ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z 1994r.). INSTALACJA ODDYMIANIA I WENTYLACJI GARAŻU PROJEKTANT mgr inż. Adam Pytel nr uprawnień: 450/01/DUW SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Skwarski nr uprawnień: 93/01/DUW

2 3 PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 3 III. CZĘŚĆ OPISOWA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA SPOSOBU PRACY SYSTEMU ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRACY INSTALACJI W TRYBIE WENTYLACJI POŻAROWEJ ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRACY INSTALACJI W TRYBIE WENTYLACJI BYTOWEJ OPIS DZIAŁANIA WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ GARAŻY TRYB WENTYLACJI POŻAROWEJ POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU A POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU B POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU C POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU D POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU E POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU F POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU G POŻAR W STREFIE DETEKCJI DYMU H TRYB WENTYLACJI BYTOWEJ AKUSTYKA WYTYCZNE WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYTYCZNE DLA INSTALACJI SSP WYTYCZNE INSTALACJI SANITARNYCH WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ WYTYCZNE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZESTAWIENIE KLAP PPOŻ ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW ZESTAWIENIE KANAŁÓW W SYSTEMIE PROMADUCT IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW V. ZAŁĄCZNIKI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 23

3 4 PROJEKT PRZETARGOW Y II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt opracowano na podstawie: 1. Projektu budowlanego z października Projektu architektonicznego. 3. Wytycznych Fläkt Woods dotyczących projektowania wentylacji strumieniowej garaży. 4. Norm i aktualnych przepisów. 5. Opracowania Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego z września 2012 r. oraz aneksu do powyższego opracowania p.t. Park Handlowy Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce /k Wrocławia. Ocena wpływu zmian w projekcie budowlanym na skuteczność funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynku z października 2012 (dalej zwanymi symulacją komputerową CFD). 2. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przetargowy instalacji wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej w garażu podziemnym w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce, przy zastosowaniu wentylatorów strumieniowych firmy Fläkt Woods. Opracowanie to zostało potwierdzone przez symulację komputerową CFD przeprowadzoną na trójwymiarowym modelu garażu. Niniejsze opracowanie nie obejmuje systemu automatycznej regulacji. Projekt automatycznej regulacji ujęty jest w oddzielnym opracowaniu. Instalacja wentylacyjna innych pomieszczeń jest poza zakresem niniejszego opracowania. Poza zakresem są również wszystkie pozostałe instalacje. 3. ZAŁOŻENIA SPOSOBU PRACY SYSTEMU W opracowaniu założono uzyskanie odstępstwa od 277 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami) dotyczącego powierzchni strefy pożarowej obejmującej garaż podziemny. W niniejszym opracowaniu rozpatrywany jest wjazd wyłącznie samochodów osobowych Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji pożarowej. W przypadku wykrycia pożaru przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP), wyłączana jest wentylacja bytowa garażu z I-go stopnia detekcji przez jedną czujkę dymu. Po zadziałaniu drugiej czujki dymu system wentylacji przechodzi w tryb wentylacji pożarowej. W zależności od miejsca wykrycia dymu określone są miejsca nawiewu i wyciągu powietrza oraz kierunek działania wentylatorów strumieniowych. Założono wystąpienie pożaru tylko w jednej strefie detekcji dymu i niezależnie od rozprzestrzeniania się dymu nie dopuszcza się zmiany scenariuszy pożarowych. W przypadku wykrycia pożaru w dwóch różnych strefach detekcji dymu należy zrealizować scenariusz dla pierwszej strefy detekcji dymu, w której wykryto pożar. Alarm z drugiej czujki dymu przyspiesza II stopień detekcji, nie zmienia natomiast scenariusza pożarowego. Poniższa tabela przedstawia projektowaną ilość powietrza oraz funkcję jaką pełnią poszczególne punkty nawiewno - wywiewne dla poszczególnych stref detekcji dymu.

4 5 Tabela 1. Wydajność systemu oddymiania garażu z zależności od oddymianej strefy detekcji dymu. Strefa detekcji dymu, w której wykryto pożar Strumień wywiewu w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia Punkt wywiewu Strumień nawiewu mechanicznego w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia Punkt nawiewu mechanicznego Punkt napływu kompensacyjnego - [m3/h] - [m3/h] / NW-5 NP1 BW-1 A / NW-4 BW / NW-6 BW-3 BW-4 B / NW-4 NP1 NW / BW-1 BW / NW-6 BW-3 BW / NW-2 NP1 BW-1 C / NW-5 BW / NW-4 BW / NW-6 BW / NW-4 NP1 BW-1 D / NW-6 BW / NW-5 BW / NW-7 BW-4 NP / NW-2 BW-1 E / NW / NW-4 BW / NW-6 BW-3 F / NW-2 NW-4 NP / BW-1 BW / NW-7 BW-4 NP / NW-2 BW-1 G / NW-3 BW / NW-6 BW-3 BW-4 H / NW-3 NP1 NW / BW-1 BW / NW-6 BW-3 BW-4

5 6 Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Dlatego uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Szczegółowy scenariusz uruchomienia instalacji oddymiania garaży przedstawiony jest w punkcie 4.1. Ponieważ przewidywana temperatura dymu usuwanego nie przekracza 400ºC, można zastosować wentylatory oddymiające klasy F (400ºC/120min). Nie udowodniono bezpieczeństwa ekip ratowniczych, więc nie można obniżyć klasy wentylatorów Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji bytowej. Wentylacja bytowa w czasie braku detekcji pożaru w garażu sterowana będzie według dwóch progów detekcji CO i LPG: Przewietrzanie: wydajność wentylacji mechanicznej około 145 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca okresowa na I biegu. Wentylatory główne praca okresowa. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. I próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 200 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na I biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Tryb awaryjny - II próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 220 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na II biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Zakłada się następujące progi detekcji: 2 progi detekcji CO: I próg 30ppm Tryb awaryjny (II próg) 80ppm 2 progi detekcji LPG: I próg 5% dolnej granicy wybuchowości Tryb awaryjny (II próg) 20% dolnej granicy wybuchowości. Szczegółowe założenia dla poszczególnych stref detekcji ujęto w punkcie OPIS DZIAŁANIA WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ GARAŻY Bezkanałowy mechaniczny system wentylacji garaży wykorzystuje do usuwania zanieczyszczonego powietrza wentylatory strumieniowe do transportu powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych powodując jednocześnie rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz wentylatory wyciągowe do usuwania powietrza zanieczyszczonego na zewnątrz budynku. Projektowany w garażu system bezkanałowy instalacji wentylacji oddymiającej, w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, będzie chronił przed wystąpieniem na przejściach ewakuacyjnych zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną ewakuację, tj. na wysokości 2,0 m od posadzki widzialność znaków ewakuacyjnych świecących światłem własnym na skutek zadymienia nie spadnie poniżej 10m, a temperatura nie przekroczy 60ºC. Założenia te potwierdzono w symulacjach komputerowych, których celem była przede wszystkim analiza warunków i czasu ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu podziemnego. Rozważono czas detekcji i alarmowania, czas rozpoznania i reakcji, czas przejścia oraz margines bezpieczeństwa. Dzięki przetłaczaniu znacznej ilości powietrza system strumieniowy oddymiający powoduje obniżenie temperatury w całym obszarze garażu, w tym usuwanego dymu. Dla garażu przewidziano instalację wentylacji mechanicznej strumieniowej, pełniącej 2 funkcje:

6 7 - Wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploatacji, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej o wydajności sterowanej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia CO i LPG. - Wentylacji pożarowej - w warunkach zagrożenia pożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oddymiającej ograniczającej zadymienie i zapewniającej widoczność wystarczającą do ewakuacji ludzi, natomiast po czasie ewakuacji główną funkcją jest usuwanie dymu i gazów pożarowych. Analizowany obszar obejmuje 1 kondygnację garażu podziemnego w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce. Kondygnacja ta stanowi jedną strefę pożarową podzieloną na 8 stref detekcji dymu. Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano scenariusz pożarowy, w którym przedstawiono w jaki sposób i w jakiej kolejności poszczególne elementy systemu wentylacji garażu przechodzą w tryb pożarowy. Ogólny scenariusz czasowy przedstawia się następująco: Wykrycie pożaru w jednej ze stref detekcji dymu lub strefach przyległych przez jedną czujkę dymu lub wciśnięcie przycisku ROP: Wyłączenie systemu pełniącego funkcję wentylacji bytowej - wyłączenie wentylatorów głównych oraz strumieniowych. Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP). Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Wykrycie pożaru przez dwie czujki w jednej strefie detekcji dymu lub jedną czujkę w strefie detekcji dymu i wciśnięcie ROP w dowolnej strefie: Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP). Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Zamknięcie bram wjazdowych w zależności od scenariusza pożarowego (bramy sterowane z SSP). Załączenie wentylatorów głównych pracujących z 50-procentową wydajnością niezwłocznie po wykryciu pożaru i ogłoszeniu alarmu pożarowego. Uruchomienie odpowiednich wentylatorów strumieniowych na II biegu (zgodnie ze scenariuszem dla danej strefy detekcji) oraz zwiększenie wydajności wentylatorów głównych do 100% w czasie około 330s od momentu wykrycia pożaru (czyli około 420s od momentu rozpoczęcia pożaru). Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Wszystkie wentylatory oddymiające, które nie pracują w trybie wentylacji bytowej lub w czasie napowietrzania pożarowego należy odciąć bateriami klap ppoż. w celu uniknięcia krótkiego spięcia Tryb wentylacji pożarowej Pożar w strefie detekcji dymu A Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4B. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2, NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorze oddymiającym NW-5c oraz przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4A pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 pracujących z wydajnością m3/h każdy oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w

7 8 układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 do m3/h oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J25 J27, J37, J51 J57 i J62 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4A. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu B Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4A. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J22 J23, J25 J27, J37, J51 J57 i J62 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4B. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu C Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5c i NW-5d. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 pracujących z wydajnością m3/h każdy oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h.

8 9 Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 do m3/h oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J30 J36, J38, J58 J61 i J64 J65 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-5. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu D Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-5c, NW-5d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2 i NW-3 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-6. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe J24, J28 J32, J44, J50 J54, J56, J60 J61 i J66 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-6. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu E Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-5 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-7. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-4. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2 i BW-3 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h.

9 1 0 Wentylatory strumieniowe nr J3 J8, J16 J21 i J39 J49 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-7. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2 i BW Pożar w strefie detekcji dymu F Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-6 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-2. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-2. Bramy wjazdowe BW-1, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-2 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-2 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J1 J2, J16 J21 i J39 J49 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-2. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-3 i BW Pożar w strefie detekcji dymu G Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J9 J15, J22 J23, J69 i J72 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.

10 Pożar w strefie detekcji dymu H Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte. Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A inw-4b pozostają otwarte. Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte. Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V= m³/h. Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V= m³/h. Wentylatory strumieniowe nr J15, J22 J23 i J67 J72 praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW Tryb wentylacji bytowej Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie przewietrzania: Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Następuje okresowe załączenie wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW- 7a i NW-7b w układzie NW-7 działających z wydajnością m3/h każdy. Następuje okresowe załączenie wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 działających z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca okresowa na I biegu. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i/lub LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. Założenia w zakresie pracy instalacji po przekroczeniu I progu detekcji CO i/lub LPG: Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Następuje załączenie wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 działających z wydajnością m3/h każdy. Następuje załączenie wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 działających z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca ciągła na I biegu.

11 1 2 Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie awaryjnym (po przekroczeniu II progu detekcji CO i/lub LPG): Wszystkie klapy przeciwpożarowe przy wentylatorach głównych zamknięte. Praca wentylatorów głównych NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW- 7 z wydajnością m3/h każdy. Praca wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-3a i NW-3b w układzie NW-3 oraz NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 z wydajnością m3/h każdy. Bramy wjazdowe otwarte. Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4. Wentylatory strumieniowe nr J3 J21, J24, J28 J36, J38 J54, J60 J61, J64 J66 i J72 - praca ciągła na II biegu. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż. 5. AKUSTYKA Poniższe tabele przedstawiają moce akustyczne poszczególnych urządzeń w różnych trybach pracy na kondygnacji -1 oraz na dachu z uwzględnieniem tłumików stanowiących wyposażenie wentylatorów. System DSO został tak dobrany, by pracujące wentylatory nie będą zakłócały jego funkcjonowania. Tabela 2. Moce akustyczne wentylatorów strumieniowych kondygnacja -1 I próg Tryb awaryjny Urządzenie Przewietrzanie Pożar detekcji (II próg detekcji) Lokalizacja pożaru J db(a) Strefa detekcji dymu F J db(a) Strefa detekcji dymu F J3 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J4 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J5 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J6 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J7 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J8 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E J9 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J10 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J11 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J12 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J13 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J14 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G J15 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G, H J16 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J17 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J18 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J19 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J20 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J21 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J db(a) Strefa detekcji dymu B, G, H

12 1 3 J db(a) Strefa detekcji dymu B, G, H J24 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J28 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J29 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J30 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J31 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J32 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J33 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J34 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J35 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J36 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J38 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C J39 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J40 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J41 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J42 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J43 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J44 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D, E, F J45 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J46 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J47 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J48 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J49 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu E, F J50 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J51 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J52 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J53 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J54 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu C J db(a) Strefa detekcji dymu C J60 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J61 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu C, D J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J db(a) Strefa detekcji dymu A, B J64 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, C J65 74 db(a) 74 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu A, B, C

13 1 4 J66 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu D J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu G, H J db(a) Strefa detekcji dymu H J db(a) Strefa detekcji dymu H J72 69 db(a) 69 db(a) 89 db(a) 89 db(a) Strefa detekcji dymu G, H Tabela 3. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji bytowej Przewietrzanie I próg detekcji Tryb awaryjny (II próg detekcji) Urządzenie do otoczenia / do garażu do otoczenia / do garażu do otoczenia / do garażu Lokalizacja WNW-2a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-2b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-2c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-2d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-3a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-3b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-3c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-3d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-4a 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-4b 93,0 / 92,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) 100,0 / 99,9 db(a) Dach WNW-4c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-4d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-5a nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5b nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-5d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Garaż WNW-6a 77,1 / 75,9 db(a) 84,1 / 82,9 db(a) 86,1 / 84,9 db(a) Dach WNW-6b 77,1 / 75,9 db(a) 84,1 / 82,9 db(a) 86,1 / 84,9 db(a) Dach WNW-6c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-6d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-7a 76,1 / 74,9 db(a) 83,1 / 81,9 db(a) 85,1 / 83,9 db(a) Dach WNW-7b 76,1 / 74,9 db(a) 83,1 / 81,9 db(a) 85,1 / 83,9 db(a) Dach WNW-7c nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach WNW-7d nie pracuje nie pracuje nie pracuje Dach Zgodnie z opracowaniem BMT Polska Sp. z o.o. p.t. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego Parku Handlowego Bielany z parkingiem podziemnym, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną poziom mocy akustycznej wentylatorów oddymiających w trybie wentylacji bytowej nie przekracza 105 db(a).

14 1 5 Tabela 4. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji oddymiającej w I fazie pożaru Urządzenie Nawiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru Wywiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru garażu garażu 92,0 / 91,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2a Pożar w strefie detekcji B, E, G 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F 98,0 / 97,9 db(a) lub H 92,0 / 91,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2b Pożar w strefie detekcji B, E, G 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F 98,0 / 97,9 db(a) lub H WNW-2c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-2d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-3a - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3b - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-4a 98,0 / 97,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E lub F 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4b 98,0 / 97,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E lub F 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4c - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4d - nie pracuje 86,6 / 86,2 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-5a 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5b 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5c 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5d - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C 92,6 / 91,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6a Pożar w strefie detekcji B, C, E, 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D 98,6 / 97,5 db(a) G lub H 92,6 / 91,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6b Pożar w strefie detekcji B, C, E, 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D 98,6 / 97,5 db(a) G lub H WNW-6c - nie pracuje 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-6d - nie pracuje 86,1 / 84,9 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-7a 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7b 97,6 / 96,5 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7c - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7d - nie pracuje 85,1 / 83,9 db(a) Pożar w strefie detekcji E Tabela 5. Moce akustyczne wentylatorów głównych tryb wentylacji oddymiającej w II fazie pożaru Urządzenie Nawiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru Wywiew do otoczenia / do Lokalizacja pożaru garażu garażu 107,0 / 106,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2a Pożar w strefie detekcji B, E, G 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F 113,0 / 112,9 db(a) lub H 107,0 / 106,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-2b Pożar w strefie detekcji B, E, G 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F 113,0 / 112,9 db(a) lub H WNW-2c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-2d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji F WNW-3a - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3b - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H

15 1 6 WNW-3c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-3d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji G lub H WNW-4a 113,0 / 112,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E Pożar w strefie detekcji A 103,7 / 103,4 db(a) lub F lub B WNW-4b 113,0 / 112,9 db(a) Pożar w strefie detekcji C, D, E Pożar w strefie detekcji A 103,7 / 103,4 db(a) lub F lub B WNW-4c - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-4d - nie pracuje 103,7 / 103,4 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub B WNW-5a 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5b 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A lub D 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5c 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji A 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C WNW-5d - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji C 107,6 / 106,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6a Pożar w strefie detekcji B, C, E, 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D 115,8 / 115,8 db(a) G lub H 107,6 / 106,5 db(a) Pożar w strefie detekcji A WNW-6b Pożar w strefie detekcji B, C, E, 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D 115,8 / 115,8 db(a) G lub H WNW-6c - nie pracuje 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-6d - nie pracuje 102,3 / 102,2 db(a) Pożar w strefie detekcji D WNW-7a 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7b 114,8 / 114,8 db(a) Pożar w strefie detekcji D lub F 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7c - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E WNW-7d - nie pracuje 101,3 / 101,2 db(a) Pożar w strefie detekcji E W celu przeprowadzenia analizy akustycznej w zakresie wymagań izolacyjności akustycznej ścian szachtów oddymiających poniżej przedstawiono prędkości przepływu powietrza w szachtach oddymiających w różnych trybach pracy. Tabela 6. Prędkości przepływu powietrza w szachtach oddymiających w różnych trybach pracy. Nr szachtu oddymiającego Powierzchnia szachtu oddymiającego Przewietrzanie I próg detekcji II próg detekcji Oddymianie I faza pożaru Oddymianie II faza pożaru Napowietrzanie I faza pożaru Napowietrzanie II faza pożaru Strumień napowietrzania I faza pożaru / II faza pożaru - m 2 m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m 3 /h 0,9 1, / NW2 11,7 0,6 1,3 1,3 4,7 9,5 1,2 2, / NW3 11,5 0,7 1,3 1,3 4,8 9, NW4 12,1 0,6 1,3 1,3 4,6 9,2 1,1 2, / NW5 14, ,7 7,5 0,9 1, / ,4 2, / NW6 11,3 1,1 2,2 2,5 4,9 9,8 0,9 1, / ,2 2, / NW7 13,3 0,9 1,9 2,1 4,2 8,4 1,0 2, /

16 WYTYCZNE 6.1. Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne Należy przewidzieć konstrukcje wsporcze lub fundamenty pod wentylatory oddymiające. Wentylatory główne montować na wibroizolatorach. Dokładny rozstaw podkonstrukcji wentylatorów należy ustalić po dostarczeniu urządzeń. Masa pojedynczego wentylatora oddymiającego wraz z akcesoriami montażowymi wynosi ok kg. W przypadku zastosowania palnych elementów pokrycia dachowego, wysokość montażu wentylatorów zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż. lecz nie niżej niż 40 cm powyżej dachu wykończonego (dolna krawędź tłumika wentylatora). Pomieszczenia rozdzielni na poziomie garażu (pomieszczenie szaf zasilająco-sterowniczych) wykonać jako suche, przez które nie wolno przeprowadzać instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, ciepło technologiczne itd.). Oświetlone, wydzielone przeciwpożarowo, wyposażone w drzwi o odporności REI 30 Ściany i stropy pomalowane farbą emulsyjną, bez tynkowania. Maszynownię wentylacyjną dla wentylatorów głównych układu NW-5 należy wykonać jako pomieszczenie suche, przez które nie wolno przeprowadzać instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, ciepło technologiczne itd.), oświetlone, wydzielone przeciwpożarowo, wyposażone w drzwi o odporności REI 60. Ściany i stropy pomalowane farba emulsyjną, bez tynkowania. Bramę wjazdową BW-1 należy wyposażyć w panel ażurowy o powierzchni czynnej min. 1m2. Należy wyprowadzić wszystkie szachty oddymiające ponad dach (zgodnie z rysunkiem) zapewniając prawidłowy montaż wentylatorów oddymiających, klap ppoż. oraz kanałów w systemie PROMADUCT-500. Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami. Należy wykonać przebicia w ścianach umożliwiające montaż baterii klap ppoż., wentylatorów głównych oraz kanałów w systemie PROMADUCT-500. Należy przewidzieć dojścia do wentylatorów i siłowników w klapach. Przewody wentylacji oddymiającej (kanały żelbetowe lub murowane) wykonać w klasie odporności ogniowej EIS120. Technologia wykonania poza zakresem niniejszego opracowania. Wentylatory strumieniowe należy mocować do stropu za pomocą atestowanych kotew z certyfikatem o odporności ogniowej np. HKD-S, R-DCA i prętów stalowych gwintowanych. Przy uchwytach należy stosować wibroizolatory gumowe. Masa jednego wentylatora strumieniowego wynosi ok. 125kg. Wysokość montażu wentylatorów strumieniowych (dolna krawędź wentylatora z uwzględnieniem tłumika) wynosi ok.: ok. 2,50m (+/-0,05m) w przypadku wentylatorów strumieniowych J14 J15, J33 J36, J62 oraz J72; ok. 2,80m (+/-0,05m) w przypadku pozostałych wentylatorów strumieniowych Wytyczne ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap przeciwpożarowych zgodnie z AT. Przewody wentylacji oddymiającej (kanały żelbetowe lub murowane) wykonać w klasie odporności ogniowej EIS120. Technologia wykonania poza zakresem niniejszego opracowania. Ujęte w niniejszym opracowaniu baterie klap ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B na kondygnacji -1 wchodzą w skład systemu strumieniowego, dlatego są to klapy ppoż. do systemu mieszanego bez wyzwalacza termicznego, z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC o odporności EIS120. Klapy ppoż. odcinające wentylatory oddymiające są to klapy wentylacji pożarowej (normalnie zamknięte bez wyzwalacza termicznego) z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC Wytyczne dla instalacji SSP. Należy zaprojektować dla każdej rozdzielnicy systemu oddymiania garażu sygnały pożaru wyszczególnione w opracowaniu automatyki wentylacji i oddymiania garażu. Należy również przewidzieć sygnały monitorujące informujące o realizacji scenariusza pożarowego oraz awarii rozdzielnicy. Sygnały sterujące w postaci styków bezpotencjałowy (NC, 24V, 2A), sygnały monitorujące w postaci styków bezpotencjałowy (NO, 24V, 2A). Sygnały powinny zostać doprowadzone do listew zaciskowych (XSAP) w poszczególnych rozdzielnicach. Doprowadzone przewody do rozdzielnic należy podłączyć przy założeniu - dwie żyły dla jednego sygnału. Należy zaprojektować instalację SSP w garażu zgodnie z symulacją komputerową CFD w taki sposób, aby sygnał pożaru w strefie detekcji dymu był uruchamiany po wykryciu pożaru przez dwie czujki

17 1 8 dymu w danej strefie detekcji dymu. Ze względu na możliwość niekontrolowanego rozprzestrzeniania dymu w czasie pracy bytowej należy przyjąć, że sygnał wentylacja bytowa stop będzie uruchamiany z I stopnia detekcji dymu przez jedną czujkę zlokalizowaną w strefie garażu. Przewidzieć sterowanie urządzeniami powiązanymi z bezkanałowym systemem wentylacji strumieniowej i oddymiania takimi jak bramy wjazdowe i klapy przeciwpożarowe, by funkcjonowały zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Ponieważ zakłada się wystąpienie pożaru tylko w jednej strefie detekcji dymu i niezależnie od rozprzestrzeniania się dymu nie dopuszcza się zmiany scenariuszy pożarowych (wysterowań do momentu resetu centrali SSP), należy przewidzieć blokadę (zatrzaśnięcie) w centrali SSP równoczesnego załączenia sygnałów sterujących (wyjść w modułach sterujących) dla różnych stref detekcji dymu. W przypadku wykrycia pożaru w dwóch różnych strefach detekcji dymu należy zrealizować scenariusz dla pierwszej strefy detekcji dymu, w której wykryto pożar. Alarm z drugiej czujki dymu przyspiesza II stopień detekcji, nie zmienia natomiast scenariusza pożarowego. Z uwagi na różne możliwe scenariusze pracy systemu strumieniowego wciśnięcie przycisku ROP nie uruchamia wentylacji oddymiającej garażu do momentu zadziałania 1 czujki dymu. Należy zapewnić wyeliminowanie wszelkich opóźnień w przekazie impulsu wysterowania systemu wentylacji pożarowej garaży przez system wykrywania pożaru. W przypadku utrzymania się trybu awaryjnego wentylacji bytowej garażu przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji należy przewidzieć zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Dlatego uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Należy przewidzieć sterowanie klapami ppoż. systemu strumieniowego zgodnie ze scenariuszem w zależności od miejsca detekcji. Tabela 6. Matryca sterowań klapami ppoż. w układzie wentylacji bytowej i oddymiającej Urządzenie Wentylacja bytowa Wentylacja oddymiająca Bateria klap ppoż. 4150x3050 w punkcie NW-4A Bateria klap ppoż. 4150x3050 w punkcie NW-4B 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-2c i NW-2d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-3c i NW-3d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-4c i NW-4d Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorze odymiającym NW-5c Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorze odymiającym NW-5d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-6c i NW-6d 2 x Bateria klap ppoż. 1250x1550 przy wentylatorach odymiających NW-7c i NW-7d Otwarta Otwarta Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięta Zamknięta Zamknięte Zamknięte Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji A, C, D, E lub F. Zamknięta w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji B, C, D, E lub F. Zamknięta w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji F. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji G lub H. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji A lub B. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji A lub C. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarta w przypadku pożaru w strefie detekcji C. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji D. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji. Otwarte w przypadku pożaru w strefie detekcji E. Zamknięte w przypadku pożaru w pozostałych strefach detekcji.

18 Wytyczne instalacji sanitarnych. Instalacje należy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie 268.ust1. pkt.3 Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami, by nie kolidowały z żelbetowymi/murowanymi kanałami oddymiającymi. Trasowanie instalacji na budowie należy wykonać w koordynacji z wentylatorami strumieniowymi w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji. Należy zachować odpowiednie minimalne odległości od wentylatorów strumieniowych: - 0,5m na ssaniu i 4,0m na tłoczeniu w przypadku wentylatora jednokierunkowego, - 4,0m z obu stron w przypadku wentylatora rewersyjnego. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy uzyskać zgodę projektanta Wytyczne dla branży elektrycznej. Należy przewidzieć zasilanie rozdzielnic zasilająco - sterujących dla wentylatorów pełniących funkcję oddymiania oraz dla wentylatorów strumieniowych sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu. Należy przewidzieć również zasilanie urządzeń pracujących w czasie pożaru sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, takich jak bramy wjazdowe i klapy przeciwpożarowe. Okablowanie urządzeń pełniących funkcje pożarowe zaprojektować zgodnie z 187 pkt.3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Zestawienie mocy urządzeń: Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/9/23 Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/26 Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/27 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-UBD-TB Wentylator strumieniowy rewersyjny 40JT-4SP-RDD-TB 12 x 42,6kW/ V/50Hz 8 x 42,6kW/ V/50Hz 4 x 42,6kW/ V/50Hz 46 x 1,35 kw/ v/50hz 26 x 1,35 kw/ v/50hz Pobór mocy w czasie wentylacji bytowej: ok. 207kW (w trybie awaryjnym przy II progu detekcji), gdy tryb awaryjny utrzymuje się przez 10 minut i system zwiększa wydajność jak dla wentylacji pożarowej, pobór mocy może wzrosnąć do ok. 320 kw. Pobór mocy w czasie wentylacji pożarowej: ok. 368 kw Wytyczne systemu automatycznej regulacji Sterowanie sekwencjami wentylatorów projektować w oparciu o proste układy logiczne z wykorzystaniem styczników i przekaźników dla pracy w funkcji pożarowej i bytowej zgodnie z założeniami symulacji komputerowej CFD. Dopuszcza się stosowanie sterowników swobodnie programowalnych. Wentylacja bytowa w czasie braku detekcji pożaru w garażu sterowana będzie według dwóch progów detekcji CO i LPG: Przewietrzanie: wydajność wentylacji mechanicznej około 145 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca okresowa na I biegu. Wentylatory główne praca okresowa. Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania. I próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 200 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na I biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Tryb awaryjny - II próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 220 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe praca ciągła na II biegu. Wentylatory główne praca ciągła. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

19 2 0 Zakłada się następujące progi detekcji: 2 progi detekcji CO: I próg 30ppm Tryb awaryjny (II próg) 80ppm 2 progi detekcji LPG: I próg 5% dolnej granicy wybuchowości Tryb awaryjny (II próg) 20% dolnej granicy wybuchowości. Należy zaprojektować możliwość przyjęcia sygnałów pożarowych z systemu SSP za pośrednictwem styków bezpotencjałowych, normalnie zwartych. Na elewacji rozdzielnic przewidzieć sygnalizację optyczną realizacji poszczególnych scenariuszy oraz stan awarii zbiorczej. Rozdzielnice zasilająco - sterujące należy wykonać w taki sposób, który umożliwi dowolną ingerencję w scenariusze działania systemu bez konieczności fizycznej ingerencji w rozdzielnicę. W przypadku wykrycia pożaru układ powinien przechodzić w tryb wentylacji pożarowej - wentylacja bytowa powinna być wyłączona. W zależności od lokalizacji pożaru należy realizować jeden ze scenariuszy trybu wentylacji pożarowej. Należy zastosować sterowanie wentylacją od sygnału z czujek LPG oraz czujek CO. Detektory CO należy montować na wysokości ok. 1,5 1,8m od poziomu posadzki wykończonej. Detektory LPG należy zlokalizować w odległości ok. 0,3m od poziomu posadzki wykończonej oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami za pomocą odbojnic. Czujki LPG i CO należy rozmieścić zgodnie z projektem automatycznej regulacji. Na wjazdach do garażu należy przewidzieć tablice informujące o zakazie wjazdu do garażu w razie pożaru, nadmiernej ilości spalin lub przekroczenia II progu LPG. Należy zapewnić podciśnienie w trybie wentylacji bytowej. 7. UWAGI KOŃCOWE Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem przetargowym pozostałych instalacji oraz z opracowaniem Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego z września 2012 r wraz z aneksem do powyższego opracowania p.t. Park Handlowy Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce /k Wrocławia. Ocena wpływu zmian w projekcie budowlanym na skuteczność funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynku z października Instalacje należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2002r Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. W niniejszym opracowaniu rozpatrywany jest pożar wyłącznie samochodów osobowych. Uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej. Instalowanie urządzeń oraz klap ppoż. powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów i aprobatą techniczną. Wentylatory oddymiające należy posadowić na wibroizolatorach. Wszystkie wentylatory główne należy wyposażyć w króćce elastyczne i elementy montażowe dostarczane z wentylatorami jako wyposażenie opcjonalne. Przy montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek przepływu powietrza. Wentylatory strumieniowe należy mocować do stropu za pomocą atestowanych kotew z certyfikatem o odporności ogniowej np. HKD-S, R-DCA i prętów stalowych gwintowanych. Przy uchwytach należy stosować wibroizolatory gumowe. Kanały ogniochronne PROMADUCT-500 stosowane na zewnątrz należy zaimpregnować preparatem wskazanym przez producenta oraz odizolować od warunków atmosferycznych za pomocą obróbki blacharskiej. Trasowanie instalacji na budowie należy wykonać w koordynacji z wentylatorami strumieniowymi w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji. Należy zachować odpowiednie minimalne odległości od wentylatorów strumieniowych: - 0,5m na ssaniu i 4,0m na tłoczeniu w przypadku wentylatora jednokierunkowego, - 4,0m z obu stron w przypadku wentylatora rewersyjnego. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy uzyskać zgodę projektanta.

20 2 1 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Zamawiający w przypadku rozdziału wykonania instalacji wentylacji strumieniowej oraz elementów powiązanych pomiędzy różnych wykonawców jest zobowiązany sprawdzić wyczerpująco jej kompletność pod względem funkcjonalnym i technicznym. Projekt zawiera zestawienie elementów wentylacyjnych, która ma za zadanie pomóc w realizacji inwestycji, jednakże zamawianie i wykonanie tych elementów wyłącznie według przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod względem kompletności instalacji. Część rysunkowa jest nadrzędna i w razie rozbieżności rysunki stanowią podstawę do wykonania instalacji. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem. 8. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 8.1. Zestawienie klap ppoż. Lp Urządzenie x klapa ppoż. 1500x800 2 x klapa ppoż. 1500x700 2 x klapa ppoż. 1250x750 Punkt Obsługiwany Ilość kompletów NW-4A, NW-4B 2 NW-4A, NW-4B 2 NW-2c, NW-2d, NW-3c, NW-3d, NW-4c, NW-4d, NW-5c, NW-5d, NW-6c, NW-6d, NW-7c, NW-7d 12 Uwagi Do systemu mieszanego bez wyzwalacza termicznego z siłownikiem typu BE bez sprężyny powrotnej, zasilanym napięciem 230VAC o odporności EIS120. Łączyć w baterię, wraz z elementami nośnymi i pomocniczymi konstrukcjami. Do systemu pożarowego normalnie zamknięte bez wyzwalacza termicznego. Łączyć w baterię, wraz z elementami nośnymi i pomocniczymi konstrukcjami. Producent Mercor; zamiennie Frapol lub Trox. Z uwagi na różnice w miminalnych wymiarach otworów montażowych oraz odstępy pomiędzy klapami w baterii należy sprawdzić wymiary Mercor; zamiennie Frapol lub Trox. Z uwagi na różnice w miminalnych wymiarach otworów montażowych oraz odstępy pomiędzy klapami w baterii należy sprawdzić wymiary 8.2. Zestawienie wentylatorów Lp Urządzenie Ilość Uwagi Producent Wentylatory Flakt Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/9/23 wyposażony układu NW- Woods 1 w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce 12 kpl. 2, NW-3 i elastyczne i stożek wylotowy NW Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/26 wyposażony w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce elastyczne i stożek wylotowy Wentylator główny oddymiający HT125JM/50B/4/6/27 wyposażony w 2 tłumiki B1D, stopy montażowe, wibroizolatory, 2 króćce elastyczne i stożek wylotowy 8 kpl. 4 kpl. Wentylatory układu NW- 5 i NW-7 Wentylatory układu NW- 6 4 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-UBD-TB 46 szt. - 5 Wentylator strumieniowy jednokierunkowy 40JT-4SP-RDD-TB 26 szt. - Flakt Woods Flakt Woods Flakt Woods Flakt Woods W przypadku zastosowania urządzeń innego producenta, konieczne jest spełnienie niżej opisanych parametrów technicznych oraz posiadanie wymaganych polskim prawem dopuszczeń. Urządzenia muszą wchodzić w skład odpowiednio certyfikowanego systemu, którego prawidłowość funkcjonowania należy

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI mł. bryg. inż. Janusz SAWICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Zasady sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Streszczenie Artykuł zawiera wytyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo