S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E"

Transkrypt

1 S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E

2 W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S T R O N A 1 WYCENA I WYNIKI FUNDUSZU SECUS NS FIZ INSECURA AKTYWO BAZOWE SECUS FIZ INSECURA PLUS , , , , , , , ,00 PLN WYNIKI ZA OKRES 24M OD DO UMOWA GWARANCJI DLA AKTYWÓW FUNDUSZU SECUS FIZ INSECURA PLUS Fundusz Secus FIZ InSecura Plus jest stroną umowy gwarancji, Gwarancja ma na celu zapewnienie minimalnej stopy zwrotu z wykupywanych przez fundusz certyfikatów Secus NS FIZ InSecura na poziomie co najmniej 15% w okresie 3 lat od daty emisji Certyfikatów. Warunkiem wypłaty gwarancji będzie brak osiągnięcia w terminie 36 miesięcy od daty przydziału danej serii certyfikatu inwestycyjnego wartości wynoszącej co najmniej 115% ceny emisyjnej. Wysokość gwarancji będzie liczona jako różnica między wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu Secus NS FIZ InSecura w dniu wykupu tych certyfikatów inwestycyjnych, a 115% ceny emisyjnej tych certyfikatów. Kwota świadczenia gwarancyjnego zostanie wypłacona Funduszowi w terminie 14 dni od dnia wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu Secus NS FIZ InSecura i powiększy Aktywa Netto Funduszu Secus FIZ InSecura Plus. Wyniki na dzień 12M 24M ,6% 14,5% Wyniki za pełne okresy roczne (kalendarzowe) Źródło: ALTUS TFI ,0% -3,4% WYNIKI FUNDUSZU SECUS FIZ INSECURA PLUS Data wyceny WANCI (PLN) , , , , , , , , , ,70 Źródło: SATURN TFI S.A. Inwestycja wiąże się z umiarkowanym poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Wyniki SECUS NS FIZ INSECURA wpływają na wynik osiągany przez EUROPA FUND INSCEURA PLUS oraz SECUS FIZ INSECURA PLUS, jednak nie zawierają kalkulacji dotyczącej kosztów związanych z wykupionym ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia załączone są na stronie 4 i 5 karty informacyjnej. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku upadłości lub niewypłacalności gwaranta. CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU W związku z szybko rosnącym rynkiem wierzytelności w Polsce oraz perspektywami dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach przez wzrost zadłużenia Polaków, zdaniem Secus Asset Management S.A. fundusz SECUS FIZ InSecura Plus daje szanse na uzyskanie atrakcyjnej i powtarzalnej w długim okresie stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura zarządzanego przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. posiadającą wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego. Zarządzający portfelem wierzytelności funduszu Secus NS FIZ InSecura prowadzi również działania zmierzające do odzyskania należności wynikających z wierzytelności nabywanych do portfela Funduszu. Wierzytelności charakteryzują się stosunkowo dużą skutecznością odzyskiwania ze względu na stosunkowo dobrą spłacalność małych zobowiązań.

3 W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S T R O N A 2 CEL I POLITYKA INWESTYCYJNA Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich i ponadprzeciętnych stóp zwrotu w skali roku przewyższających rentowność tradycyjnych lokat bankowych. SECUS FIZ InSecura Plus lokuje do 100% wartości aktywów netto w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Secus NS FIZ InSecura. Fundusz utrzymuje część Aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu RYNEK WIERZYTELNOŚCI W POLSCE LICZBA DŁUŻNIKÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA 40,89 MLD 5 PERSPEKTYWY RYNKU WIERZYTELNOŚCI W POLSCE Prognozy domu maklerskiego Secus Asset Management na 2014 rok dla rynku wierzytelności masowych w Polsce są nadal optymistyczne. Rynek systematycznie wzrasta i zgodnie z bieżącymi prognozami m.in. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w jego wartość osiągnie w tym roku ok. 18 mld złotych. Rynek naszym zdaniem staję się coraz bardziej dojrzały. Rentowność windykacyjnego biznesu wciąż jest bardzo wysoka. W najbliższych miesiącach i latach będziemy obserwować poszerzanie zakresu świadczonych usług firm windykacyjnych oraz ekspansję zagraniczną największych graczy w Polsce m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej ,6% wzrostu łączonej kwoty zaległych płatności Polaków w okresie do wysokości 40,89 mld zł.* MLD PLN VIII2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 IX 2013 III 2014 VI 2014 ŁĄCZNA KWOTA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI Branża windykacyjna dobrze radzi sobie w czasach słabej koniunktury w gospodarce i zawirowań na głównych indeksach giełdowych niska korelacja, jest pozytywnie odbierana przez inwestorów poszukujących alternatywnych inwestycji. Firmy windykacyjne obsługujące m.in. portfele wierzytelności zaczęły się pojawiać w wyniku globalnego kryzysu finansowego z lat Wykorzystały ten okres na intensywny rozwój, aby w efekcie dojrzeć do obecności na giełdowym parkiecie w celu dalszego wzrostu, zakupu kolejnych pakietów, dużych portfeli wierzytelności w przetargach m.in. od banków. Zakup w okresie dekoniunktury powoduje, że portfele są tańsze ale z drugiej strony charakteryzują się gorsza spłacalnością. W czasie koniunktury są droższe i są lepiej spłacane. Firmy windykacyjne kupują długi płacąc od 10 do kilkunastu procent ich nominalnej wartości. Wycena portfeli odbywa się na podstawie wcześniejszych doświadczeń windykacyjnych danej firmy, jej know-how i powiązana jest głównie ze statystyką czyli tak naprawdę, dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia celu. Firmy stale budują swoje portfele, które przez kolejne miesiące i lata będą systematycznie pracowały na inwestorów m.in. poprzez fundusze sekurytyzacyjne ,5% wzrostu średniego, zaległego zadłużenia klienta podwyższonego ryzyka w okresie * VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 IX 2013 III 2014 VI 2014 PLN ŚREDNIE ZADŁUŻENIE POLAKÓW VIII2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 IX 2013 III 2014 VI ,8% wzrostu łącznej liczby klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w okresie od do * *Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP Raport LIPIEC 2014

4 W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S T R O N A 3 Ubezpieczenie Secus Premium Selection II umożliwia inwestowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dostępny dotychczas dla wąskiego grona klientów zamożnych. Wyniki funduszu są niezależne od koniunktury w gospodarce, wyników indeksów giełdowych. Ubezpieczenie Secus Premium Selection II umożliwia zainwestowanie środków pieniężnych w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu SECUS FIZ INSECURA PLUS. ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI W FUNDUSZU SECUS NS FIZ InSecura KANCELARIA CORPUS IURIS SP. Z O.O. Spółka w liczbach: 1,182 mld zł wartość nominalna wierzytelności na dzień nabycia; 1,611 mld zł aktualna wartość nominalna wierzytelności; 131,4 mln zł wpływy windykacyjne; 149,8 tys. liczba spraw aktywnych w obsłudze; 113tys. liczba spraw wniesionych do sądu; 88,9 tys. liczba uzyskanych tytułów; 9,8 tys. zł średnia wartość zadłużenia jednej sprawy; Lider windykacji sądowo-egzekucyjnej. Największym atutem Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. jest doświadczona kadra zarządzająca oraz pracownicy operacyjni, bezpośrednio obsługujący wierzytelności. Działalność prowadzona jest w oparciu o przepisy prawa, standardy i kanony wyznaczone przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem Finansowym m.in. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, jak również kierujemy się wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Źródło: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o PROFIL INWESTORA Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przewyższającej rentowność tradycyjnych lokat bankowych przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej trzy lata. ZALETY UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Wpłata od złotych; Ochrona ubezpieczeniowa na życie; Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu ubezpieczającego z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wskazanych w OWU i jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn; Odroczony podatek od zysków kapitałowych* ; Wyłączenie świadczenia ubezpieczeniowego z masy spadkowej (uproszczone zasady nabycia świadczenia ubezpieczeniowego w porównaniu z uzyskaniem aktywów z masy spadkowej); Zabezpieczenie przyszłości najbliższych; Bezterminowy okres ubezpieczenia; Powiązanie UFK z dedykowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym SECUS NS FIZ InSecura Plus; Możliwość wypłaty zainwestowanych środków w dowolnym momencie, w związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia, przy czym inwestor musi się liczyć z tym, że w przypadku wypłaty środków w ciągu pierwszych 5 lat odpowiedzialności Ubezpieczyciela zostanie pobrana opłata likwidacyjna; Indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II oferowane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II (OWU) dostępnych u Przedstawiciela Ubezpieczyciela albo w siedzibie TU na Życie Europa S.A., w OWU znajdują się szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa na życie świadczona przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu; Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A. Ryzyka związane z inwestycja w ubezpieczenie: ryzyko nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej ryzyko wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego, ryzyko rynkowe; ryzyko kredytowe; ryzyko płynności. Szczegółowy opis ryzyk został wskazany w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. *Pobierany w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania składki zainwestowanej, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U Nr 80 poz. 350).

5 W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S T R O N A 4 TABELA OPŁAT I LIMITÓW 1/2 EUROPA FUND INSECURA PLUS EUROPA FUND InSecura Plus INWESTOR Klient indywidualny WPŁATA MINIMALNA OKRES INWESTYCJI PLN Umowa bezterminowa AKTYWO BAZOWE SECUS FIZ InSecura Plus OPŁATY* WSTĘPNA (naliczana od składki) 2% ADMINISTRACYJNA (naliczana od Składki Zainwestowanej) ZA RYZYKO (wliczona w Opłatę Administracyjną) 2,0% w skali roku** 0,020% w skali roku** *Sposób naliczania i pobierania opłat określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SECUS PREMIUM SELECTION II **Za rok przyjmuje się 365 dni.

6 W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S T R O N A 5 TABELA OPŁAT I LIMITÓW 2/2 EUROPA FUND INSECURA PLUS Opłata Likwidacyjna Opłata Likwidacyjna obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: Opłata Likwidacyjna = 200 zł + Y% * Składka Zainwestowana gdzie: Y% współczynnik do obliczenia wysokości Opłaty Likwidacyjnej, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, dla Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo doręczył do Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela oryginał oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Opłata Likwidacyjna nie jest pobierana. dla EUROPA FUND InSecura Plus Miesiąc Odpowiedzialności Y% 1. 16,10% 2. 16,10% 3. 15,70% 4. 15,50% 5. 15,20% 6. 15,00% 7. 14,70% 8. 14,40% 9. 14,20% ,90% ,70% ,40% ,20% ,90% ,60% ,40% ,10% ,90% ,60% ,30% ,10% ,80% ,50% ,30% ,00% 26. 9,70% 27. 9,40% 28. 9,20% 29. 8,90% 30. 8,60% 31. 8,40% 32. 8,10% 33. 7,80% 34. 7,50% 35. 7,20% 36. 7,00% 37. 6,70% 38. 6,40% 39. 6,10% 40. 5,80% 41. 5,60% 42. 5,30% 43. 5,00% 44. 4,70% 45. 4,40% 46. 4,10% 47. 3,80% 48. 3,60% 49. 3,30% 50. 3,00% 51. 2,70% 52. 2,40% 53. 2,10% 54. 1,90% 55. 1,60% 56. 1,30% 57. 1,00% 58. 0,70% 59. 0,40% 60. 0,10% od 61. 0,00%

7 S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II Treści w materiale nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz ) a jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych w materiale usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują SECUS AM. Prezentowane w materiale informacje finansowe dotyczące funduszy inwestycyjnych są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w materiale są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Secus Asset Management S.A. CENTRALA ul. Szafranka Katowice Tel Fax secus.pl ODDZIAŁ WARSZAWA ul. Zielna Warszawa Tel Fax EUROPA FUND InSecura Plus TU na Życie Europa S.A. nie gwarantuje założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego w przyszłości. Wymienione w niniejszej prezentacji propozycje bazują na określonych parametrach finansowych, które w przyszłości mogą ulec zmianie. TU na Życie Europa S.A. nie daje gwarancji zawarcia umowy na wyżej wymienionych parametrach finansowych. Materiał stanowi opracowanie własne Secus Asset Management we współpracy z TU na Życie Europa S.A. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby niniejszej prezentacji. Dalsze dystrybuowanie oraz kopiowanie zarówno całości jak i wybranych elementów dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Secus Asset Management S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. Ubezpieczyciel kieruje się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo