ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z 1994r.). INSTALACJA ODDYMIANIA I WENTYLACJI GARAŻU PROJEKTANT mgr inż. Adam Pytel nr uprawnień: 450/01/DUW SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Skwarski nr uprawnień: 93/01/DUW

2 3 PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 3 III. CZĘŚĆ OPISOWA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA SPOSOBU PRACY SYSTEMU ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRACY INSTALACJI W TRYBIE WENTYLACJI POŻAROWEJ ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRACY INSTALACJI W TRYBIE WENTYLACJI BYTOWEJ OPIS DZIAŁANIA WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ GARAŻY TRYB WENTYLACJI POŻAROWEJ POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU A POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU B POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU C POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU D POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU E POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU F POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU G POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU H TRYB WENTYLACJI BYTOWEJ AKUSTYKA WYTYCZNE WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYTYCZNE DLA INSTALACJI SSP WYTYCZNE INSTALACJI SANITARNYCH WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ WYTYCZNE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZESTAWIENIE KLAP PPOŻ ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW ZESTAWIENIE KANAŁÓW W SYSTEMIE PROMADUCT IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW V. ZAŁĄCZNIKI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 23

3 4 PROJEKT PRZETARGOW Y II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt opracowano na podstawie: 1. Projektu budowlanego z października Projektu architektonicznego. 3. Wytycznych Fläkt Woods dotyczących projektowania wentylacji strumieniowej garaży. 4. Norm i aktualnych przepisów. 5. Opracowania Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego z września 2012 r. oraz aneksu do powyższego opracowania p.t. Park Handlowy Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce /k Wrocławia. Ocena wpływu zmian w projekcie budowlanym na skuteczność funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynku z października 2012 (dalej zwanymi symulacją komputerową CFD). 2. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przetargowy instalacji wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej w garażu podziemnym w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce, przy zastosowaniu wentylatorów strumieniowych firmy Fläkt Woods. Opracowanie to zostało potwierdzone przez symulację komputerową CFD przeprowadzoną na trójwymiarowym modelu garażu. Niniejsze opracowanie nie obejmuje systemu automatycznej regulacji. Projekt automatycznej regulacji ujęty jest w oddzielnym opracowaniu. Instalacja wentylacyjna innych pomieszczeń jest poza zakresem niniejszego opracowania. Poza zakresem są również wszystkie pozostałe instalacje. 3. ZAŁOŻENIA SPOSOBU PRACY SYSTEMU W opracowaniu założono uzyskanie odstępstwa od 277 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami) dotyczącego powierzchni strefy pożarowej obejmującej garaż podziemny. W niniejszym opracowaniu rozpatrywany jest wjazd wyłącznie samochodów osobowych Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji pożarowej. W przypadku wykrycia pożaru przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP), wyłączana jest wentylacja bytowa garażu z I-go stopnia detekcji przez jedną czujkę dymu. Po zadziałaniu drugiej czujki dymu system wentylacji przechodzi w tryb wentylacji pożarowej. W zależności od miejsca wykrycia dymu określone są miejsca nawiewu i wyciągu powietrza oraz kierunek działania wentylatorów strumieniowych. Założono wystąpienie pożaru tylko w jednej strefie detekcji dymu i niezależnie od rozprzestrzeniania się dymu nie dopuszcza się zmiany scenariuszy pożarowych. W przypadku wykrycia pożaru w dwóch różnych strefach detekcji dymu należy zrealizować scenariusz dla pierwszej strefy detekcji dymu, w której wykryto pożar. Alarm z drugiej czujki dymu przyspiesza II stopień detekcji, nie zmienia natomiast scenariusza pożarowego. Poniższa tabela przedstawia projektowaną ilość powietrza oraz funkcję jaką pełnią poszczególne punkty nawiewno - wywiewne dla poszczególnych stref detekcji dymu.

4 5 Tabela 1. Wydajność systemu oddymiania garażu z zależności od oddymianej strefy detekcji dymu. Strefa detekcji dymu, w której wykryto pożar Strumień wywiewu w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia Punkt wywiewu Strumień nawiewu mechanicznego w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia Punkt nawiewu mechanicznego Punkt napływu kompensacyjnego - [m3/h] - [m3/h] / NW-5 NP1 BW-1 A / NW-4 BW / NW-6 BW-3 BW-4 B / NW-4 NP1 NW / BW-1 BW / NW-6 BW-3 BW / NW-2 NP1 BW-1 C / NW-5 BW / NW-4 BW / NW-6 BW / NW-4 NP1 BW-1 D / NW-6 BW / NW-5 BW / NW-7 BW-4 NP / NW-2 BW-1 E / NW / NW-4 BW / NW-6 BW-3 F / NW-2 NW-4 NP / BW-1 BW / NW-7 BW-4 NP / NW-2 BW-1 G / NW-3 BW / NW-6 BW-3 BW-4 H / NW-3 NP1 NW / BW-1 BW / NW-6 BW-3 BW-4

5 6 Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Dlatego uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Szczegółowy scenariusz uruchomienia instalacji oddymiania garaży przedstawiony jest w punkcie 4.1. Ponieważ przewidywana temperatura dymu usuwanego nie przekracza 400ºC, można zastosować wentylatory oddymiające klasy F (400ºC/120min). Nie udowodniono bezpieczeństwa ekip ratowniczych, więc nie można obniżyć klasy wentylatorów Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji bytowej. Wentylacja bytowa w czasie braku detekcji pożaru w garażu sterowana będzie według dwóch progów detekcji CO i LPG: Przewietrzanie: wydajność wentylacji mechanicznej około 145 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca okresowa na I biegu. Wentylatory główne praca okresowa. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. I próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 200 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na I biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Tryb awaryjny - II próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 220 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na II biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Zakłada się następujące progi detekcji: 2 progi detekcji CO: I próg 30ppm Tryb awaryjny (II próg) 80ppm 2 progi detekcji LPG: I próg 5% dolnej granicy wybuchowości Tryb awaryjny (II próg) 20% dolnej granicy wybuchowości. Szczegółowe założenia dla poszczególnych stref detekcji ujęto w punkcie OPIS DZIAŁANIA WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ GARAŻY Bezkanałowy mechaniczny system wentylacji garaży wykorzystuje do usuwania zanieczyszczonego powietrza wentylatory strumieniowe do transportu powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych powodując jednocześnie rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz wentylatory wyciągowe do usuwania powietrza zanieczyszczonego na zewnątrz budynku. Projektowany w garażu system bezkanałowy instalacji wentylacji oddymiającej, w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, będzie chronił przed wystąpieniem na przejściach ewakuacyjnych zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną ewakuację, tj. na wysokości 2,0 m od posadzki widzialność znaków ewakuacyjnych świecących światłem własnym na skutek zadymienia nie spadnie poniżej 10m, a temperatura nie przekroczy 60ºC. Założenia te potwierdzono w symulacjach komputerowych, których celem była przede wszystkim analiza warunków i czasu ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu podziemnego. Rozważono czas detekcji i alarmowania, czas rozpoznania i reakcji, czas przejścia oraz margines bezpieczeństwa. Dzięki przetłaczaniu znacznej ilości powietrza system strumieniowy oddymiający powoduje obniżenie temperatury w całym obszarze garażu, w tym usuwanego dymu. Dla garażu przewidziano instalację wentylacji mechanicznej strumieniowej, pełniącej 2 funkcje:

6 7 - Wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploatacji, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej o wydajności sterowanej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia CO i LPG. - Wentylacji pożarowej - w warunkach zagrożenia pożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oddymiającej ograniczającej zadymienie i zapewniającej widoczność wystarczającą do ewakuacji ludzi, natomiast po czasie ewakuacji główną funkcją jest usuwanie dymu i gazów pożarowych. Analizowany obszar obejmuje 1 kondygnację garażu podziemnego w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce. Kondygnacja ta stanowi jedną strefę pożarową podzieloną na 8 stref detekcji dymu. Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano scenariusz pożarowy, w którym przedstawiono w jaki sposób i w jakiej kolejności poszczególne elementy systemu wentylacji garażu przechodzą w tryb pożarowy. Ogólny scenariusz czasowy przedstawia się następująco: Wykrycie pożaru w jednej ze stref detekcji dymu lub strefach przyległych przez jedną czujkę dymu lub wciśnięcie przycisku ROP: Wyłączenie systemu pełniącego funkcję wentylacji bytowej - wyłączenie wentylatorów głównych oraz strumieniowych. Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP). Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Wykrycie pożaru przez dwie czujki w jednej strefie detekcji dymu lub jedną czujkę w strefie detekcji dymu i wciśnięcie ROP w dowolnej strefie: Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP). Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Zamknięcie bram wjazdowych w zależności od scenariusza pożarowego (bramy sterowane z SSP). Załączenie wentylatorów głównych pracujących z 50-procentową wydajnością niezwłocznie po wykryciu pożaru i ogłoszeniu alarmu pożarowego. Uruchomienie odpowiednich wentylatorów strumieniowych na II biegu (zgodnie ze scenariuszem dla danej strefy detekcji) oraz zwiększenie wydajności wentylatorów głównych do 100% w czasie około 330s od momentu wykrycia pożaru (czyli około 420s od momentu rozpoczęcia pożaru). Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Wszystkie wentylatory oddymiające, które nie pracują w trybie wentylacji bytowej lub w czasie napowietrzania pożarowego należy odciąć bateriami klap ppoż. w celu uniknięcia krótkiego spięcia Tryb wentylacji pożarowej Pożar w strefie detekcji dymu A Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4B. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2, NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorze oddymiającym NW-5c oraz przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4A pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 pracujących z wydajnością m3/h każdy oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w

7 8 układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 do m3/h oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J25 J27, J37, J51 J57 i J62 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4A. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu B Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4A. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J22 J23, J25 J27, J37, J51 J57 i J62 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4B. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu C Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5c i NW-5d. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 pracujących z wydajnością m3/h każdy oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h.

8 9 Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 do m3/h oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J30 J36, J38, J58 J61 i J64 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-5. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu D Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-5c, NW-5d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2 i NW-3 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-6. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe J24, J28 J32, J44, J50 J54, J56, J60 J61 i J66 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-6. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu E Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-5 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-7. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-4. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2 i BW-3 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h.

9 1 0 Wentylatory strumieniowe nr J3 J8, J16 J21 i J39 J49 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-7. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2 i BW Pożar w strefie detekcji dymu F Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-6 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-2. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-2. Bramy wjazdowe BW-1, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-2 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-2 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J1 J2, J16 J21 i J39 J49 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-2. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu G Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J9 J15, J22 J23, J69 i J72 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.

10 Pożar w strefie detekcji dymu H Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A inw-4b pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J15, J22 J23 i J67 J72 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Tryb wentylacji bytowej Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie przewietrzania: Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Następuje okresowe załączenie wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW- 7a i NW-7b w układzie NW-7 działających z wydajnością m3/h każdy. Następuje okresowe załączenie wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 działających z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca okresowa na I biegu. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i/lub LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. Założenia w zakresie pracy instalacji po przekroczeniu I progu detekcji CO i/lub LPG: Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Następuje załączenie wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 działających z wydajnością m3/h każdy. Następuje załączenie wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 działających z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca ciągła na I biegu.

11 1 2 Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie awaryjnym (po przekroczeniu II progu detekcji CO i/lub LPG): Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Praca wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW- 7 z wydajnością m3/h każdy. Praca wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca ciągła na II biegu. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż. 5. AKUSTYKA Poniższe tabele przedstawiają moce akustyczne poszczególnych urządzeń w różnych trybach pracy na kondygnacji -1 oraz na dachu z uwzględnieniem tłumików stanowiących wyposażenie wentylatorów. System DSO został tak dobrany, by pracujące wentylatory nie będą zakłócały jego funkcjonowania. Tabela 2. Moce akustyczne wentylatorów strumieniowych kondygnacja -1 I próg Tryb awaryjny Urządzenie Przewietrzanie Pożar detekcji (II próg detekcji) Lokalizacja pożaru J db(a) Strefa detekcji dymu F J db(a) Strefa detekcji dymu F J3 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J4 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J5 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J6 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J7 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J8 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J9 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J10 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J11 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J12 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J13 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J14 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J15 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G, H J16 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J17 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J18 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J19 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J20 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J21 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J db(a) Strefa detekcji dymu B, G, H

12 1 3 J db(a) Strefa detekcji dymu B, G, H J24 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J28 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J29 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J30 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J31 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J32 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J33 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J34 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J35 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J36 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J38 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J39 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J40 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J41 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J42 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J43 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J44 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D, E, F J45 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J46 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J47 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J48 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J49 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J50 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J51 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J52 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J53 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J54 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu C J db(a) Strefa detekcji dymu C J60 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J61 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J64 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, C J65 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, C

13 1 4 J66 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu G, H J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu H J72 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G, H Tabela 3. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji bytowej Przewietrzanie I próg detekcji Tryb awaryjny (II próg detekcji) Urządzenie do otoczenia / do garażu do otoczenia / do garażu do otoczenia / do garażu Lokalizacja WNW-2a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-2b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-2c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-2d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-3a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-3b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-3c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-3d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-4a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-4b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-4c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-4d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-5a nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5b nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-6a 77,1 / 75,9 db(a) 84,1 / 82,9 db(a) 86,1 / 84,9 db(a) Dach WNW-6b 77,1 / 75,9 db(a) 84,1 / 82,9 db(a) 86,1 / 84,9 db(a) Dach WNW-6c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-6d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-7a 76,1 / 74,9 db(a) 83,1 / 81,9 db(a) 85,1 / 83,9 db(a) Dach WNW-7b 76,1 / 74,9 db(a) 83,1 / 81,9 db(a) 85,1 / 83,9 db(a) Dach WNW-7c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-7d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach Zgodnie z opracowaniem BMT Polska Sp. z o.o. p.t. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego Parku Handlowego Bielany z parkingiem podziemnym, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną poziom mocy akustycznej wentylatorów oddymiających w trybie wentylacji bytowej nie przekracza 105 db(a).

14 1 5 Tabela 4. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji oddymiającej w I fazie pożaru Urządzenie Nawiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru Wywiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru garażu garażu 92,0 / 91,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2a Pożar w strefie detekcji B, E, G 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F 98,0 / 97,9 db(a) lub H 92,0 / 91,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2b Pożar w strefie detekcji B, E, G 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F 98,0 / 97,9 db(a) lub H WNW-2c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-2d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-3a - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3b - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-4a 98,0 / 97,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E lub F 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4b 98,0 / 97,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E lub F 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-5a 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5b 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5c 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5d - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C 92,6 / 91,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6a Pożar w strefie detekcji B, C, E, 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D 98,6 / 97,5 db(a) G lub H 92,6 / 91,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6b Pożar w strefie detekcji B, C, E, 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D 98,6 / 97,5 db(a) G lub H WNW-6c - nie pracuje 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-6d - nie pracuje 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-7a 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7b 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7c - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7d - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E Tabela 5. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji oddymiającej w II fazie pożaru Urządzenie Nawiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru Wywiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru garażu garażu 107,0 / 106,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2a Pożar w strefie detekcji B, E, G 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F 113,0 / 112,9 db(a) lub H 107,0 / 106,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2b Pożar w strefie detekcji B, E, G 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F 113,0 / 112,9 db(a) lub H WNW-2c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-2d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-3a - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3b - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H

15 1 6 WNW-3c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-4a 113,0 / 112,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E Pożar w strefie detekcji A 103,7 / 103,4 db(a) lub F lub B WNW-4b 113,0 / 112,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E Pożar w strefie detekcji A 103,7 / 103,4 db(a) lub F lub B WNW-4c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-5a 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5b 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5c 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5d - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C 107,6 / 106,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6a Pożar w strefie detekcji B, C, E, 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D 115,8 / 115,8 db(a) G lub H 107,6 / 106,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6b Pożar w strefie detekcji B, C, E, 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D 115,8 / 115,8 db(a) G lub H WNW-6c - nie pracuje 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-6d - nie pracuje 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-7a 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7b 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7c - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7d - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E W celu przeprowadzenia analizy akustycznej w zakresie wymagań izolacyjności akustycznej ścian szachtów oddymiających poniżej przedstawiono prędkości przepływu powietrza w szachtach oddymiających w różnych trybach pracy. Tabela 6. Prędkości przepływu powietrza w szachtach oddymiających w różnych trybach pracy. Nr szachtu oddymiającego Powierzchnia szachtu oddymiającego Przewietrzanie I próg detekcji II próg detekcji Oddymianie I faza pożaru Oddymianie II faza pożaru Napowietrzanie I faza pożaru Napowietrzanie II faza pożaru Strumień napowietrzania I faza pożaru / II faza pożaru - m 2 m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m 3 /h 0,9 1, / NW2 11,7 0,6 1,3 1,3 4,7 9,5 1,2 2, / NW3 11,5 0,7 1,3 1,3 4,8 9, NW4 12,1 0,6 1,3 1,3 4,6 9,2 1,1 2, / NW5 14, ,7 7,5 0,9 1, / ,4 2, / NW6 11,3 1,1 2,2 2,5 4,9 9,8 0,9 1, / ,2 2, / NW7 13,3 0,9 1,9 2,1 4,2 8,4 1,0 2, /

16 WYTYCZNE 6.1. Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne Należy przewidzieć konstrukcje wsporcze lub fundamenty pod wentylatory oddymiające. Wentylatory główne montować na wibroizolatorach. Dokładny rozstaw podkonstrukcji wentylatorów należy ustalić po dostarczeniu urządzeń. Masa pojedynczego wentylatora oddymiającego wraz z akcesoriami montażowymi wynosi ok kg. W przypadku zastosowania palnych elementów pokrycia dachowego, wysokość montażu wentylatorów zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż. lecz nie niżej niż 40 cm powyżej dachu wykończonego (dolna krawędź tłumika wentylatora). Pomieszczenia rozdzielni na poziomie garażu (pomieszczenie szaf zasilająco-sterowniczych) wykonać jako suche, przez które nie wolno przeprowadzać instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, ciepło technologiczne itd.). Oświetlone, wydzielone przeciwpożarowo, wyposażone w drzwi o odporności REI 30 Ściany i stropy pomalowane farbą emulsyjną, bez tynkowania. Maszynownię wentylacyjną dla wentylatorów głównych układu NW-5 należy wykonać jako pomieszczenie suche, przez które nie wolno przeprowadzać instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, ciepło technologiczne itd.), oświetlone, wydzielone przeciwpożarowo, wyposażone w drzwi o odporności REI 60. Ściany i stropy pomalowane farba emulsyjną, bez tynkowania. Bramę wjazdową BW-1 należy wyposażyć w panel ażurowy o powierzchni czynnej min. 1m2. Należy wyprowadzić wszystkie szachty oddymiające ponad dach (zgodnie z rysunkiem) zapewniając prawidłowy montaż wentylatorów oddymiających, klap ppoż. oraz kanałów w systemie PROMADUCT-500. Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami. Należy wykonać przebicia w ścianach umożliwiające montaż baterii klap ppoż., wentylatorów głównych oraz kanałów w systemie PROMADUCT-500. Należy przewidzieć dojścia do wentylatorów i siłowników w klapach. Przewody wentylacji oddymiającej (kanały żelbetowe lub murowane) wykonać w klasie odporności ogniowej EIS120. Technologia wykonania poza zakresem niniejszego opracowania. Wentylatory strumieniowe należy mocować do stropu za pomocą atestowanych kotew z certyfikatem o odporności ogniowej np. HKD-S, R-DCA i prętów stalowych gwintowanych. Przy uchwytach należy stosować wibroizolatory gumowe. Masa jednego wentylatora strumieniowego wynosi ok. 125kg. Wysokość montażu wentylatorów strumieniowych (dolna krawędź wentylatora z uwzględnieniem tłumika) wynosi ok.: ok. 2,50m (+/-0,05m) w przypadku wentylatorów strumieniowych J14 J15, J33 J36, J62 oraz J72; ok. 2,80m (+/-0,05m) w przypadku pozostałych wentylatorów strumieniowych Wytyczne ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap przeciwpożarowych zgodnie z AT. Przewody wentylacji oddymiającej (kanały żelbetowe lub murowane) wykonać w klasie odporności ogniowej EIS120. Technologia wykonania poza zakresem niniejszego opracowania. Ujęte w niniejszym opracowaniu baterie klap ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B na kondygnacji -1 wchodzą w skład systemu strumieniowego, dlatego są to klapy ppoż. do systemu mieszanego bez wyzwalacza termicznego, z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC o odporności EIS120. Klapy ppoż. odcinające wentylatory oddymiające są to klapy wentylacji pożarowej (normalnie zamknięte bez wyzwalacza termicznego) z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC Wytyczne dla instalacji SSP. Należy zaprojektować dla każdej rozdzielnicy systemu oddymiania garażu sygnały pożaru wyszczególnione w opracowaniu automatyki wentylacji i oddymiania garażu. Należy również przewidzieć sygnały monitorujące informujące o realizacji scenariusza pożarowego oraz awarii rozdzielnicy. Sygnały sterujące w postaci styków bezpotencjałowy (NC, 24V, 2A), sygnały monitorujące w postaci styków bezpotencjałowy (NO, 24V, 2A). Sygnały powinny zostać doprowadzone do listew zaciskowych (XSAP) w poszczególnych rozdzielnicach. Doprowadzone przewody do rozdzielnic należy podłączyć przy założeniu - dwie żyły dla jednego sygnału. Należy zaprojektować instalację SSP w garażu zgodnie z symulacją komputerową CFD w taki sposób, aby sygnał pożaru w strefie detekcji dymu był uruchamiany po wykryciu pożaru przez dwie czujki

17 1 8 dymu w danej strefie detekcji dymu. Ze względu na możliwość niekontrolowanego rozprzestrzeniania dymu w czasie pracy bytowej należy przyjąć, że sygnał wentylacja bytowa stop będzie uruchamiany z I stopnia detekcji dymu przez jedną czujkę zlokalizowaną w strefie garażu. Przewidzieć sterowanie urządzeniami powiązanymi z bezkanałowym systemem wentylacji strumieniowej i oddymiania takimi jak bramy wjazdowe i klapy przeciwpożarowe, by funkcjonowały zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Ponieważ zakłada się wystąpienie pożaru tylko w jednej strefie detekcji dymu i niezależnie od rozprzestrzeniania się dymu nie dopuszcza się zmiany scenariuszy pożarowych (wysterowań do momentu resetu centrali SSP), należy przewidzieć blokadę (zatrzaśnięcie) w centrali SSP równoczesnego załączenia sygnałów sterujących (wyjść w modułach sterujących) dla różnych stref detekcji dymu. W przypadku wykrycia pożaru w dwóch różnych strefach detekcji dymu należy zrealizować scenariusz dla pierwszej strefy detekcji dymu, w której wykryto pożar. Alarm z drugiej czujki dymu przyspiesza II stopień detekcji, nie zmienia natomiast scenariusza pożarowego. Z uwagi na różne możliwe scenariusze pracy systemu strumieniowego wciśnięcie przycisku ROP nie uruchamia wentylacji oddymiającej garażu do momentu zadziałania 1 czujki dymu. Należy zapewnić wyeliminowanie wszelkich opóźnień w przekazie impulsu wysterowania systemu wentylacji pożarowej garaży przez system wykrywania pożaru. W przypadku utrzymania się trybu awaryjnego wentylacji bytowej garażu przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji należy przewidzieć zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Dlatego uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Należy przewidzieć sterowanie klapami ppoż. systemu strumieniowego zgodnie ze scenariuszem w zależności od miejsca detekcji. Tabela 6. Matryca sterowań klapami ppoż. w układzie wentylacji bytowej i oddymiającej Urządzenie Wentylacja bytowa Wentylacja oddymiająca Bateria klap ppoż. 4150x3050 w punkcie NW-4A Bateria klap ppoż. 4150x3050 w punkcie NW-4B 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-2c i NW-2d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-3c i NW-3d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-4c i NW-4d Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorze odymiającym NW-5c Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorze odymiającym NW-5d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-6c i NW-6d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-7c i NW-7d Otwarta Otwarta Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięta Zamknięta Zamknięte Zamknięte Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji A, C, D, E lub F. Zamknięta w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji B, C, D, E lub F. Zamknięta w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji F. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji G lub H. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji A lub B. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji A lub C. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji C. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji D. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji E. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji.

18 Wytyczne instalacji sanitarnych. Instalacje należy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie 268.ust1. pkt.3 Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami, by nie kolidowały z żelbetowymi/murowanymi kanałami oddymiającymi. Trasowanie instalacji na budowie należy wykonać w koordynacji z wentylatorami strumieniowymi w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji. Należy zachować odpowiednie minimalne odległości od wentylatorów strumieniowych: - 0,5m na ssaniu i 4,0m na tłoczeniu w przypadku wentylatora jednokierunkowego, - 4,0m z obu stron w przypadku wentylatora rewersyjnego. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy uzyskać zgodę projektanta Wytyczne dla branży elektrycznej. Należy przewidzieć zasilanie rozdzielnic zasilająco - sterujących dla wentylatorów pełniących funkcję oddymiania oraz dla wentylatorów strumieniowych sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu. Należy przewidzieć również zasilanie urządzeń pracujących w czasie pożaru sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, takich jak bramy wjazdowe i klapy przeciwpożarowe. Okablowanie urządzeń pełniących funkcje pożarowe zaprojektować zgodnie z 187 pkt.3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Zestawienie mocy urządzeń: Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/9/23 Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/26 Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/27 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-UBD-TB Wentylator strumieniowy rewersyjny 40JT-4SP-RDD-TB 12 x 42,6kW/ V/50Hz 8 x 42,6kW/ V/50Hz 4 x 42,6kW/ V/50Hz 46 x 1,35 kw/ v/50hz 26 x 1,35 kw/ v/50hz Pobór mocy w czasie wentylacji bytowej: ok. 207kW (w trybie awaryjnym przy II progu detekcji), gdy tryb awaryjny utrzymuje się przez 10 minut i system zwiększa wydajność jak dla wentylacji pożarowej, pobór mocy może wzrosnąć do ok. 320 kw. Pobór mocy w czasie wentylacji pożarowej: ok. 368 kw Wytyczne systemu automatycznej regulacji Sterowanie sekwencjami wentylatorów projektować w oparciu o proste układy logiczne z wykorzystaniem styczników i przekaźników dla pracy w funkcji pożarowej i bytowej zgodnie z założeniami symulacji komputerowej CFD. Dopuszcza się stosowanie sterowników swobodnie programowalnych. Wentylacja bytowa w czasie braku detekcji pożaru w garażu sterowana będzie według dwóch progów detekcji CO i LPG: Przewietrzanie: wydajność wentylacji mechanicznej około 145 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca okresowa na I biegu. Wentylatory główne praca okresowa. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. I próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 200 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na I biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Tryb awaryjny - II próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 220 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na II biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

19 2 0 Zakłada się następujące progi detekcji: 2 progi detekcji CO: I próg 30ppm Tryb awaryjny (II próg) 80ppm 2 progi detekcji LPG: I próg 5% dolnej granicy wybuchowości Tryb awaryjny (II próg) 20% dolnej granicy wybuchowości. Należy zaprojektować możliwość przyjęcia sygnałów pożarowych z systemu SSP za pośrednictwem styków bezpotencjałowych, normalnie zwartych. Na elewacji rozdzielnic przewidzieć sygnalizację optyczną realizacji poszczególnych scenariuszy oraz stan awarii zbiorczej. Rozdzielnice zasilająco - sterujące należy wykonać w taki sposób, który umożliwi dowolną ingerencję w scenariusze działania systemu bez konieczności fizycznej ingerencji w rozdzielnicę. W przypadku wykrycia pożaru układ powinien przechodzić w tryb wentylacji pożarowej - wentylacja bytowa powinna być wyłączona. W zależności od lokalizacji pożaru należy realizować jeden ze scenariuszy trybu wentylacji pożarowej. Należy zastosować sterowanie wentylacją od sygnału z czujek LPG oraz czujek CO. Detektory CO należy montować na wysokości ok. 1,5 1,8m od poziomu posadzki wykończonej. Detektory LPG należy zlokalizować w odległości ok. 0,3m od poziomu posadzki wykończonej oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami za pomocą odbojnic. Czujki LPG i CO należy rozmieścić zgodnie z projektem automatycznej regulacji. Na wjazdach do garażu należy przewidzieć tablice informujące o zakazie wjazdu do garażu w razie pożaru, nadmiernej ilości spalin lub przekroczenia II progu LPG. Należy zapewnić podciśnienie w trybie wentylacji bytowej. 7. UWAGI KOŃCOWE Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem przetargowym pozostałych instalacji oraz z opracowaniem Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego z września 2012 r wraz z aneksem do powyższego opracowania p.t. Park Handlowy Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce /k Wrocławia. Ocena wpływu zmian w projekcie budowlanym na skuteczność funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynku z października Instalacje należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2002r Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. W niniejszym opracowaniu rozpatrywany jest pożar wyłącznie samochodów osobowych. Uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Instalowanie urządzeń oraz klap ppoż. powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów i aprobatą techniczną. Wentylatory oddymiające należy posadowić na wibroizolatorach. Wszystkie wentylatory główne należy wyposażyć w króćce elastyczne i elementy montażowe dostarczane z wentylatorami jako wyposażenie opcjonalne. Przy montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek przepływu powietrza. Wentylatory strumieniowe należy mocować do stropu za pomocą atestowanych kotew z certyfikatem o odporności ogniowej np. HKD-S, R-DCA i prętów stalowych gwintowanych. Przy uchwytach należy stosować wibroizolatory gumowe. Kanały ogniochronne PROMADUCT-500 stosowane na zewnątrz należy zaimpregnować preparatem wskazanym przez producenta oraz odizolować od warunków atmosferycznych za pomocą obróbki blacharskiej. Trasowanie instalacji na budowie należy wykonać w koordynacji z wentylatorami strumieniowymi w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji. Należy zachować odpowiednie minimalne odległości od wentylatorów strumieniowych: - 0,5m na ssaniu i 4,0m na tłoczeniu w przypadku wentylatora jednokierunkowego, - 4,0m z obu stron w przypadku wentylatora rewersyjnego. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy uzyskać zgodę projektanta.

20 2 1 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Zamawiający w przypadku rozdziału wykonania instalacji wentylacji strumieniowej oraz elementów powiązanych pomiędzy różnych wykonawców jest zobowiązany sprawdzić wyczerpująco jej kompletność pod względem funkcjonalnym i technicznym. Projekt zawiera zestawienie elementów wentylacyjnych, która ma za zadanie pomóc w realizacji inwestycji, jednakże zamawianie i wykonanie tych elementów wyłącznie według przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod względem kompletności instalacji. Część rysunkowa jest nadrzędna i w razie rozbieżności rysunki stanowią podstawę do wykonania instalacji. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem. 8. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 8.1. Zestawienie klap ppoż. Lp Urządzenie x klapa ppoż. 1500x800 2 x klapa ppoż. 1500x700 2 x klapa ppoż. 1250x750 Punkt Obsługiwany Ilość kompletów NW-4A, NW-4B 2 NW-4A, NW-4B 2 NW-2c, NW-2d, NW-3c, NW-3d, NW-4c, NW-4d, NW-5c, NW-5d, NW-6c, NW-6d, NW-7c, NW-7d 12 Uwagi Do systemu mieszanego bez wyzwalacza termicznego z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC o odporności EIS120. Łączyć w baterię, wraz z elementami nośnymi i pomocniczymi konstrukcjami. Do systemu pożarowego normalnie zamknięte bez wyzwalacza termicznego. Łączyć w baterię, wraz z elementami nośnymi i pomocniczymi konstrukcjami. Producent Mercor; zamiennie Frapol lub Trox. Z uwagi na różnice w miminalnych wymiarach otworów montażowych oraz odstępy pomiędzy klapami w baterii należy sprawdzić wymiary Mercor; zamiennie Frapol lub Trox. Z uwagi na różnice w miminalnych wymiarach otworów montażowych oraz odstępy pomiędzy klapami w baterii należy sprawdzić wymiary 8.2. Zestawienie wentylatorów Lp Urządzenie Ilość Uwagi Producent Wentylatory Flakt Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/9/23 wyposażony układu NW- Woods 1 w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce 12 kpl. 2, NW-3 i elastyczne i stożek wylotowy NW Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/26 wyposażony w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce elastyczne i stożek wylotowy Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/27 wyposażony w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce elastyczne i stożek wylotowy 8 kpl. 4 kpl. Wentylatory układu NW- 5 i NW-7 Wentylatory układu NW- 6 4 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-UBD-TB 46 szt. - 5 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-RDD-TB 26 szt. - Flakt Woods Flakt Woods Flakt Woods Flakt Woods W przypadku zastosowania urządzeń innego producenta, konieczne jest spełnienie niżej opisanych parametrów technicznych oraz posiadanie wymaganych polskim prawem dopuszczeń. Urządzenia muszą wchodzić w skład odpowiednio certyfikowanego systemu, którego prawidłowość funkcjonowania należy

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław ZLECENIODAWCA: aa_design aa_studio group - arch sp. z o.o. Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław INWESTOR: Inter IKEA Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWIAZANIA, systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPOŻAROWE WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WENTYLACJA STRUMIENIOWA SYSTEMY NADCIŚNIENIA SYSTEMY STEROWANIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska ul. Szlifierska 21 lok. 25 01-461 Warszawa Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia Raport z obliczeń numerycznych

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań Biuro Projektów i Analiz Technicznych Fabian Cybichowski NIP: 781-103-55-56 ul. Łódzka 17, 60-468 Poznań Rachunek bankowy: WWW.bpat.pl REGON: 300346166 tel./fax (61) 840 90 49 57 1140 2004 0000 3102 4290

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 matryca sterowań 2. Lista modułów występujących w obiekcie

Załącznik nr 1 matryca sterowań 2. Lista modułów występujących w obiekcie Załącznik nr 1 matryca sterowań 2 Lista modułów występujących w obiekcie Moduł wielowejściowy 1/22 Wej. 1 Agregat prądotwórczy Wej. 2 Agregat prądotwórczy Wej. 3 Agregat prądotwórczy Wej. 4 Moduł wielowyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA 4 WARSZAWA GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Wykorzystując wieloletnie doświadczenia firmy DLK w zakresie oddymiania w niniejszym artykule przedstawiono nowoczesny system wentylacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Kraków, grudzień 2007 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr 1 - Rzut II piętra Kraków, grudzień 2007 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. ZESZYT IV - INSTALACJA WENTYLACJI

DOM DEVELOPMENT S.A. ZESZYT IV - INSTALACJA WENTYLACJI ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI I GARAśEM PODZIEMNYM PRZY UL. ZAMKOWEJ / WIERNEJ W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY DZIAŁKA NR 81, OBRĘB 4-11-05 BUDYNEK R, S, T, U, W (ETAP IV)

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

Smoke Master SMPA Kompaktowy, nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu na drogach ewakuacyjnych

Smoke Master SMPA Kompaktowy, nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu na drogach ewakuacyjnych Smoke Master SMPA Kompaktowy, nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu na drogach ewakuacyjnych Jednostka wentylatora SMPA Dane techniczne Fläkt Woods FILO EN 2009.05 1 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE. materiały projektowe, budynki mieszkalne

SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE. materiały projektowe, budynki mieszkalne SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE materiały projektowe, budynki mieszkalne SYSTEM EXIT.GP AERECO SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH materiały

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo