PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIEHUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel główny: Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej. Cele doskonalenia: 1. Doskonalenie i aktualizacja posiadanych kwalifikacji szczególnie pod kątem indywidualizacji nauczania. 2. Upowszechnianie nabytych przez nauczycieli doświadczeń. 3. Wspomaganie zatrudnionych nauczycieli w uzyskaniu pełnych kwalifikacji zawodowych awans zawodowy. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Formy doskonalenia: Zewnętrzne: studia podyplomowe doskonalące, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN): posiedzenia samokształceniowe Rady Pedagogicznej: przygotowane przez nauczyli, prowadzone przez trenerów ośrodków edukacyjnych, przedstawicieli kuratorium, pracowników poradni pedagogicznych posiedzenia samokształceniowe zespołu: przedmiotowego, wychowawczego, liderów zespołów przedmiotowych. lekcje otwarte, obserwacje koleżeńskie, obserwacje diagnozujące, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przez zespoły przedmiotowe nauczycieli, pełnienie funkcji opiekuna stażu, zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, studiowanie literatury pedagogicznej, 1

2 czerpanie informacji z internetu. Realizacja (Zapoznanie z diagnozą potrzeb w zakresie doskonalenia ankieta z czerwca 2014r. zał. 14, rozmowa, obserwacja, analiza dokumentów lider WDN) 2. Wnioski z realizacji zadań: Wszystkie zadania przewidziane w planie pracy są realizowane w oparciu o współpracę między nauczycielami. Przeprowadzone szkolenia wewnętrzne przyczyniły się do usprawnienia pracy szkoły, prawidłowego przebiegu egzaminów zewnętrznych, uaktywnienia młodzieży w działaniach na rzecz profilaktyki w szkole Przeprowadzone zajęcia otwarte były udane i potrzebne. Wzbogaciły wszystkich uczestników o nowe doświadczenia pozwalające usprawnić pracę nauczycieli. 3. Rekomendacje: Mobilizować rodziców do liczniejszego udziału w zajęciach otwartych w celu pokazania dziecka podczas pracy w szkole i zachęcenia do pracy jednym frontem nad jego rozwojem. Doskonalić umiejętności nauczycieli w celu stosowania w większym stopniu interaktywnych metod pracy w nauczaniu wszystkich przedmiotów 4. Wnioski do ewaluacji: a) pracy szkoły/zadań Procesy edukacyjne są w szkole planowane i zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie są motywowani do nauki i aktywizowani, otrzymują informacje o uzyskanych wynikach, a nauczyciele modyfikują metody pracy oraz współpracują ze sobą. Należy w większym stopniu włączać uczniów w działania mające na celu uaktywnienie ich na rzecz realizacji zagadnień związanych z profilaktyką (pedagog, wychowawcy klas). b) wnioski do ewaluacji dokumentów szkoły W szkole systematycznie sporządza się analizy badań, w których zamieszczone są wyniki zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników. Wykazano użyteczność zastosowania wyciągniętych wniosków jako instrumentu przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia. Należy ujednolicić system oceniania klas I III zawarty w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania tak, aby był spójny z dziennikiem elektronicznym. 6. Wnioski z odbytych szkoleń: Szkolenia wynikały z potrzeb szkoły i nauczycieli. Wzbogaciły warsztat ich pracy. Zdobyte wiadomości pomagają w przeprowadzeniu analizy sprawdzianów, opracowaniu wniosków, zaplanowaniu dalszej pracy nauczyciela, wykorzystaniu wyników egzaminów do podnoszenia jakości pracy szkoły. Nabycie nowych umiejętności w zakresie sposobów wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka pozwala w atrakcyjny sposób rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze. 7. Rekomendacje: 2

3 Umiejętności wyniesione ze szkoleń wykorzystywać podczas codziennych lekcji, zajęć warsztatowych. Mogą posłużyć one jako inspiracja do tworzenia własnych form i metod pracy z uczniami. Przeprowadzić diagnozę potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia wewnątrzszkolnego, wykorzystać ją w tworzeniu planu pracy na rok 2014/2015. Uwzględnić w planie pracy na nowy rok szkolny uwagi nauczycieli wynikające z arkusza ewaluacyjnego dotyczące kompetencji informacyjnokomunikacyjnych. (zał. nr 14). Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli. analiza raportu ewaluacji wewnętrznej, analiza priorytetów ministra i kuratora oświaty wrzesień Dyrektor Lider WDN rozmowy z przewodniczącymi zespołów samokształceniowych, wychowawczych i zadaniowych, Opracowanie planu działań określenie ram czasowych i ustalenie sposobów zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania wybranego problemu przedszkola; wrzesień Lider WDN Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi, prezentacja ofert, ustalenie potrzeb szkoleniowych, wrzesień Dyrektor Lider WDN organizacja szkoleń na terenie placówki. 3

4 Współpraca z przewodniczącymi zespołów wymiana doświadczeń, plany pracy zespołów przedmiotowych skorelowane z planem WDN Cały rok szkolny Lider WDN przewodniczący zespołów Analiza zdarzeń krytycznych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. przekazywanie sobie informacji na temat zjawisk niepokojących w szkole. Cały rok Dyrektor nauczyciele pedagog Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń. analiza zjawisk, ustalenie sposobu rozwiązania. gromadzenie materiałów szkoleniowych, dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, organizacja warsztatów w zespołach, na bieżąco Lider WDN Nauczyciele Przewodniczący zespołów przedmiotowych Ewaluacja zebranie wyników, prezentacja, dyskusja nad wynikami, refleksja; Tematy szkoleń wewnętrznych: czerwiec Lider WDN Współpraca z rodzicami w szkole. warsztaty, zespół wychowawczy gimnazjum XI2014r. A. Bartoszewska Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów. zespół wychowawczy klas IIII I semestr 2014r. J. Prokop 4

5 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; zespół wychowawczy klas IIII II semestr 2015r. B. Zielińska Praca z uczniem trudnym wychowawczo, warsztaty, zespół wychowawczy gimnazjum XII 2014r. A. Dąbska Temat : Drama w edukacji literackiej Przewidywane efekty realizacji : Ciekawe mało znane legendy źródła ich pozyskiwania i zastosowania w pracy dydaktyczno wychowawczej. Metody aktywizujące ucznia do zainteresowań literaturą rodzimą. Umiejętność dostosowania literatury rodzimej do możliwości recepcyjnych ucznia. Ponadczasowe prawdy moralne zawarte w poznawanych legendach przekazywane sobie z pokolenia na pokolenie. Gramy dramy. Legendy twórczym materiałem dla dramy. Ćwiczenia w metodzie. szkolenia wewnętrzne w ramach zespołu przedmiotów humanistycznych szkoły podstawowej Termin : XI 2014r. D. Kowal 1.Jak radzić sobie ze stresem w szkole? Efekty: poznanie sposobów pozwalających uczniowi radzić sobie ze stresem. szkolenia zespół wychowawczy szkoły podstawowej (kl.46) Listopad 2014r. Monika Zabroń 2.Jak współpracować z rodzicami ucznia trudnego? Efekty: Podniesienie kompetencji dotyczących skutecznej komunikacji w kontakcie z rodzicami. szkolenia zespół wychowawczy szkoły podstawowej (kl.46) Marzec 2014r. Agnieszka Lewak 5

6 ADHD jak sobie z nim radzić na lekcjach j. polskiego Zespół przedmiotów humanistycznych szkoły podstawowej I semestr Agnieszka Polak Efekty: Wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pracy z uczniem z ADHD Szkolenie zespołu humanistów Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji Zespół przedmiotów humanistycznych szkoły podstawowej i gimnazjum ( XII 2014) Krzysztof Opas Jak radzić sobie z rosnącą agresją i przemocą wśród uczniów. Zespół przedmiotów matematycznoprzyrodniczych I semestr Sylwia Jankowska Lekcje otwarte Lekcja wychowawcza Zasady poprawnej komunikacji, a rozwiązywanie konfliktów. Luty 2015r. Katarzyna Emerla Lekcja otwarta z języka polskiego dla rodziców kl. Ib Wygrać z językiem. Typy wypowiedzeń. II semestr Anna Bartoszewska Lekcja otwarta z wiedzy o społeczeństwie kl.2a Konstytucja RP. (styczeń 2015) Krzysztof Opas Lekcja otwarta z techniki Sposoby właściwego żywienia. II semestr Danuta Kargul 6

7 imię i nazwisko Zewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 nazwa szkolenia instytucja, miejsce i forma szkolenia ilość godzin Semestr 1 Semestr 2 Bartoszewska Anna Brewczyńska Alina Błach Renata Bąk Anna Czerniakiewicz Jolanta LSCDN: 1. Współpraca z rodzicami w szkole, 12 godz. 2. Efekt nauczyciela, 12 godz. Współczesny nauczyciel, doradca, trenerszkolenie, LSCDN Kursor,6 godz., warsztaty. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego LSCDN Chełm, warsztaty, Multimedia w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 12 godz. KURSOR: GRANTY 40 godz., Realizacja podstawy programowej w gimnazjum. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji, szkolenie, LSCDN Urlop zdrowotny LSCDN Chełm, warsztaty, Coś z niczego dekoracyjne formy dla przedszkolaka, 7 godz Czwaliński Roman Gałus Barbara Gałus Magdalena Współczesny nauczyciel, doradca, trener szkolenie, LSCDN Projekt edukacyjny w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, IV kwartał 2014r., LSCDN, 18 godz. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji, szkolenie, LSCDN Dąbska Agnieszka 1.LSCDN Chełm, warsztaty, Praca z 2. LSCDN Chełm, warsztaty, Współpraca z rodzicami w 7

8 uczniem trudnym wychowawczo, 12 godz. szkole, 12 godz. Dolińska Ewelina Emerla Katarzyna Harasymiuk Wiesława KURSOR. Chełm, Kurs doskonalący, Awans zawodowy nauczyciela mianowanego, 6 godz. Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. KURSOR o. Chełm, Kurs doskonalący, Metody i techniki wspomagające proces uczenia się, 6 godz. Jankowska Sylwia Jokisz Robert Agnieszka Jokisz Szczurek Kargul Danuta Kowal Dorota Lewak Agnieszka 1.LSCDN Chełm, warsztaty, Praca z uczniem trudnym wychowawczo, 12 godz. 1. LSCDN Chełm, seminarium, Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury, 10 godz. 2..LSCDN Chełm, warsztaty, Techniki mnemoniczne w edukacji szkolnej, 10 godz. Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego, LSCDN, kurs 2. LSCDN Chełm, warsztaty, Współpraca z rodzicami w szkole, 12 godz. 1. LSCDN, kurs doskonalący, Mediacje dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole, 30 godz. 2. LSCDN, warsztaty, Drama w edukacji literackiej, 8 godz. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów, LSCDN, warsztaty, 12 godz 8

9 Mikołajczyk Barbara Marszaluk Adam Nowosad Bożena Opas Krzysztof Prokop Joanna Powałka Kazimiera doskonalący, 20 godz LSCDN Chełm, warsztaty, Multimedia w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 12 godz. Cyfrowa szkoła innowacyjne rozwiązania dla edukacji. Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 1.Edukacyjne aplikacje i serwisy w chmurze 2.Co wolno nauczycielowi? aspekty prawne 3.Emisja głosu nauczyciela 4.Współpraca szkoły ze środowiskiem 5.NLP LSCDN Chełm /Warsztaty/ "Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej"/ 12 godzin WODN Chełm, Warsztaty, Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym przez stosowanie strategii pamięciowych.12 godz., IV kw. 2014r. LSCDN Chełm, warsztaty, Coś z niczego dekoracyjne formy dla przedszkolaka, 7 godz Aktywizujące metody i techniki w pracy z dziećmi na etapie edukacji wczesnoszkolnej Edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe WODN Chełm, warsztaty Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 12 godz. I kw. 2015r. 9

10 Polak Agnieszka Panasiuk Aleksandra Rękas Małgorzata Suprun Wiesława Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury, seminarium, 10 godz., LSCDN, Chełm 1.Konferencja metodyczna: "Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym", , prowadzenie: Anna Abramczyk, organizator: wyd. Pearson. 2. Konferencja metodyczna: "The Right Tools for the Job. Positive and Purposeful Preparation for the Sprawdzian Szóstoklasisty" (efektywne przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego), , prowadzenie: Piotr Steinbrich, organizator: wyd. Pearson. 3. Szkolenie: "Nauka angielskiego a możliwości uczniów w wieku 6 11/12 lat", , organizator: LSCDN w Chełmie i wyd. Oxford LSCDN Chełm, warsztaty, Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 12 godz. WODN warsztaty Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji LSCDN Chełm, Warsztaty, Coś z niczego dekoracyjne formy dla przedszkolaka, 7 godz. LSCDN Chełm, Warsztaty, Niekonwencjonalne techniki plastyczne pomysły w pracy z dzieckiem młodszym, 7 godz. WODN WARSZTATY "WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PRZEZ STOSOWANIE STRATEGII PAMIĘCIOWYCH" 12 10

11 wczesnoszkolnej" 12 godz. godz. Suszczyk Agnieszka SawickaTulikowska Agnieszka Sawicka Dorota Współczesny nauczyciel, doradca, trener szkolenie, LSCDN WODN KURSOR o/chełm, warsztaty Realizacja podstawy programowej w szkole gimnazjalnej, 10 godz. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji, szkolenie, LSCDN WODN KURSOR o/chełm, konferencja, Działania szkoły wspierające rozwój dziecka młodszego, rozpoczynającego nowy etap edukacyjny( gimnazjum), 12 godz. Szaniawska Małgorzata Kurs doskonalący : Metody aktywizujące w edukacji matematycznoprzyrodniczej. Warsztaty: Współpraca z rodzicami w szkole. Suchań Małgorzata 1. Od mini gier do piłki siatkowej. 2.Kultura fizyczna jako środek w profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży w zakresie otyłości, anoreksji i bulimii. 3.Organizacja procesu kształcenia wychowania fizycznego i narzędzia jego monitorowania. 4.Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego Tarnowski Marek Tomaszewska Agnieszka warsztaty metodyczne organizowane przez GWO warsztaty metodyczne organizowane przez GWO Ks. Aleksander Tabaka Ewa Tworek Konferencja WSiP dn r. Jak sprawnie pozyskać, wydać i rozliczyć dotację celową Wolan Jadwiga Multimedia w pracy nauczyciela Aktywizujące metody i techniki w pracy z dziećmi na 11

12 wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. etapie edukacji wczesnoszkolnej Walczuk Agnieszka Zabroń Norbert Monika Zabroń Jak uczyć w licznej klasie? Successful wholeclass teaching MacMillan 2h, online "Niezbędnik nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu jak zaangażować wszystkie dzieci." Oxford University Press 2h, r. Informacje o nowelizacji prawa oświatowego oraz wykłady "Nauka angielskiego a możliwości uczniów w wieku 611/12 lat." Oxford University Press 2h, r. Jak uczyć w licznej klasie? Successful wholeclass teaching MacMillan 2h, online "Niezbędnik nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu jak zaangażować wszystkie dzieci." Oxford University Press 2h, r. Informacje o nowelizacji prawa oświatowego oraz wykłady "Nauka angielskiego a możliwości uczniów w wieku 611/12 lat." Oxford University Press 2h, r. "To teach or not to teach grammar no longer the dilemma" Przygotowanie do matury 2015, Oxford University Press 2h, "To teach or not to teach grammar no longer the dilemma" Przygotowanie do matury 2015, Oxford University Press 2h, 12

13 Zielińska Bożena LSCDN Chełm, warsztaty, Multimedia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 12 godz. LSCDN Chełm, Warsztaty, Coś z niczego dekoracyjne formy dla przedszkolaka, 7 godz. LSCDN Chełm, Warsztaty, Niekonwencjonalne techniki plastyczne pomysły w pracy z dzieckiem młodszym, 7 godz. Zachariasz Marta 13