REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje premie - edycja 2013, zwanym dalej Programem, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu. 2. Program organizowany jest w okresie od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 3. Organizatorem Programu jest firma Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, opłacony w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem. 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Programu. 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Celem Programu jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów nią objętych. 8. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu. 9. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom objętym Promocją (zwanym dalej Innymi Podmiotami ), w szczególności zasady udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zakupi Uczestnik zarówno w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu. 2 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; wydawca Karty Premiowej Sodexo typu VISA Electron. 2. Formularz Zgłoszeniowy - formularz służący do zgłoszenia się przez Uczestnika do Programu dostępny w formie papierowej w wybranych punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski oraz w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. Zgłoszenie Zakupu - formularz służący do zgłoszenia przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego, będący podstawą wypłaty premii na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, dostępny w formie papierowej w wybranych punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski oraz w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu. 4. Karta Premiowa Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydawana Uczestnikom Programu bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywane są Nagrody. 1

2 Wzór karty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zasady korzystania z karty określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Konto Uczestnika konto w serwisie kart Sodexo dedykowane Programowi dostępne pod adresem https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp, za pomocą którego Uczestnik może sprawdzić status, saldo i historię transakcji zrealizowanych za pomocą Karty. 6. Nagroda świadczenie pieniężne przekazywane w formie doładowania Karty, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., niezależny posiadacz Kart przedpłaconych. 8. Strona internetowa Programu strona 9. Zasilenie przekazanie na Kartę Premiową nagrody za udział w Programie zgodnie z warunkami opisanymi niniejszym Regulaminem. 3 ZASADY UCZESTNICTWA 1. Uczestnikami Programu, zwanymi w dalszej części Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osobowe spółki prawa handlowego i osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, posiadające autoryzację Immergas Polska Sp. z o.o w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 2. Uczestnikami Programu nie mogą być: a. bezpośredni Autoryzowani Partnerzy Handlowi Organizatora, przy czym za bezpośrednich partnerów handlowych uznaje się podmioty, które dokonują zakupu Produktów bezpośrednio u Organizatora oraz wszystkich partnerów grup zakupowych współpracujących z Organizatorem na bazie odrębnych umów handlowych; b. pracownicy Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyn. 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków: a. zakup produktu objętego Programem w okresie jej trwania b. zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego po pierwszym zakupie produktu promocyjnego i przesłanie zgłoszenia na adres Organizatora, ul. Dostawcza 3a, , Łódź w terminie 21 dni od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego obejmuje podanie przez Uczestnika następujących danych: a. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwę prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej, adres prowadzenia działalności, ewentualnie adres do korespondencji, numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres , b. w przypadku osobowych spółek prawa handlowego i osób prawnych nazwę osoby prawnej, adres jej siedziby, ewentualnie adres do korespondencji, numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres , jak również imię i nazwisko osoby upoważnionej przez ten podmiot do wykonywania czynności i składania oświadczeń związanych z udziałem tego podmiotu w Programie. c. numeru autoryzacji Immergas 2

3 d. wskazanie, że nagroda pieniężna będzie przysługiwała Uczestnikowi w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. 6. Formularz Zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w punktach sprzedaży bezpośrednich Autoryzowanych Partnerów Handlowych Organizatora lub u Przedstawicieli Handlowych Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne, błędne, niezgodne z prawdą lub nieprawidłowe wypełnione Formularze Zgłoszeniowe. Organizator ma prawo do niezaakceptowania Formularzy Zgłoszeniowych wypełnionych nieczytelne, błędnie, nie zawierających wszystkich danych, o których mowa powyżej. 8. W terminie do 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego, Organizator prześle pod wskazany przez Uczestnika w Formularzu adres do korespondencji przesyłkę, zawierającą Kartę Premiową Programu wraz z indywidualnym numerem NIK oraz kodem PIN do karty, oraz utworzy Konto Uczestnika na stronie https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp. 9. Z chwilą otrzymania karty Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o fakcie jej odebrania poprzez wysłanie maila na adres lub telefonicznie pod numerem Brak potwierdzenia otrzymania Karty skutkować będzie brakiem realizacji Zasilenia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 11. Rejestracja Uczestnika w Programie jest zakończona w momencie utworzenia przez Organizatora Konta i przesłania Karty oraz równoczesnym spełnieniu warunku opisanego w 3 pkt WARUNKI PROMOCJI 1. Nagrodą w Promocji jest nagroda pieniężna w postaci zasilenia Przedpłaconej Karty Premiowej Sodexo (zwanej dalej jako Karta Premiowa ), przyznawana za zakup następujących kotłów kondensacyjnych (zwanych dalej Produktami Promocyjnymi ) według następujących zasad: a. zakup kotła Victrix 26 KW premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN b. zakup kotła Victrix 24 KW X premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN c. zestaw kotła Victrix 24KW X z zasobnikiem wolnostojącym premiowany jest zasileniem Karty w wysokości 200,00 PLN d. zakup kotła Victrix Zeus Superior premiowany jest zasileniem Karty wysokości 400,00 PLN 2. W terminie 14 dni od dokonania zakupu Produktu Promocyjnego Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi za pomocą formularza Zgłoszenia Zakupu dostępnego na stronie internetowej Programu w strefie po zalogowaniu w dziale dotyczącym promocji, lub w wersji papierowej w punktach sprzedaży bezpośrednich Autoryzowanych Partnerów Handlowych Organizatora. 3. Prawidłowe wypełnienie formularza Zgłoszenia Zakupu obejmuje podanie przez Uczestnika następujących danych: a. nazwa działalności gospodarczej/nazwę osoby prawnej b. numer autoryzacji Immergas c. numer seryjny kotła d. model kotła e. data zakupu f. miejsce zakupu 3

4 g. numer faktury zakupu 4. W celu weryfikacji prawa do nagrody pieniężnej Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny, faktura VAT)w liczbie odpowiadającej ilości nr seryjnych podanych na zgłoszeniu. Takie żądanie może zostać przedstawione w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 14 dni od daty przedstawienia takiego żądania w formie scanu na adres lub pocztą na adres Organizatora: Immergas Polska sp. z o.o. ul. Dostawcza 3a, Łódź. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 5. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer seryjny, który może brać udział w Promocji tylko jeden raz. 6. Organizator wypłaci Uczestnikowi z tytułu wzięcia udziału w Programie nagrodę pieniężną w formie zasilenia Karty Premiowej Sodexo na przekazaną wcześniej Kartę Premiową Programu. 7. Zasilenie nastąpi przelewem na indywidualny rachunek karty do 10. dnia każdego miesiąca. 8. Po dokonaniu zasilenia do Uczestnika zostanie przesłany na numer podany w Formularzu Zgłoszeniowym SMS z informacją o zasileniu Karty w danym miesiącu. 9. Stan swojego Konta oraz wysokość ostatniej przelanej nagrody pieniężnej Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na Koncie Uczestnika. 10. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt związany z tą usługą ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 11. Przekazanie każdej kolejnej nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach Programu nastąpi w formie kolejnego zasilenia Karty Premiowej w kolejnym miesiącu po wypełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem. 12. Po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód zakupu celem późniejszej weryfikacji w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu Programu. 13. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego premie stanowią dla otrzymującego przychód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu we własnym zakresie. 14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 15. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli: a. Nie dopełni w terminie warunków niniejszego regulaminu, tzn. nie prześle w terminie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakupu produktu. b. Przesłany na żądanie Organizatora dowód zakupu Produktów Promocyjnych będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. c. Data zakupu Produktów Promocyjnych na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania sprzedaży promocyjnej. d. Na zgłoszeniu nie zostanie podany siedmiocyfrowy nr seryjny kotła lub też podany nr będzie błędny, lub też będzie to numer, który już wziął udział w Promocji. 16. Organizator stwierdzając którąkolwiek z nieprawidłowości określonych w 4 pkt. 15 ma obowiązek w terminie 14 dni od doręczenia przez Uczestnika dokumentów poinformować Uczestnika (w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) o wykrytych nieprawidłowościach i odesłać dokumenty na adres zgodny z adresem podanym w Formularzu Zgłoszeniowym. 4

5 17. Organizator może wezwać Uczestnika (w formie listu lub za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć poprawione dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 18. W przypadku dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego, gdy zakup w okresie trwania Programu był podstawą do wypłaty Nagrody, Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody przyznanej Uczestnikowi. 5 ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Karta Premiowa Sodexo identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). 2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Karty Premiowej Sodexo stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc na Infolinię Banku pod numerem lub infolinię programu pod nr telefonu celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Uczestnik zgłasza do jej wydawcy. 5. Koszt związany z wydaniem nowej karty ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Organizator informuje, iż Karta na okaziciela jest produktem obarczonym ryzykiem wykorzystania jej do działań przestępczych, jako anonimowy instrument umożliwiający realizację nielegalnych dochodów i w związku z tym nie powinna być przekazywana osobom przypadkowym. 6 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 31 dni po zakończeniu trwania Programu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu. 5

6 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania promocji. Informacje o ewentualnych zmianach Organizator umieści na stronie internetowej oraz 5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Immergas Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144 poz 1204). Informacje handlowe mogą być przesyłane bezpośrednio przez Immergas lub podmioty działające na jego zlecenie. 6. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapis ten dotyczy również numeru faksu, jak i adresu poczty elektronicznej. 7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie. 8. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 6

7 Załącznik nr 1 WZÓR KARTY 7

8 Załącznik nr 2 REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PREMIOWEJ SODEXO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, formę i tryb świadczenia przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. usług polegających na udostępnianiu Klientom na ich zlecenie Kart w celu ich dalszego udostępniania Użytkownikom oraz prawa i obowiązki Klienta. 2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownik korzystał z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W związku z tym, że Karty wydawane są przez Bank na rzecz Sodexo na podstawie Umowy o wydanie Kart przedpłaconych zawartej między Bankiem a Sodexo, Sodexo jako posiadacz Kart zobowiązany jest do zapewnienia, że Karty są użytkowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tejże Umowy. W związku z tym, niniejszy Regulamin odwołuje się w zakresie w nim określonym do wynikających z Umowy między Bankiem a Sodexo praw i obowiązków Banku jako wydawcy Kart. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; Karta Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydana przez Bank, której posiadaczem jest Sodexo; Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.; Klient osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Sodexo Umowę o udostępnienie Kart; Indywidualny Limit Karty kwota ustalona, na zlecenie Klienta przez Sodexo, do której honorowane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty; Użytkownik osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty w ramach upoważnienia udzielonego przez Sodexo; System Visa międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa; Umowa Umowa między Sodexo a Klientem o udostępnienie Kart przez Sodexo na rzecz Klienta; Zastrzeżenie trwałe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty czasowe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Operacja dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek Karty: a) Operacja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach lub kasach dostawców usług płatniczych wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, b) Operacja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, c) Operacja zawierana na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Internet; Numer NIK przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, sześciocyfrowy, poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; Kod PIN przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, czterocyfrowy, poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Ubezpieczenie Ubezpieczenie NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Karta służy do dokonywania przy jej użyciu Operacji. 2. Kartą można dokonywać wypłat gotówki w bankomatach, o ile Klient uzgodnił z Sodexo taką możliwość dla danej Karty. 3. Właścicielem Karty jest Bank. Posiadaczem Karty jest Sodexo Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W 8

9 przypadku udostępnienia przez Klienta Karty Użytkownikowi, Klient jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Karty w imieniu i na rzecz Sodexo, obejmującego działanie w imieniu Klienta w zakresie składania reklamacji, zasilania Karty, jej Zastrzeżenia, skorzystania z Ubezpieczenia Użytkowników Karty na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego Regulaminu wraz z Kartą Użytkownikowi, a także do zobowiązania Użytkownika do korzystania z Karty wyłącznie zgodnie z Regulaminem. II. Wydawanie Karty 5 Podstawą udostępnienia możliwości korzystania z Karty jest zawarcie przez Sodexo Umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Karty Użytkownikom. 6 Klient jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Indywidualnego Limitu Karty określonego przez Sodexo w oparciu o odrębne pisemne porozumienie/zlecenie/zamówienie lub Umowę z Klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik nie będzie przekraczał Indywidualnego Limitu Karty. 7 Aktywacja Karty następuje wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego do Banku przez Sodexo. W tym celu Klient powinien złożyć Sodexo zlecenie aktywacji Karty na podstawie Umowy z Klientem/odrębnego pisemnego porozumienia/zlecenia lub zamówienia Karta powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Nie podpisana Karta jest nieważna. Klient jest zobowiązany poinstruować Użytkownika, że Użytkownik powinien podpisać Kartę. 3. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu nie podpisanej Karty. III. Użytkowanie Karty 9 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej Użytkownikiem. 2. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa, Bank powiadomi Sodexo, które następnie powiadomi Klienta i zgłosi żądanie Zastrzeżenia Karty. 4. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez placówkę handlowousługową z przyczyn niezależnych od Banku Operacje przy użyciu Karty realizowane są w Złotych Polskich (PLN). W przypadku realizacji Operacji poza granicami Polski, bądź też w walucie obcej, Bank przelicza kwotę wyrażoną w Walucie Rozliczeniowej (EUR) na Złote Polskie (PLN) po kursie sprzedaży dewiz, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Operacji. 2. Dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty jest ustalany indywidualnie przez Klienta i zgłaszany Sodexo przed dokonaniem zakupu Kart jednak nie może być on większy niż zł/dzień. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Użytkownika Karty o dostępnym limicie wypłat gotówkowych obowiązującym na Karcie. 3. Dzienny limit Operacji dokonanych przy użyciu Karty wynosi zł/dzień. 11 Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty, jako data upływu ważności Karty. Karta może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sodexo lub samego Użytkownika. IV. Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ją przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN. 2. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest również do: 9

10 - nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, - nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, - przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. 13 Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż: - dokonywanie Operacji, - zgłoszenie utraty Karty, - złożenie reklamacji W przypadku utraty Karty, Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi dzwoniąc pod numer (58) , celem jej Zastrzeżenia. Aby Zastrzec Kartę należy podać jej pełny numer oraz numer NIK. 2. Bank, Sodexo oraz Klient, a po udostępnieniu Kart Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za Operacje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku tzn. ustnego potwierdzenia Zastrzeżenia Karty przez konsultanta przyjmującego polecenie Zastrzeżenia zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 3. Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika obciążają Nieuprawnione Operacje, dokonane przed zgłoszeniem Bankowi utraty Karty do kwoty stanowiącej równowartość w Złotych Polskich 150 Euro. Bank ponosi odpowiedzialność za Nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 4. Wyłączenie odpowiedzialności Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Klienta lub Użytkownika Karty, w szczególności, jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych w 8 13 niniejszego Regulaminu. 5. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za skutki finansowe utraty Karty są: a) niezwłoczne dokonanie Zastrzeżenia Karty, b) zgłoszenie faktu kradzieży Karty policji kraju, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie, c) niezwłoczne przedłożenie Bankowi oryginału potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, wydanego przez policję, d) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego Nieuprawnione Operacje. 6. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 7. Udostępnienie nowej Karty może nastąpić jedynie po otrzymaniu przez Sodexo zlecenia od Klienta. 8. Bank ani Sodexo nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika wypłat kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty. 9. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik Karty, działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty na stronie lub też w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność. 10. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty jak i pozostałe reklamacje dzwoniąc pod udostępniony przez Sodexo numer telefoniczny (22) Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty kwotą Operacji: - nie przeprowadzonej, - przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 12. Reklamacje dotyczące Operacji mogą być składane przez Klienta, a po udostępnieniu Karty także Użytkownika, działającego w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, najpóźniej 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą. 13. Poza możliwością zgłaszania reklamacji telefonicznej (zgodnie z ust. 10 powyżej), reklamacja powinna być również złożona przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta, który zobowiązany jest przekazać ją w formie pisemnej Sodexo. 14. Rozmowy z Bankiem, o których mowa w ust. 1 pod numerem udostępnionym przez Bank będą archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji. 10

11 15 1. W przypadku uszkodzenia Karty uniemożliwiającego jej użytkowanie może być udostępniona nowa Karta. 2. W celu udostępnienia nowej Karty Klient powinien zlecić Sodexo zamówienie nowej Karty. 16 Karta zastrzeżona, nie może być ponownie używana. V. Opłaty związane z użytkowaniem Karty Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za sprawdzenie salda Karty w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność w wysokości 1 zł. 2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty z PIN, na zlecenie Klienta może zostać udostępniona nowa Karta. Koszt udostępnienia nowej Karty wynosi 30 zł/szt. 3. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty 3% wartości środków wypłacanych z bankomatów, ale nie mniej niż 6 zł. 4. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za zmianę kodu PIN dokonaną przez Użytkownika w bankomacie sieci BPH w wysokości 4 zł. 7. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w ciężar środków na Karcie. VI. Usługi dodatkowe związane z użytkowaniem Karty Sodexo informuje Klienta, że Użytkownicy Kart Sodexo są objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnianym przez ACE European Group Ltd. Oddział w Polsce. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia to: złotych, przy co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu oraz złotych, przy co najmniej 50% uszczerbku na zdrowiu. 3. Zasady, na jakich zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa i wypłacane są świadczenia oraz inne informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Karta dostępnych na Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 4. W przypadku wyboru Karty z ubezpieczeniem, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pobranie składki z Karty udostępnionej danemu Użytkownikowi. Koszt ochrony ubezpieczeniowej ważnej 30 dni od pobrania składki, to 1 zł. Kwota ta będzie co miesiąc pobierana ze środków pozostających do wykorzystania w ramach udostępnionej Użytkownikowi Karty. 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na objęcie Karty ubezpieczeniem, Klient lub Użytkownik działając w ramach upoważnienia od Klienta, powinien skontaktować się z Sodexo dzwoniąc pod numer telefonu (22) i poinformować o rezygnacji z usługi w terminie do 14 dni od daty aktywacji Karty lub w dowolnym późniejszym okresie z zastrzeżeniem, iż rezygnacja wejdzie w życie od następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia. 6. Szkody prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce pod numerem telefonu: (22) VII. Postanowienia końcowe Karta może zostać zastrzeżona bądź zablokowana: a) na pisemny wniosek Sodexo, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sodexo w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika, działając w ramach upoważnienia od Klienta w przypadku kradzieży lub utraty Karty, d) przez Bank, w przypadku podejrzenia ujawnienia danych Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty, Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżoną bądź zablokowaną Kartą, ze skutkiem natychmiastowym. 20 Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w 16 i 19 ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że Użytkownik zniszczy Kartę w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sodexo 11

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo