ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA"

Transkrypt

1 ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 27

2 ZagroŜenia ZagroŜenia przy wykonywaniu pracy biurowej wynikają najczęściej: z obciąŝeń fizycznych z pracy przy komputerze z monotonii pracy ze stresu w pracy ze sposobu oświetlenia miejsca pracy Ponadto mogą takŝe występować zagroŝenia wypadkowe, związane najczęściej z poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem pracownika bądź poraŝeniem prądem elektrycznym. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 28

3 ObciąŜenie fizyczne organizmu ObciąŜenie fizyczne organizmu moŝe być: dynamiczne statyczne ObciąŜenie organizmu podczas pracy fizycznej jest uzaleŝnione od rodzaju wysiłku fizycznego. DuŜe znaczenie ma tu pozycja ciała podczas pracy, t.j: siedząca, stojąca, wymuszona. WaŜnym czynnikiem przy obciąŝeniach fizycznych jest odpowiednia organizacja pracy, a szczególnie długość zmiany roboczej oraz częstotliwość powtarzanych czynności. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 29

4 Praca w pozycji siedzącej Praca w biurze niesie za sobą zagroŝenia związane z: obciąŝeniami mięśniowo-szkieletowymi, wymuszoną pozycją siedzącą podczas pracy. Bardzo często długotrwała praca w pozycji siedzącej, a zwłaszcza w niewłaściwej pozycji ciała moŝe powodować powaŝne dolegliwości bólowe, a w dłuŝszym okresie zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza kręgosłupa. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 30

5 Zapobieganie negatywnym skutkom pracy siedzącej Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy siedzącej, naleŝy zadbać, Ŝeby stanowisko pracy było wyposaŝone w: odpowiednie siedzisko, biurko odpowiedniej konstrukcji, dodatkowo w podnóŝek. Osoby pracujące w pozycji siedzącej powinny równieŝ przestrzegać określonych zaleceń: Podczas pracy naleŝy przyjmować taką pozycję, aby kręgosłup był utrzymywany w pozycji naturalnej nie zgarbionej lub skręconej. Po kaŝdej godzinie pracy przy komputerze naleŝy robić 5-minutowe przerwy. Podczas takiej przerwy moŝna zmienić charakter wykonywanej pracy lub wykonać kilka ćwiczeń. Siedzisko powinno być tak wyregulowane, aby podpierać plecy w okolicy lędźwiowej, a ramiona powinny spoczywać na podłokietnikach siedziska. Wysokość siedziska powinna być tak ustawiona, aby nie dopuszczać do ucisku w strefie podkolanowej, a stopy nie znajdowały się pod siedziskiem. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 31

6 Monotonia Monotonia spowodowana jest brakiem lub jednostajnością bodźców oraz niezmiennością sytuacji. Najczęściej występuje w stanach bezczynności, oczekiwania, np. obserwacji wskaźników monitora. Monotonia spowodowana brakiem bodźców wzrokowych oraz słuchowych określana jest jako monotonia sensoryczna. Jej efektem są często: spowolnienie czynności układu krąŝenia oraz układu oddechowego, wystąpienie senności, zmniejszenie zakresu wykonywanych czynności czego skutkiem jest znaczny spadek wydajności pracy, wzrost liczby popełnianych błędów, a co za tym idzie, sytuacji niebezpiecznych czy nawet potencjalnie wypadkowych. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 32

7 Monotonia cd. Negatywnym skutkiem powtarzania jednostajnych czynności (ruchów) jest przeciąŝenie wysiłkiem fizycznym niektórych grup mięśni. Efektem jednostajnej pracy moŝe być tzw. zespół cieśni nadgarstka lub łokieć tenisisty. Niebezpiecznym efektem ubocznym ciągłej pracy w pozycji siedzącej jest równieŝ nadmierne obciąŝenie statyczne mięśni kręgosłupa stabilizujących pozycję ciała. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 33

8 Zapobieganie negatywnym skutkom monotonii Najlepszym sposobem eliminacji tych zagroŝeń i uciąŝliwości jest analiza toku pracy oraz wprowadzenie: rotacji na stanowiskach pracy przerw w pracy urozmaicenia wykonywanych zadań w czasie przerw czynności wymagających aktywności fizycznej Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 34

9 Zespół suchego oka Tzw. zespół suchego oka moŝe mieć miejsce w następujących okolicznościach: osoba pracująca przy komputerze stale wpatruje się w dwuwymiarową płaszczyznę, podczas gdy naturalne widzenie jest trójwymiarowe; obserwowana płaszczyzna ma niekorzystne ustawienie pionowe; obciąŝeniem dla oka jest wpatrywanie się w podświetlony ekran, czyli bezpośrednio w źródło światła; podczas pracy przy obsłudze monitora zmniejsza się liczba mrugnięć oczami, co prowadzi do wysychania powierzchni gałki ocznej, czego skutkiem jest niedostateczne nawilŝanie oka podraŝniona zostaje spojówka i rogówka, pojawiają się typowe dolegliwości oczu, takie jak: pieczenie, zaczerwienienie, uczucie suchości, swędzenie oraz pogarsza się jakość widzenia, obraz zaczyna się zamazywać. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 35

10 Organizacja stanowiska pracy wyposaŝonego monitor ekranowy Stanowisko pracy wyposaŝone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy. Wszystkie elementy stanowiska pracy powinny być usytuowane w zasięgu kończyn górnych, a dostęp do stanowiska pracy swobodny. D dokumenty; DR drukarka; JC jednostka centralna; K klawiatura; M monitor; P pojemnik z dyskietkami Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 36

11 Organizacja stanowisk pracy z monitorem ekranowym cd.1 Odległość między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 m. 80 cm Odległości między sąsiednimi monitorami co najmniej 0,6 m. 60 cm Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 37

12 Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym cd. 2 Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 38

13 Uchwyt na dokumenty Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy naleŝy wyposaŝyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem: między ekranem monitora i klawiaturą lub w innym miejscu w pozycji minimalizującej uciąŝliwe ruchy głowy i oczu. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 39

14 PoraŜenie prądem elektrycznym PoraŜenie prądem elektrycznym najczęściej następuje w wyniku: zainstalowania wadliwych urządzeń, niewłaściwej obsługi urządzeń, podejmowania próby naprawy instalacji i urządzeń bez posiadania odpowiednich kwalifikacji. Zainstalowane urządzenia, przewody, gniazda, przedłuŝacze powinny być sprawne technicznie i gwarantować bezpieczeństwo pracy. Codziennie, przed rozpoczęciem pracy, naleŝy dokonywać przeglądu tych urządzeń. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 40

15 Oświetlenie Poziom natęŝenia oświetlenia potrzebny do wykonywania określonej pracy wzrokowej dobiera się w zaleŝności od: stopnia trudności pracy wzrokowej wielkości szczegółu pracy wzrokowej Przy stopniu trudności pracy wzrokowej większym od przeciętnego, utrudnieniach w wykonywaniu pracy i wymaganiu zapewnienia duŝej wygody widzenia naleŝy przyjmować poziom natęŝenia oświetlenia około 300 lx. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 41

16 Olśnienie Olśnieniem nazywa się stan procesu widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów na skutek zbyt intensywnego oświetlenia lub nadmiernych kontrastów w przestrzeni lub w czasie. Z punktu widzenia skutków wyróŝnia się następujące rodzaje olśnienia: przeszkadzające przykre oślepiające Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 42

17 Ograniczenie olśnienia Ograniczenie olśnienia jest związane z odpowiednim doborem oprawy oświetleniowej, a dokładniej elementów optycznych (np. klosz mleczny, odbłyśnik). Olśnienia mogą być znacznie ograniczone przez: odpowiednie zaprojektowanie systemu oświetlenia w taki sposób, aby Ŝadna oprawa oświetleniowa nie była umieszczona nad miejscem wykonywania zadania wzrokowego; zwiększenie strumienia świetlnego padającego z kierunków bocznych; stosowanie opraw mających duŝą dolną powierzchnię świecącą i małą luminancję; projektowanie stanowisk pracy i materiałów do pracy o matowych powierzchniach w celu zmniejszenia skutków odbicia. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 43

18 Tętnienie światła Tętnienie światła jest zaliczane jedynie do czynników uciąŝliwych, ale wymaga ograniczenia, poniewaŝ moŝe niekorzystnie wpływać na samopoczucie pracownika. Zmienny w czasie strumień świetlny wysyłany przez elektryczne źródło światła wynika praktycznie z częstotliwości prądu zasilającego to źródło. Problem tętnienia światła pojawia się najczęściej, gdy stosuje się lampy wyładowcze, tzw. świetlówki. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zasilanie sąsiednich opraw z róŝnych faz i stosowanie elektronicznego układu stabilizująco-zapłonowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 44

19 Oświetlenie pomieszczeń pracy z komputerem DuŜy poziom natęŝenia oświetlenia jest niezbędny na płaszczyźnie klawiatury i stołu. W płaszczyźnie monitora zbyt duŝy poziom natęŝenia oświetlenia ekranu jest niekorzystny ze względu na zmniejszenie kontrastu jaskrawości znaków i tła na ekranie. Dla prac związanych z pisaniem ręcznym, obsługiwaniem klawiatury, czytaniem, przetwarzaniem danych przewiduje się natęŝenie oświetlenia nie mniejsze niŝ 500 lx. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 45

20 Stres w pracy Stres jest to zespół emocjonalnych, poznawczych behawioralnych i fizjologicznych reakcji na uciąŝliwe oraz szkodliwe aspekty treści pracy, organizacji pracy i środowiska pracy. Reakcje emocjonalne na stres to: lęk, niepokój, gniew, złość, rozczarowania. Przy dłuŝszym działaniu stresu następuje zwykle obniŝenie poziomu jakości wykonywania zadań intelektualnych oraz motorycznych obniŝenie wydajności pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 46

21 Źródła stresu Źródłami stresu w pracy są: wykonywane przez pracownika zadania robocze; fizyczne właściwości środowiska pracy; społeczne i organizacyjne warunki pracy; środowisko zewnętrzne wobec organizacji (np. klienci). Stres związany jest ze społecznymi i organizacyjnymi warunkami pracy i nadmiernym obciąŝeniem pracą. Paradoksalnie czynnikiem stresującym jest równieŝ niedociąŝenie pracą, szczególnie gdy pracownik wykonuje mało urozmaiconą, monotonną pracę niewymagającą specjalnych umiejętności. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 47

22 Poślizgnięcia, upadki, potknięcia Poślizgnięcia, upadki i potknięcia są zagroŝeniami typowymi dla pracy biurowej, występującymi przy przemieszczaniu się osób. Powierzchnie, po których przemieszczają się pracownicy, często są śliskie i nierówne (np. schody), a wykładziny dywanowe często pofałdowane lub podarte. W takich okolicznościach, przez nieuwagę pracownika, dochodzi do potknięcia się bądź upadku. Wynikiem takich zdarzeń są złamania kończyn lub skręcenia stawu skokowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 48

23 Czynniki chemiczne Do grupy pracowników administracyjno-biurowych moŝna zaliczyć pracowników zatrudnionych na róŝnych stanowiskach, np. laborant lub farmaceuta. Wówczas istotnym zagroŝeniem są stosowane w procesie pracy substancje i preparaty chemiczne. Na stanowiskach pracy mogą one występować w postaci: gazów, par, cieczy lub ciał stałych. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 49

24 Sposób wchłaniania czynników chemicznych do organizmu i skutki Wchłanianie szkodliwych czynników chemicznych zachodzi w duŝej mierze przez układ oddechowy, ale równieŝ przez: nieuszkodzoną skórę, przewód pokarmowy. Kontakt substancji chemicznych ze skórą moŝe prowadzić do występowania: podraŝnień, wysypki, trądziku, a przy długotrwałym naraŝeniu do: owrzodzenia, wylewów podskórnych, oparzeń, uszkodzenia właściwości ochronnych skóry. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 50

25 Skutki naraŝenia na czynniki chemiczne Zawodowe naraŝenie na czynniki chemiczne moŝe być przyczyną: stanów zapalnych skóry, niewydolności układu oddechowego, zaburzeń psychoneurologicznych, chorób nowotworowych. Skutki naraŝenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe, a ich nasilenie moŝe mieć charakter ostry lub przewlekły. Skutki miejscowe to działanie draŝniące i uczulające skórę i błony śluzowe. Skutki układowe to zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 51

26 Podział substancji i preparatów chemicznych z uwagi na stwarzane zagroŝenie Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne podlegają klasyfikacji pod względem stwarzanych dla zdrowia człowieka zagroŝeń i zalicza się je do następujących kategorii zagroŝenia: bardzo toksyczne (symbol T+), np. cyjanowodór; toksyczne (symbol T), np. formaldehyd, anilina; szkodliwe (symbol Xn), np. glikol etylenowy; Ŝrące (symbol C), np. amoniak, związki chloru; draŝniące (symbol Xi), np. aminy; uczulające (symbol Xi lub Xn), np. akrylan etylu; rakotwórcze (symbol T+ lub T lub Xn), np. benzen, azbest; mutagenne (symbol T+ lub T lub Xn), np. epoksyetan; działające szkodliwie na rozrodczość (symbol T+ lub T, lub Xn); np. pestycydy, kwas akrylowy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 52

27 Ryzyko zawodowe pojęcia Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŝądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŝeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ocena ryzyka zawodowego polega na zbadaniu wszystkich działań związanych z wykonywaną pracą oraz otoczeniem pracownika, które mogą być przyczyną urazów lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie, czy konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagroŝeń, poprzez właściwą organizację pracy lub zastosowanie środków ochronnych ograniczających te zagroŝenia. Stwierdzenie, Ŝe ryzyko jest dopuszczalne, oznacza, Ŝe zastosowano wystarczające środki chroniące pracowników przed zagroŝeniem. Stwierdzenie, Ŝe ryzyko jest niedopuszczalne, oznacza, Ŝe naleŝy podjąć moŝliwie szybkie działania i zastosować dodatkowe środki chroniące pracowników. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 53

28 Kto odpowiada za przeprowadzenie oceny ryzyka? Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca. Pracodawca ma takŝe obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąŝe się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagroŝeniami. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 54

29 Ocena ryzyka zawodowego w skali 3-stropniowej prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo wystąpienia następstw zagroŝeń: mało prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które mogą wystąpić nie częściej niŝ kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. wysoce prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 55

30 Ocena ryzyka zawodowego w skali 3-stropniowej cięŝkość następstw CięŜkość następstw zagroŝeń: mała jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy (bóle głowy, niewielkie stłuczenia, zranienia lub podraŝnienia oczu, np. spowodowane intensywną pracą przy komputerze); średnia jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby zawodowe powodują niewielkie ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji (np. zranienia, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, choroby oczu, bóle kręgosłupa spowodowane nieprawidłową postawą); duŝa jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby powodują cięŝkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć (np. oparzenie III stopnia, zawodowe uszkodzenie słuchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa uniemoŝliwiające pracę, choroby układu naczyniowo-sercowego, np. będące przyczyną stresu). Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 56

31 Ocena warunków pracy na stanowisku wyposaŝonym w monitor ekranowy Istotnym elementem wiąŝącym się bezpośrednio z analizą i oceną zagroŝeń jest ocena warunków pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić taką ocenę w aspekcie: organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposaŝenia w sposób zapewniający spełnienie wymagań bhp, stanu elementów wyposaŝenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed poraŝeniem prądem elektrycznym, obciąŝenia narządów wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego, obciąŝenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem, obciąŝenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 57

32 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Dyrektywa Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy (tzw. dyrektywa ramowa) stanowi m.in., Ŝe pracodawca ma obowiązek: ocenić wielkość ryzyka zagraŝającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników środki zapobiegawcze, metody produkcyjne oraz organizacja pracy powinny zapewnić zwiększenie poziomu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, który został wykazany w ocenie; uwzględniać moŝliwości pracownika w aspekcie jego bezpieczeństwa i zdrowia przy powierzaniu mu zadań do wykonania; zapewnić, aby planowanie i wprowadzenie nowych technik było konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami w zakresie konsekwencji wyboru danego wyposaŝenia, warunków i środowiska pracy związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników; podjąć stosowne kroki w celu zapewnienia, aby jedynie odpowiednio poinstruowani pracownicy mieli dostęp do obszaru, w którym grozi powaŝne i szczególne niebezpieczeństwo. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 58

33 System zarządzania bhp cd. Dyrektywa Rady 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. wskazuje, Ŝe pracodawca powinien stosować następujące środki: unikanie ryzyka, ocena ryzyka, którego nie moŝna uniknąć, dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi, nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, właściwe instruowanie pracowników. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 59

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE Jan Kotowski PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE Zbiór uŝytecznych informacji o zasadach pracy przy monitorach ekranowych. Obecnie praca w biurze jest najczęściej pracą na stanowisku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3 GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry Polish Module D9.3 Submoduł Energia: 2 Submoduł Zapobieganie i redukcja emisji hałasu: 24 Submoduł Odpady: 121

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r.

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy za 2014 r. Portal

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo