PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca: Urząd Gminy Pawłowiczki Opracowanie: mgr Robert Boryczka mgr Izabela Boczar REGIOPLAN sp. z o.o. ul. Wolbromska Wrocław tel. / fax

2 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 2 SPIS TREŚCI Część I : Charakterystyka stanu aktualnego 1 WSTĘP CEL OPRACOWANIA 7 2 WARUNKI NATURALNE Położenie geograficzne i administracyjne Klimat Geologia Morfologia Gleby Hydrologia Roślinność Zwierzęta 24 3 OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin Maciowakrze Elementy systemu ECONET PL Pomniki przyrody Rośliny i zwierzęta chronione Strefy ochronne Ochrona kulturowa 33 4 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO EKONOMICZNE Ludność Rynek pracy i zatrudnienie Gospodarka 52 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rozwój osadnictwa Struktura zagospodarowania terenu Tereny aktywności gospodarczych Infrastruktura techniczna 63

3 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 3 6 STAN ŚRODOWISKA I ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ Stan gleb Stan wód Stan czystości powietrza atmosferycznego Hałas Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną 81 7 DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO STRATEGICZNA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym 87 Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata

4 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 4 SPIS TREŚCI Część II : Program działań 1 KIERUNKI ROZWOJU GMINY PAWŁOWICZKI Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH Racjonalizacja użytkowania wody Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Ochrona gleb Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych Ochrona zasobów kopalin DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA Gospodarka wodna Ochrona powietrza Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Ochrona gleb i lasów Ochrona przyrody i bioróżnorodności EDUKACJA EKOLOGICZNA Podstawowe cele edukacji ekologicznej Program nauczania w szkolnictwie powszechnym Program działań w gminie Pawłowiczki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Mechanizmy finansowania ochrony środowiska Potencjalne źródła finansowania Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych 143

5 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 5 6 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Reorganizacja pracy Urzędu Gminy Monitoring HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Gospodarka wodna Ochrona powietrza Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Ochrona gleb i lasów Ochrona przyrody i bioróżnorodności 154 LITERATURA 157

6 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 6 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA STANU AKTUALNEGO

7 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 7 1. Wstęp cel opracowania. We wstępie do II polityki ekologicznej państwa czytamy między innymi, że przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem między innymi władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74). Zgodnie z artykułem 17 i 18 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia ) ustalono, że zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Programy te sporządzane będą, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata i zgodnie z art. 14 niniejszej ustawy powinny określać w szczególności: cele ekologiczne; priorytety ekologiczne; rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe. Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy ma sporządzać co 2 lata raporty, które będą przedstawiane odpowiednio: sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska powinny być zgodne z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 sierpnia 2001 roku II Polityką Ekologiczną Państwa oraz z opracowanymi w Ministerstwie Środowiska dokumentami: Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata i Polityką Ekologiczną Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Zgodnie z wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002 roku, programy gminne powinny składać się z dwóch części: zadań własnych (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy); zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw

8 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 8 oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego). Zadania własne powinny być ujęte w programie z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli ich realizacji to jest: opis przedsięwzięcia; terminy realizacji; instytucja odpowiedzialna; koszty; źródła finansowania. Natomiast zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy. Ponadto gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany między innymi z: wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska oraz lokalnym miejscowym planem (planami) zagospodarowania przestrzennego czy lokalnymi planami rozwoju np.: Strategią Rozwoju. Niniejszy Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowiczki składa się z 2 części: I Charakterystyka stanu aktualnego oraz II Program działań. Część I składa się z gruntownego opisu aktualnego stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego na terenie gminy Pawłowiczki i jest sformułowana w formie analizy bogatej literatury obejmującej obszar gminy. Część II zaś koncentruje się na właściwym dla programu ochrony środowiska wyborze zadań, które mają wypełnić działania gminy w zakresie jej polityki ekologicznej. Część II powstała na tak zwanej zasadzie partycypacyjnej i została wspólnie opracowana przez: zespół projektowy firmy REGIO- PLAN, pracowników Urzędu Gminy Pawłowiczki, regionalne instytucje związane z ochroną środowiska oraz grupę lokalnych autorytetów w dziedzinie ochrony środowiska.

9 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 9

10 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona Warunki naturalne Położenie geograficzne i administracyjne Położenie geograficzne. Gmina Pawłowiczki położona jest w południowo wschodniej części województwa opolskiego na wysokości od 188 do 295 m npm. Najniżej położony punkt w gminie zlokalizowany jest w północno zachodniej części gminy w rejonie wsi Naczęsławice w dolinie rzeki Straduni, natomiast najwyższy to wzniesienie w południowej części wsi Ucieszków. Współrzędne geograficzne wynoszą 50º szerokości geograficznej północnej oraz 18º długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 154 km², co stanowi 1,64 % powierzchni ogólnej województwa. Według fizyczno geograficznej regionalizacji Polski opracowanej przez J. Kondrackiego (1998) obszar gminy Pawłowiczki umiejscowiony jest w następujących jednostkach: megaregion Europa Środkowa (3); prowincja Niż Środkowoeuropejski (31); podprowincja Niziny Środkowopolskie (318); makroregion Nizina Śląska (318.5); mezoregion Płaskowyż Głubczycki (318.58). Z gminy Pawłowiczki do granicy z Republiką Czeską odległość wynosi 30 km, do granicy z Niemcami 400 km, do wschodniej granicy Polski 600 km, a do granicy północnej 700 km Położenie administracyjne. Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina Pawłowiczki należy do województwa opolskiego oraz powiatu ziemskiego Kędzierzyn Koźle. Powierzchnia gminy Pawłowiczki stanowi 24,64 % ogólnej powierzchni powiatu kędzierzyńsko kozielskiego. Graniczy z gminami: Reńska Wieś i Polska Cerekiew od wschodu; Baborów od południa; Głubczyce od południowego zachodu; Głogówek od północnego zachodu. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Pawłowiczki. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Kózki, Karchów Ligota Wielka, Maciowakrze, Milice, Mierzęcin, Naczęsławice. Ostrożnica. Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków i Urbanowice.

11 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona Klimat. Klimat rozpatrywanego terenu podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Kształtuje się on pod wpływem położenia geograficznego, rozmieszczenia wód, charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty roślinnej. Wg. E. Romera obszar gminy Pawłowiczki należy do typu klimatu "podgórskich Nizin i Kotlin" do krainy Górno - Śląskiej (Gliwickiej). Z kolei według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina Pawłowiczki leży w nadodrzańskim regionie pluwiotermicznym. Region, w obrębie którego znajduje się gmina Pawłowiczki, w zakresie stosunków termicznych należy do jednych z cieplejszych w Polsce. Według danych pochodzących ze stacji w Zakrzewie średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,0 ºC w południowej części terenu oraz 8,4 ºC w części północnej. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18 ºC, a najchłodniejszym styczeń -1,8 ºC. Izoamplituda roczna oscyluje w granicach 20 ºC. TABELA 1: Gmina Pawłowiczki rozkład średnich temperatur. Temperatura Wartość (ºC) Średnia roczna 8 Średnia stycznia - 2 Średnia lipca 18 Izoamplituda roczna 20 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki Ujemną średnią temperaturę notuje się tylko w miesiącu styczniu i lutym. Porównując wartości temperatury charakterystyczne dla jesieni i wiosny ocenia się, że porą cieplejszą jest jesień ze średnią temperaturą 9 ºC. Przedwiośnie jest wczesne, bo zaczyna się już 20 lutego i trwa krótko (30-40 dni). Po nim przychodzi wiosna około 25 marca, która trwa około 70 dni. Lato, jako termiczna pora roku, jest długie i cieple. Rozpoczyna się 1-5 czerwca, a kończy około 5 września. Zima z kolei jest krótka i trwa od około 20 grudnia do 20 lutego. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi od 650 mm na północy gminy, do 700 na jej południu. Największe opady notuje się w miesiącach letnich czerwcu, lipcu i sierpniu. Letnie deszcze charakteryzuje niekiedy gwałtowność w związku z czym często zdarzają się ulewy i burze. Minimalna ilość opadów przypada z kolei na luty.

12 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 12 TABELA 2: Gmina Pawłowiczki sumy opadów. Wyszczególnienie Wartość Suma roczna mm Suma półrocza chłodnego 300 mm Suma półrocza ciepłego mm Grubość pokrywy śnieżnej do 40 cm Ilość dni z pokrywą śnieżną dni Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki Z kolei największą wilgotność powietrza odnotowuje się w miesiącach późno jesiennych i zimowych (listopad i grudzień), które są powodem występowania gęstych mgieł (30 40 dni w roku). Na okres wegetacyjny przypada od % opadów rocznych. Na terenie gmin Pawłowiczki przeważają w ciągu roku wiatry południowe, południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Najrzadziej występują wiatry z kierunku wschodniego, południowo-wschodniego i północno-wschodniego. Najczęściej wystepują wiatry słabe o prędkościach od 0-2m/s i 2-5m/s. Ich wartość energetyczna jest bardzo mała. Bardzo często występują też cisze atmosferyczne, które odnotowuje się w około 15% dni w roku. Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. Dla dolin rzecznych typowe są wiatry inwersyjne, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków klimatu lokalnego. Okres wegetacyjny trwa 220 dni. Rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy w pierwszej dekadzie listopada. Jego średnia temperatura wynosi 14 ºC. Niekorzystny wpływ na inne czynniki klimatyczne dna dolin rzecznych mają także występujące tutaj płytkie poziomy wód gruntowych i lokalne podmokłości, wpływające znacznie na obniżenie średnich temperatur oraz większa wilgotność powierza. Charakterystyczna dla tych terenów stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, wydłużona częstotliwość występowania przymrozków przygruntowych, mgieł i zamgleń radiacyjnych, stwarza niekorzystne warunki klimatyczne dla zabudowy mieszkaniowej Geologia Budowa geologiczna. Budowa geologiczna obszaru ma istotne znaczenie dla warunków przyrodniczych panujących na tym terenie i możliwości jego zagospodarowania. Od charakterystyki litologicznej i geologicznej oraz aktywności ruchów tektonicznych zależny jest rozwój rzeźby powierzchni terenu, regionalnej specyfiki klimatu, a co za tym idzie również charakter przyrody żywej oraz sposób zasiedlenia i zagospodarowania terenu przez człowieka.

13 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 13 Teren gminy Pawłowiczki pod względem morfologicznym położony jest w obrębie obszaru jednostki zwanej Przedgórzem Sudeckim. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą morfologią, gdzie na skałach krystalicznych zalega dużej miąższości seria utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W budowie geologicznej biorą udział utwory: paleozoiczne dolnego karbonu; mezozoiczne triasu i kredy; trzeciorzędowe tortonu, sannatu i lokalnie pliocenu; czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie. Dolny Karbon wykształcony jest w facji kulmowej. Na terenie gminy Pawlowiczki nie został nawiercony, a w rejonie Kędzierzyna Koźla występuje na głębokości około 780 m ppt. Jest to seria skalna złożona z ciemnych łupków, piaskowców, szarogłazów i zlepieńców, w których ławice piaskowców, mułów i iłów. Miąższość tych osadów nie jest rozpoznana. Warstwa wykazuje zaburzenia tektoniczne. Osady mezozoiku występują na terenie gminy Pawłowiczki lokalnie. Reprezentowane są przez utwory triasu i kredy. Sugerować to może obecność wgłębnej linii tektonicznej, przebiegającej przez północną część gminy, pomiędzy Kędzierzynem Koźle, a Twardawą. Utwory triasu reprezentowane są przez ret. Wykształciły się w postaci wapieni, dolomitów i piaskowców. Zalegają na utworach dolnego karbonu na zróżnicowanej głębokości od około 550 m ppt. Udokumentowane zostały też osady górnej kredy. Występują one lokalnie w zagłębienia terenu w utworach kulmu. Na terenie gminy zalegają one głównie pod południowo wschodnią częścią obszaru gminy. Osady te reprezentowane są przez przepuszczalne utwory margli i wapieni (utwory wapniste, wapnisto ilaste i margliste). Wychodnie ich spotykamy na powierzchni terenu w rejonie wsi Milice, Jakubowice i Grudynia Wielka. W całej warstwie osadów mezozoiku występują zaburzenia tektoniczne. Trzeciorzęd, zalegający poniżej warstw czwartorzędowych na zróżnicowanej powierzchni kulmu (utworów karbonu), wyrównuje różnice wysokościowe. Dlatego też miąższość jego utworów waha się od 30 do 250 m (do 478 m ppt w rejonie Kędzierzyna Koźla i 590 m ppt. w rejonie Twardawy). Są to osady tortonu zarówno morskiego jak i lądowego pochodzenia, które zalegają na głębokości m ppt.. Należą one do serii utworów ilastych, które reprezentują iły margliste i iły szaro - brunatno oliwkowe z przewarstwieniami piaszczystymi i mułkowatymi w okolicach Gościęcina i Grodziska oraz wkładkami z wapieni i margli. Utwory sarmatu natomiast występują od głębokości około m ppt. W ich skład wchodzą utwory piaszczyste, pylaste i ilaste. W stropowej partii występują przeważnie nieprzepuszczalne iły, poniżej których na głębokości ok m zalega kompleks warstw ziarnistych, o różnym stopniu wysortowania ziaren. Są to zapylone piaski drobnoziarniste, piaski gruboziarniste i żwiry. Poniżej 88 m stwierdza się ponowne występowanie partii zwartych szarych iłów. Warstwa wodonośna o miąższości 15-30m, występuje na głębokości około m w warstwie piasków i żwirów. Jest ona zasilana w wodę z poziomu czwartorzędowego i tortońskiego. Zasilanie to jest ograni-

14 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 14 czone, gdyż poziom wodonośny jest dobrze izolowany utworami ilastymi znacznej miąższości. Utwory czwartorzędu to najważniejszy kompleks skał odsłaniający się na powierzchni prawie całego obszaru gminy (z wyjątkiem utworów kredy, występujących na linii Milice - Grudynia Wielka). Reprezentowane są przez utwory plejstocenu i holocenu. Są to utwory pochodzenia lodowcowego, wodno lodowcowego i eolicznego, głównie z okresu zlodowacenia środkowo polskiego. Duże rozprzestrzenienie mają również utwory zaliczane do zlodowacenia bałtyckiego, reprezentowane przez pokrywy lessowe Wysoczyzny Głubczyckiej. Miąższość utworów czwartorzędowych jest znaczna i zróżnicowana. Rośnie wraz z wysokością terenu od północnej części gminy, gdzie wynosi około 3m (rejon wsi Trawniki), ku południu, gdzie utwory te zalegają do głębokości około 115 m ppt (rejon Dobieszowa i Maciowakrzy). Jako najmłodsze występują tu utwory okresu dyluwialnego. Zlokalizowane zostały w obrębie wysoczyzny plejstoceńskiej w postaci gliny lessopodobnej. Lessy należą do typowych utworów Płaskowyżu Głubczyckiego. Występują powszechnie na całym obszarze gminy, z wyjątkiem gruntów wsi Urbanowice i Trawniki. Pokrywa lessowa ma zróżnicowaną, ale na ogół znaczną miąższość, która waha się od kilkudziesięciu centymetrów i dochodzi nawet do 15 m. Obszar makroporowatych gruntów lessowych i pyłowych generalnie posiada mało korzystne warunki geologiczno inżynierskie. Czwartorzędowe utwory plejstocenu, zalegające pod wierzchnią pokrywą lessową, wykształcone są w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych oraz piasków i mułków wodnolodowcowych. Gliny zwałowe występują w rejonie wsi Ligota Wielka, Ostrożnica. Maciowakrze oraz na linii Dobieszów - Pawłowiczki. Tworzą pokrywy o zmiennej miąższości, przeważnie około 1 m. Są to gliny pylaste lub piaszczyste, o barwie jasnobrązowej, a ich strop jest silnie zwietrzały i przemyty. Często przewarstwione są piaskami i żwirami. Tereny te charakteryzują się średnio korzystnymi warunkami geologiczno inżynierskimi. Piaski, żwiry, gliny i głazy lodowcowe natomiast zalegają w północno -wschodniej części obszaru gminy Pawłowiczki, na gruntach wsi Urbanowice i Trawniki. Stanowią utwory dość słabo wysortowane, o zabarwieniu szarawo - żółtawym. Często zawierają domieszką żwirów, układających się w postaci wkładek ławic lub soczew. Miąższość tych utworów jest bardzo zróżnicowana i waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Warunki geologiczno - inżynierskie są tutaj korzystne. Piaski i mułki wodno lodowcowe tworzą pokrywy terasy nadzalewowej dolin cieków wodnych. Najczęściej spotykamy je w sąsiedztwie doliny Potoku Cisek i jego bezimiennego dopływu (na gruntach wsi Maciowakrze, Dobrosławice, Radoszowy i Chrósty), Potoku Olsza (na gruntach wsi Dobieszów, Warmuntowice, Pawłowiczki), Potoku Ligockiego (na gruntach wsi Ucieszków i Przedborowice) oraz Potoku Jakubowickiego (na gruntach wsi Grudynia Wielka.). Charakteryzują się znaczną miąższością, naprzemianległymi warstwami drobnoziarnistych piasków, które tworzą korzystne warunki geologiczno inżynierskie.

15 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 15 Czwartorzędowe utwory holoceńskie w postaci piasków i żwirów rzecznych, a także mułów aluwialno-deluwialnych z domieszką części organicznych (osady denne dolin rzecznych) występują tylko w podłożu dolin cieków wodnych. Warunki geologiczno inżynierskie należy zaliczyć do niekorzystnych, ze względu na występowanie z reguły 1-2-metrowej warstwy na ogół plastycznych mad oraz wysokiego poziomu wód gruntowych. Holocen to okres dalszego lessowacenia pokryw glin lessowatych i jednoczesnego odsłaniania glin zwałowych plejstocenu, ciągnących się wzdłuż dolin cieków wodnych wschodniej części gminy Surowce mineralne Na terenie gminy nie ma udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Stwierdzono jednak sześć niewielkich wyrobisk eksploatacyjnych, głównie piasku. Niektóre z nich uruchamiane są okresowo na potrzeby miejscowej ludności i są użytkowane dla budownictwa lokalnego. Złoża pisaku zlokalizowane są: na północny wschód od zabudowy wsi Rzeczyca; na zachód od wsi Warmuntowice; na północ od wsi Ucieszków (przy drodze na Borzysławice x 2); na północ od wsi Mierzęcin; na południowy zachód od wsi Gościęcin. Wielkość zasobów w tych nieudokumentowanych złożach została oszacowana na: w rejonie Gościęcina piasek, m³ zasobów szacunkowych; w rejonie wsi Pawłowiczki piasek, m³; w rejonie wsi Ucieszków piasek i pospółka, m³ m³ W związku z nieznaczną eksploatacją surowców, ilość jak i powierzchnia obszarów zdegradowanych i przekształconych na skutek eksploatacji surowców naturalnych, na terenie gminy Pawłowiczki jest niewielka. Łącznie stwierdzono występowanie około sześciu wyrobisk poeksploatacyjnych, których powierzchnia ogółem jest mniejsza niż 5,0 ha Morfologia. Gmina Pawłowiczki leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych: Płaskowyżu Głubczyckiego i w mniejszym stopniu obniżeniu Kotliny Raciborskiej. Jednostki te mają zasadniczy wpływ na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy Powierzchnia terenu opada od strony południowej w kierunku północnym, ku dolinie rzeki Straduni. Maksymalne wzniesienie terenu znajduje się w południowej części wsi Ucieszków i wynosi 295 m npm, a najniżej położony jest teren doliny rzeki Straduni w rejonie wsi Naczęsławice, gdzie wysokość bezwzględna wynosi zaledwie 188 m npm. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi więc 107 m.

16 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 16 Kotlina Raciborska wznosi się na wysokości m npm. Jest równinną częścią gminy o mało urozmaiconej rzeźbie, obejmującą północny i północno wschodni obszar gminy. Nachylenia w przeważającej części terenu nie przekraczają tutaj 5', a tylko miejscami w dolinie Potoku Olszówka dochodzą do 10'. Przeważa tu rzeźba płaskorówninna, niskopagórkowata i niskofalista. W miarę przesuwania się na południe gminy na Płaskowyż Głubczycki, rzeźba staje się bogatsza i bardziej urozmaicona. Typową cechą tego terenu jest rozczłonkowanie wysoczyzny przez szereg dolin cieków wodnych oraz dolin suchych, wciętych głęboko w utwory lessowe. Wyraźnymi osiami obniżenia są doliny cieków wodnych, w tym szczególnie rzeki Straduni, Potoku Jakubowickiego, Potoku Ligockiego, Potoku Olszówka (olsza). Grabówki oraz Wrońskiej Wody. Przecinają one teren gminy generalnie w kierunku S - N i S - NE, a w stosunku do terenów przyległych znajdują się o m niżej. Doliny cieków wodnych są stosunkowo wąskie i o znacznym nachyleniu zboczy, przekraczającym nierzadko 10'. Obszar wznoszący się pomiędzy poszczególnymi dolinami to wysoczyzna, która w północnej części terenu gminy ma rzeźbę niskofalistą (grunty wsi Naczęsławice i Trawniki), a w środkowej falisto pagórkowatą (Kózki, Gościęcin, Borzysławice, Ucieszków, Pawłowiczki, Ostrożnica). Pagórki występujące w północnej i środkowej części gminy mają charakterystyczne dla obszarów lessowatych rozległe, płaskie, lekko zaokrąglone wierzchołki i łagodne zbocza, łatwe do uprawy. Dla południowo zachodniej i południowo wschodniej części gminy charakterystyczna jest zróżnicowana rzeźba wysokopagórkowata (wieś Milice, Jakubowice, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Radoszowy, Dobrosławice, Dobieszów i Maciowakrze oraz Chrósty). Na tych właśnie terenach głównie zachodzą współczesne procesy morfologiczne, polegające na erozji powierzchniowej (eolicznej i wodnej) oraz żłobinowej (pogłębianie dolin przez cieki wodne). Zjawisko to związane jest z dużą podatnością gleb lessowych na erozję, nawet przy niewielkim nachyleniu terenu. Program przeciwdziałania zjawisku erozji na terenie zespołu gmin południowowschodniej części województwa opolskiego przewiduje realizację pasów wiatrochronnych zgodnie opracowaniem sporządzonym dla Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Opolu przez Biuro Projektów Wodnych i Melioracji PRO-MEL Pasy wiatrochronne dla gmin Kietrz, Głubczyce, Brankę, Baborów i Pawłowiczki". Na terenie gminy Pawłowiczki program zapobieganiu erozji powietrzno - wodnej dotyczy tylko gruntów wsi Maciowakrze oraz Dobrosławice. Przewiduje się tutaj realizację pasów wiatrochronnych głównie wzdłuż dróg publicznych oraz dojazdowych do pół (bez względu na to czy teren położony jest na wierzchowinie czy w lokalnym zagłębieniu), co sugeruje głównie ochronę dróg przed skutkami erozji, a nie ochronę gruntów rolnych przed erozją powietrzno - wodną. Ze względu na położenie obu wsi w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejonu WRONIN - MA- CIOWAKRZE oraz skutków krajobrazowych realizacji pasów wiatrochronnych w proponowanym układzie, wymagana jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, przed podjęciem realizacji planowanego zamierzenia.

17 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona Gleby. Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. Zgodnie z powyższymi czynnikami gleby analizowanego terenu wykazują małe zróżnicowanie pod względem typologicznym. Wynika to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz warunków hydrologicznych. Zależność gleb od utworów geologicznych widoczny jest w podziale terenu, pokrywającym się z podziałem geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego eolicznego (wytworzone z lessów oraz z utworów lessowatych i pyłowych różnej genezy), wodnolodowcowego (wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) oraz organicznego. Gleby gminy Pawłowiczki reprezentowane są głównie przez następujące typy: gleby brunatne (właściwe i kwaśne); czarnoziemy; bielicowe; mady rzeczne. Gleby brunatne (właściwe i kwaśne) wytworzone zostały z lessów i utworów lessowatych. Dominują na terenie gminy zajmując około 64% użytków rolnych. Rozciągają się niemal na całej powierzchni gminy, z wyłączeniem dolin cieków rzecznych oraz pólnocno wschodniej części terenu. Są to tzw. gleby całkowite, wykazujące skład mechaniczny pyłowo ilasty i gliniasto pylasty. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością magazynowania wody. Reprezentują II, IIIa i IIIb klasę bonitacyjną, a zakwalifikowano je do pierwszego, pszennego bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej oraz do drugiego pszennego dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Kózki, gdzie występują na ponad 95% powierzchni użytków rolnych. Czarnoziemy są najczęściej zdegradowane i występują na 22% powierzchni użytków rolnych gminy. W porównaniu z glebami brunatnymi posiadają bardziej miąższy poziom orno próchniczny i wyższą zawartością próchnicy. Najczęściej spotyka się je na wierzchołkach pagórków Płaskowyżu Głubczyckiego. Reprezentują II i IIIa klasę bonitacyjną, a zakwalifikowane są do pierwszego pszennego bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi Gościęcin, Karchów, Borzysławice, Ucieszków oraz Ostrożnica. Gleby bielicowe występują tylko na 12 % powierzchni użytków rolnych gminy. Wytworzone przeważnie z glin, występują sporadycznie i w dużym rozproszeniu głów-

18 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 18 nie w północno wschodniej części gminy (wieś Urbanowice, Ligota Wielka, a także Gościęcin). Reprezentują IV klasę bonitacyjną. Mady rzeczne zajmujące zaledwie 1,5% użytków rolnych gminy występują tylko we współczesnej dolinie rzeki Straduni. Wytworzone są z osadów aluwialnych, których skład mechaniczny jest następujący: pyły ilaste, iły pylaste i gliny ciężkie pylaste. Charakteryzują się warstwową budową i znaczną zawartością substancji organicznej. Reprezentują głównie IV klasę bonitacyjną i zaliczane są do użytków zielonych. Na terenie gminy występują także gleby pochodzenia organicznego. Można je spotkać na gruntach wsi Kózki, Grodzisko i Naczęsławice. Są to gleby torfowe, murszowo torfowe oraz mułowo torfowe i torfowo mułowe. Zajmują one tylko 0,8 % powierzchni użytków rolnych gminy. Prawnej ochronie podlegają obecnie tylko gleby torfowe i murszowo torfowe, występujące na gruntach wsi Kózki. TABELA 3: Gmina Pawłowiczki powierzchnia gruntów ornych według klas bonitacyjnych. Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%) I 189 1,5 II ,8 III a ,5 III b ,7 IV a 569 4,5 IV b 88 0,7 V 39 0,3 VI 2 0,0 VI z - - Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki TABELA 4: Gmina Pawłowiczki powierzchnia użytków zielonych według klas bonitacyjnych. Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%) I 9 1,1 II ,8 III ,1 IV ,2 V 42 4,9 VI 8 0,9 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki Zarówno na gruntach ornych jak i użytkach zielonych przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych II, IIIa i IIIb. Stosunkowo wysoki udział wykazują też gleby I klasy bonitacyjnej. Te trzy klasy bonitacyjne występują na 93,4 % ogólnej powierzchni

19 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 19 użytków rolnych. Te klasy podlegają bezwzględnej ochronie. Niewielki udział w użytkach rolnych mają klasy V i VI. Stanowią one zaledwie 6,1 % powierzchni użytków rolnych Hydrologia Wody podziemne. Do wód podziemnych zalicza się wody występujące pod powierzchnią ziemi w wolnych przestrzeniach skał skorupy ziemskiej. Gromadząc się w różnych utworach wodonośnych tworzą poszczególne poziomy wód. Najbardziej wodonośnymi obszarami na terenie gminy Pawłowiczki jest północno wschodnia części obszaru gminy, gdyż udokumentowano tu występowanie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Na pozostałym obszarze wodonośność jest niska. Południowo zachodnia część obszaru gminy położona jest nawet w strefie deficytowych zasobów wód podziemnych. Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje natomiast na terenie całej gminy. Warstwę użytkową dla obszaru gminy stanowią więc głównie warstwy wodonośne czwartorzędu, ujmowane dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców i gospodarki. W utworach czwartorzędu warstwa wodonośna występuje powszechnie pod terenem całej gminy. Lokalnie w tych utworach spotykane są dwie warstwy wodonośne (pomijając poziom wód gruntowych). Pierwsza z nich występuje do głębokości 30 m ppt i osiąga wydajność m³/h. Generalnie jest ona dobrze chroniona przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi utworami nieprzepuszczalnymi ilastymi. Lokalnie warstwa izolacyjna nie ma odpowiedniej miąższości lub też w ogóle nie występuje. Druga warstwa wodonośna zalega przeważnie na głębokości m ppt, a wydajność jej jest mała i waha się od 5 30 m³/h. Ten poziom wodonośny jest dobrze chroniony przed przenikaniem zanieczyszczeń utworami nieprzepuszczalnymi iłami o znacznej miąższości. Nie wyklucza to jednak istnienia zagrożeń dla obu poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych. Dotychczasowe badania nad poziomami wodonośnymi czwartorzędu pozwalają stwierdzić, że oba poziomy pozostają lokalnie w kontakcie hydraulicznym między sobą oraz z warstwą wodonośną w utworach trzeciorzędu (sarmatu). Udokumentowane strefy kontaktów, umożliwiające przenikanie zanieczyszczeń, występują w rejonie wsi Naczęsławice - Mierzęcin - Gościęcin, Milice - Grudynia Wielka oraz Dobrosławice - Maciowakrze. Znaczna część obszaru gminy Pawłowiczki leży w południowo zachodniej części tzw. basenu sarmackiego, stanowiącego zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu. Zbiornik ten zaliczany jest

20 Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 20 do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka) i spełnia następujące warunki: wydajność potencjalna otworu studziennego > 70 m³/h; wydajność ujęcia > m³/h; przewodność > 10 m³/h; klasa wód I. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od miejscowości Biała na zachodzie, przez Kędzierzyn Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna Koźla, a przede wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i Zdzieszowic. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m ppt. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów pochodzących z triasu (zalegającą na głębokościach m ppt), warstwą wapieni i margli kredy (zalegającą do około 390 m ppt) oraz cienką warstwą iłów marglistych i piasków drobnych tortonu. Całą nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego sarmatu, o miąższości m w środkowej części basenu. Udokumentowana, południowa granica zasięgu tzw. basenu sarmackiego przechodzi przez gminę Pawłowiczki na wschód od wsi Trawniki przez Kolonię Gościęcin, na południe wsi Gościęcin przez Borzysławice, Ucieszków pomiędzy wsią Radoszowy i Chrósty do kolonii Wronina (gmina Polska Cerekiew). Teren gminy Pawłowiczki położony na północ i wschód od w/w granicy znajduje się w jego zasięgu, a więc istnieje potencjalna możliwość zaspokojenia pełnych potrzeb perspektywicznych tej części obszaru gminy wodą wysokiej jakości. Zasoby wód podziemnych tego poziomu znacznie przekraczają perspektywiczne zapotrzebowanie całego rejonu. Utrzymanie dobrej jakości wód tego poziomu wodonośnego gwarantuje dobra izolacja warstwami nieprzepuszczalnymi o znacznej miąższości. Zagrożenie dla czystości wód zbiornika stwarzają lokalne kontakty hydrauliczne z wyżej położonymi warstwami wodonośnymi czwartorzędu. Pod północno zachodnią częścią obszaru gminy Pawłowiczki (rejon wsi Grodzisko Naczęsławice) zalega niewielki zbiornik wód trzeciorzędowych o potencjalnej wydajności studni powyżej 70 m³/h. Głębokość zalegania warstwy wodonośnej waha się od m ppt. Wody tego zbiornika wykazują podwyższoną zawartość żelaza oraz manganu i wymagają uzdatniania. W utworach czwartorzędu występują również wody gruntowe. Poziom wód gruntowych wykazuje zależność od budowy geologicznej oraz rzeźby terenu. W gminie Pawłowiczki najpłytsze wody gruntowe występują w dolinach cieków wodnych w postaci wód aluwialnych, które zalegają na głębokości od 0,5 do 2 m ppt. W ich sąsiedztwie oraz na stokach dolin, poziom wód gruntowych podlega znacznym wahaniom, w zależności od stanu wody w cieku, i wynosi generalnie od 1 do 5 m ppt. Wysoki poziom wód gruntowych i towarzyszące im przeważnie niekorzystne warunki inżyniersko geologiczne wykluczają zabudowę tych terenów lub w istotny

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca: Urząd Gminy Pawłowiczki Opracowanie: mgr Robert Boryczka mgr Izabela Boczar REGIOPLAN sp.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Strona 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 2009 2012 ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Pawłowiczki Zespół projektowy: mgr Robert Boryczka Gmina Pawłowiczki Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Las w krajobrazie Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Gór Stołowych Od marca 2016r. Park Narodowy Gór Stołowych posługuje się nowym logotypem. Przedstawia on stylizowaną piaskowcową formę skalną oraz zarys Szczelińca Wielkiego - najwyższego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Wykonały Agata Badura Magda Polak

Wykonały Agata Badura Magda Polak Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla STRATEGII ROZWOJU GMINY PAWŁOWICZKI NA LATA 211-221 Pawłowiczki, 211 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Mapa glebowo - rolnicza

Mapa glebowo - rolnicza Mapa glebowo - rolnicza Informuje o właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu siedlisk rolniczych W zależności od celu opracowania i charakteru odbiorcy mapy sporządza się w różnych skalach Składa

Bardziej szczegółowo

Płazy i gady doliny Wisły

Płazy i gady doliny Wisły Cykl wykładów i wycieczek Świat zwierząt doliny Wisły Płazy i gady doliny Wisły Jerzy Romanowski Płaz Ziemno-wodny kręgowiec oddychający skrzelami, płucami i skórą, o nagiej skórze z gruczołami śluzowymi

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

Załączniki tekstowe 1. Zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody w latach

Załączniki tekstowe 1. Zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody w latach Spis treści 1. Wstęp.... 2 2. Charakterystyka terenu.... 2 3. Lokalizacja otworów obserwacyjnych.... 2 4. Analiza wyników pomiarów położenia zwierciadła wody.... 3 5. Wnioski i zalecenia.... 8 Załączniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ru 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Poniecice 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Ad3; Poniecice 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO 1. Nr ewidencyjny 2. Lokalizacja 4 2.1 Miejscowość 2.2 Właściciel terenu 2.3 Gmina 2.4 Powiat 2.5 Województwo 2.6 Oznaczenie mapy

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Cel badań, charakterystyka inwestycji 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań 4. Położenie, morfologia i zagospodarowanie terenu 5. Zarys budowy geologicznej 6. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WODNEGO LESSOWYCH OBSZARÓW ROLNICZYCH W MAŁOPOLSCE NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI SZRENIAWY

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WODNEGO LESSOWYCH OBSZARÓW ROLNICZYCH W MAŁOPOLSCE NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI SZRENIAWY 6. Konferencja Naukowa Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 27-28 listopada 2013 roku JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WODNEGO LESSOWYCH OBSZARÓW ROLNICZYCH W MAŁOPOLSCE NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI SZRENIAWY dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marian Harasimiuk dr Witold Wołoszyn UMCS, Lublin Gaz łupkowy problemy środowiskowe w warunkach lubelskich

prof. dr hab. Marian Harasimiuk dr Witold Wołoszyn UMCS, Lublin Gaz łupkowy problemy środowiskowe w warunkach lubelskich prof. dr hab. Marian Harasimiuk dr Witold Wołoszyn UMCS, Lublin Gaz łupkowy problemy środowiskowe w warunkach lubelskich Walory przyrodnicze Lubelszczyzny Walory środowiska geograficznego województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne mgr Katarzyna Zembaczyńska Wyniki inwentaryzacji fauny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Grupa liczba

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ky 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Owsiszcze 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3473Ab2 8. Kraina geograficzna: Płaskowyż

Bardziej szczegółowo

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Bohaterów Powstań Śląskich 9-00 Niemodlin Niemodlin, 7 czerwca 0 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentami planistycznymi dla obszaru Natura

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo