materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA"

Transkrypt

1 materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673

2 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód, Ewa Figórska Redakcja: Ewa Figórska Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/ Za treść tego materiału odpowiada Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Dystrybucję materiału instruktażowego prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Wydawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ul. Bracka 6/6 tel.: (12) , , fax: (12)

3 Materiał instruktażowo szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA SPIS TREŚCI: 1 BRANŻA MEDYCZNA - WSTĘP 2 PROGRAM CZYSTY BIZNES DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 2.1. Założenia programu 2.2. Adresaci programu 2.3. Cele programu 2.4. Struktura organizacyjna 2.5. Zasady uczestnictwa w programie 2.6. Sposób realizacji branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia Wstępny przegląd ekologiczny Opracowanie polityki środowiskowej i planu działań Wdrożenie rozwiązań proekologicznych w jednostce służby zdrowia 3 WZORY DOKUMENTÓW 3.1. Formularz przeglądu wstępnego 4 BRANŻA MEDYCZNA ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE, PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ SŁUŻBY ZDROWIA 4.1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 4.2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie 5 POLITYKA ŚRODOWISKOWA 6 ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI 7 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 7.1. Energia elektryczna Dlaczego warto zarządzać energią elektryczną? Jak oszczędzać energię elektryczną w jednostce służby zdrowia? Propozycje rozwiązań Zasilanie awaryjne szpitala 7.2. Energia cieplna Zarządzanie energią cieplną w jednostkach służby zdrowia Jak oszczędzać energię cieplną w obiektach służby zdrowia? Propozycje rozwiązań 3

4 8 GOSPODAROWANIE WODĄ I ŚCIEKAMI 8.1. Dlaczego warto oszczędzać wodę i właściwie gospodarować ściekami? 8.2. Jak zarządzać wodą i ściekami, przykłady rozwiązań 8.3. Sposoby oczyszczania ścieków 9 GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI I KOMUNALNYMI 9.1. Dlaczego warto zarządzać odpadami? 9.2. Przepisy regulujące gospodarkę odpadami 9.3. Gospodarka odpadami w jednostce służby zdrowia Klasyfikacja odpadów medycznych w Polsce Rodzaje odpadów mogących powstać w placówce służby zdrowia i ich kody Gospodarka odpadami w jednostkach służby zdrowia. Przykłady rozwiązań. 10 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE, HAŁAS 11 ROZBUDOWA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 12 ŻYWNOŚĆ, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENA W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA Funkcjonowanie kuchni, dystrybucja żywności na terenie szpitala Plany higieny dezynfekcja, sterylizacja Dezynfekcja Sterylizacja 13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA (ZIELEŃ, OŚWIETLENIE, OZNAKOWANIE, PARKING) Oznakowanie Powierzchnie Ogrodzenie Oświetlenie Roślinność 14 WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 15 SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W SŁUŻBIE ZDROWIA: EMAS, ISO EMAS System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO BRANŻA MEDYCZNA - WSTĘP 4

5 Branża medyczna obejmuje każdą działalność związaną ze zdrowiem człowieka, a w szczególności poradnie, punkty medyczne i szpitale (leczenie, diagnozowanie, profilaktykę a także laboratoria, gastronomię). Ten obszar usług wyróżnia się na tle działalności handlowej i produkcyjnej nie tylko ze względu na rolę, jaką spełnia w życiu każdego z nas. Różni się również sposobem oddziaływania na środowisko. Do szczególnie istotnych aspektów środowiskowych należy zaliczyć: duże zużycie energii elektrycznej i cieplnej, znaczne zużycie wody na cele socjalne, wytwarzanie ścieków (zarówno komunalnych, jak i wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych), wytwarzanie odpadów medycznych, komunalnych i niebezpiecznych, zagrożenie bakteriologiczne. Tak, jak w każdej innej branży, tak i w tej istnieje wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, przy czym medium krytycznym jest pierwsza z nich. Istnieją liczne sposoby (nie koniecznie wymagające wysokich nakładów finansowych) oszczędzania energii, nie powodujące obniżenia bezpieczeństwa pacjentów, jakości oferowanych usług ani komfortu pracy. Z obecnością (często długotrwałą) pacjentów w placówkach medycznych związane jest duże zużycie wody i wytwarzanie ścieków komunalnych. Także w tym obszarze można dążyć do oszczędności metodami niskonakładowymi. W placówkach medycznych powstają również wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrzne), które powinny trafiać do separatorów substancji ropopochodnych wyłapujących bardzo szkodliwe dla środowiska substancje. Istotnym problemem związanym ze świadczeniem usług medycznych jest wytwarzanie charakterystycznych dla tej działalności odpadów. Odpady medyczne dzielą się na: bytowo - gospodarcze (m. in. pochodzące z biur i pomieszczeń administracyjnych, z oddziałów niezabiegowych, kuchni itp.); specyficzne (te, które ze względu na bezpośredni kontakt z chorymi stanowią zagrożenie infekcjami); specjalne (odpady radioaktywne, zużyte diagnostyki izotopowe, substancje toksyczne, zużyte oleje, substancje chemiczne nie nadające się do spalania ze względów BHP, zużyte rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne, odpady srebronośne, zużyte baterie, uszkodzone termometry rtęciowe i zużyte świetlówki); 5

6 odpady wtórne (pozostałości po przeróbce termicznej odpadów specyficznych). Każda z tych grup wymaga specjalnego i oddzielnego traktowania (na podstawie Aby zwiększyć skuteczność wszelkich działań proekologicznych podejmowanych przez placówkę medyczną konieczne jest włączanie w nie pracowników, a nawet pacjentów. W ten sposób nie tylko możemy osiągnąć znaczne korzyści finansowe, ale również stworzyć wizerunek firmy przyjaznej środowisku, co obecnie ma coraz większe znaczenie. Warto również rozpatrzyć możliwość wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO lub EMAS. 6

7 2 PROGRAM CZYSTY BIZNES DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 2.1. Założenia programu Program branżowy dla służby zdrowia został opracowany w oparciu o doświadczenia Programu Czysty Biznes realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Program stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby dostosowania się jednostek z branży medycznej do trendów i standardów europejskich i światowych funkcjonowania placówki służby zdrowia. Udział placówek medycznych w Programie Czysty Biznes jest dla nich szansą na podniesienie jakości oferowanych świadczeń oraz zwiększenie ich konkurencyjności i wyróżnienie na rynku usług medycznych Adresaci programu Program Czysty Biznes dla branży medycznej to oferta dla wszystkich placówek służby zdrowia działających jako publiczne i niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji Cele programu Celem branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia jest podnoszenie konkurencyjności placówek służby zdrowia poprzez podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: wspieranie ich w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pozwalających oszczędzać wodę, energię, ograniczać ilość powstających odpadów; motywowanie do angażowania się w działania na rzecz promocji działań prośrodowiskowych i poprawy świadomości zatrudnionego personelu; tworzenie placówce możliwości angażowania się w długofalowe projekty na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych; wspieranie w działaniach na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych i wyróżnienia na rynku medycznym. 7

8 Celem programu jest również włączenie w jego realizację władz lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, których działalność jest związana z sektorem usług medycznych. Instytucje te mogą przystępować do programu na takich samych zasadach jak placówki lub być partnerem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w realizacji programu na swoim obszarze Struktura organizacyjna Program dla branży medycznej jest realizowany w oparciu o strukturę organizacyjną Programu Czysty Biznes. Oznacza to, że firmy/instytucje pragnące wziąć udział w programie przystępują do lokalnych Klubów Czystego Biznesu. Obecnie działa 16 Klubów Czystego Biznesu, zrzeszających firmy z terenu województwa małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i pomorskiego. Firmy spoza tych województw zrzeszone są w Klubie Korespondencyjnym. Każda z firm uczestniczących w programie otrzymuje opiekę koordynatora, którego zadaniem jest stały kontakt z jednostkami członkowskimi, pomoc w korzystaniu z oferty programu, pozyskiwanie nowych jednostek członkowskich, organizowanie seminariów, warsztatów, przeprowadzanie audytów ekologicznych. Wsparciem dla koordynatora jest zespół specjalistów FPŚ: audytorzy ds. środowiskowych, specjalista ds. projektów partnerskich i branżowych, pracownicy Centrum Informacji Ekologicznej, którzy w porozumieniu z koordynatorem realizują bardziej szczegółowe i specjalistyczne projekty w firmach członkowskich Zasady uczestnictwa w programie Aby uczestniczyć w programie branżowym dla służby zdrowia należy podpisać deklarację członkowską, na mocy której Fundacja gwarantuje wykonanie określonych usług na rzecz instytucji członkowskiej oraz poufność informacji uzyskanych w trakcie współpracy, a firma/instytucja przystępująca do programu zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Fundacją w zakresie realizacji działań prośrodowiskowych. W celu podpisania deklaracji członkowskiej firma powinna skontaktować się z koordynatorem Programu Czysty Biznes, który szczegółowo przedstawi zasady współpracy oraz przekaże deklarację członkowską (dane teleadresowe koordynatorów są dostępne na stronie internetowej 8

9 2.6. Sposób realizacji branżowej wersji Programu Czysty Biznes dla służby zdrowia Wstępny przegląd ekologiczny W placówkach uczestniczących w programie specjaliści Fundacji Partnerstwo dla Środowiska wykonują wstępne przeglądy ekologiczne, których celem jest ocena oddziaływania placówki służby zdrowia na środowisko oraz zidentyfikowanie możliwych działań proekologicznych. Zalecenia i rekomendacje zawarte we wstępnym przeglądzie ekologicznym służą jako podstawa do opracowania konkretnych projektów oraz ustalenia planu działań zmierzających do zmniejszenia wpływu danej jednostki na środowisko przyrodnicze oraz poprawy zarządzania i uzyskania korzyści ekonomicznych. Jednostki służby zdrowia posiadające certyfikat ISO lub będące w trakcie jego wdrażania zwolnione są z konieczności przeprowadzania wstępnego przeglądu ekologicznego. W takim przypadku pełnomocnik środowiskowy jednostki członkowskiej sam (po konsultacji z audytorem środowiskowym FPŚ) wypełnia formularz audytu ekologicznego (patrz rozdz. 4 wzory dokumentów) i przekazuje go koordynatorowi Programu Czysty Biznes. Wstępny przegląd ekologiczny dokumentem poufnym Opracowanie polityki środowiskowej i planu działań Po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu ekologicznego koordynator Programu Czysty Biznes pomaga placówce/instytucji członkowskiej w sformułowaniu polityki środowiskowej. Dokument ten powinien w jasny sposób informować wszystkie zainteresowane strony, że dana placówka jest w pełni świadoma swoich oddziaływań środowiskowych oraz zobowiązuje się do ograniczenia swego wpływu na środowisko oraz zawierać trzy konkretne zobowiązania: do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, do zapobiegania zanieczyszczeniom, do utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do danej jednostki. Po opracowaniu polityki środowiskowej powinien zostać przygotowany plan działań wynikający z celów polityki oraz oceny zawartej w audytach ekologicznych. 9

10 Wdrożenie rozwiązań proekologicznych w jednostce służby zdrowia Każda z jednostek/instytucji uczestniczących w programie podejmuje działania, nakierowane na osiąganie efektów środowiskowych przy równoczesnym osiąganiu efektów ekonomicznych. Zadaniem koordynatora Programu Czysty Biznes oraz zespołu specjalistów jest pomoc placówce/instytucji w realizacji tych działań poprzez proponowanie optymalnych rozwiązań, pomoc w poszukiwaniu najlepszej oferty, wskazywanie źródeł finansowania, itp. Metoda wdrażania może być dwojaka: a) Zespół specjalistów FPŚ proponuje gotowe rozwiązania, które są następnie wdrażane w placówce/instytucji uczestniczącej w Programie Czysty Biznes. b) Pracownicy placówki/instytucji tworzą zespół, który bierze aktywny udział w wypracowywaniu metod realizacji oraz monitorowaniu efektów programu. Zespół spotyka się w regularnych odstępach czasowych i ściśle współpracuje z audytorem ds. środowiskowych FPŚ. Metoda ta ma szczególne uzasadnienie w dużych jednostkach/instytucjach. 10

11 3 WZORY DOKUMENTÓW 3.1. Formularz przeglądu wstępnego Formularz PW Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Program Czysty Biznes ul. Bracka 6/6, Kraków tel. +48 (12) , fax (12) , epce.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Life04 env/pl/ PRZEGLĄD WSTĘPNY DLA JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA zrealizowany w ramach projektu: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez narzędzie internetowe Menadżer Środowiska PROJEKT DEMONSTRACYJNY LIFE04 ENV/PL/ FIRMA: Miejscowość: Data: Autor: Program Czysty Biznes jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jako wspólna inicjatywa z firmą BP Polska, organizacją Groundwork ( Wlk. Brytania ) oraz firmami członkowskimi Programu. 11

12 Cele Przegląd wstępny ma na celu określenie podstawowych aspektów środowiskowych działalności firmy oraz wyznaczenie ścieżki dojścia do systemu zarządzania środowiskiem. Rozszerzeniem niniejszego przeglądu wstępnego może być pełny Przegląd Ekologiczny. Uważa się, że nowi członkowie skorzystają gdy Przegląd Wstępny: określi stan środowiskowy firmy, zidentyfikuje możliwości poprawy działań organizacyjno - technologicznych mających wpływ na środowisko i możliwe korzyści, jakie mogłyby wyniknąć z zaproponowanych działań (zapobiegawczych, korekcyjnych); zaproponuje przyszłe działania, określi podstawowe informacje o firmie dla uściślenia zakresu usług w ramach realizacji Programu Czysty Biznes. Autorzy raportu nie ponoszą i nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki zaniechania i/lub podjęcia jakichkolwiek działań przez firmę wynikających z Przeglądu Wstępnego. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oświadcza, iż zapewnia pełną poufność wszelkich informacji uzyskanych w trakcie współpracy z Państwa firmą, których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę. Ponadto Fundacja oświadcza, że dane uzyskane w trakcie współpracy nie będą (bez uzyskania zgody Państwa firmy) wykorzystywane w sposób umożliwiający jakąkolwiek identyfikację tych danych z przedsiębiorstwem, którego dotyczą. 12

13 I. Informacje podstawowe Nazwa placówki służby zdrowia: Adres: Tel.: Fax.: A. Osoba do kontaktu: B. Liczba zatrudnionych: C. Systemy Zarządzania wg norm ISO i inne: D. Lokalizacja placówki, stan terenu, oznakowanie, dojazd: E. Relacje z lokalną społecznością, organizacjami społecznymi, samorządem (ew. dokumenty określające relacje ze społecznością lokalną): F. Historia placówki: G. Opis działalności podstawowej: II. Materiały i surowce A. Podstawowymi materiałami i surowcami wykorzystywanymi w placówce są: B. Znaczenie środowiskowe ma stosowanie następujących surowców: C. Surowcami materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi są: D. W jaki sposób magazynowane są materiały i surowce? III. Energia A. Placówka wykorzystuje następujące rodzaje energii: B. Najbardziej energochłonnymi procesami w świadczeniu usług są: C. Czy w wykorzystywanych urządzeniach (w uzasadnionych przypadkach) zastosowano układy nadążne (jakie)? D. Czy w placówce jest prowadzony odzysk ciepła z procesów technologicznych (rekuperatory)? Których? E. W placówce stosowane są następujące sposoby oszczędzania energii: IV. Emisja do powietrza A. Z energetycznego spalania paliw: B. Z procesów świadczenia usług medycznych: 13

14 C. Z transportu samochodowego (ile pojazdów samochodowych posiada placówka?): D. Znaczenie środowiskowe ma emisja następujących substancji, związków: V. Odpady A. W placówce powstają następujące rodzaje (ilości) odpadów: B. Odpady składowane na składowisku: C. Odpady poddawane recyklingowi: D. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne: E. Możliwości ograniczenia ilości powstających odpadów, zmiana jakości. VI. Opakowania i odpady opakowaniowe A. Placówka wytwarza następujące rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych: B. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi: C. Możliwości ograniczenia ilości powstających odpadów opakowaniowych: VII. Woda i Ścieki A. Źródło wody i jej zużycie: B. W placówce powstają następujące rodzaje (ilości) ścieków: C. W placówce powstają następujące rodzaje i ilości ścieków bytowych: D. Placówka służby zdrowia stosuje kanalizację: E. Ścieki poddawane są oczyszczaniu w następujący sposób: F. Sposób postępowania z osadami ściekowymi jest następujący: G. Możliwości ograniczenia ilości i poprawy jakości powstających ścieków. VIII. Hałas i wibracje A. Czy funkcjonowanie placówki wiąże się ze znaczącą emisją hałasu? B. Ostatnie pomiary hałasu emitowanego na zewnątrz przeprowadzono: C. W okolicy placówki służby zdrowia znajdują źródła hałasu: D. Źródłami hałasu w placówce służby zdrowia są: IX. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Osobą odpowiedzialna za BHP jest: A. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy przeprowadzono: B. Stosowany sprzęt ochronny: 14

15 C. W ostatnim okresie (roku) wydarzyły się następujące wypadki: 1. w drodze do pracy: 2. podczas pracy: X. Ochrona środowiska Osobą odpowiedzialną za ochronę środowiska jest: A. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności istotnymi aspektami środowiskowymi są: B. Placówka służby zdrowia posiada następujące uzgodnienia, decyzje administracyjne. 1. pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2. pozwolenie wodno prawne na pobór / odprowadzanie ścieków, 3. pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 4. umowę na odbiór ścieków, 5. umowę na odbiór odpadów, 6. inne. C. W ostatnim okresie wydarzyły się wypadki środowiskowe (NZŚ): D. Z tytułu wypadków środowiskowych placówka poniosła straty, w tym finansowe: E. Organy kontrolne po przeprowadzeniu kontroli zaleciły: F. Placówka wykonała zalecenia/polecenia terminy: XI. Podsumowanie przeglądu i rekomendacje Z uwagi na stan środowiskowy placówki służby zdrowia proponuje się działania: A. Krótkoterminowe: B. Średnioterminowe: C. Długoterminowe: Potwierdzamy zgodność powyższych informacji ze stanem faktycznym. Przegląd wstępny został napisany (zawiera X stron) w jednej wersji elektronicznej i wydrukowano 2 egz. w wersji papierowej. Otrzymują: 1. Nazwa placówki służby zdrowia 1 egz. (wersja papierowa podpisana) 2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Program Czysty Biznes 1 egz. (wersja papierowa podpisana i zapis elektroniczny). Autor: Przedstawiciel placówki służby zdrowia: 15

16 4 BRANŻA MEDYCZNA ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE, PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ SŁUŻBY ZDROWIA 4.1. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W ramach systemu zarządzania placówką medyczną Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przyjął program poprawy środowiska zgodny z wyznaczonymi celami środowiskowymi i zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi. Określono następujące cele środowiskowe: zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie ilości odpadów, zarządzanie odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu, wtórne wykorzystanie i bezpieczne magazynowanie; minimalizowanie wykorzystania substancji niebezpiecznych, zmniejszenie zużycia nośników energii i surowców naturalnych, preferowanie firm, dostawców i podwykonawców, którzy działają w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. W celu realizacji założonych celów podjęto działania w zakresie: systematycznych szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska, wykonania szeregu remontów budynków i modernizacji urządzeń technicznych podczas których dokonano: modernizacji kotłowni, wymiany okien, wymiany kaloryferów z montażem regulatorów ciepła, modernizacji kanałów i rozdzielni ciepłowniczych, zamontowania zaworów regulacyjnych, montażu samozamykaczy drzwi; efektywnego zarządzanie energią poprzez zamontowanie energooszczędnych odbiorników oświetlenia (świetlówki, energooszczędne żarówki), wykorzystywane do nocnego oświetlenia oddziałów; zapewnienia właściwego postępowania i przechowywania szpitalnych odpadów niebezpiecznych i szkodliwych; minimalizacji ilości powstających odpadów stałych: w obrębie bloku operacyjnego i sal zabiegowych stosuje się w 80% odzież ochronną i obłożenie bloku operacyjnego wielorazowego użytku (poddawane praniu), do zabiegów operacyjnych stosuje się zestawy i narzędzia wielokrotnego użytku, do opatrywania trudno gojących się ran stosuje się opatrunki hydrokoloidowe, opakowania płynów infuzyjnych do podawania cytostatyków zastąpiono workami z tworzywa sztucznego. 16

17 Efekty środowiskowe: Dzięki realizacji celów środowiskowych: zmniejszono średnie miesięczne zużycie odpadów niebezpiecznych o około 16% decyzja o wycofaniu odpadów niebezpiecznych do komunalnych (pampersy z oddziałów niezakaźnych, strzykawki z twardych pojemników do worków, gipsy, dreny do przetoczeń po odcięciu igły z kubłów do worków); usunięto rtęć z oddziałów poprzez zastąpienie termometrów rtęciowych termometrami elektronicznymi; zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia awarii środowiskowej poprzez zakupienie zamrażarek na odpady; zmniejszono ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej poprzez zakupienie czynnika neutralizującego sorbent, i rozprowadzanie go w miejscach potencjalnie zagrożonych ryzykiem; zmniejszono roczne zużycie gazu o około 200 tys. m³; wprowadzono oszczędną gospodarkę papierem - dwustronne drukowanie i kserowanie dokumentów; wprowadzono segregację odpadów komunalnych - we wszystkich jednostkach organizacyjnych zbierana jest makulatura; w roku 2004 zakończono sukcesywne prace związane z modernizacją kotłowni, obecnie trzy kotłownie Zespołu Opieki Zdrowotnej wymienione są z węglowych na gazowo olejowe. Powyższe efekty były możliwe do uzyskania, szczególnie dzięki zmianie świadomości proekologicznej pracowników całego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem sprawiło, że instytucja stała się bardziej przyjazna dla środowiska. W styczniu 2004r. Zespół otrzymał Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością 9001:2001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego 14001: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie (rodzaj działalności: usługi leczniczo diagnostyczne) Zarządzanie energią oraz gospodarka odpadami w Szpitalu Miejskim w Knurowie Podjęcie konkretnych działań związanych z termomodernizacją obiektu (zainstalowanie zaworów regulacyjnych i termostatycznych na instalacjach, wymiana agregatów pompowych) doprowadziło do znacznego ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenia emisji do powietrza oraz przyniosło znaczące oszczędności finansowe. Konkretne korzyści środowiskowe i ekonomiczne dało także uporządkowanie gospodarki odpadami w szpitalu (segregacja i recykling odpadów, prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych). Wzrosła świadomość ekologiczna pracowników. 17

18 5 POLITYKA ŚRODOWISKOWA Co to jest polityka środowiskowa? Polityka środowiskowa jest pisemnym wyrażeniem misji jednostki służby zdrowia w stosunku do zarządzania środowiskiem, a także zobowiązaniem do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jednostka służby zdrowia ubiegająca się o certyfikat ISO lub rejestrację EMAS przy opracowywaniu polityki środowiskowej musi brać pod uwagę odpowiednie wytyczne. Przed sformułowaniem polityki środowiskowej należy przeprowadzić wstępny przegląd środowiskowy, w celu identyfikacji najważniejszych zadań, które powinny zostać wpisane w politykę środowiskową. Polityka środowiskowa ma za zadanie poinformować wszelkie zainteresowane strony, że jednostka służby zdrowia jest świadoma swoich obowiązków wynikających z ochrony środowiska oraz zobowiązuje się do ograniczenia wpływu na środowisko. Po co jednostce służby zdrowia polityka środowiskowa? Posiadanie polityki środowiskowej to niezwykle pozytywny atrybut działania placówki służby zdrowia. Istnieje wiele korzyści z posiadania polityki: Placówka jest postrzegana jako jednostka dbająca o stan środowiska. Polityka ma za zadanie poinformować wszystkie zainteresowane strony (pacjenci, NFZ, itd.) o budowaniu przyjaznego środowisku wizerunku zespołu opieki zdrowotnej i jego otoczenia. Pomoc przy zaspokojeniu wymagań pacjentów. Dzięki stworzeniu polityki środowiskowej następuje identyfikacja oczekiwań pacjentów w stosunku do placówki służby zdrowia. Wzrost zaufania klientów. Polityka środowiskowa daje zabezpieczenie dla wszystkich zainteresowanych stron (np. firmy ubezpieczeniowe) o funkcjonowaniu placówki w zgodzie z wymaganiami prawnymi i innymi. 18

19 Co zawiera polityka środowiskowa? Istotne znaczenie ma styl i forma polityki środowiskowej. Dobrze napisana polityka środowiskowa jest krótka, zwięzła i posiada cechy dokumentu nadzorowanego, czyli jest zatwierdzana przez najwyższe kierownictwo jednostki, posiada datę i miejsce wydania. Stworzenie polityki nie jest działaniem jednorazowym. Polityka winna być okresowo przeglądana i oceniana ze względu na aktualność zobowiązań i deklaracji w niej zawartych. Cechy polityki środowiskowej: Zgodnie z wymaganiami normy ISO polityka środowiskowa winna uwzględniać: misję organizacji, wizję, podstawowe wartości i przekonania; wymagania zainteresowanych stron oraz komunikowanie się z nimi; ciągłe doskonalenia działań na rzecz środowiska; zapobieganie zanieczyszczeniom; wiodące zasady (np. właściwe zagospodarowanie odpadów medycznych); koordynację z pozostałymi politykami organizacji (np. polityką jakości placówki służby zdrowia); specyficzne warunki lokalne lub regionalne; zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska, ustawodawstwem i innymi kryteriami dotyczącymi funkcjonowania placówki. 19

20 Przykład polityki środowiskowej opracowanej przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Polityka Środowiskowa Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu udziela świadczeń zdrowotnych opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa, neonatologii i pediatrii. Dążeniem pracowników jest wysoka jakość udzielanych świadczeń oraz respektowanie zasad ochrony środowiska. Zespół dąży do ciągłego zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności. Celem osiągnięcia tych zamiarów wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO Biorąc pod uwagę specyfikę Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu zobowiązujemy się do: ciągłej poprawy warunków zakresie oddziaływania na środowisko, prawidłowego zarządzania odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania; zmniejszenia zużycia nośników energii, racjonalnego gospodarowania wodą, zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji, postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności Zespołu, zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych. Realizacja polityki środowiskowej odbywa się poprzez: zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz pracy Zespołu pozostającej w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko. W ramach systemu zarządzania w Zespole przyjęty został program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Dyrekcja Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu dokonując okresowych przeglądów systemu, weryfikuje politykę środowiskową przystosowując ją do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Polityka środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom Zespołu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. W oparciu o ogólne cele zarządzania środowiskowego opracowano i wdrożono cele szczegółowe, które podlegają okręgowej weryfikacji podczas przeglądów kierownictwa. W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Opole, dnia r. Dyrektor Zespołu Aleksandra Kozok Wydanie I 20

21 6 ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI Skuteczność i możliwość prowadzenia procesu leczenia nie zależy wyłącznie od wiedzy i umiejętności personelu medycznego. Elementy te muszą być wspierane odpowiednimi warunkami lokalowymi i technicznymi do wykonania diagnostyki i prowadzenia terapii oraz rehabilitacji. Z punktu widzenia technicznego, na prawidłowe warunki procesu leczenia składają się następujące elementy: budynki, systemy zasilania i instalacje, urządzenia medyczne i inne urządzenia techniczne. Elementy te tworząc - w optymalnym układzie - bezpieczną i komfortową bazę do działalności leczniczej są ponadto powiązane ze sobą. Zły stan techniczny lub niedoinwestowanie któregokolwiek z elementów bazowych, oddziałuje negatywnie na pozostałe elementy infrastruktury, a w ostatecznym rozrachunku na proces leczenia. Systemy zasilające i instalacje Systemy zasilające - to wszystko, co przychodzi" z zewnątrz budynku: energia elektryczna, woda, zwykle energia cieplna, para technologiczna, itp. Z kolei instalacje rozprowadzają media wewnątrz budynku. Wyróżniamy: instalację elektryczną, wodną, parową, sprężonego powietrza, tlenu i próżni, instalację nawiewną i wyciągową, itp. Systemy zasilania pozostają w luźnym związku ze stanem technicznym i wiekiem budynku (szpitala). Zwykle stanowią one własność wyspecjalizowanej instytucji (np. zakładu energetycznego, wodociągów miejskich, itp.) i troska zarządzającego instytucją ogranicza się do zapewnienia odpowiedniego do potrzeb szpitala wolumenu mediów, o odpowiedniej jakości i poziomie niezawodności. 21

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Andrzej Adamkiewicz Rochna, 23 maja 2014 r. Plan sytuacyjny Szpitala Szpital składa się z kompleksu budynków o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

ITALYDESIGN. Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze

ITALYDESIGN. Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze ITALYDESIGN Wymień kocioł na nowszy model! nowoczesne systemy grzewcze Modernizacja systemu grzewczego to konieczność i przynajmniej raz na około 10-15 lat powinniśmy zadbać o wymianę kotła na nowszy model.

Bardziej szczegółowo

Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną

Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną Aktualnie wdrażane projekty pilotażowe wykorzystujące OZE i podnoszące efektywność energetyczną Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Czerwiec 2013 W 2011 roku Zarząd

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO AOT.R.334.88.2016 Zamość, dnia 31.03.2016 r. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 do Umowy... Temat: Wykonanie Audytów Energetycznych Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe, na biomasę i olejowe

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji - Aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych - Opłacalność

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY I SPRAWNY KOMIN

BEZPIECZNY I SPRAWNY KOMIN STALOWE WKŁADY KOMINOWE BEZPIECZNY I SPRAWNY KOMIN W czasach, gdy źródłem ogrzewania najczęściej były kotły na węgiel i koks, do odprowadzania spalin wystarczył komin murowany, który szybko się nagrzewał,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN

Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN Informacje o produkcie Utworzono 03-09-2017 Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x1200 22W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x1200 22W 230V 120 st. 4000K Naturalna

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado KOTŁY GAZOWE O MOCY KW > NOWOŚĆ!! Vaillant VUW 240/5-3+montaż gratis

c kocioł sklep rado KOTŁY GAZOWE O MOCY KW > NOWOŚĆ!! Vaillant VUW 240/5-3+montaż gratis KOTŁY GAZOWE O MOCY 20-40 KW > Model : 0010016513 Producent : Vaillant Opis pełny Producent: Vaillant Gwarancja: 2 LATA Pakowanie: oryginalne opakowanie producenta ( karton + styropiany zabezpieczające)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z rozładunkiem kotłów centralnego ogrzewania i czujników tlenku węgla (czadu) z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow. 20 km² liczba ludności: 32,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Nagroda Fundacji Poszanowania Energii, Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Za Nowoczesność, Najlepsza Budowa Roku 1992.

Nagroda Fundacji Poszanowania Energii, Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Za Nowoczesność, Najlepsza Budowa Roku 1992. Raport na temat efektów wdrożenia energooszczędnego systemu ogrzewania z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Centrum Biznesu Exbudu w Kielcach. Autor tego opracowania inż. Lucjan Jędrzejewski prowadził

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kryteria realizacji standardu zrównoważonego rozwoju Biuro organizacji Organizacja posiadająca swoje biuro lub korzystająca z dowolnego lokalu stara się zapewnić warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Eolo Superior kw to rodzina kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Każdy, kto myśli o

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Rozpoczęcie realizacji projektu: 22 maj 2010 r. Zakończenie realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła 2 Dyrektywa ErP Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo