ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA"

Transkrypt

1 ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 27

2 ZagroŜenia ZagroŜenia przy wykonywaniu pracy biurowej wynikają najczęściej: z obciąŝeń fizycznych z pracy przy komputerze z monotonii pracy ze stresu w pracy ze sposobu oświetlenia miejsca pracy Ponadto mogą takŝe występować zagroŝenia wypadkowe, związane najczęściej z poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem pracownika bądź poraŝeniem prądem elektrycznym. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 28

3 ObciąŜenie fizyczne organizmu ObciąŜenie fizyczne organizmu moŝe być: dynamiczne statyczne ObciąŜenie organizmu podczas pracy fizycznej jest uzaleŝnione od rodzaju wysiłku fizycznego. DuŜe znaczenie ma tu pozycja ciała podczas pracy, t.j: siedząca, stojąca, wymuszona. WaŜnym czynnikiem przy obciąŝeniach fizycznych jest odpowiednia organizacja pracy, a szczególnie długość zmiany roboczej oraz częstotliwość powtarzanych czynności. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 29

4 Praca w pozycji siedzącej Praca w biurze niesie za sobą zagroŝenia związane z: obciąŝeniami mięśniowo-szkieletowymi, wymuszoną pozycją siedzącą podczas pracy. Bardzo często długotrwała praca w pozycji siedzącej, a zwłaszcza w niewłaściwej pozycji ciała moŝe powodować powaŝne dolegliwości bólowe, a w dłuŝszym okresie zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza kręgosłupa. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 30

5 Zapobieganie negatywnym skutkom pracy siedzącej Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy siedzącej, naleŝy zadbać, Ŝeby stanowisko pracy było wyposaŝone w: odpowiednie siedzisko, biurko odpowiedniej konstrukcji, dodatkowo w podnóŝek. Osoby pracujące w pozycji siedzącej powinny równieŝ przestrzegać określonych zaleceń: Podczas pracy naleŝy przyjmować taką pozycję, aby kręgosłup był utrzymywany w pozycji naturalnej nie zgarbionej lub skręconej. Po kaŝdej godzinie pracy przy komputerze naleŝy robić 5-minutowe przerwy. Podczas takiej przerwy moŝna zmienić charakter wykonywanej pracy lub wykonać kilka ćwiczeń. Siedzisko powinno być tak wyregulowane, aby podpierać plecy w okolicy lędźwiowej, a ramiona powinny spoczywać na podłokietnikach siedziska. Wysokość siedziska powinna być tak ustawiona, aby nie dopuszczać do ucisku w strefie podkolanowej, a stopy nie znajdowały się pod siedziskiem. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 31

6 Monotonia Monotonia spowodowana jest brakiem lub jednostajnością bodźców oraz niezmiennością sytuacji. Najczęściej występuje w stanach bezczynności, oczekiwania, np. obserwacji wskaźników monitora. Monotonia spowodowana brakiem bodźców wzrokowych oraz słuchowych określana jest jako monotonia sensoryczna. Jej efektem są często: spowolnienie czynności układu krąŝenia oraz układu oddechowego, wystąpienie senności, zmniejszenie zakresu wykonywanych czynności czego skutkiem jest znaczny spadek wydajności pracy, wzrost liczby popełnianych błędów, a co za tym idzie, sytuacji niebezpiecznych czy nawet potencjalnie wypadkowych. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 32

7 Monotonia cd. Negatywnym skutkiem powtarzania jednostajnych czynności (ruchów) jest przeciąŝenie wysiłkiem fizycznym niektórych grup mięśni. Efektem jednostajnej pracy moŝe być tzw. zespół cieśni nadgarstka lub łokieć tenisisty. Niebezpiecznym efektem ubocznym ciągłej pracy w pozycji siedzącej jest równieŝ nadmierne obciąŝenie statyczne mięśni kręgosłupa stabilizujących pozycję ciała. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 33

8 Zapobieganie negatywnym skutkom monotonii Najlepszym sposobem eliminacji tych zagroŝeń i uciąŝliwości jest analiza toku pracy oraz wprowadzenie: rotacji na stanowiskach pracy przerw w pracy urozmaicenia wykonywanych zadań w czasie przerw czynności wymagających aktywności fizycznej Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 34

9 Zespół suchego oka Tzw. zespół suchego oka moŝe mieć miejsce w następujących okolicznościach: osoba pracująca przy komputerze stale wpatruje się w dwuwymiarową płaszczyznę, podczas gdy naturalne widzenie jest trójwymiarowe; obserwowana płaszczyzna ma niekorzystne ustawienie pionowe; obciąŝeniem dla oka jest wpatrywanie się w podświetlony ekran, czyli bezpośrednio w źródło światła; podczas pracy przy obsłudze monitora zmniejsza się liczba mrugnięć oczami, co prowadzi do wysychania powierzchni gałki ocznej, czego skutkiem jest niedostateczne nawilŝanie oka podraŝniona zostaje spojówka i rogówka, pojawiają się typowe dolegliwości oczu, takie jak: pieczenie, zaczerwienienie, uczucie suchości, swędzenie oraz pogarsza się jakość widzenia, obraz zaczyna się zamazywać. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 35

10 Organizacja stanowiska pracy wyposaŝonego monitor ekranowy Stanowisko pracy wyposaŝone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy. Wszystkie elementy stanowiska pracy powinny być usytuowane w zasięgu kończyn górnych, a dostęp do stanowiska pracy swobodny. D dokumenty; DR drukarka; JC jednostka centralna; K klawiatura; M monitor; P pojemnik z dyskietkami Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 36

11 Organizacja stanowisk pracy z monitorem ekranowym cd.1 Odległość między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 m. 80 cm Odległości między sąsiednimi monitorami co najmniej 0,6 m. 60 cm Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 37

12 Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym cd. 2 Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 38

13 Uchwyt na dokumenty Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy naleŝy wyposaŝyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem: między ekranem monitora i klawiaturą lub w innym miejscu w pozycji minimalizującej uciąŝliwe ruchy głowy i oczu. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 39

14 PoraŜenie prądem elektrycznym PoraŜenie prądem elektrycznym najczęściej następuje w wyniku: zainstalowania wadliwych urządzeń, niewłaściwej obsługi urządzeń, podejmowania próby naprawy instalacji i urządzeń bez posiadania odpowiednich kwalifikacji. Zainstalowane urządzenia, przewody, gniazda, przedłuŝacze powinny być sprawne technicznie i gwarantować bezpieczeństwo pracy. Codziennie, przed rozpoczęciem pracy, naleŝy dokonywać przeglądu tych urządzeń. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 40

15 Oświetlenie Poziom natęŝenia oświetlenia potrzebny do wykonywania określonej pracy wzrokowej dobiera się w zaleŝności od: stopnia trudności pracy wzrokowej wielkości szczegółu pracy wzrokowej Przy stopniu trudności pracy wzrokowej większym od przeciętnego, utrudnieniach w wykonywaniu pracy i wymaganiu zapewnienia duŝej wygody widzenia naleŝy przyjmować poziom natęŝenia oświetlenia około 300 lx. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 41

16 Olśnienie Olśnieniem nazywa się stan procesu widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów na skutek zbyt intensywnego oświetlenia lub nadmiernych kontrastów w przestrzeni lub w czasie. Z punktu widzenia skutków wyróŝnia się następujące rodzaje olśnienia: przeszkadzające przykre oślepiające Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 42

17 Ograniczenie olśnienia Ograniczenie olśnienia jest związane z odpowiednim doborem oprawy oświetleniowej, a dokładniej elementów optycznych (np. klosz mleczny, odbłyśnik). Olśnienia mogą być znacznie ograniczone przez: odpowiednie zaprojektowanie systemu oświetlenia w taki sposób, aby Ŝadna oprawa oświetleniowa nie była umieszczona nad miejscem wykonywania zadania wzrokowego; zwiększenie strumienia świetlnego padającego z kierunków bocznych; stosowanie opraw mających duŝą dolną powierzchnię świecącą i małą luminancję; projektowanie stanowisk pracy i materiałów do pracy o matowych powierzchniach w celu zmniejszenia skutków odbicia. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 43

18 Tętnienie światła Tętnienie światła jest zaliczane jedynie do czynników uciąŝliwych, ale wymaga ograniczenia, poniewaŝ moŝe niekorzystnie wpływać na samopoczucie pracownika. Zmienny w czasie strumień świetlny wysyłany przez elektryczne źródło światła wynika praktycznie z częstotliwości prądu zasilającego to źródło. Problem tętnienia światła pojawia się najczęściej, gdy stosuje się lampy wyładowcze, tzw. świetlówki. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zasilanie sąsiednich opraw z róŝnych faz i stosowanie elektronicznego układu stabilizująco-zapłonowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 44

19 Oświetlenie pomieszczeń pracy z komputerem DuŜy poziom natęŝenia oświetlenia jest niezbędny na płaszczyźnie klawiatury i stołu. W płaszczyźnie monitora zbyt duŝy poziom natęŝenia oświetlenia ekranu jest niekorzystny ze względu na zmniejszenie kontrastu jaskrawości znaków i tła na ekranie. Dla prac związanych z pisaniem ręcznym, obsługiwaniem klawiatury, czytaniem, przetwarzaniem danych przewiduje się natęŝenie oświetlenia nie mniejsze niŝ 500 lx. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 45

20 Stres w pracy Stres jest to zespół emocjonalnych, poznawczych behawioralnych i fizjologicznych reakcji na uciąŝliwe oraz szkodliwe aspekty treści pracy, organizacji pracy i środowiska pracy. Reakcje emocjonalne na stres to: lęk, niepokój, gniew, złość, rozczarowania. Przy dłuŝszym działaniu stresu następuje zwykle obniŝenie poziomu jakości wykonywania zadań intelektualnych oraz motorycznych obniŝenie wydajności pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 46

21 Źródła stresu Źródłami stresu w pracy są: wykonywane przez pracownika zadania robocze; fizyczne właściwości środowiska pracy; społeczne i organizacyjne warunki pracy; środowisko zewnętrzne wobec organizacji (np. klienci). Stres związany jest ze społecznymi i organizacyjnymi warunkami pracy i nadmiernym obciąŝeniem pracą. Paradoksalnie czynnikiem stresującym jest równieŝ niedociąŝenie pracą, szczególnie gdy pracownik wykonuje mało urozmaiconą, monotonną pracę niewymagającą specjalnych umiejętności. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 47

22 Poślizgnięcia, upadki, potknięcia Poślizgnięcia, upadki i potknięcia są zagroŝeniami typowymi dla pracy biurowej, występującymi przy przemieszczaniu się osób. Powierzchnie, po których przemieszczają się pracownicy, często są śliskie i nierówne (np. schody), a wykładziny dywanowe często pofałdowane lub podarte. W takich okolicznościach, przez nieuwagę pracownika, dochodzi do potknięcia się bądź upadku. Wynikiem takich zdarzeń są złamania kończyn lub skręcenia stawu skokowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 48

23 Czynniki chemiczne Do grupy pracowników administracyjno-biurowych moŝna zaliczyć pracowników zatrudnionych na róŝnych stanowiskach, np. laborant lub farmaceuta. Wówczas istotnym zagroŝeniem są stosowane w procesie pracy substancje i preparaty chemiczne. Na stanowiskach pracy mogą one występować w postaci: gazów, par, cieczy lub ciał stałych. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 49

24 Sposób wchłaniania czynników chemicznych do organizmu i skutki Wchłanianie szkodliwych czynników chemicznych zachodzi w duŝej mierze przez układ oddechowy, ale równieŝ przez: nieuszkodzoną skórę, przewód pokarmowy. Kontakt substancji chemicznych ze skórą moŝe prowadzić do występowania: podraŝnień, wysypki, trądziku, a przy długotrwałym naraŝeniu do: owrzodzenia, wylewów podskórnych, oparzeń, uszkodzenia właściwości ochronnych skóry. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 50

25 Skutki naraŝenia na czynniki chemiczne Zawodowe naraŝenie na czynniki chemiczne moŝe być przyczyną: stanów zapalnych skóry, niewydolności układu oddechowego, zaburzeń psychoneurologicznych, chorób nowotworowych. Skutki naraŝenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe, a ich nasilenie moŝe mieć charakter ostry lub przewlekły. Skutki miejscowe to działanie draŝniące i uczulające skórę i błony śluzowe. Skutki układowe to zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 51

26 Podział substancji i preparatów chemicznych z uwagi na stwarzane zagroŝenie Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne podlegają klasyfikacji pod względem stwarzanych dla zdrowia człowieka zagroŝeń i zalicza się je do następujących kategorii zagroŝenia: bardzo toksyczne (symbol T+), np. cyjanowodór; toksyczne (symbol T), np. formaldehyd, anilina; szkodliwe (symbol Xn), np. glikol etylenowy; Ŝrące (symbol C), np. amoniak, związki chloru; draŝniące (symbol Xi), np. aminy; uczulające (symbol Xi lub Xn), np. akrylan etylu; rakotwórcze (symbol T+ lub T lub Xn), np. benzen, azbest; mutagenne (symbol T+ lub T lub Xn), np. epoksyetan; działające szkodliwie na rozrodczość (symbol T+ lub T, lub Xn); np. pestycydy, kwas akrylowy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 52

27 Ryzyko zawodowe pojęcia Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŝądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŝeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ocena ryzyka zawodowego polega na zbadaniu wszystkich działań związanych z wykonywaną pracą oraz otoczeniem pracownika, które mogą być przyczyną urazów lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie, czy konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagroŝeń, poprzez właściwą organizację pracy lub zastosowanie środków ochronnych ograniczających te zagroŝenia. Stwierdzenie, Ŝe ryzyko jest dopuszczalne, oznacza, Ŝe zastosowano wystarczające środki chroniące pracowników przed zagroŝeniem. Stwierdzenie, Ŝe ryzyko jest niedopuszczalne, oznacza, Ŝe naleŝy podjąć moŝliwie szybkie działania i zastosować dodatkowe środki chroniące pracowników. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 53

28 Kto odpowiada za przeprowadzenie oceny ryzyka? Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca. Pracodawca ma takŝe obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąŝe się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagroŝeniami. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 54

29 Ocena ryzyka zawodowego w skali 3-stropniowej prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo wystąpienia następstw zagroŝeń: mało prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które mogą wystąpić nie częściej niŝ kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. wysoce prawdopodobne następstwa zagroŝeń to takie, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 55

30 Ocena ryzyka zawodowego w skali 3-stropniowej cięŝkość następstw CięŜkość następstw zagroŝeń: mała jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy (bóle głowy, niewielkie stłuczenia, zranienia lub podraŝnienia oczu, np. spowodowane intensywną pracą przy komputerze); średnia jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby zawodowe powodują niewielkie ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji (np. zranienia, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, choroby oczu, bóle kręgosłupa spowodowane nieprawidłową postawą); duŝa jeśli powstające w wyniku zagroŝeń urazy i choroby powodują cięŝkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć (np. oparzenie III stopnia, zawodowe uszkodzenie słuchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa uniemoŝliwiające pracę, choroby układu naczyniowo-sercowego, np. będące przyczyną stresu). Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 56

31 Ocena warunków pracy na stanowisku wyposaŝonym w monitor ekranowy Istotnym elementem wiąŝącym się bezpośrednio z analizą i oceną zagroŝeń jest ocena warunków pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić taką ocenę w aspekcie: organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposaŝenia w sposób zapewniający spełnienie wymagań bhp, stanu elementów wyposaŝenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed poraŝeniem prądem elektrycznym, obciąŝenia narządów wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego, obciąŝenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem, obciąŝenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 57

32 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Dyrektywa Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy (tzw. dyrektywa ramowa) stanowi m.in., Ŝe pracodawca ma obowiązek: ocenić wielkość ryzyka zagraŝającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników środki zapobiegawcze, metody produkcyjne oraz organizacja pracy powinny zapewnić zwiększenie poziomu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, który został wykazany w ocenie; uwzględniać moŝliwości pracownika w aspekcie jego bezpieczeństwa i zdrowia przy powierzaniu mu zadań do wykonania; zapewnić, aby planowanie i wprowadzenie nowych technik było konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami w zakresie konsekwencji wyboru danego wyposaŝenia, warunków i środowiska pracy związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników; podjąć stosowne kroki w celu zapewnienia, aby jedynie odpowiednio poinstruowani pracownicy mieli dostęp do obszaru, w którym grozi powaŝne i szczególne niebezpieczeństwo. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 58

33 System zarządzania bhp cd. Dyrektywa Rady 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. wskazuje, Ŝe pracodawca powinien stosować następujące środki: unikanie ryzyka, ocena ryzyka, którego nie moŝna uniknąć, dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi, nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, właściwe instruowanie pracowników. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 59

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH Szkolenia bhp w firmie instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Plan wykładu Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Ergonomia Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca

Bardziej szczegółowo

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa, gdyŝ:

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa, gdyŝ: PRACA PRZY KOMPUTERZE Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy O czym naleŝy wiedzieć i pamiętać Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa,

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Sporządzono dnia, 11.06.2010r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

BHP w pracowni komputerowej

BHP w pracowni komputerowej BHP w pracowni komputerowej BHP w pracowni komputerowej Praca przy komputerze może być źródłem wielorakich problemów zdrowotnych. Jak wiadomo lepiej, taniej i szybciej jest zapobiegać tego typu problemom

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne. InstruktaŜ stanowiskowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne. InstruktaŜ stanowiskowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: elementów pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąŝe się z naraŝeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąŝliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 87 /2007 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 226 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH UśYWAJĄCYCH PRYWATNY POJAZD DO CELÓW SŁUśBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Bhp pracy przy i z komputerem

Bhp pracy przy i z komputerem Bhp pracy przy i z komputerem Lekcja 2/3. Bhp pracy przy i z komputerem. Porażenie prądem. Przygotował: Ryszard Kijanka Wstęp: Praca na stanowisku komputerowym niesie za sobą specyfikę - pozycję głównie

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Bardzo ważnym elementem w procesie pracy jest dopasowywanie warunków pracy do pracownika, bardziej niż pracownika do warunków pracy co jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. Zarządzenie Nr 42.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. W sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO SEKRETARKI Data: Biuro Kod działu: Autor: Stanowisko pracy: Sekretarka Kod stanowiska: I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem.

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. I. Oświetlenie. 1. Przedmiot. Pomiar parametrów technicznych pracy wzrokowej na stanowiskach wyposażonych w monitory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM Czynniki szkodliwe: pole elektrostatyczne rzędu do 100 V/m w odległości około 50 cm od ekranu, wywołane wysokim potencjałem dodatnim monitora ekranowego, promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4 IV. ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA porządzono dnia, 12.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi Opracował: Zespół ds. Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Sporządzono dnia, 18.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY porządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KIĘGOWY 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia Wybór zawodu a warunki zdrowotne Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego ERGONOMIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego PRACA PRZY KOMPUTERZE Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: - intensywna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy z komputerem.

Materiały do samodzielnego studiowania. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy z komputerem. mgr Jarosław Rybusiński główny specjalista ds. BHP Materiały do samodzielnego studiowania. 1. Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY ERGONOMIA Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY 1 OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA STANOWISK PRACY Zapobiegać lub redukować konsekwencje związane z przeciążeniami można poprzez: 1. Unikanie pochylania

Bardziej szczegółowo

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Informacje ogólne Zadaniem analityka systemów komputerowych jest przeprowadzenie analizy systemów komputerowych oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do konkretnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna Lista Kontrolna Nazwa stanowiska Lokalizacja dział/pokój Imię i Nazwisko pracownika Rodzaj pracy z komputerem Czas pracy z komputerem Analizę przeprowadził Data analizy Aby przeprowadzić analizę należy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACODAWCO CZY MUSISZ TO ROBIĆ? TAK UWIERZ, śe TO ŁATWE.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACODAWCO CZY MUSISZ TO ROBIĆ? TAK UWIERZ, śe TO ŁATWE. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACODAWCO CZY MUSISZ TO ROBIĆ? TAK UWIERZ, śe TO ŁATWE. PODSTAWY PRAWNE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Zgodnie z art. 6 Kodeksu pracy kaŝdy pracodawca jest zobowiązany dokonywać oceny

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ JAK POWINNO BYĆ ZORGANIZOWANE

STANOWISKO PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ JAK POWINNO BYĆ ZORGANIZOWANE STANOWISKO PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ JAK POWINNO BYĆ ZORGANIZOWANE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 60 Pomieszczenia pracy biurowej W pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i ochrona pracy - Projektowanie

Ergonomia i ochrona pracy - Projektowanie Ergonomia i ochrona pracy - Projektowanie PROJEKT ETAP 2. Ocena uciąŝliwości wysiłku fizycznego metodą chronometraŝowotabelaryczną wg Lehmanna. 1. Wstęp Do oceny uciąŝliwości wysiłku fizycznego metodą

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej

Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej Wyniki analizy statystycznej kwestionariusza Ergonomiczne stanowisko komputerowe. Oznaczenie użyte w analizie Pytanie w kwestionariuszu SK1 Jak często

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP Strona 1 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w VWP - System Zarządzania Jakością ISO EN 9001 od 2002 roku (w latach 1995 2002 ISO EN 9002) - System VDA 6.1 - od 2002 - System Zarządzania Środowiskiem wg

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991 Strefy pracy kończyn górnych [PN-91/N 08018] Normalizacja PN-91/N-08018 strefy pracy kończyn

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego PENTA Soft Zakład Usług Informatycznych ul. Wybickiego 4 83-200 Starogard Gdański tel. / fax 058 562 32 37 http://www.pentasoft.com.pl e-mail: info@pentasoft.com.pl Ocena Ryzyka Zawodowego opis programu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: . Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: Aklimatyzacja jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska

Halina Wojciechowska-Piskorska Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAśENIEM NA ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI STOSOWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 41. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Substancje chemiczne ze względu na zagrożenia dla zdrowia i/lub środowiska dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA

OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA II KONFERENCJA OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA Zbigniew W. Jóźwiak Łódź, 29 października 2014 r. Rodzaje uszkodzeń narządów ruchu spowodowane brakiem przestrzegania zasad ergonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Pracownik administracyjno- -biurowy Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp

Pracownik administracyjno- -biurowy Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp Vademecum BHP Zygmunt Wieczorek Pracownik administracyjno- -biurowy Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp Zygmunt Wieczorek PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat przeznaczony do mycia karoserii samochodowych 3. Identyfikacja dystrybutora/producenta

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Projektowanie stanowiska komputerowego

Moduł 4 Projektowanie stanowiska komputerowego Moduł 4 Projektowanie stanowiska komputerowego 1. Analiza planów pomieszczeń i infrastruktury elektrycznej i sieciowej 2. Zasady BHP i ergonomii na stanowisku pracy z urządzeniami techniki komputerowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

Praca przy komputerzezasady

Praca przy komputerzezasady Praca przy komputerzezasady BHP Mikroklimat pomieszczenia oraz temperatura Wywiera on bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz wydajność pracy pracowników - W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa przy pracy

Prawidłowa postawa przy pracy Komputer a zdrowie Prawidłowa postawa przy pracy Praca z zachowaniem prawidłowego ustawienia ciała jest kluczowym elementem wpływającym na zdrowie. W utrzymaniu takiej postawy pomagają dobrze zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z komputerem

Bezpieczna praca z komputerem Bezpieczna praca z komputerem Cel prezentacji Uświadomienie znaczenia norm i zasad ergonomii w pracy z komputerem oraz konsekwencji związanych z niedostosowaniem swojego środowiska pracy do tych zasad

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem.

Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem. Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem. Prowadząca: dr Wiesława Horst Rys.1 Schemat stanowiska komputerowego. 1 1. Protokół zgodności pomierzonych parametrów z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego Z KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia imię i nazwisko: tytuł projektu:... prowadzący:...... data zal. projektu: Grupa Wydział ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO okres realizacji 2014-2016 BIAŁYSTOK 2015 I. INFORMACJE O PROGRAMIE Istotą programu jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe (Zmodyfikowany kwestionariusz występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych oraz Zmodyfikowana lista kontrolna: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Sprawdź nasza bogatą ofertę kart oceny ryzyka zawodowego i wybierz jedną z ponad 2500 dokumentacji dostępnych w naszym sklepie internetowym. Wszystkie karty oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Strona 1 z 16 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Dyrektor Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Dyrektor, zastępca dyrektora Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ. Krzysztof Lewandowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 1 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo