Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta."

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji Województwa Pomorskiego Nr 16 I N F O R M A T O R Oferta edukacyjna dla nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 1

2 Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Ośrodka Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku. Kierujemy ją do nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacyjnych. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie nasze propozycje i programy zyskają przychylność i aprobatę. Z uwagą wsłuchujemy się w propozycje zgłaszanych przez środowisko pedagogiczne Słupska i regionu. Chcemy odpowiadać na konkretne potrzeby w zakresie szkoleń kursów czy innych form doskonalenia zawodowego, dostosowując je do wymogów nowoczesnej szkoły i polskiej oświaty. Czekamy na Państwa uwagi, sugestie i propozycje dotyczące proponowanych form doskonalenia. W naszym informatorze znajdziecie Państwo kartę zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia oraz kształcenia. Informujemy, że absolwenci form doskonalenia/kształcenia otrzymają dokumenty potwierdzające ich ukończenie. Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku prosimy kierować przelewem na konto: PKO BP SA lub do placówki w godzinach urzędowania (od godz. 8,00 do 16,00) koniecznie z podaniem numeru lub nazwy wybranej formy doskonalenia. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z przygotowanej przez nasz Ośrodek oferty nie tylko w siedzibie Ośrodka również w miejscu pracy nauczycieli! Zachęcamy Państwa do aktywnej współpracy z nami w celu stałego wzbogacania oferty oraz monitorowania efektów prowadzonych szkoleń. Żywimy przekonanie, że nasze spotkania będą dobrze służyły rozwojowi pomorskiej oświaty, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb środowiska nauczycielskiego i staną się dla Państwa inspiracją. Z wyrazami szacunku 2

3 Spis treści Lp. Tematyka szkolenia Stronanumer I. Propozycje szkoleń rad pedagogicznych 3 II. Kursy kwalifikacyjne 6 III. Kursy nadające uprawnienia 10 IV. Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy 13 dyrektora/nauczyciela Rozwój zawodowy nauczyciela 21 Reforma programowa 22 Ocenianie osiągnięć uczniów 25 Kursy językowe 25 Kursy komputerowe 27 Konstruowanie planów, programów. Metody 35 nauczania Techniki wspomagające aktywność i komunikację społeczną 37 Wychowanie przedszkolne, nauczanie 42 zintegrowane, kształcenie specjalne...i nie tylko Edukacja europejska i biblioteczna 61 Kształcenie zawodowe i przedmiotowe 63 Profilaktyka, wychowanie i opieka 65 Inne równie ważne 73 V. Studia podyplomowe 76 Na życzenie Państwa prezentowana tematyka kursów może zostać zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb Waszej placówki!! 3

4 I. PROPOZYCJE SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH Nowoczesna i przyjazna szkoła: 1. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela? 2. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie). 3. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela? 4. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka? 5. Mobbing w szkole i placówce oświatowej. 6. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. 7. Niechęć do nauki szkolnej i co wtedy? 8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia. 9. Poczucie własnej wartości klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela. 10. Podstawy tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych. 11. Prezentacja multimedialna jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem? 12. Ścieżki edukacyjne w szkole - jak planować i wprowadzać. 13. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej 14. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej. 15. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych. 16. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Jakie obowiązki leżą po stronie szkoły? 17. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem. 18. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 19. Zespoły organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną w edukacji przedszkolnej. Doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia: 20. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom. 21. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z uogólnionymi trudnościami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 22. Dziecko z mutyzmem lękowe czy opozycyjne?! 23. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. 24. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD. 25. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa 26. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować? 27. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. 28. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym) 29. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). 30. Nauczanie metodą projektu. 31. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 32. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum. 33. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne Jak motywować uczniów do nauki? 34. Praca domowa zadanie dla ucznia i nauczyciela. 35. Praca z uczniem z dysleksją. 36. Projekt edukacyjny w gimnazjum planowanie i realizacja. 37. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu. 38. Uczeń zdolny jak z nim pracować? 4

5 39. Wspomaganie nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów. 40. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów. 41. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia. 42. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetyczny czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się. 43. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych. Doskonalenie kompetencji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki: 44. Absencja szkolna skutek i przyczyna - rozwiązania problemu. 45. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie. 46. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń nauczyciel, uczeń uczeń, nauczyciel rodzic. 47. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów. 48. Dziecko zaniedbane i krzywdzone diagnoza, praca z dzieckiem. 49. Jak zorganizować świetlice szkolną zgodnie z przepisami prawa. 50. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela. 51. Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu. 52. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole. 53. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania. 54. Mediacje rówieśnicze ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy. 55. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia. 56. Opis i analiza przypadku wychowawczego. 57. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli. 58. Podnoszenie umiejętności wychowawcy jak z klasy stworzyć dobrą grupę? 59. Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia. 60. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jak jej udzielać i jak z niej korzystać? 61. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie). 62. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej. 63. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży. 64. Przemoc i agresja w mojej szkole projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych. 65. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży. 66. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów. 67. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej. 68. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. 69. Stalking jak poradzić sobie z sms - owym dręczycielem w szkole? 70. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży. 71. Trening Zastępowania Agresji ART jako metoda profilaktyki szkolnej. 72. Zachowania nieakceptowane problem ucznia i nauczyciela. 73. Zachowania ryzykowne wśród uczniów. 74. Zaburzenia jedzenia anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć? Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania: 75. Awans zawodowy nauczyciela dokumentowanie i rady praktyczne. 76. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania. 5

6 77. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły. 78. Ewaluacja wewnętrzna w szkole, 79. Etyka oceniania. 80. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych. 81. Higiena i emisja głosu nauczyciela. 82. Hospitacja procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela. 83. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 84. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców? 85. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację? 86. Kontrola zarządcza w szkole rady praktyczne. 87. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy. 88. Motywująca funkcja oceniania. 89. Ocenianie kształtujące podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia. 90. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa. 91. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych. 92. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela. 93. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami. 94. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych. 95. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej. 96. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia. 97. Rozmowa z rodzicami co zrobić, aby była satysfakcjonująca? 98. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji. 99. Stres jak sobie z nim radzić i jak wykorzystać? 100. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem WDN potrzebą efektywnego funkcjonowania szkoły Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki wywiadówka profilaktyczna Wypalenie zawodowe wiem i zapobiegam Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich Zebrania z rodzicami planowanie, organizowanie, prowadzenie. II. KURSY KWALIFIKACYJNE Uwaga: zakres treści na wszystkich kursach kwalifikacyjnych jest zgodny z programami MEN Numer formy 1. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele Uzyskanie kwalifikacji do zarządzania szkołą lub placówką oświatową 210 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. 6

7 Numer formy 2. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych 270 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 3. Nazwa kursu: Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Nauczyciele ze średnim/wyższym wykształceniem pracujący w warsztatach szkolnych Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 4. Nazwa kursu: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną Nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy z młodzieżą niepełnosprawną Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 5. Nazwa kursu: Wychowanie do życia w rodzinie Zainteresowani nauczyciele 7

8 Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. Liczba godzin: 250 (dwa semestry) Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 6. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele Cel: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu bibliotekoznawstwa Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 7. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Cel: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego bądź zainteresowani nauczyciele szkół ogólnodostępnych,. Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 8. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami Cel: Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Liczba godzin: 270 8

9 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 9. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiek.-wychow. (internaty, domy dziecka, pogotowia opiek., domy wczasów dziecięcych, bursy, ośrodki szkolno-wychow.), świetlice szkolne, półinternaty, a także pedagodzy. Cel: Uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 10. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Cel: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, zintegrowanego, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagog. zainteresowani problematyką trudności w uczeniu szkolnym. Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 11. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki, chemii na poziomie szkoły podstawowej i/lub gimnazjum. Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Przyroda Liczba godzin: 300 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. 9

10 Numer formy 12. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Cel: Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym wzrokiem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. III. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Numer formy 13. Nazwa kursu: Wychowawca kolonii Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu. Liczba godzin: 36 Numer formy 14. Nazwa kursu: Kierownik kolonii Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktycznowychowawczej. Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży Liczba godzin: 10 10

11 Numer formy 15. Nazwa kursu: Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej. Zakres treści: Turystyka szkolna, praca turystyczno krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów. Cel: przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Liczba godzin: 10 Numer formy 16. Nazwa kursu: Szkolenie dla Mediatorów Cele: Zakres treści: Liczba godzin: Termin: UWAGA! Pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, Nabycie umiejętności do sprawowania funkcji mediatora Zgodny ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliw. z dn r., a więc; prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywana konfliktów, trening umiejętności mediacyjnych (w zakresie mediacji karnych, nieletnich, cywilnych) 60 godz. Po zebraniu się min. 12 osób Uczestnik/czka uzyskuje uprawnienia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych. Numer formy 17. Nazwa kursu: Trening Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Trainning- ART SZKOLENIE PODSTAWOWE Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, rodzice. Cele: Poznanie metody wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. W wyniku interwencji tą metodą stwierdza się ograniczenie zachować agresywnych i przemocowych nawet o 85 %! 11

12 Zakres treningu: Trzy moduły: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego. Liczba godzin: 40 godz godz. własnej praktyki(monitorowanej), 15 godz. superwizji i egzamin Termin: Po zebraniu się min 12 osób Uczestnik uzyskuje certyfikat Trenera ART., bezpłatną UWAGA! licencję na realizowanie programu w swoim miejscu pracy, uprawnienie do wykupienia licencji na zarobkową realizację tego programu, a także prawo do odbycia (po praktyce) szkolenia II o dla trenera trenerów (edukatorów) ART. Numer formy 18. Nazwa kursu: Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych Cele: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zakres treści: Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Liczba godzin: 50 godz. Termin: Po zebraniu się min. 10 osób kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, UWAGA! trwającym ok. 3 4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 12

13 IV KURSY DOSKONALĄCE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY DYREKTORA/NAUCZYCIELA: Numer formy 19. Nazwa kursu: Praca nauczyciela nawiązanie, przebieg i rozwiązanie stosunku pracy Dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy szkół/placówek zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących zajmujący się oświatą, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/aktualizacja/usystematyzowanie wiedzy z zakresu szczególnych przepisów prawa pracy dla nauczycieli. Zakres treści: Tryb i zasady zatrudniania nauczycieli. Zmiany w stosunku pracy (przeniesienie, skierowanie na dopełnianie etatu, przeniesienie z art.19 KN). Kwalifikacje zawodowe. Awans zawodowy a stosunek pracy. Ocena pracy zawodowej. Zwalnianie nauczycieli. Szczególne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Wynagradzanie nauczycieli średnie wynagrodzenie, dodatek wyrównawczy. Liczba godzin 8 Numer formy 20. Nazwa kursu: Kompetencje dyrektora szkoły/placówki oświatowej ważne terminy Cele: Zakres treści: Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zadania ogólne dyrektora. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej. Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły. Zadanie dyrektora związane z organizacją szkoły. Zadania dyrektora związane z dokumentacją. Dyrektor a spawy uczniów. Zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli. Zadania związane z 13

14 awansem nauczycieli oraz z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego. Liczba godzin 6 Numer formy 21. Nazwa kursu: Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zakres treści: Zarządzanie środkami finansowymi dyscyplina budżetowa. Kontrola wewnętrzna w szkole nadzór pedagogiczny, kontrola ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontrola przestrzegania BHP. Regulacje prawne organizacji szkoły zakładowe przepisy. Statut szkoły, regulamin pracy, arkusz organizacji roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, regulaminy i instrukcje, procedury postępowań. System kar i nagród. Liczba godzin 8 Numer formy 22. Nazwa kursu: Zmiana w procesie edukacyjnym programy naprawcze Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: 1. Rozumienie procesów zachodzących w kierowaniu zmianą, Efektywne kierowanie procesem zmiany edukacyjnej, Uwarunkowania procesu zmiany, Ludzie wobec zmiany, Strategie wprowadzania zmian, Planowanie zmiany, Nadzór pedagogiczny w szkole. 2. Źródła informacji będących podstawą do konstrukcji programu naprawczego. 3. Przykładowe procedury tworzenia programu naprawczego. 4. Analiza przykładowych programów naprawczych. 5. Konstrukcja programu naprawczego dla określonego problemu. Liczba godzin 20 14

15 Numer formy 23. Nazwa kursu: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/udoskonalenie umiejętność planowania i organizowania nadzoru pedagogicznego, udoskonalenie umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych. Zakres treści: Cele, funkcje i formy nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Określenie zadań dyrektora w nadzorze pedagogicznym. Planowanie nadzoru pedagogicznego. Działalność diagnostyczno-oceniająca w trybie realizacji nadzoru pedagogicznego: istota diagnozy i jej organizacja, plan i projekt ewaluacji, plan i projekt hospitacji. Organizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce. Motywowanie w nadzorze pedagogicznym. Kontrolowanie w nadzorze pedagogicznym. Liczba godzin 8 Numer formy 24. Nazwa kursu: Zakres praw i obowiązków nauczyciela status prawny Dyrektorzy szkół i placówek o niskim stażu pracy na stanowisku dyrektora, nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Prawa pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli. Uprawnienia socjalno bytowe nauczycieli. Liczba godzin 6 Numer formy 25. Nazwa kursu: Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przepisów prawa Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół/placówek 15

16 Cele: Pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, doskonalenie umiejętność pracy własnej i budowania dobrej atmosfery pracy w placówce. Zakres treści: Zasady wynikające z ustaw Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w zakresie: o równego traktowania w zatrudnieniu o przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad wynagradzania i uprawnień socjalno bytowych pracowników. Liczba godzin 6 Numer formy 26. Nazwa kursu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele pełniący mniej lub bardziej oficjalnie obowiązki ABI w szkole, wszystkie osoby które chciałyby wiedzieć co należy do obowiązków ABI i jak je wykonywać. Cele: Zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych i przedstawienie problemów pojawiających się w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w szkole. Praktyczne przygotowanie do samodzielnego pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakres treści: Czym zajmuje się ABI? Pozycja ABI w strukturze organizacyjnej administratora danych. Kto może pełnić funkcję ABI? Kto i dlaczego wyznacza ABI? Liczba godzin 8 Numer formy 27. Nazwa kursu: Współpraca dyrektora z organami szkoły. Cele: Zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek o stażu kierowniczym do 3 lat Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących współpracę dyrektora z organami szkoły, doskonalenie umiejętności budowania efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką, dostrzeganie potrzeby i wartości/roli delegowania uprawnień w kontekście systemowego zarządzania szkołą/placówką, 16

17 doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i poznanie bariery utrudniające komunikację. Zakres treści: Uwarunkowania prawne współpracy dyrektora szkoły z organami szkoły/placówki. Etapy budowania systemu zarządzania szkołą/placówką. Aspekty delegowania uprawnień/zadań jako element efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką. Umiejętności interpersonalne ułatwiające współpracę z organami szkoły/placówki. Bariery utrudniające komunikację interpersonalną i sposoby ich pokonywania. Liczba godzin 8 Numer formy 28. Nazwa kursu: Program dyrektora szkoły koncepcja konkursowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), zainteresowane osoby. Zakres treści: Role dyrektora szkoły. Gromadzenie danych i materiałów. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora. Zasady autoprezentacji. Cel: Uczestnicy będą przygotowani do wzięcia udziału w konkursie i napisania konkursowej koncepcji pracy. Liczba godzin: 10 (warsztaty) (w tym 2 godz. pracy własnej) Numer formy 29. Nazwa kursu: Efektywność kształcenia Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Efektywność kształcenia co to jest? Czynniki efektywności kształcenia klasa jako grupa i jej walory, uczenie się a osiągnięcia, kultura szkoły, adekwatność wymagań, n-l a afektywność, rodzic w procesie efektywnego kształcenia, ewaluacja postępów. Liczba godzin: 10 Numer formy 30. Nazwa kursu: Asertywna komunikacja oraz negocjacje jako skuteczne narzędzie pracy Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele 17

18 Zakres treści: Liczba godzin: Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne. 12 (warsztaty) Numer formy 31. Nazwa kursu: Zachowaj twarz i kontroluj emocje elementy treningu asertywności Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy Zakres treści: Autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty; Charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej; Umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny; Nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej; Wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej uczestnika relacji; Reagowanie na atak i krytykę; Monolog wewnętrzny - sojusznik efektywnych działań; Konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami oraz w trudnych sytuacjach z grupą. Liczba godzin: 16 (warsztaty 4x4) Numer formy 32. Nazwa kursu: Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację? warsztat umiejętności coachingowych Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele Cel: Poznanie najskuteczniejszej metody wspierania rozwoju człowieka w osiąganiu efektywności i satysfakcji Zakres treści: Założenia coachingu. Marzenia i cele. Motywacja w coachingu. Działania i decyzje. O co pytać (lista pytań skutecznych. Zastosowanie w pracy modelu GROW. Coaching zespołu. Liczba godzin: 8 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 33. Nazwa kursu: Psychologia w kierowaniu placówką oświatową Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele 18

19 Zakres treści: Liczba godzin: Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych: kierowanie wyzwalające twórczość zespołu, podstawowe czynniki organizacyjne, zachowanie i postawy kierownictwa, typowe skutki zachowań i postaw kierownictwa, klimat emocjonalny, obieg informacji, kształtowanie celów, kontrola. Kierowanie karierą. Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi. Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie nim. Psychologia wychowanka 40 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 34. Nazwa kursu: Retoryka praktyczna - Szczęście mówcy leży w słowa sile Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele Cele: Zapoznanie z regułami, jakich należy przestrzegać w praktycznej retoryce, przygotowanie do publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem (w różnych formach i sytuacjach ) kształtowanie kultury retorycznej zgodnie z etyką. Zakres treści: Co to jest retoryka? Kultura języka polskiego: współczesna norma ortofoniczna, poprawność gramatyczna, zasady doboru leksykalnego, praktyczna stylistyka. Praktyczna retoryka: sztuka kompozycji, logika, funkcje cytatów. Kontekst pragmatyczno-językowy wypowiedzi publicznej: sztuka perswazji i negocjacji. technika wystąpień publicznych: środki komunikacji niewerbalnej, retoryka telewizyjna, retoryka radiowa. Etyka. Konsultacje dotyczące prezentacji końcowego przemówienia. Prezentacja przemówień przez słuchaczy dla grupy i zaproszonych gości Liczba godzin 70 Numer formy 35. Nazwa kursu: Jak prawidłowo prowadzić dokumentację posiedzeń rady pedagogicznej lub rady rodziców? Nauczyciele różnych typów szkół, rodzice uczniów, Cel: Zakres treści: Przygotowanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Przepisy prawne z zakresu administracji szkolnej, 19

20 praktyczne dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej/rady rodziców, omówienie podstawowych błędów przy dokumentowaniu posiedzeń. Liczba godzin: 4 Numer formy 36. Nazwa kursu: BHP w szkole czynności i działania dyrektora w tym zakresie dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach/placówkach pracownicy administracji szkoły/placówki Cele: nabycie/doskonalenie umiejętności podejmowania działań związanych z zapewnianiem bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz ich dokumentowaniem. Zakres treści: Kategorie dokumentów sporządzanych w szkole wynikających z przepisów prawa. Dokumentowanie działań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonywaniem czynności i działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanem technicznym obiektu budowlanego. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w zakresie BHP. Liczba godzin 8 Numer formy 37. Nazwa kursu: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty Cele: Zakres treści: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed 20

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas : 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Małgorzata Załuska nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Od 3 września 2012r Do 30 czerwca 2015r. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Zambrów

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pocheć Placówka oświatowa: Oddział Przedszkolny Pluszowego Niedźwiadka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Zaniach - Leśnicy ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: mgr Aneta Sutkowska Pełniona funkcja:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego mgr Anna Wąsala imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Bożena Firlej Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego 1/7 Plan rozwoju zawodowego mgr Elżbieta Golichowska XIX Liceum Ogólnokształcące 80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 11/13 Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej 2. Aktywny

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO : 01.09.2016-31.05.2019 mgr Katarzyna Jarecka PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyc Data dodania: 2006-03-19 11:30:00 Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego. Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Grażyna Ślęzak Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: L.P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI 1. Podejmowanie działań 1.Aktualizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo