.

26 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 26 Rysunek 19. Opracowany trójwymiarowy model numeryczny przestrzeni garażu podziemnego.

27 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 27 Rysunek 20. Zagęszczenie siatki numerycznej na modelu wentylatora strumieniowego wykorzystanego w analizach. Rysunek 21. Zagęszczenie siatki numerycznej na modelu klapy dymowej wykorzystanej w analizach. 8.2 Modele matematyczne Dla potrzeb niniejszej analizy rozprzestrzeniania się dymu i ciepła przyjęto następujące modele matematyczne opisujące zachodzące zjawiska: - model turbulencji realizable k-, - model pożaru objętościowe źródło ciepła i dymu uwzględniające zmienność produkcji w czasie, - model promieniowania P1, - model wymiany ciepła. 8.3 Warunki brzegowe i początkowe Dla przeprowadzonych obliczeń przyjęto, że temperatura powietrza wewnątrz analizowanych przestrzeni wynosi 20 C, zaś temperatura powietrza kompensacyjnego i otoczenia wynosi 18 C.

28 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 28 W celu rozwiązania zjawisk związanych z wymianą ciepła przyjęto współczynnik przejmowania ciepła przegród budowlanych wewnątrz budynku równy 8,00 W/m 2 K, oraz na zewnątrz budynku równy 25,00 W/m 2 K. Założono także, że obudowę analizowanych przestrzeni stanowią ściany o grubości 0,30 m i stropy o grubości 0,30 m wykonane z betonu o podanych poniżej właściwościach: gęstość kg/m 3, przewodność cieplna 1,70 W/mK, ciepło właściwe 0,75 kj/kgk. Fasady sklepów wykonano ze ścian przeszklonych, o grubości około 2cm oraz właściwościach: gęstość kg/m 3, przewodność cieplna 0,80 W/mK, ciepło właściwe 0,8 kj/kgk. Obliczenia przeprowadzono z krokiem czasowym 0,1 s. Całkowity czas analizy ograniczono do 1200 s (20 minut).

29 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 29 9 Garaż podziemny 9.1 Opis systemu wentylacji garażu podziemnego W celu usuwania dymu i ciepła powstałego w skutek pożaru zaprojektowany będzie system wentylacji pożarowej z wykorzystaniem wentylatorów strumieniowych. System będzie składał się z szachtów nawiewnych i wyciągowych oraz wentylatorów strumieniowych rozmieszczonych pod stropem kondygnacji. Ze względu na znaczną powierzchnię garażu zaproponowano jego podział na 8 stref detekcji, będących jednocześnie strefami dymowymi. Granice stref detekcji przedstawiono na rys. 22. W każdej strefie dymowej znajduje się szyb wyciągowy o wydajności m³/h. Szyb wyciągowy NW-3 jest wspólny dla stref dymowych G i H, zaś Szacht wyciągowy NW 4 jest wspólny dla stref dymowych A i B. Wydajność wyciągu oraz nawiewu pożarowego w zależności od strefy detekcji w której wykryto pożar przedstawiono w Tablicy 1. W przestrzeni podstropowej garaży na wysokości około 3,10 m powyżej posadzki rozmieszczono wentylatory strumieniowe typu 40JT-4SP-UBD-TB i 40JT-4SP-RDD-TB (odpowiednio jedno- i dwukierunkowe). Rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych pokazano na rys. 22. Parametry techniczne wentylatorów strumieniowych z karty katalogowej producenta urządzeń: 40JT-4SP-UBD-TB (jednokierunkowy) Przepływ 2,47 m³/s; Siła ciągu 55 N; Średnica wylotu 400 mm. 40JT-4SP-RDD-TB (dwukierunkowy) Przepływ 2,34 m³/s; Siła ciągu 52 N; Średnica wylotu 400 mm.

30 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 30 Lokalizacja pożaru: Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Rysunek 22. Podział garażu na strefy dymowe, lokalizacja szachtów wyciągowych i nawiewnych, rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych oraz lokalizacja pożaru testowego dla poszczególnych scenariuszy.

31 Tabela 1. Wydajności i tryb pracy szachtów w zależności od miejsca wykrycia pożaru. Strefa detekcji NP 1 NW 2 NW 3 NW 4 NW 5 NW 6 NW 7 Zamknięcia bram pożarowych A Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Nawiew m³/h Nawiew m³/h --- Zamknięta brama 1 Otwarta brama 2, 3, 4 B Nawiew m³/h Nawiew m³/h --- Wyciąg m³/h --- Nawiew m³/h --- Otwarta brama 1, 2, 3, 4 C --- Nawiew m³/h --- Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Nawiew m³/h --- Otwarta brama 1, 2, 3, 4 D Nawiew m³/h Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Nawiew m³/h Otwarta brama 1, 2, 3, 4 E --- Nawiew m³/h --- Nawiew m³/h --- Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Zamknięta brama 4 Otwarta brama 1, 2, 3 F Nawiew m³/h Wyciąg m³/h --- Nawiew m³/h Nawiew m³/h Zamknięta brama 2 Otwarta brama 1, 3, 4 G Nawiew m³/h Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Nawiew m³/h --- Otwarta brama 1, 2, 3, 4 H Nawiew m³/h Nawiew m³/h Wyciąg m³/h Nawiew m³/h --- Otwarta brama 1, 2, 3, 4

32 Powietrze kompensacyjne będzie dostarczane mechanicznie w ilości m³/h oraz grawitacyjnie przez otwarte bramy wjazdowe do garażu, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli 1. Po wykryciu pożaru w danej strefie detekcji, uruchamiany zostaje wentylator obsługujący daną strefę, z wydajnością równą 50% maksymalnej ( m 3 /h). Pozostałe szachty pracują w trybie nawiewu, z wydajnością równą 50% przedstawionej w tabeli 1. Bramy pożarowe prowadzące na zewnątrz budynku i służące dostarczaniu powietrza kompensacyjnego do danej strefy dymowej powinny pozostać otwarte (poza bramami wyszczególnionymi w tabeli 1). Po upływie czasu potrzebnego na ewakuację ludzi oraz dodatkowych 60 sekundach opóźnienia, tj. około 330 sekund (5 minut i 30 sekund) od wykrycia pożaru oraz ogłoszenia alarmu pożarowego w strefie pożarowej, uruchamiane zostają wentylatory strumieniowe, zgodnie ze scenariuszem działania systemu dla strefy detekcji, w której wykryto pożar. Szacht wyciągowy powinien uruchomić się z maksymalną wydajnością około m 3 /h, podczas gdy szachty nawiewne powinny pracować z wydajnościami przedstawionymi w tabeli Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD Rozpatrzono następujące trzy scenariusze pożaru, opisane w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Lokalizacje pożaru schematycznie przedstawiono na rys. 22. Przeprowadzono także analizę pracy systemu w trybie wentylacji bytowej, według scenariusza pracy dostarczonego przez producenta systemu. Wyniki symulacji komputerowych z wykorzystaniem metody CFD przedstawiono w formie graficznej w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. PRACA W TRYBIE WENTYLACJI BYTOWEJ W trybie pracy wentylacji bytowej system zapewnia przepływ powietrza w całej objętości garażu o prędkości nie mniejszej niż 0,15 m/s, poza miejscem na granicy stref detekcji A i C. Analizując otrzymane wyniki, poza wszystkimi urządzeniami wymienionymi w scenariuszu uruchomienia urządzeń dostarczonym przez dostawcę urządzeń, zaleca się dodatkowo uruchomienie wentylatorów znajdujących się w osi N- 19 do N-24.

33 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 33 Rysunek 23. Prędkość przepływu powietrza (od 0,10 m/s do 2,00 m/s) na wysokości 1,00 m powyżej posadzki, praca w trybie wentylacji bytowej. Rysunek 24. Prędkość przepływu powietrza (od 0,10 m/s do 2,00 m/s) na wysokości 1,60 m powyżej posadzki, praca w trybie wentylacji bytowej.

34 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 34 Rysunek 25. Prędkość przepływu powietrza (od 0,10 m/s do 2,00 m/s) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki, praca w trybie wentylacji bytowej. SCENARIUSZ A Analizując wyniki w odniesieniu do scenariusza A przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem wynosił poniżej 10 m na wysokości 2,00 m powyżej posadzki garażu w czasie przeznaczonym na ewakuację tylko w pobliżu źródła pożaru. Pomiędzy 480 a 720 sekundą zaobserwowano stopniowe opadanie warstwy dymu do strefy przebywania ludzi w przestrzeni strefy dymowej, w której zlokalizowano pożar. Do końca symulacji w pozostałej przestrzeni garażu zaobserwowano jedynie niewielkie zadymienie. Źródło pożaru w całym czasie trwania było dostępne z odległości około metrów. Temperatura dymu poza kolumną konwekcyjną dymu nie przekroczyła 300 C w całym czasie trwania symulacji.

35 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 35 Rysunek 26. Scenariusz A. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji. Rysunek 27. Scenariusz A. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji.

36 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 36 Rysunek 28. Scenariusz A. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji. Rysunek 29. Scenariusz A. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji.

37 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 37 Rysunek 30. Scenariusz A. Przewidywany rozkład prędkości przepływu (0 5 m/s i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 15 minuta symulacji.

38 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 38 SCENARIUSZ B Analizując wyniki w odniesieniu do scenariusza B przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem wynosił poniżej 10 m na wysokości 2,00 m powyżej posadzki garażu w czasie przeznaczonym na ewakuację tylko w pobliżu źródła pożaru. Pomiędzy 480 a 800 sekundą zaobserwowano stopniowe opadanie warstwy dymu do strefy przebywania ludzi w przestrzeni strefy dymowej, w której zlokalizowano pożar. Od 1100 sekundy symulacji zaobserwowano niewielkie opadanie dymu w strefach dymowych sąsiadujących ze strefą, w której zlokalizowany był pożar. Źródło pożaru w całym czasie trwania symulacji było odsłonięte. Temperatura dymu poza kolumną konwekcyjną dymu nie przekroczyła 300 C w całym czasie trwania symulacji. Rysunek 31. Scenariusz B. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji.

39 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 39 Rysunek 32. Scenariusz B. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji. Rysunek 33. Scenariusz B. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji.

40 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 40 Rysunek 34. Scenariusz B. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji. Rysunek 35. Scenariusz B. Przewidywany rozkład prędkości przepływu (0 5 m/s i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 15 minuta symulacji.

41 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 41 SCENARIUSZ C Analizując wyniki w odniesieniu do scenariusza C przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem wynosił poniżej 10 m na wysokości 2,00 m powyżej posadzki garażu w czasie przeznaczonym na ewakuację tylko w pobliżu źródła pożaru. Pomiędzy 480 a 720 sekundą zaobserwowano stopniowe opadanie warstwy dymu do strefy przebywania ludzi w przestrzeni strefy dymowej, w której zlokalizowano pożar. Od 720 sekundy symulacji zaobserwowano przepływ dymu do strefy dymowej D, od około 1080 sekundy zaobserwowano przepływ dymu do strefy dymowej A. Źródło pożaru w całym czasie trwania symulacji było odsłonięte. Temperatura dymu poza kolumną konwekcyjną dymu nie przekroczyła 300 C w całym czasie trwania symulacji. Rysunek 36. Scenariusz C. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji.

42 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 42 Rysunek 37. Scenariusz C. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0 20 m i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji. Rysunek 38. Scenariusz C. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 5 minuta symulacji.

43 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 43 Rysunek 39. Scenariusz C. Przewidywana temperatura ( C i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 20 minuta symulacji. Rysunek 40. Scenariusz C. Przewidywany rozkład prędkości przepływu (0 5 m/s i więcej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki. 15 minuta symulacji.

44 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP Pomieszczenia handlowo-usługowe o powierzchni poniżej niż 800 m Opis systemu wentylacji Pomieszczenia handlowo usługowe o powierzchni nieprzekraczającej 800 m 2 oraz pasaże handlowo usługowe posiadać będą wspólny system mechanicznej wentylacji oddymiającej. W celu ograniczenia rozprzestrzenia się dymu i ciepła przestrzeń centrum handlowego będzie podzielona na pięć stref dymowych, których granice przebiegają w osiach: 9, C-E; I, 12-13; H, 5-7; Q, 11-13; O-P; 5-7. Podział przestrzeni handlowo usługowej na strefy dymowe przedstawia Rys. 2 i 3. Zakłada się, że warstwa dymu znajdować się będzie na wysokości 4,60 m powyżej posadzki kondygnacji +1. Wydajność systemu wentylacji oddymiającej pasaży handlowych została określona na podstawie metody przedstawionej w normie NFPA 92:2012 Standard for smoke control systems. Jako dane wejściowe do obliczeń wydajności sytemu mechanicznej wentylacji oddymiającej przestrzeni centrum handlowego przyjęto następujące dane: projektowana konwekcyjna moc pożaru wynosić będzie kw (ze względu na ochronę przestrzeni handlowo usługowych instalacją tryskaczową z tryskaczami szybkiego reagowania o RTI < 50), projektowany obwód pożaru - 9 m, maksymalna wysokość otworu łączącego pomieszczenie handlowo usługowe z pasażem - 4,00 m maksymalna szerokość otworu łączącego pomieszczenie handlowo usługowe z pasażem - 8,00 m. Wydajność systemu wentylacji oddymiającej w każdej ze stref dymowych otrzymana na drodze obliczeń analitycznych wynosi m³/h. Na drodze obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła określono, iż projektowana wydajność systemu może zostać obniżona do ok m³/h. Ze względu na temperaturę dymu określoną na drodze obliczeń numerycznych wentylatory oddymiające przestrzeń pasaży handlowych powinny być wykonane w klasie co najmniej F Punkty wyciągowe rozmieszczone będą równomiernie w obrębie przestrzeni pasaży handlowych. Wydajność pojedynczego punktu wyciągowego nie będzie przekraczać m³/h, a minimalna odległość pomiędzy punktami wyciągowymi wynosi 3,34 m.

45 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 45 Powietrze kompensacyjnego do strefy dymowej, z której usuwany jest dym i ciepło. Powietrze kompensacyjne napływać będzie z prędkością nieprzekraczającą 2,00 m/s a otwory nawiewne znajdować się będą poniżej projektowanej warstwy dymu. Ilość powietrza kompensacyjnego powinna być mniejsza od ilości powietrza usuwanego. W praktyce przyjmuje się, że stanowi ona około 90% ilości powietrza usuwanego Obliczenia numeryczne z zastosowaniem metody CFD W celu oceny skuteczności projektowanej instalacji mechanicznej wentylacji oddymiającej pasażu oraz powierzchni handlowo-usługowych o powierzchni poniżej 800 m 2, przeprowadzono obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metody CFD. Pożar odwzorowano jako objętościowe źródło dymu i ciepła. Strumień wyzwalanego ciepła oraz strumień masowy dymu opisano krzywymi zmiennymi w czasie. Przyjęto dwie lokalizacje: a) Pożar w pomieszczeniu handlowo-usługowym znajdującym się w strefie dymowej nr 1 na parterze budynku Scenariusz D, b) Pożar w obszarze food court w strefie dymowej nr 1 na pierwszym piętrze budynku - Scenariusz E. Wyniki symulacji komputerowych z wykorzystaniem metody CFD przedstawiono w formie graficznej w Załączniku nr 3 do niniejszego opracowania Analiza wyników symulacji SCENARIUSZ D Analizując wyniki obliczeń przeprowadzonych dla scenariusza D w czasie trwania symulacji (20 minut) na drogach ewakuacji ludzi nie wystąpiło przekroczenie wartości krytycznych temperatury ani lokalnego zasięgu widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem. Począwszy od 12 minuty obliczeń niewielkie ilości dymu przedostawały się do sąsiedniej strefy dymowej. Przewidywaną temperaturę oraz lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem w rzutach i przekrojach przedstawiono na rysunkach poniżej.

46 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 46 Rysunek 41. Scenariusz D. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki parteru budynku w 20 minucie symulacji. Rysunek 42. Scenariusz D. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 20 minucie symulacji.

47 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 47 Rysunek 43. Scenariusz D. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki parteru budynku w 20 minucie symulacji. Rysunek 44. Scenariusz D. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20 m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 20 minucie symulacji.

48 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 48 Rysunek 45. Scenariusz D. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) przez pasaż handlowy w 20 minucie symulacji. Rysunek 46. Scenariusz D. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20 m i powyżej) w przekroju przez pasaż handlowy w 20 minucie symulacji.

49 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 49 SCENARIUSZ E W całym czasie trwania symulacji (20 minut) na drogach ewakuacji ludzi nie odnotowano przekroczenia wartości krytycznych temperatury bądź lokalnego zasięgu widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem. Maksymalna przewidywana temperatura dymu wpływającego do zbiornika dymu wynosi 216 C. Przewidywaną temperaturę oraz lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem w rzutach i przekrojach przedstawiono na rysunkach poniżej. Rysunek 47. Scenariusz E. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 20 minucie symulacji. Rysunek 48. Scenariusz E. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) w przekroju przez pasaż handlowo-usługowy w 20 minucie symulacji.

50 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 50 Rysunek 49. Scenariusz E. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 20 minucie symulacji. Rysunek 50. Scenariusz D. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20 m i powyżej) w przekroju przez pasaż handlowo-usługowy w 20 minucie symulacji.

51 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP Sklepy o powierzchni ponad 800 m² na parterze oraz pod częścią kinową centrum handlowego 11.1 Opis systemu wentylacji Pomieszczenia handlowo-usługowe o powierzchni przekraczającej 800 m² na parterze oraz pod częścią kinową centrum handlowo-usługowego będą wyposażone w system indywidualnej mechanicznej wentylacji oddymiającej. Maksymalna powierzchnia pomieszczenia, przy której całe pomieszczenie stanowi pojedynczą strefę dymową wynosi 2600 m². Projektowana podstawa warstwy dymu w pomieszczeniach oddymianych indywidualnie znajdować się będzie na wysokości 3,10 m ponad poziomem posadzki. Niezbędna wydajność systemu wentylacji oddymiającej została obliczona za pomocą metody przedstawionej w normie NFPA 92:2012 Standard for smoke control systems. Niezbędna wydajność systemu wentylacji oddymiającej pomieszczeń handlowousługowych oddymianych indywidualnie wyznaczona na drodze obliczeń analitycznych wynosi m³/h. Na drodze obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła określono, iż projektowana wydajność systemu powinna zostać podwyższona do ok m³/h. Wentylatory oddymiające przestrzeń pomieszczeń handlowo-usługowych powinny być wykonane w klasie co najmniej F Punkty wyciągowe usuwające dym i ciepło powstałe w skutek pożaru należy rozmieścić równomiernie w obrębie pomieszczeń handlowo-usługowych. Wydajność pojedynczego punktu wyciągowego nie powinna przekraczać m³/h, prędkość usuwanego powietrza nie powinna przekraczać 5 m/s a minimalna odległość pomiędzy punktami wyciągowymi wynosi 1,68 m. Prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych nie powinna przekraczać 10,00 m/s. W związku z zastosowaniem instalacji tryskaczowej przewody wentylacyjne odprowadzające dym i gorące gazy pożarowe obsługujące jedną strefę pożarową mogą być wykonane w klasie odporności ogniowej E300S, ponieważ określona na drodze symulacji, że temperatura usuwanych gazów pożarowych nie przekracza 300 C. Jeżeli otwór łączący sklep z pasażem handlowym ma wysokość przekraczającą 2,50 m, w celu zapobieżenia wypływowi dymu z przestrzeni sklepu do pasażu handlowego należy wyposażyć go w kurtynę dymową której dolna krawędź będzie znajdować się na wysokości 2,50 m powyżej posadzki.

52 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 52 Podobnie, jeżeli w obrębie sklepu będą znajdować się otwory międzykondygnacyjne, powinny one zostać wydzielone kurtynami dymowymi, których dolna krawędź znajdować się będzie na wysokości 2,00 m powyżej posadzki sklepu. Należy zapewnić napływ powietrza kompensacyjnego do strefy dymowej, z której usuwany jest dym i ciepło. Powietrze kompensacyjne powinno być dostarczane z prędkością przepływu nieprzekraczającą 2,00 m/s a otwory nawiewne powinny znajdować się poniżej projektowanej warstwy dymu, jak najbliżej posadzki. Ilość powietrza kompensacyjnego powinna być mniejsza od ilości powietrza usuwanego. W praktyce przyjmuje się, że stanowi ona około 90% ilości powietrza usuwanego. Powietrze do sklepu może być dostarczane poprzez otwartą witrynę, bądź poprzez inne rozwiązanie techniczne umożliwiające swobodny przepływ powietrza do oddymianej kubatury, niepowodujące nadmiernego mieszania się gazów pożarowych z napływającym powietrzem kompensacyjnym. Jeżeli w przestrzeni oddymianego sklepu nie będą znajdować się osoby ewakuujące się (np. w godzinach zamknięcia sklepu), dopuszcza się doprowadzenie powietrza powyżej projektowanej wysokości warstwy dymu. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się sufit podwieszony pełny, kratki oddymiające powinny znajdować się na jego powierzchni. Minimalna wysokość sufitu pełnego wynosi 3,80 m powyżej posadzki. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się sufit ażurowy, otwory w nim występujące powinny być rozmieszczone równomiernie na jego powierzchni i powinny stanowić nie mniej niż 35% powierzchni sufitu Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD W celu potwierdzenia skuteczności projektowanej instalacji mechanicznej wentylacji oddymiającej sklepów o powierzchni powyżej 800 m 2, przeprowadzono symulacje komputerowe z wykorzystaniem metody CFD (Scenariusz F). Źródłem dymu i ciepła była objętość wydzielająca ciepło według założonej krzywej HRR, maksymalny strumień wyzwalanego ciepła wynosił kw. Lokalizację źródła ciepła i dymu przedstawiono na Rys. 12. Model numeryczny sklepu przedstawiono na Rys. 17. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w Załączniku 4 do niniejszego opracowania.

53 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP Analiza wyników symulacji W czasie pierwszych 5 minut obliczeń numerycznych nie zaobserwowano przekroczenia wartości krytycznych temperatury bądź przewidywanego lokalnego zasięgu widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego. Pomiędzy 7 a 8 minutą symulacji zaobserwowano opadanie warstwy dymu w obszarze całego pomieszczenia. Przewidywaną temperaturę oraz lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem w rzutach i przekrojach przedstawiono na rysunkach poniżej. Rysunek 51. Scenariusz F. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 5 minucie symulacji.

54 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 54 Rysunek 52. Scenariusz F. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 20 minucie symulacji. Rysunek 53. Scenariusz F. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) w przekroju przez pomieszczenie handlowe w 20 minucie symulacji.

55 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 55 Rysunek 54. Scenariusz F. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 5 minucie symulacji. Rysunek 55. Scenariusz F. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 20 minucie symulacji.

56 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 56 Rysunek 56. Scenariusz D. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20 m i powyżej) w przekroju przez pomieszczenie handlowe w 20 minucie symulacji. 12 Sklepy o powierzchni ponad 800 m² na pierwszym piętrze centrum handlowego 12.1 Opis systemu wentylacji Pomieszczenia handlowo-usługowe o powierzchni przekraczającej 800 m² na pierwszym piętrze centrum handlowego będą wyposażone w indywidulane systemy grawitacyjnej wentylacji oddymiającej. Maksymalna powierzchnia pomieszczenia, przy której całe pomieszczenie stanowi pojedynczą strefę dymową wynosi 2000 m². Projektowana podstawa warstwy dymu w pomieszczeniach oddymianych indywidualnie znajdować się będzie na wysokości 3,10 m ponad poziomem posadzki. Niezbędna wymagana powierzchnia czynna klap dymowych została obliczona za pomocą metody przedstawionej w normie NFPA 204:2012 Standard for smoke and heat venting i wynosi 16 m². Klapy dymowe należy rozmieścić równomiernie w stropach pomieszczeń handlowousługowych. Rozmieszczenie większej ilości klap dymowych o mniejszej jednostkowej powierzchni czynnej zapewni skuteczniejsze funkcjonowanie systemu niż rozmieszczenie małej ilości klap o dużej powierzchni.

57 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 57 Należy zapewnić napływ powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia oddymianego w sposób grawitacyjny, poprzez witrynę wejściową do pomieszczenia. Powietrze powinno być dostarczane w sposób grawitacyjny. Minimalna powierzchnia geometryczna witryny, przez którą dostarczane będzie powietrze kompensacyjne powinna wynosić 9,00 m². Powietrze do sklepu może być dostarczane poprzez otwartą witrynę, bądź poprzez inne rozwiązanie techniczne umożliwiające swobodny przepływ powietrza do oddymianej kubatury, niepowodujące nadmiernego mieszania się gazów pożarowych z napływającym powietrzem kompensacyjnym. Jeżeli w przestrzeni oddymianego sklepu nie będą znajdować się osoby ewakuujące się (np. w godzinach zamknięcia sklepu), dopuszcza się doprowadzenie powietrza powyżej projektowanej wysokości warstwy dymu Symulacje komputerowe z zastosowaniem metody CFD W celu potwierdzenia skuteczności projektowanej instalacji grawitacyjnej wentylacji oddymiającej sklepów o powierzchni powyżej 800 m 2, przeprowadzono symulacje komputerowe z wykorzystaniem metody CFD (Scenariusz G). Źródłem dymu i ciepła była objętość wydzielająca ciepło według założonej krzywej HRR, maksymalny strumień wyzwalanego ciepła wynosił kw. Lokalizację źródła ciepła i dymu przedstawiono na Rys. 13. Model numeryczny sklepu przedstawiono na Rys. 18. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w Załączniku 5 do niniejszego opracowania Analiza wyników symulacji W czasie pierwszych 5 minut obliczeń numerycznych nie zaobserwowano przekroczenia wartości krytycznych temperatury bądź przewidywanego lokalnego zasięgu widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego. W około 7 minucie symulacji zaobserwowano opadanie warstwy dymu w centralnej części pomieszczenia handlowego, co nie powinno mieć wpływu na możliwość ewakuacji osób z przestrzeni sklepu. Przewidywaną temperaturę oraz lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem w rzutach i przekrojach przedstawiono na rysunkach poniżej.

58 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 58 Rysunek 57. Scenariusz G. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 5 minucie symulacji. Rysunek 58. Scenariusz G. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pierwszego piętra budynku w 20 minucie symulacji.

59 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 59 Rysunek 59. Scenariusz G. Przewidywany rozkład temperatury ( C i powyżej) w przekroju przez pomieszczenie handlowe w 20 minucie symulacji. Rysunek 60. Scenariusz G. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 5 minucie symulacji.

60 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 60 Rysunek 61. Scenariusz G. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20m i powyżej) na wysokości 2,00 m powyżej posadzki pomieszczenia handlowego w 20 minucie symulacji. Rysunek 62. Scenariusz G. Przewidywany lokalny zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem (0-20 m i powyżej) w przekroju przez pomieszczenie handlowe w 20 minucie symulacji.

61 Opracowanie nr 1814/12/Z00NP 61

62 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPRACOWANIA NR 1814/12/Z00NP Wyniki symulacji komputerowej ewakuacji osób z garażu podziemnego i pasaży handlowych.

63 Załącznik nr /12/Z00NP 2 Rysunek 1. Rozkład osób w garażu, w 0 sekundzie symulacji. Rysunek 2. Rozkład osób w garażu, w 120 sekundzie symulacji.

64 Załącznik nr /12/Z00NP 3 Rysunek 3. Rozkład osób w garażu, w 180 sekundzie symulacji. Rysunek 4. Rozkład osób na parterze budynku w 0 sekundzie symulacji.

65 Załącznik nr /12/Z00NP 4 Rysunek 5. Rozkład osób na parterze budynku w 120 sekundzie symulacji. Rysunek 6. Rozkład osób na parterze budynku w 240 sekundzie symulacji.

66 Załącznik nr /12/Z00NP 5 Rysunek 7. Rozkład osób na parterze budynku w 360 sekundzie symulacji. Rysunek 8. Rozkład osób na parterze budynku w480 sekundzie symulacji.

67 Załącznik nr /12/Z00NP 6 Rysunek 9. Rozkład osób na parterze budynku w 600 sekundzie symulacji. Rysunek 10. Rozkład osób na pierwszym piętrze budynku w 0 sekundzie symulacji.

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Obiekty nietypowe 1. Galerie handlowe 2. Hale widowiskowo-sportowe 3. Tunele

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku VI Warsztaty Szkoleniowe Śmigiel 2016 Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania 1. Wstęp. Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność projektowania instalacji oddymiającej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych dr inż. Rafał Porowski Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych Najprostszym sposobem usuwania dymu i ciepła z obiektów jednokondygnacyjnych jest oddymianie grawitacyjne. Polega to na samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU PANEL DYSKUSYJNY Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Problemy, Metody, Rozwiązania Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB

Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa. dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego, procedura obliczeniowa dr inż. Grzegorz Kubicki Wydział IBHIŚ PW Ekspert CNBOP-PIB Dlaczego nawiew mechaniczny? A) System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu obiektów handlowych w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz

Teoria pożarów. Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Teoria pożarów Ćwiczenie nr 1 wstęp, moc pożaru kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz Plan ćwiczeń 14 godzin Moc pożaru Urządzenia detekcji pożaru, elementy pożaru Wentylacja pożarowa Czas ewakuacji CFAST

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ)

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) Strona 1 z 5 I. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE: DATA PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ:...

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich prezentacja na temat: Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich Grzegorz Kubicki Politechnika Warszawska Wydział IBHIŚ STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH ŚREDNIOWYSOKICH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej

ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej 1. Cel opracowania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wytycznych w zakresie dostosowania lokali Najemców Galerii Handlowej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI KLAPY DYMOWE, OKNA ODDYMIAJĄCE, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI Systemy oddymiające są niezbędnym wyposażeniem przeciwpożarowym w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapobiegają one

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek Szkoła Główna Służby Pożarniczej Ekspert CNBOP-PIB Definicja A KS powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim 1. Wstęp Weryfikacja projektu wentylacji pożarowej przy pomocy symulacji CFD staje się coraz powszechniejszą praktyką stosowaną w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1 Warsaw Spire Tower Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku wysokościowego - studium przypadku Ryszard Małolepszy 1 Wprowadzenie Kompleks Warsaw Spire to wyjątkowe połączenie wizji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Wykorzystując wieloletnie doświadczenia firmy DLK w zakresie oddymiania w niniejszym artykule przedstawiono nowoczesny system wentylacji

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku?

Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku? prezentacja na temat: Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na odprowadzenie dymu i ciepła z budynku? Małgorzata Król Politechnika Śląska Zastosowanie okien oddymiających w grawitacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH J.P.PROJEKT Jacek Podyma ul. Polska 74 60-401Poznań tel. 606-241-623 e-mail: biuro@jpp.com.pl http://www.jpp.com.pl/ SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH CZĘŚĆ 1: OBIEKTY PM, ZL Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo