ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół: 1) dla dzieci i młodzieŝy: a) szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz

2 b) szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, c) gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, d) oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, e) gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, f) zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, g) liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, h) technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia, i) szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroŝonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia, 2

3 j) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia; 2) dla dorosłych: a) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia, b) liceum ogólnokształcącego, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia, c) szkoły policealnej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia Ramowy plan nauczania określa: 1) minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mowa w 4 ust. 3, i kształcenie zawodowe, oraz zajęć z wychowawcą; 2) tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym; 3) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 4) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 5) wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3

4 b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) ). 2. W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. 3. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych nie prowadzi się w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, moŝe przyznać nie więcej niŝ 3 godziny tygodniowo dla kaŝdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowoŝytnego innego niŝ język obcy nowoŝytny nauczany obowiązkowo w szkole, b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły moŝe wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz i Nr 219, poz oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz

5 rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio: 1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; 2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; 3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeŝeli takie zajęcia są prowadzone. 2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się równieŝ wymiar godzin: 1) zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 2) zajęć wychowania do Ŝycia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3) zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umoŝliwiających podtrzymywanie poczucia toŝsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów naleŝących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 4) zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 5

6 3. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w blok przedmiotowy, w ramach którego jest prowadzone zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z róŝnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania co najmniej minimalnego wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. 4. JeŜeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tych klasach przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania. 5. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala dyrektor szkoły. 6. W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - takŝe w grupie międzyszkolnej Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich moŝna przedłuŝyć okres nauki na kaŝdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. Decyzję o przedłuŝeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 6

7 udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia. 3. Decyzję o przedłuŝeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się nie później niŝ: 1) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI; 2) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej Dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagroŝonych niedostosowaniem społecznym uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych zorganizowanych w młodzieŝowych ośrodkach wychowawczych, młodzieŝowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich moŝna skrócić okres nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania co najmniej minimalnego wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianego dla trzyletniego okresu nauczania. 2. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagroŝonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym lub młodzieŝowym ośrodku socjoterapii podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 3. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagroŝonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 7

8 7. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niŝ 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niŝ 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie moŝe przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niŝ 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niŝ 24 uczniów; przy podziale na grupy naleŝy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 3) na nie więcej niŝ połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niŝ 30 uczniów; 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niŝ 30 uczniów; 5) w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; 6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu; 7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - takŝe w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niŝ 26 uczniów, z tym Ŝe jeŝeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie moŝe być większa niŝ 8

9 liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. 2. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym Ŝe grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie moŝe liczyć mniej niŝ 5 uczniów. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niŝ 24 uczniów lub nie więcej niŝ 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, podziału na grupy moŝna dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zaleŝności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. 2. W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w W klasie VI szkoły podstawowej dla dorosłych, do dnia 31 sierpnia 2014 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w W liceum profilowanym, technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w 11. 9

10 9. W liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, moŝe być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. Kształcenie w klasie wstępnej moŝe być prowadzone do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. 10. Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej do wymogu, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm. 4) ). 12. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ W POROZUMIENIU MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER ŚRODOWISKA 4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 54, poz

11 Zmiany w tygodniowej liczbie godzin w cyklu kształcenia L.p. Typ szkoły Dotychczasowa tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia przeznaczonych na: godziny do zajęcia dyspozycji rewalidacyjne dyrektora w szkole specjalnej niewynikające z dla uczniów art. 42 ust. 2 pkt niepełnosprawnych 2 Karty Nauczyciela obowiązkowe zajęcia edukacyjne Razem ( ) Proponowana tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia przeznaczonych na: zajęcia rewalidacyjne obowiązkowe w oddziale Razem zajęcia specjalnym dla (6 + 7) edukacyjne uczniów niepełnosprawnych RóŜnica ( 8 5) SZKOŁY DLA DZIECI I MŁODZIEśY 1 Szkoła podstawowa ogólnodostępna Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów niepełnosprawn Szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym 4 Gimnazjum ogólnodostępne Gimnazjum z oddziałami przysposab. do pracy Gimnazjum specjalne dla uczniów niepełnosprawnych Gimnazjum specjalne dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym Zasadnicza szkoła zawodowa Zasad. szkoła zawodowa spec. dla uczniów niepełnosprawnych 10 Liceum ogólnokształcące ogólnodostępne Lic. ogólnokszt. specjalne dla uczniów niepełnosprawnych Technikum ogólnodostępne Technikum specjalne dla uczniów niepełnosprawnych Trzyletnia szkoła specjalna przysposób. do pracy

12 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH * 1 Gimnazjum 46 i i i i i i Liceum ogólnokształcące 46 i i i i i i - 18 * pierwsze z tych liczb dotyczą formy stacjonarnej, a drugie formy zaocznej Uwaga. Nie zmienia się liczba godzin nauczania w szkołach policealnych dla młodzieŝy i dla dorosłych.

13 Uzasadnienie Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest konieczne z uwagi na kolejny etap wdraŝania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla klas IV VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) i dla szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, zacznie obowiązywać od 1 września 2012 r. i będzie wdraŝana sukcesywnie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klas I wymienionych szkół ponadgimnazjalnych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wymienionych typów szkół zawiera następujące zmiany: 1) na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem klas w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) wprowadzono zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce techniki wprowadzono zajęcia techniczne, a w miejsce informatyki zajęcia komputerowe; 2) na IV etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne) wprowadzono zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce technologii informacyjnej wprowadzono informatykę, a w miejsce przysposobienia obronnego edukację dla bezpieczeństwa. Ponadto dla IV etapu edukacyjnego (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej) ustalono następujące przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce, których prowadzenie w oddziale, grupie oddziałowej lub grupie międzyoddziałowej, a po uzyskaniu zgody organu prowadzącego - równieŝ w grupie międzyszkolnej, będzie uzaleŝnione od wyboru przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 1

14 W związku z wdraŝaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum), zmianie muszą ulec ramowe plany nauczania w tych szkołach. Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r. w klasie IV szkoły podstawowej i klasach I wymienionych szkół ponadgimnazjalnych, a następnie w kolejnych latach będą wprowadzane do kolejnych klas w tych szkołach. Zatem w okresie przejściowym - trwającym w szkole podstawowej i w wymienionych szkołach ponadgimnazjalnych dwa lata (w technikum trzy lata) - obowiązywać będą jednocześnie dwa ramowe plany nauczania: 1) w roku szkolnym 2012/2013 w klasie IV szkoły podstawowej i w klasie I szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum) obowiązywać będzie nowy ramowy plan nauczania, a w pozostałych klasach tych szkół dotychczasowy ramowy plan nauczania; 2) w roku szkolnym 2013/2014 nowy ramowy plan nauczania będzie obowiązywał w klasie IV i V szkoły podstawowej oraz w klasie I i II szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum), a w pozostałych klasach będzie obowiązywał nadal dotychczasowy ramowy plan nauczania. W kolejnych latach szkolnych nowe ramowe plany obejmą kolejne klasy tych szkół. W związku z nowym zdefiniowaniem w rozporządzeniu godzin do dyspozycji dyrektora szkoły konieczna jest zmiana takŝe ramowych planów nauczania dla szkół w zakresie I i III etapu edukacyjnego. W związku z tym w klasach I III szkoły podstawowej oraz w gimnazjum będą obowiązywać w dwuletnim okresie przejściowym dwa ramowe plany nauczania: 1) w roku szkolnym 2012/2013 w klasie I szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum obowiązywać będą nowe ramowe plany nauczania, a w klasach II i III tych szkół dotychczasowe ramowe plany nauczania; 2

15 2) w roku szkolnym 2013/2014 nowe ramowe plany nauczania obowiązywać będą w klasach I i II szkoły podstawowej i w klasach I i II gimnazjum, a w klasie III tych szkół będą obowiązywać dotychczasowe ramowe plany nauczania. Zasadnicza zmiana w ramowym planie nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych szkół ponadgimnazjalnych, polega na tym, Ŝe zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin w trzy- lub czteroletnim okresie nauczania przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określono minimalną ogólną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin zajęć z danego przedmiotu w ciągu trzech lat (w przypadku technikum - czterech lat kształcenia) były nie mniejsze niŝ wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. Jest to kontynuacja zmian wprowadzonych w roku 2009 w ramowych planach nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej i dla gimnazjum. Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i szkole policealnej została obliczona na 32 tygodniowe lata szkolne, a w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe lata szkolne (roczne zajęcia w najwyŝszych programowo klasach tych szkół kończą się 6 7 tygodni wcześniej niŝ w pozostałych klasach), będące wystarczającym czasem na realizację programów nauczania. W kaŝdym roku szkolnym jest ok tygodni nauki. Te pozostałe 3-4 tygodnie nauki, dyrektor szkoły będzie przeznaczał na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym bądź w innej formie. 3

16 Ramowe plany nauczania zostały skonstruowane łącznie dla szkół ogólnodostępnych i szkół specjalnych dla dzieci i młodzieŝy (z wyjątkiem szkół specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których nie zmieniła się podstawa programowa kształcenia ogólnego). Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych w ramowych planach nauczania w 2009 r. dla klas I-III szkoły podstawowej i gimnazjum. W rozporządzeniu ( 1) nie przewidziano nowych ramowych planów nauczania liceum profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego, gdyŝ zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) szkoły te, poczynając od 1 września 2012 r., będą stopniowo likwidowane lub przekształcane w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Nie określono równieŝ nowego ramowego planu nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, poniewaŝ realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w tej szkole rozpocznie się od roku szkolnego 2014/2015. Nowy ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych zostanie określony w późniejszym czasie w drodze nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. w klasie VI szkoły podstawowej dla dorosłych będzie obowiązywał nadal dotychczasowy ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie nie zawiera odrębnego ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i klasą wstępną, w którym obowiązywał czteroletni cykl kształcenia. W klasie wstępnej ok. 65% czasu 4

17 przewidzianego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczano na nauczanie języka obcego nowoŝytnego, który w kolejnych klasach był drugim językiem nauczania. MoŜliwość tworzenia klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi wprowadzono po raz pierwszy w roku szkolnym 1992/1993. W tym czasie obowiązkowa nauka języka zachodnioeuropejskiego prowadzona była w klasach V VII ośmioletniej szkoły podstawowej (na naukę tego języka przeznaczonych było 8 godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania na ogół po 2 godziny tygodniowo w klasach V VIII) oraz w klasach I III liceum ogólnokształcącego (na naukę dwóch języków obcych w oddziale dwujęzycznym przeznaczonych było 22 godziny tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania, w tym godzin na język obcy, który był drugim językiem nauczania). W związku z tym w warunkach, w których do oddziału dwujęzycznego w liceum ogólnokształcącym byli rekrutowani absolwenci szkoły podstawowej po 4 latach nauki języka obcego, moŝliwość tworzenia klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi była w pełni uzasadniona. W wyniku zmian wprowadzonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego od roku szkolnego 2008/2009 język obcy nowoŝytny jest obowiązkowo nauczany juŝ od klasy I szkoły podstawowej (6 lat). Od roku szkolnego 2009/2010 w gimnazjum obowiązuje nauka dwóch języków obcych nowoŝytnych (nauczanie jednego z tych języków powinno być kontynuacją nauczania tego języka ze szkoły podstawowej) z moŝliwością tworzenia oddziałów dwujęzycznych, w których na drugi język nauczania przeznacza się dodatkową liczbę godzin (6 godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia). Ponadto nowy ramowy plan nauczania dla liceów ogólnokształcących przewiduje nie mniejszą niŝ dotychczas liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie dwóch języków obcych nowoŝytnych i dodatkową liczbę godzin na drugi język nauczania. W dotychczasowym ramowym planie nauczania przewidziano 15 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania na naukę dwóch języków obcych oraz 9 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania na język obcy będący drugim językiem nauczania. 5

18 Jak z tego wynika, do oddziału dwujęzycznego w liceum ogólnokształcącym będą przyjmowani uczniowie, którzy mieli obowiązkową naukę jednego języka obcego nowoŝytnego przez 9 lat i drugiego języka obcego nowoŝytnego nauczanego przez co najmniej 3 lata. W konsekwencji zorganizowanie nauczania dwujęzycznego w języku obcym nowoŝytnym w szkołach ponadgimnazjalnych powinno być poprzedzone zorganizowaniem nauczania dwujęzycznego w danym języku w wybranych gimnazjach, a potrzeba organizowania klasy wstępnej i związanego z tym wydłuŝania nauki nie jest obecnie uzasadniona. Mając na uwadze zapewnienie niezbędnego czasu na zorganizowanie w wybranych gimnazjach nauczania dwujęzycznego w języku obcym nowoŝytnym rzadziej wybieranym, w rozporządzeniu w 9 przewiduje się dla liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi moŝliwość prowadzenia nauczania w klasie wstępnej do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. Warunkiem zorganizowania nauczania w takiej klasie będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego. Rozporządzenie nie zawiera równieŝ ramowego planu nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie liceum profilowanego, tak młodzieŝowej, jak i dla dorosłych, gdyŝ absolwenci liceów profilowanych będą mogli zdobywać konkretne umiejętności zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkole policealnej, zgodnie z cyklem kształcenia dla danego zawodu określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W rozporządzeniu ( 2 ust. 1 pkt 1) zdefiniowano pojęcie obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Do zajęć tych zaliczono: 1) edukację wczesnoszkolną, 2) przedmioty, 3) bloki przedmiotowe, 4) kształcenie zawodowe. 6

19 W 2 rozporządzenia ustalono, Ŝe ramowe plany nauczania określają: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w cyklu kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych dotyczy zarówno zajęć w oddziałach specjalnych, jak i w pozostałych oddziałach. Minimalna liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w pozostałych oddziałach nie była dotychczas określona i w związku z tym była róŝna w tych oddziałach w zaleŝności od typu szkoły. W przedmiotowym rozporządzeniu dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej przewidziano zajęcia rewalidacyjne w wymiarze co najmniej 6 godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia i 8 godzin tygodniowo w czteroletnim cyklu kształcenia (technikum). Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, ramowy plan nauczania określa takŝe wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są przeznaczone wyłącznie na: 1) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 7

20 2) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W przypadku tych pierwszych, wymiar godzin jest ustalany w sposób określony w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia (ust. 4 w załączniku nr 1 i 2, ust. 3 w załączniku nr 3-6, 10 i 11, ust. 12 w załączniku nr 7, ust. 14 w załączniku nr 8, ust. 5 w załączniku nr 9 i 13 oraz ust. 11 w załączniku nr 12). Wymiar tych godzin stanowi róŝnicę między sumą godzin wynikającą z pomnoŝenia tygodniowych wymiarów godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni nauki w poszczególnych latach szkolnych, a sumą godzin przewidzianych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym okresie nauczania. Przykładowo, w gimnazjum przyjmując, Ŝe w kaŝdym roku szkolnym jest średnio 35 tygodni nauki, liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły będzie obliczana w następujący sposób: ( )x35-( ) = =325. A zatem w trzyletnim okresie nauczania wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w gimnazjum wynosi 325 godzin. W rozporządzenia ( 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) odniesiono się równieŝ do godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, do których realizacji nauczyciele są obowiązani na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Powołany przepis ustawy stanowi bowiem, Ŝe w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach 8

21 nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Mając na uwadze, iŝ godziny tych zajęć zostały wprowadzone w celu umoŝliwienia zaspokojenia indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, we wskazanym przepisie rozporządzenia określono, Ŝe godziny te są przeznaczone na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa powyŝej, w świetle art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, jest uzaleŝniony od stanu zatrudnienia nauczycieli w danej szkole w kaŝdym roku szkolnym, dlatego teŝ odpowiednie przepisy poszczególnych ramowych planów nauczania powierzają ustalenie wymiaru tych godzin dla konkretnej szkoły dyrektorowi szkoły. Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem ( 2 ust. 5) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogły być przeznaczane na zwiększenie (okresowe lub roczne) liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, na realizację ścieŝek edukacyjnych (w klasach, w których jest realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego), na zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym (równieŝ w klasach, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego), na nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych (w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym), a takŝe na zajęcia wychowania do Ŝycia w rodzinie. Liczba tych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły była ściśle określona w ramowym planie nauczania kaŝdego typu szkoły. Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem ( 2 ust. 5a) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogły być przeznaczone równieŝ na realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów (na pracę z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce) oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania 9

22 uczniów, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. W rozporządzeniu, pozostawiono moŝliwość ( 3 ust. 1) przyznawania przez organ prowadzący szkołę dodatkowej liczby godzin tygodniowo w danym roku szkolnym (nie więcej niŝ 3 godziny tygodniowo na oddział, grupę międzyoddziałową lub grupę międzyklasową, a w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich od 6 do 12 godzin). Dotychczas dodatkowe zajęcia edukacyjne były prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W związku z przyjęciem zasady, Ŝe godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone wyłącznie na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne albo na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela ( 2 ust. 1 pkt 5 przedmiotowego rozporządzenia), przyjęto rozwiązanie, Ŝe prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych będzie mogło się odbywać w ramach dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia, zajęcia z języka obcego nowoŝytnego innego niŝ język obcy nowoŝytny nauczany obowiązkowo w szkole oraz zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania są zajęciami rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia uczniów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Zajęcia te w przedmiotowym rozporządzeniu zostały określone jako dodatkowe zajęcia edukacyjne. NaleŜy zauwaŝyć bowiem, Ŝe obecnie ustawa o systemie oświaty nie posługuje się juŝ pojęciem dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dodatkowe zajęcia edukacyjne będą, tak jak dotychczas,, oceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.),, a roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć będzie liczona do średniej ocen. 10

23 Ponadto, zgodnie z 3 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, dodatkowe zajęcia edukacyjne, tak jak dotychczas, będą wprowadzane przez dyrektora szkoły do szkolnego planu nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach będzie obowiązkowy. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia, tak jak dotychczas, na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły będzie ustalać szkolny plan nauczania, w którym dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin: 1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; 2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; 3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeŝeli takie zajęcia będą prowadzone. W szkolnym planie nauczania naleŝy uwzględnić równieŝ wymiar godzin: a) zajęć religii lub etyki, b) zajęć wychowania do Ŝycia w rodzinie, c) zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć z nauki własnej historii i kultury, d) zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego. W rozporządzeniu pozostawiono moŝliwość zestawiania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w blok przedmiotowy, precyzując, Ŝe dobywa się to pod warunkiem zapewnienia realizacji celów i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania co najmniej minimalnego wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły ( 4 ust. 3 rozporządzenia). 11

24 Unormowanie zawarte w 4 ust. 5 rozporządzenia dotyczy szkolnych planów nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, które oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego powinny zawierać ustalone przez dyrektora szkoły obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego., W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia do ustalonych przez dyrektora obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego następuje w opracowywanym przez nauczycieli zawodu w danej szkole programie nauczania, który do uŝytku w tej szkole dopuszcza dyrektor szkoły. Nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinny być ujęte w szkolnym planie nauczania, a takŝe na świadectwach szkolnych, które otrzymują absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego, ustaloną dla kaŝdego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach, naleŝy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Przykładowo, kształcenie w zawodzie technik rachunkowości moŝe być prowadzone w 2-letniej szkole policealnej dla młodzieŝy, dla której ramowy plan nauczania przewiduje 800 godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i 800 godzin na kształcenie zawodowe praktyczne razem godzin na kształcenie zawodowe. Równocześnie podstawa programowa kształcenia w zawodach określa minimalną liczbę godzin kształcenia w tym zawodzie na godzin, w tym na: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godzin, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości 520 godzin oraz 12

25 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 550 godzin. RóŜnica w wymiarze godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i wymiarze godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wynosi 250 godzin. Dysponentem tych godzin jest dyrektor szkoły, który w dowolny sposób moŝe je rozdzielić między wskazane powyŝej efekty kształcenia, albo przeznaczyć je tylko na osiągnięcie efektów kształcenia właściwych dla obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub teŝ na osiągnięcie efektów kształcenia właściwych tylko dla jednej kwalifikacji. Decyzja dyrektora w sprawie rozdysponowania godzin powinna jednak zawsze być podejmowana z zachowaniem, opisanego w poszczególnych ramowych planach nauczania, podziału minimalnej liczby godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne oraz podziału minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego wskazanego odpowiednio dla kaŝdego zawodu w tabeli w części III podstawy programowej kształcenia w zawodach. Proponuje się równieŝ przyjęcie zasady, Ŝe w oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły ( 2 ust. 2 rozporządzenia). Przyjęcie tej zasady wynika z tego, iŝ w procesie kształcenia zawodowego prowadzonym w oparciu o przedmiotowy program nauczania zawodu, są realizowane przedmioty teoretyczne i praktyczne. Natomiast idea programów nauczania o strukturze modułowej bazuje na pełnej integracji teorii z praktyką w kaŝdym z modułów. Nauczyciel wyjaśnia dane zagadnienie, a uczniowie, bezpośrednio po wykładzie, pod kierunkiem tego nauczyciela, rozwiązują zadania, przeprowadzają ćwiczenia, badania, sporządzają szkice lub rysunki lub teŝ wykonują produkt materialny czy przygotowują usługę z wykorzystaniem nabytej wiedzy. W związku z tym, w oddziałach szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania, podział minimalnego wymiaru godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne jest niezasadny. 13

26 W rozporządzeniu w 4 ust. 6, w przypadku liceum ogólnokształcącego oraz technikum, przewiduje się moŝliwość realizacji przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających w oddziałach, grupach oddziałowych, grupach międzyoddziałowych, a po uzyskaniu zgody organu prowadzącego równieŝ w grupach międzyszkolnych. Zmiana przepisu dotyczącego moŝliwości przedłuŝania okresu nauki na kaŝdym etapie edukacyjnym o jeden rok uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich ( 5 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia) wynika z potrzeby ograniczenia tej moŝliwości maksymalnie do jednego roku na danym etapie edukacyjnym (dotychczasowe przepisy umoŝliwiały przedłuŝenie okresu nauki co najmniej o jeden rok) oraz z uregulowań zawartych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W przypadku ucznia niepełnosprawnego dotychczas decyzję w tej sprawie podejmował dyrektor szkoły, a obecnie decyzja w tej sprawie naleŝy do rady pedagogicznej i uzaleŝniona jest od pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów i zgody rodziców ucznia niepełnosprawnego. W szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich decyzję w tej sprawie będzie podejmował dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Ponadto w tym przepisie zostały określone terminy na podjęcie decyzji w tej sprawie w odniesieniu do poszczególnych typów szkół. Na analogicznych jak wyŝej zasadach przewidziano w rozporządzeniu ( 6) dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagroŝonych niedostosowaniem społecznym uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych oraz uczniów zasadniczych szkół zawodowych zorganizowanych w młodzieŝowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieŝowych ośrodkach socjoterapii, moŝliwość skracania okresu nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin ustalonego dla trzyletniego okresu nauczania. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagroŝonemu niedostosowaniem społecznym, uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowi zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym lub 14

27 młodzieŝowym ośrodku socjoterapii będzie podejmować rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a w przypadku ucznia zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich - dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W rozporządzeniu ( 7) nie zmieniono zasad podziału na grupy na niektórych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wyjątkiem obowiązkowych zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, zajęć informatyki i technologii informacyjnej. Wymienione zajęcia w dalszym ciągu mogą się odbywać w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w których liczba uczniów nie moŝe być wyŝsza niŝ 24 i nie moŝe, począwszy od 1 września 2013 r., przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej ( 7 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z 10 rozporządzenia (zmienionym na wniosek strony samorządowej na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 30 listopada 2011 r.) do dnia 31 sierpnia 2012 r. zapewniono moŝliwość dostosowania organizacji ww. zajęć do wymogu, zgodnie z którym liczba uczniów w grupie nie moŝe przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. W rozporządzeniu wprowadza się zasadnicze zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, w których wdraŝanie nowej podstawy programowej rozpocznie się 1 września 2012 r. Zgodnie z nową podstawą programową w tych typach szkół (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 1) tylko w zakresie podstawowym przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; 2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: a) język polski, język obcy nowoŝytny na poziomie IV.1p. (poziom zbliŝony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Projekt z 9 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych Kolorem zielonym kursywą zapisy dodawane Kolorem niebieskim kursywą zapisy uchylane Kolorem czerwonym kursywą

Bardziej szczegółowo

PowyŜsze zmiany wynikają z regulacji zawartej w przepisie przejściowym ( 6 projektu).

PowyŜsze zmiany wynikają z regulacji zawartej w przepisie przejściowym ( 6 projektu). Uzasadnienie Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest konieczne z uwagi na kolejny etap wdraŝania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r. 20 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia.... 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wymienionych typów szkół zawiera następujące zmiany:

Uzasadnienie. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wymienionych typów szkół zawiera następujące zmiany: Uzasadnienie Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest konieczne z uwagi na kolejny etap wdraŝania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się?

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się? Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się? 1) ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne nie będzie mniejsza niż dotychczas; Etap

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim

Bardziej szczegółowo

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia)

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia) Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155) Zmiany Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl Ramowe plany nauczania Jak przygotować się do zmiany Od dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w 1. Język polski 14 2. Pierwszy język

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 24 czerwca 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r.

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. /konferencjaoskko2012/ Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. Ryszard Sikora, OSKKO. /konferencjaoskko2012/ Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 4 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO 1. 1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego,

Bardziej szczegółowo

Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Podstawy prawne wdraŝanych zmian Musimy rozróŝniać: Akty prawne zmienione podpisane. Projekty

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 31 ust. 1 pkt 10 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Białystok, 24.02.2012

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Projekt z dnia 27.10.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Na podstawie art. 111 ustawy z dnia - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych Organizacja roku szkolnego 2012/2013 w świetle nowych przepisów prawnych Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - VI KLASY I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r.

Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r. Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Na podstawie: Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 S P I S T R E Ś C I PODSTAWA PRAWNA PRZEPISY FINANSOWE. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3)... ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013

Wdrażanie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 JAN GŁÓWCZEWSKI konferencja dyrektorów szkół woj. pomorskiego sierpień 2012 r. Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot Załącznik nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH Załącznik nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I-III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2012 r., poz. 204 Zmiany: Dz. U. z 2012 r., poz. 251 i poz. 1993

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2012 r., poz. 204 Zmiany: Dz. U. z 2012 r., poz. 251 i poz. 1993 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 2 Język obcy nowożytny 3 Historia i społeczeństwo 4 Przyroda 5 Matematyka

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15721 Poz. 1491 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Podstawa programowa Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. Bogna Skoraszewska, OSKKO /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych Organizacja roku szkolnego 2012/2013 w świetle nowych przepisów prawnych Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego Raport z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego 1 Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r.

Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty. Warszawa, grudnia 2012 r. Nowa podstawa programowa -wyzwanie dla systemu oświaty Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. Podstawa programowa Ramowe plany nauczania Szkolny plan nauczania Program nauczania Arkusz organizacyjny Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli/szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole Konferencja Procesy wychowawcze w szkole 22.09.2017 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI)

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI) Dziennik Ustaw Nr 41-2293- Poz. 415 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 415) Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym

Zmiany w kształceniu zawodowym /konferencjaoskko2012/ Zmiany w kształceniu zawodowym Bogusława Wojtczak /konferencjaoskko2012/ Podstawowe obszary zmian w szkolnictwie zawodowym: klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZASADY OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZASADY OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROGRAM NARADY 1. Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2017 r. - Świętokrzyski Kurator

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2010/2011

USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2010/2011 USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2010/2011 1. Liczebność oddziałów: zgodnie z 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA III etap edukacyjny gimnazjum W gimnazjum obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowoŝytny, drugi

Bardziej szczegółowo