Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Jarosław 2011

2 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy powiatowy urząd pracy dokonuje analizy skuteczności i efektywności realizowanych szkoleń, ustalając w szczególności: 1) Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. 2) Liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 3) Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. 4) Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. 5) Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 6) Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia. 7) Liczbę i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej, ukończyły dofinansowane studia. W okresie od do roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu na szkolenia skierował 477 osób. 473 osoby bezrobotne + 4 osoby poszukujące pracy Szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończyło 469 osób. 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Tabela 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Wyszczególnienie Szkolenia grupowe Szkolenia wskazane przez osobę Razem Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób przeszkolonych Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym Wartość w % 99,0 97,4 98,3 2

3 Wykres nr.1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do skierowanych na szkolenie Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych: a) według kryterium wieku, b) poziomu wykształcenia, c) czasu pozostawania bez pracy, d) miejsca zamieszkania, e) według płci f) przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. a) Tabela 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Ogółem Wiek i więcej Wartość w % 27,2 36,5 21,9 14,4 Z powyższych danych wynika, iż najczęściej w szkoleniach brały udział osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (36,5%). Liczną grupę stanowiły także osoby młode od 18 do 24 roku życia (27,2%) oraz osoby od 35 do 44 roku życia (21,9%). Najmniej liczną grupą osób biorących udział w szkoleniach stanowiły osoby będące po 45 roku życia (14,4%). 3

4 Wykres nr.2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Kryterium wieku i więcej 172 b) Tabela 3. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie zasadnicze LO zawodowe gimnazjalne i poniżej Wartość w % 12,1 31,0 11,0 29,5 16,3 Najliczniejszą grupę spośród osób przeszkolonych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (146 osób), kolejne grupy pod względem liczebności stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (139 osób), osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (77 osób), oraz osoby z wykształceniem wyższym (57 osób). Najrzadziej ze szkoleń w 2010 roku korzystały osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (52 osoby). Wykres nr.3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia wyższe średnie LO gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 4

5 c) Tabela 4. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy Ogółem do 12 m-cy powyżej Wartość w % 61,4 18,7 19,9 Osoby zarejestrowane do 12 miesięcy jako bezrobotne stanowią aż 61,4 % osób, które ukończyły szkolenie. Najmniej liczną grupę stanowią osoby zarejestrowane w przedziale od 12 do 24 miesięcy. Wykres nr.4 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy 0 1 d) Tabela 5. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Ogółem wieś Miejsce zamieszkania miasto Wartość w % 60,5 39,5 Z powyższego zestawienia wynika, że chętniej ze szkoleń korzystali mieszkańcy wsi. Stanowią oni 60,5 % ogółu osób, które ukończyły szkolenia. 5

6 Wykres nr.5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Miejsce zamieszkania Wieś Miasto e) Tabela 6. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Płeć Liczba Wartość w % Kobiety Mężczyźni Ogółem Analizując podział bezrobotnych ze względu na płeć zauważyć można, że spośród wszystkich osób, które ukończyły w szkolenie 65 % stanowili mężczyźni, zaś 35 % kobiety. Wykres nr.6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Podział ze względu na płeć Kobiety Mężczyźni 0 1 6

7 f) Tabela 7. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych bezrobotni do 25 roku życia 132 osoby długotrwale bezrobotne 294 bezrobotne kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 bezrobotni powyżej 50 roku życia 25 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 68 Bezrobotni bez doświadczenia 175 zawodowego bezrobotni bez wykształcenia średniego 217 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 11 bezrobotni niepełnosprawni 14 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Największą grupę spośród osób przeszkolonych w 2010 r. stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 294 osoby. Następne w kolejności grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby bez wykształcenia średniego 217, bez doświadczenia zawodowego 175, bezrobotni do 25 roku życia 132, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 68, bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 osób. Najmniej liczną grupę stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia 25 osób, bezrobotni niepełnosprawni 14 osób, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 11 oraz bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 1 osoba. Wykres nr.7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynkupracy Przynależność do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy bezrobotni do 25 roku życia 1 osoby długotrwale bezrobotne bezrobotne kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego bezrobotni bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotni niepełnosprawni bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 7

8 3. Liczba i odsetek zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest jako stosunek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia do liczby osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie Z grupy 469 osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w 2010 roku, w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą podjęło: 102 osoby, co daje efektywność 21,7 % - szkolenia w trybie grupowym: wskaźnik efektywności wynosi 10,9% osób ukończyło szkolenie / 31 osób podjęło pracę - dla szkoleń w trybie indywidualnym wskaźnik efektywności wynosi 38,6% osób ukończyło szkolenie / 71 osób podjęło pracę Powyższe zestawienie nie odzwierciedla całej efektywności za 2010 r. ponieważ ujęty został tu jedynie 3-miesięczny okres po zakończeniu szkolenia, w którym to osoby podejmowały pracę. W wielu przypadkach zatrudnienie zostało wykazane w okresie 6 bądź 9 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Reasumując łącznie efektywność zorganizowanych w 2010 r. szkoleń (zarówno indywidualnych jak i grupowych) wyniosła 28,6 %. Część szkoleń zakończyła się w miesiącach listopadzie i grudniu co skraca okres objęty badaniem i tym samym zaniżyło efektywność szkoleń. Aby w sposób jak najdokładniejszy wykazać wskaźnik efektywności warto wziąć pod uwagę również szkolenia zorganizowane w 2009 r. po ukończeniu których osoby podjęły pracę bądź rozpoczęły działalność gospodarczą (do 12 miesięcy) a zostało to wykazane w 2010 r. Łącznie liczba osób wyniosła 50 tj. 12,4 % ( wyliczenia na podstawie łącznej liczby osób skierowanych w 2009 r. tj. 402 osób). Kierując się ogólną liczbą osób zatrudnionych w okresie r r. (134 osób) oraz bezrobotnymi, których efektywność zatrudnieniowa przeszła na 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 39,2 %. 8

9 Analiza efektywności szkoleń grupowych realizowanych w 2010 roku W roku 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizował szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy. Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szkolenia były organizowane w ramach w ramach zadania 4 Szkolenia zawodowe projektu pn. Więcej szans w powiecie jarosławskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. w trakcie lub po szkoleniu Lp Operator koparkoładowarki Operator żurawi przenośnych 3. Operator walca drogowego 4. Operator koparki Operator ładowarki Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych 7. ABC własnego biznesu Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Decoupage i biżuteria rękodzieło artystyczne Nowoczesne technologie budowlano - wykończeniowe Podstawy obsługi komputera Księgowa i kadrowaobsługa małych i % ( 5 :3)

10 średnich firm 14. ABC własnego biznesu Opiekun osób niepełnosprawnych z elementami masażu leczniczego Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i florystyką 17. Catering i organizacja przyjęć 18. Nowoczesny pracownik firmy handlowej Kucharz z modułem zdobienia potraw i carvingu Monter instalacji wodnych i kanalizacyjnych Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 21. komputerowych programów użytkowych oraz kasy fiskalnej Szkolenie pracowników wyznaczonych do 22. wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników Wykwalifikowany pracownik ekipy sprzątającej 24. Stolarz Profesjonalna sekretarka XXI wieku 26. Język angielski od podstaw 27. Tapicer RAZEM , ,5 Z zamieszczonej powyżej analizy wynika, że największy wskaźnik efektywności miały następujące szkolenia grupowe: 1. Operator walca drogowego 67% 2. Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych 60% 3. Operator koparki 44% 4. Operator koparko ładowarki 40% 5. Operator żurawi przenośnych 40% 6. ABC własnego biznesu 33% 7. Nowoczesne technologie budowlano wykończeniowe 30% 8. ABC własnego biznesu 27% 10

11 Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby kierowano na szkolenia indywidualne: SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM Szkolenia w trybie indywidualnym były realizowane głównie pod potrzeby pracodawców. Wiele osób uzasadniało celowość skierowania na szkolenie rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. w trakcie lub po szkoleniu Lp Kurs przygotowawczy superaktywny do międzynarodowego certyfikatu FCU program indywidualny Operator koparkoładowarki Operator koparki jednonaczyniowej Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych % ( 5 :3) Prawo jazdy kat. C Operator pomp do 6. mieszanki betonowej III kl. 7. Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1KV 8. Instruktor rekreacji ruchowej 9. Prawo jazdy kat. C Obsługa programu AutoCad 11. Dee-Jay Prezenter muzyczny 12. Pełna księgowość I stopień 13. Księgowa i kadrowa obsługa małych i 11

12 średnich firm 14. Operator koparko ładowarki 15. Bukieciarz Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C Sprzedawca z obsługą 17. kasy fiskalnej i florystyką 18. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona przewóz rzeczy Szkolenie okresowe dla 19. kierowców wykonujących przewóz drogowy 20. Uprawnienia energetyczne Gr. II 21. Spawanie metodą MAG 22. Obsługa kas fiskalnych Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym 24. Spawanie metodą TIG 25. Prawo jazdy kat. C 26. Operator wózka jezdniowego Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C Kurs masaży 28. orientalnych i ajurwedyjskich 29. Operator koparko ładowarki 30. Operator koparki jednonaczyniowej 31. Operator ładowarki jednonaczyniowej Szkolenie okresowe dla 32. kierowców wykonujących przewóz drogowy 33. Prawo jazdy kat. C 34. Spawanie metodą TIG + MIG/MAG Kucharz z modułem 35. zdobienia potraw i carvingu 36. Operator walca 12

13 drogowego Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 37. komputerowych programów użytkowych, oraz kasy fiskalnej 38. Prawo jazdy kat. C 39. Kurs wizażu i stylizacji paznokci RAZEM ,08 FUNDUSZ PRACY SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ GRUPOWYM Szkolenia w trybie indywidualnym były realizowane głównie pod potrzeby pracodawców. Wiele osób uzasadniało celowość skierowania na szkolenie rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nazwa szkolenia Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Liczba osób, które ukończyły szkolenie % (3:2 ) Liczba osób które, podjęły pracę lub otworzyły dział. gosp. lub po szkoleniu Lp Techniki masażu: Lomi lomi, Siatsu, 1. Bambusem, Bańką, Refleksoterapia stóp, Hinduski masaż głowy % ( 5 :3) 2. Prawo jazdy kat. BE 3. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Kurs doszkalający dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy Operator suwnic sterowanych bezprzewodowo z poziomu roboczego i kabiny Prawo jazdy kat. CE 8. Operator koparek jednonaczyniowych 9. Operator koparko ładowarki 10. Operator walca drogowego 11. Operator zespołu maszyn do produkcji 13

14 mieszanki betonowej Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych - otaczarki Operator frezarek do nawierzchni dróg III kl. Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych - rozściełacze Instalowanie i konserwacja systemów alarmowych Drwal operator pił 16. mechanicznych do ścinki drzew 17. Operator żurawi przenośnych 18. ABC Przedsiębiorczości 19. ABC Przedsiębiorczości 20. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE Operator koparki jednonaczyniowej Monter instalacji 23. wodnych i kanalizacyjnych 24. Operator wózka jezdniowego Obsługa komputera i 25. komputerowe wystawianie faktur Obsługa kas fiskalnych i komputerowe wystawianie faktur Kurs pedagogiczny dla 27. wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 28. Prawo jazdy kat. C Samodzielny księgowy Kucharz z modułem 30. zdobienia potraw i carvingu 31. Operator żurawi przenośnych 32. Kurs inseminacji 33. Szkolenie okresowe dla 14

15 kierowców wykonujących przewóz drogowych Przedłużanie i 34. zagęszczanie rzęs metodą Blink & Go 35. Kurs stylizacji paznokci żel/akryl 36. Kadry i płace 37. Kwalifikacja wstępna Instruktor nauki jazdy kat. B 39. Operator wózka jezdniowego ADR przewóz 40. materiałów niebezpiecznych 41. Operator koparko - ładowarki 42. Spawanie MIG/MAG Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. CE 45. Operator wózka jezdniowego 46. Prawo jazdy kat. BE 47. Fryzjerstwo Projektowanie i dekoracja wnętrz 49. Operator walca drogowego 50. Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D Kurs na licencję I 51. stopnia pracownika ochrony 52. Operator koparko ładowarki 53. Operator koparki jednonaczyniowej MS 2279 Planowanie, wdrażanie i obsługa 54. infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 56. Prawo jazdy kat. CE 57. Prawo jazdy kat. BE 58. Spawanie metodą otuloną topliwą oraz metodą gazową 15

16 Kurs doszkalający dla 59. kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy 60. Kurs kosmetyczny Płytkarz posadzkarz 62. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 63. Prawo jazdy kat. D 64. Operator suwnic sterowanych z kabiny 65. Instruktor rekreacji ruchowej 66. Operator wózka jezdniowego 67. Prawo jazdy kat. B+E 68. Spawanie metodą TIG MIG 69. Spawanie metodą TIG/MAG 70. Prawo jazdy kat. C 71. Operator wózka jezdniowego 72. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 73. Operator koparko ładowarki 74. Operator koparki jednonaczyniowej 75. Spawanie metodą otuloną 76. Prawo jazdy kat. D 77. Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. D kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D 79. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR 80. Operator żurawi przenośnych HDS 81. Groomem psi fryzjer Kurs pedagogiczny dla 82. wykładowców pozaszkolnych form kształcenia Operator wózka 83. jezdniowego z napędem silnikowym 84. Zawodowy kurs masażu I i II stopień Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C 16

17 86. Prawo jazdy kat. C kwalifikacja wstępna 87. Projektowanie i aranżacja ogrodów 88. Fryzjer stylista RAZEM , ,7 17

18 4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych liczony jest jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w ciągu 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia. Przy wyliczaniu tego wskaźnika posłużono się definicją kosztów podaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co oznacza, że do kosztów zaliczono uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej oraz koszty dodatkowe takie jak: - koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia - koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach Do kosztów przysługującym instytucjom szkoleniowym zaliczano kwoty na podstawie faktur za szkolenia wystawianych przez te instytucje. W roku 2010 łączny koszt szkoleń wyniósł: - 776,087,59 złotych (EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY) - 450,248,45 złotych (FUNDUSZ PRACY) Ilość zatrudnionych w okresie 3 miesięcy od daty ukończenia szkoleń 102 osoby Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych ,90 złotych 5. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Tabela 8. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Liczba i czas trwania szkoleń liczba szkoleń Ogółem Liczba uczestników liczba szkoleń do 1 m-ca powyżej 1 do 3 m-cy Liczba uczestników Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 3 do 6 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 6 do 12 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników powyżej 12 do 24 m-cy Liczba szkoleń Liczba uczestników Z powyższych danych wynika, że najwięcej szkoleń było realizowanych w przedziale czasowym 0-1 miesiąca. 18

19 Wykres nr. 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Liczba i czas trwania szkoleń liczba szkoleń liczba uczestników do 1 m-ca powyżej 1 do powyżej 3 do powyżej 6 do powyżej 12 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy do 24 m-cy 6. Przeciętny czas trwania szkolenia, koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia Przeciętny czas trwania szkolenia 114,31 godz. Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby 2570,94 zł Przeciętny koszt osobogodziny 22,49 zł 7. Liczba i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej, ukończyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie. W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu na podstawie zawartych umów przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 6 osób bezrobotnych, z których 4 zakończyły studia podyplomowe w 2010r., natomiast 2 osoby będzie kontynuowało udział w studiach podyplomowych do 2011 r. W 2010 roku 53 osoby otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. - liczba i odsetek osób, które ukończyły dofinansowane studia podyplomowe w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie 11 (20,8%) - liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu dofinansowanych studiów podyplomowych - 2 osoby (3,8%) - liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie dofinansowania studiów podyplomowych- 12 osób (22,6%) - liczba i odsetek osób, które zdały sfinansowany egzamin lub uzyskały sfinansowaną licencję - 19

20 - liczba i odsetek osób które, ukończyły szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej - 20

21 WYKAZ TABEL I WYKRESÓW Tabele: Tabela nr 1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Tabela nr 2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Tabela nr 3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Tabela nr 4 Liczba i odsetek osób według kryterium czasu pozostawania bez pracy Tabela nr 5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Tabela nr 6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Tabela nr 7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Tabela nr 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Wykresy: Wykres nr 1 Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia Wykres nr 2 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku Wykres nr 3 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według poziomu wykształcenia Wykres nr 4 Liczba i odsetek osób według kryterium czasu pozostawania bez pracy Wykres nr 5 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według miejsca zamieszkania Wykres nr 6 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według płci Wykres nr 7 Liczba i odsetek osób przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy Wykres nr 8 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy Sporządził: M. Dudek 21

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 W okresie od 01.01.2011r. 31.12.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku (Dz. U. nr 177 poz. 1193) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Analiza efektywności i skuteczności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej Krosno Odrzańskie 2012 1 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...str.3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku IRP-IS-550-7/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2013 roku Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku Projekt Twoja przyszłość realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2014 roku CAZ-RI-IS-550-7/2015 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniająca analizę ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia w 2014 roku Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny)

SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny) SZKOLENIA INDYWIDUALNE (główne kierunki) PUP Legnica Liczba Odsetek Liczba Odsetek które z wynikiem Koszt ponownego skierowanych na które pozytywnym w stosunku do zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po

Bardziej szczegółowo

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 25 roku życia - rezerwa MPiPS

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 25 roku życia - rezerwa MPiPS Realizacja od 1.03.2014-31.03.2015 Uczestnicy : osoby bezrobotne do 25 roku życia Pozyskana kwota: 416 000,00 Zakładana efektywność zatrudnieniowa - 77,13% zdobyły podniosły Staż 187 674,58 31 30 1 31

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w I kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w I kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w I kwartale 2012 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Rzeszów 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2014 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

PLANY SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH NA

PLANY SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH NA Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl Archiwum PLANY SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2007 r. DZIAŁANIE 1.3 EFS SPO RZL 2004-2006. Projekt pt. Nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc 1. ABC przedsiębiorczości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy Bezrobotnych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn tel./fax (33) 851-49-91 e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl http://www.pup.cieszyn.pl Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale 2012 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Zawodowego

Centrum Szkolenia Zawodowego Centrum Szkolenia Zawodowego Oświata Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Rynek województwa pomorskiego stwarza możliwości zatrudnienia licznej grupy bezrobotnych i innych poszukujących lub

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13 MC.VII.EFS.341/1/6/13 Zamościa zostało unieważnione w zakresie: 1. Części nr 3 Organizacja kursu Asystent Rodziny dla 2 osób., 2. Części nr 19 Organizacja kursu: Oligofrenopedagogika dla 2 osób., 3. Części

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr lp Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz ul. Szosa Chełmińska 163, 2. Akademia Pro Europa ul. Warszawska 4/7, Data Zakres

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe:

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) wykształcenie min. zawodowe (preferowane mechaniczne lub pokrewne). posiadających min.

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2011 roku Dokument sporządzony zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. W okresie od listopada 2007r. do stycznia 2008r w PUP Zawiercie przeprowadzone zostało badanie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Płock: Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Droga do aktywności Numer ogłoszenia: 199554-2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo