WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową użytkowników Kart Getin Noble Banku S.A.. DEFINICJE 2 Poniższe terminy mają następujące znaczenie: 1. Centrum Pomocy centrum operacyjne zorganizowane i prowadzone przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, działające w imieniu i na rzecz 2. Choroba schorzenie, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza. 3. Choroba przewlekła schorzenie utrzymujące się długotrwale, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, mniejszego lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 4. Drobny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny - niewielkich rozmiarów sprzęt pomocniczy umożliwiający prawidłową rehabilitację, bądź ułatwiający egzystencję Ubezpieczonego. 5. Gotówka - krajowe i zagraniczne środki pieniężne. 6. Karta wydawana przez Bank na podstawie Wniosku o wydanie Karty: 1) Posiadaczowi (Karta główna), 2) Użytkownikowi (Karta dodatkowa), odpowiednio: 1) Karta debetowa, 2) Karta kredytowa. Ilekroć mowa w WU o Karcie należy rozumieć przez to pojęcie zarówno Kartę główną jak i Kartę dodatkową, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej. 7. Karta dodatkowa Karta wydana przez Bank upoważnionej przez Posiadacza osobie fizycznej (Użytkownik) uprawniająca do dysponowania środkami udostępnionymi w ramach Karty głównej. 8. Karta główna Karta wydana przez Bank Posiadaczowi. 9. Kradzież zabór mienia w celu przywłaszczenia. 10. Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia po: 1) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły pozostawiając widoczne ślady, 2) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez włamanie do innego pomieszczenia po uprzednim usunięciu przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza lub w wyniku Rozboju. 11. Miesiąc ubezpieczenia miesiąc kalendarzowy, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem, iż pierwszy Miesiąc ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się okres ubezpieczenia, kolejne Miesiące ubezpieczenia równe są miesiącom kalendarzowym. 12. Nagłe zachorowanie powstały na terytorium RP - w sposób nagły - stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wyłączeniem wszelkich Chorób czy niedyspozycji, które zostały rozpoznane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z WU, w tym zwłaszcza Chorób przewlekłych. 13. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak zawał, krwotok, udar mózgu. 14. Nieuprawniona Transakcja użycie Karty bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda Rachunku. 15. Nieuprawniona Transakcja dokonana bez fizycznego użycia Karty nieuprawnione dokonanie Transakcji w Internecie (bez fizycznego użycia Karty) z użyciem danych z Karty Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną. 16. Nieuprawniona Transakcja Kartą zbliżeniową nieautoryzowana Transakcja dokonana z użyciem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 17. Nieuprawniona Transakcja Kartą skopiowaną (skimming) - dokonanie transakcji (potwierdzonej kodem PIN lub podpisem) przez osobę do tego nieuprawnioną przy użyciu Karty, która bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego została skopiowana. 18. PIN poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika. 19. Posiadacz osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Karty głównej wydanej na podstawie Wniosku o wydanie Karty, która dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Transakcji. 20. Rozbój zabór mienia przy użyciu PRZEMOCY FIZYCZNEJ lub groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo PO UPRZEDNIM doprowadzeniu Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 21. Rachunek - rachunek prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. w złotych polskich, przeznaczony do rozliczania wszelkich Transakcji dokonanych przez Posiadacza lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika. 22. Rekonwalescencja okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie lub wypadku. 23. Rok ubezpieczeniowy oznacza 12 następujących po sobie kolejno Miesięcy ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia. 24. Suma ubezpieczenia określona w WU dla każdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień WU. 25. Transakcja płatność za towary i usługi dokonana przy pomocy Karty lub każda inna operacja wykonana za pomocą Karty samodzielnie przez Posiadacza lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika w ramach udostępnionych mu usług. 26. Transakcja Kartą zbliżeniową Transakcja dokonana z użyciem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 27. Ubezpieczony Posiadacz, Użytkownik. Ilekroć mowa w WU o Ubezpieczonym, należy rozumieć przez to pojęcie zarówno Posiadacza jak i Użytkownika, chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank S.A. 29. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 30. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Getin Noble Bankiem S.A. w dniu r. 31. Użytkownik - osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do korzystania z Karty dodatkowej, wydanej na podstawie Wniosku o wydanie karty, która na podstawie tej umowy dokonuje w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji. 32. WU - Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. 33. Wniosek o wydanie Karty wniosek składany przez klienta, na podstawie którego Bank wydaje Kartę. 34. Wyciąg - zestawienie generowane przez Bank, zawierające informacje o dokonanych na Rachunku Transakcjach. 35. Wymuszenie rozbójnicze doprowadzenie przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie Ubezpieczonego do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 36. Zakupy rzeczy ruchome zakupione przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty na terenie placówki handlowej, w której honorowana jest Karta. 37. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego we Wniosku o wydanie Karty wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty b) c) d) Ubezpieczenie Pakiet Teczka 2) Wariant rozszerzony obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty b) c) d) Ubezpieczenie Pakiet Teczka e) f) g). 2. Szczegółowy przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach poszczególnych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, określony został w OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem złożenia Wniosku o wydanie Karty, jednak nie wcześniej niż od dnia aktywacji Karty i trwa przez okres obowiązywania umowy o Kartę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 3) i 4). 2. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego równy jest poszczególnym Miesiącom ubezpieczenia. 3. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa), o którym mowa w ust. 2, może być kontynuowany na kolejne miesięczne okresy ubezpieczenia, z których każdy miesiąc zwany jest Miesiącem ubezpieczenia, na warunkach obowiązujących każdorazowo w dniu kontynuacji okresu ubezpieczenia nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy o Kartę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 4. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) ustaje: 1) w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych w ramach tej samej umowy o Kartę - z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy o Kartę, 2) w stosunku do danego Ubezpieczonego - z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez danego Ubezpieczonego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji z zgodnie z 5, 3) z ostatnim dniem ważności Karty z zastrzeżeniem ust. 5, 4) z chwilą dokonania Zastrzeżenia Karty, ochrona wznawiana jest zgodnie z 4 ust. 1, 5) z chwilą śmierci danego Ubezpieczonego. 5. Ochrona ubezpieczeniowa, która wygasła z powodu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) jest wznawiana od momentu aktywacji przez Ubezpieczonego kolejnej Karty, jeżeli Bank wydał kolejną Kartę. Postanowienia ust. 4, stosuje się odpowiednio. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o tym fakcie (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 3. Rezygnacja z ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 2, jest skuteczna z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Ubezpieczonego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem dnia, w którym Ubezpieczony złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji. 4. Rezygnacja z ubezpieczenia jest skuteczna wyłącznie w stosunku do tego Ubezpieczonego, który złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO 6 Ubezpieczony, który zawarł z Bankiem umowę o Kartę i złożył Wniosek o wydanie Karty może wyrazić zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych WU. Objęcie ochroną następuje poprzez akceptację oświadczeń zwartych we Wniosku o wydanie Karty.

2 SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty 7 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe do limitu określonego w 9 i z zastrzeżeniem 8 powstałe wskutek: 1) Nieuprawnionej Transakcji dokonanej przy użyciu Karty, która została przez Ubezpieczonego utracona w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju, Wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia, polegającej na: a) wypłacie Gotówki w placówkach bankowych, bankomatach oraz punktach upoważnionych do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty, b) nabyciu papierów wartościowych za pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, c) dokonywaniu płatności za towary lub usługi (w tym także Transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu), 2) Nieuprawnionej Transakcji Kartą skopiowaną (skimming), 3) Nieuprawnionej Transakcji dokonanej bez fizycznego użycia Karty, 4) Nieuprawnionej Transakcji Kartą zbliżeniową. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione Transakcje dokonane do 24 godzin (w przypadku Kart z funkcją płatności zbliżeniowych) i 72 godzin (w przypadku pozostałych Kart płatniczych) przed Zastrzeżeniem Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione Transakcje określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieuprawniona Transakcja została przeprowadzona: 1) przed dokonaniem aktywacji Karty przez Ubezpieczonego, 2) przez osobę, której Ubezpieczony lub osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym udostępniła Kartę lub ujawniła nr PIN. 3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odszkodowanie względom słuszności. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również: 1) utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, 2) należnych odsetek od uzgodnionego debetu w ramach Rachunku, 3) strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem Rachunku lub ich nieterminowego dokonywania, oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. 9 w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego równowartość w złotych polskich 150 EURO według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Niewykorzystana w ciągu danego o Roku ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia nie przechodzi Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu, w placówkach bankowych, punktach upoważnionych do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty, do wysokości limitu określonego w 12 i z zastrzeżeniem Zakresem ubezpieczenia objęta jest Gotówka pobrana przez Ubezpieczonego z bankomatu, w placówkach bankowych, punktach upoważnionych do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty, będąca w posiadaniu Ubezpieczonego, utracona przez niego wskutek Rozboju oraz w sytuacji, gdy sprawca wskutek użycia wobec Ubezpieczonego przemocy lub groźby jej użycia doprowadził do dokonania Transakcji Kartą Ubezpieczonego. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonej Gotówki w ciągu 48 godzin od momentu jej pobrania z bankomatu, placówki bankowej, punktu upoważnionego do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 2 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odszkodowanie względom słuszności. 12 Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu danego Roku ubezpieczenia w zależności od obowiązującego Ubezpieczonego wariantu:: a) Wariant podstawowy: PLN, b) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny Rok ubezpieczenia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju Zakupów Ubezpieczonego, dokonanych przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty do wysokości limitu określonego w 15 i z zastrzeżeniem Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonych Zakupów w ciągu 30 dni od momentu dokonania zakupu. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej 14 Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odszkodowanie względom słuszności 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty następujących zakupionych przy użyciu Karty Zakupów: 1) pojazdów oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, roślin, zwierząt, artykułów spożywczych, używek, Gotówki w walucie polskiej lub obcej, biżuterii, klejnotów, czeków, biletów, żetonów, papierów wartościowych i innych zastępujących gotówkę, znaczków pocztowych, 2) nabytych nielegalnie, 3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe, 4) zakupionych jako używane, 5) o wartości jednostkowej niższej niż 200 PLN. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokonanych przy użyciu Karty Zakupów wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu użytkowanego przez Ubezpieczonego lub wraz z pojazdem użytkowanym przez Ubezpieczonego. 4. W przypadku, gdy utracona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej elementem kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary. 5. Gdy Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za poniesioną stratę ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty przy użyciu Karty. 6. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie za utratę Zakupów zgłoszoną w ciągu 30 dni od daty utraty ubezpieczonych Zakupów. 7. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) opłat i prowizji obciążających Rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty, 2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z utratą ubezpieczonych Zakupów Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (stanowi górną granicę odpowiedzialności w ciągu danego Roku ubezpieczenia w zależności od obowiązującego Ubezpieczonego wariantu: 1) Wariant podstawowy: PLN, 2) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia nie przechodzi Ubezpieczenie Pakiet Teczka Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci utraty przez Ubezpieczonego wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju, kradzieży rozbójniczej, Wymuszenia rozbójniczego, będących własnością Ubezpieczonego lub użytkowanych na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpieczonego: 1) kluczy do miejsca zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa, 2) kluczyków do pojazdu, 3) etui na dokumenty wraz z dokumentami: dowodu osobistego, kartą pobytu wydaną Cudzoziemcom, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu, kartą miejską, kartami płatniczymi (debetowe i kredytowe), 4) portfela, 5) torebki/torby, 6) telefonu komórkowego oraz karty SIM z zastrzeżeniem, że zostały skradzione w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, 7) Gotówki znajdującej się w portfelu/torebce/torbie lub teczce. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu określonego w 18 z zastrzeżeniem włączeń Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę przez Ubezpieczonego telefonu komórkowego oraz karty SIM, gdy utrata nastąpiła wraz z innym przedmiotem wymienionym w ust. 1 pkt. 1-5 i 7 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej 17 niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę przedmiotów określonych w 16 ust. 1 w przypadku braku udokumentowanego zgłoszenia na Policję, o którym mowa w 30 ust. 1 pkt Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 4. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) wszelkich szkód poniesionych przez Ubezpieczonego w wyniku użycia przez osoby trzecie ubezpieczonych przedmiotów na skutek ich utraty odpowiednio w wyniku Kradzieży,

3 Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego, z zastrzeżeniem 18, 2) jakichkolwiek innych kosztów niż określone w 18, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w w ciągu danego Roku ubezpieczenia w zależności od obowiązującego Ubezpieczonego wariantu: 1) Wariant podstawowy: PLN, 2) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Niewykorzystana w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny Rok ubezpieczeniowy. 4. Świadczenie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia: 1) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do miejsca zamieszkania, Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wymiany oraz zakupu nowego, porównywalnej jakości, klasy do uprzednio stosowanego zamka wraz z kompletem kluczy lub dorobienia kompletu kluczy. 2) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do pojazdu, Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia, zwraca koszty zakupu nowego zamka, porównywalnej jakości i klasy do uprzednio stosowanego i jego wymiany wraz z kompletem kluczy lub pokrywa koszty dorobienia kompletu kluczy oraz koszty niezbędne do przeprogramowania systemów alarmowych w limicie do 700 PLN na jeden Rok ubezpieczeniowy. 3) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu karty miejskiej, karty płatnicze (debetowe i kredytowe), kartę pobytu wydaną Cudzoziemcom, Ubezpieczyciel zwraca w granicach Sumy ubezpieczenia - koszty wydania przez właściwy urząd nowych dokumentów z uwzględnieniem kosztów wykonania fotografii niezbędnych do ich wydania; w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego również koszty przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych. 4) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego portfela, Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia, wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 150 PLN/1 raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego (zwrot kosztów zakupu nowego portfela). 5) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego torebki/torby, Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia, wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 200 PLN/1 raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego (zwrot kosztów zakupu nowej torebki/torby lub teczki). 6) W przypadku utraty przez Ubezpieczonego telefonu komórkowego będącego własnością Ubezpieczonego lub użytkowanego na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zwraca w granicach Sumy ubezpieczenia koszty zakupu nowego aparatu telefonicznego w limicie do 700 PLN/1 raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego, koszty wydania przez właściwego operatora sieci telefonii komórkowej nowej karty SIM/1raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego oraz koszt rozmów do czasu zastrzeżenia karty/numeru w limicie do 500 PLN//1raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego. 7) W przypadku utraty Gotówki znajdującej się w portfelu/torebce/torbie lub teczce, Ubezpieczyciel w granicach Sumy ubezpieczenia, wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 200 PLN/1 raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego Przedmiotem ubezpieczenia są realizowane na rzecz danego Ubezpieczonego świadczenia assistance o charakterze medycznym określone w ust. 2 do limitu określonego w 24 i z zastrzeżeniem 20, Jeżeli w wyniku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego i w związku z tym stan jego zdrowia wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewnia organizację i pokrycie kosztów niżej wymienionych świadczeń assistance medycznego łącznie do limitu określonego w 24: 1) wizyta lekarza organizacja i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeżeli z uwagi na jego stan zdrowia nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego; 2) transport medyczny Ubezpieczonego do szpitala w razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy oraz transport powrotny ze szpitala. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Pomocy lub lekarz Centrum Pomocy; 3) Wizyta pielęgniarki Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Pomocy lub lekarz Centrum Pomocy; 4) Dostawa leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Pomocy określonymi w zwolnieniu lekarskim Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub Drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Koszt lekarstw lub sprzętu jest pokrywany przez Ubezpieczonego; 5) Opieka domowa po hospitalizacji jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany powyżej 7 dni Centrum Pomocy po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji do wysokości ustalonego limitu; 6) Pomoc psychologa - jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie ze wskazaniem lekarza wymaga pomocy psychologicznej, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarza psychologa w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub zorganizuje wizytę w specjalistycznej poradni psychologicznej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia określone w ust. 2 realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej, o których mowa w 19, nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z: 1) planowym leczeniem, 2) koniecznością odbycia wizyt kontrolnych, 3) leczeniem chorób przewlekłych, 4) rekonwalescencją z zastrzeżeniem 19 ust. 2 pkt. 4), 5) rehabilitacją i fizykoterapią, 6) leczeniem stomatologicznym, ortodontycznym i protetycznym, 7) schorzeniami w trakcie leczenia. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) świadczeń realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3 2) kosztów leków, środków opatrunkowych, 3) sytuacji, w których wymagana jest interwencja pogotowia ratunkowego, służb ratownictwa specjalistycznego (WOPR, GOPR, TOPR itp.) Przedmiotem ubezpieczenia jest realizowanie na rzecz danego Ubezpieczonego świadczenia assistance dotyczącego drugiej opinii medycznej określonej w ust. 2 i 3 do wysokości limitu określonego w 24 i z zastrzeżeniem 22, 25. Koszty (zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań itp.) pokrywane są przez Ubezpieczonego. 2. polega na zapewnieniu Ubezpieczonemu specjalistycznej opinii lekarzy w danej dziedzinie medycyny w sytuacji ciężkiego zachorowania i związanego z nim dużego prawdopodobieństwa stosowania bardziej nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w renomowanych ośrodkach za granicą. Zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, które uzasadniają świadczenie usług w ramach drugiej opinii medycznej jest powstanie u Ubezpieczonego jednego z następujących stanów chorobowych: 1) złośliwe choroby nowotworowe (w tym białaczka, guzy mózgu, niedokrwistość plastyczna), 2) leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych, 3) radio- i chemioterapia chorób nowotworowych, 4) przeszczepy narządów (szpiku, nerek, serca, wątroby), 5) odrzucenie narządów po przeszczepie, 6) niewydolność nerek, 7) choroba Alzheimera, 8) choroba Parkinsona, 9) nabyty zespół braku odporności (AIDS), 10) zespół Guillain Barre, 11) stwardnienie rozsiane, 12) porażenie dwukończynowe, 13) porażenie czterokończynowe, 14) dystrofia mięśniowa, 15) amputacje kończyn, 16) urazy wielonarządowe, 17) oparzenia III stopnia (powyżej 30% powierzchni ciała), 18) ślepota, 19) głuchota, 20) udar mózgu, 21) utrata mowy, 22) śpiączka, 23) choroby układu sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia sercowego, choroby zastawek serca, zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego). 3. W zakresie drugiej opinii medycznej Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy organizuje: 1) Pomoc w zebraniu dokumentacji medycznej (wyników badań, zdjęć rentgenowskich, USG, kart diagnostycznych, zaleceń lekarzy, kart informacyjnych z pobytu w szpitalu) niezbędnej do umożliwienia wydania drugiej opinii medycznej i jej przetworzenie do postaci cyfrowej. Jeśli Ubezpieczony nie dysponuje całością dokumentacji niezbędnej do medycznej oceny przypadku, a jest ona przechowywana lub archiwizowana przez podmioty uprawnione do przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z prawem polskim, Centrum Pomocy na podstawie upoważnienia Ubezpieczonego wystąpi do wskazanych przez Ubezpieczonego podmiotów z prośbą o wydanie niezbędnej dokumentacji. 2) Pomoc w tłumaczeniu zgromadzonej dokumentacji lekarskiej. Jeśli placówka wydająca drugą opinię medyczną nie dysponuje personelem znającym język dokumentacji w stopniu pozwalającym na wydanie opinii, Centrum Pomocy skieruje całość dokumentacji do zewnętrznej firmy wyspecjalizowanej w tłumaczeniu medycznym w celu sporządzenia tłumaczenia dokumentacji na język pozwalający na wydanie opinii medycznej. 3) Wysłanie zebranej dokumentacji do wybranego ośrodka, wiodącego w danej dziedzinie medycyny na świecie przy użyciu specjalnych telemedycznych technik przesyłania danych. 4) Wystawianie drugiej opinii medycznej. 5) Tłumaczenie uzyskanej drugiej opinii medycznej i przekazanie jej Ubezpieczonemu. Jeśli opinia sporządzona jest w języku innym niż polski, Centrum Pomocy przekazuje Ubezpieczonemu opinię przetłumaczoną na jeden z tych języków przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną 6) Dodatkowo na wniosek klienta organizacja transportu, zakwaterowania oraz procesu leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 22 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1. Kosztów leczenia, 2. Diagnostyki (badania, konsultacje lekarskie) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Chorób nie wymienionych w 21, 4. Pokrycia kosztów zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań i innych kosztów nie będących kosztami organizacji świadczenia Centrum Pomocy gwarantuje Ubezpieczonemu dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Pomocy, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu informacji, co do dalszego postępowania medycznego. Informacje medyczne nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, który ich udzielił z zastrzeżeniem 24, Centrum Pomocy udziela dodatkowo informacji na temat: 1) aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 2) placówek medycznych mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych, 4) placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych), 5) placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 6) placówek opieki społecznej, 7) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, 8) działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży, w tym o niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 9) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 10) konkretnych schorzeń, stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 11) leków (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 12) zasad zdrowego żywienia i diet:

4 a) Bezglutenowej b) Bogatoresztkowej c) Cukrzycowej d) Ubogobiałkowej e) Bogatobiałkowej f) Niskocholesterolowej g) Niskokalorycznej h) Redukcyjnej i) Wątrobowej j) Wrzodowej, 13) grup wsparcia i telefonów zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: a) narkomanią b) alkoholizmem c) nikotynizmem d) przemocą domową e) chorobą nowotworową f) cukrzycą g) otyłością h) anoreksją i) bulimią j) depresją 14) uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 15) ciąży: a) objawy ciąży b) badania c) zagrożenia d) dieta: przed, w trakcie ciąży i po porodzie e) tabela dietetyczna, 16) pielęgnacji niemowląt, 17) stanów wymagających natychmiastowej pomocy i zasad udzielania pierwszej pomocy, 18) przygotowania do zabiegów i badań medycznych: a) gastroskopii b) kolonoskopii c) koronografii d) rezonansu magnetycznego e) ultrasonografii f) wlewu doodbytniczego, 19) profikatyki zachorowań na grypę, 20) opieki i leczenia osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego żywienia) Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o których mowa w 19-23, w stosunku do danego Ubezpieczonego określone są zgodnie z poniższą tabelą na każdy jeden Rok ubezpieczeniowy w ciągu okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 2-3: SYTUACJA, W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Brak ograniczeń Ciężkie zachorowanie o którym mowa w 21 ust. 2 ŚWIADCZENIE ASSISTANCE (Limit na liczbę zdarzeń w Roku ubezpieczeniowym) Wizyta lekarza Wizyta pielęgniarki Dostawa leków i sprzętu medycznorehabilitacyjnego Transport medyczny do szpitala Opieka domowa po hospitalizacji (2 raz w Roku ubezpieczeniowym) Pomoc psychologa (1 raz w Roku ubezpieczeniowym) (bez limitu w Roku ubezpieczeniowym) (1 raz w Roku ubezpieczeniowym) LIMIT NA KAŻDE JEDNO ZDARZENIE Bez limitu Bez limitu 2. Niewykorzystana w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia nie przechodzi OGÓLNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, który z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie powiadomił i nie uzyskał zezwolenia Centrum Pomocy na samodzielną organizację i pokrycie kosztów świadczenia, nawet, jeśli są objęte ochroną ubezpieczeniową i mieszczą się w granicach i limitach określonych w niniejszych WU. 2. W razie braku możliwości zorganizowania realizacji świadczenia usługi przez Centrum Pomocy, możliwa jest refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane bezpośrednio przez Centrum Pomocy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Zgłoszenie roszczenia w tym zakresie następuje za pośrednictwem Centrum Pomocy. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem zgodnie z 3, 4 Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zminimalizowania jego skutków i dążyć do ograniczenia konsekwencji zdarzenia. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłocznie po utracie Karty dokonać Zastrzeżenia Karty w sposób wymagany przez Ubezpieczającego, 2) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego powiadomić o tym fakcie Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 3) zgłosić fakt zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia, 4) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem, stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających ustalenie okoliczności powstania zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ponadto, w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń Assistance, do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłoczne po zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do skorzystania ze świadczeń wynikających z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zawiadomienie telefoniczne Centrum Pomocy pod czynnym całą dobę numerem: tel. (022) podając co najmniej następujące dane: a) 8 ostatnich cyfr numeru PESEL, b) 8 ostatnich cyfr numeru Karty, c) imię i nazwisko, d) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym, e) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, f) inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Pomocy do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług, 2) współdziałanie z Centrum Pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 2 lub 3 z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń określonych w Ubezpieczony uprawniony jest do zgłoszenia Centrum Pomocy lub do Ubezpieczającego reklamacji związanych z realizacją świadczeń określonych w niniejszych WU. Reklamacje zgłoszone do Ubezpieczającego Ubezpieczający niezwłocznie przekazuje do ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 9 i 32, po doręczeniu 1) w zakresie Nieuprawnionego użycia Karty w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Wymuszenia rozbójniczego lub Rozboju - pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) w zakresie Transakcji Kartą skopiowaną (skimming), lub Transakcji dokonanej bez fizycznego użycia Karty - pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 3) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem Transakcji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu dokonanych w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z ogólnym opisem poszczególnych Transakcji; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z regulaminem karty, 4) dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania lub w przypadku braku możliwości uzyskania takich dokumentów pisemne oświadczenie Ubezpieczonego o dokonaniu Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej zastrzeżenia. Ubezpieczyciela dokumentów, o których mowa w ust Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 12 i 34, po doręczeniu 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem Transakcji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu dokonanych w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wraz ze wskazaniem lokalizacji bankomatu; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z regulaminem Karty, 3) w zakresie utraty Karty przez Ubezpieczonego wskutek Rozboju - dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania, lub w przypadku braku możliwości uzyskania takich dokumentów pisemne oświadczenie Ubezpieczonego o dokonaniu Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej zastrzeżenia. Ubezpieczyciela dokumentów, o których mowa w ust Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 15 i 36, po doręczeniu 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem Transakcji polegających na zakupie towarów dokonanych w tym dniu przy użyciu Karty; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z regulaminem Karty, 3) dowodu zapłaty za utracone przedmioty Kartą (faktura, paragon lub rachunek). Ubezpieczyciela dokumentów o których mowa w ust.1.

5 Ubezpieczenie Pakiet Teczka Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 18 i 38, po doręczeniu 1) Pisemne zgłoszenie na Policję faktu utraty przedmiotów określonych w 16 ust.1 odpowiednio w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Kradzieży rozbójniczej, Wymuszenia rozbójniczego, 2) w przypadku utraty kluczy do miejsca zamieszkania rachunek zakupu nowego zamka wraz z kompletem kluczy lub rachunek potwierdzający dorobienie kompletu kluczy, 3) w przypadku utraty bankowych kart płatniczych potwierdzenie Banku wydania duplikatu Karty wraz z informacją o kosztach jej wydania, 4) w przypadku utraty telefonu komórkowego - potwierdzenie zablokowania u właściwego operatora sieci telefonii komórkowej kodu IMEI i kodu SIM, a ponadto: a) w przypadku utraty telefonu komórkowego będącego własnością Ubezpieczonego rachunek zakupu utraconego telefonu, oraz rachunek zakupu nowego telefonu, b) w przypadku utraty telefonu komórkowego użytkowanego przez Ubezpieczonego na podstawie odrębnej umowy - rachunek zakupu utraconego telefonu lub umowa, na podstawie której Ubezpieczony użytkował utracony telefon oraz rachunek zakupu nowego telefonu, 5) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego tablic rejestracyjnych zaświadczenie z Urzędu Miasta - Wydziału Komunikacji potwierdzające przerejestrowanie pojazdu i wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego wysokość dokonanych opłat, 6) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do Pojazdu faktura zakupu nowych zamków wraz z kompletem kluczy lub faktura potwierdzająca dorobienie kompletu kluczy. Ubezpieczyciela dokumentów o których mowa w ust Należne odszkodowanie realizowane jest zgodnie z postanowieniami 26 ust. 3 niniejszych WU. WYPŁATA ODSZKODOWANIA W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę odszkodowania ) Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego/odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę odszkodowania ). 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 5. Jeśli odszkodowanie przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie odszkodowania Ubezpieczonemu. 6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego/odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez 8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę odszkodowania lub Ubezpieczonego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności 9. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wypłatę odszkodowania, jeśli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. placówki bankowej, punktu upoważnionego do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty. przeliczana jest na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z regulaminem Karty. 35 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz 36 ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według ceny utraconych towarów obowiązującej w dniu dokonania ich zakupu przy użyciu Karty. przeliczana jest na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z regulaminem Karty. 37 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone Zakupy w stanie niepogorszonym, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczenie Pakiet Teczka Należne odszkodowanie wypłacane jest w granicach Sumy ubezpieczenia, o której mowa w Należne odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w PLN. 1. Należne odszkodowanie wypłacane jest w wysokości określonej w 24 niniejszych WU. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi WU powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowi inaczej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany przed upływem terminu wskazanego w niniejszym ustępie o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 3. Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 2. Niniejsze WU obowiązują Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną od dnia od r. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty 32 ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według wartości Nieuprawnionych Transakcji dokonanych w ciężar Rachunku. przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 33 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz 34 ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według wartości nominalnej utraconej Gotówki, pobranej z bankomatu, 5

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD 1. DEFINICJE Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA NA WYPADEK NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY, UTRATY GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU, UTRATY ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZY UŻYCIU KARTY ORAZ UTRATY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 2 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO

Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do Warunków Grupowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Poniższe terminy mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA (dalej:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Wniosek należy wypełnić szczegółowo i czytelnie UBEZPIECZONY: WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Imię: nazwisko:... Numer PESEL:..., Adres...,... (miejscowość) (ulica, nr domu, nr mieszkania) Telefon kontaktowy:...

Bardziej szczegółowo

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Poniższe terminy mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA DLA KLIENTA FIRMOWEGO (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do kart płatniczych Getin

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Podstawowe informacje Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW Podstawowe informacje 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta i dokumenty

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2011 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik. 1. Definicje Organizator - Scanmed

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula I Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - Klauzula II Śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UDZIELENIA POMOCY BEZPIECZNY DOM Spis treści: DEFINICJE... 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 03/P/2015 z dnia 16.01.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo