REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje premie - edycja 2013, zwanym dalej Programem, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu. 2. Program organizowany jest w okresie od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 3. Organizatorem Programu jest firma Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, opłacony w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem. 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Programu. 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Celem Programu jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów nią objętych. 8. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu. 9. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Promocją (zwanym dalej Innymi Podmiotami ), w szczególności zasady udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zakupi Uczestnik zarówno w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu. 2 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; wydawca Karty Premiowej Sodexo typu VISA Electron. 2. Formularz Zgłoszeniowy - formularz służący do zgłoszenia się przez Uczestnika do Programu dostępny w formie papierowej w wybranych punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski oraz w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. Zgłoszenie Zakupu - formularz służący do zgłoszenia przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego, będący podstawą wypłaty premii na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, dostępny w formie papierowej w wybranych punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski oraz w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu. 4. Karta Premiowa Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydawana Uczestnikom Programu bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywane są Nagrody. 1

2 Wzór karty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zasady korzystania z karty określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Konto Uczestnika konto w serwisie kart Sodexo dedykowane Programowi dostępne pod adresem https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp, za pomocą którego Uczestnik może sprawdzić status, saldo i historię transakcji zrealizowanych za pomocą Karty. 6. Nagroda świadczenie pieniężne przekazywane w formie doładowania Karty, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., niezależny posiadacz Kart przedpłaconych. 8. Strona internetowa Programu strona 9. Zasilenie przekazanie na Kartę Premiową nagrody za udział w Programie zgodnie z warunkami opisanymi niniejszym Regulaminem. 3 ZASADY UCZESTNICTWA 1. Uczestnikami Programu, zwanymi w dalszej części Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osobowe spółki prawa handlowego i osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, posiadające autoryzację Immergas Polska Sp. z o.o w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 2. Uczestnikami Programu nie mogą być: a. bezpośredni Autoryzowani Partnerzy Handlowi Organizatora, przy czym za bezpośrednich partnerów handlowych uznaje się podmioty, które dokonują zakupu Produktów bezpośrednio u Organizatora oraz wszystkich partnerów grup zakupowych współpracujących z Organizatorem na bazie odrębnych umów handlowych; b. pracownicy Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyn. 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków: a. zakup produktu objętego Programem w okresie jej trwania b. zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego po pierwszym zakupie produktu promocyjnego i przesłanie zgłoszenia na adres Organizatora, ul. Dostawcza 3a, , Łódź w terminie 21 dni od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego obejmuje podanie przez Uczestnika następujących danych: a. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwę prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej, adres prowadzenia działalności, ewentualnie adres do korespondencji, numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres , b. w przypadku osobowych spółek prawa handlowego i osób prawnych nazwę osoby prawnej, adres jej siedziby, ewentualnie adres do korespondencji, numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres , jak również imię i nazwisko osoby upoważnionej przez ten podmiot do wykonywania czynności i składania oświadczeń związanych z udziałem tego podmiotu w Programie. c. numeru autoryzacji Immergas 2

3 d. wskazanie, że nagroda pieniężna będzie przysługiwała Uczestnikowi w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. 6. Formularz Zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w punktach sprzedaży bezpośrednich Autoryzowanych Partnerów Handlowych Organizatora lub u Przedstawicieli Handlowych Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne, błędne, niezgodne z prawdą lub nieprawidłowe wypełnione Formularze Zgłoszeniowe. Organizator ma prawo do niezaakceptowania Formularzy Zgłoszeniowych wypełnionych nieczytelne, błędnie, nie zawierających wszystkich danych, o których mowa powyżej. 8. W terminie do 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego, Organizator prześle pod wskazany przez Uczestnika w Formularzu adres do korespondencji przesyłkę, zawierającą Kartę Premiową Programu wraz z indywidualnym numerem NIK oraz kodem PIN do karty, oraz utworzy Konto Uczestnika na stronie https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp. 9. Z chwilą otrzymania karty Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o fakcie jej odebrania poprzez wysłanie maila na adres lub telefonicznie pod numerem Brak potwierdzenia otrzymania Karty skutkować będzie brakiem realizacji Zasilenia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 11. Rejestracja Uczestnika w Programie jest zakończona w momencie utworzenia przez Organizatora Konta i przesłania Karty oraz równoczesnym spełnieniu warunku opisanego w 3 pkt WARUNKI PROMOCJI 1. Nagrodą w Promocji jest nagroda pieniężna w postaci zasilenia Przedpłaconej Karty Premiowej Sodexo (zwanej dalej jako Karta Premiowa ), przyznawana za zakup następujących kotłów kondensacyjnych (zwanych dalej Produktami Promocyjnymi ) według następujących zasad: a. zakup kotła Victrix 26 KW premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN b. zakup kotła Victrix 24 KW X premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN c. zestaw kotła Victrix 24KW X z zasobnikiem wolnostojącym premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN d. zakup kotła Victrix Zeus Superior premiowany jest zasileniem Karty wysokości 400,00 PLN 2. W terminie 14 dni od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi za pomocą formularza Zgłoszenia Zakupu dostępnego na stronie internetowej Programu w strefie po zalogowaniu w dziale dotyczącym promocji, lub w wersji papierowej w punktach sprzedaży bezpośrednich Autoryzowanych Partnerów Handlowych Organizatora. 3. Prawidłowe wypełnienie formularza Zgłoszenia Zakupu obejmuje podanie przez Uczestnika następujących danych: a. nazwa działalności gospodarczej/nazwę osoby prawnej b. numer autoryzacji Immergas c. numer seryjny kotła d. model kotła e. data zakupu f. miejsce zakupu 3

4 g. numer faktury zakupu 4. W celu weryfikacji prawa do nagrody pieniężnej Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny, faktura VAT)w liczbie odpowiadającej ilości nr seryjnych podanych na zgłoszeniu. Takie żądanie może zostać przedstawione w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 14 dni od daty przedstawienia takiego żądania w formie scanu na adres lub pocztą na adres Organizatora: Immergas Polska sp. z o.o. ul. Dostawcza 3a, Łódź. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 5. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer seryjny, który może brać udział w Promocji tylko jeden raz. 6. Organizator wypłaci Uczestnikowi z tytułu wzięcia udziału w Programie nagrodę pieniężną w formie zasilenia Karty Premiowej Sodexo na przekazaną wcześniej Kartę Premiową Programu. 7. Zasilenie nastąpi przelewem na indywidualny rachunek karty do 10. dnia każdego miesiąca. 8. Po dokonaniu zasilenia do Uczestnika zostanie przesłany na numer podany w Formularzu Zgłoszeniowym SMS z informacją o zasileniu Karty w danym miesiącu. 9. Stan swojego Konta oraz wysokość ostatniej przelanej nagrody pieniężnej Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na Koncie Uczestnika. 10. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt związany z tą usługą ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 11. Przekazanie każdej kolejnej nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach Programu nastąpi w formie kolejnego zasilenia Karty Premiowej w kolejnym miesiącu po wypełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem. 12. Po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód zakupu celem późniejszej weryfikacji w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu Programu. 13. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego premie stanowią dla otrzymującego przychód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu we własnym zakresie. 14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 15. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli: a. Nie dopełni w terminie warunków niniejszego regulaminu, tzn. nie prześle w terminie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakupu produktu. b. Przesłany na żądanie Organizatora dowód zakupu Produktów Promocyjnych będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. c. Data zakupu Produktów Promocyjnych na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania sprzedaży promocyjnej. d. Na zgłoszeniu nie zostanie podany siedmiocyfrowy nr seryjny kotła lub też podany nr będzie błędny, lub też będzie to numer, który już wziął udział w Promocji. 16. Organizator stwierdzając którąkolwiek z nieprawidłowości określonych w 4 pkt. 15 ma obowiązek w terminie 14 dni od doręczenia przez Uczestnika dokumentów poinformować Uczestnika (w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) o wykrytych nieprawidłowościach i odesłać dokumenty na adres zgodny z adresem podanym w Formularzu Zgłoszeniowym. 4

5 17. Organizator może wezwać Uczestnika (w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć poprawione dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 18. W przypadku dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego, gdy zakup w okresie trwania Programu był podstawą do wypłaty Nagrody, Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody przyznanej Uczestnikowi. 5 ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Karta Premiowa Sodexo identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). 2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Karty Premiowej Sodexo stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc na Infolinię Banku pod numerem lub infolinię programu pod nr telefonu celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Uczestnik zgłasza do jej wydawcy. 5. Koszt związany z wydaniem nowej karty ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Organizator informuje, iż Karta na okaziciela jest produktem obarczonym ryzykiem wykorzystania jej do działań przestępczych, jako anonimowy instrument umożliwiający realizację nielegalnych dochodów i w związku z tym nie powinna być przekazywana osobom przypadkowym. 6 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 31 dni po zakończeniu trwania Programu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu. 5

6 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania promocji. Informacje o ewentualnych zmianach Organizator umieści na stronie internetowej oraz 5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Immergas Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144 poz 1204). Informacje handlowe mogą być przesyłane bezpośrednio przez Immergas lub podmioty działające na jego zlecenie. 6. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapis ten dotyczy również numeru faksu, jak i adresu poczty elektronicznej. 7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie. 8. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 6

7 Załącznik nr 1 WZÓR KARTY 7

8 Załącznik nr 2 REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PREMIOWEJ SODEXO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, formę i tryb świadczenia przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. usług polegających na udostępnianiu Klientom na ich zlecenie Kart w celu ich dalszego udostępniania Użytkownikom oraz prawa i obowiązki Klienta. 2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownik korzystał z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W związku z tym, że Karty wydawane są przez Bank na rzecz Sodexo na podstawie Umowy o wydanie Kart przedpłaconych zawartej między Bankiem a Sodexo, Sodexo jako posiadacz Kart zobowiązany jest do zapewnienia, że Karty są użytkowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tejże Umowy. W związku z tym, niniejszy Regulamin odwołuje się w zakresie w nim określonym do wynikających z Umowy między Bankiem a Sodexo praw i obowiązków Banku jako wydawcy Kart. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; Karta Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydana przez Bank, której posiadaczem jest Sodexo; Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.; Klient osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Sodexo Umowę o udostępnienie Kart; Indywidualny Limit Karty kwota ustalona, na zlecenie Klienta przez Sodexo, do której honorowane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty; Użytkownik osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty w ramach upoważnienia udzielonego przez Sodexo; System Visa międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa; Umowa Umowa między Sodexo a Klientem o udostępnienie Kart przez Sodexo na rzecz Klienta; Zastrzeżenie trwałe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty czasowe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Operacja dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek Karty: a) Operacja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach lub kasach dostawców usług płatniczych wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, b) Operacja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, c) Operacja zawierana na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Internet; Numer NIK przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, sześciocyfrowy, poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; Kod PIN przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, czterocyfrowy, poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Ubezpieczenie Ubezpieczenie NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Karta służy do dokonywania przy jej użyciu Operacji. 2. Kartą można dokonywać wypłat gotówki w bankomatach, o ile Klient uzgodnił z Sodexo taką możliwość dla danej Karty. 3. Właścicielem Karty jest Bank. Posiadaczem Karty jest Sodexo Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W 8

9 przypadku udostępnienia przez Klienta Karty Użytkownikowi, Klient jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Karty w imieniu i na rzecz Sodexo, obejmującego działanie w imieniu Klienta w zakresie składania reklamacji, zasilania Karty, jej Zastrzeżenia, skorzystania z Ubezpieczenia Użytkowników Karty na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego Regulaminu wraz z Kartą Użytkownikowi, a także do zobowiązania Użytkownika do korzystania z Karty wyłącznie zgodnie z Regulaminem. II. Wydawanie Karty 5 Podstawą udostępnienia możliwości korzystania z Karty jest zawarcie przez Sodexo Umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Karty Użytkownikom. 6 Klient jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Indywidualnego Limitu Karty określonego przez Sodexo w oparciu o odrębne pisemne porozumienie/zlecenie/zamówienie lub Umowę z Klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik nie będzie przekraczał Indywidualnego Limitu Karty. 7 Aktywacja Karty następuje wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego do Banku przez Sodexo. W tym celu Klient powinien złożyć Sodexo zlecenie aktywacji Karty na podstawie Umowy z Klientem/odrębnego pisemnego porozumienia/zlecenia lub zamówienia Karta powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Nie podpisana Karta jest nieważna. Klient jest zobowiązany poinstruować Użytkownika, że Użytkownik powinien podpisać Kartę. 3. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu nie podpisanej Karty. III. Użytkowanie Karty 9 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej Użytkownikiem. 2. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa, Bank powiadomi Sodexo, które następnie powiadomi Klienta i zgłosi żądanie Zastrzeżenia Karty. 4. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez placówkę handlowousługową z przyczyn niezależnych od Banku Operacje przy użyciu Karty realizowane są w Złotych Polskich (PLN). W przypadku realizacji Operacji poza granicami Polski, bądź też w walucie obcej, Bank przelicza kwotę wyrażoną w Walucie Rozliczeniowej (EUR) na Złote Polskie (PLN) po kursie sprzedaży dewiz, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Operacji. 2. Dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty jest ustalany indywidualnie przez Klienta i zgłaszany Sodexo przed dokonaniem zakupu Kart jednak nie może być on większy niż zł/dzień. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Użytkownika Karty o dostępnym limicie wypłat gotówkowych obowiązującym na Karcie. 3. Dzienny limit Operacji dokonanych przy użyciu Karty wynosi zł/dzień. 11 Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty, jako data upływu ważności Karty. Karta może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sodexo lub samego Użytkownika. IV. Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ją przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN. 2. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest również do: 9

10 - nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, - nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, - przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. 13 Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż: - dokonywanie Operacji, - zgłoszenie utraty Karty, - złożenie reklamacji W przypadku utraty Karty, Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi dzwoniąc pod numer (58) , celem jej Zastrzeżenia. Aby Zastrzec Kartę należy podać jej pełny numer oraz numer NIK. 2. Bank, Sodexo oraz Klient, a po udostępnieniu Kart Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za Operacje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku tzn. ustnego potwierdzenia Zastrzeżenia Karty przez konsultanta przyjmującego polecenie Zastrzeżenia zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 3. Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika obciążają Nieuprawnione Operacje, dokonane przed zgłoszeniem Bankowi utraty Karty do kwoty stanowiącej równowartość w Złotych Polskich 150 Euro. Bank ponosi odpowiedzialność za Nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 4. Wyłączenie odpowiedzialności Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Klienta lub Użytkownika Karty, w szczególności, jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych w 8 13 niniejszego Regulaminu. 5. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za skutki finansowe utraty Karty są: a) niezwłoczne dokonanie Zastrzeżenia Karty, b) zgłoszenie faktu kradzieży Karty policji kraju, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie, c) niezwłoczne przedłożenie Bankowi oryginału potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, wydanego przez policję, d) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego Nieuprawnione Operacje. 6. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 7. Udostępnienie nowej Karty może nastąpić jedynie po otrzymaniu przez Sodexo zlecenia od Klienta. 8. Bank ani Sodexo nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika wypłat kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty. 9. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik Karty, działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty na stronie lub też w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność. 10. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty jak i pozostałe reklamacje dzwoniąc pod udostępniony przez Sodexo numer telefoniczny (22) Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty kwotą Operacji: - nie przeprowadzonej, - przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 12. Reklamacje dotyczące Operacji mogą być składane przez Klienta, a po udostępnieniu Karty także Użytkownika, działającego w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, najpóźniej 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą. 13. Poza możliwością zgłaszania reklamacji telefonicznej (zgodnie z ust. 10 powyżej), reklamacja powinna być również złożona przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta, który zobowiązany jest przekazać ją w formie pisemnej Sodexo. 14. Rozmowy z Bankiem, o których mowa w ust. 1 pod numerem udostępnionym przez Bank będą archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji. 10

11 15 1. W przypadku uszkodzenia Karty uniemożliwiającego jej użytkowanie może być udostępniona nowa Karta. 2. W celu udostępnienia nowej Karty Klient powinien zlecić Sodexo zamówienie nowej Karty. 16 Karta zastrzeżona, nie może być ponownie używana. V. Opłaty związane z użytkowaniem Karty Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za sprawdzenie salda Karty w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność w wysokości 1 zł. 2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty z PIN, na zlecenie Klienta może zostać udostępniona nowa Karta. Koszt udostępnienia nowej Karty wynosi 30 zł/szt. 3. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty 3% wartości środków wypłacanych z bankomatów, ale nie mniej niż 6 zł. 4. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za zmianę kodu PIN dokonaną przez Użytkownika w bankomacie sieci BPH w wysokości 4 zł. 7. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w ciężar środków na Karcie. VI. Usługi dodatkowe związane z użytkowaniem Karty Sodexo informuje Klienta, że Użytkownicy Kart Sodexo są objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnianym przez ACE European Group Ltd. Oddział w Polsce. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia to: złotych, przy co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu oraz złotych, przy co najmniej 50% uszczerbku na zdrowiu. 3. Zasady, na jakich zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa i wypłacane są świadczenia oraz inne informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Karta dostępnych na Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 4. W przypadku wyboru Karty z ubezpieczeniem, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pobranie składki z Karty udostępnionej danemu Użytkownikowi. Koszt ochrony ubezpieczeniowej ważnej 30 dni od pobrania składki, to 1 zł. Kwota ta będzie co miesiąc pobierana ze środków pozostających do wykorzystania w ramach udostępnionej Użytkownikowi Karty. 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na objęcie Karty ubezpieczeniem, Klient lub Użytkownik działając w ramach upoważnienia od Klienta, powinien skontaktować się z Sodexo dzwoniąc pod numer telefonu (22) i poinformować o rezygnacji z usługi w terminie do 14 dni od daty aktywacji Karty lub w dowolnym późniejszym okresie z zastrzeżeniem, iż rezygnacja wejdzie w życie od następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia. 6. Szkody prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce pod numerem telefonu: (22) VII. Postanowienia końcowe Karta może zostać zastrzeżona bądź zablokowana: a) na pisemny wniosek Sodexo, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sodexo w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika, działając w ramach upoważnienia od Klienta w przypadku kradzieży lub utraty Karty, d) przez Bank, w przypadku podejrzenia ujawnienia danych Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty, Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżoną bądź zablokowaną Kartą, ze skutkiem natychmiastowym. 20 Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w 16 i 19 ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że Użytkownik zniszczy Kartę w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sodexo 11

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Wydawca KKS Lech Poznań SA, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, NIP 787-19-38-871, REGON 634359262,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Kosz słodyczy na święta 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kosz słodyczy na święta (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard (FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Dane podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia Regulamin Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo