OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY"

Transkrypt

1 OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

2

3 DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ INNYCH USTAW Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Warszawa, 2014

4

5 SPIS TREŚCI I II IIA IIB IIC III IIIA IIIB IIIC IIID IIII V Główne wnioski Wprowadzenie Rynek mikropożyczek w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Mikropożyczki, chwilówki Znaczenie chwilówek dla gospodarstw domowych Ocena wpływu projektowanych regulacji na sektor firm pożyczkowych oraz na ich klientów Przedmiot analizy i charakterystyka analizowanych zapisów w projektowanej ustawie Ocena wpływu regulacji przeciwdziałających próbom obejścia ustawowo określonych limitów kosztów pozaodsetkowych na sektor firm pożyczkowych oraz klientów Wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek Wnioski Ocena efektów makroekonomicznych Podsumowanie i rekomendacje Słowniczek

6

7 GŁÓWNE WNIOSKI Wzrost bezpieczeństwa finansowego konsumenta W opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, proponowane przez rząd zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym znacząco przyczynią się do poprawy sytuacji klientów i zwiększą ich bezpieczeństwo finansowe. Nowe regulacje powinny przeciwdziałać wpadaniu konsumentów w tzw. pętlę zadłużenia. Ustawodawca nie może bowiem zezwalać na windykowanie klientów firm pożyczkowych na kwoty nieadekwatne do wartości zaciągniętej wcześniej pożyczki poprzez obchodzenie przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odsetki maksymalne. Należy pamiętać, że klientami firm pożyczkowych są w głównej mierze osoby charakteryzujące się niską wiedzą finansową i kredytową. Ograniczenie spirali zadłużenia Obecnie na całkowity koszt mikropożyczki, a szczególnie chwilówki, często składają się różnego rodzaju opłaty dodatkowe, związane z niespłaceniem jej przez dłużnika, bądź brakiem możliwości jej spłaty w pierwotnie ustalonym terminie. Firmy pożyczkowe oferują wtedy zwykle możliwość odpłatnego przesunięcia terminu spłaty zadłużenia. Taka prolongata bywa jednak bardzo kosztowna w odniesieniu do kwoty netto zaciągniętej pożyczki. W zależności od okresu, o jaki jest przedłużany termin spłaty (zwykle o okres 7-30 dni), całkowita kwota do zwrotu może zwiększyć się o 10-20%. Pożyczkobiorca zwykle może korzystać kilkakrotnie z możliwości przesunięcia terminu spłaty, jednakże za każdym razem jego całkowite zadłużenie istotnie wzrasta. Ograniczenie kosztów windykacyjnych Innym rodzajem dodatkowych kosztów, które mogą towarzyszyć chwilówce, są koszty windykacyjne. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, firmy pożyczkowe podejmują działania mające na celu odzyskanie pożyczonych środków. W tym celu do dłużnika wysyłane są wezwania do zapłaty tradycyjnie drogą pocztową, telefonicznie, za pomocą SMS-u lub też em. Każde z takich powiadomień obciąża pożyczkobiorcę dodatkowymi kosztami, które zwiększają się wraz z liczbą wysyłanych powiadomień. Ponadto każde kolejne powiadomienie jest zwykle droższe od poprzedniego, co powoduje, że każdorazowo całkowite zadłużenie wzrasta o coraz większą kwotę. Koszt niektórych form powiadomień bywa szczególnie wysoki i nieuzasadniony. Oczywiście koszty 5

8 pojedynczych powiadomień mogą wydawać się stosunkowo niskie, gdy jednak dochodzi do ich częstej wysyłki, całkowite koszty windykacyjne w krótkim okresie wyraźnie zwiększają zadłużenie pożyczkobiorcy. Marginalne ryzyko ograniczenia sektora mikropożyczek Analizowane propozycje zmian regulacyjnych będą miały pozytywny wpływy na rozwój rynku pożyczkowego w Polsce. W ocenie Instytutu, ryzyko ograniczenia rynku mikropożyczek w następstwie wprowadzonych zmian jest marginalne, można natomiast oczekiwać pojawienia się pozytywnych efektów nowych regulacji wzmacniających trendy wzrostowe na tym rynku. Wśród tych pozytywnych efektów prorozwojowych wskazać należy przede wszystkim wzrost przejrzystości rynku i wzrost zaufania klientów do firm pożyczkowych. Zmiana strategii biznesowej części sektora Z przeprowadzonych przez IBnGR analiz nie wynika, jakoby nowa regulacja, poprzez ograniczenie możliwości prolongaty spłaty zadłużenia, odbierała firmom pożyczkowym instrument restrukturyzacji zadłużenia. Nowe regulacje z pewnością wymuszą natomiast zmianę strategii niektórych firm działających na rynku mikropożyczek, które obecnie prowadzą biznes w oparciu o założenie, że klient nie będzie w stanie spłacić udzielonej mu pożyczki. Brak widocznych skutków na poziomie ogólnopolskim Z oceny IBnGR wynika, że proponowane przez rząd zmiany przepisów nie będą miały widocznych efektów na poziomie ogólnogospodarczym. Niewielka skala rynku mikropożyczek w stosunku do całego krajowego rynku pożyczkowego oraz przewidywany niewielki wpływ nowych regulacji na wartość udzielanych pożyczek powodują, że wpływ tych zmian na poziom spożycia indywidualnego i dalej na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce będzie pomijalny. 6

9 I WPROWADZENIE Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prezentuje raport na temat rynku mikropożyczek w Polsce, który obecnie zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. Do rozwoju tego rynku przyczyniło się między innymi zaostrzenie w ostatnim czasie, za sprawą wytycznych nadzoru bankowego, kryteriów przyznawania kredytów przez banki. Na rynku mikropożyczek pojawiło się wiele nowych podmiotów oferujących szybkie pożyczki, tzw. chwilówki za pośrednictwem Internetu. Sprawiło to, że z jednej strony wzrosła dostępność tego typu pożyczek, ale jednocześnie wzrosło też znaczenie problemów związanych z nadmiernymi kosztami pożyczek dla klientów. Z tego powodu rząd podjął prace nad zmianą przepisów regulujących sektor mikropożyczek. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz kilku innych ustaw. Projekt założeń do zmian tych przepisów został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2014 roku i rekomendowany przez Komitet Rady Ministrów. 7

10 Najważniejszą częścią prezentowanego raportu IBnGR jest ocena planowanych zmian regulacyjnych dotyczących krajowego rynku mikropożyczek. Z punktu widzenia tego rynku, kluczowe są trzy aspekty proponowanych zmian: Ustanowienie limitu na koszty pozaodsetkowe pożyczek w wysokości 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym, nie więcej jednak niż 100% całkowitej kwoty kredytu. Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających próbom obchodzenia ustawowo określonych limitów kosztów pozaodsetkowych (dotyczy to prolongaty spłaty kredytu na kolejne okresy spłaty w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu) w praktyce chodzi o zakaz rolowania pożyczek. Wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek (do sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego). 25%+30%/rok 120 dni 6 x lombard W raporcie zaprezentowana została ocena wpływu proponowanych zmian w drugim i trzecim z wymienionych obszarów, zarówno na rynek mikropożyczek (sytuację podmiotów na nim działających oraz klientów), jak i ocena efektów w skali makroekonomicznej. Przedstawione zostały także rekomendacje IBnGR odnośnie wprowadzenia przygotowywanych przepisów, a także rekomendacje odnośnie innych aspektów funkcjonowania sektora mikropożyczek. Raport zawiera podstawowe dane na temat krajowego rynku mikropożyczek, a także omówienie najważniejszych aktualnych zjawisk i tendencji występujące na tym rynku. 8

11 II / IIA RYNEK MIKROPOŻYCZEK W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE Firmy pożyczkowe w Polsce działają już od ponad 15 lat, jednak dopiero w ostatnich 2-3 latach nastąpił wyraźny rozkwit tego rynku. Uważa się, że głównym powodem, dla którego konsumenci zaczęli częściej korzystać z usług pozabankowych instytucji finansowych, było zaostrzenie warunków udzielania kredytów, spowodowane ogólnoświatowym kryzysem finansowym. Zwiększone wymogi uniemożliwiły części potencjalnych kredytobiorców pozyskanie kredytu bankowego, ze względu na utratę przez nich zdolności kredytowej. Odcięcie części konsumentów od możliwości skorzystania z takiego instrumentu finansowego jak kredyt bankowy, spowodowało wzrost zainteresowania pożyczkami udzielanymi przez firmy niebędące bankami. Ponad 15 lat firmy pożyczkowe działają na polskim rynku Dynamiczny rozwój firm pożyczkowych w ostatnich latach był więc w dużej mierze odpowiedzią rynku na powstałe zapotrzebowanie na pożyczki udzielane stosunkowo szybko, bez kłopotliwych formalności i bardzo szczegółowego sprawdzania wiarygodności finansowej klienta. 9

12 Na rynku polskim funkcjonują obecnie trzy rodzaje instytucji pożyczających środki pieniężne: instytucje podlegające Komisji Nadzoru Finansowego, czyli banki, SKOK i, banki spółdzielcze instytucje niepodlegające nadzorowi KNF, czyli legalnie działające firmy pożyczkowe, lombardy oraz portale oferujące pożyczki społecznościowe (social lending) instytucje działające w szarej strefie. Raport obejmuje więc swoim zakresem wyłącznie firmy pożyczkowe, działające w oparciu o przepisy prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym, Ustawie o kredycie konsumenckim i Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ale niepodlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niepodleganie firm pożyczkowych wytycznym KNF powoduje, że firmy te nie mają obowiązku publikować danych dotyczących udzielonych przez nich pożyczek. Nie ma więc w pełni wiarygodnych statystyk, które by pokazały dokładną liczbę i wartość pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe, tak jak to ma miejsce w przypadku kredytów/pożyczek udzielonych przez sektor bankowy. Powoduje to, że w przypadku firm pożyczkowych możliwe jest jedynie szacowanie niektórych wskaźników finansowych, dotyczących ich działalności. Wykres 1. Wartość pożyczek udzielonych przez firmy należące do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w mln PLN (lata 2012 i 2013 szacunki PwC) ,0 1500,0 1500,0 1580,0 1800,0 2000,0 2250, Źródło: Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC, grudzień 2013 r. 10

13 Na podstawie danych dotyczących firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych można stwierdzić, że wartość pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe od 2010 roku rokrocznie wzrasta 1. Wzrasta także liczba udzielonych pożyczek od 975 tysięcy w 2009 roku do około 1230 tysięcy w 2013 roku. Oznacza to, że rynek pożyczek (mierzony liczbą udzielonych pożyczek) zwiększył się o ponad 25% w latach , czyli wzrastał w tempie około 6% rocznie. Przeciętna wartość udzielonej pożyczki przez firmy pożyczkowe wahała się w przedziale od 1500 do 1700 PLN. Jak szacuje PwC ponad 90% kredytów gotówkowych udzielonych przez banki stanowią kwoty o wartości wyższej niż 3 tysiące PLN. Porównanie to pokazuje, że firmy pożyczkowe wyspecjalizowane są głównie w udzielaniu pożyczek na kwoty względnie niskie. O ponad 25% wzrosła liczba udzielonych pożyczek w latach Według szacunków PwC około 200 tysięcy gospodarstw domowych (1,5% ogółu) w Polsce jest zadłużonych w firmach pożyczkowych. Biorąc pod uwagę, że rocznie udzielanych jest w Polsce od 1,5 do 2 milionów mikropożyczek, stosunkowo niewielka liczba gospodarstw zadłużonych w tego typu firmach, oznacza najprawdopodobniej, że jedno gospodarstwo domowe korzysta z mikropożyczek kilka razy w roku. Łączną wartość zadłużenia gospodarstw domowych w firmach pożyczkowych oszacowano na 4 miliardy PLN w 2013 roku. WYSOKOŚĆ POŻYCZKI Pożyczka Chwilówka TERMIN SPŁATY 1 Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC, grudzień 2013 r. 11

14 9

15 IIB MIKROPOŻYCZKI, CHWILÓWKI Na polskim rynku działają firmy oferujące różne rodzaje pożyczek. W ich ofercie znajdują się zarówno pożyczki długoterminowe, które zwykle odznaczają się większą wartością kwoty i dłuższym terminem spłaty (często w ratach tygodniowych lub miesięcznych), jak również mikropożyczki, czyli pożyczki o niskiej wartości kwoty, płatne jednorazowo na koniec wymaganego terminu. Szczególnym rodzajem mikropożyczek są chwilówki, które odznaczają się dodatkowo krótkim terminem spłaty zwykle jest to okres nie dłuższy niż 30 dni. Mikropożyczki Pożyczki o niskiej wartości kwoty (do 3-4 tys. PLN), zwykle płatne jednorazowo na koniec terminu. Chwilówki Mikropożyczki o krótkim terminie spłaty, zwykle nie dłuższym niż 30 dni. Cechą charakterystyczną chwilówek jest też to, że bardzo często są one przyznawane w okresie nie dłuższym niż 15 minut, bez szczegółowej weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jak już wspomniano, firmy pożyczkowe znajdują się w innej sytuacji niż banki, gdyż nie są zobowiązane stosować się do, niejednokrotnie dość restrykcyjnych, wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego i tym samym mają większą swobodę w udzielaniu pożyczek. Ponoszą jednak przy tym większe ryzyko, gdyż pożyczki udzielane są stosunkowo szybko przy jedynie ogólnej weryfikacji zdolności klienta do późniejszej spłaty. Ponadto firmy pożyczkowe udzielają pożyczek zwykle ze środków własnych, w odróżnieniu od banków, które finansują je w dużej mierze depozytami. Stąd też koszt pozyskania środków finansowych w firmach pożyczkowych jest często zwykle wyższy niż w instytucjach bankowych. Firmy te oczekują bowiem większej premii za ponoszone ryzyko ewentualnej utraty swoich środków wskutek niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, co szczególnie jest zauważalne przy chwilówkach. 13

16 Chwilówki są instrumentem finansowym skierowanym głównie do osób, które potrzebują szybkiego dopływu pieniędzy. Zwykle chodzi o losowe sytuacje, jak na przykład nieplanowane wcześniej wydatki. Z chwilówek powinny więc korzystać osoby, które posiadają stałe źródło dochodów i są w stanie spłacić tę pożyczkę w ustalonym wcześniej, zwykle krótkim terminie. Jest to więc produkt, który ze względu na krótki okres spłaty i względnie wysokie koszty pożyczki nie powinien być wykorzystywany do spłaty długów, czy regulowania długoterminowych zobowiązań finansowych. Cechą charakterystyczną tych pożyczek jest też to, że zwykle są spłacane w pełnej wysokości tylko w jednej racie. Istotną cechą chwilówki jest też łatwość jej uzyskania. Firmy pożyczkowe często informują, że całość procedury nie powinna zająć więcej niż 15 minut. Takie pożyczki można otrzymać w sposób tradycyjny (w placówce bądź u przedstawiciela firmy pożyczkowej), telefonicznie, czy też w najbardziej popularny sposób, czyli za pośrednictwem strony internetowej firmy pożyczkowej. Tego rodzaju witryny są zwykle wyposażone w uproszczone symulatory kosztów zaciągniętych pożyczek, w zależności od wysokości kwoty pożyczki i terminu jej późniejszej spłaty. Klient ma więc możliwość zapoznania się z rozkładem płatności i kosztami dla różnych kombinacji pożyczek. 30 dni to maksymalny okres, na jaki udzielane są chwilówki Główną część kosztu zaciągnięcia chwilówki stanowi zwykle prowizja, która automatycznie powiększa wysokość kwoty do spłaty. Często się spotyka oferty mikropożyczek o teoretycznie zerowym oprocentowaniu, gdzie jedyny koszt pożyczki stanowi właśnie prowizja. Prowizja ta może być jednak na tyle wysoka, że całkowity koszt takiej pożyczki, będzie wyższy od kosztów obsługi niektórych pożyczek oprocentowanych. Stanowi to też pewnego rodzaju zabieg marketingowy, który jest także praktykowany przez inne, niż firmy pożyczkowe, instytucje finansowe. Z badania Federacji Konsumentów 2 wynika bowiem, że 48,5% pożyczkobiorców preferuje przede wszystkim niskie oprocentowanie przy zaciąganiu kredytu/pożyczki. Z kolei tylko 22,4% klientów instytucji finansowych zwraca uwagę na wysokość prowizji Raport z badania ankietowego Konsument na rynku usług pożyczkowych, Federacja Konsumentów, Warszawa, grudzień 2013

17 Z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Firm Pożyczkowych wynika, że przeciętna kwota mikropożyczki internetowej (chwilówki), udzielonej klientowi po raz pierwszy, wyniosła w 2013 roku 449 PLN. Przeciętna kwota brutto pożyczki, czyli tzw. kwota do spłaty wyniosła 527 PLN. Oznacza to, że w przypadku zaciągnięcia przez klienta pierwszej chwilówki, przeciętny jej koszt wyniósł około 17% pożyczonej kwoty. Wykres 2. Przeciętna kwota chwilówki netto i brutto w 2013 roku NETTO 527 BRUTTO 745 NETTO 932 BRUTTO KLIENCI NOWI KLIENCI POWRACAJĄCY Źródło: Raport Mikropożyczki w Polsce, Związek Firm Pożyczkowych, Warszawa 2013 Klienci, którzy spłacą pierwszą pożyczkę, mogą zwykle liczyć na kolejne, gdyż dali się oni poznać firmom pożyczkowym, jako wiarygodni, rzetelni pożyczkobiorcy. Osoby te uzyskują automatycznie możliwość pożyczenia wyższych kwot niż przy pierwszej pożyczce. Według badania ZFP średnia wartość mikropożyczki internetowej (chwilówki), udzielonej klientom powracającym, wyniosła 745 PLN w 2013 roku. Była więc ona o 66% wyższa od przeciętnej wysokości pierwszej pożyczki. Kolejne pożyczki są zwykle bardziej kosztowne dla klientów. Podczas gdy pierwsze chwilówki można zwykle uzyskać na dość preferencyjnych warunkach (niska prowizja lub jej całkowity brak, niskie lub zerowe oprocentowanie), to następne są już wyraźnie mniej atrakcyjne. Na kwotę brutto, oprócz kapitału do spłaty, składa się nieobecna przy pierwszej pożyczce prowizja, czy też dochodzą znacznie wyższe odsetki. Wynika to z faktu, że pierwsza chwilówka, 15

18 udzielana zwykle na korzystnych zasadach, ma przede wszystkim zachęcić klienta do skorzystania z usług firmy pożyczkowej. Koszty zaciągnięcia kolejnych pożyczek uwzględniają więc także koszty udzielenia klientowi pierwszej pożyczki. Według badania przeprowadzonego na zlecenie ZFP przeciętna kwota brutto chwilówki w 2013 roku była o 25% wyższa od wartości zaciągniętej pożyczki, czyli była o 8 punktów procentowych wyższa niż w przypadku pierwszej pożyczki. Według raportu Mikropożyczki w Polsce, przeciętny okres na jaki udzielane są chwilówki wynosi 26 dni dla klientów, którzy zaciągają taką pożyczkę po raz pierwszy oraz 25 dni dla klientów, którzy zadłużają się po raz kolejny w danej firmie pożyczkowej. Okres kredytowania krótszy od jednego miesiąca pokazuje, że chwilówki są produktem, który przeważnie służy do zaspokajania chwilowych potrzeb, finansowania nieplanowanych wydatków i doraźnego pokrywania niedoboru środków pieniężnych. 17% pożyczonej kwoty to koszt pierwszej chwilówki, 25% to koszt kolejnej Na całkowity koszt chwilówki często składają się również różnego rodzaju opłaty dodatkowe, związane z niespłaceniem jej przez dłużnika, bądź brakiem możliwości jej spłaty w pierwotnie ustalonym terminie. Firmy pożyczkowe oferują wtedy zwykle możliwość odpłatnego przesunięcia terminu spłaty zadłużenia. Taka prolongata bywa jednak bardzo kosztowna w odniesieniu do kwoty netto zaciągniętej pożyczki. W zależności od okresu, o jaki jest przedłużany termin spłaty (zwykle o okres 7-30 dni), całkowita kwota do zwrotu może zwiększyć się o 10-20%. Pożyczkobiorca zwykle może korzystać kilkakrotnie z możliwości przesunięcia terminu spłaty, jednakże za każdym razem jego całkowite zadłużenie istotnie wzrasta. Innym rodzajem dodatkowych kosztów, które mogą towarzyszyć chwilówce, są koszty windykacyjne. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, firmy pożyczkowe podejmują działania mające na celu odzyskanie pożyczonych środków. W tym celu do dłużnika wysyłane są wezwania do zapłaty tradycyjnie drogą pocztową, telefonicznie, za pomocą SMS-u lub też em. Każde z takich powiadomień obciąża pożyczkobiorcę dodatkowymi kosztami, które zwiększają się wraz z liczbą wysyłanych powiadomień 3. 3 Na rynku funkcjonują również firmy, które nie pobierają opłat z tytułu działań windykacyjnych. 16

19 Ponadto każde kolejne powiadomienie jest zwykle droższe od poprzedniego, co powoduje, że każdorazowo całkowite zadłużenie wzrasta o coraz większą kwotę. Koszt niektórych form powiadomień bywa szczególnie wysoki i nieuzasadniony. Przykładowo za wezwanie wysyłane drogą pocztową pożyczkobiorca może być obciążony dodatkową kwotą rzędu PLN. Oczywiście koszty niektórych form powiadomień mogą wydawać się stosunkowo niskie rzędu 2-5 PLN, gdy jednak dochodzi do ich częstej wysyłki, całkowite koszty windykacyjne mogą w krótkim okresie wyraźnie zwiększyć zadłużenie pożyczkobiorcy. Koszty dodatkowe są więc często wyższe niż koszty zaciągnięcia pożyczki (prowizja, oprocentowanie) i są nieadekwatne względem kosztów operacyjnych i finansowych poniesionych przez firmy pożyczkowe. Wysokość kosztów dodatkowych powoduje, że w rzeczywistości stają się one dodatkowym wpływem dla pożyczkodawcy, w sytuacji gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki w terminie. Powoduje to, że strategie firm pożyczkowych ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskiwanie wpływów z tego typu opłat, jakie zmuszony jest ponieść pożyczkobiorca, spóźniający się ze spłatą pożyczki. Sprzyjają temu między innymi krótkie terminy spłaty, a także charakterystyka klientów firm pożyczkowych (osoby niezamożne, o obniżonej zdolności kredytowej i często o niskiej wiedzy finansowej). Innymi słowy, w obecnej sytuacji prawnej często mamy do czynienia z sytuacją, w której firmy pożyczkowe udzielają pożyczek, wiedząc z góry, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie ich spłacić w terminie. 17

20

21 IIC ZNACZENIE CHWILÓWEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z badania Federacji Konsumentów wynika, że najbardziej popularnymi sposobami zadłużania się w Polsce są kredyty bankowe (32,2%) i zakupy ratalne (32,1%). Z usług firmy pożyczkowej (inne pożyczki niż chwilówki) skorzystało 8,5% osób. Pożyczki krótkoterminowe były piątym co do popularności sposobem zadłużania się Polaków z tego instrumentu finansowego skorzystało 6,7% respondentów. Mniej popularne od chwilówek były pożyczki pod zastaw w lombardach (2,1%). Wykres 3. Z jakich instrumentów finansowych korzystał Pan/Pani w latach (w procentach ankietowanych osób) 40% 32,2% 32,1% 32,5% 30% 20% 10% 0% KREDYT /POŻYCZKA W BANKU ZAKUPY NA RATY 13,0% POŻYCZKA OD ZNAJOMYCH /RODZINY 8,5% POŻYCZKA W FIRMIE POŻYCZKOWEJ 6,7% POŻYCZKA KRÓTKO- TERMINOWA 2,1% POŻYCZKA W LOMBARDZIE INNE Źródło: Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC, grudzień 2013 r. 19

22 Chwilówki są więc w Polsce jeszcze mało popularnym instrumentem finansowym w porównaniu z najczęściej spotykanymi sposobami zadłużania się takimi jak kredyty bankowe czy zakupy na raty. Ich udział zaczyna być jednak statystycznie istotny, gdyż pożyczki krótkoterminowe pojawiają się jako jeden z pięciu najważniejszych sposobów zadłużania się Polaków. Mając na uwadze, że jest to instrument nowy i dający możliwość względnie łatwego pozyskania środków, można oczekiwać, że również w kolejnych latach będzie on jednym z najbardziej popularnych sposobów zadłużania się gospodarstw domowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ogólny rozwój rynku mikropożyczek będzie w najbliższych latach uzależniony od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Problematyka ta została szczegółowo omówiona w rozdziale IIII. Warto także odnotować fakt, że jednak bardziej popularne są, inne niż chwilówki, rodzaje pożyczek oferowanych przez firmy pożyczkowe, czyli pożyczki na okres zwykle dłuższy niż jeden miesiąc i spłacane w dwóch lub więcej ratach. 8,5% Polaków to klienci firm pożyczkowych 20

23 III IIIA OCENA WPŁYWU PROJEKTOWANYCH REGULACJI NA SEKTOR FIRM POŻYCZKOWYCH ORAZ NA ICH KLIENTÓW PRZEDMIOT ANALIZY I CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH ZAPISÓW W PROJEKTOWANEJ USTAWIE Przedmiotem analizy przeprowadzonej w rozdziale trzecim niniejszego raportu jest ocena wpływu dwóch propozycji regulacji zawartych w projekcie założeń projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 kwietnia 2014 roku), który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów (MF) oraz przyjęty przez Radę Ministrów (RM). Ocena wpływu dotyczy regulacji: 1) przeciwdziałającej próbom obchodzenia ustawowo określonych limitów kosztów pozaodsetkowych 2) wprowadzającej maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie i odsetek od odsetek. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu na liczbę i wartość udzielanych pożyczek, sytuację firm mikropożyczkowych oraz sytuację klientów w wymiarze dostępności pożyczek i łącznych kosztów pożyczki. Zapisy regulujące próby obchodzenia ustawowo określonych limitów pozaodsetkowych mają na celu ograniczenie dwóch, powszechnie stosowanych przez firmy pożyczkowe praktyk. Chodzi tu mianowicie o kwestie prolongowania spłaty zadłużenia oraz rolowania pożyczek. W zakresie powyższego, zgodnie z przyjętymi przez RM założeniami: w przypadku prolongaty spłaty kredytu na kolejne okresy spłaty w okresie 120 dni od wypłaty kredytu całkowitą kwotę kredytu stanowi pierwsza wypłata a do całkowitych kosztów pozaodsetkowych kredytu wliczane będą wszystkie koszty, w tym opłaty wynikające 21 9

24 z wydłużenia okresu kredytowania, naliczane w stosunku do całkowitej kwoty kredytu i pobrane w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu w przypadku udzielenia klientowi w okresie 120 dni od wypłaty kredytu kolejnych kredytów bez spłaty pierwszego zobowiązania, całkowitą kwotę kredytu będzie stanowił pierwszy kredyt, natomiast całkowity koszt kredytu (z wyłączeniem odsetek) będzie sumą całkowitych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie. ZAKAZ ROLOWANIA POŻYCZKI Drugą analizowaną regulacją są przepisy dotyczące odsetek od pożyczek spłacanych nieterminowo. Ministerstwo Finansów zaproponowało doprecyzowanie zasad odnoszących się do kwestii ustalania wysokości odsetek za opóźnienie poprzez określenie ich maksymalnego poziomu. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego zakłada, że wysokość odsetek za czas opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Omawiając przepisy wprowadzające maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie należy wskazać, że w obecnych regulacjach prawnych poziom odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki nie jest dokładnie sprecyzowany. Art Kodeksu cywilnego mówi jedynie, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Natomiast w 2 ww. artykułu zapisano, iż jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Z kolei w kwestii odsetek od odsetek w dotychczasowym prawodawstwie znajduje się zapis, iż od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Nie reguluje on jednak ich wysokości. 3 Ministerstwo Finansów, Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Projekt z dnia 18 kwietnia 2014 r., s Art. 482, 1. Kodeksu cywilnego 22

25 IIIB OCENA WPŁYWU REGULACJI PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRÓBOM OBCHODZENIA USTAWOWO OKREŚLONYCH LIMITÓW KOSZTÓW POZAODSETKOWYCH NA SEKTOR FIRM POŻYCZKOWYCH ORAZ KLIENTÓW Prolongowanie terminu spłaty zadłużenia na kolejne okresy jest praktyką powszechnie stosowaną przez firmy pożyczkowe operujące w segmencie tzw. chwilówek. Stosowane przy tym opłaty są na tyle wysokie, że powodują dla pożyczkobiorcy skokowy wzrost zadłużenia i mogą prowadzić do sytuacji, w której dany klient nie będzie w stanie takiego zadłużenia spłacić. Tabela 1. Opłaty za prolongatę pożyczki w kwocie 1000 zł zaciągniętej na 30 dni w wybranych firmach oferujących chwilówki FIRMA OFERUJĄCA TZW. CHWILÓWKI KOSZT POŻYCZKI (PLN) OPŁATA ZA PROLONGATĘ: NA 7 KOLEJNYCH DNI NA 14 KOLEJNYCH DNI NA 30 KOLEJNYCH DNI Expreskasa 285, ,00 Filarum.pl 281,00 150,00 200,00 300,00 Kredito24.pl 280,00 120,00 160,00 320,00 Kyzoo 320,00-270,00 (4 320,00 Lendon.pl 234,00 176,00 (1 224,00 (2 288,00 netcredit 0 (3 223,00 250,00 300,00 Pandamoney.pl 100,00 100,00 130,00 160,00 Viasms.pl 0 78,00 135,00 230,00 Vivus Finance 140,00 98,00 126,00 190,00 (1 dotyczy przedłużenia terminu spłaty o 10 dni; (2 dotyczy przedłużenia terminu spłaty o 20 dni ; (3 oferta promocyjna dla pierwszej pożyczki; (4 dotyczy przedłużenia terminu spłaty o 15 dni 23 9

26 Z przeprowadzonych przez IBnGR analiz nie wynika, że nowa regulacja odbiera firmom pożyczkowym instrument restrukturyzacji zadłużenia spowodowany ograniczeniem możliwości prolongaty spłaty zadłużenia. Przykładowo, dla prolongaty pożyczki w kwocie 1000 zł udzielonej na 30 dni, przesunięcie terminu spłaty o kolejnych 30 dni skutkuje wzrostem zadłużenia nawet o 30%. Wydaje się, że w sytuacji braku spłaty pożyczki, firma jej udzielająca powinna przejść do działań restrukturyzacyjnych (rozłożenie pożyczki na większą ilość rat) lub windykacyjnych, a nie pozwalać niesolidnemu pożyczkobiorcy na utrzymywanie braku spłaty w zamian za wysoką opłatę. Jednocześnie badania IBnGR nie wskazują na możliwość ograniczenia dostępności pożyczek krótkoterminowych oraz przechodzenia klientów do innych firm w celu otrzymania kolejnego kredytu. Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, że regulacja odnosi się tylko do sytuacji, w której pożyczka jest prolongowana lub w sytuacji gdy kolejna pożyczka udzielona została przed spłatą poprzedniej. O 30% wzrasta zadłużenie przy 30-dniowej prolongacie spłaty Prolongata Odpłatne odroczenie terminu spłaty pożyczki. Rolowanie pożyczki Udzielenie kolejnej pożyczki na spłatę wcześniejszego zobowiązania. Powyższa regulacja może mieć także wpływ na sytuację firm pożyczkowych. Wyraźnie zaznaczyć należy, że tak jak zróżnicowany jest sektor pożyczkowy, tak samo różny będzie wpływ powyższej regulacji na poszczególne firmy pożyczkowe. Z przeprowadzonych analiz (tab. 2) wynika, że nowa regulacja może ograniczyć działalność firm operujących w segmencie niskokwotowych pożyczek udzielanych na bardzo krótki okres (najczęściej do 30 dni). Siła wpływu zależeć będzie jednak od, trudnej do określenia, skali zjawiska rolowania oraz prolongaty spłaty pożyczek oraz od struktury przychodów osiąganych przez ten segment podmiotów. 24

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Jarosław Ryba Związek Firm Pożyczkowych ul. 17 stycznia 56 02-146 Warszawa j.ryba@zfp.org.pl

Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Jarosław Ryba Związek Firm Pożyczkowych ul. 17 stycznia 56 02-146 Warszawa j.ryba@zfp.org.pl Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Jarosław Ryba Związek Firm Pożyczkowych ul. 17 stycznia 56 02-146 Warszawa j.ryba@zfp.org.pl Szanowny Pan Jacek Cichocki Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Szanowny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 9

Spis treści. Strona 2 z 9 XXX Sp. z o.o. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za rok dotycząca udzielenia XXX Produkcja Sp. z o.o. pożyczki przez XXX Sp. z o.o. Spis treści Spis treści...2 Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo