REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym dalej Programem. 2. Organizatorem Programu jest Zakład Metalowo Kotlarski SAS z siedzibą w: Owczary, ul. Przemysłowa 3, Busko-Zdrój, wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej w UMiG Busko-Zdrój, zwany dalej Organizatorem. 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy. 4. Program rozpoczyna się dnia i trwa do odwołania. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podania przyczyn z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 6. Celem Programu jest promocja produktów objętych Programem. 7. Program przeznaczony jest dla Instalatorów kupujących i montujących produkty objęte Programem. 8. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Nie jest celem Programu ani zamierzeniem Organizatora utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo Produktom objętym Programem. 2 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Uczestnik (Instalator) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie instalacji urządzeń grzewczych. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora. 2. Produkt Promocyjny produkt, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi nagroda, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych niniejszym Regulaminem. Produkty Promocyjne posiadają specjalny unikatowy numer. Znajduje się on w kopercie dołączonej do DTR, w którą wyposażony jest produkt. Lista Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Formularz Rejestracyjny formularz służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej Programu Wzór Formularza Rejestracyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Formularz Instalacyjny dokument zgłoszenia przez Uczestnika (Instalatora) zakupu oraz montażu u użytkownika końcowego Produktu Promocyjnego. Formularz Instalacyjny

2 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej Programu Wzór Formularza Instalacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Rejestracja zarejestrowanie się w Programie na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem poprzez podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym oraz zaakceptowanie Regulaminu Programu. W wyniku Rejestracji Uczestnikowi zakładane jest konto Uczestnika. W trakcie Rejestracji Uczestnik ustala własny login i hasło, dzięki którym posiada dostęp do swojego konta w trakcie trwania Programu. 6. Zgłoszenie zgłoszenie przez Uczestnika zakupu oraz montażu u użytkownika końcowego Produktu Promocyjnego poprzez poprawne wypełnienie Formularza Instalacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora i wysłanie go drogą elektroniczną. 7. Konto Uczestnika indywidualne konto na stronie internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej Programu 8. Karta Przedpłacona karta debetowa typu VISA wydawana uczestnikom Programu bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą przekazywane są Nagrody. Zasady korzystania z karty określone są na CardCarrierze tj. informacji, którą użytkownik karty otrzymuje wraz z kartą. 9. Nagroda świadczenie pieniężne przekazywane w formie zasilenia Karty Przedpłaconej, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 10. Nagroda Dodatkowa świadczenie niepieniężne przekazywane Uczestnikom Programu bezpłatnie w formie voucherów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Lista Nagród Dodatkowych stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu. & 3 ZASADY UCZESTNICTWA 1. W Programie biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestnika po r. 2. Uczestnik Programu przystępując do Programu zobowiązuje się jednocześnie do wykonywania wszelkich instalacji z należytą starannością oraz przestrzegania wszelkich zaleceń Organizatora. 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych warunków: 3.1. Rejestracja w Programie na stronie internetowej i zaakceptowanie Regulaminu Programu Zakup Produktu Promocyjnego przez Uczestnika w okresie trwania Programu Zainstalowanie Produktu Promocyjnego u użytkownika końcowego Wypełnienie Formularza Instalacyjnego i wysłanie go droga elektroniczną do Organizatora nie później niż 30 dni od daty dokonania instalacji. 4. Rejestracja uczestnictwa w Programie jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Programem. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu. Wykluczenie skutkuje natychmiastowym usunięciem konta Uczestnika ze strony internetowej

3 Organizatora. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu. 4 WARUNKI PROGRAMU 1. Nagrodą w Programie jest zasilenie Karty Przedpłaconej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik w terminie nie później niż 30 dni od daty instalacji prześle do Organizatora Formularz Instalacyjny. 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza Instalacyjnego oznacza podanie przez Uczestnika wszystkich danych, które w Formularzu oznaczone są jako obowiązkowe. 4. W terminie do 30 dni po dokonaniu Rejestracji w Programie Uczestnik otrzyma Kartę Przedpłaconą przesłaną na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika podczas Rejestracji w Programie. 5. Karta Przedpłacona zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Karta i PIN do karty przesłane będą w osobnych przesyłkach. 6. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT). 7. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer, który może brać udział w Programie tylko jeden raz. 8. Organizator wypłaci Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie Nagrodę w formie zasilenia Karty Przedpłaconej. 9. Zasilenie nastąpi przelewem na indywidualny rachunek Karty Przedpłaconej w terminie do 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano instalacji Produktu Promocyjnego i przesłano wypełniony Formularz Instalacyjny. 10. Po zasileniu Karty Przedpłaconej Uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracyjnym informację o zasileniu Karty Przedpłaconej w danym miesiącu. 11. Stan swojego konta Uczestnik może sprawdzić w trakcie trwania Programu na Koncie Uczestnika na stronie Organizatora 12. Stan konta Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem bankomatu posiadającego taką funkcję. Koszt związany z tą usługą ponosi Uczestnik a jego wysokość określona jest na CardCarrierze tj. informacji, którą użytkownik karty otrzymuje wraz z kartą. 13. Przekazanie każdej kolejnej Nagrody uzyskanej w ramach Programu nastąpi w formie kolejnego zasilenia Karty Przedpłaconej w kolejnym miesiącu po wypełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 14. Po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik powinien zachować oryginalny dowód zakupu celem późniejszej weryfikacji w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu Programu. 15. Uczestnik Programu otrzymuje potwierdzenie przekazania Nagrody na podstawie dokumentu księgowego (nota uznaniowa) wystawionego przez Organizatora. 16. Wypłacona Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód do opodatkowania wg formy rozliczeń Uczestnika. 17. Uczestnik Programu traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:

4 17.1. Przedstawiony na żądanie Organizatora dowód zakupu Produktu Promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie Data zakupu Produktu Promocyjnego na dowodzie zakupu nie będzie zgodna z okresem trwania Programu Na Formularzu Instalacyjnym nie zostanie podany numer unikatowy Produktu Promocyjnego lub podany numer będzie błędny, lub będzie to numer, który wziął już udział w Programie Formularz Instalacyjny nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji (w tym miejsca instalacji Produktu Promocyjnego). 18. Organizator może wezwać Uczestnika do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania dostarczyć poprawione dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 19. W Programie nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione na aukcjach i sklepach internetowych. 5 ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Zasady dotyczące używania karty przedpłaconej określone są na CardCarrierze tj. informacji, którą użytkownik otrzymuje wraz z kartą przedpłaconą. 6 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, mailem na adres lub telefonicznie dzwoniąc do siedziby Organizatora na numer w okresie trwania Programu lub w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz opis podstawy reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu i jest wiążący dla Uczestnika i Organizatora.

5 2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu oraz Regulaminu, bez podania przyczyn. Jednakże o każdej planowanej zmianie powiadomi Uczestnika z 30 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą strony internetowej Organizatora oraz przez przesłanie wiadomości na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres Każda ze stron będzie niezwłocznie informowała drugą stronę na piśmie o zmianach siedziby oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma przesłane na adres Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zapis ten dotyczy również adresu poczty elektronicznej. 5. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie. 6. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 7. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTY OBJĘTE PROGRAMEM SAS UWG, SAS NWG SAS NWT, SAS UWT, SAS MI SAS ECO, SAS GRO-ECO, SAS MULTI, SAS SLIM, SAS AGRO-ECO PREMIA 100 zł 150 zł 200 zł

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR FORMULARZA INSTALACYJNEGO

9 ZAŁĄCZNIK NR 4 LISTA NAGRÓD DODATKOWYCH NAGRODY ILOŚĆ ZAMONTOWNYCH KOTŁÓW Karta podarunkowa o wartości 500 zł 15 Weekendowy pobyt dla 2 osób w ośrodku SPA w Polsce (voucher do wykorzystania) 30 Wycieczka zagraniczna dla 2 osób (voucher do wykorzystania) 50 Uczestnikowi Programu z tytułu realizacji potwierdzonych instalacji kotłów ( zgodnie z wymaganiami uczestnictwa w Programie), przysługuje tylko jedna nagroda. Nie przewiduje się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę. Uczestnik Programu musi poinformować Organizatora, z której nagrody chce skorzystać. Aby skorzystać z kolejnych nagród, Uczestnik rozpoczyna zbieranie instalacji kotłów od nowa.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché REGULAMIN KONKURSU Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo