Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Kancelaria Medius SA Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 1 S t r o n a

2 Spis treści: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY SPÓŁKA WSKAZANIE SĄDU REJESTROWEGO, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE SPÓŁKI LUB WYSTAWIONE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH SPÓŁKI INFORMACJA OGÓLNA PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ STRATEGIA SPÓŁKI MODEL BIZNESOWY SPÓŁKI KLIENCI SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI W 2011 ROKU OTOCZENIE RYNKOWE SPÓŁKI PRZEWAGI RYNKOWE SPÓŁKI ANALIZA SWOT SPÓŁKI PLAN ROZWOJU PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH SPÓŁKI, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM S t r o n a

3 25. INFORMACJĘ NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE DOTYCZĄCE STRUKTURY AKCJONARIATU EMITENTA SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES OD 11 SIERPNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA OKRES OD ROKU DO ROKU: RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ORAZ II STOPNIA NA DZIEŃ BILANSOWY ROKU 14 3 S t r o n a

4 1. Informacje o spółce Firma: Kancelaria Medius Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Zdunów 18 B nr lok. 116, Kraków Tel./ fax: Internet: KRS: REGON: NIP: Wskazanie czasu trwania Spółki Czas trwania Spółki nie został oznaczony. 3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Spółka Spółka został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej. 4. Wskazanie sądu rejestrowego, który wydał postanowienie o wpisie Spółki do właściwego rejestru Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie spółki do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Do utworzenia Spółki nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. Istotne zdarzenia w historii Spółki: lp data opis zdarzenia października 2011 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego roku listopada 2011 roku podjęcie uchwały o emisji Akcji Serii B Akcje Serii A spółki zostały objęte w następujący sposób: 4 S t r o n a

5 1/ akcjonariusz Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. o.o. z siedzibą w Krakowie objął (dwadzieścia milionów) akcji; 2/ akcjonariusz Magdalena Monika Mierzwicka objęła 20 (dwadzieścia) akcji; 3/ akcjonariusz Michał Łukasz Imiołek objął 20 (dwadzieścia) akcji. Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie spółki do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dnia 15 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty zł (dwa miliony złotych) do kwoty zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę zł Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu spółka nie nabył udziałów ani akcji w innych spółkach. 5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych spółki oraz zasad ich tworzenia Na dzień 30 czerwca 2011 roku na kapitały własne spółki składały się następujące pozycje: kapitał zakładowy - wynosił ,00 zł (da miliony dwa złote) i dzielił się na: o (dwadzieścia milionów dwadzieścia) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy spółki został opłacony w całości. 7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Spółka nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy spółki w granicach kapitału docelowego 5 S t r o n a

6 Statut nie zawiera postanowień pozwalających Zarządowi spółki na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółka w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Tym samym Zarząd spółki nie jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego. 9. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Spółki lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe Żadne instrumenty finansowe Spółki nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Spółka nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi. 10. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Spółki 11. Informacja ogólna Kancelaria Medius S.A.- jest spółką akcyjną, która od 2011 roku wspomaga przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami. Spółka zajmuje się sprawami dużych jak i małych przedsiębiorstw. Spółka łączy wszystkie cechy nowoczesnej firmy windykacyjnej zarządzającej wierzytelnościami, a także kancelarii prawnej, co pozwala na szybkie i efektywne działania wspomagające poprawianie płynności finansowej przedsiębiorstw. Spółka od początku powstania należy do Polskiego Związku Windykacji- związek zrzeszający najlepsze firmy prawno- windykacyjne w Polsce, a także uczestniczy w programie Rzetelna Firma prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów. 12. Produkty oferowane przez spółkę Kancelaria Medius S.A.- świadczy szereg kompleksowych usług w zakresie zarządzania, serwisowania wierzytelności. a także Poniżej przedstawiono usługi oferowanie przez spółkę: 1. Windykacja wierzytelności na zlecenie- Jednym z podstawowych produktów spółka jest windykacja wierzytelności Klientów, która odbywa się na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności oraz w mniejszym zakresie na podstawie pełnomocnictw procesowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi jest prowizja od kwoty, które spłacił dłużnik na poczet należności głównych oraz odsetek. W ramach tej usługi spółka podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności kolejno na drodze: polubownej, postępowania sadowego, postępowanie komorniczego/ upadłościowego. 6 S t r o n a

7 2. Wykup portfeli wierzytelności- W ramach usługi wykupu wierzytelności spółkaprzyjmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, a klient ostatecznie spienięża wierzytelność. Klient jest w stanie ponieść wyższe koszty, ponieważ przenosi na spółkę ryzyko niewypłacalności dłużnika i otrzymuje za wierzytelność zapłatę w formie gotówki. Zakup wierzytelności wymaga zaangażowania kapitału, co daje spółce przewagę konkurencyjną. Spółka w celu minimalizowania ryzyka skupia swój obszar działania tylko i wyłącznie na wykupie wierzytelności finansowychkrótko terminowych pożyczek gotówkowych, a także wierzytelności telekomunikacyjnychabonamenty za świadczone usługi przez Klientów spółki. Kompleksowa obsługa prawna- spółka swoją ofertę kompleksowej obsługi prawnej skonstruowała w taki sposób, by jej realizacja była dynamicznym procesem stałej analizy i czuwania nad bezpieczeństwem prawnym Klientów. Doradztwo i pomoc prawna, to wdrażanie optymalnej strategii postępowania w celu realizacji zamierzeń Klienta. Obsługa prawna spółki to wszakże poszukiwanie i wprowadzanie w życie szczegółowych rozwiązań prawnych, które umożliwią realizację celów założonych przez naszych Mocodawców. Spółka doradza i wspieram zarządy spółek oraz kadrę menedżerską przy podejmowaniu trudnych decyzji. W ramach stałej obsługi prawnej spółka oferuje: sporządzamy opinie i udzielamy porad prawnych, zapewniamy pełną obsługę prawną firmy, przygotowujemy umowy gospodarcze, porozumienia, oferty, pisma procesowe i wnioski, pomagamy przy zakładaniu spółek oraz ich rejestracji w KRS, reprezentujemy państwa przedsiębiorstwo w sporach sądowych, doradzamy jak zabezpieczyć należności oraz oferujemy ich windykację. 3. Produkty w zakresie serwisowania wierzytelności- spółka oferuje sprzedaż produktów pakietowych związanych z serwisowaniem wierzytelności. Produkt jest głównie skierowany dla przedsiębiorców z sektora MSP. W ramach produktów pakietowych spółka oferuje Klientom szereg usług związanych z serwisowaniem i zarządzaniem wierzytelnościami począwszy od monitoringu przepływów, dostępu do systemu online spółki po przez prowadzenie postępowania sądowego, a także egzekucyjnego. 13. Strategia spółki Strategią spółki na 2012 roku jest w szczególności zwiększanie udziału w rynku o wierzytelności, a także znaczny przyrost klientów na obsługę i serwisowanie wierzytelności w ramach oferty pakietowej. Spółka planuje także znaczące inwestycje w wierzytelności własne ( w szczególności z sektora finansowegomikropożyczki ). Wszelkie zamierzenia spółki będzie realizował z środków pozyskanych w ofercie prywatnej akcji serii B. Według oceny zarządu spółki w szczególności zwiększenie klientów na obsługę i serwisowanie wierzytelności znacznie przyczyni się do wzrostu wyniku nett spółki na koniec 2012 roku. 7 S t r o n a

8 14. Model biznesowy spółki Model biznesowy spółki jest został ściśle określony już na początku jego działalności i jest realizowany sukcesywnie przez zarząd spółki. Głównym założeniem modelu biznesowego spółki jest dostarczanie usług prawno/ windykacyjnych na najwyższym poziomie. Przez określenie,,na najwyższym poziomie rozumieć należy ściśle określone procedury wewnętrzne spółki w zakresie szybkości przekazywania informacji, tajemnicy handlowej, przetwarzania informacji poufnych przekazywanych przez klientów. Wszystkie te czynniki mają wpływ na szybkość podejmowanych decyzji i działań, co w znacznym stopniu poprawia efektywność i skuteczność, a tym samym produkty dostarczane dla klientów przez spółkę są na najwyższym poziomie. 15. Klienci Kancelaria Medius S.A.- spółka od 2011 roku obsłużył ponad 400 przedsiębiorstw z różnych. Głównym obszarem działalności spółki jest segment MSP. Poniżej przedstawiamy wybrane obsługiwane przedsiębiorstwa przez spółkę: ITC Polska Sp. z o.o. Gwarant Cerdit Service spółka jawna NOWA Sp. z o.o. Standard Oil Co. Sp. z.o.o. Parytet Sp. z o.o. Gwarant Credit Servce spółka jawna Firma Penetron S. Potiopa HARD Marcin Walicki PHU Bumont Sp. z o.o. KR Systemy Informatyczne S.C. 16. Sytuacja finansowa spółki w 2011 roku Spółka od początku 2011 roku rozpoczął aktywne pozyskiwanie Klientów w zakresie windykacji nisko nominałowych wierzytelności konsumenckich ( według oceny Zarządu spółki wierzytelności konsumenckie nisko nominałowe, na jakich skupił się Emitent w 2011 roku niosą za sobą o wiele niższe ryzyko nieściągalności niż w przypadku wierzytelności gospodarczych ), Spółka pozyskał kluczowego klienta- Gwarant Credit Service spółka jawna ( spółka świadcząca usługi mikro pożyczek, współpraca odbywa się na zasadzie odkupywania pakietów wierzytelności ), a także mniejsze działalności z tego samego obszaru działalności ( Baribal z siedzibą w Krakowie, M.D.J. z siedzibą w Krakowie, KamiFinanse z siedzibą w Krakowie ). Spółka pozyskał także kluczowych klientów do obsługi i serwisowania wierzytelności pochodzących z sektora telekomunikacyjnego i HR ( biura pośrednictwa pracy ) tj. Polmex- 8 S t r o n a

9 Serwis S.C., FlayNet, Virtual Space- sektor telekomunikacyjny, ITC Polska Sp. z o.o.,- sektor HR. Według opinii Emitenta pozyskanie w/w klientów znacznie przyczyni się do wzrostu zysku w 2013 roku. 17. Otoczenie rynkowe Spółki Otoczenie rynkowe spółki w ostatnim czasie znacznie wpływa na wzrost jego zysków. Rynek wierzytelności w Polsce jest cały czas w fazie wzrostu. Znaczący wzrost podarzy na rynku wierzytelności wiąże się z kilkoma kwestiami. Według ostatnich raportów publikowanych prze InfoDług na koniec sierpnia br. Liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań przekroczyła 2 mln., oznacza to, że w porównaniu z końcem sierpnia 2010 roku przybyło o pand 150 tys., nowych dłużników. Ogólna kwota zadłużenia na koniec sierpnia 2011 roku wyniosła 32,51 mld zł. W ciągu roku zadłużenie to zwiększyło się o blisko 50%. Kolejna przyczyną ciągłego wzrostu rynku wierzytelności jest co raz większa skłonność instytucji finansowych do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Porównując rok poprzedni 2010 w którym szacuje się, że do sprzedaży trafiło ok. 4,4 mld zł., o wartości nominalnej wierzytelności w roku 2011 jest to już w granicach 7,3 mld. Zł. Emitent posiada informacje o chęci sprzedaży przez banki ok. 30 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ponad 4,3 mld. Zł., dodatkowo instytucje finansowe przewidują, że w kolejnym roku można spodziewać się podaży z ich strony. Mając na uwadze fale kryzysu gospodarczego i spadek podaży wielu produktów na rynku konsumenckim, przedsiębiorcy uczestniczący w tym rynku są coraz bardziej przekonaniu o korzystaniu z wyspecjalizowanych firm w celu zabezpieczania swoich należności i uniknięcia utraty płynności finansowej, a także serwisowania lub sprzedaży wierzytelności trudno ściągalnych już powstałych. 18. Przewagi rynkowe spółki Emitent od początku swojego istnienia buduje i poprawia przewagę rynkową,. Od początku istnienia Spółka należy do Polskiego Związku Windykacji, który zrzesza najlepsze firmy prawno/ windykacyjne w Polsce. Przynależność członkowska do związku narzuca na Emitenta szereg obowiązków z etyką wykonywania zawodu. Elastyczność oferty dla klienta to jeden z głównych przewag rynkowych, spółka dostosowuje i dobiera produkty w ofercie to potrzeb klienta co w znacznym poprawia konkurencyjność oferty. Reakcja na pytania, zlecenia klientów przez Emitenta jest natychmiastowa. Spółka już w 15 min., po otrzymaniu zlecenia podejmuje działania zmierzające do najszybszego wyegzekwowania należności klienta, lub rozwiązania problemu prawnego. Zarząd spółki, także od początku roku 2011 prowadzi prace związane z upublicznieniem spółki i debiutem na rynku GPW New Connect. W ocenie zarządu spółki wszystkie te działania znacznie zwiększają przewagę na rynku obrotu wierzytelnościami. 9 S t r o n a

10 19. Analiza SWOT spółki Mocne strony: - wykwalifikowana kadra, - mocne i spójne procedury wewnętrzne, - elastyczność, - szybkość podejmowania działań, decyzji, - nowoczesne narzędzia do zarządzania wierzytelnościami ( IT ), Szanse: - wzrost popytu na produkt, - rozwój spółki, - korzystna zmiana w prawie, - dotacje Unijne, - nawiązanie współpracy z kluczowym partnerem Słabe strony: - spółka w wczesnej fazie rozwoju, - utrata płynności finansowej, - ograniczony budżet, - mała ilość personelu, - nierozpoznawalność na rynku. Zagrożenia: - większa konkurencja - zmieniające się prawo - utrata pracowników - upadłość znaczącego dłużnika - zmiana w funkcjonowaniu organów sądowych i egzekucyjnych Macierz strategii MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE Strategia agresywna Liczba interakcji- 44/2 Ważona liczba interakcji- 10,4 Strategia konkurencyjna Liczba interakcji-58/2 Ważona liczba interakcji- 12,4 ZAGROŻENIA Strategia konserwatywna Liczba interakcji- 32/2 Ważona liczba interakcji- 6,6 Strategia defensywna Liczba interakcji- 30/2 Ważona liczba interakcji- 7,3 Strategia konkurencyjna (mini-maxi) Strategią spółki jest minimalizował słabe strony po przez wykorzystywanie szans w otoczeniu Spółki. 20. Plan rozwoju Spółki na rok 2012 posiada ściśle obraną ścieżką rozwoju. Założenia spółki można podzielić na kilka etapów: Zwiększenie ilości i wartości spraw w zakresie obsługi i serwisowania wierzytelności z sektora MSP po przez aktywną sprzedaż produktów abonamentowych, które w ocenie zarządu Emitenta zacznie przyczynią się do zwiększenia zysku spółki w 2012 roku, 10 S t r o n a

11 Zwiększenie ilości i wartości spraw w zakresie obsługi o serwisowania wierzytelności nisko nominałowych głównie z sektora telekomunikacyjnego i HR, Zwiększenie ilości i wartości wierzytelności własnych, które spółka nabywa od podmiotów finansowych, Rozbudowa działu handlowego, a w szczególności działu Call Center co w opinii zarządu spółki znacznie przyczyni się na wzrost obsługiwanych spraw, Zakończenie prac nad własnym systemem IT ( online ), do obsługi i komunikacji z klientami spółki- I kwartał 2012 roku, Debiut spółki na rynku GPW New Connect. 21. Prognozy wyników finansowych Stopniowa realizacja przyjętych przez Spółkę założeń pozwoli niewątpliwie na realizację przewidywanych w prognozach na lata wyników finansowych. Prognoza wyników Emitenta na lata przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 441,00 803,4 zysk netto (w tys. zł) 193,7 390, Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych spółki, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem spółka nie dokonywał istotniejszych wydatków inwestycyjnych. 23. Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wobec spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Według najlepszej wiedzy spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec spółki postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 11 S t r o n a

12 24. Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym Wobec spółki nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności spółki. Według najlepszej wiedzy spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec spółki postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego. 25. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową spółki. Spółka nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości. 26. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Zgodnie z 20 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Zgodnie z 20 ust. 1 Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem 1 kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 11 sierpnia 2014 roku. W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie: Michał Łukasz Imiołek - Prezes Zarządu Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Spółki przy ul. Zdunów 18 B nr lok. 116, Kraków. Rada Nadzorcza Zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Spółki składa od 5 do 7 członków. Zgodnie z 16 ust. 4 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą 1 kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 11 sierpnia 2014 roku. 12 S t r o n a

13 W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 1/ Andrzej Zająć - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Maria Imiołek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 3/ Marek Imiołek - Członek Rady Nadzorczej 4/ Tomasz Kurnicki - Członek Rady Nadzorczej 5/ Katarzyna Koźbiał - Członek Rady Nadzorczej 27. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Spółki z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B, według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego] przedstawia się następująco: lp Imię i nazwisko akcjonariusza 1. Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o. Seria Liczba akcji akcji (w szt.) Udział w Udział w kapitale głosach (w zakładowym (w proc.) proc.) A ,98 79,98 2. Magdalena Mierzwicka A 10 0,01 0,01 3. Michał Imiołek A 10 0,01 0,01 5. pozostali B Razem Sprawozdania finansowe 29. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 11 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Załącznik nr Propozycja podziału zysku netto za okres od roku do roku: Zarząd Spółki proponuje zysk netto za okres od roku do roku wykazany w kwocie ,42 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Zysk netto za okres od 11 sierpnia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku ,42 złotych. wyniósł Wynik na działalności operacyjnej, zysk ze sprzedaży za wyżej wymieniony okres wyniósł ,40 złotych. W pozostałych kosztach operacyjnych za rok obrotowy 2011 wykazano, zgodnie z Ustawą o rachunkowości nie stanowiącą wydatku finansowego, amortyzację wartości firm w kwocie ,- złotych. 13 S t r o n a

14 Zysk brutto wyniósł ,42 złotych. 31. Rentowność kapitału własnego (wynik finansowy netto: kapitał własny) x 100 % = 3,56% 32. Rentowność aktywów (wynik finansowy netto: suma bilansowa (aktywa) x 100 % = 2,12% 33. Wskaźniki płynności I oraz II stopnia na dzień bilansowy roku Wskaźniki wynosiły 1,20 Z poważaniem, Michał Imiołek Prezes Zarządu 14 S t r o n a

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport III kwartał 2012 roku

Raport III kwartał 2012 roku Raport III kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Biuro: Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl www: kancelariamedius.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA Debiut na rynku Catalyst Warszawa, 13 czerwca 2013 r. O Kancelarii Medius SA Kancelaria Medius Spółka Akcyjna powstała w celu świadczenia usług windykacyjnych Klientom biznesowym i indywidualnym, chcącym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2011

Raport roczny za rok obrotowy 2011 Raport roczny za rok obrotowy 2011 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 4 III. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011... 4 IV.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2013

Raport za I kwartał 2013 Raport za I kwartał 2013 Radom, 2013-05-14 INFORMACJE OGÓLNE Firma: Forma prawna Siedziba: Adres: MERIT INVEST Spółka Akcyjna Radom, Polska ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ProxyAd S.A. Raport za I kwartał 2013 r r. do r.

ProxyAd S.A. Raport za I kwartał 2013 r r. do r. ProxyAd S.A. Raport za I kwartał 2013 r. 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. 1 1. Spis treści 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. DANE SPÓŁKI... 3 2.2. ZARZĄD... 3 2.3. RADA NADZORCZA... 3 2.4. AKCJONARIAT...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 10:03:11 Numer KRS: 0000599733 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r.

Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r. Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r. Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.3. RADA NADZORCZA... 3 1.2. AKCJONARIAT... 3 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:43:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 10:43:59 Numer KRS: 0000653102 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 11:39:05 Numer KRS: 0000551007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2013 r.

RAPORT za II kwartał 2013 r. RAPORT za II kwartał 2013 r. 01.04.2013 r. 30.06.2013 r. The Farm 51 Group SA to spółka zajmująca się produkcją gier przeznaczonych na większość dostępnych obecnie platform, przede wszystkim komputery

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2015 godz. 11:45:14 Numer KRS: 0000545448 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2016 godz. 09:11:00 Numer KRS: 0000351050 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:46:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:46:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2016 godz. 12:46:23 Numer KRS: 0000630906 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:56:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:56:30 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 15:56:30 Numer KRS: 0000599601 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:34:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:34:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 23:34:05 Numer KRS: 0000410247 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku 3. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

REVITUM S.A. RAPORT za I kwartał 2017 r. 1 stycznia 2017 r. 31 marca 2017 r.

REVITUM S.A. RAPORT za I kwartał 2017 r. 1 stycznia 2017 r. 31 marca 2017 r. REVITUM S.A. RAPORT za I kwartał 2017 r. 1 stycznia 2017 r. 31 marca 2017 r. Warszawa, 12 maja 2017 roku str. 1 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2012 roku r r.

RAPORT za II kwartał 2012 roku r r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2012 roku 01.04.2012r. r. Spis treści: 1. ACARTUS S.A. Informacje podstawowe o Spółce 2. ACARTUS S.A. Profil działania 3. ACARTUS S.A. Wybrane dane finansowe za II kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2015 godz. 06:08:59 Numer KRS: 0000387861

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2015 godz. 06:08:59 Numer KRS: 0000387861 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2015 godz. 06:08:59 Numer KRS: 0000387861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2016 godz. 11:33:43 Numer KRS: 0000475417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 16.12.2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 66/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. Na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo