Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta."

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: , k wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji Województwa Pomorskiego Nr 16 I N F O R M A T O R Oferta edukacyjna dla nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 1

2 Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Ośrodka Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku. Kierujemy ją do nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacyjnych. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie nasze propozycje i programy zyskają przychylność i aprobatę. Z uwagą wsłuchujemy się w propozycje zgłaszanych przez środowisko pedagogiczne Słupska i regionu. Chcemy odpowiadać na konkretne potrzeby w zakresie szkoleń kursów czy innych form doskonalenia zawodowego, dostosowując je do wymogów nowoczesnej szkoły i polskiej oświaty. Czekamy na Państwa uwagi, sugestie i propozycje dotyczące proponowanych form doskonalenia. W naszym informatorze znajdziecie Państwo kartę zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia oraz kształcenia. Informujemy, że absolwenci form doskonalenia/kształcenia otrzymają dokumenty potwierdzające ich ukończenie. Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku prosimy kierować przelewem na konto: PKO BP SA lub do placówki w godzinach urzędowania (od godz. 8,00 do 16,00) koniecznie z podaniem numeru lub nazwy wybranej formy doskonalenia. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z przygotowanej przez nasz Ośrodek oferty nie tylko w siedzibie Ośrodka również w miejscu pracy nauczycieli! Zachęcamy Państwa do aktywnej współpracy z nami w celu stałego wzbogacania oferty oraz monitorowania efektów prowadzonych szkoleń. Żywimy przekonanie, że nasze spotkania będą dobrze służyły rozwojowi pomorskiej oświaty, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb środowiska nauczycielskiego i staną się dla Państwa inspiracją. Z wyrazami szacunku 2

3 Spis treści Lp. Tematyka szkolenia Stronanumer I. Propozycje szkoleń rad pedagogicznych 3 II. Kursy kwalifikacyjne 6 III. Kursy nadające uprawnienia 10 IV. Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy 13 dyrektora/nauczyciela Rozwój zawodowy nauczyciela 21 Reforma programowa 22 Ocenianie osiągnięć uczniów 25 Kursy językowe 25 Kursy komputerowe 27 Konstruowanie planów, programów. Metody 35 nauczania Techniki wspomagające aktywność i komunikację społeczną 37 Wychowanie przedszkolne, nauczanie 42 zintegrowane, kształcenie specjalne...i nie tylko Edukacja europejska i biblioteczna 61 Kształcenie zawodowe i przedmiotowe 63 Profilaktyka, wychowanie i opieka 65 Inne równie ważne 73 V. Studia podyplomowe 76 Na życzenie Państwa prezentowana tematyka kursów może zostać zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb Waszej placówki!! 3

4 I. PROPOZYCJE SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH Nowoczesna i przyjazna szkoła: 1. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela? 2. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie). 3. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela? 4. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka? 5. Mobbing w szkole i placówce oświatowej. 6. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. 7. Niechęć do nauki szkolnej i co wtedy? 8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia. 9. Poczucie własnej wartości klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela. 10. Podstawy tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych. 11. Prezentacja multimedialna jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem? 12. Ścieżki edukacyjne w szkole - jak planować i wprowadzać. 13. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej 14. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej. 15. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych. 16. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Jakie obowiązki leżą po stronie szkoły? 17. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem. 18. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 19. Zespoły organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną w edukacji przedszkolnej. Doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia: 20. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom. 21. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z uogólnionymi trudnościami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 22. Dziecko z mutyzmem lękowe czy opozycyjne?! 23. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. 24. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD. 25. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa 26. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować? 27. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. 28. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym) 29. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). 30. Nauczanie metodą projektu. 31. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 32. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum. 33. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne Jak motywować uczniów do nauki? 34. Praca domowa zadanie dla ucznia i nauczyciela. 35. Praca z uczniem z dysleksją. 36. Projekt edukacyjny w gimnazjum planowanie i realizacja. 37. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu. 38. Uczeń zdolny jak z nim pracować? 4

5 39. Wspomaganie nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów. 40. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów. 41. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia. 42. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetyczny czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się. 43. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych. Doskonalenie kompetencji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki: 44. Absencja szkolna skutek i przyczyna - rozwiązania problemu. 45. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie. 46. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń nauczyciel, uczeń uczeń, nauczyciel rodzic. 47. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów. 48. Dziecko zaniedbane i krzywdzone diagnoza, praca z dzieckiem. 49. Jak zorganizować świetlice szkolną zgodnie z przepisami prawa. 50. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela. 51. Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu. 52. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole. 53. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania. 54. Mediacje rówieśnicze ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy. 55. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia. 56. Opis i analiza przypadku wychowawczego. 57. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli. 58. Podnoszenie umiejętności wychowawcy jak z klasy stworzyć dobrą grupę? 59. Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia. 60. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jak jej udzielać i jak z niej korzystać? 61. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie). 62. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej. 63. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży. 64. Przemoc i agresja w mojej szkole projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych. 65. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży. 66. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów. 67. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej. 68. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. 69. Stalking jak poradzić sobie z sms - owym dręczycielem w szkole? 70. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży. 71. Trening Zastępowania Agresji ART jako metoda profilaktyki szkolnej. 72. Zachowania nieakceptowane problem ucznia i nauczyciela. 73. Zachowania ryzykowne wśród uczniów. 74. Zaburzenia jedzenia anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć? Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania: 75. Awans zawodowy nauczyciela dokumentowanie i rady praktyczne. 76. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania. 5

6 77. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły. 78. Ewaluacja wewnętrzna w szkole, 79. Etyka oceniania. 80. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych. 81. Higiena i emisja głosu nauczyciela. 82. Hospitacja procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela. 83. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 84. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców? 85. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację? 86. Kontrola zarządcza w szkole rady praktyczne. 87. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy. 88. Motywująca funkcja oceniania. 89. Ocenianie kształtujące podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia. 90. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa. 91. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych. 92. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela. 93. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami. 94. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych. 95. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej. 96. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia. 97. Rozmowa z rodzicami co zrobić, aby była satysfakcjonująca? 98. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji. 99. Stres jak sobie z nim radzić i jak wykorzystać? 100. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem WDN potrzebą efektywnego funkcjonowania szkoły Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki wywiadówka profilaktyczna Wypalenie zawodowe wiem i zapobiegam Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich Zebrania z rodzicami planowanie, organizowanie, prowadzenie. II. KURSY KWALIFIKACYJNE Uwaga: zakres treści na wszystkich kursach kwalifikacyjnych jest zgodny z programami MEN Numer formy 1. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele Uzyskanie kwalifikacji do zarządzania szkołą lub placówką oświatową 210 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. 6

7 Numer formy 2. Nazwa kursu: Cel: Liczba godzin: Termin: Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych 270 (dwa semestry) po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 3. Nazwa kursu: Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Nauczyciele ze średnim/wyższym wykształceniem pracujący w warsztatach szkolnych Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 4. Nazwa kursu: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną Nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach Cel: Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy z młodzieżą niepełnosprawną Liczba godzin: 150 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 5. Nazwa kursu: Wychowanie do życia w rodzinie Zainteresowani nauczyciele 7

8 Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. Liczba godzin: 250 (dwa semestry) Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 6. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele Cel: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu bibliotekoznawstwa Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 7. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Cel: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego bądź zainteresowani nauczyciele szkół ogólnodostępnych,. Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 8. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami Cel: Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Liczba godzin: 270 8

9 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 9. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiek.-wychow. (internaty, domy dziecka, pogotowia opiek., domy wczasów dziecięcych, bursy, ośrodki szkolno-wychow.), świetlice szkolne, półinternaty, a także pedagodzy. Cel: Uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 10. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Cel: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, zintegrowanego, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagog. zainteresowani problematyką trudności w uczeniu szkolnym. Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. Numer formy 11. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki, chemii na poziomie szkoły podstawowej i/lub gimnazjum. Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Przyroda Liczba godzin: 300 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. 9

10 Numer formy 12. Nazwa kursu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Cel: Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym wzrokiem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, psychologowie, pedagodzy szkolni, pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki Liczba godzin: 270 Termin: po zgłoszeniu min. 10 osób. III. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Numer formy 13. Nazwa kursu: Wychowawca kolonii Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu. Liczba godzin: 36 Numer formy 14. Nazwa kursu: Kierownik kolonii Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktycznowychowawczej. Zakres treści: Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży Liczba godzin: 10 10

11 Numer formy 15. Nazwa kursu: Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej. Zakres treści: Turystyka szkolna, praca turystyczno krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów. Cel: przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Liczba godzin: 10 Numer formy 16. Nazwa kursu: Szkolenie dla Mediatorów Cele: Zakres treści: Liczba godzin: Termin: UWAGA! Pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, Nabycie umiejętności do sprawowania funkcji mediatora Zgodny ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliw. z dn r., a więc; prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywana konfliktów, trening umiejętności mediacyjnych (w zakresie mediacji karnych, nieletnich, cywilnych) 60 godz. Po zebraniu się min. 12 osób Uczestnik/czka uzyskuje uprawnienia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych. Numer formy 17. Nazwa kursu: Trening Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Trainning- ART SZKOLENIE PODSTAWOWE Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, rodzice. Cele: Poznanie metody wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. W wyniku interwencji tą metodą stwierdza się ograniczenie zachować agresywnych i przemocowych nawet o 85 %! 11

12 Zakres treningu: Trzy moduły: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego. Liczba godzin: 40 godz godz. własnej praktyki(monitorowanej), 15 godz. superwizji i egzamin Termin: Po zebraniu się min 12 osób Uczestnik uzyskuje certyfikat Trenera ART., bezpłatną UWAGA! licencję na realizowanie programu w swoim miejscu pracy, uprawnienie do wykupienia licencji na zarobkową realizację tego programu, a także prawo do odbycia (po praktyce) szkolenia II o dla trenera trenerów (edukatorów) ART. Numer formy 18. Nazwa kursu: Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych Cele: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zakres treści: Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Liczba godzin: 50 godz. Termin: Po zebraniu się min. 10 osób kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, UWAGA! trwającym ok. 3 4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 12

13 IV KURSY DOSKONALĄCE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY DYREKTORA/NAUCZYCIELA: Numer formy 19. Nazwa kursu: Praca nauczyciela nawiązanie, przebieg i rozwiązanie stosunku pracy Dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy szkół/placówek zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących zajmujący się oświatą, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/aktualizacja/usystematyzowanie wiedzy z zakresu szczególnych przepisów prawa pracy dla nauczycieli. Zakres treści: Tryb i zasady zatrudniania nauczycieli. Zmiany w stosunku pracy (przeniesienie, skierowanie na dopełnianie etatu, przeniesienie z art.19 KN). Kwalifikacje zawodowe. Awans zawodowy a stosunek pracy. Ocena pracy zawodowej. Zwalnianie nauczycieli. Szczególne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Wynagradzanie nauczycieli średnie wynagrodzenie, dodatek wyrównawczy. Liczba godzin 8 Numer formy 20. Nazwa kursu: Kompetencje dyrektora szkoły/placówki oświatowej ważne terminy Cele: Zakres treści: Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zadania ogólne dyrektora. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej. Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły. Zadanie dyrektora związane z organizacją szkoły. Zadania dyrektora związane z dokumentacją. Dyrektor a spawy uczniów. Zadania związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli. Zadania związane z 13

14 awansem nauczycieli oraz z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego. Liczba godzin 6 Numer formy 21. Nazwa kursu: Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową Zakres treści: Zarządzanie środkami finansowymi dyscyplina budżetowa. Kontrola wewnętrzna w szkole nadzór pedagogiczny, kontrola ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontrola przestrzegania BHP. Regulacje prawne organizacji szkoły zakładowe przepisy. Statut szkoły, regulamin pracy, arkusz organizacji roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, regulaminy i instrukcje, procedury postępowań. System kar i nagród. Liczba godzin 8 Numer formy 22. Nazwa kursu: Zmiana w procesie edukacyjnym programy naprawcze Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: 1. Rozumienie procesów zachodzących w kierowaniu zmianą, Efektywne kierowanie procesem zmiany edukacyjnej, Uwarunkowania procesu zmiany, Ludzie wobec zmiany, Strategie wprowadzania zmian, Planowanie zmiany, Nadzór pedagogiczny w szkole. 2. Źródła informacji będących podstawą do konstrukcji programu naprawczego. 3. Przykładowe procedury tworzenia programu naprawczego. 4. Analiza przykładowych programów naprawczych. 5. Konstrukcja programu naprawczego dla określonego problemu. Liczba godzin 20 14

15 Numer formy 23. Nazwa kursu: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Cele: Nabycie/udoskonalenie umiejętność planowania i organizowania nadzoru pedagogicznego, udoskonalenie umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych. Zakres treści: Cele, funkcje i formy nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Określenie zadań dyrektora w nadzorze pedagogicznym. Planowanie nadzoru pedagogicznego. Działalność diagnostyczno-oceniająca w trybie realizacji nadzoru pedagogicznego: istota diagnozy i jej organizacja, plan i projekt ewaluacji, plan i projekt hospitacji. Organizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce. Motywowanie w nadzorze pedagogicznym. Kontrolowanie w nadzorze pedagogicznym. Liczba godzin 8 Numer formy 24. Nazwa kursu: Zakres praw i obowiązków nauczyciela status prawny Dyrektorzy szkół i placówek o niskim stażu pracy na stanowisku dyrektora, nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Prawa pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli. Uprawnienia socjalno bytowe nauczycieli. Liczba godzin 6 Numer formy 25. Nazwa kursu: Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przepisów prawa Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół/placówek 15

16 Cele: Pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, doskonalenie umiejętność pracy własnej i budowania dobrej atmosfery pracy w placówce. Zakres treści: Zasady wynikające z ustaw Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w zakresie: o równego traktowania w zatrudnieniu o przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad wynagradzania i uprawnień socjalno bytowych pracowników. Liczba godzin 6 Numer formy 26. Nazwa kursu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele pełniący mniej lub bardziej oficjalnie obowiązki ABI w szkole, wszystkie osoby które chciałyby wiedzieć co należy do obowiązków ABI i jak je wykonywać. Cele: Zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych i przedstawienie problemów pojawiających się w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w szkole. Praktyczne przygotowanie do samodzielnego pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakres treści: Czym zajmuje się ABI? Pozycja ABI w strukturze organizacyjnej administratora danych. Kto może pełnić funkcję ABI? Kto i dlaczego wyznacza ABI? Liczba godzin 8 Numer formy 27. Nazwa kursu: Współpraca dyrektora z organami szkoły. Cele: Zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek o stażu kierowniczym do 3 lat Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących współpracę dyrektora z organami szkoły, doskonalenie umiejętności budowania efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką, dostrzeganie potrzeby i wartości/roli delegowania uprawnień w kontekście systemowego zarządzania szkołą/placówką, 16

17 doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i poznanie bariery utrudniające komunikację. Zakres treści: Uwarunkowania prawne współpracy dyrektora szkoły z organami szkoły/placówki. Etapy budowania systemu zarządzania szkołą/placówką. Aspekty delegowania uprawnień/zadań jako element efektywnego systemu zarządzania szkołą/placówką. Umiejętności interpersonalne ułatwiające współpracę z organami szkoły/placówki. Bariery utrudniające komunikację interpersonalną i sposoby ich pokonywania. Liczba godzin 8 Numer formy 28. Nazwa kursu: Program dyrektora szkoły koncepcja konkursowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), zainteresowane osoby. Zakres treści: Role dyrektora szkoły. Gromadzenie danych i materiałów. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora. Zasady autoprezentacji. Cel: Uczestnicy będą przygotowani do wzięcia udziału w konkursie i napisania konkursowej koncepcji pracy. Liczba godzin: 10 (warsztaty) (w tym 2 godz. pracy własnej) Numer formy 29. Nazwa kursu: Efektywność kształcenia Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele Zakres treści: Efektywność kształcenia co to jest? Czynniki efektywności kształcenia klasa jako grupa i jej walory, uczenie się a osiągnięcia, kultura szkoły, adekwatność wymagań, n-l a afektywność, rodzic w procesie efektywnego kształcenia, ewaluacja postępów. Liczba godzin: 10 Numer formy 30. Nazwa kursu: Asertywna komunikacja oraz negocjacje jako skuteczne narzędzie pracy Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele 17

18 Zakres treści: Liczba godzin: Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne. 12 (warsztaty) Numer formy 31. Nazwa kursu: Zachowaj twarz i kontroluj emocje elementy treningu asertywności Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy Zakres treści: Autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty; Charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej; Umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny; Nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej; Wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej uczestnika relacji; Reagowanie na atak i krytykę; Monolog wewnętrzny - sojusznik efektywnych działań; Konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami oraz w trudnych sytuacjach z grupą. Liczba godzin: 16 (warsztaty 4x4) Numer formy 32. Nazwa kursu: Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację? warsztat umiejętności coachingowych Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele Cel: Poznanie najskuteczniejszej metody wspierania rozwoju człowieka w osiąganiu efektywności i satysfakcji Zakres treści: Założenia coachingu. Marzenia i cele. Motywacja w coachingu. Działania i decyzje. O co pytać (lista pytań skutecznych. Zastosowanie w pracy modelu GROW. Coaching zespołu. Liczba godzin: 8 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 33. Nazwa kursu: Psychologia w kierowaniu placówką oświatową Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele 18

19 Zakres treści: Liczba godzin: Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych: kierowanie wyzwalające twórczość zespołu, podstawowe czynniki organizacyjne, zachowanie i postawy kierownictwa, typowe skutki zachowań i postaw kierownictwa, klimat emocjonalny, obieg informacji, kształtowanie celów, kontrola. Kierowanie karierą. Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi. Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie nim. Psychologia wychowanka 40 (zajęcia warsztatowe) Numer formy 34. Nazwa kursu: Retoryka praktyczna - Szczęście mówcy leży w słowa sile Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele Cele: Zapoznanie z regułami, jakich należy przestrzegać w praktycznej retoryce, przygotowanie do publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem (w różnych formach i sytuacjach ) kształtowanie kultury retorycznej zgodnie z etyką. Zakres treści: Co to jest retoryka? Kultura języka polskiego: współczesna norma ortofoniczna, poprawność gramatyczna, zasady doboru leksykalnego, praktyczna stylistyka. Praktyczna retoryka: sztuka kompozycji, logika, funkcje cytatów. Kontekst pragmatyczno-językowy wypowiedzi publicznej: sztuka perswazji i negocjacji. technika wystąpień publicznych: środki komunikacji niewerbalnej, retoryka telewizyjna, retoryka radiowa. Etyka. Konsultacje dotyczące prezentacji końcowego przemówienia. Prezentacja przemówień przez słuchaczy dla grupy i zaproszonych gości Liczba godzin 70 Numer formy 35. Nazwa kursu: Jak prawidłowo prowadzić dokumentację posiedzeń rady pedagogicznej lub rady rodziców? Nauczyciele różnych typów szkół, rodzice uczniów, Cel: Zakres treści: Przygotowanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Przepisy prawne z zakresu administracji szkolnej, 19

20 praktyczne dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej/rady rodziców, omówienie podstawowych błędów przy dokumentowaniu posiedzeń. Liczba godzin: 4 Numer formy 36. Nazwa kursu: BHP w szkole czynności i działania dyrektora w tym zakresie dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach/placówkach pracownicy administracji szkoły/placówki Cele: nabycie/doskonalenie umiejętności podejmowania działań związanych z zapewnianiem bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz ich dokumentowaniem. Zakres treści: Kategorie dokumentów sporządzanych w szkole wynikających z przepisów prawa. Dokumentowanie działań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonywaniem czynności i działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanem technicznym obiektu budowlanego. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w zakresie BHP. Liczba godzin 8 Numer formy 37. Nazwa kursu: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty Cele: Zakres treści: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed 20