materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA"

Transkrypt

1 materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673

2 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód, Ewa Figórska Redakcja: Ewa Figórska Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/ Za treść tego materiału odpowiada Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Dystrybucję materiału instruktażowego prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Wydawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ul. Bracka 6/6 tel.: (12) , , fax: (12)

3 Materiał instruktażowo szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA SPIS TREŚCI: 1 BRANŻA MEDYCZNA - WSTĘP 2 PROGRAM CZYSTY BIZNES DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 2.1. Założenia programu 2.2. Adresaci programu 2.3. Cele programu 2.4. Struktura organizacyjna 2.5. Zasady uczestnictwa w programie 2.6. Sposób realizacji branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia Wstępny przegląd ekologiczny Opracowanie polityki środowiskowej i planu działań Wdrożenie rozwiązań proekologicznych w jednostce służby zdrowia 3 WZORY DOKUMENTÓW 3.1. Formularz przeglądu wstępnego 4 BRANŻA MEDYCZNA ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE, PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ SŁUŻBY ZDROWIA 4.1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 4.2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie 5 POLITYKA ŚRODOWISKOWA 6 ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI 7 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 7.1. Energia elektryczna Dlaczego warto zarządzać energią elektryczną? Jak oszczędzać energię elektryczną w jednostce służby zdrowia? Propozycje rozwiązań Zasilanie awaryjne szpitala 7.2. Energia cieplna Zarządzanie energią cieplną w jednostkach służby zdrowia Jak oszczędzać energię cieplną w obiektach służby zdrowia? Propozycje rozwiązań 3

4 8 GOSPODAROWANIE WODĄ I ŚCIEKAMI 8.1. Dlaczego warto oszczędzać wodę i właściwie gospodarować ściekami? 8.2. Jak zarządzać wodą i ściekami, przykłady rozwiązań 8.3. Sposoby oczyszczania ścieków 9 GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI I KOMUNALNYMI 9.1. Dlaczego warto zarządzać odpadami? 9.2. Przepisy regulujące gospodarkę odpadami 9.3. Gospodarka odpadami w jednostce służby zdrowia Klasyfikacja odpadów medycznych w Polsce Rodzaje odpadów mogących powstać w placówce służby zdrowia i ich kody Gospodarka odpadami w jednostkach służby zdrowia. Przykłady rozwiązań. 10 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE, HAŁAS 11 ROZBUDOWA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 12 ŻYWNOŚĆ, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENA W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA Funkcjonowanie kuchni, dystrybucja żywności na terenie szpitala Plany higieny dezynfekcja, sterylizacja Dezynfekcja Sterylizacja 13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA (ZIELEŃ, OŚWIETLENIE, OZNAKOWANIE, PARKING) Oznakowanie Powierzchnie Ogrodzenie Oświetlenie Roślinność 14 WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 15 SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W SŁUŻBIE ZDROWIA: EMAS, ISO EMAS System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO BRANŻA MEDYCZNA - WSTĘP 4

5 Branża medyczna obejmuje każdą działalność związaną ze zdrowiem człowieka, a w szczególności poradnie, punkty medyczne i szpitale (leczenie, diagnozowanie, profilaktykę a także laboratoria, gastronomię). Ten obszar usług wyróżnia się na tle działalności handlowej i produkcyjnej nie tylko ze względu na rolę, jaką spełnia w życiu każdego z nas. Różni się również sposobem oddziaływania na środowisko. Do szczególnie istotnych aspektów środowiskowych należy zaliczyć: duże zużycie energii elektrycznej i cieplnej, znaczne zużycie wody na cele socjalne, wytwarzanie ścieków (zarówno komunalnych, jak i wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych), wytwarzanie odpadów medycznych, komunalnych i niebezpiecznych, zagrożenie bakteriologiczne. Tak, jak w każdej innej branży, tak i w tej istnieje wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, przy czym medium krytycznym jest pierwsza z nich. Istnieją liczne sposoby (nie koniecznie wymagające wysokich nakładów finansowych) oszczędzania energii, nie powodujące obniżenia bezpieczeństwa pacjentów, jakości oferowanych usług ani komfortu pracy. Z obecnością (często długotrwałą) pacjentów w placówkach medycznych związane jest duże zużycie wody i wytwarzanie ścieków komunalnych. Także w tym obszarze można dążyć do oszczędności metodami niskonakładowymi. W placówkach medycznych powstają również wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrzne), które powinny trafiać do separatorów substancji ropopochodnych wyłapujących bardzo szkodliwe dla środowiska substancje. Istotnym problemem związanym ze świadczeniem usług medycznych jest wytwarzanie charakterystycznych dla tej działalności odpadów. Odpady medyczne dzielą się na: bytowo - gospodarcze (m. in. pochodzące z biur i pomieszczeń administracyjnych, z oddziałów niezabiegowych, kuchni itp.); specyficzne (te, które ze względu na bezpośredni kontakt z chorymi stanowią zagrożenie infekcjami); specjalne (odpady radioaktywne, zużyte diagnostyki izotopowe, substancje toksyczne, zużyte oleje, substancje chemiczne nie nadające się do spalania ze względów BHP, zużyte rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne, odpady srebronośne, zużyte baterie, uszkodzone termometry rtęciowe i zużyte świetlówki); 5

6 odpady wtórne (pozostałości po przeróbce termicznej odpadów specyficznych). Każda z tych grup wymaga specjalnego i oddzielnego traktowania (na podstawie Aby zwiększyć skuteczność wszelkich działań proekologicznych podejmowanych przez placówkę medyczną konieczne jest włączanie w nie pracowników, a nawet pacjentów. W ten sposób nie tylko możemy osiągnąć znaczne korzyści finansowe, ale również stworzyć wizerunek firmy przyjaznej środowisku, co obecnie ma coraz większe znaczenie. Warto również rozpatrzyć możliwość wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO lub EMAS. 6

7 2 PROGRAM CZYSTY BIZNES DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 2.1. Założenia programu Program branżowy dla służby zdrowia został opracowany w oparciu o doświadczenia Programu Czysty Biznes realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Program stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby dostosowania się jednostek z branży medycznej do trendów i standardów europejskich i światowych funkcjonowania placówki służby zdrowia. Udział placówek medycznych w Programie Czysty Biznes jest dla nich szansą na podniesienie jakości oferowanych świadczeń oraz zwiększenie ich konkurencyjności i wyróżnienie na rynku usług medycznych Adresaci programu Program Czysty Biznes dla branży medycznej to oferta dla wszystkich placówek służby zdrowia działających jako publiczne i niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji Cele programu Celem branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia jest podnoszenie konkurencyjności placówek służby zdrowia poprzez podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: wspieranie ich w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pozwalających oszczędzać wodę, energię, ograniczać ilość powstających odpadów; motywowanie do angażowania się w działania na rzecz promocji działań prośrodowiskowych i poprawy świadomości zatrudnionego personelu; tworzenie placówce możliwości angażowania się w długofalowe projekty na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych; wspieranie w działaniach na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych i wyróżnienia na rynku medycznym. 7

8 Celem programu jest również włączenie w jego realizację władz lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, których działalność jest związana z sektorem usług medycznych. Instytucje te mogą przystępować do programu na takich samych zasadach jak placówki lub być partnerem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w realizacji programu na swoim obszarze Struktura organizacyjna Program dla branży medycznej jest realizowany w oparciu o strukturę organizacyjną Programu Czysty Biznes. Oznacza to, że firmy/instytucje pragnące wziąć udział w programie przystępują do lokalnych Klubów Czystego Biznesu. Obecnie działa 16 Klubów Czystego Biznesu, zrzeszających firmy z terenu województwa małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i pomorskiego. Firmy spoza tych województw zrzeszone są w Klubie Korespondencyjnym. Każda z firm uczestniczących w programie otrzymuje opiekę koordynatora, którego zadaniem jest stały kontakt z jednostkami członkowskimi, pomoc w korzystaniu z oferty programu, pozyskiwanie nowych jednostek członkowskich, organizowanie seminariów, warsztatów, przeprowadzanie audytów ekologicznych. Wsparciem dla koordynatora jest zespół specjalistów FPŚ: audytorzy ds. środowiskowych, specjalista ds. projektów partnerskich i branżowych, pracownicy Centrum Informacji Ekologicznej, którzy w porozumieniu z koordynatorem realizują bardziej szczegółowe i specjalistyczne projekty w firmach członkowskich Zasady uczestnictwa w programie Aby uczestniczyć w programie branżowym dla służby zdrowia należy podpisać deklarację członkowską, na mocy której Fundacja gwarantuje wykonanie określonych usług na rzecz instytucji członkowskiej oraz poufność informacji uzyskanych w trakcie współpracy, a firma/instytucja przystępująca do programu zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Fundacją w zakresie realizacji działań prośrodowiskowych. W celu podpisania deklaracji członkowskiej firma powinna skontaktować się z koordynatorem Programu Czysty Biznes, który szczegółowo przedstawi zasady współpracy oraz przekaże deklarację członkowską (dane teleadresowe koordynatorów są dostępne na stronie internetowej 8

9 2.6. Sposób realizacji branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia Wstępny przegląd ekologiczny W placówkach uczestniczących w programie specjaliści Fundacji Partnerstwo dla Środowiska wykonują wstępne przeglądy ekologiczne, których celem jest ocena oddziaływania placówki służby zdrowia na środowisko oraz zidentyfikowanie możliwych działań proekologicznych. Zalecenia i rekomendacje zawarte we wstępnym przeglądzie ekologicznym służą jako podstawa do opracowania konkretnych projektów oraz ustalenia planu działań zmierzających do zmniejszenia wpływu danej jednostki na środowisko przyrodnicze oraz poprawy zarządzania i uzyskania korzyści ekonomicznych. Jednostki służby zdrowia posiadające certyfikat ISO lub będące w trakcie jego wdrażania zwolnione są z konieczności przeprowadzania wstępnego przeglądu ekologicznego. W takim przypadku pełnomocnik środowiskowy jednostki członkowskiej sam (po konsultacji z audytorem środowiskowym FPŚ) wypełnia formularz audytu ekologicznego (patrz rozdz. 4 wzory dokumentów) i przekazuje go koordynatorowi Programu Czysty Biznes. Wstępny przegląd ekologiczny dokumentem poufnym Opracowanie polityki środowiskowej i planu działań Po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu ekologicznego koordynator Programu Czysty Biznes pomaga placówce/instytucji członkowskiej w sformułowaniu polityki środowiskowej. Dokument ten powinien w jasny sposób informować wszystkie zainteresowane strony, że dana placówka jest w pełni świadoma swoich oddziaływań środowiskowych oraz zobowiązuje się do ograniczenia swego wpływu na środowisko oraz zawierać trzy konkretne zobowiązania: do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, do zapobiegania zanieczyszczeniom, do utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do danej jednostki. Po opracowaniu polityki środowiskowej powinien zostać przygotowany plan działań wynikający z celów polityki oraz oceny zawartej w audytach ekologicznych. 9

10 Wdrożenie rozwiązań proekologicznych w jednostce służby zdrowia Każda z jednostek/instytucji uczestniczących w programie podejmuje działania, nakierowane na osiąganie efektów środowiskowych przy równoczesnym osiąganiu efektów ekonomicznych. Zadaniem koordynatora Programu Czysty Biznes oraz zespołu specjalistów jest pomoc placówce/instytucji w realizacji tych działań poprzez proponowanie optymalnych rozwiązań, pomoc w poszukiwaniu najlepszej oferty, wskazywanie źródeł finansowania, itp. Metoda wdrażania może być dwojaka: a) Zespół specjalistów FPŚ proponuje gotowe rozwiązania, które są następnie wdrażane w placówce/instytucji uczestniczącej w Programie Czysty Biznes. b) Pracownicy placówki/instytucji tworzą zespół, który bierze aktywny udział w wypracowywaniu metod realizacji oraz monitorowaniu efektów programu. Zespół spotyka się w regularnych odstępach czasowych i ściśle współpracuje z audytorem ds. środowiskowych FPŚ. Metoda ta ma szczególne uzasadnienie w dużych jednostkach/instytucjach. 10

11 3 WZORY DOKUMENTÓW 3.1. Formularz przeglądu wstępnego Formularz PW Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Program Czysty Biznes ul. Bracka 6/6, Kraków tel. +48 (12) , fax (12) , epce.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Life04 env/pl/ PRZEGLĄD WSTĘPNY DLA JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA zrealizowany w ramach projektu: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez narzędzie internetowe Menadżer Środowiska PROJEKT DEMONSTRACYJNY LIFE04 ENV/PL/ FIRMA: Miejscowość: Data: Autor: Program Czysty Biznes jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jako wspólna inicjatywa z firmą BP Polska, organizacją Groundwork ( Wlk. Brytania ) oraz firmami członkowskimi Programu. 11

12 Cele Przegląd wstępny ma na celu określenie podstawowych aspektów środowiskowych działalności firmy oraz wyznaczenie ścieżki dojścia do systemu zarządzania środowiskiem. Rozszerzeniem niniejszego przeglądu wstępnego może być pełny Przegląd Ekologiczny. Uważa się, że nowi członkowie skorzystają gdy Przegląd Wstępny: określi stan środowiskowy firmy, zidentyfikuje możliwości poprawy działań organizacyjno - technologicznych mających wpływ na środowisko i możliwe korzyści, jakie mogłyby wyniknąć z zaproponowanych działań (zapobiegawczych, korekcyjnych); zaproponuje przyszłe działania, określi podstawowe informacje o firmie dla uściślenia zakresu usług w ramach realizacji Programu Czysty Biznes. Autorzy raportu nie ponoszą i nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki zaniechania i/lub podjęcia jakichkolwiek działań przez firmę wynikających z Przeglądu Wstępnego. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oświadcza, iż zapewnia pełną poufność wszelkich informacji uzyskanych w trakcie współpracy z Państwa firmą, których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę. Ponadto Fundacja oświadcza, że dane uzyskane w trakcie współpracy nie będą (bez uzyskania zgody Państwa firmy) wykorzystywane w sposób umożliwiający jakąkolwiek identyfikację tych danych z przedsiębiorstwem, którego dotyczą. 12

13 I. Informacje podstawowe Nazwa placówki służby zdrowia: Adres: Tel.: Fax.: A. Osoba do kontaktu: B. Liczba zatrudnionych: C. Systemy Zarządzania wg norm ISO i inne: D. Lokalizacja placówki, stan terenu, oznakowanie, dojazd: E. Relacje z lokalną społecznością, organizacjami społecznymi, samorządem (ew. dokumenty określające relacje ze społecznością lokalną): F. Historia placówki: G. Opis działalności podstawowej: II. Materiały i surowce A. Podstawowymi materiałami i surowcami wykorzystywanymi w placówce są: B. Znaczenie środowiskowe ma stosowanie następujących surowców: C. Surowcami materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi są: D. W jaki sposób magazynowane są materiały i surowce? III. Energia A. Placówka wykorzystuje następujące rodzaje energii: B. Najbardziej energochłonnymi procesami w świadczeniu usług są: C. Czy w wykorzystywanych urządzeniach (w uzasadnionych przypadkach) zastosowano układy nadążne (jakie)? D. Czy w placówce jest prowadzony odzysk ciepła z procesów technologicznych (rekuperatory)? Których? E. W placówce stosowane są następujące sposoby oszczędzania energii: IV. Emisja do powietrza A. Z energetycznego spalania paliw: B. Z procesów świadczenia usług medycznych: 13

14 C. Z transportu samochodowego (ile pojazdów samochodowych posiada placówka?): D. Znaczenie środowiskowe ma emisja następujących substancji, związków: V. Odpady A. W placówce powstają następujące rodzaje (ilości) odpadów: B. Odpady składowane na składowisku: C. Odpady poddawane recyklingowi: D. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne: E. Możliwości ograniczenia ilości powstających odpadów, zmiana jakości. VI. Opakowania i odpady opakowaniowe A. Placówka wytwarza następujące rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych: B. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: C. Możliwości ograniczenia ilości powstających odpadów opakowaniowych: VII. Woda i Ścieki A. Źródło wody i jej zużycie: B. W placówce powstają następujące rodzaje (ilości) ścieków: C. W placówce powstają następujące rodzaje i ilości ścieków bytowych: D. Placówka służby zdrowia stosuje kanalizację: E. Ścieki poddawane są oczyszczaniu w następujący sposób: F. Sposób postępowania z osadami ściekowymi jest następujący: G. Możliwości ograniczenia ilości i poprawy jakości powstających ścieków. VIII. Hałas i wibracje A. Czy funkcjonowanie placówki wiąże się ze znaczącą emisją hałasu? B. Ostatnie pomiary hałasu emitowanego na zewnątrz przeprowadzono: C. W okolicy placówki służby zdrowia znajdują źródła hałasu: D. Źródłami hałasu w placówce służby zdrowia są: IX. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Osobą odpowiedzialna za BHP jest: A. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy przeprowadzono: B. Stosowany sprzęt ochronny: 14

15 C. W ostatnim okresie (roku) wydarzyły się następujące wypadki: 1. w drodze do pracy: 2. podczas pracy: X. Ochrona środowiska Osobą odpowiedzialną za ochronę środowiska jest: A. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności istotnymi aspektami środowiskowymi są: B. Placówka służby zdrowia posiada następujące uzgodnienia, decyzje administracyjne. 1. pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2. pozwolenie wodno prawne na pobór / odprowadzanie ścieków, 3. pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 4. umowę na odbiór ścieków, 5. umowę na odbiór odpadów, 6. inne. C. W ostatnim okresie wydarzyły się wypadki środowiskowe (NZŚ): D. Z tytułu wypadków środowiskowych placówka poniosła straty, w tym finansowe: E. Organy kontrolne po przeprowadzeniu kontroli zaleciły: F. Placówka wykonała zalecenia/polecenia terminy: XI. Podsumowanie przeglądu i rekomendacje Z uwagi na stan środowiskowy placówki służby zdrowia proponuje się działania: A. Krótkoterminowe: B. Średnioterminowe: C. Długoterminowe: Potwierdzamy zgodność powyższych informacji ze stanem faktycznym. Przegląd wstępny został napisany (zawiera X stron) w jednej wersji elektronicznej i wydrukowano 2 egz. w wersji papierowej. Otrzymują: 1. Nazwa placówki służby zdrowia 1 egz. (wersja papierowa podpisana) 2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Program Czysty Biznes 1 egz. (wersja papierowa podpisana i zapis elektroniczny). Autor: Przedstawiciel placówki służby zdrowia: 15

16 4 BRANŻA MEDYCZNA ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE, PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ SŁUŻBY ZDROWIA 4.1. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W ramach systemu zarządzania placówką medyczną Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przyjął program poprawy środowiska zgodny z wyznaczonymi celami środowiskowymi i zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi. Określono następujące cele środowiskowe: zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie ilości odpadów, zarządzanie odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu, wtórne wykorzystanie i bezpieczne magazynowanie; minimalizowanie wykorzystania substancji niebezpiecznych, zmniejszenie zużycia nośników energii i surowców naturalnych, preferowanie firm, dostawców i podwykonawców, którzy działają w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. W celu realizacji założonych celów podjęto działania w zakresie: systematycznych szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska, wykonania szeregu remontów budynków i modernizacji urządzeń technicznych podczas których dokonano: modernizacji kotłowni, wymiany okien, wymiany kaloryferów z montażem regulatorów ciepła, modernizacji kanałów i rozdzielni ciepłowniczych, zamontowania zaworów regulacyjnych, montażu samozamykaczy drzwi; efektywnego zarządzanie energią poprzez zamontowanie energooszczędnych odbiorników oświetlenia (świetlówki, energooszczędne żarówki), wykorzystywane do nocnego oświetlenia oddziałów; zapewnienia właściwego postępowania i przechowywania szpitalnych odpadów niebezpiecznych i szkodliwych; minimalizacji ilości powstających odpadów stałych: w obrębie bloku operacyjnego i sal zabiegowych stosuje się w 80% odzież ochronną i obłożenie bloku operacyjnego wielorazowego użytku (poddawane praniu), do zabiegów operacyjnych stosuje się zestawy i narzędzia wielokrotnego użytku, do opatrywania trudno gojących się ran stosuje się opatrunki hydrokoloidowe, opakowania płynów infuzyjnych do podawania cytostatyków zastąpiono workami z tworzywa sztucznego. 16

17 Efekty środowiskowe: Dzięki realizacji celów środowiskowych: zmniejszono średnie miesięczne zużycie odpadów niebezpiecznych o około 16% decyzja o wycofaniu odpadów niebezpiecznych do komunalnych (pampersy z oddziałów niezakaźnych, strzykawki z twardych pojemników do worków, gipsy, dreny do przetoczeń po odcięciu igły z kubłów do worków); usunięto rtęć z oddziałów poprzez zastąpienie termometrów rtęciowych termometrami elektronicznymi; zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia awarii środowiskowej poprzez zakupienie zamrażarek na odpady; zmniejszono ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej poprzez zakupienie czynnika neutralizującego sorbent, i rozprowadzanie go w miejscach potencjalnie zagrożonych ryzykiem; zmniejszono roczne zużycie gazu o około 200 tys. m³; wprowadzono oszczędną gospodarkę papierem - dwustronne drukowanie i kserowanie dokumentów; wprowadzono segregację odpadów komunalnych - we wszystkich jednostkach organizacyjnych zbierana jest makulatura; w roku 2004 zakończono sukcesywne prace związane z modernizacją kotłowni, obecnie trzy kotłownie Zespołu Opieki Zdrowotnej wymienione są z węglowych na gazowo olejowe. Powyższe efekty były możliwe do uzyskania, szczególnie dzięki zmianie świadomości proekologicznej pracowników całego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem sprawiło, że instytucja stała się bardziej przyjazna dla środowiska. W styczniu 2004r. Zespół otrzymał Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością 9001:2001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego 14001: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie (rodzaj działalności: usługi leczniczo diagnostyczne) Zarządzanie energią oraz gospodarka odpadami w Szpitalu Miejskim w Knurowie Podjęcie konkretnych działań związanych z termomodernizacją obiektu (zainstalowanie zaworów regulacyjnych i termostatycznych na instalacjach, wymiana agregatów pompowych) doprowadziło do znacznego ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenia emisji do powietrza oraz przyniosło znaczące oszczędności finansowe. Konkretne korzyści środowiskowe i ekonomiczne dało także uporządkowanie gospodarki odpadami w szpitalu (segregacja i recykling odpadów, prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych). Wzrosła świadomość ekologiczna pracowników. 17

18 5 POLITYKA ŚRODOWISKOWA Co to jest polityka środowiskowa? Polityka środowiskowa jest pisemnym wyrażeniem misji jednostki służby zdrowia w stosunku do zarządzania środowiskiem, a także zobowiązaniem do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jednostka służby zdrowia ubiegająca się o certyfikat ISO lub rejestrację EMAS przy opracowywaniu polityki środowiskowej musi brać pod uwagę odpowiednie wytyczne. Przed sformułowaniem polityki środowiskowej należy przeprowadzić wstępny przegląd środowiskowy, w celu identyfikacji najważniejszych zadań, które powinny zostać wpisane w politykę środowiskową. Polityka środowiskowa ma za zadanie poinformować wszelkie zainteresowane strony, że jednostka służby zdrowia jest świadoma swoich obowiązków wynikających z ochrony środowiska oraz zobowiązuje się do ograniczenia wpływu na środowisko. Po co jednostce służby zdrowia polityka środowiskowa? Posiadanie polityki środowiskowej to niezwykle pozytywny atrybut działania placówki służby zdrowia. Istnieje wiele korzyści z posiadania polityki: Placówka jest postrzegana jako jednostka dbająca o stan środowiska. Polityka ma za zadanie poinformować wszystkie zainteresowane strony (pacjenci, NFZ, itd.) o budowaniu przyjaznego środowisku wizerunku zespołu opieki zdrowotnej i jego otoczenia. Pomoc przy zaspokojeniu wymagań pacjentów. Dzięki stworzeniu polityki środowiskowej następuje identyfikacja oczekiwań pacjentów w stosunku do placówki służby zdrowia. Wzrost zaufania klientów. Polityka środowiskowa daje zabezpieczenie dla wszystkich zainteresowanych stron (np. firmy ubezpieczeniowe) o funkcjonowaniu placówki w zgodzie z wymaganiami prawnymi i innymi. 18

19 Co zawiera polityka środowiskowa? Istotne znaczenie ma styl i forma polityki środowiskowej. Dobrze napisana polityka środowiskowa jest krótka, zwięzła i posiada cechy dokumentu nadzorowanego, czyli jest zatwierdzana przez najwyższe kierownictwo jednostki, posiada datę i miejsce wydania. Stworzenie polityki nie jest działaniem jednorazowym. Polityka winna być okresowo przeglądana i oceniana ze względu na aktualność zobowiązań i deklaracji w niej zawartych. Cechy polityki środowiskowej: Zgodnie z wymaganiami normy ISO polityka środowiskowa winna uwzględniać: misję organizacji, wizję, podstawowe wartości i przekonania; wymagania zainteresowanych stron oraz komunikowanie się z nimi; ciągłe doskonalenia działań na rzecz środowiska; zapobieganie zanieczyszczeniom; wiodące zasady (np. właściwe zagospodarowanie odpadów medycznych); koordynację z pozostałymi politykami organizacji (np. polityką jakości placówki służby zdrowia); specyficzne warunki lokalne lub regionalne; zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska, ustawodawstwem i innymi kryteriami dotyczącymi funkcjonowania placówki. 19

20 Przykład polityki środowiskowej opracowanej przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Polityka Środowiskowa Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu udziela świadczeń zdrowotnych opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa, neonatologii i pediatrii. Dążeniem pracowników jest wysoka jakość udzielanych świadczeń oraz respektowanie zasad ochrony środowiska. Zespół dąży do ciągłego zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności. Celem osiągnięcia tych zamiarów wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO Biorąc pod uwagę specyfikę Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu zobowiązujemy się do: ciągłej poprawy warunków zakresie oddziaływania na środowisko, prawidłowego zarządzania odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania; zmniejszenia zużycia nośników energii, racjonalnego gospodarowania wodą, zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji, postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności Zespołu, zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych. Realizacja polityki środowiskowej odbywa się poprzez: zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz pracy Zespołu pozostającej w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko. W ramach systemu zarządzania w Zespole przyjęty został program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Dyrekcja Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu dokonując okresowych przeglądów systemu, weryfikuje politykę środowiskową przystosowując ją do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Polityka środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom Zespołu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. W oparciu o ogólne cele zarządzania środowiskowego opracowano i wdrożono cele szczegółowe, które podlegają okręgowej weryfikacji podczas przeglądów kierownictwa. W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Opole, dnia r. Dyrektor Zespołu Aleksandra Kozok Wydanie I 20

21 6 ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI Skuteczność i możliwość prowadzenia procesu leczenia nie zależy wyłącznie od wiedzy i umiejętności personelu medycznego. Elementy te muszą być wspierane odpowiednimi warunkami lokalowymi i technicznymi do wykonania diagnostyki i prowadzenia terapii oraz rehabilitacji. Z punktu widzenia technicznego, na prawidłowe warunki procesu leczenia składają się następujące elementy: budynki, systemy zasilania i instalacje, urządzenia medyczne i inne urządzenia techniczne. Elementy te tworząc - w optymalnym układzie - bezpieczną i komfortową bazę do działalności leczniczej są ponadto powiązane ze sobą. Zły stan techniczny lub niedoinwestowanie któregokolwiek z elementów bazowych, oddziałuje negatywnie na pozostałe elementy infrastruktury, a w ostatecznym rozrachunku na proces leczenia. Systemy zasilające i instalacje Systemy zasilające - to wszystko, co przychodzi" z zewnątrz budynku: energia elektryczna, woda, zwykle energia cieplna, para technologiczna, itp. Z kolei instalacje rozprowadzają media wewnątrz budynku. Wyróżniamy: instalację elektryczną, wodną, parową, sprężonego powietrza, tlenu i próżni, instalację nawiewną i wyciągową, itp. Systemy zasilania pozostają w luźnym związku ze stanem technicznym i wiekiem budynku (szpitala). Zwykle stanowią one własność wyspecjalizowanej instytucji (np. zakładu energetycznego, wodociągów miejskich, itp.) i troska zarządzającego instytucją ogranicza się do zapewnienia odpowiedniego do potrzeb szpitala wolumenu mediów, o odpowiedniej jakości i poziomie niezawodności. 21

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych Decentralne przygotowywanie świeżej, ciepłej wody użytkowej efektywne i energooszczędne ogrzewanie Niskie koszty ogrzewania dzięki

Bardziej szczegółowo

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji Teoria KONDENSACJI Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA... dowody? CZYM JEST KONDENSACJA? Ciepło uzyskane w wyniku reakcji spalania gazu ziemnego nazywamy ciepłem jawnym. Istnieje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED

Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED Inteligentne oświetlenie to ważny czynnik w ograniczeniu zużycia energii Natasza Kopczyńska Product Manager Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym

Narzędzia realizacji poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym I Konferencja Naukowo-Techniczna: Efektywność energetyczna Niższe koszty energii w przemyśle Gospodarka mediami w przemyśle spożywczym 17-18 maja 2010, Zakopane Narzędzia realizacji poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Stalowe olejowe/ gazowe kotły o mocy 120-1850 kw. Logano SK655 Logano SK755. Pewność profesjonalnego ogrzewania. Ciepło jest naszym żywiołem

Stalowe olejowe/ gazowe kotły o mocy 120-1850 kw. Logano SK655 Logano SK755. Pewność profesjonalnego ogrzewania. Ciepło jest naszym żywiołem Stalowe olejowe/ gazowe kotły o mocy 120-1850 kw Logano SK655 Logano SK755 Pewność profesjonalnego ogrzewania iepło jest naszym żywiołem B Z nową Dyrektywą rp wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze!

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA OXYGEN 05.PL ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Prezentacja programu 1. Czym jest PolSEFF? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest programem finansowania inwestycji małych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

oddychający grzejnik:

oddychający grzejnik: OXYGEN 0.PL oddychający grzejnik: inteligentna i zdrowa wentylacja Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Zdzisław Mizera Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Wysokoprężne zespoły

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu.

[Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu.]

Bardziej szczegółowo

Technologia, na której można polegać

Technologia, na której można polegać Technologia, na której można polegać Możemy być pewni, że spełni ona swoje zadanie perfekcyjnie Stosując pompę ALPHA2 wykorzystujemy nie tylko jej znakomite osiągi i i wyjątkową sprawność, lecz zyskujemy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Beneficjent: GMINA PORAJ, ul Jasna 21, 42-360 Poraj Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Polityka środowiskowa LUG

Polityka środowiskowa LUG Polityka środowiskowa LUG ECOLUG Zielone Światło z Zielonej Góry Oświetlenie ekologiczne i ekonomiczne I. FILOZOFIA ŚRODOWISKOWA W poczuciu odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Dzięki tej transakcji zaczęła tworzyć urządzenia Einsteina. blisko

Dzięki tej transakcji zaczęła tworzyć urządzenia Einsteina. blisko HISTORIA ROBUR Założona w firma Robur zajmuje się zasilanych gazem (absorpcyjnych) instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. roku kupiła firmę Servel, która należała do grupy W Electrolux, od lat 60-tych

Bardziej szczegółowo

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA INSTALACJE SOLARNE Kaliko TERMODYNAMICZNY PODGRZEWACZ WODY STANDARD Powietrze źródłem ciepła >> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >>

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Małgorzata Wejtko Dyrektor Departament Ochrony Powietrza Ministerstwo Środowiska Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Przyczyny przekroczeń

Bardziej szczegółowo

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA?

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? NIEZAWODNYM SPOSOBEM NA OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH JEST WYKORZYSTANIE SYSTEMU COLUMBUS KIM JESTEŚMY? Firmą specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo