ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012)"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012) OPRACOWANY W OPARCIU O: kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 wymagania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego priorytety pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012 wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 I. Cele organizowanego doskonalenia zawodowego: Cel główny: wzrost efektywności pracy szkoły podwyższenie kwalifikacji nauczycieli Cele szczegółowe: systematyczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, nabywanie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, zgodnie z potrzebami szkoły, rozwiązywanie szkolnych problemów i trudności, koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów wśród nauczycieli, propagowanie pracy zespołowej, wspomaganie zatrudnionych nauczycieli w uzyskaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki, doskonalenie umiejętności monitorowania podstawy programowej, doskonalenie współpracy z rodzicami i umiejętne włączanie ich w życie szkoły, zapoznawanie z aktualnymi przepisami prawa.

2 II. Priorytetowe kierunki doskonalenia: podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie organizacji pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, efektywne wykorzystanie wyników sprawdzianu oraz badania umiejętności trzecioklasistów w celu podnoszenia jakości podejmowanych działań dydaktycznych, motywowanie uczniów do nauki, wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, przygotowanie nauczycieli do wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej, zapoznawanie z nowymi przepisami prawa oświatowego, III. Formy doskonalenia: zewnętrzne: 1) studia magisterskie, 2) studia podyplomowe doskonalące, 3) studia podyplomowe kwalifikacyjne, 4) kursy doskonalące, 5) kursy kwalifikacyjne, 6) warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia. wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli : 1) zebrania szkoleniowe i samokształceniowe Rady Pedagogicznej: - przygotowane przez nauczycieli, - prowadzone przez trenerów ośrodków edukacyjnych, przedstawicieli kuratorium, pracowników poradni pedagogicznych 2) zebrania samokształceniowe zespołu: przedmiotowego, wychowawczego, nauczycieli uczących dany oddział, przewodniczących zespołów przedmiotowych. 3) warsztaty dla nauczycieli, 4) lekcje i zajęcia otwarte, 5) obserwacje zajęć, 6) udział zespołu nauczycielskiego w ewaluacji pracy szkoły 7) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przez zespoły przedmiotowe nauczycieli, 8) pełnienie funkcji opiekuna stażu,

3 9) zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, 10) studiowanie literatury pedagogicznej, 11) korzystanie z internetowych portali edukacyjnych. IV. Obowiązujące zasady : a. za organizację doskonalenia w ramach zespołów przedmiotowych są odpowiedzialni przewodniczący zespołów, b. za organizację pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział odpowiedzialny jest wychowawca klasy, c. wszyscy nauczyciele aktywnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych na terenie szkoły, d. każdy nauczyciel przynajmniej raz w roku bierze udział w wybranej zewnętrznej formie doskonalenia zawodowego (warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje metodyczne, itp.). e. dyrektor szkoły, za zgodą nauczyciela i zgodnie z potrzebami szkoły, kieruje nauczyciela na określoną formę doskonalenia, zapewniając wsparcie finansowe. f. nauczyciele biorący udział w zewnętrznym doskonaleniu dzielą się z innymi nabytą tam wiedzą i umiejętnościami. g. dokumentację doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią: - roczne plany doskonalenia nauczycieli, - protokoły szkoleniowych zebrań Rady Pedagogicznej, - protokoły ze spotkań zespołów przedmiotowych lub nauczycieli uczących dany oddział, - opracowane przez nauczycieli publikacje i prezentacje, - dyplomy, zaświadczenia, świadectwa.

4 V. Planowane doskonalenie zawodowe: a) doskonalenie kompetencji rady pedagogicznej - planowana tematyka rad szkoleniowych i narad Lp. TEMATYKA SZKOLEŃ Forma realizacji szkoleń Termin realizacji szkoleń Osoba odpowiedzialna, prowadząca szkolenie Odbiorca szkolenia 1. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym narada 29 sierpnia 2011 r. i na bieżąco dyrektor szkoły, Rada pedagogiczna Analiza wyników sprawdzianu, wykorzystanie wyników dla podniesienia jakości pracy szkoły Zmiany w statucie szkoły i WSO wynikające ze zmian w prawie oświatowym Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce szkolnej e-dziennik. narada narada październik 2011 r., listopad 2011 r., luty 2012 r. maj 2012 r. czerwiec 2012 r. sierpień 2011 r., wrzesień 2011 r. szkolenie rady pedagogicznej listopad 2011 r. dyrekcja, p. Violetta Dobak, p. M. Makowska, p. J. Konieczna dyrekcja, zespół ds. zmian w statucie szkoły, przewodniczący zespołów przedmiotowych, dyrekcja, edukator zewnętrzny Rada pedagogiczna wszyscy nauczyciele wszyscy nauczyciele Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczyciela ( podstawa prawna dokonywania wpisów, dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć, arkusze ocen i świadectwa, dokumentacja wychowawcy klasy/oddziału) Procedury przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkolenie rady pedagogicznej r. szkoleniowa rada pedagogiczna r. dyrekcja, edukator zewnętrzny dyrekcja wszyscy nauczyciele Członkowie SZN i nauczyciele z listy rezerwowej 7. Organizacja i praca zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoleniowa rada pedagogiczna kwiecień 2012 r. dyrekcja, edukator zewnętrzny nauczyciele klas I-VI

5 b) doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w pracach zespołów przedmiotowych zgodnie z planem pracy zespołów, stanowiącym załącznik nr 1 do rocznego planu doskonalenia. c) kursy kwalifikacyjne Terapia pedagogiczna Justyna Brach, Magdalena Skwara ODN Poznań Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej- Beata Krupska- ODN d) studia podyplomowe Psychologiczno-pedagogiczna pomoc rodzinie i dziecku- Danuta Schmidt e) studia magisterskie Studia teologiczne magisterskie- Ewa Szymańska f. indywidualne formy doskonalenia wybrane przez nauczycieli - zgodne z potrzebami szkoły: Lp. Nazwa doskonalenia Nazwisko i imię nauczyciela 1. Nauczmy ucznia uczenia się Łowigus Patrycja, Kulik Wojciech 2. Nauczanie j. obcego przez teatr Łowigus Patrycja 3. Bajki w nauce języka angielskiego dzieci w okresie wczesnoszkolnym Łowigus Patrycja 4. Warsztaty efektywnego uczenia się Łowigus Patrycja, Krychowiak Iwona 5. Edukacja matematyczna dla przedszkolaków Lewicka Ewa

6 6. Drama-współczesna metoda edukacyjna Lewicka Ewa 7. Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej. Profilaktyka i drogi wyjścia Kwaśniewska Violetta, Orlik Lucyna 8. Sporty rekreacyjne podczas zajęć lekcyjnych 9. Rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Małgorzata Dyzert, Górecki Piotr, Wiśniewska Jolanta Sujak Małgorzata, Schmidt Danuta 10. Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych Sujak Małgorzata, Schmidt Danuta 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie obowiązujących przepisów Sujak Małgorzata, Schmidt Danuta, Makowska Małgorzata 12. Nie trać głowy, czyli o skutecznych sposobach uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym Kostrzyńska Małgorzata 13. Wczesne rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w nauce czytania i pisania Kostrzyńska Małgorzata, Brach Justyna 14. Metody i techniki nauczania j. obcych Kustoń Martyna 15. Programowanie przez zabawę w edukacji wczesnoszkolnej Krychowiak Iwona 16. Inspirowanie dziecka do aktywności przez obraz, ruch, dźwięk Krychowiak Iwona 17. Teatr i drama na katechezie Chamera Izabela 18. Inspiracje plastyczne Szymańska Ewa, Piątkowska Zenobia 19. Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne Szymańska Ewa 20. Film w nauczaniu j. obcego. Kulik Wojciech 21. Praca z tekstem kultury na lekcji j. polskiego w świetle nowej podstawy programowej Topolska Krystyna, Bekasiak Anna, Szyguła- Górna Ewa 22. Świetlica jest ważna Albert Julia 23. Stawiam na matematykę Dobak Violetta, Mazur Ryszarda, Czyż- Dukat Karolina

7 24. Autonomia ucznia i nauczyciela j. obcego z perspektywy nowej podstawy programowej Halamska Anna 25. Nauczanie historii i społeczeństwa wg nowej podstawy programowej 26. Nauczanie muzyki na II etapie edukacyjnym zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej Tomkowiak Mirosław, Szyguła- Górna Ewa Szczygiełda Anna 27. Nauczanie religii rzymsko-katolickiej wobec zmian programowych Chamera Izabela, s. Aleksandra 28. Obserwacja i eksperyment uczniowski w edukacji przyrodniczej na II etapie edukacyjnym wg nowej podstawy programowej 29. Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej Kordeczka Danuta, Wiśniewska Jolanta Tecław-Dziubek Krystyna, Masłowska Agnieszka 30. Organizacja biblioteki szkolnej w kontekście wymagań nowej podstawy programowej Sucharska Danuta 31. Jak pokonać matematyczną niemoc, by osiągnąć sukces na sprawdzianie? 32. Podstawowe ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem przedszkolnym 33. Wczesne rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w nauce czytania i pisania 34. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. Praca z uczniem szczególnie zdolnym. 35. Wykorzystanie dotykowej tablicy interaktywnej w dydaktyce. Dobak Violetta,, Mazur Ryszarda, Czyż- Dukat Karolina Gęzikiewicz Patrycja, Beba Agnieszka Kostrzyńska Małgorzata, Brach Justyna Wiśniewska Jolanta, Kwaśniewska Violetta, Kordeczka Danuta, Skwara Magdalena, Wachowiak Maria, Orlik Lucyna Krupska Beata, Górecka Ilona, Góral Katarzyna, Krychowiak Iwona, Chajda Aleksandra, Makowska Małgorzata, Kulik Wojciech

8 g. inne formy doskonalenia, wybrane przez nauczycieli Lp. Nazwa doskonalenia Nazwisko i imię nauczyciela 1. Podsumowanie stażu w procedurze awansu zawodowego. Szczygiełda Anna, Kustoń Martyna 2. Planowanie pracy młodego nauczyciela i wychowawcy. Beba Agnieszka, Gęzikiewicz Patrycja, Kulik Wojciech 3. Papierczaki zabawa w teatr Lewicka Ewa 4. Stres w pracy nauczyciela- sposoby radzenia sobie z nim. Sujak Małgorzata, Schmidt Danuta Makowska Małgorzata 5. Rodzice i nauczyciele-partnerstwo dla dobra dziecka Kustoń Martyna 6. ECDL kurs komputerowy Kustoń Martyna 7. Dobro mieszka w nas Chamera Izabela 8. Błąd językowy a warsztat nauczyciela j. obcego. Kulik Wojciech Szamotuły, dn r.