Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych"

Transkrypt

1 Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1 paÿdziernika 2002 r. zaczê³y obowi¹zywaæ przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne. Obecnie Minister Zdrowia systematycznie kompletuje zestaw aktów wykonawczych koniecznych do nale ytego realizowania tej ustawy. Poni ej omawiamy wybrane zagadnienia objête przez nowe rozporz¹dzenia. Prawo farmaceutyczne Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1 paÿdziernika 2002 r. zaczê³y obowi¹zywaæ przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowa regulacja ma charakter kompleksowy i obejmuje szerokie spektrum dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z obrotem œrodkami farmaceutycznymi. Na mocy tego aktu unormowane zosta³y kwestie zwi¹zane miêdzy innymi z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych, ich wytwarzaniem, reklam¹ itd. Zgodnie z technik¹ legislacyjn¹ przyjêt¹ w naszym kraju, Prawo farmaceutyczne, jako ustawa stanowi podstawê do szczegó³owych regulacji, które ustanawiane s¹ w formie rozporz¹dzeñ wydawanych przez w³aœciwego ministra, na podstawie i w granicach szczególnego przepisu ustawy (tzw. delegacja ustawowa). W ustawie Prawo farmaceutyczne znajduj¹ siê liczne delegacje ustawowe, g³ównie dla Ministra Zdrowia, który w drodze rozporz¹dzenia, na podstawie ustawy i w celu jej wykonania, ma obowi¹zek precyzyjnie okreœliæ niektóre jej przepisy (tzw. akty wykonawcze). Obecnie Minister Zdrowia systematycznie kompletuje zestaw aktów wykonawczych koniecznych do nale ytego realizowania ustawy Prawo farmaceutyczne. Od dnia 20 listopada obowi¹zuj¹ dwa nowe akty wykonawcze do ustawy Prawo farmaceutyczne. Pierwszym z nich jest rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Akt ten uchyla rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 13. Listopada 1992 r. w sprawie prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 13 listopada 1992 r. nr 94, poz. 469). Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381), (Pr. farm.) - Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 paÿdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. (Dz. U. nr 187 poz.1565) - Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 paÿdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. nr 183 poz. 1531) Drugi akt to rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wspomniane wy ej rozporz¹dzenie uchyla istniej¹ce dotychczas zarz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie okreœlenia œrodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych, które mog¹ byæ wydawane bez recepty lekarskiej oraz szczegó³owych zasad wydawania przez apteki leków i materia³ów medycznych (M.P. z dnia 21 sierpnia 1993 r. nr 46 poz.526). Nale y zwróciæ uwagê, e obecnie zmieni³a siê ranga aktu, który reguluje wspomniane wy ej kwestie. Nie jest to ju zarz¹dzenie, ale rozporz¹dzenie. Zmiana rangi aktu ma charakter porz¹dkuj¹cy i zmierza do ujednolicenia systemu norm prawnych zgodnie z zasadami przyjêtymi w nowej Konstytucji. W dalszej czêœci artyku³u przedstawimy, naszym zdaniem, najistotniejsze zmiany, wprowadzone przez wspomniane wy ej rozporz¹dzenia. Prowadzenie aptek W rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, przepisy nie reguluj¹ ju kwestii zwi¹zanych z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Sprawy te nale ¹ obecnie do materii ustawowej. Oznacza to, e Ustawodawca uzna³, e kwestie te powinny byæ regulowane w akcie wy szego rzêdu (w randze ustawy). Listopad 2002 Vitamina C++ 19

2 Apteka ogólnodostêpna mo e byæ prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki 1. Udzielenie zezwolenia, odmowa udzielenia, zmiana, cofniêcie lub stwierdzenie wygaœniêcia nale y do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia nie wydaje siê, je eli podmiot ubiegaj¹cy siê o zezwolenie: 1) prowadzi lub wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi lub 2) prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wiêcej ni 10% aptek ogólnodostêpnych, lub jest przedsiêbiorc¹ zale nym od takiego podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz , z 2001 r. Nr 110, poz i Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102), lub 3) jest cz³onkiem grupy kapita³owej prowadz¹cej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wiêcej ni 10% aptek ogólnodostêpnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie maj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego 2. Jeszcze przed wejœciem w ycie Prawa farmaceutycznego ale ju po jego uchwaleniu ustawa ta zosta³a poddana nowelizacji. Zakres nowelizacji dotyczy³ zagadnieñ zwi¹zanych z prawem do prowadzenia apteki. Na mocy pierwotnie uchwalonego brzmienia ustawy Prawo farmaceutyczne, prawo do prowadzenia apteki posiada³ wy³¹cznie farmaceuta w zwi¹zku z faktem, e postanowienia te budzi³y liczne w¹tpliwoœci zwi¹zane miêdzy innymi z zarzutami naruszenia konstytucyjnej zasady równoœci wobec prawa oraz zasady wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, pierwotny tekst zosta³ zmieniony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2002 nr 152. poz. 1265) zmieniaj¹cej tê ustawê z dniem 1 paÿdziernika 2002 r. Zmiany wprowadzone przez wspomnian¹ wy ej nowelizacjê, spowodowa³y, e nie istnieje ju ograniczenie podmiotowe. Aptekê mo e prowadziæ osoba fizyczna, osoba prawna, oraz nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego pod warunkiem, e przedsiêbiorca ten zatrudnia osobê odpowiedzialn¹ za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2 Pr. farm 3., daj¹c¹ rêkojmiê nale ytego prowadzenia apteki. 4 Przepis ten nie dotyczy farmaceuty posiadaj¹cego uprawnienia okreœlone w art. 88 ust 2 Pr. Farm. Podmioty, wystêpuj¹ce o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej sk³adaj¹ wniosek zawieraj¹cy: 1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibê i adres, a w przypadku osoby fizycznej imiê, nazwisko oraz adres, 2) NIP oraz numer PESEL, w przypadku gdy podmiot jest osob¹ fizyczn¹, 3) wskazanie adresu apteki, 4) nazwê apteki, o ile taka wystêpuje, 5) datê podjêcia dzia³alnoœci, 6) datê sporz¹dzenia wniosku i podpis sk³adaj¹cego wniosek. Do wniosku nale y do³¹czyæ: 1) tytu³ prawny do pomieszczeñ apteki ogólnodostêpnej, 2) wyci¹g z rejestru zgodnie z odrêbnymi przepisami, 3) plan i opis techniczny pomieszczeñ przeznaczonych na aptekê sporz¹dzony przez osobê uprawnion¹, 4) opiniê Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrêbnymi przepisami, 5) imiê i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki oraz dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie wymogów okreœlonych w art. 88 ust. 2. Pr. Farm. Wy ej wymieniony wniosek, podmioty ubiegaj¹ce siê o zezwolenie sk³adaj¹ do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 5 Prowadzenie apteki bez wymaganego zezwolenia zagro one jest kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do lat Art. 99 pkt.. 1 Ustawy Prawo farmaceutyczne 2 Art. 99 pkt. 4 Ustawy Prawo farmaceutyczne 3 Art. 88 ust. 2 Pr. farm. stanowi, e kierownikiem apteki mo e byæ farmaceuta, który nie ukoñczy³ 65 lat ycia i posiada 5 letni sta pracy 4 Art. 99 pkt. 4a Ustawy Prawo farmaceutyczne 5 Art. 100 Ustawy Prawo farmaceutyczne 6 Art. 127 Ustawy Prawo farmaceutyczne 20 Listopad 2002 Vitamina C++

3 Warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, zdecydowanie dok³adniej ni poprzednie, okreœla warunki, jakie musi spe³niaæ apteka w kwestii przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Bardziej szczegó³owe opisanie tych warunków oznacza, e prawo nak³ada wiêcej konkretnych obowi¹zków na podmioty prowadz¹ce aptekê. Produkty lecznicze i wyroby medyczne musz¹ byæ przechowywane w aptece w sposób gwarantuj¹cy zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego i wyrobu medycznego wymagañ jakoœciowych i bezpieczeñstwo przechowania. 7 Bardziej szczegó³owo ni w uchylonym Rozporz¹dzeniu, nowe przepisy okreœlaj¹ wymagania stawiane pomieszczeniom, w których przechowywane s¹ produkty lecznicze i wyroby medyczne. Pomieszczenia te powinny byæ czyste, suche, odpowiednio wentylowane i powinny chroniæ przechowywane w nich œrodki przed promieniami s³onecznymi. Oprócz tego, przepisy nowego Rozporz¹dzenia wyraÿnie nakazuj¹ przechowywanie œrodków leczniczych i produktów medycznych w sposób staranny, zabezpieczaj¹cy je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Powtórzony zosta³ wczeœniejszy zapis, e produkty te nie powinny bezpoœrednio dotykaæ œcian i pod³óg w miejscu ich sk³adowania. Nowe przepisy wyraÿniej akcentuj¹ obowi¹zek oddzielnego przechowywania: leków gotowych do stosowania wewnêtrznego i leków gotowych do stosowania zewnêtrznego, œrodków odurzaj¹cych grupy I-N i II-N, substancji psychotropowych grupy II-P, III-P i IV-P, prekursorów grupy I-R oraz œrodków bardzo silnie dzia³aj¹cych, produktów wymienionych w art. 72 Pr. farm., œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R przepisywanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii. W kwestii surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporz¹dzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów homeopatycznych nowe przepisy nak³adaj¹ obowi¹zek przechowywania ich w opakowaniach fabrycznych lub naczyniach odpowiadaj¹cym ich w³aœciwoœciom, opatrzonych czytelnym i trwa³ym napisem i zabezpieczaj¹cych je przed szkodliwym wp³ywem œwiat³a, wilgoci oraz kurzu, a tak e przed przenikaniem do nich obcych zapachów. W sposób szczegó³owy zosta³y równie okreœlone wymogi, jakie powinny spe³niaæ zarówno wspomniany wy ej napis, jak i naczynia s³u ¹ce do przechowywania surowców. 8 Przepisy wspomnianego wy ej Rozporz¹dzenia wyraÿnie zakazuj¹ wspólnego przechowywania surowców farmaceutycznych s³u ¹cych do sporz¹dzania produktów homeopatycznych z innymi surowcami farmaceutycznymi. Warunki sporz¹dzania leków recepturowych, aptecznych i homeopatycznych Przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki stanowi¹, e leki recepturowe sporz¹dzane s¹ na podstawie recepty lekarskiej lub odpisu recepty lekarskiej. Leki apteczne sporz¹dzane s¹ na podstawie przepisu przygotowania zawartego w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w krajach Unii Europejskiej. Produkty homeopatyczne, natomiast, sporz¹dzane s¹ na podstawie recepty lekarskiej lub procedury homeopatycznej opisanej w odpowiednich farmakopeach uznawanych w pañstwach Unii Europejskiej. Wszystkie leki i produkty sporz¹dzane w aptece powinny byæ wykonywane w izbie recepturowej przez osoby uprawnione, z surowców farmaceutycznych o potwierdzonej jakoœci. Ka de opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu homeopatycznego musi byæ zaopatrzone w etykietê apteczn¹. 9 Przepisy Rozporz¹dzenia nak³adaj¹ na farmaceutów obowi¹zek prowadzenia ewidencji sporz¹dzonych w aptece leków recepturowych, aptecznych i produktów homeopatycznych. Ewidencja taka mo e byæ prowadzona w formie elektronicznej 10. Ponadto przepisy Rozporz¹dzenia nak³adaj¹ na podmioty prowadz¹ce aptekê, obowi¹zek prowadzenia pe³nej dokumentacji, w szczególnoœci zakupywanych, sporz¹dzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki 8 5 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 9 7 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Listopad 2002 Vitamina C++ 21

4 Wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Kwestie te s¹ szczegó³owo regulowane w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do obowi¹zków osób realizuj¹cych receptê lub zapotrzebowanie nale y miêdzy innymi: sprawdzenie terminu wa noœci produktu, upewnienie siê, e produkt nie wykazuje cech œwiadcz¹cych o jego niew³aœciwej jakoœci. Osoba taka powinna równie udzieliæ, w razie potrzeby, informacji co do sposobu stosowania, przechowywania, dzia³ania lub mo liwych interakcji, w jakie mo e wchodziæ wydawany produkt 12. Kwestie te regulowa³y ju wczeœniejsze przepisy, nowe Rozporz¹dzenie stanowi, e ponadto farmaceuta lub technik farmaceutyczny realizuj¹cy receptê jest obowi¹zany do: sprawdzenia prawid³owoœci wystawienia recepty, umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy: numeru bie ¹cego leku recepturowego, adnotacji o dacie i czasie przyjêcia recepty do realizacji, swojego podpisu i piecz¹tki, sprawdzenie szczególnych uprawnieñ osoby, dla której zosta³a wystawiona recepta, przeliczenia przepisanej na recepcie iloœci produktu leczniczego i sprawdzenia czy iloœæ ta odpowiada iloœci, jak¹ osoba realizuj¹ca receptê mo e wydaæ na podstawie odrêbnych przepisów, sprawdzenia rodzaju odp³atnoœci za wydawany produkt, poinformowania osoby odbieraj¹cej produkt o wysokoœci wnoszonej przez ni¹ op³aty, pobrania op³aty za wydany produkt. Osoba realizuj¹ca zapotrzebowanie na produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poza szczegó³owo okreœlonymi wczeœniej obowi¹zkami, musi sprawdziæ prawid³owoœæ wystawienia zapotrzebowania, umieœciæ na zapotrzebowaniu piecz¹tkê apteki, datê przyjêcia zapotrzebowania, datê realizacji zapotrzebowania, swój podpis i piecz¹tkê. Oprócz tego osoba ta musi wystawiæ fakturê i upewniæ siê, e osoba, która zg³osi³a siê po odbiór produktów jest do tej czynnoœci upowa niona w zapotrzebowaniu 13. Podobnie, jak we wczeœniejszych przepisach osoba realizuj¹ca receptê lub zaopatrzenie mo e wydaæ produkt leczniczy w dawce mniejszej ni okreœlona na recepcie lub w zapotrzebowaniu: a) je eli dawka ta stanowi wielokrotnoœæ dawki, w której produkt jest wydawany; b) iloœæ substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma ³¹cznie odpowiadaæ iloœci substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce okreœlonej na recepcie lub zapotrzebowaniu. Zmiany dawek wydawanego produktu powinny byæ odnotowane wraz z podpisem i piecz¹tk¹ osoby dokonuj¹cej zmian. 14 Odmowa wydania leku Podobnie jak we wczeœniejszych przepisach, obecnie równie istnieje mo liwoœæ odmowy wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Przepis ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, e farmaceuta i technik farmaceutyczny mog¹ odmówiæ wydania produktu leczniczego, je eli jego wydanie mo e zagra aæ yciu i zdrowiu pacjenta. 15 Poza tym przepisem nowe Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, okreœla inne przypadki w których mo na odmówiæ wydania produktu. Zwracamy uwagê, e przepis stanowi: mo na odmówiæ wydania produktu. W adnym razie nie jest to obligatoryjna koniecznoœæ. Oto wspomniane wy ej sytuacje: zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentycznoœci recepty lub zaopatrzenia, konieczne jest dokonanie zmian, przy braku mo - liwoœci porozumienia siê z osob¹, która jest uprawniona do wystawiania recept, od dnia sporz¹dzenia leku up³ynê³o co najmniej 6 dni w przypadku leku recepturowego lub leku sporz¹dzonego na podstawie etykiety aptecznej, osoba, która przedstawi³a receptê do realizacji, nie ukoñczy³a 13 roku ycia, istnieje uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której zosta³a wystawiona recepta. W dwóch wymienionych wy ej przypadkach przepisy zawieraj¹ sformu³owanie uzasadnione podejrzenie. Oznacza to, e od oceny osoby realizuj¹cej receptê zale y czy w konkretnym przypadku mo e nie wydaæ produktu ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 13 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 14 2 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 15 Art. 96 ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne 22 Listopad 2002 Vitamina C++

5 W tym miejscu wspomnijmy o jeszcze jednej kwestii bardzo wa nej dla klientów aptek. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegaj¹ zwrotowi. 16 Nie dotyczy to produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakoœciowej lub niew³aœciwego ich wydania. Ewidencjonowanie recept Przepisy Rozporz¹dzenia wprowadzaj¹ obowi¹zek ewidencjonowania recept farmaceutycznych. Recepty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pr. farm. s¹ to recepty, które sporz¹dza siê w przypadku wydania leku bez recepty, gdy lek ten jest niezbêdny z powodu nag³ego zagro enia ycia i zdrowia. Recepty powinny WZÓR byæ oznakowane napisem Recepta farmaceutyczna. Recepty te musz¹ byæ ewidencjonowane. Przepisy dopuszczaj¹ prowadzenie wspomnianej ewidencji w formie elektronicznej, zabezpieczonej przed dostêpem osób nieuprawnionych. 17 Na zakoñczenie do³¹czamy wzór Ewidencji recept farmaceutycznych, zgodny z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Oczywiœcie je eli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej nie ma potrzeby drukowania wy ej wymienionej dokumentacji. W nastêpnych numerach bêdziemy wracaæ do zagadnieñ zwi¹zanych z prawem farmaceutycznym. strona druga 16 Art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne 17 7 ust. 3 Listopad 2002 Vitamina C++ 23

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 96 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA(1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1960 rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. Dz.U.2006.169.1216 2011.02.13 zm. Dz.U.2011.10.55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece realizacja recept Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Apteka - miejsca świadczenia usług farmaceutycznych Farmaceuci posiadający

Bardziej szczegółowo

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r.

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r., t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dz.U.02.187.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

w tym Apteki ogólnodostępne

w tym Apteki ogólnodostępne II. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2006 roku Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2006r. Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku

II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Lp. Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Ogółem W tym planowych Planowe Sprawdzające,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni)

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni) Lp I. Z e s t a w i e n i e w y k o n a n y c h k o n t r o l i w I I k w a r t a l e 2 0 0 4 r o k Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

W N I O S E K. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Załącznik nr 1 do GIF/WIF/SOP/009/01... podmiot ubiegający się o zezwolenie (osoba fizyczna, osoba prawna, miejscowość, data spółka prawa handlowego nie mająca osobowości prawnej)... (adres prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. WZÓR UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 260)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 260) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 260) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 marca 2011 r. 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. 1. Informacja o stanie zatrudnienia Tabela 1. L.p. Kadra Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (na

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 24 lutego 2016 r. OWIF.8521.1.37.2015.BGA Pani Katarzyna Burchacińska BURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wieluniu DECYZJA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[10]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH Załącznik nr 10 do ZATWIERDZAM Zarządzenia nr 30/2002 z późn. zm. Wojewody Świętokrzyskiego z WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI dnia 24.04.2002 r. Włodzimierz Wójcik Kielce, dnia 16.12.2002 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Poznań, dnia 23 sierpnia 2016 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1262 z dnia 17 sierpnia 2016r, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli - 64

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli - 64 I. Zestawienie wykonanych kontroli w 2004 roku Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 3.2.2004 Ogółem w tym okresowych Okresowe sprawdzające

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH.

OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH. OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH. Uwaga Niniejsze opracowanie ma charakter nieoficjalny i ma na celu zobrazowanie zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Kolor czerwony - przepisy, które zostały wykreślone i których nie obejmuje druk sejmowy nr 110 Projekt,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2016r. oznaczono kolorem czerwonym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013. 1. Informacja o stanie zatrudnienia Tabela 1. L.p. Kadra Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Uwaga: Opracowanie ma charakter nieoficjalny. W przypadku wątpliwości należy sięgnąć do oryginalnych tekstów rozporządzeń. W

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Uwaga: Opracowanie ma charakter nieoficjalny. W przypadku wątpliwości należy sięgnąć do oryginalnych tekstów rozporządzeń. W

Bardziej szczegółowo

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty,

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 583),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie za okres 1.01.2016-31.12.2016 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jako INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA sprawuje nadzór nad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r....9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie realizacji recept zawierających błędy formalne w ich wystawieniu

Opinia w sprawie realizacji recept zawierających błędy formalne w ich wystawieniu Nasz znak: SIA-0043-2008 Katowice 2008-02-15 Opinia w sprawie realizacji recept zawierających błędy formalne w ich wystawieniu Szanowni Farmaceuci Analizując pojawiające się opinie prawne oraz wyroki sądów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Dz.U.2012.260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260

Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260 Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska L.Dz.. /2012 Warszawa, 9 marca 2012 r. Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 7 Apteki

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 7 Apteki Opracował: mgr farm. Konrad Okurowski na podstawie tekstu jednolitego ustawy Prawo farmaceutyczne oraz projektu zmiany z dnia 22/11/2017 r. dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289206/12375727/12375728/dokument323650.pdf).

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu REGULAMIN I PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK WAKACYJNYCH dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego kierunek farmacja W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV)

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV) Wykaz aktów prawnych (wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*) dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych Stan prawny na 01.11.2016r

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE PORADNIK DLA APTEK

PRAWO FARMACEUTYCZNE PORADNIK DLA APTEK PRAWO FARMACEUTYCZNE PORADNIK DLA APTEK Monika Kwiatkowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika Rodzaj aktu Rozporządzenie Data uchwalenia 2002-07-17 Data ogłoszenia 2002-08-09 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/019/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za 2003

SPRAWOZDANIE za 2003 SPRAWOZDANIE za 003 z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu Zestawienie wykonanych kontroli Lp. Placówki podlegające Nadzorowi Plan Kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.06.19 15:36:03 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11 Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11 Apteka może odmówić wydania leku refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty. Sędzia SN

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Dz.U. 2012.260 * Kursywą oznaczono w tekście dodania własne biura prawnego, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pogrubienia istotne fragmenty rozporządzenia dla osób realizujących receptę ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017, poz tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017, poz tekst jednolity) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017, poz.1570 - tekst jednolity) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Wypełnia pracownik Urzędu) ---------------- numer wniosku... kod ATC, jeŝeli został nadany ---------------- ------------------------------ data złoŝenia wniosku podpis i pieczęć pracownika Wniosek o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo