Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniższe terminy mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA (dalej: WU) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową użytkowników Kart Getin Noble Banku SA (odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej). Poniższe terminy mają następujące znaczenie: DEFINICJE 2 1. Centrum Pomocy centrum operacyjne zorganizowane i prowadzone przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, działające w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Choroba schorzenie, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza. 3. Choroba przewlekła schorzenie utrzymujące się długotrwale, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, mniejszego lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 4. Deklaracja ubezpieczeniowa pisemne oświadczenie woli odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU, stanowiąca integralną część Wniosku o wydanie przez Getin Noble Bank SA odpowiednio Karty debetowej lub Karty kredytowej. 5. Drobny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny - niewielkich rozmiarów sprzęt pomocniczy umożliwiający prawidłową rehabilitację, bądź ułatwiający egzystencję Ubezpieczonego. 6. Dzień uruchomienia Rachunku do Karty Dzień uruchomienia Rachunku do Karty po wcześniejszym podpisaniu przez Posiadacza Umowy o Kartę w związku ze złożonym Wnioskiem o wydanie przez Getin Noble Bank SA odpowiednio Karty debetowej lub Karty kredytowej. 7. Gotówka - krajowe i zagraniczne środki pieniężne. 8. Karta wydawana przez Bank na podstawie Umowy o Kartę: 1) Posiadaczowi (Karta główna), 2) Użytkownikowi Karty dodatkowej (Karta dodatkowa), odpowiednio: 1) Karta debetowa, 2) Karta kredytowa. Ilekroć mowa w WU o Karcie należy rozumieć przez to pojęcie zarówno Kartę główną jak i Kartę dodatkową chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej. 9. Karta dodatkowa Karta wydana przez Bank upoważnionej przez Posiadacza osobie fizycznej (Użytkownik Karty dodatkowej) uprawniająca do dysponowania środkami udostępnionymi w ramach Karty głównej. 10. Karta główna Karta wydana przez Bank Posiadaczowi. 11. Kradzież działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 kodeksu karnego. Strona 1 z 21

2 12. Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia po: 1) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły pozostawiając widoczne ślady, 2) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo/ i kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez Kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku Rabunku. 13. Limit Karty ustalana indywidualnie dla każdego Posiadacza Karty kredytowej wydanej przez Getin Noble Bank SA maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia z tytułu korzystania z Karty głównej i Kart dodatkowych. 14. Miesiąc ubezpieczenia miesiąc kalendarzowy, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem, iż Pierwszy Miesiąc ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się okres ubezpieczenia, kolejne Miesiące ubezpieczenia równe są miesiącom kalendarzowym. 15. Nagłe zachorowanie powstały na terytorium RP - w sposób nagły - stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wyłączeniem wszelkich Chorób czy niedyspozycji, które zostały rozpoznane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z WU, w tym zwłaszcza Chorób przewlekłych. 16. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak zawał, krwotok, udar mózgu; 17. Nieuprawniona transakcja nieuprawnione użycie Karty bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda Rachunku. 18. PIN poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji odpowiednio Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty dodatkowej. 19. Posiadacz osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Karty głównej wydanej na podstawie Umowy o Kartę, która na podstawie tej umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Transakcji w granicach limitów Karty głównej określonych w Umowie o Kartę i której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie. 20. Rabunek zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 21. Rachunek - rachunek prowadzony przez Getin Noble Bank SA w złotych polskich, przeznaczony do rozliczania wszelkich Transakcji dokonanych przez Posiadacza lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika Karty dodatkowej w ramach zawartej Umowy o kartę. 22. Regulamin Karty odpowiednio: 1) Regulamin Karty debetowej Getin Noble Banku SA, 2) Regulamin Karty kredytowej Getin Noble Banku SA, określający zasady wydawania Kart oraz zasady korzystania z tych Kart, stanowiący integralną część Umowy o Kartę. 23. Rekonwalescencja okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku. 24. Rok ubezpieczeniowy oznacza 12 następujących po sobie kolejno Miesięcy ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia. 25. Suma ubezpieczenia określona w WU dla każdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień WU. Strona 2 z 21

3 26. Transakcja płatność za towary i usługi dokonana przy pomocy Karty lub każda inna operacja wykonana za pomocą Karty samodzielnie przez Posiadacza Karty lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika Karty dodatkowej zgodnie z Regulaminem Karty. 27. Transakcja dokonana bez fizycznego użycia karty dokonanie transakcji w Internecie (bez fizycznego użycia Karty) z użyciem danych z Karty Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną. 28. Transakcja Kartą skopiowaną (skimming) - dokonanie transakcji (potwierdzonej kodem PIN lub podpisem) przez osobę do tego nieuprawnioną przy użyciu Karty, która bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego została skopiowana. 29. Ubezpieczony Posiadacz, Użytkownik Karty dodatkowej. 30. Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank SA. 31. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 32. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Getin Noble Bankiem SA w dniu r. 33. Umowa o Kartę odpowiednio: 1) Umowa o Kartę debetową zawarta pomiędzy Posiadaczem, a Getin Noble Bankiem SA umowa o wydanie i korzystanie z Karty debetowej, na podstawie której Bank wydaje Kartę debetową umożliwiającą dokonywanie w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, jednak nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. 2) Umowa o Kartę kredytową - zawarta pomiędzy Posiadaczem, a Getin Noble Bankiem SA umowa o wydanie i korzystanie z Karty kredytowej, na podstawie której Bank wydaje Kartę kredytową umożliwiającą dokonywanie w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanego Limitu Karty. 34. Użytkownik Karty dodatkowej - osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do korzystania z Karty dodatkowej, wydanej na podstawie Umowy o Kartę, która na podstawie tej umowy dokonuje w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji w granicach limitów Karty głównej określonych w Umowie o Kartę i której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie. 35. Wyciąg - zestawienie generowane przez Bank po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierające informacje o dokonanych na Rachunku Transakcjach. 36. Zakupy rzeczy ruchome zakupione przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty na terenie placówki handlowej, w której honorowana jest Karta. 37. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą na skutek zgłoszenia w sposób wskazany przez Bank faktu utraty Karty. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty b) Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu c) Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty d) Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny). Strona 3 z 21

4 2) Wariant rozszerzony obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty b) Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu c) Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty d) Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) e) Assistance medyczny na terytorium RP f) Druga opinia medyczna g) Infolinia medyczna. W przypadku, gdy Ubezpieczonym jest zarówno Posiadacz jak i Użytkownik Karty dodatkowej, wariant ubezpieczenia wskazany w Deklaracji ubezpieczeniowej w stosunku do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej powinien być taki sam. 2. Szczegółowy przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach poszczególnych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, określony został w OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej) rozpoczyna się z dniem dokonania aktywacji Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), jednak nie wcześniej niż od Dnia uruchomienia Rachunku do Karty i trwa przez 36 Miesięcy ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może być automatycznie kontynuowany na kolejne 12 - miesięczne okresy ubezpieczenia, z których każdy zwany jest Miesiącem ubezpieczenia, na warunkach obowiązujących każdorazowo w dniu automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy o Kartę bez konieczności składania kolejnych Deklaracji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) wygasa z upływem okresu ubezpieczenia, w którym zostało złożone przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) pisemne oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia i nie jest automatycznie kontynuowany na kolejne okresy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia przez Posiadacza okres ubezpieczenia wygasa również w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej. Oświadczenie, o którym mowa w tym ust. Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) składa bezpośrednio Ubezpieczającemu. 4. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego równy jest poszczególnym Miesiącom ubezpieczenia. 5. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) ustaje: 1) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem rozwiązania Umowy o Kartę, 2) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym Posiadacz złożył oświadczenie woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, Strona 4 z 21

5 4) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym Użytkownik Karty dodatkowej złożył oświadczenie woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, 5) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Posiadacza oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Posiadacz złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji z zgodnie z 5, 6) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Użytkownika Karty dodatkowej oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Użytkownik Karty dodatkowej złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji z zgodnie z 5, 7) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem Miesiąca ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, 8) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem odstąpienia przez Posiadacza od Umowy o Kartę, 9) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem ważności Karty głównej, z zastrzeżeniem ust. 6, 10) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem ważności Karty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 6, 11) w stosunku odpowiednio do Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą dokonania Zastrzeżenia Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), z zastrzeżeniem ust. 6, 12) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą śmierci Użytkownika Karty dodatkowej, 13) w stosunku odpowiednio do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą śmierci Posiadacza. 6. Ochrona ubezpieczeniowa, która wygasła z powodu, o którym mowa w ust. 5 pkt 9) 11) jest automatycznie wznawiana od momentu aktywacji przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadaczowi lub Użytkownikowi Karty dodatkowej) kolejnej Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), jeżeli Bank zgodnie z Regulaminem Karty przedłużył Ubezpieczonemu Umowy o Kartę i wydał kolejną Kartę. Postanowienia ust. 5, stosuje się odpowiednio. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o tym fakcie (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia przez Posiadacza okres ubezpieczenia wygasa również w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej. 3. Rezygnacja z ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 2, jest skuteczna z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty Strona 5 z 21

6 dodatkowej) oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO 6 Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Posiadacz, który zawarł z Bankiem Umowę o Kartę i któremu Bank wydał Kartę główną. Do ubezpieczenia może przystąpić także każda osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza Karty głównej do korzystania z Karty dodatkowej SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty 7 1. Do limitu określonego w 9 i z zastrzeżeniem 8 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe na Rachunku wskutek: 1) Nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu Karty, która została przez Ubezpieczonego utracona w wyniku Kradzieży, Rabunku lub zagubienia polegającej na: a) wypłacie Gotówki w placówkach bankowych, bankomatach oraz innych urządzeniach samoobsługowych, b) nabyciu papierów wartościowych za pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, c) dokonywaniu płatności za towary lub usługi (w tym także Transakcje dokonywane za pośrednictwem internetu), 2) Transakcji Kartą skopiowaną (skimming), 3) Transakcji dokonanej bez fizycznego użycia karty. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione transakcje dokonane do 72 godzin przed Zastrzeżeniem Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione transakcje określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 8 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Karty w wyniku Kradzieży lub Rabunku, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie, 4) transakcją kartą skopiowaną (skimming) lub transakcją dokonaną bez fizycznego użycia karty, jeśli zdarzenie to nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział Strona 6 z 21

7 się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieuprawniona transakcja została przeprowadzona: 1) przed dokonaniem aktywacji Karty przez Ubezpieczonego, 2) dokonane przez osobę, której Ubezpieczony lub osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym udostępniła Kartę. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również : 1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, 2) utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, 3) należnych odsetek od uzgodnionego debetu w ramach Rachunku, 4) strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem Rachunku kredytowego lub ich nieterminowego dokonywania, oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Operacje dokonane przez osoby, którym Ubezpieczony udostępnił Kartę lub ujawnił nr PIN obciążają Posiadacza Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia równowartość w PLN 150 EURO według kursu sprzedaży zgodnym z Tabelą kursów Banku obowiązującą na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki pobranej z bankomatu Do limitu określonego w 12 i z zastrzeżeniem 11 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu przy użyciu Karty. 2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest Gotówka pobrana przez Ubezpieczonego z bankomatu będąca pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, utracona przez niego wskutek Rabunku oraz w sytuacji, gdy sprawca wskutek użycia wobec Ubezpieczonego przemocy lub groźby jej użycia doprowadził do dokonania Transakcji Kartą Ubezpieczonego z użyciem PIN, pod warunkiem, że Ubezpieczony, niezależnie od zaistniałej okoliczności, bezpośrednio przed zdarzeniem miał wyraźny zamiar dokonania operacji w bankomacie przy użyciu Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonej Gotówki w ciągu 48 godzin od momentu jej pobrania z bankomatu. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 2 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Strona 7 z 21

8 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 11 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Gotówki w wyniku zdarzeń określonych w 10 ust. 2, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: a) Wariant podstawowy: PLN, b) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty Do limitu określonego w 15 i z zastrzeżeniem 14 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę wskutek Kradzieży z włamaniem lub Rabunku Zakupów będących pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, dokonanych przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonych Zakupów w ciągu 30 dni od momentu dokonania zakupu. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 14 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Zakupów w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 48 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Strona 8 z 21

9 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty następujących zakupionych przy użyciu Karty Zakupów: 1) pojazdów oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, roślinn, zwierząt, artykułów spożywczych, używek, gotówki w walucie polskiej lub obcej, biżuterii, klejnotów, czeków, biletów, żetonów, papierów wartościowych i innych zastępujących gotówkę, znaczków pocztowych, 2) nabytych nielegalnie, 3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe lub w ilościach wskazujących handlowe przeznaczenie, 4) zakupionych jako używane, 5) o wartości jednostkowej niższej niż 200 zł. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokonanych przy użyciu Karty Zakupów wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu lub wraz z pojazdem. 5. W przypadku, gdy utracona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej elementem kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary. 6. Gdy Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za poniesioną stratę ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty przy użyciu Karty. 7. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie za utratę Zakupów zgłoszoną w ciągu 30 dni od daty utraty ubezpieczonych Zakupów. 8. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) opłat i prowizji obciążających Rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty, 2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z utratą ubezpieczonych Zakupów Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy: PLN, 2) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) Do limitu określonego w 18 i z zastrzeżeniem 17 przedmiotem ubezpieczenia jest gwarancja niższej ceny towaru zakupionego Kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu Ubezpieczony znajdzie drukowane ogłoszenie (np. w prasie, katalogu lub reklamie sklepowej) reklamujące identyczny pod względem marki Strona 9 z 21

10 i modelu produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie i do kwoty określonej w 18. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: których wysokość, tzn. różnica cen pomiędzy towarem zakupionym Kartą, a towarem tej samej marki i modelu dostępnym w innym miejscu wynosi mniej niż 200 PLN, 2. które zostały wykryte później niż 30 dni od daty zakupu, 3. jeżeli jednostkowa cena towaru zakupionego Kartą nie przekracza 300 PLN, 4. które dotyczą towarów takich jak: 1) wszelkiego rodzaju pojazdy lądowe lub powietrzne, łodzie włączając wyposażenie, 2) akcesoria oraz wszelkie inne niezbędne dla ruchu przedmioty, 3) dewizy, papiery wartościowe, czeki, bilety, monety, itp. 4) bilety na spektakle lub inne wydarzenia, 5) artykuły spożywcze, napoje, używki, paliwa, 6) żywe zwierzęta i rośliny, 7) biżuteria, dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, 8) parafarmaceutyki, artykuły optyczne lub medyczne, 9) usługi i / lub dobra niematerialne, 10) części kompletów lub innych całości, 11) artykuły rękodzieła lub przygotowywane na miarę, 12) artykuły nabyte nielegalnie, 13) opłaty związane z transportem lub dostarczeniem towarów. 5. w przypadku, gdy różnica w cenie towaru: 1) dotyczy sklepu w którym został dokonany zakup, 2) niższa cena została odkryta w sklepie, którego Ubezpieczony lub osoba z nim spokrewniona jest właścicielem, wspólnikiem lub pracownikiem, 3) odkryta została poza terytorium RP, 4) odkryta została w okresie innym niż okres ważności Karty, 5) odkryta została w katalogach sprzedaży wysyłkowej lub Internecie, 6) dotyczy ona wyprzedaży, sprzedaży okazyjnej, 7) dotyczy ona sprzedaży wiązanej, 8) odkryta została w sklepach z ofertą o ograniczonym dostępie (dla konkretnej grupy klientów), 9) dotyczy ona specjalnych ofert dla członków klubów, stowarzyszeń itp., posiadaczy kart bankowych, klubowych, zniżkowych, itp. 10) wynika ona z likwidacji sklepu lub wyprzedaży towaru Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu Strona 10 z 21

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart kredytowych Noble Bank dla byłych klientów DZ Banku (WU) Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: 1. Awaria instalacji

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Casco MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej

Bardziej szczegółowo

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Warunki Ubezpieczenia Pakiet Gold dla Posiadaczy i UŜytkowników Złotych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI ELITAR PARTNER TU EUROPA SA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU)

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) 1 S t r o n a SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo