Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Kancelaria Medius SA Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 1 S t r o n a

2 Spis treści: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY SPÓŁKA WSKAZANIE SĄDU REJESTROWEGO, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE SPÓŁKI LUB WYSTAWIONE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH SPÓŁKI INFORMACJA OGÓLNA PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ STRATEGIA SPÓŁKI MODEL BIZNESOWY SPÓŁKI KLIENCI SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI W 2011 ROKU OTOCZENIE RYNKOWE SPÓŁKI PRZEWAGI RYNKOWE SPÓŁKI ANALIZA SWOT SPÓŁKI PLAN ROZWOJU PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH SPÓŁKI, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM S t r o n a

3 25. INFORMACJĘ NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE DOTYCZĄCE STRUKTURY AKCJONARIATU EMITENTA SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES OD 11 SIERPNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA OKRES OD ROKU DO ROKU: RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ORAZ II STOPNIA NA DZIEŃ BILANSOWY ROKU 14 3 S t r o n a

4 1. Informacje o spółce Firma: Kancelaria Medius Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Zdunów 18 B nr lok. 116, Kraków Tel./ fax: Internet: KRS: REGON: NIP: Wskazanie czasu trwania Spółki Czas trwania Spółki nie został oznaczony. 3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Spółka Spółka został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej. 4. Wskazanie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie o wpisie Spółki do właściwego rejestru Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie spółki do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Do utworzenia Spółki nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. Istotne zdarzenia w historii Spółki: lp data opis zdarzenia października 2011 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego roku listopada 2011 roku podjęcie uchwały o emisji Akcji Serii B Akcje Serii A spółki zostały objęte w następujący sposób: 4 S t r o n a

5 1/ akcjonariusz Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. o.o. z siedzibą w Krakowie objął (dwadzieścia milionów) akcji; 2/ akcjonariusz Magdalena Monika Mierzwicka objęła 20 (dwadzieścia) akcji; 3/ akcjonariusz Michał Łukasz Imiołek objął 20 (dwadzieścia) akcji. Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie spółki do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dnia 15 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty zł (dwa miliony złotych) do kwoty zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę zł Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu spółka nie nabył udziałów ani akcji w innych spółkach. 5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych spółki oraz zasad ich tworzenia Na dzień 30 czerwca 2011 roku na kapitały własne spółki składały się następujące pozycje: kapitał zakładowy - wynosił ,00 zł (da miliony dwa złote) i dzielił się na: o (dwadzieścia milionów dwadzieścia) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy spółki został opłacony w całości. 7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Spółka nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy spółki w granicach kapitału docelowego 5 S t r o n a

6 Statut nie zawiera postanowień pozwalających Zarządowi spółki na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółka w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Tym samym Zarząd spółki nie jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego. 9. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Spółki lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe Żadne instrumenty finansowe Spółki nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Spółka nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi. 10. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Spółki 11. Informacja ogólna Kancelaria Medius S.A.- jest spółką akcyjną, która od 2011 roku wspomaga przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami. Spółka zajmuje się sprawami dużych jak i małych przedsiębiorstw. Spółka łączy wszystkie cechy nowoczesnej firmy windykacyjnej zarządzającej wierzytelnościami, a także kancelarii prawnej, co pozwala na szybkie i efektywne działania wspomagające poprawianie płynności finansowej przedsiębiorstw. Spółka od początku powstania należy do Polskiego Związku Windykacji- związek zrzeszający najlepsze firmy prawno- windykacyjne w Polsce, a także uczestniczy w programie Rzetelna Firma prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów. 12. Produkty oferowane przez spółkę Kancelaria Medius S.A.- świadczy szereg kompleksowych usług w zakresie zarządzania, serwisowania wierzytelności. a także Poniżej przedstawiono usługi oferowanie przez spółkę: 1. Windykacja wierzytelności na zlecenie- Jednym z podstawowych produktów spółka jest windykacja wierzytelności Klientów, która odbywa się na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności oraz w mniejszym zakresie na podstawie pełnomocnictw procesowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi jest prowizja od kwoty, które spłacił dłużnik na poczet należności głównych oraz odsetek. W ramach tej usługi spółka podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności kolejno na drodze: polubownej, postępowania sadowego, postępowanie komorniczego/ upadłościowego. 6 S t r o n a

7 2. Wykup portfeli wierzytelności- W ramach usługi wykupu wierzytelności spółkaprzyjmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, a klient ostatecznie spienięża wierzytelność. Klient jest w stanie ponieść wyższe koszty, ponieważ przenosi na spółkę ryzyko niewypłacalności dłużnika i otrzymuje za wierzytelność zapłatę w formie gotówki. Zakup wierzytelności wymaga zaangażowania kapitału, co daje spółce przewagę konkurencyjną. Spółka w celu minimalizowania ryzyka skupia swój obszar działania tylko i wyłącznie na wykupie wierzytelności finansowychkrótko terminowych pożyczek gotówkowych, a także wierzytelności telekomunikacyjnychabonamenty za świadczone usługi przez Klientów spółki. Kompleksowa obsługa prawna- spółka swoją ofertę kompleksowej obsługi prawnej skonstruowała w taki sposób, by jej realizacja była dynamicznym procesem stałej analizy i czuwania nad bezpieczeństwem prawnym Klientów. Doradztwo i pomoc prawna, to wdrażanie optymalnej strategii postępowania w celu realizacji zamierzeń Klienta. Obsługa prawna spółki to wszakże poszukiwanie i wprowadzanie w życie szczegółowych rozwiązań prawnych, które umożliwią realizację celów założonych przez naszych Mocodawców. Spółka doradza i wspieram zarządy spółek oraz kadrę menedżerską przy podejmowaniu trudnych decyzji. W ramach stałej obsługi prawnej spółka oferuje: sporządzamy opinie i udzielamy porad prawnych, zapewniamy pełną obsługę prawną firmy, przygotowujemy umowy gospodarcze, porozumienia, oferty, pisma procesowe i wnioski, pomagamy przy zakładaniu spółek oraz ich rejestracji w KRS, reprezentujemy państwa przedsiębiorstwo w sporach sądowych, doradzamy jak zabezpieczyć należności oraz oferujemy ich windykację. 3. Produkty w zakresie serwisowania wierzytelności- spółka oferuje sprzedaż produktów pakietowych związanych z serwisowaniem wierzytelności. Produkt jest głównie skierowany dla przedsiębiorców z sektora MSP. W ramach produktów pakietowych spółka oferuje Klientom szereg usług związanych z serwisowaniem i zarządzaniem wierzytelnościami począwszy od monitoringu przepływów, dostępu do systemu online spółki po przez prowadzenie postępowania sądowego, a także egzekucyjnego. 13. Strategia spółki Strategią spółki na 2012 roku jest w szczególności zwiększanie udziału w rynku o wierzytelności, a także znaczny przyrost klientów na obsługę i serwisowanie wierzytelności w ramach oferty pakietowej. Spółka planuje także znaczące inwestycje w wierzytelności własne ( w szczególności z sektora finansowegomikropożyczki ). Wszelkie zamierzenia spółki będzie realizował z środków pozyskanych w ofercie prywatnej akcji serii B. Według oceny zarządu spółki w szczególności zwiększenie klientów na obsługę i serwisowanie wierzytelności znacznie przyczyni się do wzrostu wyniku nett spółki na koniec 2012 roku. 7 S t r o n a

8 14. Model biznesowy spółki Model biznesowy spółki jest został ściśle określony już na początku jego działalności i jest realizowany sukcesywnie przez zarząd spółki. Głównym założeniem modelu biznesowego spółki jest dostarczanie usług prawno/ windykacyjnych na najwyższym poziomie. Przez określenie,,na najwyższym poziomie rozumieć należy ściśle określone procedury wewnętrzne spółki w zakresie szybkości przekazywania informacji, tajemnicy handlowej, przetwarzania informacji poufnych przekazywanych przez klientów. Wszystkie te czynniki mają wpływ na szybkość podejmowanych decyzji i działań, co w znacznym stopniu poprawia efektywność i skuteczność, a tym samym produkty dostarczane dla klientów przez spółkę są na najwyższym poziomie. 15. Klienci Kancelaria Medius S.A.- spółka od 2011 roku obsłużył ponad 400 przedsiębiorstw z różnych. Głównym obszarem działalności spółki jest segment MSP. Poniżej przedstawiamy wybrane obsługiwane przedsiębiorstwa przez spółkę: ITC Polska Sp. z o.o. Gwarant Cerdit Service spółka jawna NOWA Sp. z o.o. Standard Oil Co. Sp. z.o.o. Parytet Sp. z o.o. Gwarant Credit Servce spółka jawna Firma Penetron S. Potiopa HARD Marcin Walicki PHU Bumont Sp. z o.o. KR Systemy Informatyczne S.C. 16. Sytuacja finansowa spółki w 2011 roku Spółka od początku 2011 roku rozpoczął aktywne pozyskiwanie Klientów w zakresie windykacji nisko nominałowych wierzytelności konsumenckich ( według oceny Zarządu spółki wierzytelności konsumenckie nisko nominałowe, na jakich skupił się Emitent w 2011 roku niosą za sobą o wiele niższe ryzyko nieściągalności niż w przypadku wierzytelności gospodarczych ), Spółka pozyskał kluczowego klienta- Gwarant Credit Service spółka jawna ( spółka świadcząca usługi mikro pożyczek, współpraca odbywa się na zasadzie odkupywania pakietów wierzytelności ), a także mniejsze działalności z tego samego obszaru działalności ( Baribal z siedzibą w Krakowie, M.D.J. z siedzibą w Krakowie, KamiFinanse z siedzibą w Krakowie ). Spółka pozyskał także kluczowych klientów do obsługi i serwisowania wierzytelności pochodzących z sektora telekomunikacyjnego i HR ( biura pośrednictwa pracy ) tj. Polmex- 8 S t r o n a

9 Serwis S.C., FlayNet, Virtual Space- sektor telekomunikacyjny, ITC Polska Sp. z o.o.,- sektor HR. Według opinii Emitenta pozyskanie w/w klientów znacznie przyczyni się do wzrostu zysku w 2013 roku. 17. Otoczenie rynkowe Spółki Otoczenie rynkowe spółki w ostatnim czasie znacznie wpływa na wzrost jego zysków. Rynek wierzytelności w Polsce jest cały czas w fazie wzrostu. Znaczący wzrost podarzy na rynku wierzytelności wiąże się z kilkoma kwestiami. Według ostatnich raportów publikowanych prze InfoDług na koniec sierpnia br. Liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań przekroczyła 2 mln., oznacza to, że w porównaniu z końcem sierpnia 2010 roku przybyło o pand 150 tys., nowych dłużników. Ogólna kwota zadłużenia na koniec sierpnia 2011 roku wyniosła 32,51 mld zł. W ciągu roku zadłużenie to zwiększyło się o blisko 50%. Kolejna przyczyną ciągłego wzrostu rynku wierzytelności jest co raz większa skłonność instytucji finansowych do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Porównując rok poprzedni 2010 w którym szacuje się, że do sprzedaży trafiło ok. 4,4 mld zł., o wartości nominalnej wierzytelności w roku 2011 jest to już w granicach 7,3 mld. Zł. Emitent posiada informacje o chęci sprzedaży przez banki ok. 30 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ponad 4,3 mld. Zł., dodatkowo instytucje finansowe przewidują, że w kolejnym roku można spodziewać się podaży z ich strony. Mając na uwadze fale kryzysu gospodarczego i spadek podaży wielu produktów na rynku konsumenckim, przedsiębiorcy uczestniczący w tym rynku są coraz bardziej przekonaniu o korzystaniu z wyspecjalizowanych firm w celu zabezpieczania swoich należności i uniknięcia utraty płynności finansowej, a także serwisowania lub sprzedaży wierzytelności trudno ściągalnych już powstałych. 18. Przewagi rynkowe spółki Emitent od początku swojego istnienia buduje i poprawia przewagę rynkową,. Od początku istnienia Spółka należy do Polskiego Związku Windykacji, który zrzesza najlepsze firmy prawno/ windykacyjne w Polsce. Przynależność członkowska do związku narzuca na Emitenta szereg obowiązków z etyką wykonywania zawodu. Elastyczność oferty dla klienta to jeden z głównych przewag rynkowych, spółka dostosowuje i dobiera produkty w ofercie to potrzeb klienta co w znacznym poprawia konkurencyjność oferty. Reakcja na pytania, zlecenia klientów przez Emitenta jest natychmiastowa. Spółka już w 15 min., po otrzymaniu zlecenia podejmuje działania zmierzające do najszybszego wyegzekwowania należności klienta, lub rozwiązania problemu prawnego. Zarząd spółki, także od początku roku 2011 prowadzi prace związane z upublicznieniem spółki i debiutem na rynku GPW New Connect. W ocenie zarządu spółki wszystkie te działania znacznie zwiększają przewagę na rynku obrotu wierzytelnościami. 9 S t r o n a

10 19. Analiza SWOT spółki Mocne strony: - wykwalifikowana kadra, - mocne i spójne procedury wewnętrzne, - elastyczność, - szybkość podejmowania działań, decyzji, - nowoczesne narzędzia do zarządzania wierzytelnościami ( IT ), Szanse: - wzrost popytu na produkt, - rozwój spółki, - korzystna zmiana w prawie, - dotacje Unijne, - nawiązanie współpracy z kluczowym partnerem Słabe strony: - spółka w wczesnej fazie rozwoju, - utrata płynności finansowej, - ograniczony budżet, - mała ilość personelu, - nierozpoznawalność na rynku. Zagrożenia: - większa konkurencja - zmieniające się prawo - utrata pracowników - upadłość znaczącego dłużnika - zmiana w funkcjonowaniu organów sądowych i egzekucyjnych Macierz strategii MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE Strategia agresywna Liczba interakcji- 44/2 Ważona liczba interakcji- 10,4 Strategia konkurencyjna Liczba interakcji-58/2 Ważona liczba interakcji- 12,4 ZAGROŻENIA Strategia konserwatywna Liczba interakcji- 32/2 Ważona liczba interakcji- 6,6 Strategia defensywna Liczba interakcji- 30/2 Ważona liczba interakcji- 7,3 Strategia konkurencyjna (mini-maxi) Strategią spółki jest minimalizował słabe strony po przez wykorzystywanie szans w otoczeniu Spółki. 20. Plan rozwoju Spółki na rok 2012 posiada ściśle obraną ścieżką rozwoju. Założenia spółki można podzielić na kilka etapów: Zwiększenie ilości i wartości spraw w zakresie obsługi i serwisowania wierzytelności z sektora MSP po przez aktywną sprzedaż produktów abonamentowych, które w ocenie zarządu Emitenta zacznie przyczynią się do zwiększenia zysku spółki w 2012 roku, 10 S t r o n a

11 Zwiększenie ilości i wartości spraw w zakresie obsługi o serwisowania wierzytelności nisko nominałowych głównie z sektora telekomunikacyjnego i HR, Zwiększenie ilości i wartości wierzytelności własnych, które spółka nabywa od podmiotów finansowych, Rozbudowa działu handlowego, a w szczególności działu Call Center co w opinii zarządu spółki znacznie przyczyni się na wzrost obsługiwanych spraw, Zakończenie prac nad własnym systemem IT ( online ), do obsługi i komunikacji z klientami spółki- I kwartał 2012 roku, Debiut spółki na rynku GPW New Connect. 21. Prognozy wyników finansowych Stopniowa realizacja przyjętych przez Spółkę założeń pozwoli niewątpliwie na realizację przewidywanych w prognozach na lata wyników finansowych. Prognoza wyników Emitenta na lata przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 441,00 803,4 zysk netto (w tys. zł) 193,7 390, Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych spółki, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem spółka nie dokonywał istotniejszych wydatków inwestycyjnych. 23. Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wobec spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Według najlepszej wiedzy spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec spółki postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 11 S t r o n a

12 24. Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym Wobec spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności spółki. Według najlepszej wiedzy spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec spółki postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego. 25. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową spółki. Spółka nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości. 26. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Zgodnie z 20 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Zgodnie z 20 ust. 1 Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem 1 kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 11 sierpnia 2014 roku. W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie: Michał Łukasz Imiołek - Prezes Zarządu Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Spółki przy ul. Zdunów 18 B nr lok. 116, Kraków. Rada Nadzorcza Zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Spółki składa od 5 do 7 członków. Zgodnie z 16 ust. 4 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą 1 kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 11 sierpnia 2014 roku. 12 S t r o n a

13 W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 1/ Andrzej Zająć - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Maria Imiołek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 3/ Marek Imiołek - Członek Rady Nadzorczej 4/ Tomasz Kurnicki - Członek Rady Nadzorczej 5/ Katarzyna Koźbiał - Członek Rady Nadzorczej 27. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Spółki z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B, według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego] przedstawia się następująco: lp Imię i nazwisko akcjonariusza 1. Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o. Seria Liczba akcji akcji (w szt.) Udział w Udział w kapitale głosach (w zakładowym (w proc.) proc.) A ,98 79,98 2. Magdalena Mierzwicka A 10 0,01 0,01 3. Michał Imiołek A 10 0,01 0,01 5. pozostali B Razem Sprawozdania finansowe 29. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 11 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Załącznik nr Propozycja podziału zysku netto za okres od roku do roku: Zarząd Spółki proponuje zysk netto za okres od roku do roku wykazany w kwocie ,42 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Zysk netto za okres od 11 sierpnia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku ,42 złotych. wyniósł Wynik na działalności operacyjnej, zysk ze sprzedaży za wyżej wymieniony okres wyniósł ,40 złotych. W pozostałych kosztach operacyjnych za rok obrotowy 2011 wykazano, zgodnie z Ustawą o rachunkowości nie stanowiącą wydatku finansowego, amortyzację wartości firm w kwocie ,- złotych. 13 S t r o n a

14 Zysk brutto wyniósł ,42 złotych. 31. Rentowność kapitału własnego (wynik finansowy netto: kapitał własny) x 100 % = 3,56% 32. Rentowność aktywów (wynik finansowy netto: suma bilansowa (aktywa) x 100 % = 2,12% 33. Wskaźniki płynności I oraz II stopnia na dzień bilansowy roku Wskaźniki wynosiły 1,20 Z poważaniem, Michał Imiołek Prezes Zarządu 14 S t r o n a

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A.

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY SMT Software Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo