Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniższe terminy mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA (dalej: WU) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową użytkowników Kart Getin Noble Banku SA (odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej). Poniższe terminy mają następujące znaczenie: DEFINICJE 2 1. Centrum Pomocy centrum operacyjne zorganizowane i prowadzone przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, działające w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 2. Choroba schorzenie, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza. 3. Choroba przewlekła schorzenie utrzymujące się długotrwale, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, mniejszego lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 4. Deklaracja ubezpieczeniowa pisemne oświadczenie woli odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU, stanowiąca integralną część Wniosku o wydanie przez Getin Noble Bank SA odpowiednio Karty debetowej lub Karty kredytowej. 5. Drobny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny - niewielkich rozmiarów sprzęt pomocniczy umożliwiający prawidłową rehabilitację, bądź ułatwiający egzystencję Ubezpieczonego. 6. Dzień uruchomienia Rachunku do Karty Dzień uruchomienia Rachunku do Karty po wcześniejszym podpisaniu przez Posiadacza Umowy o Kartę w związku ze złożonym Wnioskiem o wydanie przez Getin Noble Bank SA odpowiednio Karty debetowej lub Karty kredytowej. 7. Gotówka - krajowe i zagraniczne środki pieniężne. 8. Karta wydawana przez Bank na podstawie Umowy o Kartę: 1) Posiadaczowi (Karta główna), 2) Użytkownikowi Karty dodatkowej (Karta dodatkowa), odpowiednio: 1) Karta debetowa, 2) Karta kredytowa. Ilekroć mowa w WU o Karcie należy rozumieć przez to pojęcie zarówno Kartę główną jak i Kartę dodatkową chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej. 9. Karta dodatkowa Karta wydana przez Bank upoważnionej przez Posiadacza osobie fizycznej (Użytkownik Karty dodatkowej) uprawniająca do dysponowania środkami udostępnionymi w ramach Karty głównej. 10. Karta główna Karta wydana przez Bank Posiadaczowi. 11. Kradzież działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 kodeksu karnego. Strona 1 z 21

2 12. Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia po: 1) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły pozostawiając widoczne ślady, 2) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo/ i kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez Kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku Rabunku. 13. Limit Karty ustalana indywidualnie dla każdego Posiadacza Karty kredytowej wydanej przez Getin Noble Bank SA maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia z tytułu korzystania z Karty głównej i Kart dodatkowych. 14. Miesiąc ubezpieczenia miesiąc kalendarzowy, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem, iż Pierwszy Miesiąc ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się okres ubezpieczenia, kolejne Miesiące ubezpieczenia równe są miesiącom kalendarzowym. 15. Nagłe zachorowanie powstały na terytorium RP - w sposób nagły - stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wyłączeniem wszelkich Chorób czy niedyspozycji, które zostały rozpoznane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z WU, w tym zwłaszcza Chorób przewlekłych. 16. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak zawał, krwotok, udar mózgu; 17. Nieuprawniona transakcja nieuprawnione użycie Karty bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda Rachunku. 18. PIN poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji odpowiednio Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty dodatkowej. 19. Posiadacz osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Karty głównej wydanej na podstawie Umowy o Kartę, która na podstawie tej umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Transakcji w granicach limitów Karty głównej określonych w Umowie o Kartę i której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie. 20. Rabunek zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 21. Rachunek - rachunek prowadzony przez Getin Noble Bank SA w złotych polskich, przeznaczony do rozliczania wszelkich Transakcji dokonanych przez Posiadacza lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika Karty dodatkowej w ramach zawartej Umowy o kartę. 22. Regulamin Karty odpowiednio: 1) Regulamin Karty debetowej Getin Noble Banku SA, 2) Regulamin Karty kredytowej Getin Noble Banku SA, określający zasady wydawania Kart oraz zasady korzystania z tych Kart, stanowiący integralną część Umowy o Kartę. 23. Rekonwalescencja okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku. 24. Rok ubezpieczeniowy oznacza 12 następujących po sobie kolejno Miesięcy ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia. 25. Suma ubezpieczenia określona w WU dla każdego zakresu ubezpieczenia maksymalna kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień WU. Strona 2 z 21

3 26. Transakcja płatność za towary i usługi dokonana przy pomocy Karty lub każda inna operacja wykonana za pomocą Karty samodzielnie przez Posiadacza Karty lub w imieniu i na rzecz Posiadacza przez Użytkownika Karty dodatkowej zgodnie z Regulaminem Karty. 27. Transakcja dokonana bez fizycznego użycia karty dokonanie transakcji w Internecie (bez fizycznego użycia Karty) z użyciem danych z Karty Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną. 28. Transakcja Kartą skopiowaną (skimming) - dokonanie transakcji (potwierdzonej kodem PIN lub podpisem) przez osobę do tego nieuprawnioną przy użyciu Karty, która bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego została skopiowana. 29. Ubezpieczony Posiadacz, Użytkownik Karty dodatkowej. 30. Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank SA. 31. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 32. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Getin Noble Bankiem SA w dniu r. 33. Umowa o Kartę odpowiednio: 1) Umowa o Kartę debetową zawarta pomiędzy Posiadaczem, a Getin Noble Bankiem SA umowa o wydanie i korzystanie z Karty debetowej, na podstawie której Bank wydaje Kartę debetową umożliwiającą dokonywanie w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, jednak nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. 2) Umowa o Kartę kredytową - zawarta pomiędzy Posiadaczem, a Getin Noble Bankiem SA umowa o wydanie i korzystanie z Karty kredytowej, na podstawie której Bank wydaje Kartę kredytową umożliwiającą dokonywanie w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanego Limitu Karty. 34. Użytkownik Karty dodatkowej - osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do korzystania z Karty dodatkowej, wydanej na podstawie Umowy o Kartę, która na podstawie tej umowy dokonuje w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji w granicach limitów Karty głównej określonych w Umowie o Kartę i której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie. 35. Wyciąg - zestawienie generowane przez Bank po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierające informacje o dokonanych na Rachunku Transakcjach. 36. Zakupy rzeczy ruchome zakupione przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty na terenie placówki handlowej, w której honorowana jest Karta. 37. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą na skutek zgłoszenia w sposób wskazany przez Bank faktu utraty Karty. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty b) Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu c) Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty d) Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny). Strona 3 z 21

4 2) Wariant rozszerzony obejmujący: a) Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty b) Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki wypłaconej z bankomatu c) Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty d) Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) e) Assistance medyczny na terytorium RP f) Druga opinia medyczna g) Infolinia medyczna. W przypadku, gdy Ubezpieczonym jest zarówno Posiadacz jak i Użytkownik Karty dodatkowej, wariant ubezpieczenia wskazany w Deklaracji ubezpieczeniowej w stosunku do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej powinien być taki sam. 2. Szczegółowy przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach poszczególnych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, określony został w OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza i/lub Użytkownika Karty dodatkowej) rozpoczyna się z dniem dokonania aktywacji Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), jednak nie wcześniej niż od Dnia uruchomienia Rachunku do Karty i trwa przez 36 Miesięcy ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może być automatycznie kontynuowany na kolejne 12 - miesięczne okresy ubezpieczenia, z których każdy zwany jest Miesiącem ubezpieczenia, na warunkach obowiązujących każdorazowo w dniu automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy o Kartę bez konieczności składania kolejnych Deklaracji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) wygasa z upływem okresu ubezpieczenia, w którym zostało złożone przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) pisemne oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia i nie jest automatycznie kontynuowany na kolejne okresy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia przez Posiadacza okres ubezpieczenia wygasa również w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej. Oświadczenie, o którym mowa w tym ust. Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) składa bezpośrednio Ubezpieczającemu. 4. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego równy jest poszczególnym Miesiącom ubezpieczenia. 5. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) ustaje: 1) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem rozwiązania Umowy o Kartę, 2) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym Posiadacz złożył oświadczenie woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, Strona 4 z 21

5 4) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym Użytkownik Karty dodatkowej złożył oświadczenie woli o rezygnacji z automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, 5) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Posiadacza oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Posiadacz złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji z zgodnie z 5, 6) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Użytkownika Karty dodatkowej oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Użytkownik Karty dodatkowej złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji z zgodnie z 5, 7) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem Miesiąca ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, 8) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z dniem odstąpienia przez Posiadacza od Umowy o Kartę, 9) w stosunku zarówno do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem ważności Karty głównej, z zastrzeżeniem ust. 6, 10) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z ostatnim dniem ważności Karty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 6, 11) w stosunku odpowiednio do Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą dokonania Zastrzeżenia Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), z zastrzeżeniem ust. 6, 12) w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą śmierci Użytkownika Karty dodatkowej, 13) w stosunku odpowiednio do Posiadacza jak i Użytkownika Karty dodatkowej - z chwilą śmierci Posiadacza. 6. Ochrona ubezpieczeniowa, która wygasła z powodu, o którym mowa w ust. 5 pkt 9) 11) jest automatycznie wznawiana od momentu aktywacji przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadaczowi lub Użytkownikowi Karty dodatkowej) kolejnej Karty (odpowiednio Karty głównej lub Karty dodatkowej), jeżeli Bank zgodnie z Regulaminem Karty przedłużył Ubezpieczonemu Umowy o Kartę i wydał kolejną Kartę. Postanowienia ust. 5, stosuje się odpowiednio. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) składa bezpośrednio Ubezpieczającemu, który zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o tym fakcie (wzór Oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela), z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia przez Posiadacza okres ubezpieczenia wygasa również w stosunku do Użytkownika Karty dodatkowej. 3. Rezygnacja z ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 2, jest skuteczna z upływem godziny 24:00 dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty Strona 5 z 21

6 dodatkowej) oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, a jeśli termin ten nie został w oświadczeniu woli o rezygnacji wskazany - z upływem godziny 24:00 dnia, w którym Ubezpieczony (odpowiednio Posiadacz lub Użytkownik Karty dodatkowej) złożył takie oświadczenie woli o rezygnacji. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO 6 Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Posiadacz, który zawarł z Bankiem Umowę o Kartę i któremu Bank wydał Kartę główną. Do ubezpieczenia może przystąpić także każda osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza Karty głównej do korzystania z Karty dodatkowej SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty 7 1. Do limitu określonego w 9 i z zastrzeżeniem 8 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe na Rachunku wskutek: 1) Nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu Karty, która została przez Ubezpieczonego utracona w wyniku Kradzieży, Rabunku lub zagubienia polegającej na: a) wypłacie Gotówki w placówkach bankowych, bankomatach oraz innych urządzeniach samoobsługowych, b) nabyciu papierów wartościowych za pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, c) dokonywaniu płatności za towary lub usługi (w tym także Transakcje dokonywane za pośrednictwem internetu), 2) Transakcji Kartą skopiowaną (skimming), 3) Transakcji dokonanej bez fizycznego użycia karty. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione transakcje dokonane do 72 godzin przed Zastrzeżeniem Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione transakcje określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 8 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Karty w wyniku Kradzieży lub Rabunku, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie, 4) transakcją kartą skopiowaną (skimming) lub transakcją dokonaną bez fizycznego użycia karty, jeśli zdarzenie to nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział Strona 6 z 21

7 się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieuprawniona transakcja została przeprowadzona: 1) przed dokonaniem aktywacji Karty przez Ubezpieczonego, 2) dokonane przez osobę, której Ubezpieczony lub osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym udostępniła Kartę. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również : 1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, 2) utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, 3) należnych odsetek od uzgodnionego debetu w ramach Rachunku, 4) strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem Rachunku kredytowego lub ich nieterminowego dokonywania, oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Operacje dokonane przez osoby, którym Ubezpieczony udostępnił Kartę lub ujawnił nr PIN obciążają Posiadacza Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia równowartość w PLN 150 EURO według kursu sprzedaży zgodnym z Tabelą kursów Banku obowiązującą na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki pobranej z bankomatu Do limitu określonego w 12 i z zastrzeżeniem 11 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu przy użyciu Karty. 2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest Gotówka pobrana przez Ubezpieczonego z bankomatu będąca pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, utracona przez niego wskutek Rabunku oraz w sytuacji, gdy sprawca wskutek użycia wobec Ubezpieczonego przemocy lub groźby jej użycia doprowadził do dokonania Transakcji Kartą Ubezpieczonego z użyciem PIN, pod warunkiem, że Ubezpieczony, niezależnie od zaistniałej okoliczności, bezpośrednio przed zdarzeniem miał wyraźny zamiar dokonania operacji w bankomacie przy użyciu Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonej Gotówki w ciągu 48 godzin od momentu jej pobrania z bankomatu. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 2 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Strona 7 z 21

8 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 11 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Gotówki w wyniku zdarzeń określonych w 10 ust. 2, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: a) Wariant podstawowy: PLN, b) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty Do limitu określonego w 15 i z zastrzeżeniem 14 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę wskutek Kradzieży z włamaniem lub Rabunku Zakupów będących pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, dokonanych przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonych Zakupów w ciągu 30 dni od momentu dokonania zakupu. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 14 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 3) utratą Zakupów w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, jeśli to zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 48 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. Strona 8 z 21

9 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty następujących zakupionych przy użyciu Karty Zakupów: 1) pojazdów oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, roślinn, zwierząt, artykułów spożywczych, używek, gotówki w walucie polskiej lub obcej, biżuterii, klejnotów, czeków, biletów, żetonów, papierów wartościowych i innych zastępujących gotówkę, znaczków pocztowych, 2) nabytych nielegalnie, 3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe lub w ilościach wskazujących handlowe przeznaczenie, 4) zakupionych jako używane, 5) o wartości jednostkowej niższej niż 200 zł. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokonanych przy użyciu Karty Zakupów wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu lub wraz z pojazdem. 5. W przypadku, gdy utracona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej elementem kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary. 6. Gdy Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za poniesioną stratę ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty przy użyciu Karty. 7. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie za utratę Zakupów zgłoszoną w ciągu 30 dni od daty utraty ubezpieczonych Zakupów. 8. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) opłat i prowizji obciążających Rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty, 2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z utratą ubezpieczonych Zakupów Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu ubezpieczenia w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy: PLN, 2) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) Do limitu określonego w 18 i z zastrzeżeniem 17 przedmiotem ubezpieczenia jest gwarancja niższej ceny towaru zakupionego Kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu Ubezpieczony znajdzie drukowane ogłoszenie (np. w prasie, katalogu lub reklamie sklepowej) reklamujące identyczny pod względem marki Strona 9 z 21

10 i modelu produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie i do kwoty określonej w 18. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: których wysokość, tzn. różnica cen pomiędzy towarem zakupionym Kartą, a towarem tej samej marki i modelu dostępnym w innym miejscu wynosi mniej niż 200 PLN, 2. które zostały wykryte później niż 30 dni od daty zakupu, 3. jeżeli jednostkowa cena towaru zakupionego Kartą nie przekracza 300 PLN, 4. które dotyczą towarów takich jak: 1) wszelkiego rodzaju pojazdy lądowe lub powietrzne, łodzie włączając wyposażenie, 2) akcesoria oraz wszelkie inne niezbędne dla ruchu przedmioty, 3) dewizy, papiery wartościowe, czeki, bilety, monety, itp. 4) bilety na spektakle lub inne wydarzenia, 5) artykuły spożywcze, napoje, używki, paliwa, 6) żywe zwierzęta i rośliny, 7) biżuteria, dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, 8) parafarmaceutyki, artykuły optyczne lub medyczne, 9) usługi i / lub dobra niematerialne, 10) części kompletów lub innych całości, 11) artykuły rękodzieła lub przygotowywane na miarę, 12) artykuły nabyte nielegalnie, 13) opłaty związane z transportem lub dostarczeniem towarów. 5. w przypadku, gdy różnica w cenie towaru: 1) dotyczy sklepu w którym został dokonany zakup, 2) niższa cena została odkryta w sklepie, którego Ubezpieczony lub osoba z nim spokrewniona jest właścicielem, wspólnikiem lub pracownikiem, 3) odkryta została poza terytorium RP, 4) odkryta została w okresie innym niż okres ważności Karty, 5) odkryta została w katalogach sprzedaży wysyłkowej lub Internecie, 6) dotyczy ona wyprzedaży, sprzedaży okazyjnej, 7) dotyczy ona sprzedaży wiązanej, 8) odkryta została w sklepach z ofertą o ograniczonym dostępie (dla konkretnej grupy klientów), 9) dotyczy ona specjalnych ofert dla członków klubów, stowarzyszeń itp., posiadaczy kart bankowych, klubowych, zniżkowych, itp. 10) wynika ona z likwidacji sklepu lub wyprzedaży towaru Suma ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego okresu Strona 10 z 21

11 ubezpieczenia w zależności od wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia: 1) Wariant podstawowy: PLN, 2) Wariant rozszerzony: PLN. 2. Niewykorzystana w ciągu jednego okresu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny okres ubezpieczenia. Assistance medyczny na terytorium RP Przedmiotem ubezpieczenia są realizowane na rzecz danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) świadczenia Assistance o charakterze medycznym określone w ust. 2 do limitu określonego w 24 i z zastrzeżeniem 20, 25 i Jeżeli w wyniku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego i w związku z tym stan jego zdrowia wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewnia organizację i pokrycie kosztów niżej wymienionych świadczeń Assistance medycznego łącznie do limitu określonego w 24: 1) wizyta lekarza organizacja i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeżeli z uwagi na jego stan zdrowia nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego; 2) transport medyczny Ubezpieczonego do szpitala w razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy oraz transport powrotny ze szpitala. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Pomocy lub lekarz Centrum Pomocy; 3) Wizyta pielęgniarki Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Pomocy lub lekarz Centrum Pomocy; 4) Dostawa leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Pomocy określonymi w zwolnieniu lekarskim Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub Drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Koszt lekarstw lub sprzętu jest pokrywany przez Ubezpieczonego; 5) Opieka domowa po hospitalizacji jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany powyżej 7 dni Centrum Pomocy po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji do wysokości ustalonego limitu; 6) Pomoc psychologa - jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie ze wskazaniem lekarza wymaga pomocy psychologicznej, Centrum Pomocy zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarza psychologa w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub zorganizuje wizytę w specjalistycznej poradni psychologicznej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia określone w ust. 2 realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej, o których mowa w 19, nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z: Strona 11 z 21

12 1) planowym leczeniem, 2) koniecznością odbycia wizyt kontrolnych, 3) leczeniem chorób przewlekłych, 4) rekonwalescencją, 5) rehabilitacją i fizykoterapią, 6) leczeniem stomatologicznym i protetycznym, 7) schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zostały wyleczone. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) świadczeń realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) kosztów leków, środków opatrunkowych, 3) sytuacji, w których wymagana jest interwencja pogotowia ratunkowego, służb ratownictwa specjalistycznego (WOPR, GOPR, TOPR itp.). Druga opinia medyczna Przedmiotem ubezpieczenia jest realizowanie na rzecz danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) świadczenia Assistance dotyczącego drugiej opinii medycznej określonej w ust. 2 i 3 do limitu określonego w 24 i z zastrzeżeniem 22, 25 i Druga opinia medyczna polega na zapewnieniu Ubezpieczonemu specjalistycznej opinii renomowanych światowych lekarzy w danej dziedzinie medycyny w sytuacji ciężkiego zachorowania i związanego z nim dużego prawdopodobieństwa stosowania bardziej nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w renomowanych ośrodkach za granicą. Zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, które uzasadniają świadczenie usług w ramach drugiej opinii medycznej jest powstanie u Ubezpieczonego jednego z następujących stanów chorobowych: 1) złośliwe choroby nowotworowe (w tym białaczka, guzy mózgu, niedokrwistość plastyczna), 2) leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych, 3) radio- i chemioterapia chorób nowotworowych, 4) przeszczepy narządów (szpiku, nerek, serca, wątroby), 5) odrzucenie narządów po przeszczepie, 6) niewydolność nerek, 7) choroba Alzheimera, 8) choroba Parkinsona, 9) nabyty zespół braku odporności (AIDS), 10) zespół Guillain Barre, 11) stwardnienie rozsiane, 12) porażenie dwukończynowe, 13) porażenie czterokończynowe, 14) dystrofia mięśniowa, 15) amputacje kończyn, 16) urazy wielonarządowe, 17) oparzenia III stopnia (powyżej 30% powierzchni ciała), 18) ślepota, 19) głuchota, Strona 12 z 21

13 20) udar mózgu, 21) utrata mowy, 22) śpiączka, 23) choroby układu sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia sercowego, choroby zastawek serca, zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego). 3. W zakresie drugiej opinii medycznej Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Pomocy zapewnia: 1) Pomoc w zebraniu dokumentacji medycznej (wyników badań, zdjęć rentgenowskich, USG, kart diagnostycznych, zaleceń lekarzy, kart informacyjnych z pobytu w szpitalu) niezbędnej do umożliwienia wydania drugiej opinii medycznej i jej przetworzenie do postaci cyfrowej, 2) Pomoc w tłumaczeniu zgromadzonej dokumentacji lekarskiej, 3) Wysłanie zebranej dokumentacji do wybranego ośrodka, wiodącego w danej dziedzinie medycyny na świecie przy użyciu specjalnych telemedycznych technik przesyłania danych, 4) Wystawianie powtórnej opinii medycznej, 5) Tłumaczenie uzyskanej wtórnej opinii medycznej i przekazanie jej Ubezpieczonemu, 6) Dodatkowo na życzenie klienta organizacja transportu, zakwaterowanie oraz procesu leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie koszty (zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań itp.) w ramach serwisu pokrywane są przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1. Kosztów leczenia, 2. Diagnostyki (badania, konsultacje lekarskie) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Chorób nie wymienionych w 21, Pokrycia kosztów zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań i wszelkich innych kosztów nie będących kosztami organizacji świadczenia. Infolinia medyczna Centrum Pomocy gwarantuje Ubezpieczonemu (odpowiednio Posiadaczowi lub Użytkownikowi Karty dodatkowej) dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Pomocy, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego postępowania medycznego. Informacje medyczne nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, który ich udzielił z zastrzeżeniem Centrum Pomocy udziela nadto informacji m.in. na temat: 1) aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 2) placówek medycznych mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych, 4) placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych), Strona 13 z 21

14 5) placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 6) placówek opieki społecznej, 7) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, 8) Działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży, na przykład o niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 9) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 10) konkretnych schorzeń, stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 11) leków (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 12) zasad zdrowego żywienia i diet: a) Bezglutenowej b) Bogatoresztkowej c) Cukrzycowej d) Ubogobiałkowej e) Bogatobiałkowej f) Niskocholesterolowej g) Niskokalorycznej h) Redukcyjnej i) Wątrobowej j) Wrzodowej 13) grup wsparcia i telefonów zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: a) narkomanią b) alkoholizmem c) nikotynizmem d) przemocą domową e) chorobą nowotworową f) cukrzycą g) otyłością h) anoreksją i) bulimią j) depresją 14) uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 15) ciąży: a) objawy ciąży b) badania c) zagrożenia d) przesądy e) dieta: przed, w trakcie ciąży i po porodzie Strona 14 z 21

15 f) tabela dietetyczna 16) pielęgnacji niemowląt, 17) stanów wymagających natychmiastowej pomocy i zasad udzielania pierwszej pomocy, 18) przygotowania do zabiegów i badań medycznych: a) gastroskopii b) kolonoskopii c) koronografii d) rezonansu magnetycznego e) ultrasonografii f) wlewu doodbytniczego 19) profikatyki zachorowań na grypę, 20) opieki i leczenia osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego żywienia). Assistance medyczny na terytorium RP Druga opinia medyczna Infolinia medyczna Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o których mowa w 19-23, w stosunku do danego Ubezpieczonego (odpowiednio Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej) określone są zgodnie z poniższą tabelą na każdy jeden Rok ubezpieczeniowy w ciągu okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 2-3: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Brak ograniczeń Ciężkie zachorowanie o którym mowa w 21 ust. 2 ŚWIADCZENIE ASSISTANCE (Limit na liczbę zdarzeń w Roku ubezpieczeniowym) Wizyta lekarza (2 razy w Roku ubezpieczeniowym) Wizyta pielęgniarki (2 razy w Roku ubezpieczeniowym) Dostawa leków i sprzętu medycznorehabilitacyjnego (2 razy w Roku ubezpieczeniowym) Transport medyczny do szpitala (2 razy w Roku ubezpieczeniowym) Opieka domowa po hospitalizacji (2 raz w Roku ubezpieczeniowym) Pomoc psychologa (1 raz w Roku ubezpieczeniowym) Infolinia medyczna (bez limitu w Roku ubezpieczeniowym) Druga opinia medyczna (1 raz w Roku ubezpieczeniowym) LIMIT NA KAŻDE JEDNO ZDARZENIE 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN Bez limitu Bez limitu 2. Niewykorzystana w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny Rok ubezpieczeniowy. Strona 15 z 21

16 3. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na kolejny Rok ubezpieczeniowy. OGÓLNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 25 Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody zaistniałe w związku ze świadczonymi usługami Assistance, o których mowa Odpowiedzialność w zakresie jakości i sposobu wykonania usług oraz za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi usługami Assistance ponoszą każdorazowo bezpośredni usługodawcy Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez powiadomienia i zezwolenia Centrum Pomocy, nawet, jeśli są objęte ochroną ubezpieczeniową i mieszczą się w granicach i limitach określonych w WU chyba, że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub udokumentowanego zdarzenia uniemożliwiającego kontakt z Centrum Pomocy. 2. W razie braku możliwości zorganizowania realizacji świadczenia usługi przez Centrum Pomocy, możliwa jest refundacja kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane bezpośrednio przez Centrum Pomocy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Zgłoszenie roszczenia w tym zakresie następuje za pośrednictwem Centrum Pomocy. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE WYSTAPIENIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem w zakresie wskazanego w Deklaracji ubezpieczeniowej wariantu ubezpieczenia zgodnie z 3, Ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zminimalizowania jego skutków i dążyć do ograniczenia konsekwencji zdarzenia. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłocznie po utracie Karty dokonać Zastrzeżenia Karty w sposób wymagany przez Ubezpieczającego, 2) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego powiadomić o tym fakcie Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 3) zgłosić fakt zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję w terminach określonych odpowiednio w 8 ust. 1 pkt 3), 11 ust. 1 pkt 3) oraz 14 ust. 1 pkt 3) oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia, 4) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem, stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających ustalenie okoliczności powstania zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ponadto, w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń Assistance, do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłoczne po zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do skorzystania ze świadczeń wynikających z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zawiadomienie telefoniczne Centrum Pomocy pod czynnym całą dobę numerem: tel. (022) podając co najmniej następujące dane: a) PESEL (data urodzenia w przypadku obcokrajowców), imię i nazwisko, bądź inne dane pozwalające dokonać identyfikacji zgłaszającego zajście zdarzenia, b) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym, c) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, d) inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Pomocy do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług, Strona 16 z 21

17 2) współdziałanie z Centrum Pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 2 lub 3 Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń określonych w Ubezpieczony uprawniony jest do zgłoszenia Centrum Pomocy lub do Ubezpieczającego reklamacji związanych z realizacją świadczeń określonych w WU. Reklamacje zgłoszone do Ubezpieczającego Ubezpieczający niezwłocznie przekazuje do Ubezpieczyciela. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 9 i 33, po doręczeniu przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania (wzór Wniosku o wypłatę odszkodowania został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) w zakresie nieuprawnionego użycia Karty w wyniku Kradzieży lub Rabunku - pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję w terminie 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) w zakresie transakcji kartą skopiowaną (skimming), lub transakcji dokonaną bez fizycznego użycia karty - pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję w terminie 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, 3) Wyciąg z Rachunku na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego z wyszczególnieniem Transakcji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu dokonanych w tym dniu wraz z ogólnym opisem poszczególnych Transakcji; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z Regulaminem karty, 4) dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania. 2. Zgłaszający roszczenie ma także obowiązek dostarczyć inne dokumenty, a które mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki pobranej z bankomatu Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 12 i 35, po doręczeniu przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania (wzór Wniosku o wypłatę odszkodowania został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję w terminie 24 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 24 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) Wyciąg z Rachunku kredytowego na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego z wyszczególnieniem Transakcji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu dokonanych w tym dniu wraz ze wskazaniem lokalizacji bankomatu i godziny ich dokonania; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Strona 17 z 21

18 Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z Regulaminem karty, 3) w zakresie utraty Karty przez Ubezpieczonego wskutek Rabunku - dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania. 2. Zgłaszający roszczenie ma także obowiązek dostarczyć inne dokumenty, a które mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 15 i 37, po doręczeniu przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania (wzór Wniosku o wypłatę odszkodowania został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia lub w przeciągu 48 godzin od chwili, w której Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) Wyciąg z Rachunku kredytowego na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego z wyszczególnieniem Transakcji polegających na zakupie towarów dokonanych w tym dniu przy użyciu Karty; w przypadku szkody w innej walucie - z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z Regulaminem karty, 3) dowodu zapłaty za utracone przedmioty Kartą (faktura, paragon lub rachunek). 2. Zgłaszający roszczenie ma także obowiązek dostarczyć inne dokumenty, a które mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 18 i 39, po doręczeniu przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania (wzór Wniosku o wypłatę odszkodowania został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) Wyciąg z Rachunku kredytowego z wyszczególnieniem Transakcji dokonanych przy użyciu Karty na 30 dni przed datą, w której Ubezpieczony dowiedział się o towarze w niższej cenie, 2) dowodu zapłaty za przedmiot Kartą (faktura, paragon lub rachunek), 3) udokumentowanie różnicy w cenie towaru, m.in. w prasie, katalogu, reklamie sklepowej, czy telewizyjnej. W informacji tej musi być wymieniony punkt sprzedaży, towar (włączając określenie modelu) oraz cena sprzedaży. 2. Zgłaszający roszczenie ma także obowiązek dostarczyć inne dokumenty, a które mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Strona 18 z 21

19 Zgodnie z 27 ust. 3. Assistance medyczny na terytorium RP Druga opinia medyczna Infolinia medyczna WYPŁATA ODSZKODOWANIA W terminie 7 dni od dnia otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę odszkodowania ) Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego/odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego ( Wniosku o wypłatę odszkodowania ). 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 5. Jeśli odszkodowanie przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie odszkodowania Ubezpieczonemu i Ubezpieczającemu. 6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego/odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę odszkodowania lub Ubezpieczonego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według wartości Nieuprawnionych transakcji dokonanych w ciężar Rachunku. Strona 19 z 21

20 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w PLN. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 34 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek utraty gotówki pobranej z bankomatu Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według wartości nominalnej utraconej Gotówki, pobranej z bankomatu przy użyciu Karty. 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w PLN. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 36 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia, o której mowa w Rozmiar szkody ustala się według ceny utraconych towarów obowiązującej w dniu dokonania ich zakupy przy użyciu Karty. 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w PLN. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 38 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone Zakupy w stanie niepogorszonym, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie Tańsze zakupy (Gwarancja niższej ceny) Należne odszkodowanie wypłacane jest w wysokości różnicy w cenach zgodnie z 16 ust. 2 i w granicach Sumy ubezpieczenia, o której mowa w Należne odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w PLN. Zgodnie z 24. Assistance medyczny na terytorium RP Druga opinia medyczna Infolinia medyczna Strona 20 z 21

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA NA WYPADEK NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY, UTRATY GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU, UTRATY ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZY UŻYCIU KARTY ORAZ UTRATY

Bardziej szczegółowo

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 2 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Poniższe terminy mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA DLA KLIENTA FIRMOWEGO (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do kart płatniczych Getin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD 1. DEFINICJE Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO

Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO Warunki Grupowego Ubezpieczenia DO KART PŁATNICZYCHGETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do Warunków Grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU ochrona karty ING KLIENTÓW DETALICZNYCH POSIADACZY KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKU (KART DEBETOWYCH) I PRZEDPŁACONYCH WYDAWANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Podstawowe informacje Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE-NU 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia nieautoryzowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW Podstawowe informacje 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta i dokumenty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance KOD: MAS 01/12 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/31/08/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia r. Załącznik nr 2 do umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta z dnia 31.10.2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA dla Klienta Obowiązujące od dnia 01.10.2016 r. Wykaz postanowień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA KIESZEŃ (KOD: MM V2)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA KIESZEŃ (KOD: MM V2) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA KIESZEŃ (KOD: MM -2015-V2) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 03/P/2015 z dnia 16.01.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik. 1. Definicje Organizator - Scanmed

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula I Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - Klauzula II Śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Ubezpieczony Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH PRZEZ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY PZU BEZPIECZNY KOMFORT ustalone uchwałą nr UZ/120/2013 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo