TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna"

Transkrypt

1 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011

2 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Dział 1 Kodeks karny Część ogólna Część szczególna Część wojskowa Dział 2 Kodeks wykroczeń Dział 3 Kodeks postępowania karnego Dział 4 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dział 5 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Dział 6 Prawo karne skarbowe Część ogólna Postępowanie

3 6 Spis treści

4 Wykaz skrótów Wykaz skrótów k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.p.w. k.r.o. k.w. u.p.e.a. u.p.n. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) 7

5 8 Wykaz skrótów

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Przedstawiamy nową serię testów dla zdających na aplikacje prawnicze, która zawiera kilkanaście tysięcy pytań testowych bazujących na aktach prawnych będących podstawą egzaminów. Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także ją systematyzować. Do każdego pytania przypisane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Testy zawierają odpowiedzi wskazujące podstawę prawną, co pozwoli na efektywną powtórkę materiału, a odesłania do aktów normatywnych pomogą utrwalić najistotniejsze przepisy. Pytania opierają się tylko i wyłącznie na aktach prawnych, a w zamyśle autorów mają pozwolić na powtórkę materiału oraz zwrócenie uwagi na wiele merytorycznych kwestii, które niejednokrotnie są pomijane przez studentów w toku przedegzaminacyjnej nauki. Nasze testy uwzględniają także kwestie dotyczące zasad wykonywania i etyki zawodów prawniczych, które często są przedmiotem egzaminacyjnych pytań. Niniejsza publikacja jest częścią pakietu pozwalającego na kompleksową powtórkę trudnej materii do egzaminów na aplikacje prawnicze. Jej uzupełnieniem jest specjalnie przeznaczony dla zdającego na aplikację program LEX przed Aplikacją. Życzymy powodzenia na egzaminach! 9

7

8 Dział 1 Kodeks karny Część ogólna 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony: a) pod groźbą kary w każdym akcie normatywnym obowiązującym w czasie jego popełnienia, b) pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, c) pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie popełnienia, nawet wówczas, gdy jego społeczna szkodliwość jest znikoma. 2. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli: a) nie można przypisać mu winy w czasie czynu, b) nie działa w stanie wyższej konieczności, c) działa w nieusprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. 3. Przestępstwem jest czyn zabroniony: a) którego społeczna szkodliwość jest większa niż znikoma, b) który nie jest społecznie szkodliwy; jest jednak objęty formalnym zakazem karnym, c) którego społeczna szkodliwość jest znikoma lub większa niż znikoma. 4. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega: a) ten tylko, na kim ciążył szczególny, chociażby moralny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, b) ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, c) każdy, na kim ciążył ogólny obowiązek pieczy nad dobrem prawnym, które zostało naruszone przez popełnienie przestępstwa. 5. Z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, a w szczególności z poszanowaniem godności człowieka, stosuje się: a) wyłącznie kary i środki karne przewidziane w k.k., b) kary oraz inne środki przewidziane w k.k., c) wyłącznie kary o charakterze izolacyjnym, przewidziane w k.k. 6. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa: a) należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia przestępstwa, 11

9 Dział 1 b) stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona łagodniejsza dla sprawcy, c) co do zasady stosuje się ustawę obowiązującą poprzednio, chyba że nowa ustawa wyraźnie stanowi inaczej. 7. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa: a) zawsze stosuje się ustawę nową, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy albo obie ustawy w częściach względniejszych dla sprawcy, b) w zakresie ustawowych znamion czynów zabronionych stosuje się ustawę obowiązującą poprzednio, a w zakresie kar i innych środków przewidzianych w k.k. stosuje się ustawę nową, c) stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Kodeks karny 8. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę: a) dostosowuje się do zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie i wymierza się nową karę w granicach od dolnej do górnej granicy zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie, b) obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie, c) obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie tylko wówczas, gdy wymierzona kara byłaby niewspółmiernie surowa w stosunku do ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie. 9. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności: a) wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się wyłącznie na karę ograniczenia wolności, przyjmując, że 1 dzień pozbawienia wolności równa się 2 dniom ograniczenia wolności, b) wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się wyłącznie na karę grzywny, przyjmując, że 1 miesiąc pozbawienia wolności równa się 40 stawkom dziennym grzywny, c) wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że 1 miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności. 10. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary: a) skazanie nie ulega zatarciu z mocy prawa, b) skazanie ulega zatarciu z mocy prawa, c) orzeczoną karę dostosowuje się do kary przewidzianej nową ustawą za podobny czyn zabroniony. 12

10 Dział Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo na terytorium RP, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym: a) niezależnie od regulacji prawa międzynarodowego publicznego, b) chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej, c) chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej, przy czym za statek wodny nie uważa się stałej platformy umieszczonej na szelfie kontynentalnym. 12. Zasada terytorialności w polskim prawie karnym: a) wynika z k.k., b) wynika z Konstytucji RP, c) nie obowiązuje, gdyż polskie prawo karne przyjmuje zasadę represji wszechświatowej. 13. Czasem popełnienia przestępstwa jest czas, w którym: a) sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, b) sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo w którym nastąpił skutek stanowiący znamię czynu zabronionego, c) sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo w którym nastąpił bądź wedle zamiaru sprawcy miał nastąpić skutek stanowiący znamię czynu zabronionego. 14. Miejscem popełnienia czynu zabronionego nie będzie miejsce, gdzie: a) sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, b) według zamiaru sprawcy miał nastąpić skutek stanowiący znamię czynu zabronionego, c) przebiega związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprawcy a skutkiem stanowiącym znamię czynu zabronionego. Kodeks karny 15. Przestępstwo według k.k. jest: a) zbrodnią lub występkiem, b) zbrodnią albo występkiem, c) zbrodnią, występkiem lub wykroczeniem. 16. Zbrodnią według k.k. jest czyn zabroniony zagrożony karą: a) pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, b) pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, c) grzywny powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. 17. Występkiem według k.k. jest czyn zabroniony zagrożony: a) karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, b) grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, c) grzywną powyżej 60 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. 13

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

WINA jako element struktury przestępstwa

WINA jako element struktury przestępstwa WINA jako element struktury przestępstwa Art. 1 k.k. 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś

POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Sebastian Ładoś POZYCJA PRAWNA OSKARŻONEGO Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Sebastian Ładoś Warszawa 2013 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ius Novum ISSN 1897-5577

Ius Novum ISSN 1897-5577 Ius Novum ISSN 1897-5577 3 2012 WARSZAWA 2012 R ADA NAUKOWA prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (przewodniczący) prof. dr h.c. Brunon Hołyst, rektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność nauczyciela Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Starszy wizytator Elżbieta Szwoch Odpowiedzialność nauczyciela Prawna jak każdy obywatel (pracownicza,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi Ryszard A. Stefański Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi I. Wprowadzenie Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Izabela Kosierb. Streszczenie. Uwagi ogólne

Izabela Kosierb. Streszczenie. Uwagi ogólne Łączny środek karny Izabela Kosierb Łączny środek karny Streszczenie Artykuł poświęcony jest problematyce łącznego środka karnego. Złożoność tej instytucji wynika przede wszystkim z bardzo rozbudowanego

Bardziej szczegółowo

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 VOTUM SEPRARTUM KWARTALINK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO ISSN 2300-9187 STOPKA REDAKCYJNA WYDAWCA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Świadczenie pienięŝne jako środek probacyjny I. Wprowadzenie Kodeks karny wzbogacił katalog środków karnych o nowe środki karne, w tym o świadczenie pienięŝne

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMX NR 3 (15) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w.

Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w. Kom. Dorota Mocarska Instytut Prawa Kierowanie a prowadzenie pojazdu mechanicznego w świetle znamion przestępstwa z art. 178 a k.k. oraz wykroczenia z art. 87 k.w. Zachowanie przestępne sprawcy przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 8/09 P O S T A N O W I E N I E Dnia 29 lipca 2009r. Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na posiedzeniu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SN Przemysław Kalinowski Sędziowie SN: Jerzy Grubba

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo