2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim."

Transkrypt

1 Żytno, dnia r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno. w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty,) na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 osób w tym: kurs prawa jazdy kat.c z kwalifikacjami dla 1 osoby ( mężczyzna), operator wózków widłowych dla 1 osoby ( mężczyzna), nowoczesny sprzedawca obsługa kasy fiskalnej i wag elektronicznych dla 2 osób ( kobiety), księgowość małych firm 1 osoba ( kobieta), operator koparko-ładowarki dla 1 osoby ( mężczyzna), opiekun osób starszych dla 3 osób ( kobiety), technolog rób wykończeniowych 1 osoba ( mężczyzna) oraz prawo jazdy kat.b dla 3 osób. W skład usługi wchodzą: 1. Kurs prawa jazdy kat.c z kwalifikacjami dla 1 osoby ( mężczyzna powyżej 21 roku życia) 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych w skład ceny wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, opłacenie egzaminu końcowego, sfinansowanie niezbędnych badań lekarskich. 2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Zakres tematyczny- typy stosowanych wózków budowa wózków czynności kierowcy przy obsłudze przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, bhp, dozoru technicznego - praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana butli gazowej, badanie lekarskie. Program szkolenia musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki.

2 3. Nowoczesny sprzedawca ( z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych) dla 2 osób ( kobiety) w wymiarze ok. 100 godzin. Zakres tematyczny: ogólne przepisy bhp związane z praca sprzedawcy, najważniejsze przepisy związane ze sprzedażą towarów i usług, obsługa klienta, umiejętność rozwiązywania konfliktów, techniki sprzedaży, współpraca w zespole, budowanie wizerunku firmy, usługi bankowe, rodzaje i budowa kas fiskalnych, rodzaje i budowa wag elektronicznych, praktyczna nauka obsługi kas fiskalnych i wag elektronicznych, gospodarka magazynowa, fakturowanie. 4.Księgowość małych firm dla 1 osoby minimum 120 godzin Zakres tematyczny : formy organizacyjno prawne funkcjonowania małych przedsiębiorstw, przepisy prawne dotyczące zagadnień księgowych i podatkowych (m.in. Ustawa o działalności gospodarczej, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy regulujące działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Rozporządzenie o środkach trwałych prowadzenie ksiąg rachunkowych, interpretacja wyników), podatek zryczałtowany, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług (VAT),wypełniania druków PIT, VAT przykłady prowadzenia rejestrów VAT, zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( opis programu, przygotowanie programu do prowadzenia księgowości ) Elementy płac: ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia. Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS. 5.Opiekun osób starszych dla 3 osób minimum 70 godzin w tym ( 40 godzin zajęć praktycznych) Zakres tematyczny: zadania opiekuna osób starszych, formy opieki, proces starzenia się organizmu, choroby wieku starczego,psychologiczne aspekty starzenia się, postawa wobec uczuć i sposobu zachowania się osoby pielęgnowanej, problemy opieki osób starszych i chorych, pielęgnacja chorych profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji, wybrane zagadnienia z farmakoterapii, zasady żywienia osób chorych i starszych,. 6.Operator koparko-ładowarki dla 1 osoby minimum 202 godziny Zakres tematyczny - uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Dokumentacja

3 techniczna,użytkowanie eksploatacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne. Szkolenie obejmuje 202 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych. 7.Technolog rób wykończeniowych w budownictwie dla 1 osoby minimum 150 godzin Zakres tematyczny - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, nabycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych; wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp; technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek. 8. Kurs prawa jazdy kat.b dla 3 osób 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych w skład ceny wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, opłacenie egzaminu końcowego, sfinansowanie niezbędnych badań lekarskich. Przyjmuje się, że 1 godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 min. Wykonawca powinien zapewnić: kadrę trenerską do każdej z w/w usług, materiały szkoleniowe oraz notatnik i długopis dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu, zorganizować i sfinansować stosowne badanie lekarskie, szkolenia powinny się odbywać na terenie gminy Żytno. Szkolenia mogą odbywać się w budynku Urzędu Gminy w Żytnie sala narad ( nieodpłatnie). w przypadku zorganizowania szkolenia poza terenem Gminy Żytno wykonawca powinien zapewnić transport uczestników na szkolenia w obie strony lub zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia do państwa instytucji ( 1 osoba Łazów, 3 osoby Maluszyn, 3 osoby Żytno, 2 osoby Sady, 1 osoba Grodzisko),

4 przygotowanie i wydanie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji i ukończenie udziału w każdej z w/w usług, ubezpieczenie od NNW uczestników/uczestniczki projektu, cateringu w każdym dniu przeprowadzania zajęć w postaci 1 gorącego posiłku (drugie danie wraz z napojem) oraz 1 przerwy kawowej (kawa, herbata, sok, woda mineralna, ciastka, owoce), przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć ( listy obecności, dziennik zajęć,harmonogram zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i końcu szkolenia, pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu, ) wszystkie dokumenty musza być zaopatrzone w logotypy UE i POKL. Dodatkowe informacje: 1.Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 06.XII r. z wyłączeniem szkolenia: nowoczesny sprzedawca wraz obsługą kas fiskalnych, które należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 roku. Warunki udziału w postępowaniu 1.Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 2.Posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka województwa w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3.Doświadczenie w realizacji projektów EFS poprzez załączenie 3 szt. referencji. Kryteria oceny oferty: 1.Podstawowym kryterium jest cena brutto /netto za realizację całego zadania. Informacje o formalnościach. 1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uprzejmie proszę o przesyłanie oferty wg załączonego formularza, drogą elektroniczną na adres faksem nr , osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie opatrzonej napisem Oferta na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno Nie otwierać przed 19 sierpnia 2013 r.przed godziną 15. na adres Gminny

5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie ul.krótka 4, Żytno,w terminie do r. do godz. 16:00 Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną. Osoby upoważnione do kontaktu : zamawiający wyznacza do udzielania wyjaśnień Panią Anetę Jędrzejczyk pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie. Koordynator projektu Halina Woldan

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo