Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta."

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji Województwa Pomorskiego Nr 16 I N F O R M A T O R Oferta edukacyjna dla nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 1

2 Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Ośrodka Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku. Kierujemy ją do nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacyjnych. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie nasze propozycje i programy zyskają przychylność i aprobatę. Z uwagą wsłuchujemy się w propozycje zgłaszanych przez środowisko pedagogiczne Słupska i regionu. Chcemy odpowiadać na konkretne potrzeby w zakresie szkoleń kursów czy innych form doskonalenia zawodowego, dostosowując je do wymogów nowoczesnej szkoły i polskiej oświaty. Czekamy na Państwa uwagi, sugestie i propozycje dotyczące proponowanych form doskonalenia. W naszym informatorze znajdziecie Państwo kartę zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia oraz kształcenia. Informujemy, że absolwenci form doskonalenia/kształcenia otrzymają dokumenty potwierdzające ich ukończenie. Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku prosimy kierować przelewem na konto: PKO BP SA lub do placówki w godzinach urzędowania (od godz. 8,00 do 16,00) koniecznie z podaniem numeru lub nazwy wybranej formy doskonalenia. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z przygotowanej przez nasz Ośrodek oferty nie tylko w siedzibie Ośrodka również w miejscu pracy nauczycieli! Zachęcamy Państwa do aktywnej współpracy z nami w celu stałego wzbogacania oferty oraz monitorowania efektów prowadzonych szkoleń. Żywimy przekonanie, że nasze spotkania będą dobrze służyły rozwojowi pomorskiej oświaty, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb środowiska nauczycielskiego i staną się dla Państwa inspiracją. Z wyrazami szacunku 2

3 Spis treści Lp. Tematyka szkolenia Stronanumer I. Propozycje szkoleń rad pedagogicznych 3 II. Kursy kwalifikacyjne 6 III. Kursy nadające uprawnienia 10 IV. Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy 13 dyrektora/nauczyciela Rozwój zawodowy nauczyciela 21 Reforma programowa 22 Ocenianie osiągnięć uczniów 25 Kursy językowe 25 Kursy komputerowe 27 Konstruowanie planów, programów. Metody 35 nauczania Techniki wspomagające aktywność i komunikację społeczną 37 Wychowanie przedszkolne, nauczanie 42 zintegrowane, kształcenie specjalne...i nie tylko Edukacja europejska i biblioteczna 61 Kształcenie zawodowe i przedmiotowe 63 Profilaktyka, wychowanie i opieka 65 Inne równie ważne 73 V. Studia podyplomowe 76 Na życzenie Państwa prezentowana tematyka kursów może zostać zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb Waszej placówki!! 3

4 I. PROPOZYCJE SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH Nowoczesna i przyjazna szkoła: 1. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela? 2. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie). 3. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela? 4. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka? 5. Mobbing w szkole i placówce oświatowej. 6. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. 7. Niechęć do nauki szkolnej i co wtedy? 8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia. 9. Poczucie własnej wartości klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela. 10. Podstawy tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych. 11. Prezentacja multimedialna jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem? 12. Ścieżki edukacyjne w szkole - jak planować i wprowadzać. 13. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej 14. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej. 15. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych. 16. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Jakie obowiązki leżą po stronie szkoły? 17. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem. 18. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 19. Zespoły organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną w edukacji przedszkolnej. Doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia: 20. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom. 21. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z uogólnionymi trudnościami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 22. Dziecko z mutyzmem lękowe czy opozycyjne?! 23. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. 24. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD. 25. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa 26. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować? 27. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. 28. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym) 29. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). 30. Nauczanie metodą projektu. 31. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 32. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum. 33. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne Jak motywować uczniów do nauki? 34. Praca domowa zadanie dla ucznia i nauczyciela. 35. Praca z uczniem z dysleksją. 36. Projekt edukacyjny w gimnazjum planowanie i realizacja. 37. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu. 38. Uczeń zdolny jak z nim pracować? 4

5 39. Wspomaganie nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów. 40. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów. 41. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia. 42. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetyczny czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się. 43. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych. Doskonalenie kompetencji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki: 44. Absencja szkolna skutek i przyczyna - rozwiązania problemu. 45. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie. 46. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń nauczyciel, uczeń uczeń, nauczyciel rodzic. 47. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów. 48. Dziecko zaniedbane i krzywdzone diagnoza, praca z dzieckiem. 49. Jak zorganizować świetlice szkolną zgodnie z przepisami prawa. 50. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela. 51. Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu. 52. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole. 53. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania. 54. Mediacje rówieśnicze ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy. 55. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia. 56. Opis i analiza przypadku wychowawczego. 57. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli. 58. Podnoszenie umiejętności wychowawcy jak z klasy stworzyć dobrą grupę? 59. Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia. 60. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jak jej udzielać i jak z niej korzystać? 61. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie). 62. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej. 63. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży. 64. Przemoc i agresja w mojej szkole projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych. 65. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży. 66. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów. 67. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej. 68. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. 69. Stalking jak poradzić sobie z sms - owym dręczycielem w szkole? 70. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży. 71. Trening Zastępowania Agresji ART jako metoda profilaktyki szkolnej. 72. Zachowania nieakceptowane problem ucznia i nauczyciela. 73. Zachowania ryzykowne wśród uczniów. 74. Zaburzenia jedzenia anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć? Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania: 75. Awans zawodowy nauczyciela dokumentowanie i rady praktyczne. 76. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania. 5

6 77. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły. 78. Ewaluacja wewnętrzna w szkole, 79. Etyka oceniania. 80. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych. 81. Higiena i emisja głosu nauczyciela. 82. Hospitacja procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela. 83. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 84. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców? 85. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację? 86. Kontrola zarządcza w szkole rady praktyczne. 87. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy. 88. Motywująca funkcja oceniania. 89. Ocenianie kształtujące podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia. 90. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa. 91. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych. 92. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela. 93. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami. 94. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych. 95. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej. 96. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia. 97. Rozmowa z rodzicami co zrobić, aby była satysfakcjonująca? 98. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji. 99. Stres jak sobie z nim radzić i jak wykorzystać? 100. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem WDN potrzebą efektywnego funkcjonowania szkoły Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki wywiadówka profilaktyczna Wypalenie zawodowe wiem i zapobiegam Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich Zebrania z rodzicami planowanie, organizowanie, prowadzenie. II. KURSY KWALIFIKACYJNE Uwaga: zakres treści na wszystkich kursach kwalifikacyjnych jest zgodny z programami MEN Numer formy 1. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele Uzyskanie kwalifikacji do zarządzania szkołą lub placówką oświatową 210 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. 6

7 Numer formy 2. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych 270 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 3. Nazwa kursu: Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Nauczyciele ze średnim/wyższym wykształceniem pracujący w warsztatach szkolnych Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 4. Nazwa kursu: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną Nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy z młodzieżą niepełnosprawną Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 5. Nazwa kursu: Wychowanie do życia w rodzinie Zainteresowani nauczyciele 7

8 Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. Liczba godzin: 250 (dwa semestry) Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 6. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele Cel: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu bibliotekoznawstwa Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 7. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Cel: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego bądź zainteresowani nauczyciele szkół ogólnodostępnych,. Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 8. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami Cel: Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Liczba godzin: 270 8

9 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 9. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiek.-wychow. (internaty, domy dziecka, pogotowia opiek., domy wczasów dziecięcych, bursy, ośrodki szkolno-wychow.), świetlice szkolne, półinternaty, a także pedagodzy. Cel: Uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 10. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Cel: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, zintegrowanego, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagog. zainteresowani problematyką trudności w uczeniu szkolnym. Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 11. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki, chemii na poziomie szkoły podstawowej i/lub gimnazjum. Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Przyroda Liczba godzin: 300 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. 9

10 Numer formy 12. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Cel: Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym wzrokiem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. III. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Numer formy 13. Nazwa kursu: Wychowawca kolonii Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu. Liczba godzin: 36 Numer formy 14. Nazwa kursu: Kierownik kolonii Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktycznowychowawczej. Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży Liczba godzin: 10 10

11 Numer formy 15. Nazwa kursu: Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej. Zakres treści: Turystyka szkolna, praca turystyczno krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów. Cel: przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Liczba godzin: 10 Numer formy 16. Nazwa kursu: Szkolenie dla Mediatorów Cele: Zakres treści: Liczba godzin: Termin: UWAGA! Pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, Nabycie umiejętności do sprawowania funkcji mediatora Zgodny ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliw. z dn r., a więc; prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywana konfliktów, trening umiejętności mediacyjnych (w zakresie mediacji karnych, nieletnich, cywilnych) 60 godz. Po zebraniu się min. 12 osób Uczestnik/czka uzyskuje uprawnienia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych. Numer formy 17. Nazwa kursu: Trening Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Trainning- ART SZKOLENIE PODSTAWOWE Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, rodzice. Cele: Poznanie metody wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. W wyniku interwencji tą metodą stwierdza się ograniczenie zachować agresywnych i przemocowych nawet o 85 %! 11

12 Zakres treningu: Trzy moduły: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego. Liczba godzin: 40 godz godz. własnej praktyki(monitorowanej), 15 godz. superwizji i egzamin Termin: Po zebraniu się min 12 osób Uczestnik uzyskuje certyfikat Trenera ART., bezpłatną UWAGA! licencję na realizowanie programu w swoim miejscu pracy, uprawnienie do wykupienia licencji na zarobkową realizację tego programu, a także prawo do odbycia (po praktyce) szkolenia II o dla trenera trenerów (edukatorów) ART. Numer formy 18. Nazwa kursu: Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych Cele: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zakres treści: Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Liczba godzin: 50 godz. Termin: Po zebraniu się min. 10 osób kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, UWAGA! trwającym ok. 3 4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 12

13 IV KURSY DOSKONALĄCE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY DYREKTORA/NAUCZYCIELA: Numer formy 19. Nazwa kursu: Praca nauczyciela nawiązanie, przebieg i rozwiązanie stosunku pracy Dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy szkół/placówek zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących zajmujący się oświatą, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/aktualizacja/usystematyzowanie wiedzy z zakresu szczególnych przepisów prawa pracy dla nauczycieli. Zakres treści: Tryb i zasady zatrudniania nauczycieli. Zmiany w stosunku pracy (przeniesienie, skierowanie na dopełnianie etatu, przeniesienie z art.19 KN). Kwalifikacje zawodowe. Awans zawodowy a stosunek pracy. Ocena pracy zawodowej. Zwalnianie nauczycieli. Szczególne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Wynagradzanie nauczycieli średnie wynagrodzenie, dodatek wyrównawczy. Liczba godzin 8 Numer formy 20. Nazwa kursu: Kompetencje dyrektora szkoły/placówki oświatowej ważne terminy Cele: Zakres treści: Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zadania ogólne dyrektora. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej. Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły. Zadanie dyrektora związane z organizacją szkoły. Zadania dyrektora związane z dokumentacją. Dyrektor a spawy uczniów. Zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli. Zadania związane z 13

14 awansem nauczycieli oraz z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego. Liczba godzin 6 Numer formy 21. Nazwa kursu: Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zakres treści: Zarządzanie środkami finansowymi dyscyplina budżetowa. Kontrola wewnętrzna w szkole nadzór pedagogiczny, kontrola ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontrola przestrzegania BHP. Regulacje prawne organizacji szkoły zakładowe przepisy. Statut szkoły, regulamin pracy, arkusz organizacji roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, regulaminy i instrukcje, procedury postępowań. System kar i nagród. Liczba godzin 8 Numer formy 22. Nazwa kursu: Zmiana w procesie edukacyjnym programy naprawcze Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: 1. Rozumienie procesów zachodzących w kierowaniu zmianą, Efektywne kierowanie procesem zmiany edukacyjnej, Uwarunkowania procesu zmiany, Ludzie wobec zmiany, Strategie wprowadzania zmian, Planowanie zmiany, Nadzór pedagogiczny w szkole. 2. Źródła informacji będących podstawą do konstrukcji programu naprawczego. 3. Przykładowe procedury tworzenia programu naprawczego. 4. Analiza przykładowych programów naprawczych. 5. Konstrukcja programu naprawczego dla określonego problemu. Liczba godzin 20 14

15 Numer formy 23. Nazwa kursu: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/udoskonalenie umiejętność planowania i organizowania nadzoru pedagogicznego, udoskonalenie umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych. Zakres treści: Cele, funkcje i formy nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Określenie zadań dyrektora w nadzorze pedagogicznym. Planowanie nadzoru pedagogicznego. Działalność diagnostyczno-oceniająca w trybie realizacji nadzoru pedagogicznego: istota diagnozy i jej organizacja, plan i projekt ewaluacji, plan i projekt hospitacji. Organizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce. Motywowanie w nadzorze pedagogicznym. Kontrolowanie w nadzorze pedagogicznym. Liczba godzin 8 Numer formy 24. Nazwa kursu: Zakres praw i obowiązków nauczyciela status prawny Dyrektorzy szkół i placówek o niskim stażu pracy na stanowisku dyrektora, nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Prawa pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli. Uprawnienia socjalno bytowe nauczycieli. Liczba godzin 6 Numer formy 25. Nazwa kursu: Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przepisów prawa Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół/placówek 15

16 Cele: Pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, doskonalenie umiejętność pracy własnej i budowania dobrej atmosfery pracy w placówce. Zakres treści: Zasady wynikające z ustaw Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w zakresie: o równego traktowania w zatrudnieniu o przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad wynagradzania i uprawnień socjalno bytowych pracowników. Liczba godzin 6 Numer formy 26. Nazwa kursu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele pełniący mniej lub bardziej oficjalnie obowiązki ABI w szkole, wszystkie osoby które chciałyby wiedzieć co należy do obowiązków ABI i jak je wykonywać. Cele: Zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych i przedstawienie problemów pojawiających się w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w szkole. Praktyczne przygotowanie do samodzielnego pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakres treści: Czym zajmuje się ABI? Pozycja ABI w strukturze organizacyjnej administratora danych. Kto może pełnić funkcję ABI? Kto i dlaczego wyznacza ABI? Liczba godzin 8 Numer formy 27. Nazwa kursu: Współpraca dyrektora z organami szkoły. Cele: Zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek o stażu kierowniczym do 3 lat Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących współpracę dyrektora z organami szkoły, doskonalenie umiejętności budowania efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką, dostrzeganie potrzeby i wartości/roli delegowania uprawnień w kontekście systemowego zarządzania szkołą/placówką, 16

17 doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i poznanie bariery utrudniające komunikację. Zakres treści: Uwarunkowania prawne współpracy dyrektora szkoły z organami szkoły/placówki. Etapy budowania systemu zarządzania szkołą/placówką. Aspekty delegowania uprawnień/zadań jako element efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką. Umiejętności interpersonalne ułatwiające współpracę z organami szkoły/placówki. Bariery utrudniające komunikację interpersonalną i sposoby ich pokonywania. Liczba godzin 8 Numer formy 28. Nazwa kursu: Program dyrektora szkoły koncepcja konkursowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), zainteresowane osoby. Zakres treści: Role dyrektora szkoły. Gromadzenie danych i materiałów. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora. Zasady autoprezentacji. Cel: Uczestnicy będą przygotowani do wzięcia udziału w konkursie i napisania konkursowej koncepcji pracy. Liczba godzin: 10 (warsztaty) (w tym 2 godz. pracy własnej) Numer formy 29. Nazwa kursu: Efektywność kształcenia Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Efektywność kształcenia co to jest? Czynniki efektywności kształcenia klasa jako grupa i jej walory, uczenie się a osiągnięcia, kultura szkoły, adekwatność wymagań, n-l a afektywność, rodzic w procesie efektywnego kształcenia, ewaluacja postępów. Liczba godzin: 10 Numer formy 30. Nazwa kursu: Asertywna komunikacja oraz negocjacje jako skuteczne narzędzie pracy Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele 17

18 Zakres treści: Liczba godzin: Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne. 12 (warsztaty) Numer formy 31. Nazwa kursu: Zachowaj twarz i kontroluj emocje elementy treningu asertywności Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy Zakres treści: Autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty; Charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej; Umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny; Nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej; Wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej uczestnika relacji; Reagowanie na atak i krytykę; Monolog wewnętrzny - sojusznik efektywnych działań; Konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami oraz w trudnych sytuacjach z grupą. Liczba godzin: 16 (warsztaty 4x4) Numer formy 32. Nazwa kursu: Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację? warsztat umiejętności coachingowych Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele Cel: Poznanie najskuteczniejszej metody wspierania rozwoju człowieka w osiąganiu efektywności i satysfakcji Zakres treści: Założenia coachingu. Marzenia i cele. Motywacja w coachingu. Działania i decyzje. O co pytać (lista pytań skutecznych. Zastosowanie w pracy modelu GROW. Coaching zespołu. Liczba godzin: 8 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 33. Nazwa kursu: Psychologia w kierowaniu placówką oświatową Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele 18

19 Zakres treści: Liczba godzin: Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych: kierowanie wyzwalające twórczość zespołu, podstawowe czynniki organizacyjne, zachowanie i postawy kierownictwa, typowe skutki zachowań i postaw kierownictwa, klimat emocjonalny, obieg informacji, kształtowanie celów, kontrola. Kierowanie karierą. Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi. Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie nim. Psychologia wychowanka 40 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 34. Nazwa kursu: Retoryka praktyczna - Szczęście mówcy leży w słowa sile Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele Cele: Zapoznanie z regułami, jakich należy przestrzegać w praktycznej retoryce, przygotowanie do publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem (w różnych formach i sytuacjach ) kształtowanie kultury retorycznej zgodnie z etyką. Zakres treści: Co to jest retoryka? Kultura języka polskiego: współczesna norma ortofoniczna, poprawność gramatyczna, zasady doboru leksykalnego, praktyczna stylistyka. Praktyczna retoryka: sztuka kompozycji, logika, funkcje cytatów. Kontekst pragmatyczno-językowy wypowiedzi publicznej: sztuka perswazji i negocjacji. technika wystąpień publicznych: środki komunikacji niewerbalnej, retoryka telewizyjna, retoryka radiowa. Etyka. Konsultacje dotyczące prezentacji końcowego przemówienia. Prezentacja przemówień przez słuchaczy dla grupy i zaproszonych gości Liczba godzin 70 Numer formy 35. Nazwa kursu: Jak prawidłowo prowadzić dokumentację posiedzeń rady pedagogicznej lub rady rodziców? Nauczyciele różnych typów szkół, rodzice uczniów, Cel: Zakres treści: Przygotowanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Przepisy prawne z zakresu administracji szkolnej, 19

20 praktyczne dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej/rady rodziców, omówienie podstawowych błędów przy dokumentowaniu posiedzeń. Liczba godzin: 4 Numer formy 36. Nazwa kursu: BHP w szkole czynności i działania dyrektora w tym zakresie dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach/placówkach pracownicy administracji szkoły/placówki Cele: nabycie/doskonalenie umiejętności podejmowania działań związanych z zapewnianiem bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz ich dokumentowaniem. Zakres treści: Kategorie dokumentów sporządzanych w szkole wynikających z przepisów prawa. Dokumentowanie działań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonywaniem czynności i działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanem technicznym obiektu budowlanego. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w zakresie BHP. Liczba godzin 8 Numer formy 37. Nazwa kursu: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty Cele: Zakres treści: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed 20

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 46A tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 3. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 4 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne proponuje swoje usługi. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Sieć w sensie ogólnym to aktualnie najpopularniejsza z metafor stosowanych do opisu układu czy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy Szkolenia Rad Pedagogicznych: Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy 1. Założenia kursu: Kurs składa się z sześciu modułów o następującej tematyce:

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo