REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera profesjonalistów, zwanym dalej Programem. 2. Organizatorem Programu jest Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, NIP , zwana dalej Organizatorem. 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy. 4. Program rozpoczyna się dnia i trwa do odwołania. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończeniu Programu bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 6. Celem Programu jest promocja produktów objętych Programem. 7. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom Promocyjnym. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 2 DEFINICJE 1. APH Autoryzowany Partner Handlowy - podmiot, który dokonuje zakupu Produktów bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem Grupy Zakupowe i posiadający autoryzację (podpisaną właściwą umowę) Organizatora w zakresie obsługi niniejszego Programu. Lista Autoryzowanych Partnerów Handlowych obsługujących Program dostępna jest na stronie internetowej Organizatora w Strefie Instalatora. 2. Uczestnik (Instalator) - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, która kupuje Produkty Promocyjne we współpracujących z nim APH w ramach niniejszego Programu. Dopuszcza się również możliwość rejestracji samego APH jako Uczestnika Programu w przypadku kiedy prowadzi oprócz działalności handlowej, działalność w zakresie wykonawstwa - instalacji urządzeń grzewczych. W takiej sytuacji APH występuje wyłącznie jako Uczestnik Programu (Instalator). Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora. 3. Produkt Promocyjny produkt, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi nagroda, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym Regulaminem. Produkty Promocyjne oznaczone są na opakowaniu specjalną nalepką z kodem QR, której niepowtarzalny wzór stanowi Załącznik nr 1 Niniejszego Regulaminu. Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Formularz Zgłoszeniowy - formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu dostępny na Stronie Internetowej Programu stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Kupon Rejestracyjny - dokument zgłoszenia przez Uczestnika (Instalatora) zakupu Produktu Promocyjnego zainstalowanego u użytkownika końcowego, dostępny w formie papierowej u APH lub w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Organizatora. Wzór Kuponu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem poprzez podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz zaakceptowanie Regulaminu Programu. Zgłoszenie może zostać dokonane samodzielnie przez Uczestnika, lub za pośrednictwem APH, u którego dokonano zakupu Produktu Promocyjnego. W wyniku Zgłoszenia uczestnikowi zakładane jest Konto Uczestnika. 7. Rejestracja zarejestrowanie przez APH na stronie www Organizatora Produktu Promocyjnego zgłoszonego przez Uczestnika przy pomocy poprawnie wypełnionego Kuponu Rejestracyjnego. 8. Konto Uczestnika indywidualne konto na stronie internetowej Organizatora w strefie Instalatora. Strona 1

2 9. Karta Premiowa Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydawana Uczestnikom Programu bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywane są Nagrody. Wzór karty stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, a zasady korzystania z karty określa Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 10. Nagroda świadczenie pieniężne przekazywane w formie zasilenia Karty Premiowej, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie, zwana dalej Nagrodą. 11. Zasilenie przekazanie na Kartę Premiową Nagrody za udział w Programie zgodnie z warunkami opisanymi niniejszym Regulaminem. 12. Bank - Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; wydawca Karty Premiowej Sodexo typu VISA Electron. 13. Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., niezależny posiadacz Kart przedpłaconych. 14. Konto Sodexo indywidualne konto w serwisie kart Sodexo dedykowane Programowi dostępne pod adresem https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp, za pomocą którego Uczestnik może sprawdzić status, saldo i historię transakcji zrealizowanych za pomocą Karty. 3 ZASADY UCZESTNICTWA 1. W Programie biorą udział Produkty Promocyjne zakupione u APH przez Instalatora (Uczestnika) po r. 2. Uczestnik Programu przystępując do Programu zobowiązuje się jednocześnie do wykonywania wszelkich instalacji z należytą starannością oraz przestrzegania wszelkich zaleceń technicznych Organizatora. 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków: 3.1. Zgłoszenie się do Programu na stronie internetowej i zaakceptowanie Regulaminu Programu, 3.2. Zakup Produktu Promocyjnego przez Uczestnika (Instalatora) w okresie trwania Programu u APH, posiadającego aktualną autoryzację (podpisaną właściwą umowę) Organizatora do obsługi Programu 3.3. Zainstalowanie Produktu Promocyjnego u użytkownika końcowego 3.4. Przedłożenie wypełnionego i podpisanego Kuponu Rejestracyjnego u APH, u którego dokonano zakupu, na podstawie którego APH dokona Rejestracji Produktu Promocyjnego. 4. Zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Programem. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu. Wykluczenie skutkuje natychmiastowym usunięciem konta Uczestnika ze strony internetowej Organizatora. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu. 4 WARUNKI PROGRAMU 1. Nagrodą w Promocji jest Zasilenie Karty Premiowej zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik w terminie 30 dni od daty instalacji, nie później niż 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego, zgłosi ten fakt u APH za pomocą Kuponu Rejestracyjnego. Kupon dostępny jest w siedzibie APH oraz na stronie internetowej Organizatora. Rejestracja Produktu Promocyjnego możliwa jest jedynie u APH, u którego Uczestnik dokonał jego zakupu. 3. W przypadku, gdy Uczestnik kupuje Produkty Promocyjne u kilku różnych APH obsługujących Program, w Programie obowiązuje zasada produkt zakupiony u APH musi zostać zgłoszony u tego samego APH. 4. Prawidłowe wypełnienie Kuponu Rejestracyjnego oznacza podanie przez Uczestnika wszystkich poniższych danych: 4.1. Nazwa firmy, 4.2. Numer NIP działalności gospodarczej instalatora, 4.3. Numer seryjny Produktu Promocyjnego, 4.4. Data zakupu, 4.5. Numer faktury zakupu, 4.6. Data instalacji Produktu Promocyjnego, 4.7. Miejsce instalacji Produktu Promocyjnego (ulica, kod, miasto), 4.8. Oświadczenie o dokonaniu instalacji, 4.9. Podpisanie Kuponu. 5. Kupon Rejestracyjny bez podpisu Uczestnika nie będzie podstawą wypłaty Nagrody. 6. W terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano pierwszej Rejestracji Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma Kartę Premiową przesłaną na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika podczas zgłaszania do programu. 7. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT). Strona 2

3 8. Każdy Produkt Promocyjny posiada nalepkę specjalną z kodem QR na opakowaniu oraz unikatowy numer seryjny, który może brać udział w Programie tylko jeden raz. 9. Organizator wypłaci Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie Nagrodę w formie zasilenia Karty Premiowej. 10. Zasilenie nastąpi przelewem na indywidualny rachunek Karty Premiowej w terminie do 60 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano Rejestracji Produktu Promocyjnego, pod warunkiem otrzymania od APH i zaakceptowania przez Organizatora zestawienia zarejestrowanych Produktów Promocyjnych. 11. Po zasileniu Karty Premiowej Uczestnik otrzyma na numer podany w Formularzu Zgłoszeniowym SMS z informacją o zasileniu Karty w danym miesiącu. 12. Stan swojego Konta oraz wysokość ostatniej przelanej nagrody pieniężnej Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na Koncie Uczestnika na Koncie Sodexo. 13. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt związany z tą usługą ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 14. Przekazanie każdej kolejnej Nagrody uzyskanej w ramach Programu nastąpi w formie kolejnego zasilenia Karty Premiowej w kolejnym miesiącu po wypełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem. 15. Po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód zakupu celem późniejszej weryfikacji w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu Programu. 16. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wypłacona Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu w ramach tej działalności. 17. Udział w Programie wyklucza jednoczesne korzystanie z innych promocji organizowanych przez Organizatora dotyczących Produktów Promocyjnych. 18. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli: nie przedłoży u APH w terminie 30 dni od daty instalacji i 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego prawidłowo wypełnionego Kuponu Rejestracyjnego; przedstawiony na żądanie Organizatora lub APH dowód zakupu Produktu Promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; data zakupu Produktu Promocyjnego na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania Programu; na Kuponie Rejestracyjnym nie zostanie podany siedmiocyfrowy nr seryjny Produktu Promocyjnego lub też podany numer będzie błędny, lub będzie to numer, który wziął już udział w Programie; kupon Rejestracyjny nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji (w tym miejsca instalacji Produktu Promocyjnego i podpisu); Produkt nie będzie Produktem Promocyjnym tzn. nie będzie oznaczony nalepką specjalną z kodem QR lub nie znajdzie się w bazie produktów zakupionych przez wskazanego w Kuponie APH; Produkt Promocyjny zostanie zarejestrowany u APH, w którym nie został zakupiony. 19. Organizator może wezwać Uczestnika (za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości określonych w 4 pkt 19. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć poprawione dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 20. W przypadku dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego, gdy zakup w okresie trwania Programu był podstawą do wypłaty Nagrody, Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody przyznanej Uczestnikowi. 5 ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Karta Premiowa identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dn r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). 2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Karty Premiowej stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc do siedziby Organizatora na numer celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Uczestnik zgłasza do Organizatora. 5. Koszt związany z wydaniem nowej karty ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 6. Organizator informuje, iż Karta na okaziciela jest produktem obarczonym ryzykiem wykorzystania jej do działań przestępczych, jako anonimowy instrument umożliwiający realizację nielegalnych dochodów i w związku z tym nie powinna być przekazywana osobom nieuprawnionym. Strona 3

4 6 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 31 dni po zakończeniu trwania Programu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu i jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Programu. 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Programu oraz Regulaminu, bez podania przyczyn. Jednakże o każdej planowanej zmianie powiadomi Uczestnika z 30 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą strony internetowej Organizatora oraz przez przesłanie wiadomości tekstowej przy użyciu SMS wysłanego na nr telefonu komórkowego podanego w formularzu zgłoszeniowym. 4. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapis ten dotyczy również numeru faksu, jak i adresu poczty elektronicznej. 5. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie. 6. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 8. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Lista załączników stanowiących część Regulaminu: 1. Wzór kodu QR 2. Lista Produktów Promocyjnych 3. Formularz Zgłoszeniowy 4. Kupon Rejestracyjny 5. Wzór karty VISA Sodexo 6. Regulamin użytkowania karty Visa Sodexo 7. Tabela Opłat i prowizji Sodexo Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów WZÓR NAKLEJKI Z KODEM QR Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH WRAZ ZE STAWKAMI Lp. MODEL NR KATALOGOWY NAGRODA INSTALATORA 1. VICTRIX 26 2 I VICTRIX X 24 2 I VICTRIX X 12 2 I VICTRIX ZEUS 26 2 I VICTRIX 24 TT 1E VICTRIX 20 X TT 1E VICTRIX SUPERIOR TOP VICTRIX SUPERIOR TOP VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 KW VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 2 ERP HERCULES SOLAR HERCULES SOLAR 26 2 ERP HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 3 ERP HERCULES CONDENSING 32 2 I HERCULES CONDENSING 32 3 ERP HERCULES CONDENSING ABT 32 2 I HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ERP NIKE STAR 24 3 E EOLO STAR 24 3 E Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROGRAMU Nazwa firmy Imię i Nazwisko Instalatora Kod pocztowy Ulica, numer domu Numer NIP działalności gospodarczej Telefon komórkowy Adres Strona 7

8 Strona 8 Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów

9 Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów WZÓR KARTY VISA SODEXO Strona 9

10 Załącznik nr 6 do Regulaminu Caius wspiera Profesjonalistów REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PREMIOWEJ SODEXO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, formę i tryb świadczenia przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. usług polegających na udostępnianiu Klientom na ich zlecenie Kart w celu ich dalszego udostępniania Użytkownikom oraz prawa i obowiązki Klienta. 2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownik korzystał z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W związku z tym, że Karty wydawane są przez Bank na rzecz Sodexo na podstawie Umowy o wydanie Kart przedpłaconych zawartej między Bankiem a Sodexo, Sodexo jako posiadacz Kart zobowiązany jest do zapewnienia, że Karty są użytkowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tejże Umowy. W związku z tym, niniejszy Regulamin odwołuje się w zakresie w nim określonym do wynikających z Umowy między Bankiem a Sodexo praw i obowiązków Banku jako wydawcy Kart. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; Karta Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydana przez Bank, której posiadaczem jest Sodexo; Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.; Klient osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Sodexo Umowę o udostępnienie Kart; Indywidualny Limit Karty kwota ustalona, na zlecenie Klienta przez Sodexo, do której honorowane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty; Użytkownik osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty w ramach upoważnienia udzielonego przez Sodexo; System Visa międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa; Umowa Umowa między Sodexo a Klientem o udostępnienie Kart przez Sodexo na rzecz Klienta; Zastrzeżenie trwałe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty czasowe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Operacja dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek Karty: a) Operacja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach lub kasach dostawców usług płatniczych wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, b) Operacja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, c) Operacja zawierana na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Strona 10 Internet; Numer NIK przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, sześciocyfrowy, poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; Kod PIN przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, czterocyfrowy, poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Ubezpieczenie Ubezpieczenie NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Karta służy do dokonywania przy jej użyciu Operacji. 2. Kartą można dokonywać wypłat gotówki w bankomatach. 3. Właścicielem Karty jest Bank, posiadaczem jest Sodexo Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku udostępnienia przez Klienta Karty Użytkownikowi, Klient jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Karty w imieniu i na rzecz Sodexo, obejmującego działanie w imieniu Klienta w zakresie składania reklamacji, zasilania Karty, jej Zastrzeżenia, skorzystania z Ubezpieczenia Użytkowników Karty na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego Regulaminu wraz z Kartą Użytkownikowi, a także do zobowiązania Użytkownika do korzystania z Karty wyłącznie zgodnie z Regulaminem. II. Wydawanie Karty 5 Podstawą udostępnienia możliwości korzystania z Karty jest zawarcie przez Sodexo Umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Karty Użytkownikom. 6 Klient jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Indywidualnego Limitu Karty określonego przez Sodexo w oparciu o odrębne pisemne porozumienie/zlecenie/zamówienie lub Umowę z Klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik nie będzie przekraczał Indywidualnego Limitu Karty. 7 Aktywacja Karty następuje wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego do Banku przez Sodexo. W tym celu Klient powinien złożyć Sodexo zlecenie aktywacji Karty na podstawie Umowy z Klientem/odrębnego pisemnego porozumienia/zlecenia lub zamówienia Karta powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Nie podpisana Karta jest nieważna. 3. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu nie podpisanej Karty. III. Użytkowanie Karty 9 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej

11 Użytkownikiem. 2. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa, Bank powiadomi Sodexo, które następnie powiadomi Klienta i zgłosi żądanie Zastrzeżenia Karty. 4. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez placówkę handlowousługową z przyczyn niezależnych od Banku Operacje przy użyciu Karty realizowane są w Złotych Polskich (PLN). W przypadku realizacji Operacji poza granicami Polski, bądź też w walucie obcej, Bank przelicza kwotę wyrażoną w Walucie Rozliczeniowej (EUR) na Złote Polskie (PLN) po kursie sprzedaży dewiz, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Operacji. 2. Dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty jest ustalany indywidualnie przez Klienta i zgłaszany Sodexo przed dokonaniem zakupu Kart jednak nie może być on większy niż zł/dzień. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Użytkownika Karty o dostępnym limicie wypłat gotówkowych obowiązującym na Karcie. 3. Dzienny limit Operacji dokonanych przy użyciu Karty wynosi zł/dzień. 11 Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty, jako data upływu ważności Karty. Karta może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sodexo lub samego Użytkownika. IV. Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ją przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN. 2. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest również do: - nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, - nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, - przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. 13 Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż: - dokonywanie Operacji, - zgłoszenie utraty Karty, - złożenie reklamacji W przypadku utraty Karty, Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi dzwoniąc pod numer (58) , celem jej Zastrzeżenia. Aby Zastrzec Kartę należy podać jej pełny numer oraz numer NIK. 2. Bank, Sodexo oraz Klient, a po udostępnieniu Kart Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za Operacje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku tzn. ustnego potwierdzenia Zastrzeżenia Karty przez konsultanta przyjmującego polecenie Zastrzeżenia zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 3. Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika obciążają Nieuprawnione Operacje, dokonane przed zgłoszeniem Bankowi utraty Karty do kwoty stanowiącej równowartość w Złotych Polskich 150 Euro. Bank ponosi odpowiedzialność za Nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 4. Wyłączenie odpowiedzialności Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Klienta lub Użytkownika Karty, w szczególności, jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych w 8 13 niniejszego Regulaminu. 5. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za skutki finansowe utraty Karty są: a) niezwłoczne dokonanie Zastrzeżenia Karty, b) zgłoszenie faktu kradzieży Karty policji kraju, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie, c) niezwłoczne przedłożenie Bankowi oryginału potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, wydanego przez policję, d) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego Nieuprawnione Operacje. 6. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 7. Udostępnienie nowej Karty może nastąpić jedynie po otrzymaniu przez Sodexo zlecenia od Klienta. 8. Bank ani Sodexo nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika wypłat kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty. 9. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik Karty, działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty na stronie lub też w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność. 10. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty jak i pozostałe reklamacje dzwoniąc pod udostępniony przez Sodexo numer telefoniczny (22) Strona 11

12 11. Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty kwotą Operacji: - nie przeprowadzonej, - przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 12. Reklamacje dotyczące Operacji mogą być składane przez Klienta, a po udostępnieniu Karty także Użytkownika, działającego w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, najpóźniej 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą. 13. Poza możliwością zgłaszania reklamacji telefonicznej (zgodnie z ust. 10 powyżej), reklamacja powinna być również złożona przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta, który zobowiązany jest przekazać ją w formie pisemnej Sodexo. 14. Rozmowy z Bankiem, o których mowa w ust. 1 pod numerem udostępnionym przez Bank będą archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji W przypadku uszkodzenia Karty uniemożliwiającego jej użytkowanie może być udostępniona nowa Karta. 2. W celu udostępnienia nowej Karty Klient powinien zlecić Sodexo zamówienie nowej Karty. 16 Karta zastrzeżona, nie może być ponownie używana. V. Opłaty związane z użytkowaniem Karty Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za sprawdzenie salda Karty w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność w wysokości 1 zł. 2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty z PIN, na zlecenie Klienta może zostać udostępniona nowa Karta. Koszt udostępnienia nowej Karty wynosi 30 zł/szt. 3. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty 3% wartości środków wypłacanych z bankomatów, ale nie mniej niż 6 zł. 4. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za zmianę kodu PIN dokonaną przez Użytkownika w bankomacie sieci BPH w wysokości 4 zł. 7. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w ciężar środków na Karcie. VI. Usługi dodatkowe związane z użytkowaniem Karty Sodexo informuje Klienta, że Użytkownicy Kart Sodexo są objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnianym przez ACE European Group Ltd. Oddział w Polsce. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia to: złotych, przy co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu oraz złotych, przy co najmniej 50% uszczerbku na zdrowiu. 3. Zasady, na jakich zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa i wypłacane są świadczenia oraz inne informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Karta dostępnych na 4. W przypadku wyboru Karty z ubezpieczeniem, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pobranie składki z Karty udostępnionej danemu Użytkownikowi. Koszt ochrony ubezpieczeniowej ważnej 30 dni od pobrania składki, to 1 zł. Kwota ta będzie co miesiąc pobierana ze środków pozostających do wykorzystania w ramach udostępnionej Użytkownikowi Karty. 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na objęcie Karty ubezpieczeniem, Klient lub Użytkownik działając w ramach upoważnienia od Klienta, powinien skontaktować się z Sodexo dzwoniąc pod numer telefonu (22) i poinformować o rezygnacji z usługi w terminie do 14 dni od daty aktywacji Karty lub w dowolnym późniejszym okresie z zastrzeżeniem, iż rezygnacja wejdzie w życie od następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia. 6. Szkody prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce pod numerem telefonu: (22) VII. Postanowienia końcowe Karta może zostać zastrzeżona bądź zablokowana: a) na pisemny wniosek Sodexo, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sodexo w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika, działając w ramach upoważnienia od Klienta w przypadku kradzieży lub utraty Karty, d) przez Bank, w przypadku podejrzenia ujawnienia danych Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty, Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżoną bądź zablokowaną Kartą, ze skutkiem natychmiastowym. 20 Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w 16 i 19 ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że Użytkownik zniszczy Kartę w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sodexo brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty. 2. Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty spowodowane awarią sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych. 3. Bank i Sodexo nie odpowiadają za niehonorowanie Karty przez innych uczestników Systemu Visa. 22 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Karty Klient powinien kierować bezpośrednio do Sodexo Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia Klienta o treści dokonanych zmian. Obowiązek poinformowania Użytkownika o dokonanych zmianach spoczywa na Kliencie. 2. Powiadomienie uważa się za skuteczne z chwilą jego Strona 12

13 doręczenia Klientowi, który dalej przekaże zmiany w Regulaminie Użytkownikowi. 24 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Regulamin nie zostałby wydany. 25 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Strona 13

14 Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów TABELA OPŁAT I PROWIZJI Opłaty, o których mowa poniżej, dokonywane będą w ciężar środków na karcie. OPŁATA ZA SPRAWDZENIE SALDA KARTY W BANKOMACIE POSIADAJĄCYM TAKĄ FUNKCJONALNOŚĆ UDOSTĘPNIENIENIE NOWEJ KARTY W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB KRADZIEŻY KARTY Z PIN WYPŁATA ŚRODKÓW Z BANKOMATU OPŁATA ZA ZMIANĘ KODU PIN W BANKOMACIE SIECI BPH 1 ZŁ 30 ZŁ/SZT 3% WARTOŚCI ŚRODKÓW WYPŁACANYCH Z BANKOMATÓW, ALE NIE MNIEJ NIŻ 6 ZŁ 4 ZŁ Strona 14

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Wydawca KKS Lech Poznań SA, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, NIP 787-19-38-871, REGON 634359262,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA ŻYWIENIOWA TESCO. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin KARTA ŻYWIENIOWA TESCO. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin KARTA ŻYWIENIOWA TESCO 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347), przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard (FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Dane podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin KARTA PODARUNKOWA TESCO BIZNESOWA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Wydawca -TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazw GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL (zwanej dalej: Akcją ) jest Gorenje -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2016r. 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo