Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie"

Transkrypt

1 Plany nauczania i arkusze organizacyjne w świetle nowych rozporządzeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

2 Podstawy prawne wdraŝanych zmian Musimy rozróŝniać: Akty prawne zmienione podpisane. Projekty aktów prawnych. Zmiany, o których się tylko mówi. Pamiętajmy, Ŝe wiele aktów prawnych się nie zmieniło i nadal obowiązują.

3 Co wiadomo na pewno? Zmieniła się podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego rozporządzenia MEN z 3 grudnia 008 roku.

4 Nowa podstawa programowa Szczególny nacisk został połoŝony na efekty kształcenia Treści nauczania sformułowane w języku wymagań oraz precyzyjne określenie wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na kaŝdym etapie kształcenia. Jednocześnie zastępuje standardy egzaminacyjne

5 Nowa podstawa programowa Dotychczasowe kształcenie zintegrowane określa się mianem edukacji wczesnoszkolnej, w której wyodrębnione zostały poszczególne obszary edukacyjne: edukacja polonistyczna, język obcy, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne oraz etyka.

6 Nowa podstawa programowa W gimnazjum: wprowadza się drugi język obcy nowoŝytny jako obowiązkowy, wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj. edukacja dla bezpieczeństwa, Wprowadzono dwa przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne. nie ma ścieŝek edukacyjnych, podstawa programowa jest połączona z podstawą programową szkoły ponadgimnazjalnej.

7 Od września 009 roku: Nowa podstawa programowa obowiązuje w przedszkolach, w klasie I szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum, W klasach IV VI szkoły podstawowej, klasach II III gimnazjum oraz we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych moŝe być realizowana nowa podstawa programowa z języków obcych, wychowania fizycznego i etyki (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

8 WaŜne! Przez następne 5 lat w szkołach podstawowych i przez lata w gimnazjach będą obowiązywały dwie podstawy programowe

9 Co wiadomo na pewno? Zmieniły się zasady zatwierdzania arkuszy organizacyjnych uchylony art.3pkt.6a i 6b ustawy o systemie oświaty (Ustawa o zmianie ustawy o systemie ustawy z dnia 9 marca 009) Kurator nie opiniuje arkuszy organizacyjnych szkół

10 Co wiadomo na pewno? Zmieniły się niektóre zasady dotyczące realizacji zajęć i innych czynności nauczycieli wynikających z zadań statutowych szkoły art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela ustawa o zmianie ustawy KN z dania listopada 008 roku.

11 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust., oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: ) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, ) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym Ŝe w ramach tych zajęć:

12 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze godzin w tygodniu,

13 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze godziny w tygodniu;

14 WaŜne! W roku szkolnym 009/00 godziny wynikające z art. 4 KN obowiązują nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w wymiarze godziny tygodniowo.

15 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela b. W ramach: ) zajęć, o których mowa w ust. pkt, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; patrz ) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. pkt, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego z wyjątkiem części ustnej.

16 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela 3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. pkt lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a takŝe do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników słuŝb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych.

17 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela 3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa w ust. pkt lit. a i b, w okresie rozliczeniowym obniŝa się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. MnoŜymy liczbę godzin na jakie zatrudniono nauczyciela w danym roku szkolnym x ilość tygodni roku szkolnego i dzielimy przez 8 godzin (czyli etat), np.: 6 x 36 : 8 = 3

18 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela 3c. Wymiar zajęć, o którym mowa: ) w ust. pkt lit. a, ulega obniŝeniu o godziny, ) w ust. pkt lit. b, ulega obniŝeniu o godzinę za kaŝdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym

19 art. 4. Ustawy Karta Nauczyciela 7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela: o których mowa w ust. pkt lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

20 Co wiadomo na pewno? Zmieniły się ramowe plany nauczania rozporządzenie MEN z 3 marca 009 roku.

21 Nowe ramowe plany nauczania Obowiązują tylko w pierwszej klasie szkoły podstawowej i w pierwszej klasie gimnazjum. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują dotychczasowe ramowe plany nauczania, które muszą tylko uwzględniać godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z art.4 KN

22 Nowe ramowe plany nauczania Określona jest sumaryczna liczba godzin na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu kształcenia oraz limity godzin dla poszczególnych zajęć. Dla klas I- III szkoły podstawowej 60 godzin zajęć obowiązkowych, 3 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły i 6 godzin religii/etyki łącznie 69 godzin W gimnazjum 88 godzin zajęć obowiązkowych, 3 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły i 6 godzin religii/etyki łącznie 97 godzin

23 Nowe ramowe plany nauczania Godziny do dyspozycji dyrektora zostały inaczej zdefiniowane, a ich liczba została ograniczona do 3: a) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5, b) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a;

24 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język polski Język obcy nowoŝytny Drugi język obcy nowoŝytny b) Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą 88 c) + 6 d) 83 e) 9. Alternatywne metody komunikacji f) 6 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w tym: ) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia ) godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w ust. 5a rozporządzenia e) X g)

25 Ust. 5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na: W przypadku realizacji nowej i dotychczasowej podstawy programowej: ) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym.

26 Ust. 5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na: W przypadku realizacji dotychczasowej podstawy programowej, dodatkowo na: ) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeŝeli wymiar godzin umoŝliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć, 3) realizację ścieŝek edukacyjnych, 4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym

27 Ust. 5a. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone równieŝ na realizację: zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 4 ust. pkt ustawy z dnia 6 stycznia 98 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm).

28 Nowe ramowe plany nauczania Zajęcia wychowanie do Ŝycia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka.. Rozporządzenie w fazie projektu

29 Projekt zakłada: Zajęcia realizowane będą w klasie V i VI szkoły podstawowej, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania w kaŝdym roku szkolnym w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły - w kaŝdej klasie po 4 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

30 Projekt zakłada: Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeŝeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeŝeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyŝszej ani na ukończenie szkoły przez ucznia

31 Projekt zakłada: W roku szkolnym: ) 009/00, uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum, ) 00/0, uczniowie klas trzecich gimnazjum realizują zajęcia w ramach zajęć edukacyjnych Wiedza o społeczeństwie.

32 Nowe ramowe plany nauczania Religia/etyka ( ust.8 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania) Zajęcia z religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Obowiązuje dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych ze zmianami z dnia patrz

33 Nowe ramowe plany nauczania Języki obce Przy podziale na grupy na zajęciach języków obcych naleŝy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego Zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 0 do 4 uczniów, W gimnazjach, liczącym nie więcej niŝ dwa oddziały kaŝdej klasy, zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niŝ 7 uczniów.

34 Nowe ramowe plany nauczania Informatyka Podział na grupy na zajęciach z informatyki i technologii informacyjnej obowiązuje w oddziałach liczących więcej niŝ 4 uczniów, z tym Ŝe liczba uczniów w grupie nie moŝe przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej ZastrzeŜenie to obowiązuje od września 0 roku

35 Nowe ramowe plany nauczania Wychowanie fizyczne Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od do 6 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. W klasach IV VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

36 Nowe ramowe plany nauczania Wychowanie fizyczne W szkole podstawowej i gimnazjum organizuje się 4 godziny wychowania fizycznego, z których jedna moŝe być realizowana zgodnie z rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (9..003) Rozporządzenie w fazie zmian

37 Projektowane zmiany Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zmieni się obecne rozporządzenie - nie ma jeszcze projektu! O czym się mówi? rozporządzenie

38 Nowe ramowe plany nauczania W gimnazjum wprowadzono nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, na który zaplanowano 30 godzin. Projekt zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

39 Projekt zakłada Art Uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, podlega obowiązkowi edukacji w zakresie bezpieczeństwa.. Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkołach wymienionych w ust., w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem moŝliwości organizowania obozów specjalistycznych.

40 Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają osoby dotychczas uczące przysposobienia obronnego. W treściach podstawy programowej zawarte są zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, które moŝe prowadzić nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z zapisem art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 9, poz. 40 ze zm.).

41 Nowe ramowe plany nauczania W gimnazjum wprowadzono przedmioty uzupełniające zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, na które zaplanowano po 60 godzin. Zajęcia powinny odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom młodzieŝy i moŝliwościom organizacyjnym szkoły.

42 WaŜne! Przez następne 5 lat w szkołach podstawowych i przez lata w gimnazjach będą obowiązywały dwa ramowe plany nauczania.

43 Organizacja nowego roku szkolnego Ramowy plan nauczania Szkolny plan nauczania Arkusz organizacyjny Tygodniowy plan zajęć

44 Ramowy plan nauczania dla klas I - III I ETAP EDUKACYJNY (klasy I III) Lp... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna b) Alternatywne metody komunikacji c) Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 60 6 Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: )godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 pkt, i 5 rozporządzenia )godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia Zajęcia rewalidacyjne e) 6 3 X d) 30

45 WaŜne! Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym Ŝe w trzyletnim okresie nauczania następujące zajęcia edukacyjne naleŝy zrealizować co najmniej w wymiarze: język obcy nowoŝytny - 90 godzin, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i zajęcia komputerowe - po 95 godzin, wychowanie fizyczne - 90 godzin,

46 WaŜne! Dyrektor podejmuje decyzję, czy zajęcia wyodrębnione z kształcenia zintegrowanego poprowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czy nauczyciel specjalista uczący w klasach IV VI. Do prowadzenia zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, edukacji muzycznej i plastycznej nie są wymagane dodatkowe kwalifikacje. Kompetencje nauczyciela ocenia dyrektor. Wymagane są kwalifikacje do nauczania języka obcego. Nauczyciel języka obcego nie musi mieć kwalifikacji do nauczania wczesnoszkolnego.

47 Szkolny plan nauczania wersja I Języka obcego uczy specjalista Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem Razem w całym cyklu 3 x 35 tyg. Edukacja wczesnoszkolna Język obcy 6 0 Religia/etyka 6 Do dyspozycji dyrektora 3 Razem

48 Szkolny plan nauczania wersja II patrz Nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania języka obcego Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem Razem w całym cyklu 3 x 35 tyg. Edukacja wczesnoszkolna Religia/etyka 6 Do dyspozycji dyrektora 3 Razem

49 Szkolny plan nauczania wersja III Języka obcego i zajęć komputerowych uczy specjalista Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem Razem w całym cyklu Edukacja wczesnoszkolna Język obcy 6 0 Zajęcia komputerowe 3 05 Religia/etyka 6 Do dyspozycji dyrektora 3 Razem

50 Szkolny plan nauczania wersja IV inne Zajęcia komputerowe z godzin do dyspozycji dyrektora Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem Razem w całym cyklu 3 x 35 tyg. Edukacja wczesnoszkolna Język obcy 6 0 Religia/etyka 6 Zajęcia komputerowe 3 05 Razem

51 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język polski Język obcy nowoŝytny Drugi język obcy nowoŝytny b) Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą 88 c) + 6 d) 83 e) 9. Alternatywne metody komunikacji f) 6 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w tym: ) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia e) ) godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w ust. 5a rozporządzenia X g) Zajęcia rewalidacyjne h) 30

52 W trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne naleŝy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski godzin, dwa języki obce nowoŝytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), muzyka - 30 godzin, plastyka - 30 godzin, historia -90 godzin, wiedza o społeczeństwie - 65 godzin, geografia - 30 godzin, biologia -30 godzin, chemia -30 godzin, fizyka - 30 godzin, matematyka godzin, informatyka - 65 godzin, wychowanie fizyczne godzin, edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, zajęcia artystyczne - 60 godzin, zajęcia techniczne - 60 godzin, zajęcia z wychowawcą - 95 godzin,

53 WaŜne! Taki układ ramowego planu nauczania wymusza konieczność dokładnego planowania godzin lekcji, a następnie ich rozliczania. Rok szkolny trwa średnio 36 tygodni. Analizujemy kalendarz szkolny i określamy liczbę tygodni (dni) efektywnie wykorzystanych na naukę

54 Pt CZ Śr Wt Pn CZERWIEC MAJ KWIECIEŃ MARZEC LUTY Pt Cz Śr Wt Pn STYCZEŃ GRUDZ LISTOPAD PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ

55 Po odliczeniu dni wolnych zostają np. 33 tygodnie. MoŜemy przyjąć, Ŝe podobnie będzie w kolejnych latach (lub dokładnie policzyć). Ustalamy liczbę godzin z kaŝdego przedmiotu, moŝliwą do przeprowadzenia w tym czasie.

56 Przedmiot Limit godzin Klasa I Klasa II Klasa III Razem Łącznie w ciągu 3 lat (33 tyg) Język polski Język obcy nowoŝytny Drugi język obcy nowoŝytny Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą Relgia/etyka 6 97 Razem

57 Języki obce (grupy od 0 do 4 osób) Podział na grupy uwzględnia liczebność klasy i poziom zawansowania. Grupy mogą być oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe. Robimy test diagnostyczny we wszystkich klasach i wszystkich uczniów dzielimy na 6 grup. Liczba uczniów Liczba grup klasa A klasa B 5 klasa C 6 klasa D 3 Klasa A i D teŝ będą podzielone na grupy.

58 Zajęcia artystyczne i techniczne Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych i technicznych Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu Przygotowując konkretną ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć. (Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z dnia 3 grudnia 008 roku str. 57)

59 Zajęcia artystyczne i techniczne WaŜne! MoŜemy zaoferować tyle rodzajów (form) zajęć artystycznych i technicznych, ile oddziałów te zajęcia realizuje

60 Godziny do dyspozycji dyrektora 3 godziny w cyklu kształcenia Z tego,5 na realizację wychowania do Ŝycia w rodzinie. Pozostaje,5 godziny Godziny do dyspozycji dyrektora Klasa I Klasa II Klasa III Wersja I 0,5 0,5 0,5 Wersja II 0 0,5 Wersja III 0 0,5

61 Godziny do dyspozycji dyrektora JeŜeli w szkole jest 6 klas pierwszych dyrektor ma do dyspozycji 3 godziny, którymi dysponuje wg własnego uznania Przykłady szkolnych planów nauczania

62 Arkusze organizacyjne Arkusze organizacyjne szkół podstawowych gimnazjów na rok szkolny 009/00 muszą uwzględniać: W przypadku klas II-VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum obowiązujące dotychczas ramowe plany nauczania. W przypadku klas I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum nowe ramowe plany nauczania

63 Arkusze organizacyjne W nowym ramowym planie nauczania określony jest liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Dla Klas I-III: W gimnazjum: Taka liczba godzin (zwiększona o obowiązkowe podziały na grupy na określonych zajęciach) musi być zatwierdzona przez organy prowadzące. patrz

64 W arkuszach organizacyjnych nie wykazujemy godzin do dyspozycji dyrektora, przeznaczonych na realizację zajęć opisanych w ust.5a rozporządzenia (wynikających z art. 4 KN) Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone na realizację zajęć opisanych w ust.5 rozporządzenia, mogą być wykazane jako ogólna suma

65 NajwaŜniejsze! Trzeba tak planować i realizować zajęcia obowiązkowe, aby liczba odbytych zajęć wynosiła co najmniej tyle, ile zakłada limit.

66 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczone na realizację obowiązku określonego w art. 4 ust. pkt KN: są do dyspozycji dyrektora konkretnej szkoły, nie są dodatkowo opłacane, ich przydział leŝy w kompetencji dyrektora szkoły, nie naleŝy go w tym ograniczać, rejestrowanie i rozliczanie tych godzin odbywa się w cyklu półrocznym, godziny te dyrektor moŝe przeznaczyć tylko na wspieranie uczniów ze specyficznymi wymaganiami i na rozwój zainteresowań godziny te nie musza być wykazywane w akuszach organizacyjnych

67 Przez najbliŝsze lata w gimnazjach i 5 lat w szkołach podstawowych będą funkcjonować dwa ramowe plany nauczania (stary i nowy). Godziny wychowania do Ŝycia w rodzinie nie wchodzą do limitu dopuszczalnych tygodniowych godzin dla ucznia. Klasy realizujące nową podstawę programową nie powinny być łączone z klasami realizującymi dotychczasową podstawę programową Warto pozwolić dyrektorom na poszukiwanie ciekawych rozwiązań organizacyjnych, nie ograniczać ich inwencji, wspierać w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań po prostu zaufać.

68 Dziękuję za uwagę

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl Ramowe plany nauczania Jak przygotować się do zmiany Od dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Projekt z 9 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r.

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. /konferencjaoskko2012/ Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. Ryszard Sikora, OSKKO. /konferencjaoskko2012/ Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w 1. Język polski 14 2. Pierwszy język

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - VI KLASY I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć

wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach, minimalny i tygodniowy wymiar

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia.... 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych Kolorem zielonym kursywą zapisy dodawane Kolorem niebieskim kursywą zapisy uchylane Kolorem czerwonym kursywą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych Organizacja roku szkolnego 2012/2013 w świetle nowych przepisów prawnych Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 2 Język obcy nowożytny 3 Historia i społeczeństwo 4 Przyroda 5 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych

Organizacja roku szkolnego 2012/2013. w świetle nowych przepisów prawnych Organizacja roku szkolnego 2012/2013 w świetle nowych przepisów prawnych Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r. 20 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania

Szkolne plany nauczania Szkolne plany nauczania Zachęcam do analizy materiału opracowanego przez zespół w składzie: Ewa Fortunka, Hanna Miernik, Beata Niziołek, Barbara Presman Pozdrawiam wszystkich - Wiesław Jakubiec Akty prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli/szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Olsztyn dn. 10 września 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu z dnia.2014

Bardziej szczegółowo

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot Załącznik nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH Załącznik nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I-III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA III etap edukacyjny gimnazjum W gimnazjum obowiązkowymi zajęciami są: język polski, język obcy nowoŝytny, drugi

Bardziej szczegółowo

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155) Zmiany Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się?

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się? Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się? 1) ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne nie będzie mniejsza niż dotychczas; Etap

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Realizacja 19 godziny

Realizacja 19 godziny Realizacja 19 godziny Brak uczniów na konsultacjach, a rozliczenie godzin karcianych... 2 Konsekwencje nierealizowania dodatkowej godziny przez nauczyciela... 3 Niezrealizowanie wymaganej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Załącznik do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 kwietnia 2011 roku. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 1. Do 30 kwietnia 2011r. dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r.

Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r. Uchwała nr XXVIII/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr w Siedlcach z dn. 16 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Na podstawie: Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. Bogna Skoraszewska, OSKKO /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Białystok, 24.02.2012

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, zapewniających nauczycielom spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SALWATOR

REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SALWATOR Tekst jednolity. REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SALWATOR Załącznik nr 1 Statutu 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZASADY REKRUTACJI.str. 3 ROZDZIAŁ II OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY str. 4 2 ROZDZIAŁ I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SALWATOR

REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SALWATOR Tekst jednolity. REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SALWATOR Załącznik nr 1 Statutu 1 S t r o n a SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZASADY REKRUTACJI.str. 3 ROZDZIAŁ II OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY str. 4 2 S t

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr.. ~.~

ZARZĄDZENIE Nr.. ~.~ WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZARZĄDZENIE Nr.. ~.~.11.01.3 Wójta Gminy S~onino z dnia.... 2B. /11 '" 2013. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR

REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR Tekst jednolity. REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR Załącznik nr 1 Statutu 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZASADY REKRUTACJI DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM SALWATOR......str. 3 ROZDZIAŁ II OFERTA EDUKACYJNA PRYWATNEGO

Bardziej szczegółowo

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). z tym, że: 1. art. 1 pkt 3 lit. a i b weszły w życie z mocą od

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 30 marca ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA 2010-2013 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum w Żołyni Przedmiot Rok szk. 2010/2011 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2012/2013 Suma Łącznie godz. g. dyr. g. dyr. g. dyr.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów nauczanych w szkołach na wszystkich etapach kształcenia wraz z minimalną liczba godzin ich nauczania

Zestawienie przedmiotów nauczanych w szkołach na wszystkich etapach kształcenia wraz z minimalną liczba godzin ich nauczania W ostatnich latach wprowadzono szereg ważnych zmian w prawie, wpływających na funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce. Najważniejsza z punktu widzenia dyrektorów szkół była zmieniona ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ARKUSZY ORGA NIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ARKUSZY ORGA NIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ARKUSZY ORGA NIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Opinie dotyczące arkuszy organizacji Oddział Rzeszów Powiaty: dębicki, łańcucki, ropczycko-sędziszowski,

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załącznik nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla klas I III Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Informacja o kontroli: Kontrola dotyczy zgodności

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. www.oskko.edu.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy prawne ramowe plany nauczania koncepcja organizacji pracy szkoły oferta edukacyjna szkoły IX Konferencja OSKKO, UJ,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI)

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI) Dziennik Ustaw Nr 41-2293- Poz. 415 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 415) Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013.

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013. Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 kwietnia 2012 roku. WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 249/2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 249/2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 249/2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia procedury zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek gminy Lubrza na rok szkolny 2009/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY GNIEZNO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY GNIEZNO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia nr 2b /12 Wójta Gminy Gniezno z dnia 1 kwietnia 2012 r PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY GNIEZNO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 I. Podstawa prawna: -

Bardziej szczegółowo

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku REFORMA EDUKACJI W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Drugi dzień szkolenia w Polanicy-Zdroju

Drugi dzień szkolenia w Polanicy-Zdroju Drugi dzień szkolenia w Polanicy-Zdroju Czwartkowe szkolenie poświęcone zmianom w Karcie Nauczyciela, ramowym planom nauczania, nowej podstawie programowej oraz projektowi zmian w nadzorze pedagogicznym

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Podstawa programowa Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Ornety z dnia 22 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Ornety z dnia 22 marca 2011 r. 1 Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Ornety z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Orneta w roku szkolnym 2011/2012 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie:

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie: PROCEDURA REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA GODZIN PRACY NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 ust. 2 pkt 2a - KARTY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach 1 Cel procedury Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr O/27/2015. Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr O/27/2015. Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr O/27/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 marca 2015r. EZ 0050.01.2015.ZP w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PowyŜsze zmiany wynikają z regulacji zawartej w przepisie przejściowym ( 6 projektu).

PowyŜsze zmiany wynikają z regulacji zawartej w przepisie przejściowym ( 6 projektu). Uzasadnienie Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest konieczne z uwagi na kolejny etap wdraŝania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Zasady Organizacji Pracy Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez GMINĘ MIEJSKĄ GORLICE w roku szkolnym 2010/2011

Zasady Organizacji Pracy Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez GMINĘ MIEJSKĄ GORLICE w roku szkolnym 2010/2011 Zasady Organizacji Pracy Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez GMINĘ MIEJSKĄ GORLICE w roku szkolnym 2010/2011 Działając na podstawie art.30 ust. 1, ust.2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. umiarkowanym lub znacznym. w roku szkolnym 2013/2014

Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. umiarkowanym lub znacznym. w roku szkolnym 2013/2014 Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w roku m 2013/2014 I ETAP EDUKACYJNY / klasy I-III / liczba lp. obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2014 r. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr FN.0050.33.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr FN.0050.33.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr FN.0050.33.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 lutego 2011 r. ZAŁOśENIA DO OPRACOWANIA ARKUSZA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Mirsk w roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - IIII) Tygodniowy wymiar zająć. Liczba godzin tygodniowo w cyklu

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - IIII) Tygodniowy wymiar zająć. Liczba godzin tygodniowo w cyklu I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - IIII) Tygodniowy wymiar zająć 1 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Liczba godzin tygodniowo w 2014/2015 2015/2016 2016/2017 cyklu klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera:

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2014 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania

Bardziej szczegółowo