OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011"

Transkrypt

1 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH REKOMENDACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ICH EMITENTÓW LUB WYSTAWCÓW. ZABRONIONE JEST PRZESYŁANIE, WWOśENIE I PRZEKAZYWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU I JEGO KOPII ORAZ ICH BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA DYSTRYBUCJA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZNYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII I JAPONII, ORAZ UDOSTĘPNIANIE ICH OSOBOM AMERYKAŃSKIM (ang. US PERSONS). NARUSZENIE TEGO ZAKAZU MOśE STANOWIĆ NARUSZENIE REGULACJI W ZAKRESIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII. NINIEJSZY DOKUMENT WYDAWANY JEST WYŁĄCZNIE JEGO ADRESATOM I NIE MOśE BYĆ POWIELANY ANI PRZEKAZYWANY INNYM OSOBOM. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAśY ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ZAWARTE TU MATERIAŁY PRZEKAZYWANE SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH. WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ OFEROWANE W OFERCIE PUBLICZNEJ LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W POLSCE ZAWARTE BĘDĄ W PROSPEKCIE EMISYJNYM (I EWENTUALNYCH WYDANYCH DO NIEGO ANEKSACH) ORAZ W INFORMACJACH OGŁASZANYCH PRZEZ OPEN FINANCE S.A. ZGODNIE Z POLSKĄ USTAWĄ O OFERCIE PUBLICZNEJ, WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, ORAZ ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI, KTÓRE STANOWIĄ JEDYNE PRAWNIE WIĄśĄCE DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE TAKIE INFORMACJE. PROSPEKT EMISYJNY WRAZ Z KOMPLETEM ANEKSÓW BĘDZIE DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA (www.open.pl) A TAKśE NA STRONIE INTERNETOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE (www.gpw.pl). PONADTO, PROSPEKT EMISYJNY WRAZ Z KOMPLETEM ANEKSÓW BĘDZIE DOSTĘPNY W FORMIE PAPIEROWEJ W SIEDZIBIE EMITENTA W WARSZAWIE, PRZY UL DOMANIEWSKIEJ 39. DECYZJE O ZAKUPIE AKCJI W RAMACH OFERTY NALEśY PODEJMOWAĆ WYŁĄCZNIE W OPARCIU O INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE EMISYJNYM I WYDANYCH DO NIEGO ANEKSACH. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DYSTRYBUCJI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODBIORCY, DO KTÓRYCH NINIEJSZY DOKUMENT JEST ADRESOWANY, NIE POWINNI UJAWNIAĆ GO śadnym INNYM OSOBOM. DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU W INNYCH KRAJACH MOśE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU, POWINNY ZASIĘGNĄĆ W TEJ SPRAWIE INFORMACJI I PRZESTRZEGAĆ EWENTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH JE OGRANICZEŃ. ANI NINIEJSZY DOKUMENT ANI JEGO KOPIE NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE POZA POLSKĘ, CHYBA śe ICH PRZEKAZANIE POZA POLSKĘ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM KRAJU DOCELOWYM. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY, REKOMENDACJI, ZACHĘTY ANI ZAPROSZENIA DO ZAKUPU LUB ZŁOśENIA ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK AKCJE. NA TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE NALEśY OPIERAĆ SIĘ W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK UMOWAMI LUB ZOBOWIĄZANIAMI. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DYSTRYBUCJI PUBLICZNEJ, DO PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIENIA ANI DO UDOSTĘPNIENIA WŚRÓD DUśEJ LICZBY OSÓB, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO LUB PRAWA KRAJOWEGO KTÓREGOKOLWIEK Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. PRZYJMUJĄC NINIEJSZY RAPORT WYRAśACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POWYśSZYMI OGRANICZENIAMI.

2 OPEN FINANCE SA 16 marca 2011 Niniejszego dokumentu nie naleŝy traktować ani uŝywać jako oferty sprzedaŝy ani zaproszenia do złoŝenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Dokument ten jest dystrybuowany przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA lub odpowiednio upowaŝniony do tego podmiot powiązany z CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA (zwane dalej łącznie z osobami z nimi powiązanymi Spółkami ). Spółki mogą w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa uczestniczyć w innych transakcjach finansowych i dokonywać inwestycji wspólnie z Open Finance S.A. w zakresie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie ( Papiery Wartościowe ), świadczyć usługi i przyjmować zlecenia od Open Finance S.A., a takŝe zajmować pozycje długie i krótkie oraz dokonywać transakcji Papierami Wartościowymi lub opcjami na nie. CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA mógł, w zakresie dopuszczalnym zgodnie z prawem angielskim i innymi właściwymi przepisami prawa, realizować transakcje obejmujące Papiery Wartościowe przed wydaniem niniejszego dokumentu jego adresatom. O ile przepisy prawa obowiązującego w danym kraju nie stanowią inaczej, zlecenia dotyczące papierów wartościowych składane przez klientów z tego kraju będą realizowane tylko przez właściwie upowaŝnione podmioty powiązane z CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały sformułowane samodzielnie przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA w ramach wewnętrznie przeprowadzonych czynności analitycznych. CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA nie formułuje ich jako menedŝer ani podmiot gwarantujący powodzenie oferty Papierów Wartościowych, agent czy doradca finansowy Open Finance S.A., członek konsorcjum czy podmiot z takimi powiązany. CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA nie jest umocowany do składania oświadczeń ani zapewnień w imieniu Open Finance S.A. w związku z Papierami Wartościowymi ani w imieniu któregokolwiek z członków konsorcjum lub ich podmiotów powiązanych w związku z proponowaną ofertą Papierów Wartościowych ani w innych sprawach. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zestawione lub opracowane przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA niezaleŝnie od Open Finance S.A. w odniesieniu do Papierów Wartościowych, na podstawie źródeł uwaŝanych za wiarygodne. Na treści niniejszego dokumentu nie naleŝy opierać się przy podejmowaniu decyzji i nie powinien on zastępować własnej, niezaleŝnej oceny. CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA i jego podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu strat wynikających z korzystania z niniejszego raportu i nie składają Ŝadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących ewentualnych nieścisłości lub pominięć w niniejszym dokumencie ani innych dokumentach przygotowanych przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA lub dla niego, lub przesłanych przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA jakimkolwiek osobom w związku z ofertą Papierów Wartościowych. Osoby takie powinny we własnym zakresie przeprowadzić badanie i analizę informacji zawartych lub przywołanych w tych dokumentach i ocenić korzyści oraz ryzyka związane z Papierami Wartościowymi stanowiącymi przedmiot tych dokumentów. Niniejsze oświadczenie będzie uwaŝane za włączone przez odesłanie i stanowić element treści kaŝdej umowy zawieranej przez CDM Pekao SA oraz DM Pekao SA lub jego podmioty powiązane z takimi osobami w związku z transakcjami dotyczącymi Papierów Wartościowych. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom. Informacje o takich zmianach nie będą przekazywane. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI CAŁOŚCI ANI CZĘŚCI OFERTY, ZAPROSZENIA ANI ZACHĘTY DO DOKONANIA INWESTYCJI LUB ZŁOśENIA ZAPISU NA NABYCIE JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY DOKUMENT I ZAWARTE W NIM TREŚCI NIE BĘDĄ STANOWIĆ PODSTAWY JAKICHKOLWIEK UMÓW ANI ZOBOWIĄZAŃ. NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER POUFNY I ZOSTAŁ PRZEKAZANY WYŁĄCZNIE DO WIADOMOŚCI JEGO ADRESATÓW. ZABRANIA SIĘ JEGO POWIELANIA I PRZEKAZYWANIA INNYM OSOBOM ORAZ PUBLIKOWANIA W JAKIMKOLWIEK CELU, TAK W CAŁOŚCI JAK W CZĘŚCIACH. ZABRONIONA JEST POŚREDNIA I BEZPOŚREDNIA DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ UDOSTĘPNIANIE GO OSOBOM AMERYKAŃSKIM ( U.S. PERSON W ROZUMIENIU REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ OSOBOM W WIELKIEJ BRYTANII, KTÓRE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WYŁĄCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 19(5), 47 LUB 49 ROZPORZĄDZENIA Z 2005 R. (PROMOCJA FINANSOWA) WYDANEGO NA MOCY USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. ZABRONIONA JEST TAKśE DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO RAPORTU I JEGO KOPII W KAśDYM INNYM KRAJU POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI I WIELKĄ BRYTANIĄ, W KTÓRYM ICH DYSTRYBUCJA BYŁABY OGRANICZONA PRZEPISAMI PRAWA. ODBIORCA NINIEJSZEGO RAPORTU POWINIEN ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI O EWENTUALNYCH OGRANICZENIACH TEGO RODZAJU I ZASTOSOWAĆ SIĘ DO NICH. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ OPEN FINANCE S.A. ANI PRZY JEGO WSPÓŁPRACY. INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE NALEśY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ OPEN FINANCE S.A. WYRAśONE TU OPINIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI [NAZWA PODMIOTU FIRMUJĄCEGO RAPORT ANALITYCZNY]. DECYZJA O NABYCIU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ PODEJMOWANA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU SPORZĄDZONEGO DLA DANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. 2 JAPONII ORAZ UDOSTĘPNIANIE GO OSOBOM AMERYKAŃSKIM (ang. US PERSONS).

3 OPEN FINANCE SA 16 marca 2011 Informacja o ofercie: Na podstawie Prospektu oferowanych jest łącznie do akcji serii C oraz nie więcej niŝ Akcji Sprzedawanych. Zapis na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi opiewać na nie mniej niŝ 10 Akcji Sprzedawanych i nie więcej niŝ na Akcji Sprzedawanych. Cena maksymalna na potrzeby zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych została ustalona na 19,5 zł Terminy oferty publicznej: marca 2011 roku Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych (w dniu 22 marca 2011 r. zapisy będą przyjmowane wyłącznie do godziny 17.00). 22 marca 2011 r. (po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych) Ustalenie i publikacja Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych marca 2011 r. Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 25 marca 2011 r. Przydział dla Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział Akcji Sprzedawanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o submisję. 28 marca 2011 r. Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Sprzedawanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu informatycznego GPW. 5 kwietnia 2011 r. Pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW. Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych: Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta CDM Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz NOBLE Securities S.A. Przydział Akcji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. Inwestor Indywidualny składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Sprzedawane będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu udostępnionych przez Oferującego. Zapis na Akcje Sprzedawane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Inwestor moŝe złoŝyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Dopuszczalne jest składanie więcej niŝ jednego zapisu na Akcje Sprzedawane. Przewiduje się, Ŝe ostateczna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowić około 15% wszystkich Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział Akcji Sprzedawanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji kaŝdego ze złoŝonych zapisów. Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Sprzedawane powinni je opłacić w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej, powiększoną o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. 3 JAPONII ORAZ UDOSTĘPNIANIE GO OSOBOM AMERYKAŃSKIM (ang. US PERSONS).

4 Podsumowanie Open Finance SA oferuje usługi w zakresie doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, zajmując obecnie pozycję lidera na rynku usług pośrednictwa w sprzedaŝy produktów finansowych zarówno w segmencie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. W 2010 r. udział Spółki w rynku mierzony jako udział w wolumenie sprzedawanych produktów wyniósł odpowiednio 43% w rynku kredytów hipotecznych oraz 97% w rynku produktów inwestycyjnych. Aktualnie Emitent współpracuje z 24 polskimi bankami, 7 towarzystwami ubezpieczeniowymi, 18 towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym z 4 podmiotami zagranicznymi oferującymi tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. UmoŜliwia to dostęp do szerokiego spektrum produktów finansowych, co pozwala na dopasowanie proponowanego rozwiązania do oczekiwań klienta. Open Finance posiada największą spośród firm doradztwa finansowego sieć sprzedaŝy, która opiera się o trzy kanały dystrybucji. Podstawowy stanowią 53 oddziały własne, w których zatrudnieni są doradcy finansowi. Działają równieŝ 42 punkty mobilne Open Direct, w ramach których działają tzw. doradcy mobilni. Uzupełnieniem jest oddział internetowy Open Online. Jedną z podstaw sukcesu Open Finance jest wysoka rozpoznawalność marki, która jest kojarzona z profesjonalizmem i zaufaniem. Marka Open Finance jest najwyŝej wycenianą polską marką doradztwa finansowego i jedną z najlepiej ocenianych polskich marek w kategorii usług. Strategicznym celem Spółki jest stworzenie, na bazie posiadanego juŝ wizerunku, profesjonalnego doradcy finansowego w zakresie produktów kredytowych oraz największego dystrybutora innych produktów finansowych tj. ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i maklerskich. Długoterminowym celem jest teŝ rozwinięcie działalności w zakresie inwestycji i zarządzania aktywami. Istotnym celem strategicznym jest zwiększenie udziału przychodów o charakterze powtarzalnym poprzez m.in. rozwinięcie działalności maklerskiej. Efektem będzie zmniejszenie uzaleŝnienia wyników Spółki od poziomu bieŝącej sprzedaŝy. Zgodnie z opublikowanymi informacjami Spółka nie planuje wypłaty z zysku wypracowanego w 2010 roku. Zarząd Spółki ma zamiar, z uwzględnieniem sytuacji i planów Spółki oraz jej potrzeb finansowych, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu w kolejnych latach przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto Spółki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy Open Finance w 2010 roku miały wartość 320,3 mln zł, ubiegłoroczny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 105,0 mln zł. natomiast skonsolidowany zysk netto Spółki miał wartość 77,6 mln zł. Rentowność operacyjna w 2010 r wzrosła do 30,4% z 29,9%, w 2009 r., rentowność EBITDA wzrosła do 32,8% z 32,3% w 2009 roku. Natomiast rentowność netto w 2010 obniŝyła się minimalnie do 24,2% z 24,3% w 2009 roku. W 2010 roku nastąpiła stabilizacja marŝ realizowanych przez spółkę na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat i wejście Spółki w dojrzałą fazę stabilnego rozwoju, obrazuje to równieŝ skuteczną kontrolę kosztów i marŝ z wykorzystaniem zajętej bardzo silnej pozycji rynkowej wobec konkurentów. 4 4

5 1. Informacje o OPEN FINANCE SA Przychody (w mln PLN) 158,2 267,1 320,3 EBIT (w mln PLN) 30,7 79,9 97,4 Zysk netto (w mln PLN) 25,1 64,9 77,6 EPS (PLN) 0,50 1,30 1,55 P/E* 38,81 15,02 12,57 P/BV* 23,91 14,88 11,07 Kapitał własny (w mln PLN) 40,8 65,5 88,1 liczba akcji (w mln) 50,0 50,0 50,0 * Wskaźnik obliczony przy cenie maksymalnej wynoszącej 19,5 zł Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 1.1. Informacje o spółce Open Finance SA jest brokerem finansowym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych Open Finance SA oferuje usługi w zakresie doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych. Podmiot ten zajmuje obecnie pozycję lidera na rynku usług pośrednictwa w sprzedaŝy produktów finansowych zarówno w segmencie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. W 2010 r. udział Spółki w rynku mierzony jako udział w wolumenie sprzedawanych produktów wyniósł odpowiednio 43% w rynku kredytów hipotecznych oraz 97% w rynku produktów inwestycyjnych. Celem doradztwa świadczonego przez Emitenta jest osiągnięcie satysfakcji klienta w drodze znalezienia optymalnego rozwiązania innymi słowy: dostarczenie odpowiedniego, do wymagań klienta, produktu finansowego. Model działalności oparty jest o dwa submodele, czyli niezaleŝne doradztwo oraz tzw. otwartą architekturę. NiezaleŜne doradztwo oznacza, Ŝe Grupa nie oferuje własnych rozwiązań, a jedynie te dostarczone przez instytucje finansowe. Emitent pełni zatem funkcję brokera finansowego, a przychody wynikają z prowizji i w większości mają charakter jednorazowy. Z kolei pojęcie otwartej architektury rozumieć naleŝy jako formę biznesu, w której Spółka nie koncentruje się na pośrednictwie w sprzedaŝy produktów jednej instytucji wachlarz jest znacznie szerszy, a oferta łączy w sobie elementy zarówno obszaru kredytowego oraz obszaru inwestycyjnego (do którego zalicza się równieŝ produkty oszczędnościowe). Od 2008 r. Emitent naleŝy do Związku Firm Doradztwa Finansowego organizacji zrzeszającej pracodawców z branŝy doradztwa finansowego. 5 5

6 W zaleŝności od rodzaju sprzedawanego produktu, strumień prowizji moŝe mieć charakter jednorazowy lub przyjąć formę regularnej płatności Obszary te to jednocześnie dwie podstawowe kategorie przychodów Emitenta. W przypadku działalności kredytowej, przychody stanowi jednorazowa prowizja otrzymywana w momencie sprzedaŝy produktu klientowi. Świadczone usługi obejmują przede wszystkim sprzedaŝ produktów kredytowych oraz dostarczanie usług w zakresie modyfikacji kredytów hipotecznych. W przypadku sprzedaŝy produktów inwestycyjnych wyróŝnić moŝna dwa strumienie środków pochodzących z opłat prowizyjnych. Pierwszym są prowizje jednorazowe generowane ze sprzedaŝy planów oszczędnościowych, produktów depozytowych i jednorazowych produktów inwestycyjnych. Prowizje te otrzymywane są w momencie sprzedaŝy produktu klientowi. Natomiast przychody z prowizji z tytułu sprzedaŝy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obejmują jednorazową prowizję otrzymywaną od partnera biznesowego w momencie sprzedaŝy produktu klientowi, jak równieŝ miesięczną prowizję otrzymywaną z tytułu utrzymania aktywów. PRODUKTY KREDYTOWE pośrednictwo w sprzedaŝy usługi w zakresie modyfikacji kredytów hipotecznych kredyty i poŝyczki hipoteczne, kredyty refinansowe i konsolidacyjne, ubezpieczenia okołokredytowe obejmujące m.in. ubezpieczenia niskiego wkładu, utraty źródła dochodu, ubezpieczenia od utraty wartości nieruchomości, ubezpieczenia na Ŝycie i ubezpieczenia majątkowe przewalutowanie kredytu, zmiana warunków spłaty, zmiana zabezpieczenia kredytu PRODUKTY INWESTYCYJNE pośrednictwo w sprzedaŝy długoterminowe plany oszczędnościowe (w tym ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), jednorazowe produkty inwestycyjne (tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty strukturyzowane) i produkty depozytowe (lokaty bankowe, polisolokaty). Źródło: Prospekt emisyjny Oferta produktowa pochodzi od 24 banków, 7 towarzystw ubezpieczeniowych, 18 TFI w tym 4 podmiotów zagranicznych Aktualnie Open Finance SA współpracuje z 24 polskimi bankami, 7 towarzystwami ubezpieczeniowymi, 18 towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym z 4 podmiotami zagranicznymi oferującymi tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. UmoŜliwia to dostęp do szerokiego spektrum produktów finansowych, co pozwala na dopasowanie proponowanego rozwiązania do oczekiwań klienta. Łatwy dostęp do róŝnorodnych rozwiązań finansowych w połączeniu z duŝą bazą klientów umoŝliwia Emitentowi szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, co widać na przykładzie kryzysu finansowego. W 2009 r. Open Finance proponował klientom posiadającym kredyt hipoteczny m.in. przewalutowanie kredytu, zmianę warunków spłaty, zmianę zabezpieczenia kredytu. Segment kredytowy Trzon produktów kredytowych stanowią kredyty hipoteczne, w tym mieszkaniowe kredyty hipoteczne, kredyty refinansowe, kredyty konsolidacyjne oraz poŝyczki hipoteczne. Ich cechą wspólną jest rodzaj bankowego zabezpieczenia kredytu, którym jest hipoteka ustanowiona na rzecz 6 6

7 banku. Emitent umoŝliwia dostęp do kredytów złotówkowych oraz tych denominowanych w walutach obcych: franku szwajcarskim, euro lub dolarze amerykańskim. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny zaciągany jest m.in. w celu kupna nieruchomości mieszkalnej, budowy domu lub teŝ rozbudowy, remontu bądź modernizacji. Właśnie wokół kredytów hipotecznych Spółka koncentrowała się na początku swojej działalności. Wzrost ich sprzedaŝy nastąpił w latach 2005 i 2006, co związane było z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości w Polsce. Z kolei kredyt refinansowy słuŝy przede wszystkim spłacie innego kredytu, zaciągniętego na mniej korzystnych warunkach. Jego zaletą jest to, Ŝe moŝe być korzystniej oprocentowany i/lub charakteryzować się lepszym harmonogramem spłat. W przypadku kredytów konsolidacyjnych, ich główną ideą jest połączenie szeregu aktualnych zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny. Pozwala to na połączenie wszystkich dotychczasowych rat w jedną mniejszą ratę, wydłuŝenie okresu kredytowania, zmniejszenia oprocentowania dzięki ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki oraz zmniejszenie zadłuŝenia i tym samym zwiększeniu zdolności kredytowej. Ostatnim rodzajem produktów w ramach obszaru kredytowego są poŝyczki hipoteczne od kredytów róŝnią się m.in. tym, Ŝe cel ich wykorzystania moŝe być określony dowolnie. Segment inwestycyjny Pośrednictwo w zakresie sprzedaŝy produktów inwestycyjnych opiera się o plany inwestycyjne, produkty depozytowe oraz jednorazowe produkty inwestycyjne. Pierwsza z kategorii zawiera formy długoterminowej alokacji kapitału i charakteryzuje się regularnym strumieniem wpłat dokonywanych np. co miesiąc. Plany oszczędnościowe przyjmują formę ubezpieczenia na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i mają na celu połączenie ochrony ubezpieczeniowej z moŝliwością inwestowania środków finansowych. Innym wyborem (tzn. nie wymagającym regularnych płatności) są rozwiązania jednorazowe, wśród których znajdują się produkty strukturyzowane, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o składce uiszczanej jednorazowo. O ile produkty strukturyzowane przy 100 proc. gwarancji kapitału mogą być, w pewnym uproszczeniu, alternatywną dla lokat bankowych, o tyle dla klientów o najniŝszej tolerancji w stosunku do ryzyka przeznaczone są produkty depozytowe. Open Finance dystrybuuje klasyczne lokaty bankowe oraz tzw. polisolokaty, czyli ubezpieczenia lokacyjne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń w formie ubezpieczenia łączące w sobie cechy bankowej lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu i ubezpieczenia na Ŝycie. Na ich atrakcyjność względem lokat tradycyjnych wpływa moŝliwość osiągnięcia wyŝszego zwrotu niŝ z lokaty bankowej, zwolnienie zysku z podatku od zysków kapitałowych oraz zwolnienie świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego w razie śmierci ubezpieczonego z podatku od spadków i darowizn. Struktura sprzedaŝy Na przestrzeni lat w strukturze przychodów ze sprzedaŝy nie zaszły znaczące zmiany. W dalszym ciągu fundament stanowi działalność sprzedaŝowa w obszarze produktów kredytowych, jakkolwiek jej udział w przychodach ogółem stabilnie maleje. W 2008 r. sprzedaŝ produktów kredytowych stanowiła 70% udziału w przychodach ogółem, w 2009 r. było to 66%, a w zakończonym niedawno 2010 r. 60%. Rośnie z kolei znaczenie działalności w segmencie inwestycyjnym w podanym okresie kształtując się na poziomach odpowiednio: 30%, 34% oraz 40%. Rozbijając obszar inwestycyjny na jego składowe, czyli plany 7 7

8 oszczędnościowe, jednorazowe produkty inwestycyjne oraz, produkty depozytowe, wyraźnie widać, iŝ wzrost całego segmentu kreowany jest na dobrą sprawę na sprzedaŝy planów oszczędnościowych (udział w przychodach: %, %, %). 350 Rozbicie przychodów ze sprzedaŝy Grupy w podziale na segmenty biznesowe w latach (w mln PLN) Produkty kredytowe Plany oszczędnościowe Produkty depozytowe Jednorazowe produkty inwestycyjne Źródło: Prospekt emisyjny Wartość sprzedaŝy Grupy w podziale na segmenty biznesowe w latach (w mln PLN) Produkty kredytowe Plany oszczędnościowe Produkty depozytowe Jednorazowe produkty inwestycyjne Źródło: Prospekt emisyjny Pozostałe produkty Ofertę uzupełniającą stanowią karty kredytowe i debetowe, rachunki oszczędnościoworozliczeniowe, a takŝe tzw. produkty okołokredytowe, czyli sprzedawane łącznie z produktami kredytowymi. W przyszłości zakres świadczonych usług winien ulec znaczącemu poszerzeniu. Jest to związane z planowanym utworzeniem domu maklerskiego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Stopień poszerzenia oferty nie jest jeszcze sprecyzowany, nie wyklucza się jednak pośrednictwa m.in. w transakcjach walutowych (forex) oraz transakcjach na rynku obligacji. 8 8

9 Dystrybucja oparta jest o 3 kanały dystrybucji Sieć sprzedaŝy Open Finance opiera się o trzy kanały dystrybucji. Podstawę stanowią 53 własne punkty sprzedaŝy oddziały, w których zatrudnieni są doradcy finansowi. Działają równieŝ 42 oddziały mobilne Open Direct, w ramach których działają tzw. doradcy mobilni. Uzupełnieniem jest oddział internetowy Open Online. Ideą Open Online jest sprzedaŝ produktów w moŝliwie najprostszy sposób, bez konieczności spotykania się z pracownikiem, czy teŝ podpisywania dokumentów przesłanych kurierem. Obecnie w tym kanale dystrybucji są sprzedawane: lokaty bankowe, produkty strukturyzowane, polisolokaty, karty kredytowe, ROR z kartą płatniczą, konta oszczędnościowe. Doradcy finansowi Open Finance są specjalistami w zakresie finansów osobistych, posiadając często doświadczenie wyniesione z pracy w największych instytucjach finansowych. Proces sprzedaŝy łączą z budowaniem trwałych, długoterminowych relacji, a samo doradztwo rozpoczynają wnikliwą analizą sytuacji finansowej klienta. W zamierzeniu, prowadzić ma to do efektywnego zarządzania jego finansami poprzez wybór optymalnych produktów finansowych Struktura akcjonariatu Emitent obecnie nie posiada podmiotów zaleŝnych. Grupa kapitałowa oraz struktura akcjonariatu Emitenta Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem Getin Holding oraz Getin Noble Bank podmiotów z grupy kapitałowej Getin Holding sprawuje pośrednią kontrolę nad Emitentem. Obecną strukturę akcjonariatu prezentuje poniŝszy wykres: 9 9

10 Udział w głosach na WZA przed ofertą Getin Noble Bank ** 94.0% Home Broker 4.0% dr Leszek Czarnecki * 2.0% Źródło: Prospekt emisyjny (*) Dr Leszek Czarnecki posiada kontrolę w Open Finance pośrednio poprzez posiadanie bezpośrednio i pośrednio 55,7% akcji Getin Holding, która posiada 93,7% akcji Getin Noble Bank. (**) Getin Noble Bank w ramach Oferty Publicznej zaoferuje do sprzedaŝy nie więcej niŝ Akcji Istniejących. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii C i sprzedaŝy wszystkich Akcji Sprzedawanych przez Sprzedającego struktura akcjonariatu po Ofercie ukształtuje się w następujący, prezentowany na poniŝszym wykresie, sposób: Udział w głosach na WZA po ofercie dr Leszek Czarnecki * bezpośrednio i pośrednio poprzez podmioty zaleŝne, tj. Getin Noble Bank ** i Home Broker 54.4% Pozostali akcjonariusze 45.6% Źródło: Prospekt emisyjny (*) Dr Leszek Czarnecki posiada kontrolę w Open Finance pośrednio poprzez posiadanie bezpośrednio i pośrednio 55,7% akcji Getin Holding, która posiada 93,7% akcji Getin Noble Bank. (**) Getin Noble Bank w ramach Oferty Publicznej zaoferuje do sprzedaŝy nie więcej niŝ Akcji Istniejących

11 1.3. Przewagi konkurencyjne Rozpoznawalność i zaufanie do marki Efektywny model dystrybucji Zdywersyfikowany model sprzedaŝy, innowacyjna oferta produktowa Lider wśród pośredników finansowych Wykwalifikowana kadra, system motywacyjny Jedną z podstaw sukcesu Open Finance jest wysoka rozpoznawalność marki, która jest kojarzona z profesjonalizmem i zaufaniem. Marka Open Finance jest najwyŝej wycenianą polską marką doradztwa finansowego i jedną z najlepiej ocenianych polskich marek w kategorii usług. Rozpoznawalność marki Open Finance to wynik m.in. skutecznej polityki lokalizacji oddziałów, intensywnych kampanii marketingowych oraz bogatej oferty produktów. Na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Spółki w okresie listopada 2010 roku przez MillwardBrown SMG/KRC na próbie 586 respondentów: kobiet i męŝczyzn w wieku lat, znajomość spontaniczna marki Open Finance wyniosła 18%, a wspomagana 41%, i była najwyŝsza pośród wszystkich firm pośrednictwa finansowego, działających na polskim rynku. 95 oddziałów zlokalizowanych w największych miastach w całej Polsce stanowi największą sieć placówek wśród pośredników finansowych i zapewnia łatwe dotarcie do duŝego grona potencjalnych klientów. Jednocześnie Spółka aktywnie rozwija Open Direct jako dodatkowy kanał dystrybucji pozwalający na bezpośrednie dotarcie do klientów mieszkających w mniejszych miejscowościach. W latach liczba wizyt klientów w sieci oddziałów przekroczyła 749 tysięcy. WaŜnym przedsięwzięciem jest równieŝ uruchomiony w listopadzie 2008 r. Open Online (oddział internetowy), którego główną przewagą w stosunku do konkurentów jest zorganizowanie procesu oferowania produktów w uproszczony sposób bez konieczności spotykania się z doradcą. Portfel produktów instytucji finansowych oferowanych przez Emitenta składa się zarówno z produktów kredytowych, jak równieŝ produktów inwestycyjnych, co istotnie odróŝnia Spółkę od innych podmiotów działających na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. W 2010 r. udział Spółki w rynku mierzony jako udział w wolumenie sprzedawanych produktów wyniósł 43% w rynku kredytów hipotecznych oraz 97% w rynku produktów inwestycyjnych. Spółka posiada takŝe największą na rynku sieć oddziałów składającą się z 53 oddziałów stacjonarnych Open Finance oraz 42 oddziałów mobilnych Open Direct wspomaganych przez serwis internetowy. Spółka posiada równieŝ największą liczbę doradców, która na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 725 osób. W okresie rosnącej konkurencyjności na rynku finansowym istotne znaczenie mają strategiczne i operacyjne decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Członkowie tej grupy w Open Finance to osoby ze specjalistycznym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansów i bankowości, co ma bezpośrednie przełoŝenie na jakość oferowanych produktów oraz na poziom obsługi klientów. Spółka wprowadziła atrakcyjny system premiowania swoich pracowników w zaleŝności od poziomu wypracowywanych przez nich osobiście wyników finansowych. Z jednej strony system wynagradzania oparty o system prowizyjny przyczynia się do osiągania przez pracowników wyŝszych wynagrodzeń niŝ w innych instytucjach finansowych, co ma wpływ na niski poziom rotacji personelu. Z drugiej strony, system taki sprzyja nawiązywaniu długoterminowych relacji z klientami przez doradców. Współczynnik fluktuacji mierzony ilością pracowników kończących współpracę z Grupą nie przekroczył średnio 11% łącznej liczby zatrudnionych w poszczególnych okresach

12 1.4. Strategia Profesjonalny doradca finansowy Strategicznym celem Spółki jest stworzenie, na bazie posiadanego juŝ wizerunku, profesjonalnego doradcy finansowego w zakresie produktów kredytowych oraz największego dystrybutora innych produktów finansowych tj. ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i maklerskich. Długoterminowym celem jest teŝ rozwinięcie działalności w zakresie inwestycji i zarządzania aktywami. Osiągnięcie celów strategicznych będzie realizowane poprzez : Utworzenie nowych filarów działalności Rozwój sprzedaŝy opartej o tzw. cross selling - Zwiększenie efektywności polegającej na jednoczesnej sprzedaŝy jednemu klientowi zarówno produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. Rozszerzenie oferty o nowe i innowacyjne produkty - Strategia zakłada utworzenie nowych filarów działalności. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu akwizycję podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na Ŝycie, a w późniejszym etapie zamierza równieŝ ewentualnie rozszerzyć profil o działalność domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zakładu ubezpieczeń majątkowych. Działania te w istotny sposób zwiększyłyby atrakcyjność oferty produktowej Spółki. Rozwój kanałów i sieci dystrybucji - Spółka chce rozszerzać swoje kanały dystrybucji poprzez selektywne poszerzanie sieci nowych oddziałów. W mniejszych miastach Spółka zamierza oferować produkty poprzez rozbudowę sieci doradców mobilnych Open Direct, co zapewni dostęp do nowej grupy klientów, którym potrzebna jest profesjonalna pomoc przy wyborze odpowiednich produktów finansowych. Rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi partnerami - Obecnie Spółka współpracuje z grupą blisko 50 instytucji finansowych obejmujących najwaŝniejsze banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty działające na rynku polskim. Doświadczenie i szybkie identyfikowanie trendów rynkowych pozwala z wyprzedzeniem dostosować ofertę celem lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Istotnym celem strategicznym jest zwiększenie udziału przychodów o charakterze powtarzalnym poprzez m.in. rozwinięcie działalności maklerskiej. Efektem będzie zmniejszenie uzaleŝnienia wyników Spółki od poziomu bieŝącej sprzedaŝy Polityka dywidendy Zgodnie z opublikowanymi informacjami Spółka nie planuje wypłaty z zysku wypracowanego w okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku. Zarząd Spółki ma zamiar, z uwzględnieniem sytuacji i planów Spółki oraz jej potrzeb finansowych, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu w kolejnych latach przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto Spółki

13 2. Otoczenie rynkowe Spółki Rynek pośrednictwa finansowego jest stosunkowo młody. Pierwsze firmy pojawiły się na rynku polskim dopiero po 2000 r. Jedną z pierwszych firm doradztwa finansowego w Polsce był Expander, który powstał w 2000 roku. Kolejno na rynku pojawiły się w 2001 r. Dom Finansowy QS Sp. z o.o., w 2003 r. Powszechny Dom Kredytowy S.A., a następnie Open Finance w 2004 r. Bardzo dobra sytuacja na rynku kredytów hipotecznych oraz boom inwestycyjny na rynku mieszkaniowym w Polsce w latach od 2005 do początku 2007 spowodował, Ŝe powstało wiele nowych firm pośrednictwa finansowego, do których zalicza się m.in. Fiolet, DK Notus, Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Goldenegg, Doradcy24, Money Expert. ZaleŜnie od strategii biznesowej, firmy doradcze koncentrują się na konkretnych produktach, np. kredytach hipotecznych lub gotówkowych, bądź specjalizują się w planowaniu finansowym, w tym w produktach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. W ten sposób polski rynek doradztwa finansowego moŝna podzielić na pośredników finansowych oraz na wyspecjalizowane firmy doradców finansowych. Lider na rynku pośrednictwa finansowego Obecnie na polskim rynku doradztwa finansowego działa wiele podmiotów, jednakŝe tylko największe z nich odgrywają na tym rynku istotną rolę. NaleŜą do nich przede wszystkim: Open Finance, Expander, DK Notus, Home Broker, Powszechny Dom Kredytowy, Money Expert oraz Doradcy24. Open Finance jest zdecydowanym liderem rynku pośrednictwa finansowego zarówno w segmencie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych, którego udział w tych segmentach rynku wyniósł odpowiednio 43% i 97% w 2010 r ,0 Wartość udzielonych kredytów w 2010 r. (mln zł) , , , ,0 769,3 648,2 0 Open Finance Expander DK Notus Home Broker Powszechny Dom Kredytowy Money Expert Doradcy24 Źródło: Prospekt emisyjny 13 13

14 Kolejnym etapem rozwoju branŝy będzie konsolidacja na rynku. Zwiastunem były juŝ akwizycje dokonane przez Getin Holding, tj. przejęcie Open Finance w 2004 r., Fiolet w 2005 r., PDK w 2006 r., a następnie połączenie Fiolet i PDK w 2008 r. W najbliŝszych latach procesy te powinny się jeszcze nasilić Wartość oszczędności i poziom kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych w latach ,4 695,9 671,3 796,2 910, , ,4 77,7 116,8 192,6 214,9 266, Stan oszczędności Polaków (mld zł) Stan zadłuŝenia Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych (mld zł) Źródło: Prospekt emisyjny Przyszłość sektora ściśle związana ze wzrostem gospodarczym Sytuacja na rynku doradztwa finansowego jest determinowana głównie przez zdolność Polaków do zaciągania nowych kredytów hipotecznych, jak równieŝ ich zdolność do zakupu produktów inwestycyjnych determinowaną przez stan ich oszczędności oraz skłonność do oszczędzania i ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. W dobie kryzysu finansowego popyt na kredyty hipoteczne znacząco zmalał. Z kolei kryzys finansowy spowodował zwiększoną skłonność do oszczędzania i wzrost sprzedaŝy produktów inwestycyjnych. W latach obserwowano istotny wzrost kredytów mieszkaniowych o średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 43,7%, co było wynikiem głównie coraz lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce, wzrastających płac, spadku bezrobocia oraz coraz to większej dostępności kredytów bankowych. Średnioroczna stopa wzrostu w latach w przypadku oszczędności, obejmujących akcje, obligacje i bony skarbowe, środki na drugofilarowych kontach emerytalnych, jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gotówkę w obiegu oraz depozyty bankowe, jest znacząco niŝsza niŝ w przypadku kredytów i wynosi 13,9%, jednakŝe wzrastający poziom oszczędności Polaków stanowi istotny potencjalny popyt na produkty inwestycyjne

15 Silnie regulowane otoczenie rynkowe Spółki pośrednictwa finansowego działają w silnie regulowanym otoczeniu i zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawnych regulujących ich działalność. Spółki nie oferują własnych produktów finansowych, lecz doradzają swoim klientom w nabywaniu przez nich produktów od współpracujących podmiotów sektora finansowego poprzez outsourcing bankowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W związku z tym wszelkie zmiany regulacji dotyczące działalności sektora mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki i kształt tego segmentu działalności finansowej. Do najwaŝniejszych tendencji, które w najbliŝszej przyszłości mogą mieć wpływ na podmioty działające na polskim rynku doradztwa finansowego, zalicza się: certyfikacja obecnie nie ma wymogów ustawowych odnośnie certyfikacji, jednak firmy działające na tym rynku rozwaŝają wprowadzenie wspólnych standardów i wprowadzenie certyfikacji, wprowadzenie minimalnych wymogów kapitałowych przez KNF dla pośredników i doradców finansowych, konsolidacja

16 3. Informacja o ofercie Akcje Wielkość Oferty Na podstawie Prospektu oferowanych jest łącznie do akcji serii C oraz nie więcej niŝ Akcji Sprzedawanych. Oferta będzie obejmować: Transzę Inwestorów Indywidualnych; oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz Sprzedającego po konsultacji z Oferującym, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 22 marca 2011 r. Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona w oparciu o wielkość oraz jakość zgłoszonego i oczekiwanego w przyszłości popytu na Akcje Oferowane w poszczególnych grupach inwestorów. Harmonogram oferty Harmonogram marca 2011r. Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych (w dniu 22 marca 2011 r. zapisy będą przyjmowane wyłącznie do godziny 17.00). 22 marca 2011 r. (po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych) Ustalenie i publikacja Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wstępna Alokacja dla Inwestorów Instytucjonalnych marca 2011 r. Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 25 marca 2011 r. Przydział dla Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział Akcji Sprzedawanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o submisję. 28 marca 2011 r. Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Sprzedawanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu informatycznego GPW 5 kwietnia 2011 r. Pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW 16 16

17 Miejsce przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych: Składanie zapisów Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta CDM Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz NOBLE Securities S.A., których lista zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki (www.open.pl). Sposób traktowania zapisów przy przydziale w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie będzie uzaleŝniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu będą one dokonywane. Zasady składania zapisów Zapisy Inwestorów Indywidualnych W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy będą przyjmowane wyłącznie na Akcje Sprzedawane. Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej 19,5 zł. Przydział Akcji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. Inwestor Indywidualny składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Sprzedawane będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu udostępnionych przez Oferującego, zgodnie z regulacjami firmy inwestycyjnej, w której zapis będzie składany przez inwestora. Zapis na Akcje Sprzedawane musi opiewać na nie mniej niŝ 10 Akcji Sprzedawanych i nie więcej niŝ na Akcji Sprzedawanych. Zapis opiewający na więcej niŝ Akcji Sprzedawanych będzie traktowany jako zapis na Akcji Sprzedawanych. Dopuszczalne jest składanie więcej niŝ jednego zapisu na Akcje Sprzedawane. W przypadku dwóch lub więcej zapisów złoŝonych przez jednego inwestora w tej samej firmie inwestycyjnej będą one traktowane łącznie. W przypadku, gdy zapisy te będą opiewały łącznie na więcej niŝ Akcji Sprzedawanych, będą traktowane jako zapisy łącznie na Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy za pośrednictwem swoich pełnomocników. Informacje dodatkowe Zapisy mogą być składane równieŝ za pośrednictwem urządzeń technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, o ile taką moŝliwość przewiduje firma inwestycyjna, w której składany jest zapis, na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej

18 Opłacenie zapisu przez Inwestorów Indywidualnych Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Sprzedawane powinni je opłacić w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej, powiększoną o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Opłacenie zapisu na Akcje Sprzedawane z rachunku papierów wartościowych Inwestora Indywidualnego moŝe nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pienięŝnych Inwestora Indywidualnego zdeponowanych na jego rachunku pienięŝnym. W przypadku braku pokrycia na rachunku inwestycyjnym zapis nie będzie przyjęty. Zasady przydziału akcji Przydział akcji Decyzje o liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone w poszczególnych transzach oraz wstępnej alokacji i przydziale Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Zarząd i Sprzedającego, po konsultacji z Oferującym, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 22 marca 2011 r. Przydział Akcji Sprzedawanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, zgodnie z prawidłowo złoŝonymi i opłaconymi zapisami. Przewiduje się, Ŝe ostateczna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowić około 15% wszystkich Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział Akcji Sprzedawanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji kaŝdego ze złoŝonych zapisów. Zwrot środków Zwrot środków, odwołanie Oferty, gwarantowanie emisji Ze względu na fakt, iŝ rozliczenie przydziału Akcji Sprzedawanych nastąpi za pośrednictwem GPW (wpłaty zostaną rozliczone po Cenie Akcji Oferowanych w przypadku dojścia Oferty do skutku), nie przewiduje się zwrotu wpłat na Akcje Sprzedawane. Odwołanie, zawieszenie Oferty Publicznej Oferta Akcji Sprzedawanych nie dochodzi do skutku w razie odstąpienia przez Sprzedającego od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych oraz w przypadku, gdy zapisami nie zostanie objęta i naleŝycie opłacona co najmniej jedna Akcja Sprzedawana 18 18

19 Gwarantowanie emisji (subemisja) Sprzedający oraz Spółka zawarli z Oferującym, Krajowym Współzarządzającym Ofertą, UniCredit Bank AG London Branch ( MenedŜer ) oraz z UniCredit Bank Austria AG ( Subemitent ) umowę o subemisję inwestycyjną wyłącznie w odniesieniu do akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Notowanie akcji na GPW Notowanie akcji, stabilizacja, lock-up Przewiduje się, Ŝe pierwszy dzień notowań Akcji Sprzedawanych oraz PDA Akcji serii C na GPW, w stosunku do których Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku, nastąpi w dniu 5 kwietnia 2011 roku. Opcja stabilizacyjna Na Datę Prospektu ani Spółka, ani Sprzedający, ani Oferujący nie zamierzają prowadzić działań mających na celu stabilizację kursu akcji po przeprowadzeniu Oferty. Umowa ograniczająca zbywalność Akcji (lock up) Wraz z zawarciem umowy o subemisję została zawarta umowa ograniczająca zbywalność Akcji Spółki (lock up). Umowa przewiduje, iŝ bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, Leszek Czarnecki oraz Home Broker, w okresie 180 dni od dnia zamknięcia Oferty, nie będzie bezpośrednio ani pośrednio: oferować, emitować, sprzedawać, zawierać umów w sprawie kupna bądź sprzedaŝy, zastawiać albo udzielać opcji lub w inny sposób przenosić własność akcji

20 4. Wybrane skonsolidowane dane i wskaźniki finansowe w mln PLN Przychody ze sprzedaŝy 158,2 267,1 320,3 EBIT 30,7 79,9 97,4 EBITDA 36,2 86,3 105,0 Zysk brutto 31,3 80,6 96,4 Zysk netto 25,1 64,9 77,6 Aktywa razem 55,8 112,2 135,5 Zobowiązania krótkoterminowe 14,2 38,3 45,8 Zobowiązania długoterminowe 0,8 8,4 1,6 Kapitał własny 40,8 65,5 88,1 Źródło: Prospekt emisyjny Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy Open Finance w 2010 roku miały wartość 320,3 mln zł, ubiegłoroczny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 105,0 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto Spółki miał wartość 77,6 mln zł. Analiza przychodów i zysków na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat w minionych trzech latach pokazuje bardzo dynamiczny wzrost w roku 2009 w porównaniu do 2008 r. oraz dosyć istotne zmniejszenie tempa wzrostu skali działalności, przychodów i zysków w 2010 roku, które pomimo tego w minionym roku moŝna uznać za satysfakcjonujące. Przychody w 2009 r. miały wartość 267,1 mln zł, co oznaczało wzrost o 68,8% (+109,0 mln zł) w porównaniu z 158,3 mln zł przychodów w 2008 r. z kolei w 2010 roku przychody osiągnęły wartość 320,3 mln zł, co było wzrostem o 19,9% (+53,2 mln zł) w porównaniu do 2009 roku. Wzrost skali działalności w 2009 r. mierzony przychodami był w głównej mierze efektem wysokiej dynamiki wartości sprzedanych produktów kredytowych, w tym w szczególności związanych z przewalutowaniem kredytów udzielonych wcześniej, skutkował jeszcze większym wzrostem zysków na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat, co było w głównej mierze efektem mniejszej niŝ dynamika przychodów dynamiki kosztów bezpośrednich i pośrednich. Zysk operacyjny wzrósł w 2009 r do 79,9 mln zł o 160% (+49,2 mln zł) w porównaniu 2008 r. Dynamika EBITDA była w 2009 r. nieco niŝsza i wyniosła 139% w porównaniu do wyniku 2008 r. natomiast dynamika zysku netto w 2009 r. była wyŝsza i wyniosła 158%. W 2010 roku wzrost zysków na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat był porównywalny ze wzrostem przychodów, nie wystąpił tak jak 2009 roku efekt multiplikacji dynamiki przychodów. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły w 2010 roku w porównaniu do wyników 2009 r. o 22%, natomiast zysk netto wzrósł w 2010 roku o 19% (+12,6 mln zł) w porównaniu do wyniku 2009 r. Biorąc pod uwagę dynamikę przychodów z 2010 roku (+19,9%) oznacza to generalnie stabilizację marŝ realizowanych przez spółkę na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat i wejście Spółki w dojrzałą fazę stabilnego rozwoju, obrazuje takŝe skuteczną kontrolę kosztów i marŝ z wykorzystaniem zajętej bardzo silnej pozycji rynkowej

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Detalicznych od 12 do 19 IV 2012 r. Na podstawie prospektu Bank oferuje nie więcej niŝ 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ipo Noble Bank team Agata Dudkiewicz

ipo Noble Bank team Agata Dudkiewicz Agata Dudkiewicz Noble Bank NOBLE BANK Nie tylko dla nobilities :) Świat finansów w jednym miejscu W prezentacji wykorzystano dane z prospektu emisyjnego, analizy DM Millenium oraz analizy własne. Agenda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Działalność Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent.

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. Aneks nr 7 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. W związku z podaniem w dniu

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo