Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku"

Transkrypt

1 Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17)

3 Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III gimnazjum etap IV - szkoła ponadgimnazjalna Treści kształcenia obejmują: wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć umiejętności, które uczniowie powinni opanować postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować

4 Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału, metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, nie podstawy programowej. Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych. (np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne) Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na egzaminach po etapach wcześniejszych.

5 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Liceum i technikum: kształcenie w zakresie min. dwóch wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

6 Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak w liceach ogólnokształcących) powiązana z nauką w gimnazjach. W technikum (klasa I i II) i zasadniczej szkole zawodowej (klasy I-III) uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie realizują także kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

7 Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/ / / /2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum Liceum Technikum I, II, III II, III III I I, II I, II, III II, III, IV III, IV IV I I, II I, II, III I, II, III, IV

8 Ramowe plany nauczania Nowa podstawa programowa, sukcesywnie wprowadzana do szkół, od 1 września 2012 roku dotrze także do klas IV-VI SP i szkół ponadgimnazjalnych. Jej realizacja wymagała także zmiany przepisów dotyczących organizacji pracy, przede wszystkim ramowych planów nauczania.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku * * Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły policealne

10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.) Opublikowano 22 lutego 2012 r. w Dz. U. poz. 204 tom 1 (Dz.U )

11 r. Etap kształcenia Klasa Ramówka Podstawa programowa I I I II, III II IV II V, VI III I III II, III IV I IV II, III, (IV)

12 Uwaga: Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego i odpowiednie ramowe plany nauczania. Od 1 września 2012r. : szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe i trzy ramowe plany nauczania, gimnazjum jedna podstawa programowa i dwa ramowe plany nauczania, liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.

13

14 Zmiany wprowadzane rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania: 1.określenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczone na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, 2.ustalenie sztywnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas, 3. nie określono tygodniowej liczby godzin na zajęcia religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, 4.możliwośc wprowadzenie do szpn przedmiotu dla którego nie ustalono podstawy programowej,

15 Zmiany wprowadzane projektowanym Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania: 5.ustalenie minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia, 6.doprecyzowanie pojęć przedmioty matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne, 7.ustalenie liczby obowiązkowych przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, 8. ustalono zasady realizacji przedmiotów uzupełniających, 9. określono przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora.

16 Dodatkowe zajęcia edukacyjne Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole, b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

17

18 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Każdy uczeń (słuchacz) ma określoną w cyklu kształcenia tygodniową (semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19 Tygodniowy wymiar godzin IV etap edukacyjny. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas. Klasa LO Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa I II III IV

20 Godziny do dyspozycji dyrektora Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

21 Okres nauki w roku szkolnym trwa średnio tygodni. Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i szkole policealnej została obliczona na 32 tygodniowe lata szkolne. W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe lata szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo klasach tych szkół kończą się 6 7 tygodni wcześniej niż w pozostałych klasach).

22 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora LO przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 30 x A + 32 x B + 29 x C =? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające. (co najmniej w wymiarze) = 2700

23 Ramowy plan nauczania określa także, na jakich zasadach realizowane są: zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

24 Opublikowano 22 marca 2012r. w Dz. U. poz. 300 (Dz.U )

25

26

27

28 Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia są prowadzone; zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego; w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.

29 Oddziałowy plan nauczania Ramowy plan nauczania Godz. religii/etyki Godz. na wdżwr Godz. przyznane przez OP Godz. przeznaczone na podtrzymanie tożsamości narodowej Godz. przeznaczone na zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego Oddziałowy trzyletni plan nauczania Arkusz organizacji placówki

30

31 Szkolny plan nauczania Szkoła Podstawowa

32 Minimalne liczby godzin kl.1-3 a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), b) język obcy nowożytny godzin, c) edukacja muzyczna - 95 godzin, d) edukacja plastyczna - 95 godzin, e) zajęcia komputerowe - 95 godzin, f) wychowanie fizyczne godzin; na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

33 Minimalne liczby godzin kl. 4-6 a) język polski godzin, b) język obcy nowożytny 290 godzin, c) muzyka - 95 godzin, d) plastyka - 95 godzin, e) historia i społeczeństwo godzin, f) przyroda godzin, g) matematyka godzin, h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, i) zajęcia techniczne 95 godzin, j) wychowanie fizyczne godzin, k) godziny z wychowawcą - 95 godzin; na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: a) w oddziale specjalnym godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

34 Planowanie tygodniowej liczby godzin Minimalna liczba godzin Liczba tygodni Średnia liczba godzin w tygodniu dla etapu edukacyjnego Przedmiot Edukacje ,94 36 Język obcy ,94 6 Edukacja muzyczna ,97 3 Edukacja plastyczna ,97 3 Zajęcia komputerowe ,97 3 W zaokrągleniu Wychowanie fizyczne ,06 9 Razem 59,85 60 kl. 1 kl. 2 kl. 3 suma Różnica 2

35 Planowanie tygodniowej liczby godzin Minimalna liczba godzin Liczba tygodni Średnia liczba godzin w tygodniu dla etapu edukacyjnego W zaokrągleniu Przedmiot Język polski ,94 16 Język obcy ,06 9 Muzyka ,97 3 Plastyka ,97 3 Historia i społeczeństwo ,06 4 Przyroda ,06 9 Matematyka ,03 12 Zajęcia komputerowe ,97 3 Zajęcia techniczne ,97 3 Wychowanie fizyczne ,03 12 Godziny z wychowawcą ,97 3 Razem 77,03 77 kl. 4 kl. 5 kl. 6 suma Różnica 2

36 Oddziałowy plan nauczania Szkoła Podstawowa nr Plan nauczania dla klasy 1 w roku szk..../... Trzyletni plan nauczania Tyg. wymiar zajęć Łączny wymiar zajęć Cały etap 2012/ / / / / /15 I II III I II III Planowana liczba tygodni Cały etap min Różn. Edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne Język obcy nowożytny Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne razem godzin Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych Różnica 0 zajęcia rewalidacyjne religia/etyka

37 Oddziałowy plan nauczania Tyg. wymiar zajęć Łączny wymiar zajęć Cały 2012/ / / / / /15 etap min Różn. Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa IV Klasa V Klasa VI Planowana liczba tygodni język polski język angielski muzyka plastyka historia przyroda matematyka zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne godziny z wychowawcą razem godzin Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych Różnica 0 zajęcia rewalidacyjne religia/etyka wdżwr (? wymiar roczny) 1 0,5 0,5 godziny OP Razem godzin 92 Szkoła Podstawowa nr Plan nauczania dla klasy IV w roku szkolnym.../...

38 Szkolny plan nauczania Gimnazjum

39 W trzyletnim okresie nauczania (III etap edukacyjny): poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: a) język polski godzin b) dwa języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), c) język obcy nowożytny w gimnazjach specjalnych i oddziałach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 290 godzin, d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych dodatkowo 190 godzin, e) muzyka - 30 godzin, f) plastyka - 30 godzin, g) historia godzin, h) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin, i) geografia godzin, j) biologia godzin, k) chemia godzin, l) fizyka godzin, m) matematyka godzin, n) informatyka - 65 godzin, o) wychowanie fizyczne godzin, p) edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, q) zajęcia artystyczne - 65 godzin, r) zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym godzin, s) godziny z wychowawcą - 95 godzin.

40 Obliczanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Przedmiot Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia W oddziale dwujęzycznym Język polski Dwa języki obce nowożytne godz.* +6* Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą Razem 88 94

41 Przykład Zwiększona liczba godzin matematyki PRZEDMIOT klasa I klasa II klasa III razem Liczba godzin zrealizowana* wymagane minimum Język polski Język obcy I Język obcy II Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą Razem Religia Razem Wychowanie do życia w rodzinie - wymiar roczny

42 Egzamin gimnazjalny nowa formuła egzaminu od roku szkolnego 2011/12 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna Część matematycznoprzyrodnicza Część językowa Arkusz zadań z języka polskiego Arkusz zadań z historii i WOS Arkusz zadań z matematyki Arkusz zadań z biologii, geografii, fizyki i chemii Arkusz podstawowy Arkusz rozszerzony

43 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2012 r.) Dz.U Nowy wzór świadectwa ukończenia gimnazjum. Nowe zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012.

44 Liceum ogólnokształcące Szkolny plan nauczania

45 Zakres podstawowy Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, które muszą zostać zrealizowane w klasie I: wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka (zamiast technologii informacyjnej), edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast przysposobienia obronnego).

46 Zakres podstawowy Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, które można realizować przez 3 lata nauki: język polski, języki obce, matematyka, wychowanie fizyczne oraz godzina z wychowawcą.

47 Zakres podstawowy Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawowym należy zrealizować co najmniej w wymiarze: tygodniowo (30 tyg.) w cyklu W klasie I: historia 60 godz. 2 godz. podstawy przedsiębiorczości 60 godz. 2 godz. wiedza o kulturze 30 godz. 1 godz. wiedza o społeczeństwie 30 godz. 1 godz. geografia 30 godz. 1 godz. biologia 30 godz. 1 godz. chemia 30 godz. 1 godz. fizyka 30 godz. 1 godz. informatyka 30 godz. 1 godz. edukacja dla bezpieczeństwa 30 godz. 1 godz. Przez 3 lata nauki: język polski 360 godz. 12 godz. dwa języki obce 450 godz. 15 godz. drugi język nauczania 270 godz. 9 godz. matematyka 300 godz. 10 godz. wychowanie fizyczne 270 godz. 9 godz. godzina z wychowawcą 90 godz. 3 godz.

48 Zakres rozszerzony Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeśli rada liceum nie została powołana po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

49 Zakres rozszerzony Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które należy realizować po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

50 Zakres rozszerzony Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które można realizować równocześnie z realizacją tych przedmiotów w zakresie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, których realizację można rozpocząć w każdym momencie: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

51 Zakres rozszerzony Każdy uczeń powinien mieć możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Zajęcia obowiązkowe w zakresie rozszerzonym należy zrealizować co najmniej w wymiarze: w cyklu tygodniowo Od klasy II (po realizacji zakresu podstawowego) historia 240 godz. 8 godz. geografia 240 godz. 8 godz. biologia 240 godz. 8 godz. fizyka 240 godz. 8 godz. chemia 240 godz. 8 godz. wiedza o społeczeństwie 180 godz. 6 godz. informatyka 180 godz. 6 godz. Od klasy I (równocześnie z poziomem podstawowym) język polski 240 godz. 8 godz. język obcy 180 godz. 6 godz. matematyka 180 godz. 6 godz. Od klasy I (nie ma poziomu podstawowego) historia muzyki 240 godz. 8 godz. historia sztuki 240 godz. 8 godz. język łaciński i kultura antyczna 240 godz. 8 godz. filozofia 240 godz. 8 godz.

52 Przedmioty uzupełniające historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia artystyczne, ekonomia w praktyce, inny przedmiot, którego program opracowany przez szkołę został włączony do szkolnego zestawu programów.

53 Dodatkowy przedmiot uzupełniający Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin (2730) mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

54 Przedmioty uzupełniające Zajęcia obowiązkowe będące przedmiotami uzupełniającymi należy zrealizować co najmniej w wymiarze: w cyklu tygodniowo historia i społeczeństwo 120 godz. 4 godz. przyroda 120 godz. 4 godz. zajęcia artystyczne 30 godz. 1 godz. ekonomia w praktyce 30 godz. 1 godz. inny przedmiot Nie określono minimalnego wymiaru godzin -. Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym historii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo; Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym biologii, geografii, fizyki lub chemii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: przyroda;

55

56 Kwalifikacje do nauczania nowych przedmiotów Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ( ) liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, która ukończyła: 1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

57

58 Procedura organizowania nauczania w liceum

59 Podstawowe reguły 2-4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym. Przynajmniej jednym z nich musi być historia, fizyka, geografia, biologia lub chemia. Na nauczanie w zakresie rozszerzonym oraz na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 870 godzin (29 godz. tygodniowo). Maksymalnie 900 godzin (30 tygodniowo). Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym odbywa się w klasie I z wyjątkiem: języka polskiego, języków obcych nowożytnych, matematyki i wychowania fizycznego. Realizacja przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji tych przedmiotów w zakresie podstawowym (czyli od klasy II).

60

61

62 Przykładowe etapy opracowywania szkolnego planu nauczania

63 Etap 1: zaplanowanie nauczania w zakresie podstawowym: I II III biologia 1 chemia 1 e. dla bezpieczeństwa 1 fizyka 1 geografia 1 historia 2 informatyka 1 p. przedsiębiorczości 2 wok 1 wos 1 j. obcy (1) j. obcy (2) j. polski matematyka wf godz. wych razem do wykorzystania

64 Etap 2: przydział koniecznych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i uzupełniających w minimalnym wymiarze godzin I II III biologia 1 chemia 1 e. dla bezpieczeństwa 1 fizyka geografia 1 historia 2 informatyka p. przedsiębiorczości 2 wok 1 wos 1 Historia i społeczeństwo 2 2 j. obcy (1) j. obcy (2) j. polski matematyka wf godz. wych razem do wykorzystania 0 4 2

65 Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin wariant I: zwiększenie wymiaru przedmiotów rozszerzonych I II III biologia 1 chemia 1 e. dla bezpieczeństwa 1 fizyka geografia 1 historia 2 informatyka p. przedsiębiorczości 2 wok 1 wos 1 Historia i społeczeństwo 2 2 j. obcy (1) j. obcy (2) j. polski matematyka wf godz. wych razem do wykorzystania 0 0 0

66 Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin wariant II: dodanie 4 przedmiotu rozszerzonego I II III biologia 1 chemia 1 e. dla bezpieczeństwa 1 fizyka geografia 1 historia 2 informatyka p. przedsiębiorczości 2 wok 1 wos Historia i społeczeństwo 2 2 j. obcy (1) j. obcy (2) j. polski matematyka wf godz. wych razem do wykorzystania 0 0 0

67 Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin wariant III: dodanie przedmiotu uzupełniającego I II III biologia 1 chemia 1 e. dla bezpieczeństwa 1 fizyka geografia 1 historia 2 informatyka p. przedsiębiorczości 2 wok 1 wos 1 historia i społeczeństwo 2 2 języki programowania 4 2 j. obcy (1) j. obcy (2) j. polski matematyka wf godz. wych razem do wykorzystania 0 0 0

68 Przykłady

69 I II III Biologia 1 Chemia 1 E. dla bezpieczeństwa 1 Fizyka 1 Geografia 1 Historia Informatyka 1 P. przedsiębiorczości 2 Wok 1 Wos 1 Przyroda 3 1 Historia sztuki 4 4 Zajęcia artystyczne 1 J. obcy (1) J. obcy (2) J. polski Matematyka Wf Godz. wych Razem

70 I II III Biologia 1 Chemia 1 E. dla bezpieczeństwa 1 Fizyka 1 Geografia 1 Historia 2 Informatyka 1 P. przedsiębiorczości 2 Wok 1 Wos 1 Historia i społeczeństwo J. obcy (1) J. obcy (2) J. polski Matematyka Wf Godz. wych Razem

71 I II III Biologia 1 Chemia 1 E. dla bezpieczeństwa 1 Fizyka Geografia 1 Historia 2 Informatyka 1 P. przedsiębiorczości 2 Wok 1 Wos 1 Historia i społeczeństwo J. obcy (1) J. obcy (2) J. polski Matematyka Wf Godz. wych Razem Do wykorzystania 0 0 0

72 Biologia 1 Chemia 1 E. dla bezpieczeństwa 1 Fizyka 1 I II III Geografia Historia Informatyka 1 P. przedsiębiorczości 2 Wok 1 Wos Ekonomia w praktyce 1 J. obcy (1) J. obcy (2) J. polski Matematyka Wf Godz. wych Razem Do wykorzystania 0 0 0

73 Gdzie warto szukać podpowiedzi? Ramowe plany nauczania:

74 Dziękuję