STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Jasieniu Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka JASIEŃ 2014

2 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 2 Współautorzy niniejszego dokumentu otrzymali od Urzędu Miejskiego w Jasieniu zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata W warunkach umowy wyraźnie zasygnalizowano między innymi, Ŝe Strategia Rozwoju Gminy Jasień ma być narzędziem i motorem przyszłych zmian oraz planowania przedsięwzięć, a takŝe określono partycypacyjną metodę tworzenia opracowania, jak równieŝ jego ogólną strukturę. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z tymi warunkami. Zasadniczo w planowaniu strategicznym wyróŝnia się upraszczając dwa podejścia: eksperckie oraz partycypacyjne. Pierwsze z nich polega na realizacji całości opracowania przez zewnętrznych ekspertów, co ma zapewnić obiektywizm, odpowiedni poziom fachowy oraz sprawność realizacji. Podejście eksperckie jest regułą w opracowaniach o specjalistycznym charakterze. W podejściu drugim w centrum stoi nie tyle sam dokument, ile proces jego tworzenia, który wyzwala społeczną energię i integruje społeczność wokół wspólnego dzieła. Ten aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia przekrojowych planów rozwoju na poziomie lokalnym, gdyŝ odzwierciedla uznaną w Unii Europejskiej zasadę pomocniczości, a więc decentralnego działania i rozwiązywania problemów na moŝliwie najniŝszym szczeblu. ZaangaŜowanie lokalnej społeczności w powstawanie strategicznych planów rozwoju prowadzi do istotnych zmian w funkcjonowaniu organizmów, jakimi są miasta czy gminy. Rodzi się poczucie identyfikacji lokalnych instytucji, zrzeszeń, firm i poszczególnych obywateli z celami rozwoju oraz motywacja do współudziału w realizacji zadań nakreślonych w Strategii. Odpowiedzialność za wszechstronny rozwój danego terenu podejmuje nie tylko administracja samorządowa, lecz równieŝ szerokie spektrum innych podmiotów, dzięki czemu wzrastają moŝliwości poprawy jakości Ŝycia. Wyzwalanie się nowych inicjatyw ma swoisty efekt łańcuchowy: społeczność, która sama potrafi zagospodarować własny potencjał rozwojowy swojego terenu, moŝe teŝ coraz skuteczniej zabiegać o pozyskanie wsparcia z zewnętrznych źródeł finansowania. Aby tak zarysowane efekty opracowania Strategii Rozwoju były moŝliwe, niezbędne jest, aby była ona autentycznie dziełem opiniotwórczych przedstawicieli lokalnej społeczności, zwanych zwyczajowo Liderami Lokalnymi bądź Zespołem Roboczym ds. Strategii Rozwoju. Rolą ekspertów zewnętrznych jest opracowanie tak zwanej diagnozy, a więc zebranie kompendium danych obrazujących stan istniejący, a następnie prowadzenie prac Zespołu Liderów, opracowanie i zapisanie wyników dyskusji, doradztwo z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Istotne treści strategii to jest: ocena silnych i słabych stron gminy, sformułowanie celów strategicznych i zadań prowadzących do ich realizacji, a takŝe zasad monitoringu realizacji Strategii, wypływają od Zespołu Liderów Lokalnych. Autorzy niniejszego dokumentu konsekwentnie postrzegali swą funkcję jako ekspertów zewnętrznych, respektując autorską rolę Zespołu Liderów i słuŝąc mu wszelkim wsparciem i pomocą, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. W części prac nad niniejszą Strategią Rozwoju (analiza SWOT, wizja) uczestniczyła takŝe grupa lokalnej młodzieŝy w wieku od 14 do 17 lat, reprezentowana przez uczniów miejscowego Gimnazjum oraz jego absolwentów, obecnie uczniów szkół średnich. śywimy nadzieję, Ŝe niniejsze opracowanie przyniesie nowe impulsy rozwoju Gminy Jasień i spełni oczekiwania, jakie z nim wiąŝą jego inicjatorzy. Tomasz Achremowicz Robert Boryczka

3 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 3 Metodologia przebiegu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Jasień: STRATEGICZNA POZYCJA GMINY ANALIZA SWOT DIAGNOZA WIZJA CELE STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WYKAZ KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI) MONITORING DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH (STRATEGIA ROZWOJU, WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA)

4 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 4 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY JASIEŃ UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE PołoŜenie geograficzne PołoŜenie administracyjne Klimat Geologia Budowa geologiczna ZłoŜa kopalin Perspektywy i prognozy występowania kopalin Geomorfologia Charakterystyka makroregionów i mezoregionów Rzeźba terenu Czynne procesy geomorfologiczne Hydrologia Wody podziemne Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Jednolite części wód podziemnych Wody powierzchniowe Charakterystyka hydrologiczna Gleby Roślinność Regionalizacja geobotaniczna Potencjalna roślinność naturalna Zbiorowiska roślinne Zbiorowiska leśne Zwierzęta Ochrona przyrody PołoŜenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie Obszar Chronionego Krajobrazu NATURA UŜytki ekologiczne Pomniki przyrody Ochrona gatunkowa fauny i flory Powiązania przyrodnicze elementy systemu ECONET PL i CORINE/NATURA ZałoŜenie parkowe Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie Obszary proponowane do objęcia ochroną Warunki podłoŝa budowlanego UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Historia i osadnictwo Zabytki Stanowiska archeologiczne Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie Strefy konserwatorskie STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA Struktura uŝytkowania gruntów Struktura własnościowa gruntów Struktura przestrzenna Struktura funkcjonalna SFERA SPOŁECZNA Demografia Podstawowe dane o ludności Struktura wieku mieszkańców Ruch naturalny i wędrówkowy ludności Rynek pracy

5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON Zatrudnienie Bezrobocie Bezrobocie w latach Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i staŝu pracy Ochrona zdrowia i opieka społeczna SłuŜba zdrowia Opieka społeczna Oświata i wychowanie Kultura Sport Gospodarka mieszkaniowa Zasoby mieszkaniowe Własność komunalna Standard mieszkań Budownictwo mieszkaniowe Bezpieczeństwo publiczne Policja StraŜ Miejska Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpowodziowa Administracja samorządowa Urząd Miejski Gremia samorządowe Współpraca krajowa i międzynarodowa Organizacje społeczne GOSPODARKA Rolnictwo UŜytkowanie gruntów w rolnictwie Charakterystyka gospodarstw rolnych Jakość gleb, uprawy i hodowla Rybactwo Leśnictwo Działalności produkcyjne Górnictwo i przetwórstwo kopalin Pozostałe działalności produkcyjne Usługi rynkowe Handel Gastronomia Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło Pośrednictwo finansowe Turystyka i rekreacja Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne Znakowane trasy turystyczne Baza noclegowa Potencjalne kierunki rozwoju turystyki INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Komunikacja Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Zaopatrzenie w wodę Kanalizacja Sieć gazowa Elektroenergetyka Elektroenergetyczna sieć przesyłowa Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna Alternatywne źródła energii Ciepłownictwo Telekomunikacja i łączność Gospodarka odpadami Melioracje i urządzenia wodne Melioracje Urządzenia wodne Cmentarze

6 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Obiekty obrony cywilnej i narodowej DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO STRATEGICZNA Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego Strategia Rozwoju Powiatu śarskiego Program Ochrony Środowiska Powiatu śarskiego Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Miejsko Wiejskiej Jasień Program Ochrony Środowiska dla ŁuŜyckiego Związku Gmin WNIOSKI CZĘŚĆ II. PROGRAM DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe Sfera społeczna Gospodarka Infrastruktura techniczna BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ Cel badania Metodologia badania Ankieta Dobór respondentów Wyniki badania społecznego ANALIZA SWOT ZałoŜenia metodologiczne Mocne strony Słabe strony Szanse ZagroŜenia WIZJA Idea tworzenia wizji Przebieg prac nad wizją etap I Przebieg prac nad wizją etap II Przebieg prac nad wizją etap III. Ostateczna wersja CELE STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE DOKUMENTACJA ZADAŃ STRATEGICZNYCH Cel strategiczny nr I modernizacja układu transportowego i komunikacyjnego Cel strategiczny nr II nowoczesne media Cel strategiczny nr III rozwój rynku pracy Cel strategiczny nr IV turystyka na bazie walorów kulturowych i przyrodniczych Cel strategiczny nr V jakość Ŝycia na miarę XXI wieku ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Potencjalne źródła finansowania Ogólne zasady doboru środków finansowych Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych Podstawowe źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Propozycje finansowania zadań strategicznych

7 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 7 9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ STRATEGICZNYCH REALIZACJA ZAŁOśEŃ STRATEGII ROZWOJU Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego Monitoring LITERATURA ZAŁĄCZNIKI

8 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 8 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY JASIEŃ

9 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 9 1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE PołoŜenie geograficzne. Gmina miejsko wiejska Jasień połoŝona jest w południowo zachodniej części województwa lubuskiego, na wysokości od 74 do 166 m n.p.m. NajwyŜej połoŝone rejony gminy znajdują się w jej południowo zachodniej części, z kulminacją wzniesienia Góry Owczej o wysokości 166,3 m n.p.m. na południe od wsi Bronice przy granicy z gminą Tuplice, zaś najniŝej usytuowany jest obszar połoŝony w północnej części gminy wzdłuŝ koryta rzeki Lubszy (74 m n.p.m.) przy granicy z gminą Lubsko. Współrzędne geograficzne wynoszą 52º szerokości geograficznej północnej oraz 15º długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia geodezyjna rozpatrywanego obszaru wynosi ha, to jest 127 km², co stanowi 9,10 % powierzchni powiatu Ŝarskiego oraz 0,91 % powierzchni województwa lubuskiego. Według fizyczno geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Jasień umiejscowiona jest w następujących jednostkach: megaregion Europa Środkowa (3); prowincja NiŜ Środkowoeuropejski (31); podprowincja Niziny Sasko ŁuŜyckie (317) i Niziny Środkowopolskie (318); makroregion ObniŜenie DolnołuŜyckie (317.2), ObniŜenie Milicko Głogowskie (318.3) i Wał Trzebnicki (318.4); mezoregiony: Kotlina Zasiecka (317.23), ObniŜenie Nowosolskie (318.31) i Wzniesienia śarskie (318.41). Według J. Kondrackiego północno zachodnia część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie Kotliny Zasieckiej (ObniŜenie DolnołuŜyckie). Południowa część gminy naleŝy do mezoregionu Wzniesień śarskich (Wał Trzebnicki), w obrębie której wyróŝnia się tu mikroregion Wysoczyzny śarskiej, zaś wschodnia i północno wschodnia część gminy znajduje się w obrębie mezoregionu ObniŜenia Nowosolskiego (ObniŜenie Milicko Głogowskie). Granica pomiędzy Nizinami Sasko ŁuŜyckimi a Nizinami Środkowopolskimi przebiega na terenie gminy wzdłuŝ rzeki Lubszy. Wyszczególnione na terenie gminy Jasień mezoregiony graniczą bezpośrednio z: Wzniesieniami ŁuŜyckimi (317.4) i ObniŜeniem DolnołuŜyckim (317.2) od zachodu; Doliną Dolnej Nysy ŁuŜyckiej ( ) od północnego zachodu; Wzniesieniami Gubińskimi (317.71) i Doliną Dolnego Bobru (317.72) od północy; Wałem Zielonogórskim (315.74) od północnego wschodu; Pradoliną Głogowską (318.32) od wschodu; Wzgórzami Dalkowskimi (318.42) od południowego wschodu; Borami Dolnośląskimi (317.74) od południa; Wałem MuŜakowskim (317.46) od południowego zachodu.

10 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 10 Odległość z Jasienia do miasta powiatowego śary wynosi 16 km, zaś do stolicy województwa Zielonej Góry 45 km. Ponadto do: Poznania 180 km; Wrocławia 190 km; Świnoujścia 320 km; Krakowa 445 km; Gdańska 460 km; Warszawy 475 km. Ponadto odległość z Jasienia do najbliŝszych, większych drogowych przejść granicznych wynosi: Niemcy (Olszyna) 25 km; Czechy (Zawidów) 100 km; Słowacja (Zwardoń) 435 km; Rosja (Bezledy) 560 km; Białoruś (Terespol) 665 km; Ukraina (Korczowa) 705 km; Litwa (Ogrodniki) 725 km PołoŜenie administracyjne. Po wdroŝeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko wiejska Jasień wchodzi w skład województwa lubuskiego oraz powiatu Ŝarskiego. Graniczy z gminami: Lubsko od północy; Nowogród Bobrzański od północnego wschodu; śary gmina wiejska od południowego wschodu; Lipinki ŁuŜyckie od południa; Tuplice od zachodu. Gminnym centrum administracyjnym jest połoŝone w centralnej części gminy miasto Jasień. Ponadto w skład gminy wchodzi 17 sołectw. NaleŜą do nich: Bieszków, Bronice, Budziechów, Golin, Guzów, Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Jaryszów, Mirkowice, Lisia Góra, Lipsk śarski, Roztoki, Świbna, Wicina, Zabłocie i Zieleniec. Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości podstawowych (miasta i wsie bez przysiółków) na 100 km² powierzchni wynosi 14,17. Jest to wartość wyŝsza od wskaźnika charakteryzującego zarówno powiat Ŝarski (11,56) jak i całe województwo lubuskie (9,71). PołoŜenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory krajobrazowe oraz bezpośrednia bliskość do większych miast południowej części województwa lubuskiego (Zielona Góra, śagań, śary), przez które przebiegają waŝne szlaki transportowe i komunikacyjne.

11 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 11 RYCINA 1: Podział administracyjny województwa lubuskiego. Źródło reprodukcji: RYCINA 2: Podział administracyjny powiatu Ŝarskiego. Źródło reprodukcji:

12 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Klimat. Klimat gminy podobnie jak całej polski jest przejściowy, kontynentalno morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) gmina Jasień połoŝona jest na pograniczu 2 regionów klimatycznych: sudeckiego i śląsko wielkopolskiego. Region sudecki, a konkretnie jego podgórska część, charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych oraz słabym wpływem gór i wzniesień. Region śląsko wielkopolski charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych dla kraju, wiosna i lato są wczesne, długie i ciepłe, zima zaś krótka i łagodna. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina połoŝona jest na pograniczu regionów dolnośląskiego zachodniego i lubuskiego. Region dolnośląski zachodni, obejmujący zachodnią część Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego, na tle pozostałych regionów klimatycznych wyróŝnia się największą liczbą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z duŝym zachmurzeniem ogólnym nieba. Jest ich tutaj 51. Szczególnie często są notowane dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z duŝym zachmurzeniem, bez opadu, których jest 14. Region ten wyróŝnia ponadto względnie rzadsze występowanie dni z pogodą umiarkowanie mroźną. Jest ich w roku tylko 11, wśród nich z pogodą pochmurną tylko 4. Region lubuski obejmuje zasięgiem ziemię lubuską, sięgając po pojezierza Poznańskie i Leszczyńskie. Zarysowują się stosunkowo wyraźnie jego granice w części zachodniej, południowej i częściowo wschodniej. Mniej wyraźne granice klimatyczne oddzielają ten region od Kotliny Gorzowskiej. Region lubuski jest obszarem, na którym stosunkowo często mogą pojawić się dni z pogodą gorącą. Do względnie licznych, w porównaniu z innymi regionami kraju, naleŝą dni bardzo ciepłe z duŝym zachmurzeniem bez opadu. Średnio w roku notuje się około 5 dni z tą pogodą. Mniejszą zaś frekwencją niŝ w innych regionach klimatycznych odznaczają się dni z typami pogody przymrozkowej bardzo chłodnej (8 dni w roku) oraz przymrozkowej bardzo chłodnej bez opadu (18 dni w roku). Reprezentatywne dla gminy Jasień, ze względu na jej połoŝenie n.p.m., będą dane charakteryzujące klimatyczny region dolnośląski jako całość oraz dane przyporządkowane dla stacji Wrocław (region dolnośląski) i Zielona Góra (region lubuski). Według pomiarów średnia temperatura roczna z wielolecia wynosi około 8,2 ºC; stycznia (-1,9 ºC), a lipca 17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich, w których temperatura powietrza moŝe wynieść 0 ºC wynosi od 64 (Zielona Góra) do 86 (Wrocław), dni mroźnych z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest od 29 (Wrocław) do 36 (Zielona Góra), zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyŝej 0 ºC jest od 250 (Wrocław) do 265 (Zielona Góra). Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie ºC. TABELA 1: Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury przez określone progi termiczne we Wrocławiu. Wartości średnie za lata (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 1992). Pora roku Charakterystyka Czas trwania Data przejścia termiczna liczba dni Przedwiośnie 0 ºC < t 5 ºC II Wiosna 5 ºC < t 15 ºC III Lato t 15 ºC 93 1 VI Jesień 5 ºC < t 15 ºC 68 1 IX Przedzimie 0 ºC < t 5 ºC 57 8 XI Zima t 0 ºC XII Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

13 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 13 Z powyŝszej tabeli wynika, Ŝe okres kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 ºC wzwyŝ trwa tutaj przez około 226 dni, w tym powyŝej 15 ºC przez 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniŝej 5 ºC trwa 155 dni, w tym poniŝej 0 ºC przez 64 dni w roku. TABELA 2: Temperatura powietrza dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata (ºC). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław Średnie -1,9-0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 NajwyŜsze 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 NajniŜsze -9,7-12,0-1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1-6,5 Zielona Góra Średnie -1,8-0,9 2,6 7,5 12,6 16,7 17,8 17,3 13,7 8,9 3,8 0,1 NajwyŜsze 4,0 3,8 6,2 10,8 15,3 19,2 20,1 19,9 17,1 11,7 7,6 3,9 NajniŜsze -9,2-10,5-1,5 4,6 10,3 14,6 15,0 15,0 11,1 6,0-0,1-7,1 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 3: Rozkład średnich temperatur powietrza dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata Temperatura Wartość w ºC Wrocław Zielona Góra Średnia roczna 8,2 8,2 Średnia stycznia -1,9-1,8 Średnia lipca 17,8 17,8 Średnia izoamplituda roczna 19,7 19,6 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Suma rocznego opadu wynosi od 591 mm (Zielona Góra) do 612 mm (Wrocław), w tym półrocza chłodnego (listopad kwiecień) od 221 mm (Wrocław) do 230 mm (Zielona Góra). Opady półrocza ciepłego (maj październik) osiągają od 361 mm (Zielona Góra) do 391 mm (Wrocław). Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieŝna utrzymuje się średnio przez dni. Jej grubość waha się w przedziale cm. Okres występowania pokrywy śnieŝnej przerywany jest częstymi odwilŝami. W tym czasie opad zimowy stanowi deszcz. TABELA 4: Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla Wrocławia i Zielonej Góry. Dane za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław (mm) Zielona Góra (mm) Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

14 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 14 TABELA 5: Średnie sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku dla Wrocławia i Zielonej Góry. Dane za lata Wyszczególnienie Wartość w mm Wrocław Zielona Góra Wiosna III V Lato VI VIII Jesień IX XI Zima XII II Półrocze letnie V X Półrocze zimowe XI IV Okres wegetacyjny IV IX Rok I XII Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 6: Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych z wielolecia na podstawie danych zawartych w Komentarzu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-7-C Jasień (Baczyńska, Gogołek, Kaniecki, 2006). Posterunek Sumy opadów miesięcznych w mm opadowy XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X N W S Nowogród Bobrzański (105 m n.p.m.). N rok normalny, W rok wilgotny, S rok suchy. RYCINA 3: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla regionu dolnośląskiego w latach ,0 mm ,0 10,0 5,0 0,0 stopnie C 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5,0 opady temperatura Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

15 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 15 TABELA 7: Liczba dni z opadem 0,1 mm i 10 mm dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław 0,1 mm mm 0,1 0,4 0,5 0,8 2,0 1,8 3,0 2,2 1,1 1,0 0,9 0,5 Zielona Góra 0,1 mm mm 0,5 0,5 0,8 0,8 1,8 2,0 2,2 2,2 1,1 1,0 0,7 0,8 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 8: Pokrywa śnieŝna we Wrocławiu i Zielonej Górze (Wrocław / Zielona Góra). Wartości średnie za lata Data pojawienia się pokrywy śnieŝnej Data zaniku pokrywy śnieŝnej średnia najwcześniej najpóźniej średnia najwcześniej najpóźniej 1 XII / 4 XII 30 X / 3 XI 15 I / 8 I 24 III / 27 III 15 II / 17 II 29 IV / 28 IV Rzeczywista liczba dni z pokrywą śnieŝną Potencjalna liczba dni z pokrywą śnieŝną średnia najwyŝsza najniŝsza średnia najwyŝsza najniŝsza 45 / / / / / / 57 Największa średnia miesięczna grubość pokrywy śnieŝnej (cm) XI XII I II III IV 3 / 10 8 / / / / 24 1 / 1 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Średnia liczba dni pogodnych, a więc dni w których średnia dobowa wielkość zachmurzenia ogólnego nieba była 20 %, wynosi w roku od 35,9 (Zielona Góra) do 40,5 (Wrocław), a liczba dni pochmurnych, a więc ze średnim dobowym zachmurzeniem ogólnym nieba 80 %, wynosi w roku od 117,9 (Wrocław) do 130,8 (Zielona Góra). TABELA 9: Liczba dni pogodnych i pochmurnych we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław Liczba dni pogodnych 2,2 2,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 4,5 5,3 4,6 1,5 2,3 Liczba dni pochmurnych 14,7 12,2 10,9 9,2 7,9 5,7 7,5 5,9 6,2 9,1 14,1 14,5 Zielona Góra Liczba dni pogodnych 2,3 2,1 3,6 3,2 3,5 2,7 3,3 3,6 5,0 3,7 1,1 1,8 Liczba dni pochmurnych 16,1 14,4 10,9 9,7 8,1 6,6 8,3 6,5 6,4 10,7 15,4 17,7 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

16 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 16 Mgła pojawia się średnio przez około 50 dni w roku, zaś mgła całodzienna od 2 (Wrocław) do 7 (Zielona Góra) dni w roku. Usłonecznienie wynosi w roku 1497 godzin (Wrocław), z czego w okresie wegetacyjnym 1086 godzin. Średnio dziennie usłonecznienie wynosi 4,1 godziny (Wrocław), najwięcej w czerwcu średnio dziennie 6,9 godziny, a najmniej w grudniu średnio dziennie 1,3 godziny. Dni z burzą jest przeciętnie około 20 w roku. Wilgotność względna powietrza wynosi rocznie średnio 78 %. TABELA 10: Liczba dni z mgłą całodzienną we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mgła całodzienna (Wrocław) 0,2 0,4 0,1 0,1 Mgła całodzienna (Zielona Góra) 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,5 2,6 1,8 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 11: Sumy dzienne usłonecznienia rzeczywistego we Wrocławiu. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godziny 1,4 2,3 3,5 4,8 6,3 6,9 6,3 6,2 5,0 3,4 1,6 1,3 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 12: Wilgotność względna powietrza we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata (%). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław (%) Zielona Góra (%) Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % częstości wiatru. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w okresie (T. Niedźwiedź, J. Paszyński, D. Czekierda, 1994) z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyŝej 15 m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 20 30, zaś średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość poniŝej 2m/s) wynosi około 60 % dni w roku. TABELA 13: Prędkość wiatru we Wrocławiu. Wartości średnie za lata (m/s). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Okres wegetacyjny jest jednym z dłuŝszych w Polsce i trwa średnio przez 226 dni (Wrocław), a okres gospodarczy przez 258 dni. Początek robót polnych przypada na trzecią dekadę marca. Reasumując, warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, aktywności produkcyjnych i usługowych oraz pozwalają na osiąganie wysokiego komfortu osiedlania.

17 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 17 TABELA 14: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim zachodnim. Wartości średnie za lata (I). Słoneczna Pochmurna Z duŝym Typy pogody zachmurzeniem bez opadu z opadem bez opadu z opadem bez opadu z opadem gorąca 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 Ciepła bardzo ciepła 13,1 0,6 35,4 21,5 4,7 10,4 umiarkowanie ciepła 10,1 0,3 47,5 29,0 13,6 37,5 chłodna 0,6 0,1 8,4 7,4 6,2 15,6 umiarkowanie chłodna 2,7 0,0 2,8 0,6 0,3 0,7 Przymrozkowa bardzo chłodna 3,8 0,1 12,2 7,0 4,6 10,1 umiarkowanie zimna 3,4 0,0 8,8 4,7 4,2 6,4 bardzo zimna 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 umiarkowanie mroźna 0,5 0,0 2,8 1,6 0,4 5,5 Mroźna dość mroźna 2,7 0,1 5,1 2,5 2,3 3,7 bardzo mroźna 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 Razem 38,2 1,2 124,1 74,7 36,3 39,4 198,8 126,3 Typy pogody temperatura powietrza: gorąca temperatura średnia dobowa >25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC bardzo ciepła temperatura średnia dobowa 15,1 25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie ciepła temperatura średnia dobowa 5,1 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie chłodna temperatura średnia dobowa >5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie zimna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo zimna temperatura średnia dobowa < 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie mroźna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC dość mroźna temperatura średnia dobowa od 5,1 do 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC bardzo mroźna temperatura średnia dobowa < 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC Typy pogody zachmurzenie ogólne nieba: słoneczna zachmurzenie średnie dobowe < lub = 20 % pochmurna zachmurzenie średnie dobowe od 21 % do 79 % z duŝym zachmurzeniem zachmurzenie średnie dobowe = lub >80 % Typy pogody opady atmosferyczne: bez opadu dobowa suma opadu <0,1 mm z opadem dobowa suma opadu = lub >0,1 mm Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

18 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 18 TABELA 15: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie lubuskim. Wartości średnie za lata (I). Słoneczna Pochmurna Z duŝym Typy pogody zachmurzeniem bez opadu z opadem bez opadu z opadem bez opadu z opadem gorąca 0,6 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 Ciepła bardzo ciepła 13,7 0,4 37,4 21,3 4,6 9,6 umiarkowanie ciepła 10,3 0,2 46,6 31,7 12,8 36,0 chłodna 0,6 0,0 7,6 8,3 6,2 16,8 umiarkowanie chłodna 1,5 0,0 1,6 0,4 0,2 0,5 Przymrozkowa bardzo chłodna 2,8 0,1 11,0 7,3 4,5 11,2 umiarkowanie zimna 3,1 0,1 8,5 5,1 4,2 6,7 bardzo zimna 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 umiarkowanie mroźna 0,6 0,0 3,6 2,1 0,5 5,9 Mroźna dość mroźna 2,7 0,1 5,2 2,7 2,4 3,1 bardzo mroźna 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 Razem 36,4 0,9 122,3 79,2 35,4 89,9 37,3 201,5 125,3 Typy pogody temperatura powietrza: gorąca temperatura średnia dobowa >25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC bardzo ciepła temperatura średnia dobowa 15,1 25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie ciepła temperatura średnia dobowa 5,1 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie chłodna temperatura średnia dobowa >5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie zimna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo zimna temperatura średnia dobowa < 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie mroźna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC dość mroźna temperatura średnia dobowa od 5,1 do 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC bardzo mroźna temperatura średnia dobowa < 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC Typy pogody zachmurzenie ogólne nieba: słoneczna zachmurzenie średnie dobowe < lub = 20 % pochmurna zachmurzenie średnie dobowe od 21 % do 79 % z duŝym zachmurzeniem zachmurzenie średnie dobowe = lub >80 % Typy pogody opady atmosferyczne: bez opadu dobowa suma opadu <0,1 mm z opadem dobowa suma opadu = lub >0,1 mm Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

19 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 19 TABELA 16: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim zachodnim. Wartości średnie za lata (II). Typy pogody (j.w.) Słoneczna Pochmurna Z duŝym Bez Z Razem zachmurzeniem opadu opadem gorąca 0,3 0,4 0,0 0,5 0,2 0,7 Ciepła bardzo ciepła 13,7 56,9 15,1 53,2 32,5 85,7 umiarkowanie ciepła 10,4 76,5 51,1 71,2 66,8 138,0 chłodna 0,7 15,8 21,8 15,2 23,1 38,3 umiarkowanie chłodna 2,7 3,4 1,0 5,8 1,3 7,1 Przymrozkowa bardzo chłodna 3,9 19,2 14,7 20,6 17,2 37,8 umiarkowanie zimna 3,4 13,5 10,6 16,4 11,1 27,5 bardzo zimna 0,5 0,4 0,1 0,9 0,1 1,0 umiarkowanie mroźna 0,5 4,4 5,9 3,7 7,1 10,8 Mroźna dość mroźna 2,8 7,6 6,0 10,1 6,3 16,4 bardzo mroźna 0,5 0,7 0,0 1,0 0,2 1,2 Razem 39,4 198,8 126,3 198,6 165,9 365,0 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 17: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie lubuskim. Wartości średnie za lata (II). Typy pogody (j.w.) Słoneczna Pochmurna Z duŝym Bez Z Razem zachmurzeniem opadu opadem gorąca 0,6 0,6 0,0 1,0 0,2 1,2 Ciepła bardzo ciepła 14,1 58,7 14,2 55,7 31,3 87,0 umiarkowanie ciepła 10,5 78,3 48,8 69,7 67,9 137,6 chłodna 0,6 15,9 23,0 14,4 25,1 39,5 umiarkowanie chłodna 1,5 2,0 0,7 3,3 0,9 4,2 Przymrozkowa bardzo chłodna 2,9 18,3 15,7 18,3 18,6 36,9 umiarkowanie zimna 3,2 13,6 10,9 15,8 11,9 27,7 bardzo zimna 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 umiarkowanie mroźna 0,6 5,7 6,4 4,7 8,0 12,7 Mroźna dość mroźna 2,8 7,9 5,5 10,3 5,9 16,2 bardzo mroźna 0,3 0,4 0,0 0,6 0,1 0,7 Razem 37,3 201,5 125,3 194,1 170,0 365,0 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

20 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 20 Na terenie gminy moŝna wyróŝnić trzy strefy o zróŝnicowanych warunkach mikroklimatycznych, mających wpływ na osadnictwo: Strefa północna, dolinna obejmuje dno doliny rzeki Lubszy w rejonie Kotliny Zasieckiej oraz doliny ujściowych odcinków cieków uchodzących do Lubszy w rejonie ObniŜenia Nowosolskiego. Występują tu najmniej korzystne warunki do zabudowy. NiŜsza jest temperatura powietrza, lokalnie tworzą się zastoiska mas zimnego powietrza spływającego z wysoczyzn. Większa jest wilgotność powietrza, częstotliwość mgieł i radiacyjnych przymrozków. Dotyczy miejscowości: Jasień, Budziechów, Mirkowice i Wicina. Strefa południowa, wysoczyznowa obejmuje rejon Wzniesień śarskich w okolicach miejscowości: Bronice, Jaryszów, Jasionna, Jurzyn i Lipsk śarski. Wzniesione są one od 40 do 50 m ponad poziom doliny Lubszy. Jest to strefa o najkorzystniejszych warunkach termicznych i wilgotnościowych dla zabudowy z wyjątkiem stoków o ekspozycji północnej. Występuje tu korzystne nasłonecznienie, nie tworzą się zastoiska zimnych mas powietrza, mniej jest mgieł i przymrozków. Strefa centralna i wschodnia, przejściowa obejmuje obszary pomiędzy doliną Lubszy a Wzniesieniami śarskimi i dotyczy miejscowości: Bieszków, Golin, Guzów, Jabłoniec, Lisia Góra, Roztoki, Świbna, Zabłocie i Zieleniec. Występują tu pośrednie warunki do zabudowy zaleŝne od odległości od osi doliny, lokalnej konfiguracji rzeźby, wyniesienia ponad dno doliny Geologia Budowa geologiczna. Budowę geologiczną gminy Jasień przedstawiono na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsko nr 609 (Maćków, 2006) oraz Krzystkowice nr 610 (Lewczuk, 2006). Analizowany obszar leŝy w obrębie perykliny śar, zwanej równieŝ antyklinorium śar. Jednostka ta zbudowana jest z utworów permo mezozoicznych, które zalegają na starszych utworach zaburzonych w wyniku ruchów waryscyjskich. Utwory permo mezozoiczne perykliny śar przykryte są osadami kenozoicznymi. Utwory permu zaliczone do czerwonego spągowca występują na obszarze perykliny wyłącznie jako skały wylewne (melafiry i porfiry). Ich miąŝszość przekracza 120 m. Cechsztyn zbudowany jest z osadów węglanowych: anhydrytów, gipsów i soli wykształconych w czterech cyklotemach. Najstarszy cyklotem Werra tworzą: dolomity, wapienie, margle, gipsy, anhydryty i sole. Cyklotem Stassfurt reprezentują: anhydryty, dolomity wapienie, powyŝej których leŝą iłowce i anhydryty cyklotemu Leine oraz czerwonobrunatne iłowce cyklotemu Aller. Całkowita miąŝszość osadów cechsztynu dochodzi do 375 m. Trias reprezentują utwory pstrego piaskowca dolnego i środkowego. Pstry piaskowiec budują osady iłowcowo piaszczyste oraz wapienno dolomityczne. Podrzędnie występują iłowce i margle. Sumaryczna miąŝszość tych utworów wynosi 387,4 m. WyŜszych ogniw ery mezozoicznej to jest utworów jury i kredy na omawianym obszarze nie stwierdzono. Na zdenudowanym kompleksie paleozoiczno mezozoicznym leŝą niezgodnie osady trzeciorzędowe (paleogenu i neogenu). Najstarszymi utworami są paleogeńskie piaski, mułki i iły zaliczone do eocenu rozpoznane w otworze wiertniczym w Sieciejowie (na południe od wsi Lipsk śarski). Ich miąŝszość wynosi 19,6 m. Osady oligocenu budują osady lądowe i częściowo morskie naleŝące do serii lubuskiej. Na przewaŝającej części obszaru leŝą one bezpośrednio na utworach triasu. Największa ich miąŝszość występuje w obniŝeniach podłoŝa podkenozoicznego i wynosi maksymalnie 142 m. Sedymentacje oligoceńską rozpoczynają piaski, a niekiedy piaskowce z wkładkami mułków, którą kończy pokład węgla brunatnego zwany głogowskim. Jest to przewaŝnie pojedynczy pokład, a niekiedy grupa dwóch lub trzech pokładów o łącznej miąŝszości do 9,2 m. Do miocenu dolnego zaliczono serię

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Strona 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie LIPINKI ŁUŻYCKIE 2014 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 Zakres i cel opracowania... 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej w m. BRONICE i ZIELENIEC - ETAP I - BRONICE - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej w m. BRONICE i ZIELENIEC - ETAP I - BRONICE - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Cel badań, charakterystyka inwestycji 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań 4. PołoŜenie i morfologia terenu 5. Zarys budowy geologicznej 6. Charakterystyka warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Firma Usługowo-Handlowa "Per-fekt" Jakub DłuŜewski ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin, tel.063-2444679, NIP 665-273-02-65 Inwestor: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek woj. wielkopolskie NIP 668-122-41-74

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII.301.2014 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Załącznik 2 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Warszawa, luty 2009 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA Projektowana droga ekspresowa przebiega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy Czynniki kształtujące klimat Europy Cechy klimatu Europy położenie geograficzne kontynentu Zszerokością geograficzną związane jest nasłonecznienie powierzchni lądu, długość dnia i nocy, a pośrednio rozkład

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY

WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY dr ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa e-mail: zbigniew.nowicki@pgi.gov.pl Warszawa, od swojego powstania, wykorzystywała

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA 2016 2025 ZLECENIODAWCA: Gmina Dziadowa Kłoda Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Regionalizacja hydrogeologiczna 1. Podstawy podziału hydrogeologicznego kraju 2. Strefowość hydrogeologiczna 3. Istniejące

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza

W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza Małgorzata Woźnicka Warszawa, 12 kwietnia 2011 r. fot. E. Przytuła Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje zadania państwa na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNYCH KIELKART 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy boiska o sztucznej nawierzchni w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r.

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r. Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. 22 45 92 441, fax. 22 45 92 441 Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych na obszarze działania Oddziału Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych

Czerniakowska Bis Wody. WIR Biuro Studiów Ekologicznych Czerniakowska Bis Najwięcej obaw związanych z ochroną wód powierzchniowych budzi koncepcja odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z ulicy Czerniakowska Bis do jeziorka Czerniakowskiego. Jest to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Inwestor: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM ZABORSKA 2, OŚWIĘCIM. Zakres prac: OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

Inwestor: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM ZABORSKA 2, OŚWIĘCIM. Zakres prac: OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa Inwestor: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM ZABORSKA 2, 32

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIERZCHLAS

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIERZCHLAS STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Wierzchlas WIERZCHLAS 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 Zakres i cel opracowania... 6 Podstawa prawna.... 6 Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 W ZWIĄZKU PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN 1189F Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, marzec 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

geologiczną podłoża pod trzeciorzędowego (poniżej 300-350m), niewielkie wydajności, niekorzystną jakość wody (zasolenie i barwa) prowadzenie prac

geologiczną podłoża pod trzeciorzędowego (poniżej 300-350m), niewielkie wydajności, niekorzystną jakość wody (zasolenie i barwa) prowadzenie prac Streszczenie wykładu na temat prawdopodobnych skutków budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na wody podziemne w rejonie m. Poznań, Mosina, Czempiń, Gostyń, Krzywiń, Krobia, Miejska Górka, Topólka-Oczkowice,

Bardziej szczegółowo

miejscowość Starochęciny gmina Chęciny powiat kielecki województwo świętokrzyskie

miejscowość Starochęciny gmina Chęciny powiat kielecki województwo świętokrzyskie Wykonawca: B&G GEO Bartłomiej Grzesiński ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022 Kielce tel. 607-221-558 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA sprawdzająca warunki gruntowe posadowienie dla budynku w Starochęcinach na działce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Opracowali: Agata Misztal Jerzy Pepol ZLODOWACENIA W POLSCE Osady czwartorzędowe na Warmii i Mazurach osiągają najwyższe wartości miąższości

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09 INWESTOR URZĄD GMINY W JONKOWIE NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ SANITARNA OS. LEŚNE, MIŁE I PTASIE W GUTKOWIE RODZAJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNE BADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO AUTOR OPRACOWANIA DOKUMENTATOR

Bardziej szczegółowo

Pierwszy dzień wiosny i pory roku

Pierwszy dzień wiosny i pory roku Pierwszy dzień wiosny i pory roku W ostatnim czasie przygotowałem kilka skryptów GrADS, których zadaniem było obliczenie średnich wieloletnich wartości danego parametru. Głównie chodziło tu o średnie wieloletnie

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zachmurzenie w Polsce - Rodzaje chmur, stopień zachmurzenia, liczba dni pochmurnych i pogodnych -

Zachmurzenie w Polsce - Rodzaje chmur, stopień zachmurzenia, liczba dni pochmurnych i pogodnych - Zachmurzenie w Polsce - Rodzaje chmur, stopień zachmurzenia, liczba dni pochmurnych i pogodnych - Międzynarodowy atlas chmur na podstawie, którego nazywamy współcześnie rodzaje chmur wyróŝnia 10 podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOL 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, tel. (0-89) 542 70 86 10-456 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15, tel./fax (0-89) 539 18 93 tel. kom. (0-602) 73 11 92 NIP 739-106-09-48 REGON 004450600

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W LEGIONOWIE

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W LEGIONOWIE ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania Żubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 Egzemplarz elektroniczny UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ

Bardziej szczegółowo

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej mgr Grzegorz Ryżyński Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo