Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier"

Transkrypt

1

2 Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź

3 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Wydawnictwo GREEN, plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel , fax , ,

4 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I BARIERY INNOWACJI W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWYM Model innowacji Wysokie czy niskie technologie? W kierunku sieci Obszary szczególnej troski II 2.1 Współpraca, sieci, klastery. Podstawowe bariery Zarządzanie procesem innowacji. Słabe ogniwo Proinnowacyjna postawa. Rzadkie dobro Wieczny problem z barierami administracyjnymi INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Znaczenie przemysłu włókienniczo-odzieżowego w gospodarce regionu Dominacja przemysłu włókienniczo-odzieżowego w strukturze gospodarczej. Stan na 2003 r Przemysł włókienniczo-odzieżowy po 2003 r Przemysł włókienniczo-odzieżowy w rankingu innowacyjności III 2.1 Firmy aktywne innowacyjnie Nakłady na innowacje Porozumienia o współpracy Środki automatyzacji procesów produkcyjnych INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNYCH FIRM WŁÓKIENNICZO- ODZIEŻOWYCH W ZWIERCIADLE PROJEKTU LORIS TEX Cel i zakres badań prowadzonych w ramach projektu LORIS TEX Metodyka badań foresightu technologicznego przemysłu włókienniczo- -odzieżowego Znaczenie nowych technologii i okres realizacji Znaczenie nowych technologii dla rozwoju regionu Okres wdrożenia nowych technologii i organizacji do praktyki gospodarczej Ranking nowych technologii z uwagi na znaczenie i okres realizacji Bariery absorpcji wiedzy stanowiące o zdolności absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwie... 70

5 4 Bogdan Piasecki, Anna Rogut IV Bariery kwalifikacji i kompetencji pracowników Bariera braku koncepcji rozwojowych przedsiębiorstwa Bariera braku zasobów technicznych i kadrowych Czynniki zewnętrzne ograniczające lub wspierające absorpcję wiedzy w przedsiębiorstwie Dostęp do informacji i wyników badań placówek naukowych Dostęp do usług wspierających innowacyjne działania przedsiębiorstw Dostęp do technologii informatyczno-telekomunikacyjnych Dostęp do środków funduszy strukturalnych i możliwość wykorzystania ich na cele proinnowacyjne Działania proinnowacyjne administracji wspierających unowocześnienie produkcji i procesy zakładania nowych firm Kierunki transferu wiedzy Substytucja pracy żywej przez automatyzację w kontekście przemieszczania się masowej produkcji odzieży do krajów azjatyckich Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb odbiorcy INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNYCH FIRM WŁÓKIENNICZO- -ODZIEŻOWYCH Podsumowanie Kierunki wzrostu naukchłonności przemysłu włókienniczo-odzieżowego i obszary strategicznych badań naukowych System przepływu informacji i wiedzy pomiędzy nauką a gospodarką Zarządzanie procesem innowacji Rola przemysłu włókienniczo odzieżowego w strukturze gospodarczej Innowacyjność przedsiębiorstw włókienniczo odzieżowych w regionie łódzkim Znaczenie nowych technologii dla rozwoju regionu łódzkiego i czas realizacji w badaniach projektu LORIS TEX Bariery absorpcji wiedzy stanowiące o zdolności absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwie w badaniach projektu LORIS TEX Czynniki zewnętrzne ograniczające lub wspierające absorpcję wiedzy w przedsiębiorstwie w badaniach projektu LORIS TEX Niektóre kierunki wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w przemyśle w badaniach projektu LORIS TEX BIBLIOGRAFIA

6 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 5 WSTĘP W myśl diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Operacyjnym gospodarka województwa łódzkiego zdominowana przez przemysł lekki reprezentowała starą, mało rentowną dziedzinę gospodarczą. Przestarzały i zdekapitalizowany park maszynowy, niskie zatrudnienie i niska wydajność pracy sprawiały, iż wytwarzane w tym przemyśle z przerostami wyroby nie były konkurencyjne ani cenowo, ani jakościowo z produktami zagranicznymi. Spadek produkcji przy stałych kosztach wytwarzania spowodował utratę zdolności kredytowej, narastanie spirali zadłużeń, co wymusiło uruchomienie procesów restrukturyzacji: majątkowej, finansowej, produktowo-technologicznej i organizacyjnej oraz przekształcenia własnościowe. Proces głębokiej restrukturyzacji, któremu towarzyszyło rosnące bezrobocie trwał do końca dekady lat 90. Dzięki zaangażowaniu środków krajowych i przedakcesyjnych (PHARE STRUDER, PHARE SSG ) oraz funduszy strukturalnych, jak również prywatyzacji gospodarki, procesy recesji dało się przezwyciężyć. Zmniejszyła się ranga przemysłu lekkiego w województwie, choć nadal odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu rynku pracy (produkcja odzieży). Ta gałąź przemysłu poddana jest szczególnie ostrej konkurencji międzynarodowej głównie z rynków dalekowschodnich. Kontynuacja procesu restrukturyzacji technologicznej w tym przemyśle jest zatem nieodzowna, choć w ramach globalizacji gospodarki trudno zakładać, że sytuacja w tym sektorze jest stabilna (Urząd Marszałkowski w Łodzi, 2007, s. 18). O potrzebie opracowania operacyjnego programu restrukturyzacji przemysłu lekkiego mówi także Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego (Sejmik Województwa Łódzkiego, 2000). Wzrost poziomu innowacyjności przemysłu włókienniczo-odzieżowego jest również jednym z priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego, w części dotyczącej wzrostu innowacyjności technologicznej, produktowej i organizacyjnej tradycyjnych sektorów i przemysłów (Urząd Marszałkowski, 2004). Stąd narodził się pomysł projektu LORIS TEX, stawiającego sobie za cel przygotowanie rzetelnego gruntu pod szybką transformację regionalnego przemysłu włókienniczo-odzieżowego w nowoczesną, naukochłonną gałąź gospodarki będącą jedną z lokomotyw przyszłego rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Punktem wyjścia były założenia o potrzebie: oceny i diagnozy potrzeb innowacyjnych firm przemysłu włókienniczoodzieżowego dokonanej w ujęciu dynamicznym, uwzględniającym perspektywiczne trendy w rozwoju poszczególnych branż tego przemysłu w Polsce

7 6 Bogdan Piasecki, Anna Rogut i w świecie, technologiczne, organizacyjne i kwalifikacyjne tych firm. W oparciu o takie badania możliwe będzie opracowanie systemu (modelu współpracy) pozwalającego na efektywny przepływ informacji i wiedzy pomiędzy nauką a gospodarką; określenia i rozwinięcia koncepcji systemu komunikacji i współpracy między sferą badawczo-rozwojową, przemysłem i administracją, w celu stymulowania rozwoju przemysłu włókienniczo-odzieżowego i wzrostu konkurencyjności tego przemysłu i całego regionu; usprawnienia funkcjonowania otoczenia biznesu działającego na rzecz podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm włókienniczoodzieżowych, a zwłaszcza sektora MSP; usprawnienia systemu wprowadzania radykalnych innowacji i osiągnięcie przełomu technologicznego w przemyśle włókienniczo-odzieżowym, w tym także stopniowego przejścia od produkcji masowej niskiej jakości wyrobów do produkcji produktów wielofunkcyjnych, wysokiej jakości, przyjaznych dla człowieka i podatnych na utylizację po ich zużyciu. Rezultaty projektu zostały przedstawione w trzech kolejnych publikacjach. Pierwszą z nich stanowi ta książka, która w dalszej części koncentruje się na charakterystyce potrzeb innowacyjnych regionalnych firm włókienniczoodzieżowych i najważniejszych barier rozwojowych. Druga publikacja poświęcona jest opisowi regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego pracującego na rzecz regionalnego przemysłu włókienniczo-odzieżowego (Krucińska, 2007). Zakończeniem całości jest publikacja Barwy włókiennictwa, poświęcona propozycji kierunków wsparcia regionalnych firm włókienniczo-odzieżowych w ich transformacji w kierunku innowacyjności, konkurencyjności i naukochłonności.

8 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 7 CZĘŚĆ I BARIERY INNOWACJI W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWYM

9 8 Bogdan Piasecki, Anna Rogut

10 1. Model innowacji Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych Wysokie czy niskie technologie? Tradycyjnie przemysł włókienniczo-odzieżowy plasuje się wśród przemysłów niskich technologii 1. Wyjątek stanowi produkcja przędzy syntetycznej, klasyfikowana wśród przemysłów średnich wysokich technologii (OECD, 2002). Jednak w ostatnim okresie przemysł ten jest areną głębokich zmian technologicznych, rewolucjonizujących jego oblicze (Magazine on European Research, 2005). Stąd, w ocenie High Level Group for textiles and clothing 2 (2004), europejski przemysł włókienniczo-odzieżowy jest aktualnie światowym liderem w wykorzystaniu technologii, innowacji techniczno-technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza produkcji tkanin technicznych i wzornictwa odzieży (gdzie europejscy producenci utrzymują wiodącą pozycję w modzie w odniesieniu do wszystkich typów odzieży), a pomaga im w tym światowej klasy przemysł maszynowy zlokalizowany właśnie w Europie (tabela 1.1.). Notowany w poprzednich latach szybki wzrost wydajności oraz ekspansja eksportowa zwiększyły dochody firm, dając im większe możliwości inwestycji w wiedzę i nowe technologie. Efektem jest wzrost udziału europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego w produkcji wysoko innowacyjnych produktów, głównie w branżach, dla których szybko rosną rynki zbytu. Należą do nich np. włókna techniczne dla potrzeb transportu i budowy dróg, geotkaniny, tkaniny dla produkcji odzieży sportowej i ochronnej, włókna dla potrzeb chirurgii i medycyny itd. Nieco inaczej jest w produkcji odzieży, która wymaga znacznego udziału pracy żywej, dużo droższej w Europie niż poza nią. Stąd pilna potrzeba podnoszenia konkurencyjności europejskiego przemysłu odzieżowego poprzez (High Level Group, 2004): 1. Rozwój technologii produkcji odzieży. W produkcji odzieży nadal stosowane są na szeroką skalę maszyny do szycia. Operacja szycia jest pracochłonna i nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. To powoduje, że kraje dysponujące tanią siłą roboczą stanowią tak silną konkurencję zwłaszcza w produkcji szytej odzieży. Barierę stanowi tu brak innowacyjnych pro- 1 Tak jest w dotychczasowych klasyfikacjach dziedzinowych i produktowych, w których punktem wyjścia jest udział wydatków na badania i rozwój (B&R) w wartości produkcji sprzedanej. Więcej na temat metodologii OECD w Hatzichronoglou (1997). Inne podejścia do klasyfikacji przemysłów wysokich technologii [w:] Wojnicka i in. (2006). 2 Grupa ekspertów powołana do życia przez Komisję Europejską z początkiem 2004 r. w reakcji na raport: The future of the Textiles and Clothing Sector in the enlarged European Union. Celem grupy było zainicjowanie szerokiej debaty na temat działań wspomagających transformację europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego. Więcej na ten temat [w:] European Commission (2003a i 2003b).

11 10 Bogdan Piasecki, Anna Rogut cesów zmniejszających pracochłonność szycia. Konieczne są badania naukowe, które doprowadzą do wprowadzenia radykalnych innowacji, które z kolei spowodują zmiany w procesie szycia i umożliwią konkurencyjność firm europejskich. Tabela 1.1. Mocne i słabe strony przemysłu włókienniczo-odzieżowego Mocne strony Duży, stabilny sektor, zwłaszcza przemysł włókienniczy Rosnąca (do 23% w ciągu ostatnich 5 lat) wartość dodana na pracownika Bardzo widoczna obecność wielu małych, elastycznych firm Rozwój logistyki wykorzystującej powszechnie zaawansowane technologie, co skraca czas dostaw i zwiększa elastyczność zaopatrzenia i dostaw Reorganizacja dużych rynków rodząca nowe możliwości Potencjał eksportowy (UE jest drugim co do wielkości światowym eksporterem tekstyliów) Obiecujące nowe włókna, procesy, produkty włókienniczo-odzieżowe na etapie rozwoju Regionalna koncentracja wysokich kwalifikacji w zakresie wzornictwa, projektowania i technologii włókienniczych lecz Źródło: Na podstawie: Totterdill (2002), s. 73. Słabe strony Nadal relatywnie niska wartość dodana na pracownika Słabe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych blokuje szybką i efektywną komunikację Możliwości rynkowe mniejszych firm są ograniczane przez rosnące znaczenie dużych, międzynarodowych dystrybutorów opanowujących sprzedaż produktów markowych Logistyka zorientowana na masowe dostawy i stanie w obliczu konieczności dostosowania do wymogów masowej personalizacji i indywidualizacji Negatywny wizerunek ogranicza (w wielu regionach i branżach) możliwości rynkowe Nadal duża pracochłonność i wzrost zapotrzebowania na pracę w obszarach związanych z obsługą techniczną i zarządzaniem zmianami Ograniczone środki finansowe na B&R Wiele firm ma kłopoty z inwestowaniem we własną przyszłość Ograniczone wykorzystanie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzące do problemów z pozyskiwaniem nowych i utrzymaniem dotychczasowych pracowników Dominacja kobiet wśród zatrudnionych, przy jednoczesnym braku rozwiązań przyjaznych rodzinie Niski poziom wykształcenia, kształcenie i dokształcanie zorientowane na konkretne zadania, niedostatek wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowców

12 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych Rozwój wzornictwa, kreowanie mody, usługi dla indywidualnego klienta i innych działów przemysłu. Wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego, równoczesna realizacja indywidualnych zamówień, wirtualne projektowanie i tworzenie prototypów, a także rozwój różnych form współpracy w ramach łańcucha dostaw mogą przynieść korzyści związane z masową produkcją. Barierę w tym przypadku stanowi brak łatwo dostępnej i szeroko rozpowszechnionej informacji na temat produktów i technologii, które pozwoliłyby końcowemu odbiorcy produktów przemysłu włókienniczo-odzieżowego wybór projektów, tkanin i kolorów, a następnie szybką realizację zamówień opartych o europejskie projekty, przędzę i tkaniny. 3. Rozwój produkcji technicznych materiałów włókienniczych dla innowacyjnych zastosowań. Następuje stały wzrost produkcji włókien i tkanin technicznych o zastosowaniach innych niż tradycyjne. Europa może być liderem na tym polu. Odpowiednie regulacje prawne i standardy techniczne (porównywalne z tworzonymi dla przemysłu chemicznego i budownictwa) powinny umożliwić usunięcie przeszkód formalnych i stworzyć szanse wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego. 4. Wspieranie innowacji innych niż techniczne. Innowacje inne niż techniczne, np. w sferze organizacji i zarządzania, prowadzą również do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw włókienniczo-odzieżowych. Innowacje te powinny być zatem tak samo traktowane jak inwestycje w badania i rozwój w sferze techniki. Ich realizacja zwłaszcza w odniesieniu do MSP wymaga różnych form wsparcia. Działania w tym zakresie powinny być stymulowane za pomocą różnych środków wspierających, w tym finansowych, pożyczkami ze środków publicznych, mechanizmami gwarancyjnymi itd. 5. Umożliwienie udziału przemysłu włókienniczo-odzieżowego w publicznych programach badań i rozwoju oraz ułatwianie dostępu MSP do tych programów i inicjatyw. Dominująca rola MSP w przemyśle włókienniczoodzieżowym sprawia, że konieczne stało się ustalenie najwłaściwszych instrumentów wspierania, potrzeb aktualnych poziomów nakładów na badania i rozwój oraz na innowacje inne niż techniczne, a także ustalenie ich priorytetów. Chociaż widoczna jest stopniowa poprawa ogólnych warunków dostępu do funduszy Unii Europejskiej, w tym zmian w systemie preferencji i warunkach płatności, nadal barierę stanowi złożony system priorytetów programowych. Konieczny jest również bezpośredni udział interesariuszy w ustalaniu priorytetów i w procedurach wyboru projektu dla potrzeb MSP. 6. Unikanie fragmentarycznej działalności badawczej, tworzenie długofalowych wizji badań dla potrzeb przemysłu oraz rozwój struktur organizacyjnych dla innowacji. Konieczne jest usunięcie barier ograniczających rozwój współpracy przedsiębiorstw z instytutami naukowymi i uczelniami. oraz jest lepiej skoordynowane wykorzystanie istniejących już instytucji

13 12 Bogdan Piasecki, Anna Rogut i struktur. Powinno to umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału naukowego, uniknięcie fragmentaryzacji badań i budowę długofalowych wizji realizowania badań na potrzeby przemysłu. Takiemu celowi służyć mogą projekty foresightowe prace prowadzone w ramach projektu m.in. Europejska Platforma Technologiczna Przemysłu Włókienniczego itd. Działania te wytyczają kierunki transformacji europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego z pracochłonnego (w przypadku przemysłu włókienniczego z kapitałochłonnego) w naukochłonny (tabela 1.2). Tabela 1.2. Obszary wzrostu naukochłonności przemysłu włókienniczo-odzieżowego Produkty Procesy Organizacja Kompleksowe produkty i usługi Komplementarne produkty i usługi Inteligentne produkty Inteligentne materiały Wirtualne produkty Wirtualna rzeczywistość Rozszerzona rzeczywistość Spersonalizowane produkty (na miarę i zapotrzebowanie) Przepływ pracowników między firmami Wspólne opracowywanie technologii i metod rozwoju kompleksowych produktów i usług Wspólne zarządzanie cyklem życia produktu/usługi Płynny przepływ wiedzy i informacji wzdłuż całego łańcucha wartości i/lub w obrębie sieci firm Wiedzochłonność pracy Wirtualne procesy/symulacje (wirtualna produkcja) Integracja wirtualnych i fizycznych uczestników łańcucha wartości Środki produkcji i organizacja na zamówienie Źródło: na podstawie Euratex (2003), s. 17. Dynamiczne sieci firm Rozwój równoległych idei (nowe interfejsy: człowiektechnologia; technologie komputerowe wspomagające współpracę sieci firm) Zarządzanie wiedzą Mapy wiedzy i kompetencji Organizacje uczące się/ społeczności oparte na wiedzy Zintegrowane zarządzanie innowacją i jakością Mądre organizacje Sztuczna inteligencja Wirtualna integracja organizacji Wirtualne firmy Wirtualne centra innowacyjne Wirtualne miejsca pracy Spersonalizowane miejsca pracy Płynne zarządzanie informacją potrzebną do tworzenia zindywidualizowanych produktów

14 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 13 W tak zarysowane kierunki transformacji znakomicie wpisują się zapisy polskiej Strategii rozwoju przemysłu lekkiego, pokazujące obszary newralgiczne dla konkurencyjności firm i problemy, jakie w ramach każdego z nich pozostają do rozwiązania (tabela 1.3). Tabela 1.3. Kierunki podnoszenia konkurencyjności polskich firm włókienniczo-odzieżowych Przemysł włókienniczy Tkaniny odzieżowe Wyroby dziewiarskie Tkaniny dekoracyjne Tkaniny techniczne Przemysł odzieżowy Konfekcja Obszary newralgiczne dla konkurencyjności podwyższenie właściwości użytkowych zgodność ze światowymi tendencjami mody permanentne badania marketingowe określenie adresata wyrobów umacnianie pozycji wyrobów dziewiarskich rozszerzanie oferty asortymentowej rozszerzanie rynków zbytu rozwój produktów rozszerzanie rynków zbytu badania i rozwój głównie w asortymentach tzw. high-tech rozwój wyrobów specjalistycznych o zróżnicowanych parametrach użytkowych z przeznaczeniem do wyposażenia wnętrz, odzież ochronną, sportową i rekreacyjną oraz na cele sanitarno-medyczne wzrost produkcji wyrobów pod własną marką wzrost wykorzystania potencjału kadry inżynieryjno-technicznej i projektanckiej Źródło: Ministerstwo Gospodarki (2000). Problemy do rozwiązania krótkie serie produkcyjne różnorodność wyrobów elastyczność produkcji ochrona środowiska wykorzystywanie krajowej bazy surowcowej silna konkurencja ze strony importu wykorzystywanie krajowej bazy surowcowej duża elastyczność asortymentowa wykorzystywanie krajowej bazy surowcowej uwzględnienie potrzeb przemysłu budownictwa geotekstylia agrotekstylia wykorzystywanie krajowej bazy surowcowej rozwój współpracy z krajowym przemysłem włókienniczym wzrost wykorzystania tkanin rodzimej produkcji, spodziewany spadek przerobu uszlachetniającego.

15 14 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Rozwiązanie tych problemów wymaga przede wszystkim: rozwoju odpowiednich badań naukowych, uruchomienia bardziej efektywnego mechanizmu wdrażania rezultatów tych badań w firmach, nasyceniem firm włókienniczo-odzieżowych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 3, zmiany filozofii działania, wyrażającej się w udanej kombinacji takich elementów, jak wzrost konkurencyjności (np. szybszy cykl rozwoju produktu, wzrost wartości dodanej, personalizacja produktu itd.), wzrost sprawności (np. skuteczne partnerstwo z dostawcami, skrócenie czasu produkcji itd.), poprawa jakości (wdrożenie formalnych norm i procedur i zmiany w kulturze organizacyjnej), wzrost potencjału innowacyjnego (podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, zmiana organizacji pracy itd.), poprawa stosunków przemysłowych (efektywny dialog i koalicja na rzecz rozwoju, włączająca instytucje B&R i organizacje otoczenia biznesu). Jeśli chodzi o badania, to drogowskazem może być agenda badawcza zaproponowana przez Europejską Platformę Technologiczną 4 (tabela 1.4). Z gorszą sytuacją mamy do czynienia w obszarze komercjalizacji wyników badań, zwłaszcza że większość uczelni i część jednostek badawczo-rozwojowych to organizacje słabo przygotowane do transferu wiedzy i technologii i/lub samodzielnej komercjalizacji wyników badań. Taka diagnoza znajduje swoje potwierdzenie również na gruncie województwa łódzkiego, o czym świadczy m.in. bardzo niski udział projektów badawczych realizowanych na zlecenie przemysłu w ogólnej ilości projektów badawczych, słaba współpraca z inkubatorami, parkami technologicznymi, akceleratorami przy wdrażaniu nowych technologii itd. (Krucińska, 2007; Rogut, 2007). 3 Więcej na temat roli technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w kształtowaniu przewag konkurencyjnych [w:] Marshall, McKay (2001), Koellinger (2006). 4 Platforma powołana w 2004 r. w odpowiedzi na rekomendacje High Level Group for textiles and clothing. Całość rekomendacji [w:] European Commission (2004a i 2004b). Celem Platformy jest (i) inicjowanie i koordynowanie wspólnych badań obejmujących gospodarkę, naukę i administrację publiczną, mających na celu zdefiniowanie długookresowej wizji rozwoju europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego i odpowiadającego jej planu akcji; (ii) poprawę dostępności do zasobów niezbędnych do podnoszenia innowacyjności europejskich firm. Działalność Platformy opiera się na trzech filarach: (1) przejście od sprzedaży surowca (włókno, tkanina) do elastycznych, zaawansowanych technologicznie procesów; (2) tkaniny techniczne jako surowiec dla nowych sektorów i aplikacji; (3) koniec ery masowej produkcji i zwrot ku personalizacji, indywidualizacji, inteligentnej produkcji, logistyce i dystrybucji. Więcej na temat celów i zadań Europejskiej Platformy [w:] Euratex (2004).

16 Obszar Nowe, specjalistyczne włókna i kompozyty na bazie włókien Funkcjonalizacja materiałów włókienniczych i powiązanych procesów Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 15 Tabela 1.4 Kierunki strategicznych badań naukowych Kierunki badań 1 2 Biomateriały, biotechnologia i ekologiczna obróbka Nowe produkty włókiennicze dla lepszego ludzkiego funkcjonowania Nowe produkty włókiennicze stosowane w technice nowe włókna do wytwarzania innowacyjnych produktów do ochrony człowieka i poprawy jego bezpieczeństwa nowe włókna umożliwiające wytwarzanie produktów o lepszych właściwościach higienicznych, zdrowotnych i lepszym komforcie mocniejsze i bardziej efektywnie wytwarzane kompozyty poprawa zdolności do otrzymania włókien i produktów kompozytowych w odniesieniu do ich produkcji i zastosowania, oraz ograniczenie oddziaływania ich produkcji na środowisko włókna jako materiał do mikro- i nanotechnologii powierzchniowa modyfikacja włókien włókna do nowych produktów włókienniczych ułatwiających konserwację (czyszczenie, pranie) włókna jako nośnik do innowacyjnych systemów dostarczania (nośniki leków) poprawa metod produkcji włókien, włóknin i kompozytów nowe technologie umożliwiające nadawanie nowych właściwości funkcjonalnych wyrobom włókienniczym: - wzrost elastyczności i wydajności produkcji poprzez odpowiednie projektowanie produktu i materiałów - właściwości funkcyjne dla uzyskania materiałów wysoko sprawnościowych - ekologiczność procesów wykończalniczych biomateriały biotechnologie ekologiczna obróbka stymulacja procesów rekonwalescencji (implanty, inżynieria tkanek, pościel, rehabilitacja) zagwarantowanie bezpieczeństwa kontrola transportu strumienia ciepła i wilgoci kreowanie komfortu zapewnienie interaktywnych funkcji tekstyliów zapewnienie trwałości produktu osiągnięcie kontrolowanej biodegradowalności produktu przetwarzanie chemiczne w celu polepszenia wytrzymałości i trwałości produktów, wzbogacenia funkcjonalności, polepszenia relacji między masą a funkcjonalnością, uproszczenia użytkowania przykładowo poprzez wprowadzenie funkcji, np. samooczyszczania przetwarzanie chemiczne oraz związane z tym technologie w celu poprawienia funkcji antyalergicznych, antybakteryjnych, antypyłowych, ochrony przed roztoczami, filtracyjnych spadek energochłonności

17 16 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Inteligentne tekstylia i odzież* Indywidualizacja produktu w przemyśle włókienniczym i odzieżowym Nowe koncepcje projektowania i technologii Tabela 1.4 (cd.) 1 2 tempo, elastyczność i automatyzacja produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i funkcjonalności tekstylia dla transportu tekstylia dla konstrukcji budowlanych geotekstylia i agrotekstylia tekstylia dla środowiska tekstylia dla zastosowań w przemyśle i energetyce tekstylia dla wnętrz i mebli opakowania tekstylne wyroby medyczne, wyroby inteligentne w sporcie, wypoczynku, gwarantujące bezpieczeństwo w miejscu pracy, wojsku itd. oraz w innych obszarach (budownictwo, transport, rolnictwo, rozrywka, komputery itd.) materiały wysoko sprawnościowe czujniki włókniste polimery elektroprzewodzące i światłowody tekstylne systemy komunikacji bezprzewodowej elastyczne systemy produkcji na małą skalę technologie do bezpośredniej produkcji w środowisku 3D użycie wirtualnych wyrobów włókienniczych do symulacji przewidywanie zdolności produkcyjnej symulacja, optymalizacja, wzrost elastyczności, wirtualizacja procesu produkcji interfejs produkt-konsument (wirtualizacja) innowacyjne narzędzia służące rozwojowi projektów i produktów: - wizualizacja formy wyrobu i symulacji jego własności - symulacja procesu wdrażania prototypu do produkcji (szacowanie kosztów, wybór odpowiednich narzędzi i optymalnych sposobów przetwarzania) - symulacja zachowań produktu podczas jego użytkowania - wizualizacja i symulacja właściwości układów kompozytowych składających się z różnego rodzaju materiałów innowacyjne koncepcje organizacji i zarządzania procesem rozwoju projektów/produktów w przedsiębiorstwach i w sieci przedsiębiorstw: - współprojektowanie wyrobu z udziałem użytkownika - rozwój wysoce funkcjonalnych produktów tekstylnych - efektywny przepływ wiedzy wewnątrz sieci przedsiębiorstw nowe idee produktów: - konfiguracja sieci badawczych z zakresu przemysłu włókienniczo-odzieżowego, w celu uzyskania możliwości szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku - płynny przepływ informacji między szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i przemysłem - nowe modele kształcenia

18 Zintegrowane systemy zarządzania jakością i cyklem życia produktu Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 17 Tabela 1.4 (cd.) efektywna kampania reklamowa polepszająca wizerunek europejskiego przemysłu włókienniczo-odzieżowego oraz przyciągająca młode talenty do tego sektora koncepcje oraz narzędzia polepszające efektywność korzystania z wiedzy i ochrony własności intelektualnej wynikającej z pomysłowości i kreatywności: - oznaczanie, stwierdzanie oryginalności, określanie pochodzenia danego projektu, prototypu przechowywanie, wyszukiwanie, ponowne użycie istniejącej wiedzy, wzorów, projektów itd. w przedsiębiorstwach lub sieci przedsiębiorstw zintegrowane systemy zarządzania jakością: - określenie wymogów dotyczących testowania, certyfikacji i kontroli produktów włókienniczych - kontrola procesów produkcji (np. czujniki sensorowe badające na bieżąco poziom zanieczyszczenia powietrza, kontrola nanopowłok) - numeryczna symulacja procesów produkcyjnych i właściwości tekstyliów - akredytowane metody testowania włókien technicznych - nieniszczące metody testowania tekstyliów - rozwój metod monitorowania procesów ochrony i konserwacji tekstyliów gospodarka odpadami: - tworzenie tekstyliów łatwych do recyklingu (np. w obszarze przemysłu samochodowego i transportowego) ze szczególnym uwzględnieniem cyklów życia materiałów i możliwości ich ponownego wykorzystania - wprowadzenie polityki wytwarzania innowacyjnych produktów przy użyciu surowców wtórnych - technologiczne ulepszanie maszyn oraz sprzętów wykorzystywanych w procesie recyklingu tekstyliów - wprowadzenie polityki ekorównowagi poprzez rozwój energooszczędnych technologii nowych produktów - nowe technologie recyklingu wody i środków chemicznych w procesach wykończalniczych i konserwacji tekstyliów - rozwój technologii bezodpadowych * Wyroby inteligentne to wyroby, które posiadają zdolność dokonywania pomiaru w sposób aktywny bądź pasywny, zmieniają swoje właściwości pod wpływem działania bodźców zewnętrznych (z lub bez zastosowania elektroniki), spełniają funkcje elektroniczne. Źródło: Krucińska (2007). Nie najlepiej w firmach włókienniczo-odzieżowych przedstawia się także intensywność wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (e-business watch, 2004). I chodzi przede wszystkim o tzw.

19 18 Bogdan Piasecki, Anna Rogut zaawansowane technologie produkcji, obejmujące zintegrowane systemy sprzętu i oprogramowania 5, umożliwiające efektywne przełamywanie słabości i budowanie trwałych przewag konkurencyjnych, wzrost elastyczności działania przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i ryzyka działalności, kompensatę braków kompetencyjnych, zmianę wizerunku firmy itd. Na poziomie operacyjnym gwarantują zaś, nawet mniejszym firmom, osiąganie korzyści skali i zróżnicowania struktury produktów 6 (Dodgson i in., 2002). Jednak w mniejszych firmach ich wdrożenie napotyka na szereg barier, które można zaklasyfikować do jednej z czterech kategorii (Perogianni, 2003; Walters i in., 2006): triady: komunikacja, koordynacja i zaangażowanie 7 ; przekonania: gotowość, satysfakcja, wiara w skuteczność i opłacalność; strategii: plany akcji, skuteczny zespół, profesjonalna pomoc we wdrożeniu, kalkulacja kosztów i integracja funkcji, kwalifikacji personelu: zrozumienie istoty biznesu, zrozumienie istoty technologii informacyjno-komunikacyjnych, jasność celów i oczekiwań wobec nich, niezbędny zakres kształcenia i dokształcania W kierunku sieci Efektem przeobrażeń technologicznych jest zmiana modelu innowacji w przemyśle włókienniczo-odzieżowym. W nowym kształcie staje się on bliższy potrzebom klienta (zarówno klienta z obszaru własnego łańcucha wartości, jak i z pokrewnych branż). W konsekwencji zmienia się układ czynników wpływających na efektywność procesu innowacji (rysunek 1.1), w tym treść i zakres działań kierowanych na rozwój nowych procesów i produktów oraz umiejętność wyszukiwania i zagospodarowywania nisz. 5 Np. wspomagane komputerowo technologie projektowania (CAD/CAM), komputerowe wspomaganie sterowania procesami technologicznymi (CAE), komputerowe wspomaganie produkcji (CAM) itd. 6 Zmiany w szerokości (różnicowanie poziome produktów, występujące przy wprowadzaniu wielu różnych produktów, także należących do różnych branż, odpowiadających zazwyczaj różnym potrzebom konsumentów) i głębokości produktu (wiele odmian danego rodzaju produktu, zaspokajających zróżnicowane preferencje konsumenta w danym typie potrzeb). 7 W oryginale triple C factors (Communication, Co-ordination, commitment).

20 Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych 19 Rysunek 1.1. Model czynników określających efektywność procesu innowacji w przemyśle włókienniczo-odzieżowym Skuteczność i efektywność procesu rozwoju produktu zależy od: Typu innowacji: zmiana perspektywy zmiana treści rozwoju produktu Procesy wewnątrzfirmowe: zintegrowana strategia rozwoju technicznotechnologicznego praca zespołowa technologie informacyjno-komunikacyjne kompetencje, wiedza i uczenie się w obrębie firmy/organizacji Procesy międzyfirmowe: współpraca z klientami i dostawcami sieci Źródło: Chronéer, Laurell-Stenlund (2006), s Znaczenia nabiera również specyfika procesu innowacji w przemyśle włókienniczo-odzieżowym 8 (i szerzej we wszystkich przemysłach procesowych 9 ) wynikająca z zaopatrzenia, organizacji procesu produkcji, długości łańcucha wartości i często obserwowanego braku przepływu informacji między poszczególnymi ogniwami, zwłaszcza między początkiem łańcucha i ostatecznym odbiorcą (tabela 1.5). 8 Więcej na ten temat [w:] Lager (2000). 9 Przemysły procesowe to przemysły wykorzystujące zmiany chemiczne w procesach produkcji. Należą do nich, obok przemysłu włókienniczo-odzieżowego, przemysł chemiczny, naftowy, węglowy, metalowy, drzewny, mineralny, produkcja papieru oraz wyrobów z papieru, działalność publikacyjna i poligraficzna oraz produkcja artykułów konsumpcyjnych, np. żywności, napojów, wyrobów tytoniowych.

Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo