Michał ŚWIERŻEWSKI OŚWIETLENIE AWARYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Michał ŚWIERŻEWSKI OŚWIETLENIE AWARYJNE"

Transkrypt

1 Michał ŚWIERŻEWSKI OŚWIETLENIE AWARYJNE 1. Stan prawny Budynki i obiekty budowlane, a zwłaszcza budynki użyteczności publicznej powinny być w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. [2] wyposażone w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. Jednym z urządzeń przeciwpożarowych są instalacje oświetlenia awaryjnego, zwłaszcza oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [3] znaki bezpieczeństwa oraz oprawy do oświetlenia awaryjnego, oprawy do oświetlenia podstawowego przyłączone do centralnej baterii zasilającej oświetlenie awaryjne oraz oprawy do oświetlenia podstawowego z modułem awaryjnym podlegają badaniom i atestacji w jednostce notyfikowanej. Jednostką notyfikowaną upoważnioną do przeprowadzania badań i atestacji wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia, życia oraz mienia jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Oświetlenie ewakuacyjne powinno odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1838 [4] i w przepisach techniczno-budowlanych, zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [1]. W myśl tego rozporządzenia budynki, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, powinny być zasilane z co najmniej dwóch niezależnych samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażone w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Podstawowym wymaganiem jest, oprócz niezawodności działania, wymaganie określające czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na co najmniej 2 godziny od chwili zaniku oświetlenia podstawowego. Z wymienionymi rozporządzeniami związane są również polskie normy: PN-EN :2004/AC:2006 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego [5] i PN-HD : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe [6]. 2. Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego Oświetlenie awaryjne jest stosowane w obiektach budowlanych w celu zapewnienia oświetlania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła energii elektrycznej. Oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie zapasowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (Rys. 1). 36

2 Oświetlenie awaryjne Oświetlenie zapasowe Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Oświetlenie dróg ewakuacyjnych Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka Oświetlenie strefy otwartej Rys.1. Podział oświetlenia awaryjnego W ramach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyróżnia się trzy rodzaje oświetlenia: 1) oświetlenie drogi ewakuacyjnej jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiająca skuteczne rozpoznanie i skuteczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania, 2) oświetlenie strefy otwartej jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być łatwo zidentyfikowana, 3) oświetlenie strefy wysokiego ryzyka jest to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, które biorą udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdującym się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, oraz umożliwia właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny dla osoby działającej i innych osób przebywających w tej strefie. Integralną częścią oświetlenia awaryjnego są znaki bezpieczeństwa (piktogramy). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno być załączane samoczynnie niezwłocznie (maksymalnie w czasie do 5 s) po zaniku zasilania oświetlenia podstawowego w taki sposób, aby nie wystąpiła przerwa w oświetleniu, mogąca spowodować panikę. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w zależności od charakteru pomieszczeń i powstałego stanu zagrożenia pełni, po zaniku oświetlenia podstawowego, następujące funkcje: umożliwia bezpieczne i szybkie opuszczenie budynku lub strefy zagrożonej dzięki odpowiedniej widoczności na drodze ewakuacyjnej, zmniejsza prawdopodobieństwo powstania paniki i umożliwia, bezpieczne i szybkie dotarcie do dróg ewakuacyjnych, umożliwia szybkie zlokalizowanie sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu bezpieczeństwa pierwszej pomocy przedlekarskiej (apteczek, defibrylatora) i dotarcie do nich, wskazuje drogę i kierunki ewakuacji, zapewnienia, w miejscu pracy o szczególnym zagrożeniu, bezpieczeństwo osobom pracującym oraz umożliwia im zakończenie wykonywanych czynności. Nr

3 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować [1]: 1) w pomieszczeniach: a) widowni kin, teatrów, filharmonii oraz w innych salach widowiskowych, b) audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal i hal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, c) wystawowych w muzeach, d) o powierzchni netto ponad 1000 m 2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, e) o powierzchni netto ponad 2000 m 2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych; 2) na drogach ewakuacyjnych: a) z pomieszczeń wymienionych w punkcie 1), b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim na pobyt ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Stosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie jest wymagane, w tych pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia wymagania określone w stosunku do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniach, użytkowanych przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, np. w salach kinowych, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczonego długotrwale. Oświetlenie dodatkowe służy uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania. Należy również stosować podświetlone znaki (piktogramy) wskazujące kierunki ewakuacji. Oświetlenie dodatkowe powinno być zasilane napięciem bezpiecznym SELV lub PELV. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno: oświetlać znaki wskazujące drogi ewakuacyjne, oświetlać drogi ewakuacyjne w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch wzdłuż dróg ewakuacyjnych w kierunku wyjść na bezpieczną przestrzeń, zapewnić łatwe rozpoznawanie i zastosowanie sprzętu przeciwpożarowego i bezpieczeństwa usytuowanego wzdłuż dróg ewakuacyjnych, zapobiegać panice. Przestrzenie objęte awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym powinny być oświetlane światłem bezpośrednim padającym na płaszczyznę roboczą. Powinny być oświetlone wszelkie przeszkody występujące do wysokości 2 m powyżej tej płaszczyzny. 3. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych Oświetlenie dróg ewakuacyjnych powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 1) na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż jej linii środkowej powinno wynosić nie mniej niż 1 Lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę jej szerokości natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 Lx, 38

4 Nr 157 Oświetlenie elektryczne 2) drogi ewakuacyjne szersze od 2 m mogą być traktowane jak kilka dróg równoległych o szerokości 2 m lub jak strefa otwarta, 3) stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego do minimalnego wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1, 4) jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie są zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 Lx, 5) wartość światłości opraw oświetlających poziome drogi ewakuacyjne w obrębie pola widzenia powinna być ograniczona. Na poziomych drogach ewakuacyjnych wartość światłości opraw wewnątrz stref ograniczonych kątami od 60 do 90 od pionu powinna się mieścić w wartościach podanych w tablicy 1. W przypadku wszelkich innych dróg ewakuacyjnych graniczne wartości nie powinny być przekraczane przy żadnym kącie od pionu, Tablica 1. Dopuszczalne światłości opraw na drogach ewakuacyjnych Wysokość zawieszenia opraw nad poziomem podłogi [m] h < 2,5 2,5 h < 3,0 3,0 h < 3,5 3,5 h < 4,0 4,0 h < 4,5 h 4,5 Maksymalna światłość I max przy oświetleniu dróg ewakuacyjnych i stref otwartych [cd] Maksymalna światłość I max przy oświetleniu stref wysokiego ryzyka [cd] ) wskaźnik oddawania barw Ra źródeł światła powinien wynosić co najmniej 40, 7) oświetlenie ewakuacyjne powinno osiągnąć poziom 50% wymaganego natężenia w ciągu 5 s, zaś wartość wymaganą w ciągu 60 s od chwili załączenia, 8) czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu, lecz nie może być krótszy niż 2 godziny od momentu zaniku oświetlenia podstawowego. 4. Oświetlenie strefy otwartej Oświetlenie strefy otwartej stosowane jest w przestrzeniach z nie wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, np. w halach produkcyjnych o powierzchniach większych od 60 m 2 lub mniejszych, gdy występuje dodatkowe zagrożenie w postaci dużej liczby osób na małej powierzchni, takimi pomieszczeniami mogą być np. dźwigi osobowe, gdzie może nastąpić zamknięcie znacznej liczby osób w ciemności. Dźwigi osobowe powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne przewidziane do przestrzeni otwartych. W przestrzeniach (strefach) otwartych musi być ograniczona światłość źródeł światła w taki sam sposób jak przy oświetleniu dróg ewakuacyjnych. 39

5 Natężenie oświetlenia na podłodze strefy otwartej, na niezabudowanym polu czynnym, nie powinno być mniejsze niż 0,5 Lx. Strumień świetlny powinien być kierowany na powierzchnię roboczą i zapewnić oświetlenie przeszkód do wysokości 2 m nad tą powierzchnią. Do powierzchni tej nie wlicza się marginesu szerokości 0,5 m wzdłuż ścian. Czas uzyskania 50% wymaganego natężenia oświetlenia nie powinien być dłuższy od 5 s, zaś pełne natężenie oświetlenia powinno nastąpić w czasie nie dłuższym od 60 s. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia powierzchni otwartej do minimalnego powinien wynosić nie więcej, niż 40: 1. Minimalny czas pracy oświetlenia awaryjnego przestrzeni otwartych powinien wynosić, podobnie jak oświetlenia dróg ewakuacyjnych, co najmniej 2 godziny. 5. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka powinno odpowiadać następującym wymaganiom: w szczególnie zagrożonych miejscach pracy natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż wymagane natężenie oświetlenia podstawowego przy danych czynnościach, jednak nie mniejsze niż 15 Lx, nie może występować efekt stroboskopowy, równomierność natężenia oświetlenia nie powinna być mniejsza niż 0,1, pełne natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinno być natychmiastowe lub osiągane w ciągu 5 s od momentu załączenia w zależności od zastosowania, oświetlenie miejsc pracy o szczególnym zagrożeniu powinno spełniać warunki takie same jak oświetlenie dróg ewakuacyjnych. 6. Oświetlenie zapasowe Awaryjne oświetlenie zapasowe umożliwia bezpieczne zakończenie wykonywanych czynności lub kontynuowanie pracy do czasu powrotu oświetlenia podstawowego. Jeżeli oświetlenie zapasowe odpowiada warunkom stawianym awaryjnemu oświetleniu ewakuacyjnemu, można nie stosować oświetlenia ewakuacyjnego. Gdy natężenie oświetlenia zapasowego jest niższe niż wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla danych czynności przy oświetleniu podstawowym, oświetlenie to można wykorzystywać tylko do przerwania czynności lub ich zakończenia. W takim przypadku oświetlenie zapasowe nie może służyć do kontynuowania pracy do czasu powrotu zasilania oświetlenia podstawowego. 7. Osprzęt do oświetlenia awaryjnego 7.1. Systemy oświetlenia awaryjnego Do realizacji oświetlenia awaryjnego konieczne jest zastosowanie: opraw do oświetlenia awaryjnego, źródeł zasilania awaryjnego o pojemności niezbędnej do działania w wymaganym czasie, 40

6 przewodów i kabli wraz z zamocowaniem do zasilania i sterowania oświetleniem ewakuacyjnym zapewniających nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania oświetlenia ewakuacyjnego, systemów kontroli. Zasadniczy podział systemów oświetlenia awaryjnego wynika ze sposobu zasilania opraw. Oprawy oświetlenia awaryjnego mogą być wyposażone w wewnętrzne indywidualne źródło zasilania akumulatory lub mogą być zasilane ze źródła zewnętrznego, czyli z centralnej baterii akumulatorów. Zaletą opraw z wewnętrznymi akumulatorami jest natychmiastowe przełączanie się na tryb pracy awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego. Gwarantuje to wypełnienie podstawowego wymagania, aby oświetlenie awaryjne, zwłaszcza ewakuacyjne, było załączane natychmiast po zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Wymaganie to nie zawsze jest spełniane w systemach zasilanych z centralnej baterii akumulatorów. W systemach tych zanik napięcia zasilającego oprawę nie gwarantuje natychmiastowego samoczynnego załączenia zasilania awaryjnego, gdyż kontrola zasilania nie odbywa się bezpośrednio w oprawie, lecz w oddalonej baterii centralnej. Bateria centralna jest zazwyczaj stosowana do zasilania opraw w systemach oświetlenia awaryjnego, w których wymagane natężenie oświetlenia wynosi 10% natężenia oświetlenia podstawowego. W przypadku oświetlenia dróg ewakuacyjnych, gdzie wymagane natężenie oświetlenia wynosi 1 lux, bardziej racjonalne jest stosowanie opraw z indywidualnym zasilaniem tzw. opraw autonomicznych. Najważniejszą zaletą systemów z oprawami autonomicznymi jest rozproszenie bezpieczeństwa na wszystkie oprawy w obiekcie lub wzdłuż określonej drogi ewakuacyjnej. Źródła światła w poszczególnych oprawach przełączają się na zasilanie awaryjne niezależnie od innych urządzeń lub opraw w systemie. Uszkodzenie jednej oprawy nie niweczy systemu i nie stwarza stanu zagrożenia. Takie rozwiązanie eliminuje zasadniczą wadę systemów z centralną baterią, w których poszczególne oprawy załączane są na zasilanie awaryjne jednym wspólnym urządzeniem przełączającym na zasilanie z jednego źródła energii. Wynika z tego, że uszkodzenie centralnej baterii lub urządzenia przełączającego pozbawia obiekt oświetlenia awaryjnego aż do czasu usunięcia uszkodzenia. W obiektach funkcjonujących w systemach całodobowych, np. w hotelach, szpitalach, przy produkcji trzyzmianowej, lub w salach widowiskowy, w teatrach i kinach sytuacja taka jest niedopuszczalna, bowiem stwarza stan zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w tych obiektach. W czasach zagrożenia, nie tylko zdarzeniami losowymi, ale również aktami terrorystycznymi podstawowym wymaganiem stawianym systemom oświetlenia awaryjnego, zwłaszcza ewakuacyjnego, staje się rozproszenie bezpieczeństwa. Wymaganie to bardzo dobrze realizują oprawy autonomiczne z własnymi akumulatorami i z centralnym monitoringiem. Systemy te posiadają wszystkie zalety układów z centralną baterią, np. samoczynne testowanie funkcjonowania wszystkich opraw awaryjnych, wieloletnią gwarancję na oprawy i akumulatory i dodatkowo eliminują wady zasilania z centralnej baterii. Nr

7 Do podstawowych wad systemów zasilanych z centralnych baterii należą: uzależnienie bezpieczeństwa od jednego urządzenia oraz konieczność oprzewodowania do dodatkowego zasilania opraw oświetlenia awaryjnego drogimi przewodami ognioodpornymi. Oprawy z własnymi akumulatorami nie wymagają dodatkowego oprzewodowania, gdyż są zasilane tymi samymi przewodami co oprawy oświetlenia podstawowego. Nowoczesne rozwiązania systemów oświetlenia awaryjnego z oprawami autonomicznymi umożliwiają monitoring systemu z dowolnie wybranego miejsca na terenie obiektu lub poza obiektem, np. w siedzibie producenta lub inwestora za pośrednictwem łącz internetowych. Akumulatory wymienia się nie we wszystkich oprawach jednocześnie, lecz tylko w tych, w których nie gwarantują poprawnego działania. Najczęściej akumulatory wymienia się przy okazji wymiany źródeł światła, co przyczynia się do znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych Oprawy do oświetlenia awaryjnego Z punktu widzenia ciągłości zasilania rozróżnia się oprawy do oświetlenia awaryjnego: z zasilaniem ciągłym są to oprawy, których źródło światła zasilane jest cały czas, gdy wymagane jest zasilanie zarówno oświetlenia podstawowego, jak i awaryjnego, z zasilaniem nieciągłym są to oprawy, których źródła światła zasilane są tylko w przypadku braku zasilania oświetlenia podstawowego. Z punktu widzenia sposobu działania rozróżnia się oprawy oświetlenia awaryjnego: zespolone z co najmniej dwoma źródłami światła, z których co najmniej jedno jest źródłem światła oświetlenia awaryjnego, a pozostałe są źródłami światła oświetlenia podstawowego, oprawy te mogą być zasilane ciągle i nieciągle, zasilane centralnie z instalacji zasilania awaryjnego, z własnym zasilaniem, w których lub obok których są umieszczone akumulator, moduł sterujący i ewentualnie urządzenia monitorujące i kontrolne. Oprawy te mogą być zasilane ciągle i nieciągle, peryferyjne zasilane od stowarzyszonej oprawy awaryjnej z własnym zasilaniem, mogą być zasilane ciągle i nieciągle Oprawy zasilane centralnie W dużych i średnich instalacjach oświetlenia awaryjnego oprawy najczęściej zasilane są centralnie z baterii akumulatorów lub z zespołów prądotwórczych. Instalacja oświetlenia awaryjnego jest powiązana z systemem zasilania awaryjnego obiektu. Zaletą takiego zasilania jest możliwość wykorzystania opraw oświetlenia podstawowego do celów oświetlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego. W systemie centralnym lub grupowym można zasilać następujące źródła światła: świetlówki liniowe, świetlówki kompaktowe, lampy halogenowe, żarówki i diody LED. 42

8 Nr 157 Oświetlenie elektryczne Uzyskiwany strumień świetlny jest taki sam, jak przy zasilaniu z sieci. Wysoka wartość strumienia świetlnego pozwala na umieszczanie opraw na dużych wysokościach. Dalszą zaletą systemu centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego są stosunkowo niewielkie koszty eksploatacyjne wynikające z dużej trwałości baterii akumulatorów (około 10 lat) i łatwości ich wymiany. Najczęściej stosuje się akumulatory ołowiowo-kwasowe tzw. bezobsługowe z rekombinacją powstającego wodoru, praktycznie nie wymagające dozoru. W systemach tych łatwe jest też badanie sprawności oświetlenia awaryjnego. Do zasilania oświetlenia awaryjnego mogą być również stosowane UPSy, zespoły prądotwórcze, transformatory rezerwowe itp Oprawy zasilane indywidualnie Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane indywidualnie są to oprawy pracujące całkowicie autonomicznie bez powiązania z instalacją oświetlenia awaryjnego i z awaryjnym zasilaniem obiektu budowlanego. W oprawach tych mogą być stosowane powszechnie używane źródła światła żarówki, lampy halogenowe, świetlówki liniowe i kompaktowe oraz diody LED. Oprawy te wyposażone są w umieszczony wewnątrz inwerter (przetwornik) oraz baterię akumulatorów Ni-Cd lub szczelne ołowiowo-kwasowe, które w przypadku zaniku zasilania umożliwiają autonomiczną pracę oprawy, zazwyczaj w czasie od 1 do 3 godzin, w zależności od typu źródła światła. Baterie są ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów 24 godziny. Stan ładowania sygnalizowany jest czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania zazwyczaj 230 V 240 V, Hz. Podstawową czynnością zapewniającą niezawodne działanie oświetlenia awaryjnego jest sprawdzanie opraw w odpowiednich odstępach czasu. Ze względu na sposób sprawdzania oprawy zasilane indywidualnie (autonomiczne) można podzielić na oprawy z testowaniem ręcznym i oprawy z testowaniem samoczynnym (autotestem). Sprawdzanie oprawy oświetlenia awaryjnego składa się z dwóch czynności: próby załączenia i pomiaru czasu ich świecenia w warunkach awaryjnych. Oprawy z kontrolą ręczną sprawdza się za pomocą przycisku TEST. Oprawy te w eksploatacji są mało wygodne. W odpowiednich odstępach czasu obsługa musi się dostać do oprawy i ręcznie przeprowadzić próbę. Aby to było możliwe, projektant musi je odpowiednio rozmieścić i przewidzieć bezpieczny sposób ich obsługi. Obowiązek badania sprawności opraw oświetlenia awaryjnego wynika z postanowień polskiej normy PN-EN Natomiast oprawy z autotestem pozbawione są wad opraw z testowaniem ręcznym. Oprawy z autotestem wyposażone są w wewnętrzny mikroprocesor umożliwiający zaprogramowanie terminów badań, nadzoru nad ładowaniem akumulatorów oraz zapamiętywania wyników tych badań. Wyniki prób sygnalizowane są zazwyczaj za pomocą diod LED. Niezależnie od zaprogramowanych testów automatycznych, mogą być przeprowadzane dodatkowe badania opraw w dowolnym czasie za pomocą pilota. Podstawową zaletą opraw autonomicznych jest małe prawdopodobieństwo jednoczesnego uszkodzenia większej liczby opraw, co zapewnia maksymalną sprawność oświetlenia awaryjnego. 43

9 7.5. Zasilanie opraw autonomicznych Oprawy autonomiczne zasilane są z wbudowanych akumulatorów. W oprawach autonomicznych mogą być stosowane akumulatory: niklowo-kadmowe szczelnie zamknięte, ołowiowo-kwasowe niewylewne oraz inne odpowiadające wymaganiom stawianym akumulatorom do opraw oświetlenia awaryjnego. Akumulatory do opraw oświetlenia awaryjnego powinny być tak wykonane, aby do czasu ich wymiany oprawa osiągała swój znamionowy czas pracy Akumulatory niklowo-kadmowe Ni-Cd Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego w podwyższonych temperaturach. W oprawie oświetlenia awaryjnego akumulatory niklowo-kadmowe powinny być przystosowane do pracy w następujących warunkach: maksymalna dopuszczalna temperatura w komorze akumulatorowej oprawy oświetlenia awaryjnego mierzona w sposób określony w normie nie powinna przekraczać 50 C, wielkość maksymalnego ciągłego przeładowania powinna wynosić 0,08 C 5 A (przy 1,06 znamionowego napięcia zasilania), minimalna ciągła temperatura w otoczeniu akumulatorów we wnętrzu oprawy oświetleniowej powinna wynosić 5 C, okazjonalnie może być obniżona do 0 C, maksymalne prądy rozładowania akumulatorów nie powinny przekraczać wartości: przy 1 godzinie 0,6 C 5A i przy 3 godzinach 0,25 C 5A (poza początkowym okresem zapłonu). Maksymalne wartości prądów rozładowania przy innych czasach mogą być interpelowane z powyższych wartości. W oprawach autonomicznych najczęściej stosowanym źródłem zasilania są akumulatory Ni-Cd Akumulatory ołowiowo-kwasowe W oprawie oświetlenia awaryjnego akumulatory ołowiowo-kwasowe powinny być przystosowane do pracy w następujących warunkach: maksymalna dopuszczalna temperatura w komorze akumulatorowej oprawy oświetlenia awaryjnego mierzona w sposób określony w normie nie powinna przekraczać: -30 C z kompensacją temperaturową płynnego napięcia ładowania, zwykle między 3 mv/ogniwo/ C a 4 mv/ogniwo/ C lub wg zaleceń producenta, -25 C bez kompensacji temperaturowej płynnego napięcia ładowania, napięcie powinno zawierać się między 2,22 V/ogniwo a 2,4 V/ognivo lub wg zaleceń producenta, maksymalny prąd ponownego ładowania powinien wynosić 0,4 C 20, maksymalne prądy rozładowania powinny wynosić: przy czasie 1 godziny 0,4 C 20, i przy czasie 3 godzin 0,17 C 20, z wyjątkiem początkowego okresu zapłonu. Maksymalne prądy rozładowania przy innych czasach mogą być interpelowane z podanych wartości, maksymalna wartość skuteczna r.m.s. prądu pulsacyjnego nie powinna być większa od 0,1 C 20, 44

10 minimalna ciągła temperatura otoczenia w pobliżu akumulatora we wnętrzu komory akumulatorowej w oprawie oświetlenia awaryjnego powinna wynosić 5 C, okazjonalnie do 0 C Klasyfikacja i oznakowanie opraw Oprawy do oświetlenia awaryjnego ze względu na konstrukcję są klasyfikowane i oznakowane wg niżej określonych zasad. Na widocznym miejscu umieszczane jest oznakowanie zawierające oznaczenie trybu pracy wbudowanych elementów i znamionowego czasu pracy oprawy. Oznakowanie ma formę prostokąta podzielonego na trzy lub cztery segmenty zawierające jedną lub więcej pozycji w zależności od konstrukcji oprawy. Pozycje mogą mieć formę litery, cyfry lub punktu. Oznakowanie opraw do oświetlenia awaryjnego przedstawia się następująco: a b c d a) pierwszy segment zawiera tylko jedną pozycję typ: X z własnym zasilaniem, Z z zasilaniem centralnym; b) drugi segment zawiera jedną pozycję tryb pracy: 0 zasilanie nieciągłe, 1 zasilanie ciągłe, 2 zespolona zasilana nieciągle, 3 zespolona zasilana ciągle 4 złożona zasilana nieciągle, 5 złożona zasilana ciągle, 6 peryferyjna; c) trzeci segment składa się z czterech pozycji urządzenia: A urządzenie testujące, B zdalny tryb spoczynkowy, C tryb blokady, D przeznaczenie do strefy wysokiego ryzyka; d) czwarty segment zawiera trzy pozycje. Stosuje się do opraw awaryjnych z własnym zasilaniem, aby wskazać minimalny czas świecenia awaryjnego wyrażany w minutach minut świecenia awaryjnego, 60 1 godzina świecenia awaryjnego, godziny świecenia awaryjnego, godziny świecenia awaryjnego. 8. Rozmieszczenie opraw Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno być zbudowane z co najmniej dwóch opraw w taki sposób, aby uszkodzenie jednej oprawy nie powodowało zmniejszenia efektywności odnajdywania drogi ewakuacyjnej lub braku jej oświetlenia Wymaganie to dotyczy zarówno oświetlenia dróg ewakuacyjnych, jak i przestrzeni otwartych. Nr

11 Oprawy oświetlenia awaryjnego służące do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń powinny być zainstalowane na wysokości nie mniejszej niż 2 m nad powierzchnią podłogi. Przy wyborze lokalizacji opraw należy uwzględnić m.in. następujące miejsca: przy każdych drzwiach wyjściowych z pomieszczeń i budynków, przy każdych schodach, tak aby był bezpośrednio oświetlony każdy bieg schodów i każdy stopień, w pobliżu każdej zmiany poziomu podłogi, przy urządzeniach przeciwpożarowych i ostrzegawczych, przy punktach pierwszej pomocy, w pobliżu każdej zmiany kierunku ewakuacji, w pobliżu każdego skrzyżowania korytarzy, na zewnątrz każdego wyjścia końcowego i w jego pobliżu. Pod pojęciem przy lub w pobliżu trzeba rozumieć odległość nie większą niż 2 m w poziomie. 9. Znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne Integralną częścią awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego są znaki wskazujące kierunek ewakuacji i informujące o punktach pierwszej pomocy, tzw. piktogramy kierunkowe. Piktogramy kierunkowe powinny być oświetlone w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne. Norma [7] przewiduje dwa sposoby oświetlania piktogramów jeden z nich to oświetlenie od wewnątrz (prześwietlanie) przez wewnętrzne źródło światła, drugi zaś to oświetlenie z zewnątrz przez zewnętrzne źródło światła. Oświetlenie piktogramów od wewnątrz sprowadza się do naklejenia ich na klosze odpowiednich opraw wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego i pełniących tylko funkcję znaku kierunkowego lub, zwłaszcza w pomieszczeniach użytkowanych przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, zasilanych z wyodrębnionych obwodów. Oświetlenie piktogramu z zewnątrz polega na umieszczeniu przy nim oprawy oświetlenia awaryjnego lub zasilanej z wyodrębnionego obwodu w taki sposób, aby strumień świetlny był skierowany bezpośrednio na znak i nie oślepiał osób patrzących. Piktogramy oświetlane od wewnątrz w stosunku do oświetlanych z zewnątrz są widoczne z dwukrotnie większej odległości przy tej samej mocy źródła światła. Znaki bezpieczeństwa powinny osiągnąć 50% wymaganej luminancji po 5 s od chwili załączenia oświetlenia i 100% wymaganej luminancji po 60 s. Minimalna wartość luminancji nie powinna być mniejsza niż 2 cd/m 2 we wszystkich kierunkach. Stosunek luminancji białego tła znaku bezpieczeństwa do luminancji części barwnej powinien wynosić minimalnie jak 5:11 i maksymalnie jak 15:1. Gdy bezpośrednia widoczność wyjścia ewakuacyjnego jest niemożliwa lub nie jednoznaczna, to należy zainstalować znak kierunkowy lub kilka znaków kierunkowych w taki sposób, aby poruszająca się osoba była prowadzona w kierunku wyjścia. Znaki kierunkowe prowadzące powinny być widoczne ze wszystkich miejsc drogi ewakuacyjnej i przestrzeni ewakuowanej (tabl. 2.). 46

12 Tablica 2. Przykłady piktogramów na drogach ewakuacyjnych Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego Kształt i barwa Przeznaczenie Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół Znak prostokątny, tło Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo lub w prawo Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Znak prostokątny, tło Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo lub w prawo Pchać, aby otworzyć Znak kwadratowy, tło Znak umieszczany na drzwiach w celu wskazania kierunku otwierania WYJŚCIE EWAKUACYJNE Wyjście ewakuacyjne Znak prostokątny, tło Znak stosowany do oznakowania wyjść ewakuacyjnych Drzwi ewakuacyjne Znak kwadratowy, tło Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, będącymi wyjściami ewakuacyjnymi. Drzwi prawe albo lewe Przesunąć w celu otwarcia Znak kwadratowy lub prostokątny, tło zielone, symbol biały, Znak stosowany razem ze znakiem poprzednim na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone Nr

13 Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego Kształt i barwa Przeznaczenie Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Znak prostokątny, tło Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia w lewo lub w prawo Ciągnąć aby otworzyć Znak kwadratowy lub prostokątny tło zielone, symbol biały, Znak jest umieszczany na drzwiach w celu wskazania kierunku otwierania 48 Stłuc aby uzyskać dostęp Znak kwadratowy lub prostokątny tło Znak ten jest stosowany: w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby aby uzyskać dostęp do klucza lub systemu otwarcia Opracowano na podstawie materiałów firmowych i powołanych norm i przepisów 10. Literatura 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) i (Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1138). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). 4. PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 5. PN-EN :2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2 22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 6. PN-HD :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 7. PN-ISO Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej. 8. Firmowe materiały informacyjne.

Wymagania dla Systemów Oświetlenia Awaryjnego

Wymagania dla Systemów Oświetlenia Awaryjnego Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

BADANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Grupa: Elektrotechnika, sem. 3 wersja z dn. 04.01.2018 Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium Temat: BADANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Opracowanie wykonano na podstawie następującej literatury: 1. PN-EN-90/E-01005:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DODATKOWE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie a w a r y j n e r o l a s y s t e m u, w y m a g a n i a p r a w n e,

Oświetlenie a w a r y j n e r o l a s y s t e m u, w y m a g a n i a p r a w n e, JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Marcin Wawerek Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB Oświetlenie a w a r y j

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH DLA KIEROWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I ADMINISTRATORÓW BUDYNKÓW UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Polska Norma Ewakuacyjna

Polska Norma Ewakuacyjna Definicje 1. droga ewakuacyjna cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej strefy pożarowej 2. droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Badanie układów zasilania oświetlenia awaryjnego

Badanie układów zasilania oświetlenia awaryjnego Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Ćwiczenie: Badanie układów zasilania oświetlenia awaryjnego Opracował: mł. bryg. dr inż. Ryszard Chybowski mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przedmiot: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przemysław Tabaka Wprowadzenie Instalacje oświetleniowe w zakładach przemysłowych podzielić

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE W SYSTEMACH OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

WYMAGANIA INSTALACYJNE W SYSTEMACH OŚWIETLENIA AWARYJNEGO STAN PRAWNY WYMAGANIA INSTALACYJNE W SYSTEMACH OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Warunkiem koniecznym dla przeanalizowania wymagań instalacyjnych dla oświetlenia awaryjnego jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

www.awaryjne-oswietlenie.pl e-mail: elektromaxsc@wp.pl Oprawa oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego EXCELLENT Oprawa oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego EXCELLENT, wykonana z poliwęglanu (PC), przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. do wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. do wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY do wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa Zamawiający: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna6 00-522 Warszawa reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetlenia awaryjnego i informacyjnego

Oprawy oświetlenia awaryjnego i informacyjnego URAN Uniwersalne, jednostronne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, wykonane z poliwęglanu, przystosowane do pracy w trudnych warunkach, w miejscach o wysokim zapyleniu i wilgotności. Wyposażone w elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady montażu, eksploatacji i przechowywania znaków

Ogólne zasady montażu, eksploatacji i przechowywania znaków Ogólne zasady montażu, eksploatacji i przechowywania znaków MONTAŻ 1. Znaki na podłożach samoprzylepnych należy naklejać na gładkie, suche, odtłuszczone i odpylone powierzchnie. 2. Nie naklejać znaków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że: ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Oświadczenie pracownika (WZÓR) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w obiekcie

Bardziej szczegółowo

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41 .7 62 SPIS TEŚCI.9..41 CENTALTEST AUTOTEST STANDAD IP INFOMACJE PODSTAWOWE.8 CHAAKTEYSTYKA Źródłem światła w oprawie ewakuacyjnej Profilight są diody. Dostępne rozmiary oprawy zależą od rodzaju mocowania,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

110-117 Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie awaryjne.qxp. Strona 110

110-117 Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie awaryjne.qxp. Strona 110 110-117 Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie awaryjne.qxp 110 2007-09-30 14:16 Page 110 110-117 Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie awaryjne.qxp 2007-09-30 14:16 Page 111 OPRAWY EWAKUACYJNE 111

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Henryk BORYŃ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk AKTUALNE PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Henryk BORYŃ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk AKTUALNE PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Henryk BORYŃ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk AKTUALNE PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Streszczenie: Przedstawiono podstawowe zasady stosowania, rodzaje oraz pełnione

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wrocław 2013 Podział IE - zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu urządzeń i aparatów, umożliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń, systemów i układów zasilanych

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.126.2015 z dnia 23.11.2015 r. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest naprawa polegająca na wymianie oświetlenia w serwerowniach Centrum

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie. Seria Linea Seria Linea została zaprojektowana do komfortowego oświetlenia ścieżek komunikacyjnych i otwartych powierzchni. Modułowy system Linea tworzy nieprzerwaną linię oświetlenia, ze zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne Dystrybucja Styczeń 2017 Podział oświetlenia awaryjnego na podstawie normy PN-EN 1838: 2013 Oświetlenie awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne Oświetlenie zapasowe część oświetlenia awaryjnego zapewniająca

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. 1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OŚWIETLENIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM Ul. Szpitalna 4 działka nr 172/5 AM 7, Obr. 0001 Lwówek Śląski 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne Aktualizacja 52 SIERPIEŃ 2014 w praktyce Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników Kod dostępu do Strefy Czytelnika na stronie www.elektryczneinstalacje.eu AIE52_YaD Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wydział Elektroniki W-4, Katedra K-4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wrocław 2014 Podział IE - zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu urządzeń i aparatów, umożliwiających funkcjonowanie maszyn,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY

INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest określenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek, Plac Wolności 1, 57 500 Bystrzyca Kłodzka Działka Nr 642 AM 6, Obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE PRZEJAZDÓW PODSTAWOWA WIEDZA WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ PRZEJAZDOWYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PRZEJAZDU

KATEGORIE PRZEJAZDÓW PODSTAWOWA WIEDZA WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ PRZEJAZDOWYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PRZEJAZDU OŚWIETLENIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH WARUNKI TECHNICZNE OŚWIETLENIA PRZEJAZDÓW KATEGORIE PRZEJAZDÓW Kategoria A rogatki lub półrogatki obsługiwane przez pracownika Kategoria B automatycznie półrogatki zamykane

Bardziej szczegółowo

ELGO ES-WO AQUAR / AQUAR 258 / Karta danych oprawy

ELGO ES-WO AQUAR / AQUAR 258 / Karta danych oprawy ELGO ES-WO0028-70 AQUAR / AQUAR 258 / Karta danych oprawy Wylot światła 1: 135 150 165 180 140 165 150 135 120 120 100 80 120 60 105 40 105 90 90 75 75 60 60 45 30 15 0 15 30 45 cd/klm C0 - C180 C90 -

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y c ze r w i e c 2 0 0 7 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA (ROZBUDOWA) INWESTOR: URZĄD GMINY JERZMANOWICE_PRZEGINIA OBIEKT: OŚRODEK ZDROWIA W PRZEGINI ADRES: PRZEGINIA, dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SOR CHORZOWSKIEGO

BUDOWA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SOR CHORZOWSKIEGO 1 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 2 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 II. OPIS TECHNICZNY.... 2 2.1. LAMPA LED... 2 2.2 WYMIANA ŹRÓDEŁ OŚWIETLENIA... 2 2.3 INSTALACJA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne KONFERENCJA Kraków, HOTEL QUBUS, 27-2828 września 2010 Jacek Piotrowski www.swiatloprojekt.pl Dyrektywa 2002/91/CE

Bardziej szczegółowo

AMTEL sc.w.tatarczuk,m.mejnartowicz Zielona Góra Al.Zjednoczenia 106 NIP Tel.(068) Fax..

AMTEL sc.w.tatarczuk,m.mejnartowicz Zielona Góra Al.Zjednoczenia 106 NIP Tel.(068) Fax.. AMTEL sc.w.tatarczuk,m.mejnartowicz 65-120 Zielona Góra Al.Zjednoczenia 106 NIP 973-06-07-179 Tel.(068) 451 91 60 Fax..(068) 451 91 64 1 PROJEKT WYKONAWCZY Przedsięwzięcie: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Nowe Miszewo pietro. Data: Edytor: Łukasz Anikiej

Nowe Miszewo pietro. Data: Edytor: Łukasz Anikiej Data: Edytor: Łukasz Anikiej Spis treści Nowe Miszewo pietro tytułowa projektu 1 Spis treści 2 Lista opraw 3 ELGO ER-WO0029-54 RASTRA / RASTRA 204PPE Karta danych oprawy 4 ELGO ER-WO0029-43 RASTRA / RASTRA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 180 ust. 1 WT: Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

AKTUALNE PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 35 XXXVIII Konferencja Naukowo - Techniczna GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI 2013 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk

Bardziej szczegółowo

awaryjnego wyposażone w systemy baterii i diody Oprawy oświetlenia wskaźnikowe LED

awaryjnego wyposażone w systemy baterii i diody Oprawy oświetlenia wskaźnikowe LED OŚWIETLENIE AWARYJNE Wstęp Dla stref zagrożenia wybuchem oferujemy różne wersje opraw oświetlenia awaryjnego. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta dostarczamy oprawy z systemem automatycznej

Bardziej szczegółowo

Lighting people and places. Voyager Sigma

Lighting people and places. Voyager Sigma Lighting people and places Voyager Sigma Uniwersalna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, oferowana również w wersji z diodami LED, charakteryzująca się niskimi wymogami konserwacyjnymi Jeśli potrzebne jest

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO, BILANSU MOCY, POZIOMÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ EKSPOZYCJI, STEROWANIA 3. WYDRUKI OBLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne

Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne 2 CEAG Notlichtsysteme GmbH 2/1 Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne fi rmy CEAG umożliwiają współpracę

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie specyfikacja techniczna PKN- CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE OŚWIETLENIE AWARYJNE 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem opraw. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowa na wykonanie prac projektowych 2.2. Rzuty

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

AMETYST 500 LED. ok.1cm. max f 13. L 230V/50Hz. 2 max 2,5mm2 DA- DA+

AMETYST 500 LED. ok.1cm. max f 13. L 230V/50Hz. 2 max 2,5mm2 DA- DA+ Oprawa awaryjna AMETY LED 0V/50Hz cosφ>0.95 Instrukcja montażu AMETY LED 65 0 *60 80 rozstaw otworów mocujących AT CT f 5,0 76 f 47,9 f 56 DA+ DA- 0 max,5mm L max f 0V/50Hz L PE Otwieranie Zamykanie Wymienić

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

Zasady oświetlania przejść dla pieszych

Zasady oświetlania przejść dla pieszych Zasady oświetlania przejść dla pieszych dr hab. inż. Piotr Tomczuk Politechnika Warszawska Wydział Transportu 1 Plan wystąpienia 1. Wstęp. 2. Wymagania oświetleniowe. 3. Propozycja zaleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02) 24.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/17 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie awaryjne hali wysokiego składowania EL-TER Jacek Balana

Oświetlenie awaryjne hali wysokiego składowania EL-TER Jacek Balana Oświetlenie awaryjne hali wysokiego składowania EL-TER Jacek Balana W przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie budowlanym, bardzo ważnym jest zapewnienie przebywającym w nim ludziom bezpiecznej ewakuacji.

Bardziej szczegółowo

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych mgr inż. Julian Wiatr W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło.

Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło. ighting Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło. apsuleline Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu

SZKOŁA. Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu SZKOŁA Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu Wymagania odnośnie projektowania oświetlenia w szkole Głównym zadaniem wzrokowym ucznia jest czytanie i pisanie, które zwykle wymagają skupienia. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Przepisy, normy i projektowanie oświetlenia awaryjnego

Przepisy, normy i projektowanie oświetlenia awaryjnego Przepisy, normy i projektowanie oświetlenia awaryjnego C -płaszczyzna C 9 -płaszczyzna 6 3 3 6 CEAG Sicherheitstechnik GmbH /1 Normy i przepisy Przepisy, normy i projektowanie oświetlenia Zasięg Normy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU UL. PLANTY 39/45, DZ. NR EWID. 87/30. DO WYMOGÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło.

Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło. ighting Niewielkie rozmiary, wyraźne białe światło. apsuleline Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo