Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:"

Transkrypt

1 . Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: Aklimatyzacja jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie długiego czasu. Akt prawny rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upowaŝniony. Akt prawny rozumiany jest teŝ jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu moŝe być jednostronny albo dwustronny czy teŝ konstytutywny lub deklaratoryjny. WyróŜnia się takŝe akty prawne powszechnie obowiązujące (wiąŝące nieograniczony podmiotowo krąg adresatów) oraz wewnętrznie obowiązujące (dotyczące ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów). Analiza ryzyka badanie ryzyka obejmujące określenie granic obiektu, identyfikację zagroŝeń i szacowanie ryzyka Antropometria - dział antropologii obejmujący metody określania budowy ciała ludzkiego za pomocą pomiaru odległości między stałymi jego punktami (tzw. punktami antropometrycznymi) i porównania ich z odpowiednimi wskaźnikami. Przedmiotem badań moŝe być Ŝywy człowiek lub szkielet. Badaniami czaszki zajmuje się kraniometria, pozostałymi kośćmi - osteometria. Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy systematyczne i niezaleŝne badanie, mające na celu określenie, czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdroŝone oraz czy są odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŝe do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie, Awaria - zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem, powaŝnego zagroŝenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, takie jak: duŝa emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, poŝar, wybuch itp. BHP bezpieczeństwo i higiena pracy, to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i Ŝycia przed zagroŝeniami występującymi w środowisku pracy Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy określona w prawnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych ChronometraŜ pracy czas trwania poszczególnych czynności zawodowych pracownika w ciągu zmiany roboczej, róŝniących się naraŝeniem zawodowym

2 CięŜki wypadek przy pracy - to wypadek, na skutek którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagraŝająca Ŝyciu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy instytut badawczy zajmujący się całościowo tematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi moŝliwościami człowieka.czynnik niebezpieczny to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego bezpośrednio prowadzi lub moŝe prowadzić do urazu. Czynnik szkodliwy to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego bezpośrednio prowadzi lub moŝe prowadzić do schorzenia. Czynnik uciąŝliwy - to czynnik, ktorego oddziaływanie na pracującego moŝe spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie powoduje jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Działania korygujące działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub niepoŝądanej sytuacji. Działania zapobiegawcze działania podjęte w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub potencjalnej sytuacji. Drgania - proces, w czasie którego charakteryzująca go wielkość fizyczna ( przemieszczenie, napręŝenie i in. ) zmienia swą wartość rosnąc i malejąc na przemian. Przyczynami powstawania drgań w układach fizycznych są dynamiczne ( czyli zmienne w czasie ) działania sił. Ekspozycja (naraŝenie) podleganie pracownika w określonym czasie oddziaływaniu czynników środowiska pracy, w wyniku którego oddziaływania pracownik moŝe być naraŝony na utratę/pogorszenie się stanu zdrowia. Ergonomia - to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego uŝytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka. Ergonomia koncepcyjna - zajmuje się projektowaniem układu, który zapewni maksimum niezawodności i bezpieczeństwa w nowopowstającym miejscu pracy. Jej celem jest zaprojektowanie optymalnego narzędzia, maszyny, czy urządzenia, albo teŝ całego obiektu przemysłowego. Ergonomia koncepcyjna ma znaczenie na etapie projektowania i zajmuje się optymalizacją całego układu pracy: człowiek urządzenia środowisko pracy. Ergonomia korekcyjna odpowiada za korekcję juŝ istniejących stanowisk pracy. Pod uwagę bierze się stopień dostosowania stanowisk do psychofizycznych moŝliwości pracowników. Analizuje

3 się moŝliwe rozwiązania, które mogą prowadzić do zmniejszenia istniejących obciąŝeń. RozwaŜa się takŝe podjecie takich działań, które usprawnią wykonywanie obowiązków, poprawią wydajność i jakość pracy. Hałasem - przyjęto określać wszelkie niepoŝądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Hałas infradźwiękowy, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 1 do 20 Hz i o niskich częstotliwościach słyszalnych. Hałas słyszalny, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach słyszalnych od 20 do Hz. Hałas ultradźwiękowy niesłyszalny, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach słyszalnych ponad Hz. Identyfikacja zagroŝenia to proces rozpoznawania tego czy zagroŝenie istnieje oraz definiowania jego charakterystyk. Komisja Bezpieczeństwa i Higieny - zamiarem ustawodawcy było, aby komisja zapewniła współdziałanie pracodawcy z przedstawicielami pracowników w sprawach dotyczących bhp, dlatego w jej ramach odbywają się konsultacje. Z drugiej strony nie jest ona wyposaŝona w Ŝadne uprawnienia władcze. W świetle przepisów zadaniem komisji jest dokonywania przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy. Lista kontrolna kwestionariusz zawierający zbiór wymienionych zagroŝeń/zdarzeń niebezpiecznych związanych ze środowiskiem pracy. Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy - obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych, w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące w szczególności identyfikację zagroŝeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nagłość zdarzenia - zdarzeniem nagłym jest więc zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania tlenku węgla (czadu). Nagłość określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka. Skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie - po kilku dniach, a nawet tygodniach. NajwyŜsze dopuszczalne natęŝenia (NDN) wartość średnia natęŝenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń,

4 NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenie (NDS) wartość średnia waŝona stęŝenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stęŝenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeŝeli występuje w środowisku pracy nie dłuŝej niŝ 15 minut i nie częściej niŝ 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępnie nie krótszym niŝ 1 godzina, NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenie pułapowe (NDSP) które ze względu na zagroŝenie zdrowia lub Ŝycia pracownika nie moŝe być w środowisku pracy przekroczone w Ŝadnym momencie, NajwyŜsze kierownictwo osoba lub grupa osób stanowiących wewnątrz organizacji przepisy i wymagania oraz kształtujących politykę i wyznaczających cele tej organizacji, NaraŜenie (ekspozycja) to podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciąŝliwych związanych z wykonywaniem pracy. Ocena ryzyka zawodowego moŝna rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy moŝe zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej moŝna zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagroŝenia oraz określić, co naleŝy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić. Ochrona przeciwpoŝarowa - jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem poŝarów. Ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej [1] polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę Ŝycia, zdrowia i mienia lub środowiska przed poŝarem, klęską Ŝywiołową lub innym miejscowym zagroŝeniem poprzez: zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się poŝaru, klęski Ŝywiołowej lub innego miejscowego zagroŝenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania poŝaru, klęski Ŝywiołowej lub innego miejscowego zagroŝenia, prowadzenie działań ratowniczych. Osłona jakiś element lub zestaw elementów konstrukcyjnych słuŝący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciąŝliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego. Pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagroŝenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym równieŝ z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. definicja na podstawie ustawy z dni 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

5 PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, polski organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna, wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w róŝnych dziedzinach Ŝycia. Inspekcja gromadzi równieŝ m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. Polska Norma (PN) - jest normą o zasięgu krajowym, którą przyjęto w drodze konsensu, a następnie zatwierdzono przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest odpowiedzialny za treść norm, lecz nadzoruje on tylko zgodność procesów ustalania norm z wewnętrznymi przepisami PKN. Prawdopodobieństwo moŝliwość, szansa wydarzenia się czegoś. Przyczyny zewnętrznej wypadku - powszechnie przyjmuje się jednak, Ŝe moŝe nią być kaŝdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego pracownika, mogący wywołać szkodliwe skutki, w tym takŝe doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia chorego pracownika, np. urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy innych osób. Czynnikiem zewnętrznym mogącym spowodować wypadek jest takŝe oddziaływanie takich elementów: jak energia elektryczna, wysoka lub niska temperatura, hałas lub wstrząsy. Ponadto czynnikiem zewnętrznym moŝe być takŝe działanie sił przyrody. Ryzyko to kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagroŝenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. Ryzyko resztkowe ryzyko, jakie pozostaje po zastosowaniu (wprowadzeniu) środka ochronnego. Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŝądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŝeń zawodowych w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. SIP - Społeczna inspekcja pracy to słuŝba społeczna pełniona przez pracowników. Jej głównym celem jest zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych, gwarantowanych zatrudnionym w przepisach prawa pracy. SłuŜba BHP - to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leŝy doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy - przestrzeń pracy, wraz z wyposaŝeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Strata fizyczne naruszenie lub/i uszkodzenie zdrowia lub przedmiotu (rzeczy).

6 Strefa zagroŝenia przestrzeń w otoczeniu stanowiska pracy, w której moŝe wystąpić zagroŝenie bezpieczeństwa, utraty zdrowia lub Ŝycia przebywających tam osób. Substancja chemiczna - to pierwiastek chemiczny lub jego związek w stanie, w jakim występuje w przyrodzie lub zostaje uzyskana za pomoc_ procesu produkcyjnego z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które moŝna oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji. Substancje draŝniące - substancje i preparaty niewykazujące działania Ŝrącego, które w przypadku krótkotrwałego, długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą powodować ich stany zapalne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych. Substancje mutagenne substancje i preparaty, które przyjmowane drogą pokarmową, wchłaniane drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną dziedzicznych wad genetycznych lub wzrostu częstotliwości jego występowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych Substancje niebezpieczne dla środowiska - substancje i preparaty, które po przedostaniu się do środowiska stwarzają lub mogą stwarzać natychmiastowe lub opóźnione zagroŝenie dla jednego lub więcej liczby składników środowiska (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych. Substancja niebezpieczna jest to substancja stwarzająca zagroŝenie dla zdrowia człowieka i/lub środowiska zakwalifikowana, co najmniej do jednej z następujących kategorii: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, Ŝrące, draŝniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, łatwo palne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, o właściwościach utleniających i wybuchowych, niebezpieczne dla środowiska. Substancje i preparaty bardzo toksyczne substancje i preparaty, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych. Substancje rakotwórcze substancje i preparaty, które przyjmowane drogą pokarmową, wchłaniane drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną raka lub wzrostu częstotliwości jego występowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych. Substancje szkodliwe substancje i mieszaniny, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe

7 niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych Substancje uczulające - substancje i preparaty, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą wywołać stan nadwraŝliwości, a kolejne naraŝenie na substancje spowoduje niekorzystne dla zdrowia człowieka charakterystyczne skutki (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych Substancje toksyczne substancje i mieszaniny, które w przypadku połknięcia, wchłonięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych..substancje Ŝrące substancje i preparaty, które w zetknięciu z Ŝywymi tkankami mogą powodować ich zniszczenie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych, Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Środki ochrony indywidualnej są to środki przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, które mogą występować pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi w tym takŝe pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami będące rozwiązaniami technicznymi, stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach. Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi), w którym odbywa się proces pracy. Szacowanie ryzyka nadanie materialnej cechy elementom ryzyka: - ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego - określenie stopnia moŝliwej straty/konsekwencji związanych z tym zdarzeniem Szkoda (strata, skutek) fizyczny uraz lub/i utrata Ŝycia, zdrowia lub majątku (wartości materialnych). UDT - Urząd Dozoru Technicznego jest centralnym organem administracji państwowej realizującym zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie o dozorze technicznym aktach wykonawczych do tej ustawy.

8 Uraz - jest określany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Urządzenia ochronne to osłony lub takie urządzenia, które będą spełniać jedną lub więcej z następujących funkcji: zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. Wartość dopuszczalna (normatyw higieniczny) prawnie ustanowiona średnia wartość stęŝenia czynnika szkodliwego dla zdrowia, z którą porównywane są wyniki pomiarów tego czynnika w powietrzu środowiska pracy w celu oceny naraŝenia pracowników. Wentylacja planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia. Wentylacja grawitacyjna wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo lub co najwyŝej pod kątem 45. Wentylacja mechaniczna wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch. Wypadek przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełoŝonych, podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeŝeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednak uwaŝa się, Ŝe wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo Ŝe droga została przerwana, jeŝeli przerwa była Ŝyciowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a takŝe wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

9 Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka (wartościowanie ryzyka) formułowanie sądu o ryzyku/określanie wartości ryzyka wg przyjętych kryteriów. ZagroŜenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę ZagroŜenie znaczące - zagroŝenie mogące spowodować powaŝne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Zarządzanie ryzykiem ciągły proces oceny oraz eliminowania lub, co najmniej ograniczania ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy to część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdraŝania, realizowania, przeglądu oraz utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Zbiorowy wypadek - za zbiorowy wypadek przy pracy uwaŝa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Związek z pracą - naleŝy więc przyjąć, Ŝe związek z pracą jest to powiązanie wypadku z wykonywaniem czynności zmierzających do realizacji zadań pracodawcy, do których pracownik zobowiązał się w umowie o pracę, albo będących przedmiotem poleceń przełoŝonych (które wiąŝą pracownika), albo teŝ podjętych nawet samorzutnie przez pracownika w interesie pracodawcy.

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 27 ZagroŜenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Opracował zespół w składzie: 1. Beata Dębowska... 2. Stanisław Juda... ZATWIERDZIŁ: ZSO im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2011, No 3 (3), pp 28 32 2011, Nr 3 (3), s. 28 32 Management Systems in Production Engineering SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r.

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy za 2014 r. Portal

Bardziej szczegółowo