STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Jasieniu Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka JASIEŃ 2014

2 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 2 Współautorzy niniejszego dokumentu otrzymali od Urzędu Miejskiego w Jasieniu zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata W warunkach umowy wyraźnie zasygnalizowano między innymi, Ŝe Strategia Rozwoju Gminy Jasień ma być narzędziem i motorem przyszłych zmian oraz planowania przedsięwzięć, a takŝe określono partycypacyjną metodę tworzenia opracowania, jak równieŝ jego ogólną strukturę. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z tymi warunkami. Zasadniczo w planowaniu strategicznym wyróŝnia się upraszczając dwa podejścia: eksperckie oraz partycypacyjne. Pierwsze z nich polega na realizacji całości opracowania przez zewnętrznych ekspertów, co ma zapewnić obiektywizm, odpowiedni poziom fachowy oraz sprawność realizacji. Podejście eksperckie jest regułą w opracowaniach o specjalistycznym charakterze. W podejściu drugim w centrum stoi nie tyle sam dokument, ile proces jego tworzenia, który wyzwala społeczną energię i integruje społeczność wokół wspólnego dzieła. Ten aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia przekrojowych planów rozwoju na poziomie lokalnym, gdyŝ odzwierciedla uznaną w Unii Europejskiej zasadę pomocniczości, a więc decentralnego działania i rozwiązywania problemów na moŝliwie najniŝszym szczeblu. ZaangaŜowanie lokalnej społeczności w powstawanie strategicznych planów rozwoju prowadzi do istotnych zmian w funkcjonowaniu organizmów, jakimi są miasta czy gminy. Rodzi się poczucie identyfikacji lokalnych instytucji, zrzeszeń, firm i poszczególnych obywateli z celami rozwoju oraz motywacja do współudziału w realizacji zadań nakreślonych w Strategii. Odpowiedzialność za wszechstronny rozwój danego terenu podejmuje nie tylko administracja samorządowa, lecz równieŝ szerokie spektrum innych podmiotów, dzięki czemu wzrastają moŝliwości poprawy jakości Ŝycia. Wyzwalanie się nowych inicjatyw ma swoisty efekt łańcuchowy: społeczność, która sama potrafi zagospodarować własny potencjał rozwojowy swojego terenu, moŝe teŝ coraz skuteczniej zabiegać o pozyskanie wsparcia z zewnętrznych źródeł finansowania. Aby tak zarysowane efekty opracowania Strategii Rozwoju były moŝliwe, niezbędne jest, aby była ona autentycznie dziełem opiniotwórczych przedstawicieli lokalnej społeczności, zwanych zwyczajowo Liderami Lokalnymi bądź Zespołem Roboczym ds. Strategii Rozwoju. Rolą ekspertów zewnętrznych jest opracowanie tak zwanej diagnozy, a więc zebranie kompendium danych obrazujących stan istniejący, a następnie prowadzenie prac Zespołu Liderów, opracowanie i zapisanie wyników dyskusji, doradztwo z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Istotne treści strategii to jest: ocena silnych i słabych stron gminy, sformułowanie celów strategicznych i zadań prowadzących do ich realizacji, a takŝe zasad monitoringu realizacji Strategii, wypływają od Zespołu Liderów Lokalnych. Autorzy niniejszego dokumentu konsekwentnie postrzegali swą funkcję jako ekspertów zewnętrznych, respektując autorską rolę Zespołu Liderów i słuŝąc mu wszelkim wsparciem i pomocą, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. W części prac nad niniejszą Strategią Rozwoju (analiza SWOT, wizja) uczestniczyła takŝe grupa lokalnej młodzieŝy w wieku od 14 do 17 lat, reprezentowana przez uczniów miejscowego Gimnazjum oraz jego absolwentów, obecnie uczniów szkół średnich. śywimy nadzieję, Ŝe niniejsze opracowanie przyniesie nowe impulsy rozwoju Gminy Jasień i spełni oczekiwania, jakie z nim wiąŝą jego inicjatorzy. Tomasz Achremowicz Robert Boryczka

3 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 3 Metodologia przebiegu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Jasień: STRATEGICZNA POZYCJA GMINY ANALIZA SWOT DIAGNOZA WIZJA CELE STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WYKAZ KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI) MONITORING DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH (STRATEGIA ROZWOJU, WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA)

4 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 4 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY JASIEŃ UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE PołoŜenie geograficzne PołoŜenie administracyjne Klimat Geologia Budowa geologiczna ZłoŜa kopalin Perspektywy i prognozy występowania kopalin Geomorfologia Charakterystyka makroregionów i mezoregionów Rzeźba terenu Czynne procesy geomorfologiczne Hydrologia Wody podziemne Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Jednolite części wód podziemnych Wody powierzchniowe Charakterystyka hydrologiczna Gleby Roślinność Regionalizacja geobotaniczna Potencjalna roślinność naturalna Zbiorowiska roślinne Zbiorowiska leśne Zwierzęta Ochrona przyrody PołoŜenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie Obszar Chronionego Krajobrazu NATURA UŜytki ekologiczne Pomniki przyrody Ochrona gatunkowa fauny i flory Powiązania przyrodnicze elementy systemu ECONET PL i CORINE/NATURA ZałoŜenie parkowe Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie Obszary proponowane do objęcia ochroną Warunki podłoŝa budowlanego UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Historia i osadnictwo Zabytki Stanowiska archeologiczne Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie Strefy konserwatorskie STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA Struktura uŝytkowania gruntów Struktura własnościowa gruntów Struktura przestrzenna Struktura funkcjonalna SFERA SPOŁECZNA Demografia Podstawowe dane o ludności Struktura wieku mieszkańców Ruch naturalny i wędrówkowy ludności Rynek pracy

5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON Zatrudnienie Bezrobocie Bezrobocie w latach Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i staŝu pracy Ochrona zdrowia i opieka społeczna SłuŜba zdrowia Opieka społeczna Oświata i wychowanie Kultura Sport Gospodarka mieszkaniowa Zasoby mieszkaniowe Własność komunalna Standard mieszkań Budownictwo mieszkaniowe Bezpieczeństwo publiczne Policja StraŜ Miejska Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpowodziowa Administracja samorządowa Urząd Miejski Gremia samorządowe Współpraca krajowa i międzynarodowa Organizacje społeczne GOSPODARKA Rolnictwo UŜytkowanie gruntów w rolnictwie Charakterystyka gospodarstw rolnych Jakość gleb, uprawy i hodowla Rybactwo Leśnictwo Działalności produkcyjne Górnictwo i przetwórstwo kopalin Pozostałe działalności produkcyjne Usługi rynkowe Handel Gastronomia Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło Pośrednictwo finansowe Turystyka i rekreacja Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne Znakowane trasy turystyczne Baza noclegowa Potencjalne kierunki rozwoju turystyki INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Komunikacja Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Zaopatrzenie w wodę Kanalizacja Sieć gazowa Elektroenergetyka Elektroenergetyczna sieć przesyłowa Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna Alternatywne źródła energii Ciepłownictwo Telekomunikacja i łączność Gospodarka odpadami Melioracje i urządzenia wodne Melioracje Urządzenia wodne Cmentarze

6 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Obiekty obrony cywilnej i narodowej DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO STRATEGICZNA Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego Strategia Rozwoju Powiatu śarskiego Program Ochrony Środowiska Powiatu śarskiego Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Miejsko Wiejskiej Jasień Program Ochrony Środowiska dla ŁuŜyckiego Związku Gmin WNIOSKI CZĘŚĆ II. PROGRAM DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe Sfera społeczna Gospodarka Infrastruktura techniczna BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ Cel badania Metodologia badania Ankieta Dobór respondentów Wyniki badania społecznego ANALIZA SWOT ZałoŜenia metodologiczne Mocne strony Słabe strony Szanse ZagroŜenia WIZJA Idea tworzenia wizji Przebieg prac nad wizją etap I Przebieg prac nad wizją etap II Przebieg prac nad wizją etap III. Ostateczna wersja CELE STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE DOKUMENTACJA ZADAŃ STRATEGICZNYCH Cel strategiczny nr I modernizacja układu transportowego i komunikacyjnego Cel strategiczny nr II nowoczesne media Cel strategiczny nr III rozwój rynku pracy Cel strategiczny nr IV turystyka na bazie walorów kulturowych i przyrodniczych Cel strategiczny nr V jakość Ŝycia na miarę XXI wieku ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Potencjalne źródła finansowania Ogólne zasady doboru środków finansowych Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych Podstawowe źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Propozycje finansowania zadań strategicznych

7 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 7 9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ STRATEGICZNYCH REALIZACJA ZAŁOśEŃ STRATEGII ROZWOJU Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego Monitoring LITERATURA ZAŁĄCZNIKI

8 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 8 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY JASIEŃ

9 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 9 1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE PołoŜenie geograficzne. Gmina miejsko wiejska Jasień połoŝona jest w południowo zachodniej części województwa lubuskiego, na wysokości od 74 do 166 m n.p.m. NajwyŜej połoŝone rejony gminy znajdują się w jej południowo zachodniej części, z kulminacją wzniesienia Góry Owczej o wysokości 166,3 m n.p.m. na południe od wsi Bronice przy granicy z gminą Tuplice, zaś najniŝej usytuowany jest obszar połoŝony w północnej części gminy wzdłuŝ koryta rzeki Lubszy (74 m n.p.m.) przy granicy z gminą Lubsko. Współrzędne geograficzne wynoszą 52º szerokości geograficznej północnej oraz 15º długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia geodezyjna rozpatrywanego obszaru wynosi ha, to jest 127 km², co stanowi 9,10 % powierzchni powiatu Ŝarskiego oraz 0,91 % powierzchni województwa lubuskiego. Według fizyczno geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Jasień umiejscowiona jest w następujących jednostkach: megaregion Europa Środkowa (3); prowincja NiŜ Środkowoeuropejski (31); podprowincja Niziny Sasko ŁuŜyckie (317) i Niziny Środkowopolskie (318); makroregion ObniŜenie DolnołuŜyckie (317.2), ObniŜenie Milicko Głogowskie (318.3) i Wał Trzebnicki (318.4); mezoregiony: Kotlina Zasiecka (317.23), ObniŜenie Nowosolskie (318.31) i Wzniesienia śarskie (318.41). Według J. Kondrackiego północno zachodnia część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie Kotliny Zasieckiej (ObniŜenie DolnołuŜyckie). Południowa część gminy naleŝy do mezoregionu Wzniesień śarskich (Wał Trzebnicki), w obrębie której wyróŝnia się tu mikroregion Wysoczyzny śarskiej, zaś wschodnia i północno wschodnia część gminy znajduje się w obrębie mezoregionu ObniŜenia Nowosolskiego (ObniŜenie Milicko Głogowskie). Granica pomiędzy Nizinami Sasko ŁuŜyckimi a Nizinami Środkowopolskimi przebiega na terenie gminy wzdłuŝ rzeki Lubszy. Wyszczególnione na terenie gminy Jasień mezoregiony graniczą bezpośrednio z: Wzniesieniami ŁuŜyckimi (317.4) i ObniŜeniem DolnołuŜyckim (317.2) od zachodu; Doliną Dolnej Nysy ŁuŜyckiej ( ) od północnego zachodu; Wzniesieniami Gubińskimi (317.71) i Doliną Dolnego Bobru (317.72) od północy; Wałem Zielonogórskim (315.74) od północnego wschodu; Pradoliną Głogowską (318.32) od wschodu; Wzgórzami Dalkowskimi (318.42) od południowego wschodu; Borami Dolnośląskimi (317.74) od południa; Wałem MuŜakowskim (317.46) od południowego zachodu.

10 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 10 Odległość z Jasienia do miasta powiatowego śary wynosi 16 km, zaś do stolicy województwa Zielonej Góry 45 km. Ponadto do: Poznania 180 km; Wrocławia 190 km; Świnoujścia 320 km; Krakowa 445 km; Gdańska 460 km; Warszawy 475 km. Ponadto odległość z Jasienia do najbliŝszych, większych drogowych przejść granicznych wynosi: Niemcy (Olszyna) 25 km; Czechy (Zawidów) 100 km; Słowacja (Zwardoń) 435 km; Rosja (Bezledy) 560 km; Białoruś (Terespol) 665 km; Ukraina (Korczowa) 705 km; Litwa (Ogrodniki) 725 km PołoŜenie administracyjne. Po wdroŝeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko wiejska Jasień wchodzi w skład województwa lubuskiego oraz powiatu Ŝarskiego. Graniczy z gminami: Lubsko od północy; Nowogród Bobrzański od północnego wschodu; śary gmina wiejska od południowego wschodu; Lipinki ŁuŜyckie od południa; Tuplice od zachodu. Gminnym centrum administracyjnym jest połoŝone w centralnej części gminy miasto Jasień. Ponadto w skład gminy wchodzi 17 sołectw. NaleŜą do nich: Bieszków, Bronice, Budziechów, Golin, Guzów, Jabłoniec, Jasionna, Jurzyn, Jaryszów, Mirkowice, Lisia Góra, Lipsk śarski, Roztoki, Świbna, Wicina, Zabłocie i Zieleniec. Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości podstawowych (miasta i wsie bez przysiółków) na 100 km² powierzchni wynosi 14,17. Jest to wartość wyŝsza od wskaźnika charakteryzującego zarówno powiat Ŝarski (11,56) jak i całe województwo lubuskie (9,71). PołoŜenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory krajobrazowe oraz bezpośrednia bliskość do większych miast południowej części województwa lubuskiego (Zielona Góra, śagań, śary), przez które przebiegają waŝne szlaki transportowe i komunikacyjne.

11 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 11 RYCINA 1: Podział administracyjny województwa lubuskiego. Źródło reprodukcji: RYCINA 2: Podział administracyjny powiatu Ŝarskiego. Źródło reprodukcji:

12 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona Klimat. Klimat gminy podobnie jak całej polski jest przejściowy, kontynentalno morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) gmina Jasień połoŝona jest na pograniczu 2 regionów klimatycznych: sudeckiego i śląsko wielkopolskiego. Region sudecki, a konkretnie jego podgórska część, charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych oraz słabym wpływem gór i wzniesień. Region śląsko wielkopolski charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych dla kraju, wiosna i lato są wczesne, długie i ciepłe, zima zaś krótka i łagodna. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina połoŝona jest na pograniczu regionów dolnośląskiego zachodniego i lubuskiego. Region dolnośląski zachodni, obejmujący zachodnią część Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego, na tle pozostałych regionów klimatycznych wyróŝnia się największą liczbą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z duŝym zachmurzeniem ogólnym nieba. Jest ich tutaj 51. Szczególnie często są notowane dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z duŝym zachmurzeniem, bez opadu, których jest 14. Region ten wyróŝnia ponadto względnie rzadsze występowanie dni z pogodą umiarkowanie mroźną. Jest ich w roku tylko 11, wśród nich z pogodą pochmurną tylko 4. Region lubuski obejmuje zasięgiem ziemię lubuską, sięgając po pojezierza Poznańskie i Leszczyńskie. Zarysowują się stosunkowo wyraźnie jego granice w części zachodniej, południowej i częściowo wschodniej. Mniej wyraźne granice klimatyczne oddzielają ten region od Kotliny Gorzowskiej. Region lubuski jest obszarem, na którym stosunkowo często mogą pojawić się dni z pogodą gorącą. Do względnie licznych, w porównaniu z innymi regionami kraju, naleŝą dni bardzo ciepłe z duŝym zachmurzeniem bez opadu. Średnio w roku notuje się około 5 dni z tą pogodą. Mniejszą zaś frekwencją niŝ w innych regionach klimatycznych odznaczają się dni z typami pogody przymrozkowej bardzo chłodnej (8 dni w roku) oraz przymrozkowej bardzo chłodnej bez opadu (18 dni w roku). Reprezentatywne dla gminy Jasień, ze względu na jej połoŝenie n.p.m., będą dane charakteryzujące klimatyczny region dolnośląski jako całość oraz dane przyporządkowane dla stacji Wrocław (region dolnośląski) i Zielona Góra (region lubuski). Według pomiarów średnia temperatura roczna z wielolecia wynosi około 8,2 ºC; stycznia (-1,9 ºC), a lipca 17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich, w których temperatura powietrza moŝe wynieść 0 ºC wynosi od 64 (Zielona Góra) do 86 (Wrocław), dni mroźnych z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest od 29 (Wrocław) do 36 (Zielona Góra), zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną powyŝej 0 ºC jest od 250 (Wrocław) do 265 (Zielona Góra). Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie ºC. TABELA 1: Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej dobowej temperatury przez określone progi termiczne we Wrocławiu. Wartości średnie za lata (T. Niedźwiedź, D. Limanówka, 1992). Pora roku Charakterystyka Czas trwania Data przejścia termiczna liczba dni Przedwiośnie 0 ºC < t 5 ºC II Wiosna 5 ºC < t 15 ºC III Lato t 15 ºC 93 1 VI Jesień 5 ºC < t 15 ºC 68 1 IX Przedzimie 0 ºC < t 5 ºC 57 8 XI Zima t 0 ºC XII Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

13 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 13 Z powyŝszej tabeli wynika, Ŝe okres kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 ºC wzwyŝ trwa tutaj przez około 226 dni, w tym powyŝej 15 ºC przez 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniŝej 5 ºC trwa 155 dni, w tym poniŝej 0 ºC przez 64 dni w roku. TABELA 2: Temperatura powietrza dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata (ºC). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław Średnie -1,9-0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 NajwyŜsze 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 NajniŜsze -9,7-12,0-1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1-6,5 Zielona Góra Średnie -1,8-0,9 2,6 7,5 12,6 16,7 17,8 17,3 13,7 8,9 3,8 0,1 NajwyŜsze 4,0 3,8 6,2 10,8 15,3 19,2 20,1 19,9 17,1 11,7 7,6 3,9 NajniŜsze -9,2-10,5-1,5 4,6 10,3 14,6 15,0 15,0 11,1 6,0-0,1-7,1 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 3: Rozkład średnich temperatur powietrza dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata Temperatura Wartość w ºC Wrocław Zielona Góra Średnia roczna 8,2 8,2 Średnia stycznia -1,9-1,8 Średnia lipca 17,8 17,8 Średnia izoamplituda roczna 19,7 19,6 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Suma rocznego opadu wynosi od 591 mm (Zielona Góra) do 612 mm (Wrocław), w tym półrocza chłodnego (listopad kwiecień) od 221 mm (Wrocław) do 230 mm (Zielona Góra). Opady półrocza ciepłego (maj październik) osiągają od 361 mm (Zielona Góra) do 391 mm (Wrocław). Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieŝna utrzymuje się średnio przez dni. Jej grubość waha się w przedziale cm. Okres występowania pokrywy śnieŝnej przerywany jest częstymi odwilŝami. W tym czasie opad zimowy stanowi deszcz. TABELA 4: Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla Wrocławia i Zielonej Góry. Dane za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław (mm) Zielona Góra (mm) Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

14 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 14 TABELA 5: Średnie sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku dla Wrocławia i Zielonej Góry. Dane za lata Wyszczególnienie Wartość w mm Wrocław Zielona Góra Wiosna III V Lato VI VIII Jesień IX XI Zima XII II Półrocze letnie V X Półrocze zimowe XI IV Okres wegetacyjny IV IX Rok I XII Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 6: Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych z wielolecia na podstawie danych zawartych w Komentarzu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-7-C Jasień (Baczyńska, Gogołek, Kaniecki, 2006). Posterunek Sumy opadów miesięcznych w mm opadowy XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X N W S Nowogród Bobrzański (105 m n.p.m.). N rok normalny, W rok wilgotny, S rok suchy. RYCINA 3: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla regionu dolnośląskiego w latach ,0 mm ,0 10,0 5,0 0,0 stopnie C 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5,0 opady temperatura Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

15 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 15 TABELA 7: Liczba dni z opadem 0,1 mm i 10 mm dla Wrocławia i Zielonej Góry. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław 0,1 mm mm 0,1 0,4 0,5 0,8 2,0 1,8 3,0 2,2 1,1 1,0 0,9 0,5 Zielona Góra 0,1 mm mm 0,5 0,5 0,8 0,8 1,8 2,0 2,2 2,2 1,1 1,0 0,7 0,8 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 8: Pokrywa śnieŝna we Wrocławiu i Zielonej Górze (Wrocław / Zielona Góra). Wartości średnie za lata Data pojawienia się pokrywy śnieŝnej Data zaniku pokrywy śnieŝnej średnia najwcześniej najpóźniej średnia najwcześniej najpóźniej 1 XII / 4 XII 30 X / 3 XI 15 I / 8 I 24 III / 27 III 15 II / 17 II 29 IV / 28 IV Rzeczywista liczba dni z pokrywą śnieŝną Potencjalna liczba dni z pokrywą śnieŝną średnia najwyŝsza najniŝsza średnia najwyŝsza najniŝsza 45 / / / / / / 57 Największa średnia miesięczna grubość pokrywy śnieŝnej (cm) XI XII I II III IV 3 / 10 8 / / / / 24 1 / 1 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Średnia liczba dni pogodnych, a więc dni w których średnia dobowa wielkość zachmurzenia ogólnego nieba była 20 %, wynosi w roku od 35,9 (Zielona Góra) do 40,5 (Wrocław), a liczba dni pochmurnych, a więc ze średnim dobowym zachmurzeniem ogólnym nieba 80 %, wynosi w roku od 117,9 (Wrocław) do 130,8 (Zielona Góra). TABELA 9: Liczba dni pogodnych i pochmurnych we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław Liczba dni pogodnych 2,2 2,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 4,5 5,3 4,6 1,5 2,3 Liczba dni pochmurnych 14,7 12,2 10,9 9,2 7,9 5,7 7,5 5,9 6,2 9,1 14,1 14,5 Zielona Góra Liczba dni pogodnych 2,3 2,1 3,6 3,2 3,5 2,7 3,3 3,6 5,0 3,7 1,1 1,8 Liczba dni pochmurnych 16,1 14,4 10,9 9,7 8,1 6,6 8,3 6,5 6,4 10,7 15,4 17,7 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

16 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 16 Mgła pojawia się średnio przez około 50 dni w roku, zaś mgła całodzienna od 2 (Wrocław) do 7 (Zielona Góra) dni w roku. Usłonecznienie wynosi w roku 1497 godzin (Wrocław), z czego w okresie wegetacyjnym 1086 godzin. Średnio dziennie usłonecznienie wynosi 4,1 godziny (Wrocław), najwięcej w czerwcu średnio dziennie 6,9 godziny, a najmniej w grudniu średnio dziennie 1,3 godziny. Dni z burzą jest przeciętnie około 20 w roku. Wilgotność względna powietrza wynosi rocznie średnio 78 %. TABELA 10: Liczba dni z mgłą całodzienną we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mgła całodzienna (Wrocław) 0,2 0,4 0,1 0,1 Mgła całodzienna (Zielona Góra) 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,5 2,6 1,8 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 11: Sumy dzienne usłonecznienia rzeczywistego we Wrocławiu. Wartości średnie za lata Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godziny 1,4 2,3 3,5 4,8 6,3 6,9 6,3 6,2 5,0 3,4 1,6 1,3 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 12: Wilgotność względna powietrza we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wartości średnie za lata (%). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wrocław (%) Zielona Góra (%) Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % częstości wiatru. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w okresie (T. Niedźwiedź, J. Paszyński, D. Czekierda, 1994) z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyŝej 15 m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 20 30, zaś średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość poniŝej 2m/s) wynosi około 60 % dni w roku. TABELA 13: Prędkość wiatru we Wrocławiu. Wartości średnie za lata (m/s). Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa Okres wegetacyjny jest jednym z dłuŝszych w Polsce i trwa średnio przez 226 dni (Wrocław), a okres gospodarczy przez 258 dni. Początek robót polnych przypada na trzecią dekadę marca. Reasumując, warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, aktywności produkcyjnych i usługowych oraz pozwalają na osiąganie wysokiego komfortu osiedlania.

17 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 17 TABELA 14: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim zachodnim. Wartości średnie za lata (I). Słoneczna Pochmurna Z duŝym Typy pogody zachmurzeniem bez opadu z opadem bez opadu z opadem bez opadu z opadem gorąca 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 Ciepła bardzo ciepła 13,1 0,6 35,4 21,5 4,7 10,4 umiarkowanie ciepła 10,1 0,3 47,5 29,0 13,6 37,5 chłodna 0,6 0,1 8,4 7,4 6,2 15,6 umiarkowanie chłodna 2,7 0,0 2,8 0,6 0,3 0,7 Przymrozkowa bardzo chłodna 3,8 0,1 12,2 7,0 4,6 10,1 umiarkowanie zimna 3,4 0,0 8,8 4,7 4,2 6,4 bardzo zimna 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 umiarkowanie mroźna 0,5 0,0 2,8 1,6 0,4 5,5 Mroźna dość mroźna 2,7 0,1 5,1 2,5 2,3 3,7 bardzo mroźna 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 Razem 38,2 1,2 124,1 74,7 36,3 39,4 198,8 126,3 Typy pogody temperatura powietrza: gorąca temperatura średnia dobowa >25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC bardzo ciepła temperatura średnia dobowa 15,1 25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie ciepła temperatura średnia dobowa 5,1 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie chłodna temperatura średnia dobowa >5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie zimna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo zimna temperatura średnia dobowa < 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie mroźna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC dość mroźna temperatura średnia dobowa od 5,1 do 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC bardzo mroźna temperatura średnia dobowa < 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC Typy pogody zachmurzenie ogólne nieba: słoneczna zachmurzenie średnie dobowe < lub = 20 % pochmurna zachmurzenie średnie dobowe od 21 % do 79 % z duŝym zachmurzeniem zachmurzenie średnie dobowe = lub >80 % Typy pogody opady atmosferyczne: bez opadu dobowa suma opadu <0,1 mm z opadem dobowa suma opadu = lub >0,1 mm Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

18 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 18 TABELA 15: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie lubuskim. Wartości średnie za lata (I). Słoneczna Pochmurna Z duŝym Typy pogody zachmurzeniem bez opadu z opadem bez opadu z opadem bez opadu z opadem gorąca 0,6 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 Ciepła bardzo ciepła 13,7 0,4 37,4 21,3 4,6 9,6 umiarkowanie ciepła 10,3 0,2 46,6 31,7 12,8 36,0 chłodna 0,6 0,0 7,6 8,3 6,2 16,8 umiarkowanie chłodna 1,5 0,0 1,6 0,4 0,2 0,5 Przymrozkowa bardzo chłodna 2,8 0,1 11,0 7,3 4,5 11,2 umiarkowanie zimna 3,1 0,1 8,5 5,1 4,2 6,7 bardzo zimna 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 umiarkowanie mroźna 0,6 0,0 3,6 2,1 0,5 5,9 Mroźna dość mroźna 2,7 0,1 5,2 2,7 2,4 3,1 bardzo mroźna 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 Razem 36,4 0,9 122,3 79,2 35,4 89,9 37,3 201,5 125,3 Typy pogody temperatura powietrza: gorąca temperatura średnia dobowa >25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC bardzo ciepła temperatura średnia dobowa 15,1 25,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie ciepła temperatura średnia dobowa 5,1 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. >0,0 ºC umiarkowanie chłodna temperatura średnia dobowa >5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo chłodna temperatura średnia dobowa 0,1 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie zimna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC bardzo zimna temperatura średnia dobowa < 5,0 ºC, temperatura dobowa min. < lub = 0,0 ºC, max. >0,0 ºC umiarkowanie mroźna temperatura średnia dobowa od 0,0 do 5,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC dość mroźna temperatura średnia dobowa od 5,1 do 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC bardzo mroźna temperatura średnia dobowa < 15,0 ºC, temperatura dobowa min. i max. < lub = 0,0 ºC Typy pogody zachmurzenie ogólne nieba: słoneczna zachmurzenie średnie dobowe < lub = 20 % pochmurna zachmurzenie średnie dobowe od 21 % do 79 % z duŝym zachmurzeniem zachmurzenie średnie dobowe = lub >80 % Typy pogody opady atmosferyczne: bez opadu dobowa suma opadu <0,1 mm z opadem dobowa suma opadu = lub >0,1 mm Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

19 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 19 TABELA 16: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie dolnośląskim zachodnim. Wartości średnie za lata (II). Typy pogody (j.w.) Słoneczna Pochmurna Z duŝym Bez Z Razem zachmurzeniem opadu opadem gorąca 0,3 0,4 0,0 0,5 0,2 0,7 Ciepła bardzo ciepła 13,7 56,9 15,1 53,2 32,5 85,7 umiarkowanie ciepła 10,4 76,5 51,1 71,2 66,8 138,0 chłodna 0,7 15,8 21,8 15,2 23,1 38,3 umiarkowanie chłodna 2,7 3,4 1,0 5,8 1,3 7,1 Przymrozkowa bardzo chłodna 3,9 19,2 14,7 20,6 17,2 37,8 umiarkowanie zimna 3,4 13,5 10,6 16,4 11,1 27,5 bardzo zimna 0,5 0,4 0,1 0,9 0,1 1,0 umiarkowanie mroźna 0,5 4,4 5,9 3,7 7,1 10,8 Mroźna dość mroźna 2,8 7,6 6,0 10,1 6,3 16,4 bardzo mroźna 0,5 0,7 0,0 1,0 0,2 1,2 Razem 39,4 198,8 126,3 198,6 165,9 365,0 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa TABELA 17: Średnia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody w regionie lubuskim. Wartości średnie za lata (II). Typy pogody (j.w.) Słoneczna Pochmurna Z duŝym Bez Z Razem zachmurzeniem opadu opadem gorąca 0,6 0,6 0,0 1,0 0,2 1,2 Ciepła bardzo ciepła 14,1 58,7 14,2 55,7 31,3 87,0 umiarkowanie ciepła 10,5 78,3 48,8 69,7 67,9 137,6 chłodna 0,6 15,9 23,0 14,4 25,1 39,5 umiarkowanie chłodna 1,5 2,0 0,7 3,3 0,9 4,2 Przymrozkowa bardzo chłodna 2,9 18,3 15,7 18,3 18,6 36,9 umiarkowanie zimna 3,2 13,6 10,9 15,8 11,9 27,7 bardzo zimna 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 umiarkowanie mroźna 0,6 5,7 6,4 4,7 8,0 12,7 Mroźna dość mroźna 2,8 7,9 5,5 10,3 5,9 16,2 bardzo mroźna 0,3 0,4 0,0 0,6 0,1 0,7 Razem 37,3 201,5 125,3 194,1 170,0 365,0 Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

20 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA Strona 20 Na terenie gminy moŝna wyróŝnić trzy strefy o zróŝnicowanych warunkach mikroklimatycznych, mających wpływ na osadnictwo: Strefa północna, dolinna obejmuje dno doliny rzeki Lubszy w rejonie Kotliny Zasieckiej oraz doliny ujściowych odcinków cieków uchodzących do Lubszy w rejonie ObniŜenia Nowosolskiego. Występują tu najmniej korzystne warunki do zabudowy. NiŜsza jest temperatura powietrza, lokalnie tworzą się zastoiska mas zimnego powietrza spływającego z wysoczyzn. Większa jest wilgotność powietrza, częstotliwość mgieł i radiacyjnych przymrozków. Dotyczy miejscowości: Jasień, Budziechów, Mirkowice i Wicina. Strefa południowa, wysoczyznowa obejmuje rejon Wzniesień śarskich w okolicach miejscowości: Bronice, Jaryszów, Jasionna, Jurzyn i Lipsk śarski. Wzniesione są one od 40 do 50 m ponad poziom doliny Lubszy. Jest to strefa o najkorzystniejszych warunkach termicznych i wilgotnościowych dla zabudowy z wyjątkiem stoków o ekspozycji północnej. Występuje tu korzystne nasłonecznienie, nie tworzą się zastoiska zimnych mas powietrza, mniej jest mgieł i przymrozków. Strefa centralna i wschodnia, przejściowa obejmuje obszary pomiędzy doliną Lubszy a Wzniesieniami śarskimi i dotyczy miejscowości: Bieszków, Golin, Guzów, Jabłoniec, Lisia Góra, Roztoki, Świbna, Zabłocie i Zieleniec. Występują tu pośrednie warunki do zabudowy zaleŝne od odległości od osi doliny, lokalnej konfiguracji rzeźby, wyniesienia ponad dno doliny Geologia Budowa geologiczna. Budowę geologiczną gminy Jasień przedstawiono na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Lubsko nr 609 (Maćków, 2006) oraz Krzystkowice nr 610 (Lewczuk, 2006). Analizowany obszar leŝy w obrębie perykliny śar, zwanej równieŝ antyklinorium śar. Jednostka ta zbudowana jest z utworów permo mezozoicznych, które zalegają na starszych utworach zaburzonych w wyniku ruchów waryscyjskich. Utwory permo mezozoiczne perykliny śar przykryte są osadami kenozoicznymi. Utwory permu zaliczone do czerwonego spągowca występują na obszarze perykliny wyłącznie jako skały wylewne (melafiry i porfiry). Ich miąŝszość przekracza 120 m. Cechsztyn zbudowany jest z osadów węglanowych: anhydrytów, gipsów i soli wykształconych w czterech cyklotemach. Najstarszy cyklotem Werra tworzą: dolomity, wapienie, margle, gipsy, anhydryty i sole. Cyklotem Stassfurt reprezentują: anhydryty, dolomity wapienie, powyŝej których leŝą iłowce i anhydryty cyklotemu Leine oraz czerwonobrunatne iłowce cyklotemu Aller. Całkowita miąŝszość osadów cechsztynu dochodzi do 375 m. Trias reprezentują utwory pstrego piaskowca dolnego i środkowego. Pstry piaskowiec budują osady iłowcowo piaszczyste oraz wapienno dolomityczne. Podrzędnie występują iłowce i margle. Sumaryczna miąŝszość tych utworów wynosi 387,4 m. WyŜszych ogniw ery mezozoicznej to jest utworów jury i kredy na omawianym obszarze nie stwierdzono. Na zdenudowanym kompleksie paleozoiczno mezozoicznym leŝą niezgodnie osady trzeciorzędowe (paleogenu i neogenu). Najstarszymi utworami są paleogeńskie piaski, mułki i iły zaliczone do eocenu rozpoznane w otworze wiertniczym w Sieciejowie (na południe od wsi Lipsk śarski). Ich miąŝszość wynosi 19,6 m. Osady oligocenu budują osady lądowe i częściowo morskie naleŝące do serii lubuskiej. Na przewaŝającej części obszaru leŝą one bezpośrednio na utworach triasu. Największa ich miąŝszość występuje w obniŝeniach podłoŝa podkenozoicznego i wynosi maksymalnie 142 m. Sedymentacje oligoceńską rozpoczynają piaski, a niekiedy piaskowce z wkładkami mułków, którą kończy pokład węgla brunatnego zwany głogowskim. Jest to przewaŝnie pojedynczy pokład, a niekiedy grupa dwóch lub trzech pokładów o łącznej miąŝszości do 9,2 m. Do miocenu dolnego zaliczono serię

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Strona 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie LIPINKI ŁUŻYCKIE 2014 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 Zakres i cel opracowania... 6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

PROWINCJA HYDROGEOLOGICZNA NIZINNA; PASMA ZBIORNIKÓW CZWARTORZĘDOWYCH; SUBNIECKI; SUBZBIORNIKI

PROWINCJA HYDROGEOLOGICZNA NIZINNA; PASMA ZBIORNIKÓW CZWARTORZĘDOWYCH; SUBNIECKI; SUBZBIORNIKI Draft (nie do rozpowszechniania) PROWINCJA HYDROGEOLOGICZNA NIZINNA; PASMA ZBIORNIKÓW CZWARTORZĘDOWYCH; SUBNIECKI; SUBZBIORNIKI Cz. I : Pasma zbiorników czwartorzędowych. 1. Podstawa regionalizacji wg

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Cel badań, charakterystyka inwestycji 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań 4. Położenie, morfologia i zagospodarowanie terenu 5. Zarys budowy geologicznej 6. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH USŁUGI GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Tadeusz Mazur PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC Miejscowość: STARY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej w m. BRONICE i ZIELENIEC - ETAP I - BRONICE - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej w m. BRONICE i ZIELENIEC - ETAP I - BRONICE - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Cel badań, charakterystyka inwestycji 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań 4. PołoŜenie i morfologia terenu 5. Zarys budowy geologicznej 6. Charakterystyka warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Firma Usługowo-Handlowa "Per-fekt" Jakub DłuŜewski ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin, tel.063-2444679, NIP 665-273-02-65 Inwestor: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek woj. wielkopolskie NIP 668-122-41-74

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski. - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski.  - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7 Zlodowacenie Polski Ok. 1,5 mln lat temu w czwartorzędzie w epoce plejstocenu w Europie a także w Polsce panował bardzo zimny, surowy klimat. Były to doskonałe warunki do tworzenia i rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP. Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP. Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych. Zagadnienia osuwisk, powodzi i podtopieo zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne Zasoby

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII.301.2014 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA NAZWA ZADANIA: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Celestynów INWESTOR: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Naukowo

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Załącznik 2 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Warszawa, luty 2009 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA Projektowana droga ekspresowa przebiega

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb wstępnego rozpoznania warunków gruntowo wodnych w Olsztynie Track na dz. nr 13618/2 gmina: Olsztyn powiat: olsztyński województwo: warmińsko sko mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA 1. Uzupełnij tabelę: Nazwa wydmy Kształt wydmy Kierunek wiatru Klimat, w jakim powstała wydma Pokrycie wydmy roślinnością 2. Narysuj obok i nazwij formę, która powstanie w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy Czynniki kształtujące klimat Europy Cechy klimatu Europy położenie geograficzne kontynentu Zszerokością geograficzną związane jest nasłonecznienie powierzchni lądu, długość dnia i nocy, a pośrednio rozkład

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY

WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY WODY PODZIEMNE SZANSA DLA WARSZAWY dr ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa e-mail: zbigniew.nowicki@pgi.gov.pl Warszawa, od swojego powstania, wykorzystywała

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA NA LATA 2016 2025 ZLECENIODAWCA: Gmina Dziadowa Kłoda Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Regionalizacja hydrogeologiczna 1. Podstawy podziału hydrogeologicznego kraju 2. Strefowość hydrogeologiczna 3. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Studium ekofizjograficzne dla obszaru połoŝonego w rejonie Zakola Wawerskiego

Studium ekofizjograficzne dla obszaru połoŝonego w rejonie Zakola Wawerskiego Wraz z siecią dolinek smuŝnych pełnią one współcześnie funkcję koryta Wisły przy wyŝszych stanach wody. Starorzecza w strefie zawala, nie ulegają odświeŝaniu, ponadto znajdują się w strefie zabudowy (np.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: URZĄD GMINY JEDLIŃSK 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 tel./fax: 0-48 321-30-21 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oraz rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie LIPINKI ŁUŻYCKIE 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza

W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza W trosce o dostarczenie dobrej jakości wody dla ludności Mazowsza Małgorzata Woźnicka Warszawa, 12 kwietnia 2011 r. fot. E. Przytuła Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje zadania państwa na potrzeby

Bardziej szczegółowo