Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego"

Transkrypt

1 Raport z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego 1

2 Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego Sprawozdanie obejmuje kontrole planowe w zakresie: 1. organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży; 2. prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego; 3. prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego; 4. prawidłowości klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych; 5. zgodności z przepisami prawa organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego; 6. przestrzegania przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury; 7. zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa. 2

3 1. Kontrola planowa w zakresie organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży Tematyka kontroli dotyczyła prawidłowości organizacji w roku szkolnym 2011/2012 praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych w publicznych czteroletnich technikach dla młodzieży. Kontrolą objęto wybrano publiczne czteroletnie technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista symbol cyfrowy zawodu 341[02]. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626); 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Kontrolę przeprowadzono w czerwcu 2012 r. i objęto nią 5 techników w zespołach szkół. W dniu kontroli liczba uczniów wynosiła we wszystkich kontrolowanych szkołach 2387, w tym 898 uczniów kształciło się w zawodzie technik ekonomista. Liczba uczniów w kontrolowanych szkołach kształcących się w zawodzie technik ekonomista odbywających w roku szkolnym 2011/2012 praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych wynosiła 439. Liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych organizowanych poza daną szkołą również wynosiła 439. Do kontroli wylosowano w każdej szkole 10 uczniów (w całej kontroli na terenie województwa małopolskiego 50 uczniów), którzy odbywali praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych organizowanych poza szkołą. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono: W 5 (100%) szkół dyrektor szkoły dopuścił do użytku w danej szkole program nauczania dla zawodu. Programy nauczania dla zawodu technik ekonomista określają zakres wiadomości i umiejętności nabywanych prze uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin praktyk zawodowych. Każda z kontrolowanych szkół organizuje praktyki zawodowe dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dyrektorzy szkół zawarli umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe odbywające się poza szkołą. Umowy o praktyczną naukę zawodu zostały zawarte w terminie umożliwiającym realizację 3

4 programu praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych. Każda z kontrolowanych umów (10 losowo wybranych w każdej ze szkół) zawierała: a) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsca jej odbywania; b) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; c) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; d) formę praktycznej nauki zawodu; e) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; f) prawa i obowiązki stron umowy. W 4 (80%) szkół umowy zawierały również sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów. W 1 (20%) szkole zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora nie umieszczono kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z ich kalkulacją, ponieważ praktyki są bezpłatne. W związku z tym wydano zalecenie, by umowa określała sposób ponoszenia przez strony kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, zgodnie z 7 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). W każdym z kontrolowanych techników stwierdzono, że do umowy o praktyczną naukę zawodu dołączono program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. Kontrolowane szkoły kierujące uczniów na praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych nadzorują realizację programu praktycznej nauki zawodu, współpracują z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz zapewniają ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W każdym badanym losowo przypadku (50 losowo wybranych uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu w formie praktyk zawodowych organizowanych poza daną szkołą) szkoły kierujące uczniów na praktyki zawodowe zaakceptowały wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych. Wydane zalecenie: Zaleca się, by umowa określała sposób ponoszenia przez strony kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, zgodnie z 7 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). 1. Wnioski: 1. Dyrektorzy szkół przestrzegą prawa w zakresie dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania dla zawodu. 2. Dyrektorzy szkół przestrzegą prawa w zakresie organizacji praktyk zawodowych. 4

5 2. Kontrola planowa prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Celem kontroli było badanie zgodności zawartych w planie nadzoru pedagogicznego uregulowań z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz sposobu wprowadzenia ewentualnych zamian do planu nadzoru pedagogicznego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); Kontrolę przeprowadzono ogółem w 253 szkołach i placówkach, w tym w: 38 przedszkolach, 73 szkołach podstawowych, 41 gimnazjach, 16 liceach ogólnokształcących, 7 liceach profilowanych, 20 technikach, 14 zasadniczych szkołach zawodowych, 8 poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 3 placówkach doskonalenia nauczycieli, 1 bursie, 1 domu wczasów dziecięcych, 6 szkołach policealnych, 3 szkołach przysposabiających do pracy, 2 międzyszkolnych ośrodkach sportowych, 1 młodzieżowym domu kultury, 2 ogniskach pracy pozaszkolnej, 2 międzyszkolnych ośrodkach sportowych, 2 pozaszkolnych placówkach specjalistycznych, 2 Centrach Kształcenia Praktycznego, 3 ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 2 Centrach Kształcenia Ustawicznego, 2 bibliotekach pedagogicznych, 1 poradni specjalistycznej, 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych, 1 Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz 1 Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Kontroli poddano prawidłowość wykonywania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów publicznych szkół i placówek w roku szkolnym 2011/2012. Dokumentem stanowiącym podstawę kontroli był plan nadzoru pedagogicznego dyrektora kontrolowanej szkoły lub placówki. Zawarte w tym planie ustalenia dotyczące zadań przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 stanowiły podstawę sprawdzenia wykonania zaplanowanych działań przez dyrektora szkoły lub placówki. W czasie kontroli badaniu podlegała również zgodność zawartych w planie nadzoru pedagogicznego uregulowań z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W wyniku kontroli stwierdzono w 1 szkole podstawowej brak realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń i narad dla nauczycieli. 5

6 Wydane zalecenie: Zaleca się wspomagać nauczycieli w realizacji ich zadań przez organizowanie wszystkich zaplanowanych szkoleń i narad, zgodnie z 20 ust. 1 pkt 3 lit. a rozp. MEN z dn r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 1 (SP) Wnioski: 1. Wszyscy dyrektorzy szkół i placówek posiadali plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/ Dyrektorzy szkół dokonywali ewaluacji wewnętrznej oraz kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 3. Dyrektorzy szkół zrealizowali zaplanowane działania w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań zgodnie z przepisami 21 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 3. Kontrola w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Kontrola dotyczyła wykonywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, obowiązków związanych z nadzorowaniem spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), 6

7 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086), Kontrolę przeprowadzono w 166 publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód. Kontrolą objęto przedłożone przez dyrektora szkoły dokumenty związane z nadzorowaniem spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym: księgę ewidencji dzieci oraz informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat, przekazane przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta). Wszystkie kontrolowane szkoły podstawowe posiadały ewidencję dzieci pięcioi sześcioletnich z roczników objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy kontrola, sporządzoną na podstawie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta). W jednej kontrolowanej szkole podstawowej stwierdzono brak księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych w obwodzie tej szkoły. W 2 kontrolowanych szkołach podstawowych stwierdzono się uchybienia w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, w zakresie wpisów dotyczących: danych osobowych dziecka oraz rodziców, informacji o przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecka spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie, informacji o objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia. Również w 2 kontrolowanych szkołach stwierdzono brak podjętych i udokumentowanych działań mających na celu uzyskanie przez dyrektora szkoły informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 7

8 Wydane zalecenia: 1. Zaleca się prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgodnie z 3a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.). 2. Zaleca się prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgodnie z 3a ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) 3. Zaleca się kontrolowanie przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Wnioski: 1. Dyrektorzy szkół podstawowych przestrzegają obowiązków związanych z nadzorowaniem spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. 2. Księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, prowadzone są zgodnie z przepisami prawa. 3. Dyrektorzy szkół podstawowych podejmują i udokumentują działania mające na celu uzyskanie informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 8

9 4. Kontrola planowa prawidłowości klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Kontrola dotyczyła prawidłowości klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie dopuszczania do egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), Zrealizowano 100 kontroli w 25 publicznych i 75 niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych. którymi objęto: 32 licea ogólnokształcące, 10 techników, 1 zasadniczą szkołę zawodową oraz 57 szkół policealnych. W 10 kontrolowanych szkołach kształcenie realizowane było w formie stacjonarnej, w 82 w formie zaocznej, a w 8 w formie zaocznej i stacjonarnej. W każdej szkole kontrolą objęto dokumentację 10 losowo wybranych słuchaczy z jednego losowo wybranego oddziału, a w przypadku mniejszej liczby słuchaczy, kontrolą objęto 100% słuchaczy tego oddziału. W przypadku szkół prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i formie zaocznej, kontrolą objęto obie formy. W wyniku kontroli szkół prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej stwierdzono następujące uchybienia: do egzaminu semestralnego dopuszczono słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze mniejszym niż 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania - 1 LO dla dorosłych; nie skreślenie z listy słuchaczy wszystkich słuchaczy, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych 1 LO dla dorosłych. W wyniku kontroli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej stwierdzono następujące uchybienia: nieprzestrzeganie przez 9 dyrektorów szkół dopuszczania do egzaminu semestralnego słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze mniejszym niż 50% 9

10 czasu przeznaczonego na te konsultacje - 3 licea ogólnokształcące, 3 technika, 3 szkoły policealne; nieprzestrzeganie przez 9 dyrektorów szkół skreślenia z listy słuchaczy wszystkich słuchaczy, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych - 3 licea ogólnokształcące, 3 technika, 3 szkoły policealne. W związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa 10 dyrektorom szkół wydano 20 zaleceń: 4 licea ogólnokształcące - 8 zaleceń, 3 technika - 6 zaleceń, 3 szkoły policealne 6 zaleceń. Wydane zalecenia: 1. Zaleca się dopuszczać do egzaminu semestralnego słuchaczy, spełniających warunki określone w 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 2. Zaleca się, zgodnie z 25a ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), skreślanie z listy słuchaczy tych słuchaczy, którzy nie spełnili warunków określonych w 24 ust. 2-3 powołanego rozporządzenia. 3. Zaleca się dopuszczać do egzaminu semestralnego słuchaczy, spełniających warunki określone w 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 4. Zaleca się, zgodnie z 25a ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), skreślanie z listy słuchaczy tych słuchaczy, którzy nie spełnili warunków określonych w 24 ust. 4-5 powołanego rozporządzenia. 10

11 Wnioski: 1. Nie wszyscy dyrektorzy szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zarówno w formie stacjonarnej jak i zaocznej przestrzegają przepisów dopuszczania słuchaczy do egzaminu semestralnego określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 2. Nie wszyscy dyrektorzy szkół dla dorosłych przestrzegają przepisów skreślania z listy słuchaczy tych słuchaczy, którzy nie spełnili warunków określonych w 24 ust. 2-5 powołanego rozporządzenia. 5. Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji i sposobu działania innych form wychowania przedszkolnego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz.1080, z późn. zm.). Kontrolą objęto 24 punkty przedszkolne, w tym 12 publicznych punktów przedszkolnych i 12 niepublicznych punktów przedszkolnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie punkty przedszkolne posiadają organizację ustaloną przez organ prowadzący. We wszystkich kontrolowanych przypadkach organizacja punktu przedszkolnego zawierała w szczególności: nazwę i miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego, cele i zadania punktu przedszkolnego oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego, 11

12 a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego nauczania, wychowania i opieki. W organizacji punktu przedszkolnego określono prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego, w tym: warunki pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo, przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu przedszkolnego, (zapis ten nie dotyczył dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w publicznym punkcie przedszkolnym). W 2 niepublicznych punktach przedszkolnych stwierdzono w organizacji punktu przedszkolnego brak zapisów dotyczących sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć, a w 1 niepublicznym punkcie przedszkolnych nie określono warunków przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Ponadto w 1 niepublicznym punkcie przedszkolnym nie określono warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. W wyniku kontroli stwierdzono również, że organ prowadzący nie określił zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie związanych z przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole. Analiza liczby dzieci w punkcie przedszkolnym wykazała naruszenie przepisów prawa w tym zakresie w 2 przypadkach: 1- w publicznym punkcie przedszkolnym i 1 w niepublicznym punkcie przedszkolnym. W związku z naruszeniem przepisów prawa 5 dyrektorom punktów przedszkolnych wydano 5 zaleceń. Wydane zalecenia: 1. Zaleca się sporządzenie organizacji punktu przedszkolnego zgodnie z 5 ust. 1, pkt.7 i 11 ppkt d. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz z późn. zm.) 2. Zaleca się dostosowanie liczby dzieci w grupie punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego do wymagań zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz z późn. zm.). 12

13 Wnioski: 1. Organy prowadzące winny ustalić organizację punktu przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 2. Dyrektorzy punktów przedszkolnych winni przestrzegać przepisów w zakresie liczebności dzieci w grupie. 6. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury. Celem kontroli było pozyskanie informacji dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury w szkołach publicznych, w których zorganizowano naukę w tym zakresie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579, z późn. zm. ), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 5a i 5b do rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póżn.zm), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), 13

14 rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730). Kontrolą, którą przeprowadzono między 14 a 23 marca 2012 r., objęto wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, wykazane w Systemie Informacji Oświatowej jako prowadzące nauczanie języków mniejszości etnicznych (wg stanu na dzień 30 września 2011 r.). Jedynym nauczanym językiem mniejszości etnicznych nauczanym w małopolskich szkołach jest język łemkowski. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w arkuszu kontroli, kontrolą nie objęto zajęć z języka mniejszości etnicznej zorganizowanych w zespołach międzyszkolnych. Celem kontroli było uzyskanie informacji o przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury. W trakcie kontroli sprawdzono czy: 1) uczniowie kontrolowanej szkoły uczestniczą w zajęciach z języka mniejszości etnicznej organizowanych: w szkole, w zespole międzyszkolnym, 2) statut szkoły zawiera zapisy dotyczące organizacji nauczania języka mniejszości etnicznej, zgodnie z odpowiadającym typowi szkoły załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 3) liczba uczniów objętych nauką języka mniejszości etnicznej i liczba złożonych wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o objęcie uczniów nauką języka mniejszości etnicznej jest równa. Zebrano informacje dotyczące sposobu organizacji nauczania języka mniejszości etnicznej, a w szczególności, czy: 1) rodzice (prawni opiekunowie ) złożyli wniosek w sprawie udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości etnicznej, 2) wniosek został złożony w terminie. 3) uczeń uczestniczy w zajęciach zorganizowanych w: grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyszkolnej. Zebrano informacje dotyczące form nauczania języka mniejszości etnicznej, tj.: 1) prowadzenia zajęć edukacyjnych w języku mniejszości etnicznej (z wyjątkiem zajęć wymienionych w 4 pkt. 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, 2) prowadzenia dodatkowej nauki języka mniejszości etnicznej jako dodatkowego przedmiotu w formie odrębnych zajęć, 14

15 3) prowadzenia wszystkich zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii i geografii Polski) w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości etnicznej będącym drugim językiem nauczania. Zebrano informację dotyczącą tygodniowego wymiaru godzin nauki języka mniejszości etnicznej w szkolnych planach nauczania: 1) w szkole, w której zajęcia edukacyjne prowadzone są w języku mniejszości etnicznej, 2) w szkole z dodatkową nauką języka mniejszości etnicznej, prowadzoną w formie odrębnych zajęć, 3) w szkole, w której zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości etnicznej, będącym drugim językiem nauczania. Kontrolą objęto liczby godzin przeznaczonych na nauczanie dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznej z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz z godzin organu prowadzącego oraz tryb dopuszczenia do użytku w szkole przez dyrektora programu nauczania języka mniejszości etnicznej. Skontrolowano zestaw podręczników obowiązujących szkole, w zakresie podręczników do nauczania języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego). Kontroli poddano dokumentację realizacji zadań związanych z nauczaniem języka mniejszości etnicznej, a w szczególności badano czy dzienniki lekcyjne oddziałów, w których nauczany jest język mniejszości etnicznej zawierają: tygodniowy plan zajęć uwzględniający zajęcia z języka mniejszości etnicznej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka mniejszości etnicznej, tematy przeprowadzonych zajęć z języka mniejszości etnicznej z ostatnich czterech tygodni zajęć dydaktycznych oraz oceny uzyskane przez uczniów z zajęć z języka mniejszości etnicznej. W arkuszach ocen uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej kontroli poddano wpisy w zakresie nazwa nauczanego języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego), ocen rocznych ucznia z języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego). Zaplanowano objęcie kontrolą 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 1 szkoły ponadgimnazjalnej LO. Po stwierdzeniu w trakcie kontroli, że uczniowie: 5 szkół podstawowych (50% zaplanowanych), 4 gimnazjów (66,7% zaplanowanych) i 1 szkoły ponadgimnazjalnej (100% zaplanowanych) uczestniczą w zajęciach organizowanych w zespole międzyszkolnym, wizytatorzy odstąpili od dalszych czynności kontrolnych. W jedynej zaplanowanej do kontroli szkole ponadgimnazjalnej (I Liceum Ogólnokształcące im. Kromera w Gorlicach) funkcjonuje zespół międzyszkolny, w którym języka mniejszości uczą się uczniowie ogółem z czterech szkół ponadgimnazjalnych. W kontrolowanych szkołach objęto badaniem dokumentację 37 uczniów szkół podstawowych i 20 uczniów gimnazjów. 15

16 W wyniku kontroli stwierdzono, że statut wszystkich kontrolowanych szkół zawiera zapisy dotyczące organizacji nauczania języka mniejszości. W kontrolowanych szkołach podstawowych 37 uczniów objętych jest nauką języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego), a w kontrolowanych gimnazjach - 20 uczniów. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach liczba złożonych wniosków rodziców o objęcie uczniów nauką języka łemkowskiego jest równa liczbie uczniów objętych nauką języka łemkowskiego. Wszystkie złożone wnioski rodziców, w sprawie udziału ucznia w zajęciach z języka łemkowskiego, zostały złożone w terminie. Stwierdzono, że 9 badanych uczniów szkoły podstawowej (24,3%) uczestniczy w zajęciach z języka łemkowskiego w grupie oddziałowej, 28 (75,7%) uczestniczy w zajęciach w grupie międzyklasowej, natomiast w gimnazjum - 9 badanych uczniów (45%) uczestniczy w zajęciach z języka łemkowskiego w grupie oddziałowej, a 11(55%) uczestniczy w zajęciach w grupie międzyklasowej. We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych i gimnazjach nauczanie języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego) organizuje się w formie odrębnych zajęć, jako dodatkowego przedmiotu. Wszyscy badani uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz badani uczniowie gimnazjum uczestniczą w zajęciach z języka mniejszości etnicznej w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 10 badanych uczniów szkoły podstawowej ( 27%) objętych było 1 godziną zajęć przeznaczoną na nauczanie dziedzictwa kulturowego z godzin do dyspozycji organu prowadzącego. We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych i gimnazjach program nauczania języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego) został dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły. We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych podręcznik do nauczania języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego) został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. We wszystkich kontrolowanych gimnazjach podręcznik do nauczania języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego) nie został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W 4 szkołach podstawowych (80%), dziennik lekcyjny oddziału, w którym nauczany jest język mniejszości etnicznej (język łemkowski) zawierał: tygodniowy plan zajęć uwzględniający zajęcia z języka mniejszości etnicznej, tematy przeprowadzonych zajęć z języka łemkowskego (dotyczy badanych 29 uczniów). W jednej szkole (20%) dziennik lekcyjny takich informacji nie zawierał (dotyczy badanych 8 uczniów). W jednym kontrolowanym gimnazjum (50%), dziennik lekcyjny oddziału, w którym nauczany jest język mniejszości etnicznej (język łemkowski) zawierał: tygodniowy plan zajęć uwzględniający zajęcia z języka mniejszości etnicznej, tematy przeprowadzonych zajęć z języka łemkowskiego (dotyczy badanych 10 uczniów), natomiast w 1 gimnazjum dziennik lekcyjny takich informacji nie zawierał (dotyczy 16

17 badanych 10 uczniów). W każdej kontrolowanej szkole podstawowej i gimnazjum dziennik lekcyjny zawiera imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka łemkowskiego i oceny uzyskane przez uczniów z tego języka. W każdej kontrolowanej szkole podstawowej i gimnazjum arkusz ocen ucznia zawiera nazwę nauczanego języka mniejszości etnicznej (języka łemkowskiego) i oceny roczne ucznia z tego języka. Szkolne zestawy podręczników w dwóch gimnazjach zawierały podręczniki do nauczania języka łemkowskiego nie dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dyrektorzy szkół wskazując na naruszenie prawa w tym zakresie podali brak podręcznika do nowej podstawy programowej języka łemkowskiego, który zostałby dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel korzysta z podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego do starej podstawy programowej. W jednej szkole podstawowej i jednym gimnazjum, w których stwierdzono w dziennikach lekcyjnych oddziałów, w których nauczany jest język łemkowski brak tygodniowego planu zajęć uwzględniającego zajęcia z języka łemkowskiego i tematów przeprowadzonych zajęć z tego języka udowodnili jego realizację poprzez przedłożenie dzienników zajęć dodatkowych, w których dokumentowano te zajęcia. Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wskazują, że spośród 7 kontrolowanych w województwie małopolskim dyrektorów szkół, 5 (71%) przestrzega przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury. Odnotowane nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury dotyczyły 1 szkoły podstawowej, spośród 5 kontrolowanych oraz 2 kontrolowanych gimnazjów (jedna szkoła podstawowa i gimnazjum jest w zespole szkół). Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom szkół 5 zaleceń, nie sformułowano dodatkowych wniosków i uwag. Zalecenia wydano dla dwóch dyrektorów szkół, w tym dla dyrektora zespołu szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum). 17

18 Zalecenia: 1. Zaleca się wprowadzić do zestawu podręczników do nauczania języka etnicznego podręczniki wpisane do wykazu podręczników i podręczników pomocniczych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości etnicznych na mocy 21 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730.) 2. Zaleca się uzupełnić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz.225, z późn.zm.). Wnioski: 1. Organizacja nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury realizowana jest zgodnie z przepisami prawa. 2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury wymaga przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie. 3. Nauczanie języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury winno odbywać się w oparciu o podręczniki wpisane do wykazu podręczników i podręczników pomocniczych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości etnicznych. 18

19 7. Kontrola zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa. Kontrolą objęto 100% spośród wytypowanych w wyniku monitoringu nadzorowanych szkół ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Kontrola nie dotyczyła szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.). Kontroli poddano przedłożone przez dyrektora szkoły dokumenty dotyczące organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 19

20 umiarkowanym lub znacznym: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, arkusz organizacji pracy szkoły, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć rewalidacyjnych, indywidualne programy edukacyjne, indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne, szkolny plan nauczania, protokoły rady pedagogicznej. Kontrolą objęto 10 losowo wybranych uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a w przypadku liczby ww. uczniów mniejszej od 10, kontrolowano organizację kształcenia wszystkich uczniów. Kontrolą objęto 105 szkół podstawowych i 57 gimnazjów. Podczas kontroli badano dokumenty dotyczące organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 176 uczniów szkół podstawowych i 175 uczniów gimnazjum. W wyniku kontroli stwierdzono, że spośród 176 uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 175 realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W kontrolowanych gimnazjach spośród 108 uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 103 realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W żadnej kontrolowanej szkole podstawowej nie stwierdzono przypadku kształcenia specjalnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym powyżej 18 rok życia, a w gimnazjum powyżej 21 roku życia. Dla 109 uczniów w szkołach podstawowych integracyjnych i 16 uczniów gimnazjum integracyjnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opracowano indywidualny program edukacyjny (IPE) zgodnie z 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) oraz 5 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167). Indywidualny program edukacyjny został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. W roku szkolnym 2011/2012 kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjum odbywało się w oparciu o indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny lub indywidualny program edukacyjny, o ile został opracowany przed 20

21 1 września 2011 r. Indywidualne programy edukacyjne są realizowane do końca okresu na jaki zostały opracowane. W 1 szkole podstawowej i 4 gimnazjach indywidualny program edukacyjny lub indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny nie został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W indywidualnym programie edukacyjnym określono zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, rodzaj zajęć rewalidacyjnych, Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętych badaniem. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym została dokonana w terminie do dnia 30 września 2011 r. Kontrolowane indywidualne programy edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów określały: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez dyrektora szkoły formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualny program edukacyjny 1 ucznia gimnazjum nie określał ustalonych przez dyrektora szkoły sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, okresu udzielania uczniowi pomocy oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane. Wszystkie kontrolowane indywidualne programy edukacyjne określały działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Dostosowanie przez zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum, indywidualnego programu edukacyjnego do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) wykonano w terminie do dnia 30 września 2011 r. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) objęte kontrolą, określały zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniem. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ucznia gimnazjum nie określał zakresu zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym zakresu działań o charakterze rewalidacyjnym. Wszystkie kontrolowane IPET określały formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez 21

22 dyrektora szkoły formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, okres jej udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin pracy z uczniem. IPET w 1 kontrolowanym gimnazjum nie określał działań wspierających rodziców ucznia. Wszystkie indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne określały zakres współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. W 1 gimnazjum IPET nie określał zajęć rewalidacyjnych. Opracowane we wszystkich kontrolowanych szkołach indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym lub znacznym określały inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. W 2 gimnazjach IPET nie określał zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a w 1 gimnazjum - zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań dotyczących przygotowania ucznia do samodzielności z życiu dorosłym. Wszystkie indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zostały opracowane po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W 1 gimnazjum IPET nie został opracowany na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektorzy 3 szkół podstawowych nie przydzielili uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, a w 2 szkołach podstawowych rodzaj zajęć rewalidacyjnych przydzielonych uczniowi był niezgodny z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektorzy szkół podstawowych integracyjnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnili dodatkowo w oddziale integracyjnym, do którego uczęszcza uczeń z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym, nauczyciela posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach szkół specjalnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a także zatrudnili odpowiednich specjalistów w celu współorganizowania tego kształcenia. Dyrektorzy również wyznaczyli zajęcia w których, ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, uczestniczą specjaliści oraz nauczyciele zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. Dyrektorzy gimnazjów zatrudnili dodatkowo w oddziale, do którego uczęszcza uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, wyznaczyli zajęcia edukacyjne oraz wyznaczył zintegrowane działania oraz zajęcia, określone w programie, w których ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych uczestniczą nauczyciele zatrudnieni dodatkowo. Nauczyciele 3 szkół podstawowych i 6 gimnazjów nie dokumentują realizacji z uczniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym poprzez 22

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH W roku szkolnym 2011/2012 pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzili 1414 kontroli planowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Informacje o kontroli:

Informacje o kontroli: ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI. i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

ARKUSZ KONTROLI. i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; ARKUSZ KONTROLI dotyczący realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności: zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 S P I S T R E Ś C I PODSTAWA PRAWNA PRZEPISY FINANSOWE. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3)... ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012 Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012 1) w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Artykuł 13 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z nim szkoła i placówka publiczna umożliwia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017

by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017 Podstawowa zawartość statutu Na podstawie art. 98, 99, 100 i 102 ustawy Prawo oświatowe oraz projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli by prof. dr Antoni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli:

ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli: ZATWIERDZAM ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego Informacje o kontroli: Kontrola dotyczy wykonywania przez dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII i KULTURY MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONTROLE PLANOWE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

KONTROLE PLANOWE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM KONTROLE PLANOWE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM KONTROLA W ZAKRESIE KONTROLA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PODSUMUJMY: Kontrola dotyczyła 47 szkół i placówek: 23 publicznych przedszkoli;

Bardziej szczegółowo

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 Kontrole planowe Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2010/2011 w Delegaturze w Siedlcach wizytatorzy w zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzili 364 kontrole planowe. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r.

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. .. (pieczątka szkoły) Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury i organizacji pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Projekt z 9 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 z dnia 29.08.2014r. Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Bardziej szczegółowo

STATUT. (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa ul. Trzech Budrysów 32

STATUT. (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa ul. Trzech Budrysów 32 STATUT (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny 02-381 Warszawa ul. Trzech Budrysów 32 Statut jest zbiorem zasad normujących życie całej społeczności szkolnej i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Uchwałą nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r., na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 6077 UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole

Konferencja Procesy wychowawcze w szkole Konferencja Procesy wychowawcze w szkole 22.09.2017 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo