Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Jarosław 2011

2 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy powiatowy urząd pracy dokonuje analizy skuteczności i efektywności realizowanych szkoleń, ustalając w szczególności: 1) Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. 2) Liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 3) Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. 4) Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. 5) Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 6) Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia. 7) Liczbę i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej, ukończyły dofinansowane studia. W okresie od do roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu na szkolenia skierował 477 osób. 473 osoby bezrobotne + 4 osoby poszukujące pracy Szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończyło 469 osób. 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Tabela 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Wyszczególnienie Szkolenia grupowe Szkolenia wskazane przez osobę Razem Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób przeszkolonych Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym Wartość w % 99,0 97,4 98,3 2

3 Wykres nr.1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do skierowanych na szkolenie Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych: a) według kryterium wieku, b) poziomu wykształcenia, c) czasu pozostawania bez pracy, d) miejsca zamieszkania, e) według płci f) przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. a) Tabela 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Ogółem Wiek i więcej Wartość w % 27,2 36,5 21,9 14,4 Z powyższych danych wynika, iż najczęściej w szkoleniach brały udział osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (36,5%). Liczną grupę stanowiły także osoby młode od 18 do 24 roku życia (27,2%) oraz osoby od 35 do 44 roku życia (21,9%). Najmniej liczną grupą osób biorących udział w szkoleniach stanowiły osoby będące po 45 roku życia (14,4%). 3

4 Wykres nr.2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Kryterium wieku i więcej 172 b) Tabela 3. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie zasadnicze LO zawodowe gimnazjalne i poniżej Wartość w % 12,1 31,0 11,0 29,5 16,3 Najliczniejszą grupę spośród osób przeszkolonych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (146 osób), kolejne grupy pod względem liczebności stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (139 osób), osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (77 osób), oraz osoby z wykształceniem wyższym (57 osób). Najrzadziej ze szkoleń w 2010 roku korzystały osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (52 osoby). Wykres nr.3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia wyższe średnie LO gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 4

5 c) Tabela 4. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy Ogółem do 12 m-cy powyżej Wartość w % 61,4 18,7 19,9 Osoby zarejestrowane do 12 miesięcy jako bezrobotne stanowią aż 61,4 % osób, które ukończyły szkolenie. Najmniej liczną grupę stanowią osoby zarejestrowane w przedziale od 12 do 24 miesięcy. Wykres nr.4 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy 0 1 d) Tabela 5. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Ogółem wieś Miejsce zamieszkania miasto Wartość w % 60,5 39,5 Z powyższego zestawienia wynika, że chętniej ze szkoleń korzystali mieszkańcy wsi. Stanowią oni 60,5 % ogółu osób, które ukończyły szkolenia. 5

6 Wykres nr.5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania Wieś Miasto e) Tabela 6. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Płeć Liczba Wartość w % Kobiety Mężczyźni Ogółem Analizując podział bezrobotnych ze względu na płeć zauważyć można, że spośród wszystkich osób, które ukończyły w szkolenie 65 % stanowili mężczyźni, zaś 35 % kobiety. Wykres nr.6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Podział ze względu na płeć Kobiety Mężczyźni 0 1 6

7 f) Tabela 7. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych bezrobotni do 25 roku życia 132 osoby długotrwale bezrobotne 294 bezrobotne kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 bezrobotni powyżej 50 roku życia 25 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 68 Bezrobotni bez doświadczenia 175 zawodowego bezrobotni bez wykształcenia średniego 217 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 11 bezrobotni niepełnosprawni 14 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Największą grupę spośród osób przeszkolonych w 2010 r. stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 294 osoby. Następne w kolejności grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby bez wykształcenia średniego 217, bez doświadczenia zawodowego 175, bezrobotni do 25 roku życia 132, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 68, bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 osób. Najmniej liczną grupę stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia 25 osób, bezrobotni niepełnosprawni 14 osób, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 11 oraz bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 1 osoba. Wykres nr.7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynkupracy Przynależność do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy bezrobotni do 25 roku życia 1 osoby długotrwale bezrobotne bezrobotne kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego bezrobotni bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotni niepełnosprawni bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 7

8 3. Liczba i odsetek zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest jako stosunek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia do liczby osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie Z grupy 469 osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w 2010 roku, w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą podjęło: 102 osoby, co daje efektywność 21,7 % - szkolenia w trybie grupowym: wskaźnik efektywności wynosi 10,9% osób ukończyło szkolenie / 31 osób podjęło pracę - dla szkoleń w trybie indywidualnym wskaźnik efektywności wynosi 38,6% osób ukończyło szkolenie / 71 osób podjęło pracę Powyższe zestawienie nie odzwierciedla całej efektywności za 2010 r. ponieważ ujęty został tu jedynie 3-miesięczny okres po zakończeniu szkolenia, w którym to osoby podejmowały pracę. W wielu przypadkach zatrudnienie zostało wykazane w okresie 6 bądź 9 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Reasumując łącznie efektywność zorganizowanych w 2010 r. szkoleń (zarówno indywidualnych jak i grupowych) wyniosła 28,6 %. Część szkoleń zakończyła się w miesiącach listopadzie i grudniu co skraca okres objęty badaniem i tym samym zaniżyło efektywność szkoleń. Aby w sposób jak najdokładniejszy wykazać wskaźnik efektywności warto wziąć pod uwagę również szkolenia zorganizowane w 2009 r. po ukończeniu których osoby podjęły pracę bądź rozpoczęły działalność gospodarczą (do 12 miesięcy) a zostało to wykazane w 2010 r. Łącznie liczba osób wyniosła 50 tj. 12,4 % ( wyliczenia na podstawie łącznej liczby osób skierowanych w 2009 r. tj. 402 osób). Kierując się ogólną liczbą osób zatrudnionych w okresie r r. (134 osób) oraz bezrobotnymi, których efektywność zatrudnieniowa przeszła na 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 39,2 %. 8

9 Analiza efektywności szkoleń grupowych realizowanych w 2010 roku W roku 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizował szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy. Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szkolenia były organizowane w ramach w ramach zadania 4 Szkolenia zawodowe projektu pn. Więcej szans w powiecie jarosławskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. w trakcie lub po szkoleniu Lp Operator koparkoładowarki Operator żurawi przenośnych 3. Operator walca drogowego 4. Operator koparki Operator ładowarki Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych 7. ABC własnego biznesu Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Decoupage i biżuteria rękodzieło artystyczne Nowoczesne technologie budowlano - wykończeniowe Podstawy obsługi komputera Księgowa i kadrowaobsługa małych i % ( 5 :3)

10 średnich firm 14. ABC własnego biznesu Opiekun osób niepełnosprawnych z elementami masażu leczniczego Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i florystyką 17. Catering i organizacja przyjęć 18. Nowoczesny pracownik firmy handlowej Kucharz z modułem zdobienia potraw i carvingu Monter instalacji wodnych i kanalizacyjnych Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 21. komputerowych programów użytkowych oraz kasy fiskalnej Szkolenie pracowników wyznaczonych do 22. wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników Wykwalifikowany pracownik ekipy sprzątającej 24. Stolarz Profesjonalna sekretarka XXI wieku 26. Język angielski od podstaw 27. Tapicer RAZEM , ,5 Z zamieszczonej powyżej analizy wynika, że największy wskaźnik efektywności miały następujące szkolenia grupowe: 1. Operator walca drogowego 67% 2. Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych 60% 3. Operator koparki 44% 4. Operator koparko ładowarki 40% 5. Operator żurawi przenośnych 40% 6. ABC własnego biznesu 33% 7. Nowoczesne technologie budowlano wykończeniowe 30% 8. ABC własnego biznesu 27% 10

11 Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby kierowano na szkolenia indywidualne: SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM Szkolenia w trybie indywidualnym były realizowane głównie pod potrzeby pracodawców. Wiele osób uzasadniało celowość skierowania na szkolenie rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. w trakcie lub po szkoleniu Lp Kurs przygotowawczy superaktywny do międzynarodowego certyfikatu FCU program indywidualny Operator koparkoładowarki Operator koparki jednonaczyniowej Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych % ( 5 :3) Prawo jazdy kat. C Operator pomp do 6. mieszanki betonowej III kl. 7. Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1KV 8. Instruktor rekreacji ruchowej 9. Prawo jazdy kat. C Obsługa programu AutoCad 11. Dee-Jay Prezenter muzyczny 12. Pełna księgowość I stopień 13. Księgowa i kadrowa obsługa małych i 11

12 średnich firm 14. Operator koparko ładowarki 15. Bukieciarz Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C Sprzedawca z obsługą 17. kasy fiskalnej i florystyką 18. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona przewóz rzeczy Szkolenie okresowe dla 19. kierowców wykonujących przewóz drogowy 20. Uprawnienia energetyczne Gr. II 21. Spawanie metodą MAG 22. Obsługa kas fiskalnych Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym 24. Spawanie metodą TIG 25. Prawo jazdy kat. C 26. Operator wózka jezdniowego Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C Kurs masaży 28. orientalnych i ajurwedyjskich 29. Operator koparko ładowarki 30. Operator koparki jednonaczyniowej 31. Operator ładowarki jednonaczyniowej Szkolenie okresowe dla 32. kierowców wykonujących przewóz drogowy 33. Prawo jazdy kat. C 34. Spawanie metodą TIG + MIG/MAG Kucharz z modułem 35. zdobienia potraw i carvingu 36. Operator walca 12

13 drogowego Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 37. komputerowych programów użytkowych, oraz kasy fiskalnej 38. Prawo jazdy kat. C 39. Kurs wizażu i stylizacji paznokci RAZEM ,08 FUNDUSZ PRACY SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ GRUPOWYM Szkolenia w trybie indywidualnym były realizowane głównie pod potrzeby pracodawców. Wiele osób uzasadniało celowość skierowania na szkolenie rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. lub po szkoleniu Lp Techniki masażu: Lomi lomi, Siatsu, 1. Bambusem, Bańką, Refleksoterapia stóp, Hinduski masaż głowy % ( 5 :3) 2. Prawo jazdy kat. BE 3. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Kurs doszkalający dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy Operator suwnic sterowanych bezprzewodowo z poziomu roboczego i kabiny Prawo jazdy kat. CE 8. Operator koparek jednonaczyniowych 9. Operator koparko ładowarki 10. Operator walca drogowego 11. Operator zespołu maszyn do produkcji 13

14 mieszanki betonowej Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych - otaczarki Operator frezarek do nawierzchni dróg III kl. Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych - rozściełacze Instalowanie i konserwacja systemów alarmowych Drwal operator pił 16. mechanicznych do ścinki drzew 17. Operator żurawi przenośnych 18. ABC Przedsiębiorczości 19. ABC Przedsiębiorczości 20. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Operator koparki jednonaczyniowej Monter instalacji 23. wodnych i kanalizacyjnych 24. Operator wózka jezdniowego Obsługa komputera i 25. komputerowe wystawianie faktur Obsługa kas fiskalnych i komputerowe wystawianie faktur Kurs pedagogiczny dla 27. wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 28. Prawo jazdy kat. C Samodzielny księgowy Kucharz z modułem 30. zdobienia potraw i carvingu 31. Operator żurawi przenośnych 32. Kurs inseminacji 33. Szkolenie okresowe dla 14

15 kierowców wykonujących przewóz drogowych Przedłużanie i 34. zagęszczanie rzęs metodą Blink & Go 35. Kurs stylizacji paznokci żel/akryl 36. Kadry i płace 37. Kwalifikacja wstępna Instruktor nauki jazdy kat. B 39. Operator wózka jezdniowego ADR przewóz 40. materiałów niebezpiecznych 41. Operator koparko - ładowarki 42. Spawanie MIG/MAG Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE 45. Operator wózka jezdniowego 46. Prawo jazdy kat. BE 47. Fryzjerstwo Projektowanie i dekoracja wnętrz 49. Operator walca drogowego 50. Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D Kurs na licencję I 51. stopnia pracownika ochrony 52. Operator koparko ładowarki 53. Operator koparki jednonaczyniowej MS 2279 Planowanie, wdrażanie i obsługa 54. infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 56. Prawo jazdy kat. CE 57. Prawo jazdy kat. BE 58. Spawanie metodą otuloną topliwą oraz metodą gazową 15

16 Kurs doszkalający dla 59. kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy 60. Kurs kosmetyczny Płytkarz posadzkarz 62. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 63. Prawo jazdy kat. D 64. Operator suwnic sterowanych z kabiny 65. Instruktor rekreacji ruchowej 66. Operator wózka jezdniowego 67. Prawo jazdy kat. B+E 68. Spawanie metodą TIG MIG 69. Spawanie metodą TIG/MAG 70. Prawo jazdy kat. C 71. Operator wózka jezdniowego 72. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 73. Operator koparko ładowarki 74. Operator koparki jednonaczyniowej 75. Spawanie metodą otuloną 76. Prawo jazdy kat. D 77. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. D kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D 79. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR 80. Operator żurawi przenośnych HDS 81. Groomem psi fryzjer Kurs pedagogiczny dla 82. wykładowców pozaszkolnych form kształcenia Operator wózka 83. jezdniowego z napędem silnikowym 84. Zawodowy kurs masażu I i II stopień Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C 16

17 86. Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna 87. Projektowanie i aranżacja ogrodów 88. Fryzjer stylista RAZEM , ,7 17

18 4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w ciągu 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia. Przy wyliczaniu tego wskaźnika posłużono się definicją kosztów podaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co oznacza, że do kosztów zaliczono uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej oraz koszty dodatkowe takie jak: - koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia - koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach Do kosztów przysługującym instytucjom szkoleniowym zaliczano kwoty na podstawie faktur za szkolenia wystawianych przez te instytucje. W roku 2010 łączny koszt szkoleń wyniósł: - 776,087,59 złotych (EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY) - 450,248,45 złotych (FUNDUSZ PRACY) Ilość zatrudnionych w okresie 3 miesięcy od daty ukończenia szkoleń 102 osoby Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych ,90 złotych 5. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Tabela 8. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Liczba i czas trwania szkoleń liczba szkoleń Ogółem Liczba uczestników liczba szkoleń do 1 m-ca powyżej 1 do 3 m-cy Liczba uczestników Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 3 do 6 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 6 do 12 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 12 do 24 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników Z powyższych danych wynika, że najwięcej szkoleń było realizowanych w przedziale czasowym 0-1 miesiąca. 18

19 Wykres nr. 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Liczba i czas trwania szkoleń liczba szkoleń liczba uczestników do 1 m-ca powyżej 1 do powyżej 3 do powyżej 6 do powyżej 12 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy do 24 m-cy 6. Przeciętny czas trwania szkolenia, koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia Przeciętny czas trwania szkolenia 114,31 godz. Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby 2570,94 zł Przeciętny koszt osobogodziny 22,49 zł 7. Liczba i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej, ukończyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie. W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu na podstawie zawartych umów przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 6 osób bezrobotnych, z których 4 zakończyły studia podyplomowe w 2010r., natomiast 2 osoby będzie kontynuowało udział w studiach podyplomowych do 2011 r. W 2010 roku 53 osoby otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. - liczba i odsetek osób, które ukończyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie 11 (20,8%) - liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu dofinansowanych studiów podyplomowych - 2 osoby (3,8%) - liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie dofinansowania studiów podyplomowych- 12 osób (22,6%) - liczba i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję - 19

20 - liczba i odsetek osób które, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej - 20

21 WYKAZ TABEL I WYKRESÓW Tabele: Tabela nr 1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Tabela nr 2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Tabela nr 3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Tabela nr 4 Liczba i odsetek osób według kryterium czasu pozostawania bez pracy Tabela nr 5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Tabela nr 6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Tabela nr 7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Tabela nr 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Wykresy: Wykres nr 1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Wykres nr 2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Wykres nr 3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Wykres nr 4 Liczba i odsetek osób według kryterium czasu pozostawania bez pracy Wykres nr 5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Wykres nr 6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Wykres nr 7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Wykres nr 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Sporządził: M. Dudek 21

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Jarosław 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U Biała Podlaska 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Strzyżów 2010 r. Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Strzyżów 2011 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Tomaszów Maz. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Szczecin 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 211 ROK LEGNICA, PAŹDZIERNIK 211 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2011 Radzyń Podlaski, styczeń 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 W okresie od 01.01.2011r. 31.12.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku PS.444//IB/204 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 9-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 20 roku Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 201 Radzyń Podlaski, styczeń 2014 str. 1 Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2012 Radzyń Podlaski, styczeń 2013 str. 1 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Sanok 2013 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2016 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 19-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń Rok 2015 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU W 2012 roku na szkolenie skierowano 393 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, z tego 383 osoby ukończyły szkolenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-0 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-5/13/MK Rybnik, dnia 16.09.13 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2012r. realizował szkolenia w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań przebiegała w oparciu o środki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU W 2010 roku szkolenie rozpoczęły 502 osoby, w tym 272 kobiety, ukończyło- 486 osób (261 kobiet). 16 osób rozpoczęło szkolenie w 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyoskiego 44-46, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Analiza efektywności i skuteczności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. się w II kwartale się w III kwartale Liczba osób szkolenie w III

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku (Dz. U. nr 177 poz. 1193) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku Projekt Twoja przyszłość realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 205 r. wg stanu na dzień 30.04.206 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo