REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera profesjonalistów, zwanym dalej Programem. 2. Organizatorem Programu jest Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, NIP , zwana dalej Organizatorem. 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy. 4. Program rozpoczyna się dnia i trwa do odwołania. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończeniu Programu bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 6. Celem Programu jest promocja produktów objętych Programem. 7. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom Promocyjnym. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 2 DEFINICJE 1. APH Autoryzowany Partner Handlowy - podmiot, który dokonuje zakupu Produktów bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem Grupy Zakupowe i posiadający autoryzację (podpisaną właściwą umowę) Organizatora w zakresie obsługi niniejszego Programu. Lista Autoryzowanych Partnerów Handlowych obsługujących Program dostępna jest na stronie internetowej Organizatora w Strefie Instalatora. 2. Uczestnik (Instalator) - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, która kupuje Produkty Promocyjne we współpracujących z nim APH w ramach niniejszego Programu. Dopuszcza się również możliwość rejestracji samego APH jako Uczestnika Programu w przypadku kiedy prowadzi oprócz działalności handlowej, działalność w zakresie wykonawstwa - instalacji urządzeń grzewczych. W takiej sytuacji APH występuje wyłącznie jako Uczestnik Programu (Instalator). Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora. 3. Produkt Promocyjny produkt, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi nagroda, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym Regulaminem. Produkty Promocyjne oznaczone są na opakowaniu specjalną nalepką z kodem QR, której niepowtarzalny wzór stanowi Załącznik nr 1 Niniejszego Regulaminu. Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Formularz Zgłoszeniowy - formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu dostępny na Stronie Internetowej Programu stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Kupon Rejestracyjny - dokument zgłoszenia przez Uczestnika (Instalatora) zakupu Produktu Promocyjnego zainstalowanego u użytkownika końcowego, dostępny w formie papierowej u APH lub w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Organizatora. Wzór Kuponu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem poprzez podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz zaakceptowanie Regulaminu Programu. Zgłoszenie może zostać dokonane samodzielnie przez Uczestnika, lub za pośrednictwem APH, u którego dokonano zakupu Produktu Promocyjnego. W wyniku Zgłoszenia uczestnikowi zakładane jest Konto Uczestnika. 7. Rejestracja zarejestrowanie przez APH na stronie www Organizatora Produktu Promocyjnego zgłoszonego przez Uczestnika przy pomocy poprawnie wypełnionego Kuponu Rejestracyjnego. 8. Konto Uczestnika indywidualne konto na stronie internetowej Organizatora w strefie Instalatora. Strona 1

2 9. Karta Premiowa Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydawana Uczestnikom Programu bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywane są Nagrody. Wzór karty stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, a zasady korzystania z karty określa Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 10. Nagroda świadczenie pieniężne przekazywane w formie zasilenia Karty Premiowej, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie, zwana dalej Nagrodą. 11. Zasilenie przekazanie na Kartę Premiową Nagrody za udział w Programie zgodnie z warunkami opisanymi niniejszym Regulaminem. 12. Bank - Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; wydawca Karty Premiowej Sodexo typu VISA Electron. 13. Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., niezależny posiadacz Kart przedpłaconych. 14. Konto Sodexo indywidualne konto w serwisie kart Sodexo dedykowane Programowi dostępne pod adresem https://secure.sodexhopass.pl/ecrd/pl/login.asp, za pomocą którego Uczestnik może sprawdzić status, saldo i historię transakcji zrealizowanych za pomocą Karty. 3 ZASADY UCZESTNICTWA 1. W Programie biorą udział Produkty Promocyjne zakupione u APH przez Instalatora (Uczestnika) po r. 2. Uczestnik Programu przystępując do Programu zobowiązuje się jednocześnie do wykonywania wszelkich instalacji z należytą starannością oraz przestrzegania wszelkich zaleceń technicznych Organizatora. 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków: 3.1. Zgłoszenie się do Programu na stronie internetowej i zaakceptowanie Regulaminu Programu, 3.2. Zakup Produktu Promocyjnego przez Uczestnika (Instalatora) w okresie trwania Programu u APH, posiadającego aktualną autoryzację (podpisaną właściwą umowę) Organizatora do obsługi Programu 3.3. Zainstalowanie Produktu Promocyjnego u użytkownika końcowego 3.4. Przedłożenie wypełnionego i podpisanego Kuponu Rejestracyjnego u APH, u którego dokonano zakupu, na podstawie którego APH dokona Rejestracji Produktu Promocyjnego. 4. Zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Programem. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu. Wykluczenie skutkuje natychmiastowym usunięciem konta Uczestnika ze strony internetowej Organizatora. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu. 4 WARUNKI PROGRAMU 1. Nagrodą w Promocji jest Zasilenie Karty Premiowej zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik w terminie 30 dni od daty instalacji, nie później niż 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego, zgłosi ten fakt u APH za pomocą Kuponu Rejestracyjnego. Kupon dostępny jest w siedzibie APH oraz na stronie internetowej Organizatora. Rejestracja Produktu Promocyjnego możliwa jest jedynie u APH, u którego Uczestnik dokonał jego zakupu. 3. W przypadku, gdy Uczestnik kupuje Produkty Promocyjne u kilku różnych APH obsługujących Program, w Programie obowiązuje zasada produkt zakupiony u APH musi zostać zgłoszony u tego samego APH. 4. Prawidłowe wypełnienie Kuponu Rejestracyjnego oznacza podanie przez Uczestnika wszystkich poniższych danych: 4.1. Nazwa firmy, 4.2. Numer NIP działalności gospodarczej instalatora, 4.3. Numer seryjny Produktu Promocyjnego, 4.4. Data zakupu, 4.5. Numer faktury zakupu, 4.6. Data instalacji Produktu Promocyjnego, 4.7. Miejsce instalacji Produktu Promocyjnego (ulica, kod, miasto), 4.8. Oświadczenie o dokonaniu instalacji, 4.9. Podpisanie Kuponu. 5. Kupon Rejestracyjny bez podpisu Uczestnika nie będzie podstawą wypłaty Nagrody. 6. W terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano pierwszej Rejestracji Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma Kartę Premiową przesłaną na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika podczas zgłaszania do programu. 7. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT). Strona 2

3 8. Każdy Produkt Promocyjny posiada nalepkę specjalną z kodem QR na opakowaniu oraz unikatowy numer seryjny, który może brać udział w Programie tylko jeden raz. 9. Organizator wypłaci Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie Nagrodę w formie zasilenia Karty Premiowej. 10. Zasilenie nastąpi przelewem na indywidualny rachunek Karty Premiowej w terminie do 60 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano Rejestracji Produktu Promocyjnego, pod warunkiem otrzymania od APH i zaakceptowania przez Organizatora zestawienia zarejestrowanych Produktów Promocyjnych. 11. Po zasileniu Karty Premiowej Uczestnik otrzyma na numer podany w Formularzu Zgłoszeniowym SMS z informacją o zasileniu Karty w danym miesiącu. 12. Stan swojego Konta oraz wysokość ostatniej przelanej nagrody pieniężnej Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na Koncie Uczestnika na Koncie Sodexo. 13. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt związany z tą usługą ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 14. Przekazanie każdej kolejnej Nagrody uzyskanej w ramach Programu nastąpi w formie kolejnego zasilenia Karty Premiowej w kolejnym miesiącu po wypełnieniu warunków opisanych niniejszym Regulaminem. 15. Po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód zakupu celem późniejszej weryfikacji w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu Programu. 16. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wypłacona Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu w ramach tej działalności. 17. Udział w Programie wyklucza jednoczesne korzystanie z innych promocji organizowanych przez Organizatora dotyczących Produktów Promocyjnych. 18. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli: nie przedłoży u APH w terminie 30 dni od daty instalacji i 60 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego prawidłowo wypełnionego Kuponu Rejestracyjnego; przedstawiony na żądanie Organizatora lub APH dowód zakupu Produktu Promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; data zakupu Produktu Promocyjnego na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania Programu; na Kuponie Rejestracyjnym nie zostanie podany siedmiocyfrowy nr seryjny Produktu Promocyjnego lub też podany numer będzie błędny, lub będzie to numer, który wziął już udział w Programie; kupon Rejestracyjny nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji (w tym miejsca instalacji Produktu Promocyjnego i podpisu); Produkt nie będzie Produktem Promocyjnym tzn. nie będzie oznaczony nalepką specjalną z kodem QR lub nie znajdzie się w bazie produktów zakupionych przez wskazanego w Kuponie APH; Produkt Promocyjny zostanie zarejestrowany u APH, w którym nie został zakupiony. 19. Organizator może wezwać Uczestnika (za pomocą poczty w tym elektronicznej lub telefonicznie) do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości określonych w 4 pkt 19. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć poprawione dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 20. W przypadku dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego, gdy zakup w okresie trwania Programu był podstawą do wypłaty Nagrody, Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody przyznanej Uczestnikowi. 5 ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Karta Premiowa identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dn r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.). 2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Karty Premiowej stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Karty. 4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie nieuprawnionej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc do siedziby Organizatora na numer celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Uczestnik zgłasza do Organizatora. 5. Koszt związany z wydaniem nowej karty ponosi Uczestnik zgodnie z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 6. Organizator informuje, iż Karta na okaziciela jest produktem obarczonym ryzykiem wykorzystania jej do działań przestępczych, jako anonimowy instrument umożliwiający realizację nielegalnych dochodów i w związku z tym nie powinna być przekazywana osobom nieuprawnionym. Strona 3

4 6 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 31 dni po zakończeniu trwania Programu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu i jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Programu. 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Programu oraz Regulaminu, bez podania przyczyn. Jednakże o każdej planowanej zmianie powiadomi Uczestnika z 30 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą strony internetowej Organizatora oraz przez przesłanie wiadomości tekstowej przy użyciu SMS wysłanego na nr telefonu komórkowego podanego w formularzu zgłoszeniowym. 4. Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelki pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapis ten dotyczy również numeru faksu, jak i adresu poczty elektronicznej. 5. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie. 6. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 8. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Lista załączników stanowiących część Regulaminu: 1. Wzór kodu QR 2. Lista Produktów Promocyjnych 3. Formularz Zgłoszeniowy 4. Kupon Rejestracyjny 5. Wzór karty VISA Sodexo 6. Regulamin użytkowania karty Visa Sodexo 7. Tabela Opłat i prowizji Sodexo Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów WZÓR NAKLEJKI Z KODEM QR Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH WRAZ ZE STAWKAMI Lp. MODEL NR KATALOGOWY NAGRODA INSTALATORA 1. VICTRIX 26 2 I VICTRIX X 24 2 I VICTRIX X 12 2 I VICTRIX ZEUS 26 2 I VICTRIX 24 TT 1E VICTRIX 20 X TT 1E VICTRIX SUPERIOR TOP VICTRIX SUPERIOR TOP VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 KW VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 2 ERP HERCULES SOLAR HERCULES SOLAR 26 2 ERP HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 3 ERP HERCULES CONDENSING 32 2 I HERCULES CONDENSING 32 3 ERP HERCULES CONDENSING ABT 32 2 I HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ERP NIKE STAR 24 3 E EOLO STAR 24 3 E Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROGRAMU Nazwa firmy Imię i Nazwisko Instalatora Kod pocztowy Ulica, numer domu Numer NIP działalności gospodarczej Telefon komórkowy Adres Strona 7

8 Strona 8 Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów

9 Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów WZÓR KARTY VISA SODEXO Strona 9

10 Załącznik nr 6 do Regulaminu Caius wspiera Profesjonalistów REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PREMIOWEJ SODEXO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, formę i tryb świadczenia przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. usług polegających na udostępnianiu Klientom na ich zlecenie Kart w celu ich dalszego udostępniania Użytkownikom oraz prawa i obowiązki Klienta. 2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownik korzystał z Karty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W związku z tym, że Karty wydawane są przez Bank na rzecz Sodexo na podstawie Umowy o wydanie Kart przedpłaconych zawartej między Bankiem a Sodexo, Sodexo jako posiadacz Kart zobowiązany jest do zapewnienia, że Karty są użytkowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z tejże Umowy. W związku z tym, niniejszy Regulamin odwołuje się w zakresie w nim określonym do wynikających z Umowy między Bankiem a Sodexo praw i obowiązków Banku jako wydawcy Kart. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; Karta Karta Premiowa Sodexo typu VISA Electron wydana przez Bank, której posiadaczem jest Sodexo; Sodexo Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.; Klient osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Sodexo Umowę o udostępnienie Kart; Indywidualny Limit Karty kwota ustalona, na zlecenie Klienta przez Sodexo, do której honorowane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty; Użytkownik osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty w ramach upoważnienia udzielonego przez Sodexo; System Visa międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa; Umowa Umowa między Sodexo a Klientem o udostępnienie Kart przez Sodexo na rzecz Klienta; Zastrzeżenie trwałe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty czasowe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku na wniosek Sodexo, bądź na skutek decyzji Banku; Operacja dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek Karty: a) Operacja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach lub kasach dostawców usług płatniczych wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, b) Operacja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, c) Operacja zawierana na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Strona 10 Internet; Numer NIK przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, sześciocyfrowy, poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; Kod PIN przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, czterocyfrowy, poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Ubezpieczenie Ubezpieczenie NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Karta służy do dokonywania przy jej użyciu Operacji. 2. Kartą można dokonywać wypłat gotówki w bankomatach. 3. Właścicielem Karty jest Bank, posiadaczem jest Sodexo Użytkownikiem Karty może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku udostępnienia przez Klienta Karty Użytkownikowi, Klient jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Karty w imieniu i na rzecz Sodexo, obejmującego działanie w imieniu Klienta w zakresie składania reklamacji, zasilania Karty, jej Zastrzeżenia, skorzystania z Ubezpieczenia Użytkowników Karty na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia niniejszego Regulaminu wraz z Kartą Użytkownikowi, a także do zobowiązania Użytkownika do korzystania z Karty wyłącznie zgodnie z Regulaminem. II. Wydawanie Karty 5 Podstawą udostępnienia możliwości korzystania z Karty jest zawarcie przez Sodexo Umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta. Klient zobowiązany jest udostępnić Karty Użytkownikom. 6 Klient jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Indywidualnego Limitu Karty określonego przez Sodexo w oparciu o odrębne pisemne porozumienie/zlecenie/zamówienie lub Umowę z Klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik nie będzie przekraczał Indywidualnego Limitu Karty. 7 Aktywacja Karty następuje wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego do Banku przez Sodexo. W tym celu Klient powinien złożyć Sodexo zlecenie aktywacji Karty na podstawie Umowy z Klientem/odrębnego pisemnego porozumienia/zlecenia lub zamówienia Karta powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Nie podpisana Karta jest nieważna. 3. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu nie podpisanej Karty. III. Użytkowanie Karty 9 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej

11 Użytkownikiem. 2. Karta powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa, Bank powiadomi Sodexo, które następnie powiadomi Klienta i zgłosi żądanie Zastrzeżenia Karty. 4. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez placówkę handlowousługową z przyczyn niezależnych od Banku Operacje przy użyciu Karty realizowane są w Złotych Polskich (PLN). W przypadku realizacji Operacji poza granicami Polski, bądź też w walucie obcej, Bank przelicza kwotę wyrażoną w Walucie Rozliczeniowej (EUR) na Złote Polskie (PLN) po kursie sprzedaży dewiz, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Operacji. 2. Dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy użyciu Karty jest ustalany indywidualnie przez Klienta i zgłaszany Sodexo przed dokonaniem zakupu Kart jednak nie może być on większy niż zł/dzień. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Użytkownika Karty o dostępnym limicie wypłat gotówkowych obowiązującym na Karcie. 3. Dzienny limit Operacji dokonanych przy użyciu Karty wynosi zł/dzień. 11 Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty, jako data upływu ważności Karty. Karta może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sodexo lub samego Użytkownika. IV. Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ją przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN. 2. Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest również do: - nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, - nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, - przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. 13 Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż: - dokonywanie Operacji, - zgłoszenie utraty Karty, - złożenie reklamacji W przypadku utraty Karty, Klient, a po udostępnieniu Karty Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi dzwoniąc pod numer (58) , celem jej Zastrzeżenia. Aby Zastrzec Kartę należy podać jej pełny numer oraz numer NIK. 2. Bank, Sodexo oraz Klient, a po udostępnieniu Kart Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za Operacje dokonane za pomocą Karty do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku tzn. ustnego potwierdzenia Zastrzeżenia Karty przez konsultanta przyjmującego polecenie Zastrzeżenia zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 3. Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika obciążają Nieuprawnione Operacje, dokonane przed zgłoszeniem Bankowi utraty Karty do kwoty stanowiącej równowartość w Złotych Polskich 150 Euro. Bank ponosi odpowiedzialność za Nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 4. Wyłączenie odpowiedzialności Klienta, a po udostępnieniu Karty Użytkownika, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Klienta lub Użytkownika Karty, w szczególności, jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych w 8 13 niniejszego Regulaminu. 5. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za skutki finansowe utraty Karty są: a) niezwłoczne dokonanie Zastrzeżenia Karty, b) zgłoszenie faktu kradzieży Karty policji kraju, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie, c) niezwłoczne przedłożenie Bankowi oryginału potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, wydanego przez policję, d) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego Nieuprawnione Operacje. 6. Bank oraz Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 7. Udostępnienie nowej Karty może nastąpić jedynie po otrzymaniu przez Sodexo zlecenia od Klienta. 8. Bank ani Sodexo nie dokonuje na rzecz Klienta lub Użytkownika wypłat kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Karty. 9. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik Karty, działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty na stronie lub też w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność. 10. Klient, a po udostępnieniu Karty także Użytkownik działający w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty jak i pozostałe reklamacje dzwoniąc pod udostępniony przez Sodexo numer telefoniczny (22) Strona 11

12 11. Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty kwotą Operacji: - nie przeprowadzonej, - przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty. 12. Reklamacje dotyczące Operacji mogą być składane przez Klienta, a po udostępnieniu Karty także Użytkownika, działającego w ramach upoważnienia udzielonego przez Klienta, najpóźniej 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą. 13. Poza możliwością zgłaszania reklamacji telefonicznej (zgodnie z ust. 10 powyżej), reklamacja powinna być również złożona przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta, który zobowiązany jest przekazać ją w formie pisemnej Sodexo. 14. Rozmowy z Bankiem, o których mowa w ust. 1 pod numerem udostępnionym przez Bank będą archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji W przypadku uszkodzenia Karty uniemożliwiającego jej użytkowanie może być udostępniona nowa Karta. 2. W celu udostępnienia nowej Karty Klient powinien zlecić Sodexo zamówienie nowej Karty. 16 Karta zastrzeżona, nie może być ponownie używana. V. Opłaty związane z użytkowaniem Karty Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za sprawdzenie salda Karty w bankomacie posiadającym taką funkcjonalność w wysokości 1 zł. 2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty z PIN, na zlecenie Klienta może zostać udostępniona nowa Karta. Koszt udostępnienia nowej Karty wynosi 30 zł/szt. 3. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty 3% wartości środków wypłacanych z bankomatów, ale nie mniej niż 6 zł. 4. Sodexo zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty za zmianę kodu PIN dokonaną przez Użytkownika w bankomacie sieci BPH w wysokości 4 zł. 7. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w ciężar środków na Karcie. VI. Usługi dodatkowe związane z użytkowaniem Karty Sodexo informuje Klienta, że Użytkownicy Kart Sodexo są objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnianym przez ACE European Group Ltd. Oddział w Polsce. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia to: złotych, przy co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu oraz złotych, przy co najmniej 50% uszczerbku na zdrowiu. 3. Zasady, na jakich zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa i wypłacane są świadczenia oraz inne informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Karta dostępnych na 4. W przypadku wyboru Karty z ubezpieczeniem, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pobranie składki z Karty udostępnionej danemu Użytkownikowi. Koszt ochrony ubezpieczeniowej ważnej 30 dni od pobrania składki, to 1 zł. Kwota ta będzie co miesiąc pobierana ze środków pozostających do wykorzystania w ramach udostępnionej Użytkownikowi Karty. 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na objęcie Karty ubezpieczeniem, Klient lub Użytkownik działając w ramach upoważnienia od Klienta, powinien skontaktować się z Sodexo dzwoniąc pod numer telefonu (22) i poinformować o rezygnacji z usługi w terminie do 14 dni od daty aktywacji Karty lub w dowolnym późniejszym okresie z zastrzeżeniem, iż rezygnacja wejdzie w życie od następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia. 6. Szkody prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce pod numerem telefonu: (22) VII. Postanowienia końcowe Karta może zostać zastrzeżona bądź zablokowana: a) na pisemny wniosek Sodexo, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sodexo w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika, działając w ramach upoważnienia od Klienta w przypadku kradzieży lub utraty Karty, d) przez Bank, w przypadku podejrzenia ujawnienia danych Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty, Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżoną bądź zablokowaną Kartą, ze skutkiem natychmiastowym. 20 Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w 16 i 19 ust. 1, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że Użytkownik zniszczy Kartę w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sodexo brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty. 2. Bank i Sodexo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty spowodowane awarią sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych. 3. Bank i Sodexo nie odpowiadają za niehonorowanie Karty przez innych uczestników Systemu Visa. 22 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Karty Klient powinien kierować bezpośrednio do Sodexo Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia Klienta o treści dokonanych zmian. Obowiązek poinformowania Użytkownika o dokonanych zmianach spoczywa na Kliencie. 2. Powiadomienie uważa się za skuteczne z chwilą jego Strona 12

13 doręczenia Klientowi, który dalej przekaże zmiany w Regulaminie Użytkownikowi. 24 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Regulamin nie zostałby wydany. 25 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Strona 13

14 Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu Caius wspiera Profesjonalistów TABELA OPŁAT I PROWIZJI Opłaty, o których mowa poniżej, dokonywane będą w ciężar środków na karcie. OPŁATA ZA SPRAWDZENIE SALDA KARTY W BANKOMACIE POSIADAJĄCYM TAKĄ FUNKCJONALNOŚĆ UDOSTĘPNIENIENIE NOWEJ KARTY W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB KRADZIEŻY KARTY Z PIN WYPŁATA ŚRODKÓW Z BANKOMATU OPŁATA ZA ZMIANĘ KODU PIN W BANKOMACIE SIECI BPH 1 ZŁ 30 ZŁ/SZT 3% WARTOŚCI ŚRODKÓW WYPŁACANYCH Z BANKOMATÓW, ALE NIE MNIEJ NIŻ 6 ZŁ 4 ZŁ Strona 14

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo