OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? tak numer ogłoszenia w BZP: nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? tak nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie Adres pocztowy: ul. 17 Stycznia 7 Miejscowość: Ciechanów Tel.: ; Kod pocztowy: Ciechanów Faks: Województwo: mazowieckie I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): powiatowa jednostka organizacyjna 1

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Część I - Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego, Część II - Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B, Część III Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej, Część IV- prawa jazdy kat. C oraz Część V - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. D uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu ciechanowskiego uczestnika projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego. Stan zdrowia uczestnika umożliwia obsługę wózka widłowego i jest potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. Program kursu powinien obejmować 140 godzin lekcyjnych (1 godz.= 45 minut) i uwzględniać następujące jednostki modułowe, opracowane na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawnych : 1. Obsługa arkusza kalkulacyjnego 2. Zasady gospodarki magazynowej 3. Obsługa programu magazynowego Magazyn Sprzedaż 4. Operator wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli Moduł Operator wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli o wymiarze godzin: teoretycznych: 47 praktycznych: dodatkowe. Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, a moduł Operator wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli dodatkowo, egzaminem państwowym z Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, o lokalizacji dogodnej dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Ciechanowskiego (położonego nie dalej niż 400 m. od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej). Wykonawca zobowiązany jest: 1) uwzględnić w cenie oferty koszt 2 dodatkowych godzin praktycznych i koszt egzaminu 2

3 państwowego, 2) zapewnić uczestnikowi kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP, 3) zapewnić uczestnikowi salę wykładową, 4) zapewnić sprawny i bezpieczny sprzęt służący do praktycznej nauki obsługi wózka. Na zajęcia praktyczne uczestnik umawia się z instruktorem indywidualnie w terminach dla niego dogodnych, 5) zapewnić uczestnikowi catering ( dwudaniowy obiad - zupa i drugie danie, kawę, herbatę, ciasto, ciastka, owoce), 6) ubezpieczyć uczestnika na czas trwania kursu, 7) zapewnić uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne i biurowe, 8) opracować program kursu i przekazać go Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Program musi zawierać: a) nazwę i zakres kursu, b) miejsce, gdzie odbywać się będzie kurs; c) czas trwania kursu ( data i godziny ); d) plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz ich wymiar, e) cel kursu ( przewidywane efekty ), 9) przekazać Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem kursu harmonogram realizowanych zajęć, 10) informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z ) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) przeprowadzić ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu kursu, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. 12) prowadzić odpowiednią dokumentację: a) dziennik zajęć; b) imienną listę obecności uczestnika (w każdym dniu) kursu; c) imienną listę, na której uczestnik kursu będzie potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych i biurowych, d) imienną listę, na której uczestnik kursu będzie potwierdzać korzystanie z cateringu (w każdym dniu kursu), 3

4 e) książeczkę kontrolną jazd szkoleniowych, 13) wystawić zaświadczenie o ukończeniu przez uczestnika kursu i zdobyciu uprawnień, oraz wydać stosowny dokument o zdanym egzaminie państwowym. 14) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestnika; b) przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu i umowy. 15) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu, następujące dokumenty: a) dziennik zajęć, b) imienną listę obecności uczestnika kursu (w każdym dniu kursu), c) imienną listę, na której uczestnik kursu potwierdzał otrzymanie materiałów dydaktycznych i biurowych, d) imienną listę, na której uczestnik kursu potwierdzał korzystanie z cateringu (w każdym dniu kursu), e) kserokopię książeczki kontrolnej jazd szkoleniowych, f) kserokopię zaświadczenia o ukończeniu przez uczestnika kursu i zdobyciu stosownych uprawnień, oraz kserokopię dokumentu po zdanym egzaminie państwowym, g) ankiety oceniające kurs przeprowadzone u uczestnika kursu, h) kserokopię dowodu ubezpieczenia uczestnika na czas trwania kursu, i) kserokopię dowodu poniesienia kosztów egzaminu państwowego. 16)Przechowywać dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowego kursu do dnia r. Część II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 14 pełnoletnich osób: 8 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki, 4 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ciechanowskiego uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego oraz pozwalającej na przystąpienie do egzaminu dającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B. Program kursu powinien obejmować : 1. Zajęcia edukacyjne ( teoretyczne i praktyczne) z zakresu podstaw marketingu, technik sprzedaży, prezentacji handlowej, treningu negocjacyjnego, personalnej obsługi klienta 4

5 liczba godzin 40 (1 godzina 45 minut), 2. Moduł kurs prawo jazdy kat. B w zakresie merytorycznym i czasowym, a także zakres posiadanych uprawnień przez osoby prowadzące kurs ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1834). Dodatkowa ilość praktycznej nauki jazdy dla każdego uczestnika kursu ma być zwiększona o 15 godzin. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, o lokalizacji dogodnej dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Ciechanowskiego (położonego nie dalej niż 400 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej). Wykonawca zobowiązany jest: 1) przekazać Zamawiającemu program kursu na 14 dni przed rozpoczęciem. Program musi zawierać: a) nazwę i zakres kursu, b) miejsce, gdzie odbywać się będzie kurs, c) czas trwania kursu (data i godziny) d) plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć i ich wymiar, e) cele kursu (przewidywane efekty). 2) przekazać zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem kursu harmonogram realizowanych zajęć, 3) uwzględnić w cenie oferty koszt dodatkowych 15 godzin nauki jazdy dla każdego uczestnika oraz egzaminu państwowego, teoretycznego i praktycznego, dla każdego uczestnika kursu, 4) zapewnić uczestnikom kursu materiały dydaktyczne (w tym podręcznik dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B oraz testy na CD), 5) zapewnić uczestnikom kursu samochód szkoleniowy, salę wykładową, catering ( dwudaniowy obiad zupa i drugie danie, kawę, herbatę, ciastka, ciasto, owoce), 6) ubezpieczyć 14 uczestników na czas trwania kursu, 7) informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 5

6 Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z ) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP, 9) przeprowadzić wśród uczestników kursu kat. B ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu kursu, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawić jej wyniki Zamawiającemu. 10) prowadzić odpowiednią dokumentację: a) dziennik zajęć, b) imienną listę obecności uczestnika (w każdym dniu kursu), c) imienną listę, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; d) imienną listę, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać korzystanie z cateringu (w każdym dniu kursu); e) indywidualne karty przeprowadzonych zajęć w części teoretycznej i praktycznej dla każdego uczestnika kursu moduł prawa jazdy kat. B ; f) indywidualne arkusze przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów dla kat. B ; g) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B ; 11) wystawić zaświadczenia o wyjeżdżeniu przez uczestnika dodatkowych 15 godzin praktycznej nauki jazdy dla kat. B. 12) przedłożyć dowód wniesienia opłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika kursu, 13) przedłożyć dowód ubezpieczenia 14 uczestników na czas trwania kursu, 14) wystawić zaświadczenia o ukończeniu kursu. 15) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestników na kurs, b) przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika, c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu i umowy. 16) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu, następujące dokumenty: a) dziennik zajęć, b) imienną listę obecności uczestnika (w każdym dniu kursu), 6

7 c) imienną listę, na której uczestnicy kursu potwierdzali otrzymanie materiałów dydaktycznych, d) imienną listę, na której uczestnicy kursu potwierdzali korzystanie z cateringu (w każdym dniu kursu), e) kserokopie indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć w części teoretycznej i praktycznej dla każdego uczestnika kursu moduł prawa jazdy kat. B, f) kserokopie indywidualnych arkuszy przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów dla kat. B, g) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B, h) zaświadczeń o wyjeżdżeniu przez uczestnika dodatkowych 15 godzin praktycznej nauki jazdy, i) kserokopie dowodu wniesienia opłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B za każdego uczestnika, j) kserokopie dowodu ubezpieczenia uczestników na czas trwania kursu, k) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, l) ankiety oceniające kurs przeprowadzone wśród uczestników. 17) przechowywać dokumenty potwierdzające realizację kursu do dnia r. Część III Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca - magazynier z obsługą kasy fiskalnej dla 1 usamodzielnianego wychowanka z zstępczych form opieki oraz 2 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu ciechanowskiego uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej przygotowującej uczestników do podjęcia pracy na stanowisku sprzedawcy wraz z obsługą kasy fiskalnej w obsłudze sklepów i hurtowni. Program zajęć ma wynosić minimum 80 godzin lekcyjnych (45 min.) oraz obowiązkowo obejmować następującą tematykę: a) podstawy obsługi komputera (Word, Exel); b) obsługa programu komputerowego Magazyn Sprzedaż; c) zasady organizacji pracy sprzedawcy kasjera; d) uruchamianie i obsługa kasy; e) obsługa różnych typów kas fiskalnych; f) zasady współpracy kasy fiskalnej z komputerem; g) bezpieczeństwo i higiena żywności (minimum sanitarne HCCP); 7

8 h) standardy obsługi klienta. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, o lokalizacji dogodnej dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Ciechanowskiego (położonego nie dalej niż 400 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej). Wykonawca zobowiązany jest: 1) zapewnić uczestnikom kursu salę wyposażoną w sprzęt niezbędny w zakresie realizacji tematyki szkolenia, 2) zapewnić uczestnikom kursu materiały dydaktyczne, 3) zapewnić catering (dwudaniowy obiad: zupa i drugie danie, kawę, herbatę, ciastka, ciasto, owoce), 4) zapewnić ubezpieczenie 3 osób uczestników kursu przez okres trwania kursu, 5) informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z ) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 6) zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP, 7) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu kursu, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawić jej wyniki Zamawiającemu, 8) opracować program kursu i przedłożyć go Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Program musi zawierać następujące informacje: a) nazwę i zakres kursu, b) miejsce, gdzie odbywać się będzie kurs, c) czas trwania kursu (daty i godziny), d) plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, 9) przekazać na 7 dni przed rozpoczęciem kursu harmonogramu planowanych do realizacji zajęć Zamawiającemu, 10) prowadzić odpowiednią dokumentację składającą się co najmniej z : a) dziennika zajęć; b) imiennej listy obecności uczestników kursu (w każdym dniu zajęć); c) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; d) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu kursu); 11) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia; 12) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: 8

9 a) nie zgłaszaniu się uczestników na kurs; b) przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu i umowy. 13) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu, następujące dokumenty: a) dziennika zajęć; b) imiennej listy obecności uczestników kursu (w każdym dniu zajęć); c) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; d) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać odbiór cateringu; e) zaświadczeń o ukończeniu kursu przez uczestników; f) ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; g) dowodu ubezpieczenia 3 uczestników na czas trwania kursu. 14) przechowywać dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowego kursu do dnia r. Część IV Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 1 usamodzielnianego wychowanka z zastępczych form opieki oraz 1 osoby przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, mieszkańców powiatu ciechanowskiego uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, pozwalającej na przystąpienie do egzaminu dającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów w wyżej wymienionej kategorii. Program zajęć teoretycznych i praktycznych prawa jazdy kat. C w zakresie merytorycznym i czasowym, a także zakres posiadanych uprawnień przez osoby prowadzące kurs ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1834). Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, o lokalizacji dogodnej dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Ciechanowskiego (położonego nie dalej niż 400 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej). Wykonawca zobowiązany jest: 1) zapewnić uczestnikom kursu salę wyposażoną w sprzęt niezbędny w zakresie realizacji tematyki szkolenia oraz samochody szkoleniowe, 2) zapewnić uczestnikom kursu materiały dydaktyczne (m. in. podręcznik dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C oraz testy na CD), 9

10 3) zapewnić catering (dwudaniowy obiad: zupa i drugie danie, kawę, herbatę, ciastka, ciasto, owoce), 4) zapewnić ubezpieczenie 2 osób uczestników kursu przez okres trwania kursu, 5) zapewnić dodatkowo 15 godzin jazdy oraz opłacić 1 egzamin teoretyczny i praktyczny dla każdego uczestnika kursu kat. C. 6) informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z ) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 7) zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP, 8) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu kursu, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również przedstawić jej wyniki Zamawiającemu, 9) opracować program kursu i przedłożyć go Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Program musi zawierać następujące informacje: a) nazwę i zakres kursu, b) miejsce, gdzie odbywać się będzie kurs, c) czas trwania kursu (daty i godziny), d) plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, 10) przekazać Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, harmonogram planowanych do realizacji zajęć, 11) prowadzić odpowiednią dokumentację składającą się co najmniej z : a) indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika; b) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu kursu); d) indywidualnych arkuszy odpowiedzi przeprowadzonego egzaminu teoretycznego (wewnętrznego) osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów; e) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C; 12) wystawić zaświadczenia potwierdzone podpisem uczestnika o wyjeżdżeniu przez niego dodatkowych 15 godzin praktycznej nauki jazdy, 13) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestników na kurs; 10

11 b) przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu i umowy, 14) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu, następujące dokumenty: a) indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika; b) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu kursu); d) indywidualnego arkusza odpowiedzi przeprowadzonego egzaminu teoretycznego (wewnętrznego) osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów; e) ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; f) zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C; g) zaświadczeń o wyjeżdżonych przez każdego uczestnika kursu wymaganej liczby godzin; h) zaświadczeń potwierdzonych podpisem uczestnika o wyjeżdżeniu przez niego dodatkowych 15 godzin praktycznej nauki jazdy; i) zaświadczenia o egzaminie państwowym (data i potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej); j) dowodu ubezpieczenia 2 uczestników na czas trwania kursu, 15) przechowywać dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowego kursu do dnia r. Część V Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. D dla 3 osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego uczestników projektu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników projektu posiadających prawo jazdy kat. C niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, pozwalającej na przystąpienie do egzaminu dającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. D. Program zajęć teoretycznych i praktycznych kursu prawa jazdy kat. D w zakresie merytorycznym i czasowym, a także zakres posiadanych uprawnień przez osoby prowadzące kurs ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień egzaminatorów z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1834). przez kierujących pojazdami, instruktorów i Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w mieście Ciechanów, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, o dogodnej lokalizacji dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Ciechanowskiego ( położonego nie dalej niż 400 m od najbliższego przystanku komunikacji 11

12 miejskiej ). Liczba godzin przypadająca na 1 uczestnika: - 20 godzin zajęć teoretycznych - 40 godzin zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest: 1) przekazać Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu Program szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. D zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 27 października 2005 r. 2) przekazać na 7 dni przed rozpoczęciem kursu Zamawiającemu harmonogram realizowanych zajęć w zakresie prawa jazdy kat. D, 3) uwzględnić w cenie oferty koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. D, 4) zapewnić uczestnikom kursu materiały dydaktyczne (m. in. podręcznik dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. D oraz ćwiczenia z testami egzaminacyjnymi w zakresie danej kategorii), 5) zapewnić uczestnikom kursu samochód szkoleniowy właściwy dla kat. D, salę wykładową oraz catering (dwudaniowy obiad zupa i drugie danie, kawę, herbatę, ciastka, ciasto, owoce), 6) ubezpieczyć uczestników na czas trwania kursu, 7) informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z ) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z ) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 8) zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki zgodne z zasadami BHP, 9) przeprowadzić wśród uczestników kursu oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. 10) prowadzić odpowiednią dokumentację: a) indywidualne karty przeprowadzonych zajęć w części teoretycznej i praktycznej dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. D; 12

13 b) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) imiennej listy, na której uczestnicy kursu będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu kursu podczas trwania realizacji części teoretycznej); d) indywidualnego arkusza przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów dla kat. D; 11) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat D. 12) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się uczestników na kurs; b) przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika; c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu prawa jazdy kat. D i umowy. 13) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu prawa jazdy kat. D, następujące dokumenty: a) kserokopie indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć w części teoretycznej i praktycznej dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. D; b) imienna lista, na której uczestnicy kursu potwierdzali otrzymanie materiałów dydaktycznych; c) imienna lista, na której uczestnicy kursu potwierdzali korzystanie z cateringu (w każdym dniu kursu); d) kserokopie indywidualnego arkusza przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego osoby ubiegającej się o uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. D; e) ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; f) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia podstawowego osób ubiegających się o prawo jazdy kat. D; g) kserokopie dowodów wniesienia opłaty za egzamin państwowy za uczestników kursu prawa jazdy kat. D część teoretyczna i praktyczna. 14) kserokopie dowodu ubezpieczenia uczestników na czas trwania kursu. przechowywać dokumenty potwierdzające realizację kursu prawa jazdy kat. D do dnia r. II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty 13

14 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt/program: Projekt Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, PODDZIAŁANIE Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7 nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) 1 NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPRZEDAWCA MAGAZYNIER Z OBSLUGA WOZKA WIDLOWEGO DLA 1 OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ, MIESZKANCA POWIATU CIECHANOWSKIEGO UCZESTNIKA PROJEKTU AKTYWNOSC SZANSA NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Ciechanowie Adres pocztowy: ul. Płońska 57a Miejscowość: Ciechanów IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość: 2.032,52 PLN Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) 5.500,00 Oferta z najniższą ceną 5) 5.500,00 / Oferta z najwyższą ceną 5) 5.500,00 14

15 Waluta: PLN CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) 2 NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z MODULEM PRAWA JAZDY KAT. B DLA 14 PELNOLETNICH OSOB: 8 USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKOW Z ZASTEPCZYCH FORM OPIEKI, 4 OSOB PRZEBYWAJACYCH W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ, 2 OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, MIESZKANCOW POWIATU CIECHANOWSKIEGO UCZESTNIKOW PROJEKTU AKTYWNOSC SZANSA NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Mazowiecka Fundacja Rozwoju Adres pocztowy: ul. Jureckiego 28 Miejscowość: Ciechanów Nazwa: Centrum Szkoleń i Rozwoju EURO-PARTNER Adres pocztowy: ul. Dzierzgowska 8 Miejscowość: Mława IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość: ,28 PLN Kod pocztowy: Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie Kraj/województwo: Mazowieckie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) ,02 Oferta z najniższą ceną 5) ,02 / Oferta z najwyższą ceną 5) ,00 Waluta: PLN CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) 3 NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER Z OBSLUGA KASY FISKALNEJ DLA 1 USAMODZIELNIANEGO WYCHOWANKA Z ZSTEPCZYCH FORM OPIEKI ORAZ 2 OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, MIESZKANCOW POWIATU CIECHANOWSKIEGO UCZESTNIKOW PROJEKTU AKTYWNOSC SZANSA NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Mazowiecka Fundacja Rozwoju Adres pocztowy: ul. Jureckiego 28 Miejscowość: Ciechanów Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie 15

16 Nazwa: Centrum Szkoleń i Rozwoju EURO-PARTNER Adres pocztowy: ul. Dzierzgowska 8 Miejscowość: Mława IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość: 5.365,85 PLN Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) 4.089,99 Oferta z najniższą ceną 5) 4.089,99 / Oferta z najwyższą ceną 5) 6.000,00 Waluta: PLN CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) 4 NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. C DLA 1 USAMODZIELNIANEGO WYCHOWANKA Z ZASTEPCZYCH FORM OPIEKI ORAZ 1 OSOBY PRZEBYWAJACEJ W RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ, MIESZKANCOW POWIATU CIECHANOWSKIEGO UCZESTNIKOW PROJEKTU AKTYWNOSC SZANSA NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Adres pocztowy: ul. Płońska 57a Miejscowość: Ciechanów IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość: 3.739,84 PLN Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) 5.000,00 Oferta z najniższą ceną 5) 5.000,00 / Oferta z najwyższą ceną 5) 6.104,00 Waluta: PLN CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) 5 NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. D DLA 3 OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH MIESZKANCOW POWIATU CIECHANOWSKIEGO UCZESTNIKOW PROJEKTU AKTYWNOSC SZANSA NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 16

17 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 5 Miejscowość: Ciechanów IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość: 7.317,07 PLN Kod pocztowy: Kraj/województwo: Mazowieckie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) 9.546,00 Oferta z najniższą ceną 5) 9.546,00 / Oferta z najwyższą ceną 5) 9.546,00 Waluta: PLN Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr ogłoszenia Ciechanów, Kierownik PCPR /-/ Anna Karaś ( Kierownik Zamawiającego ) 17

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Województwo: mazowieckie Tel.: ,

Województwo: mazowieckie Tel.: , OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/13/U/MOPS/11 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-3400/00085/08

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-3400/00085/08 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Przesyłanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.3425/3-7/2010 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.3425/3-7/2010 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 29.04.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP 403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP 403 Nr postępowania: ZP/46/U/MOPS/09 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP 403 Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt GALERIA ZMIAN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 169166-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Galeria

Bardziej szczegółowo

ZP/15/U/BS-RS/13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

ZP/15/U/BS-RS/13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP/15/U/BS-RS/13 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/15/U/BS-RS/13 Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu

Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/3/U/B-PM/10 Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Jarosław: Usł. szkoleń grup. w zakresie Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez pcpr dla niepracujących, pełnoletnich mieszkańców pow.jarosławskiego będących wychowankami placówek opiek.-wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZP/54/D/SE-AG/08 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZP/54/D/SE-AG/08 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 ZP-403 ZP/54/D/SE-AG/08 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/47/U/SE-OR/13 Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Nr sprawy: PCPR-V.2201.10.2013 Krasnystaw: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Samodzielność drogą do aktywności życiowej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 80969-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokołów Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie następujących kursów zawodowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 392458-2014 X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Roboty budowlane _ x publikacja obowiązkowa _x Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Roboty budowlane _ x publikacja obowiązkowa _x Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY IZ/3840/136/2011. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY IZ/3840/136/2011. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 77183-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Rumia: Usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Numer ogłoszenia: 307316-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS Wrocław, 2.11.2016r Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS W związku z realizacją Projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska o nr

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II /10 DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II /10 DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58660-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58660-2015r. Racibórz: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń (kursów) dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze, w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wyszków: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów wielodniowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach projektu systemowego pn. W aktywności siła współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZP/73/U/BS-PS/07 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP-403. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe.

ZP/73/U/BS-PS/07 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP-403. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. ZP/73/U/BS-PS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163352-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wielgie Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu z programu Finansowo - Księgowego INSERT GT Numer ogłoszenia: 77090-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 321424-2012 z dnia 2012-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie

Bardziej szczegółowo