CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1"

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady m.st.warsawy

2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ Biorąc pod uwagę powyżse uwarunkowania pryjęto poniżse ałożenia polityki agospodarowania ora cele polityki prestrennej. Założenia Pomimo ostregawcych progno demograficnych dotycących rowoju ludnościowego Warsawy, wynikających ujemnych wskaźników pryrostu naturalnego należy pryjąć, że : perspektywy rowoju społecno-gospodarcego są dobre, gdyż obserwuje się w Warsawie: rowój usług o wysokim stopniu specjaliacji, wrastającą licbę migracji wiąanych osiedlaniem się na stałe ludi młodych, wykstałconych (ponad 25.tys. osób w latach ); dużą licbę osób spoa miasta pracujących w Warsawie ( tys.); dobre są perspektywy dla kstałtowania pożądanej struktury funkcjonalno-prestrennej miasta e wględu na występowanie terenów kwalifikujących się do prekstałceń i uupełnień ora dostępność terenów nieabudowanych (nowe tereny do abudowy poa strefą urbaniowaną wynosą ok.100 km 2 ); Analia ałożonych chłonności dotycących agospodarowania poscególnych obsarów wskauje, że na terenie Warsawy może amieskać do osób (Metropolia 5-6 mln.); Identyfikacja obsarów wartościowych w akresie diedictwa kulturowego i prestreni publicnych, które stanowią o jakości struktury prestrennej miasta, będie podstawą do opracowania programów rewitaliacji i rewaloryacji w mieście; Identyfikacja wartości pryrodnicych Warsawy i określenie asad ich ochrony powoli na podniesienie jakości miasta. prawie dwukrotny wrost licby ludności prybywającej na pobyt casowy; życia mieskańców i podkreślenie walorów krajobraowych charakteryujących prestreń Rowój Warsawy jako Miasta - Metropolii Europejskiej polegać będie na apewnieniu warunków prestrennych dla trwałego równoważonego rowoju gospodarcego i społecnego, ochronie diedictwa kulturowego i pryrodnicego ora osiągnięciu europejskich standardów warunków życia mieskańców, co w efekcie powinno prycynić się do podniesienia rangi Warsawy w sieci miast Unii Europejskiej. Cele polityki prestrennej Ww. ałożenia ora cele strategicne ujęte w Strategii Rowoju Warsawy stały się podstawą do sformułowania następujących celów polityki prestrennej: 1. Zapewnienie trwałego ładu prestrennego na obsare miasta popre: o Wskaanie obsarów i określenie asad dla tworenia wielofunkcyjnych struktur urbanistycnych uwględnieniem obecnego stanu agospodarowania i różnorodności funkcjonalnej obsarów; Ochrona istniejących i tworenie nowych elementów równoważonego rowoju miasta w prysłości popre: o Wypracowanie spójnego modelu rowoju prestrennego miasta umożliwiającego realiację wiji rowoju Warsawy jako metropolii o naceniu międynarodowym. Model ten awierać będie wskaania dotycące: obsarów prenaconych dla rowoju funkcji usługowych służących współpracy gospodarcej, naukowej i kulturalnej w ramach sieci metropolii krajowych i europejskich (obsary w jakich będą realiowane centra kongresowe, hale wystawiennico - targowe, obiekty służące organiowaniu impre naukowych, kulturalnych i sportowych), terenów na których będie realiowane budownictwo mieskaniowe, obsarów wymagających ponownego agospodarowania (w tym scególnie terenów popremysłowych i miejskich nieużytków), w tym w scególności na cele usługowe i mieskaniowe, rowoju nowocesnej gospodarki o aawansowanych technologiach (parki technologicne, inkubatory predsiębiorcości). Określenie asad kstałtowania i ochrony ora robudowa systemu obsarów chronionych o walorach urbanistycnych, kulturowych i pryrodnicych, powiąane jednonacnym określeniem warunków dopuscalnego ainwestowania na tych obsarach (co w bepośredni sposób wpływa na kstałtowanie się wierunku miasta jako prestreni nacącej, nacechowanej specyficną symboliką i utożsamianą określonymi funkcjami). 4. Określenie asad kstałtowania i ochrony ora robudowa systemu pryrodnicego miasta ora ochrona jakości i asobów środowiska. 5. Usprawnienie i rowój systemu transportowego, apewniającego warunki dla sprawnego i bepiecnego premiescania osób i towarów pry ograniceniu skodliwego wpływu na środowisko naturalne i cywiliacyjne, popre o o o o o o określenie kstałtu układu drogowo-ulicnego orientowanego na sprawną obsługę powiąań ewnętrnych układem dróg krajowych i wewnętrnych, w scególności międydielnicowych; określenie sieci drogowo-rowerowych; określenie integrowanego systemu komunikacji synowej (metro, tramwaj, kolej), e wskaaniem rejonów lokaliacji węłów presiadkowych i parkingów Parkuj i jedź ; wynacenie stref różnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojadów; wynacenie lokaliacji ajedni tramwajowych i autobusowych ora centrów obsługi ruchu towarowego; wskaanie obiektów transportu lotnicego. 6. Poprawa funkcjonowania i rowój systemów infrastruktury technicnej. o o o Określenie asad porądkowania i kstałtowania elementów tworących strukturę prestrenną miasta; Wynacenie obsarów koncentracji usług i więksenie udiału centrotwórcych funkcji miejskich, w scególności w centralnych obsarach prawobreżnej Warsawy Określenie standardów agospodarowania poscególnych obsarów miasta popre ustalenie granicnych parametrów. 82

3 XII. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW e mianami (Rysunek Studium Nr 14) W akresie kstałtowania struktury prestrennej i krajobrau Warsawy, ustalono, że miany będą ukierunkowane na jakość urbanistycną i ochronę środowiska kulturowo-pryrodnicego, a diałania będą prede wsystkim podporądkowane osiągnięciu takich mian krajobrau miejskiego, które podkreślą i wyeksponują elementy kstałtujące indywidualny wierunek miasta i stanowiące o jakości prestreni miejskiej. Główne elementy kstałtujące strukturę prestrenną i krajobra miasta to: Skarpa Warsawska wra Wisłą i terenami ieleni nadwiślańskiej ora układem hydrograficnym stanowiące o indywidualnych cechach i wierunku miasta położonego nad reką, Centrum miasta integrujące prawo i lewobreżną Warsawę, Układ prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąania wra ciągami wielofunkcyjnymi i trasami wjadowymi do miasta krystaliujący strukturę urbanistycną centrum ora prestrenną strukturę miasta, Centra dielnicowe, centra lokalne, wielofunkcyjne centra handlowe miejsca identyfikacji prestrennej, Tereny ieleni, w tym tereny ieleni leśnej. Elementy te łącą i wiążą obiekty, espoły i obsary o nacących: wartościach pryrodnicych i kulturowych, wartościach funkcjonalnych, powiąaniach komunikacyjnych o naceniu krajowym i metropolitalnym i ogólnomiejskim (punkty węłowe). Ze wględu na występowanie podobieństwa cech abudowy i agospodarowania terenu, obsar Warsawy podielono na try podstawowe strefy funkcjonalne: strefa śródmieścia funkcjonalnego ( wyodrębnionym centrum miasta); strefa miejska, strefa predmieść, dla których sformułowano ałożenia rowoju i kierunki mian. Wyróżnienie podstawowych elementów kstałtujących strukturę prestrenną i krajobra miasta ora podiał miasta na strefy funkcjonalne stanowi ramy dla określania asad agospodarowania ora sposobów realiacji polityki prestrennej, a także rowoju prestrennego Warsawy. Uupełnieniem ww. struktury prestrennej jest określenie funkcji terenów w poscególnych obsarach i standardów agospodarowania. Głównym celem mian i prekstałceń w akresie elementów kstałtujących strukturę prestrenną i krajobra miasta ora w ramach stref funkcjonalnych jest: odbudowa tożsamości Warsawy w oparciu o jej diedictwo kulturowe i pryrodnice, podkreśleniem scególnych walorów ekspoycyjnych Skarpy Warsawskiej ora Wisły wra terenami nadwiślańskimi, integrowanie i wyeksponowanie elementów kstałtujących strukturę prestrenną miasta, e scególnym uwględnieniem harmonijnego łącenia wartości abytkowo-kulturowych i pryrodnicokrajobraowych e współcesnymi formami agospodarowania, więksenie atrakcyjności i wielofunkcyjności centrum Stolicy dla lokowania nacących międynarodowych organiacji, instytucji nauki i kultury ora ośrodków dyspoycyjnych kapitału krajowego i agranicnego, stworenie warunków dla robudowy instytucji naukowych i edukacyjnych ora powstawania centrów badawco-rowojowych, a także małych i średnich predsiębiorstw aangażowanych w produkcyjną diałalność gospodarcą opartą na wiedy i innowacyjnych technologiach, wytworenie obsarów koncentracji usług ora tworenie wielofunkcyjnych struktur prestrennych, w tym prekstałcanie i rehabilitacja degradowanych obsarów popremysłowych i powojskowych pry jednocesnej ochronie obsarów o walorach kulturowych, krajobraowych i pryrodnicych, uyskanie prestrennej ciągłości miejskiej i pryrodnicej struktury Warsawy ora harmoniowanie procesów urbaniacyjnych miasta, określeniem standardów agospodarowania, wpływających na podniesienie jakości i komfortu życia mieskańców, rowój budownictwa mieskaniowego w sposób maksymalnie wykorystujący istniejącą i projektowaną infrastrukturę; poprawa funkcjonowania i rowój systemów infrastruktury technicnej, w tym układu drogowoulicnego wra siecią dróg rowerowych i komunikacji publicnej ora systemów inżynieryjnych. Osiągnięcie powyżsych celów, określono - opróc ustalonych poniżej kierunków mian w strukture prestrennej ora w prenaceniu terenów, w odrębnych asadach: ochrony diedictwa kulturowego, pryrodnicego i środowiska, asadach funkcjonowania i rowoju systemu transportowego i systemów inżynieryjnych. A. USTALENIA W ZAKRESIE KIERUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. STRUKTURA PRZESTRZENNA KIERUNKI ZMIAN Ustalenia w akresie kierunków mian i prekstałceń w strukture prestrennej odnosą się do: elementów kstałtujących strukturę prestrenną i krajobra miasta, stref funkcjonalnych i obsarów planowanego rowoju; Zasadnicym celem ustaleń ukierunkowujących miany w kstałtowaniu elementów struktury prestrennej jest ochrona i wyeksponowanie istniejących wartości ora podniesienie standardu ich agospodarowania ELEMENTY KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURĘ PRZESTRZENNĄ I KRAJOBRAZ MIASTA. Główne elementy kstałtujące strukturę prestrenną i krajobra miasta: Skarpa Warsawska wra Wisłą i terenami ieleni nadwiślańskiej ora układem hydrograficnym; Centrum miasta; Układ prestreni o charaktere repreentacyjnym ora ich powiąania, ciągi wielofunkcyjne, trasy wjadowe do miasta; 96

4 Centra dielnicowe, centra lokalne, wielofunkcyjne centra handlowe; Tereny ieleni, w tym tereny ieleni leśnej. 1) Skarpa Warsawska wra Wisłą i terenami ieleni nadwiślańskiej ora układ hydrograficny. Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i główne kierunki mian: Wisła i elementy składające się na krajobra doliny, takie jak: Skarpa Warsawska, skarpy tarasów nadalewowych, a także układ sieci hydrograficnej Warsawy - reki, kanały, cieki wodne ora jeiorka i stawy obecne w krajobraie miasta są asadnicym elementem Systemu Pryrodnicego Warsawy, tworąc podstawę do kstałtowania najbardiej atrakcyjnych i wartościowych prestreni miasta dostępnych dla mieskańców; Wisła terenami ieleni nadwiślańskiej stanowić będie prykład harmoniowania walorów krajobrau kulturowego i pryrodnicego, popre wmocnienie i poserenie roli reki w strukture prestrennej miasta ora atrakcyjne agospodarowanie pryrecy odpowiadające wymogom ochrony wartości pryrodnicych i diedictwa kulturowego; Skarpa Warsawska historycną sylwetą Warsawy stanowić będie nadal asadnicy element panoramy miasta, którą tworą historycne obiekty i ałożenia reydencjonalne, parkowe i sakralne położone na Skarpie, wśród nich w scególności: kościoły i pałace na Trakcie Królewskim: Kościół Nawiedenia NMP, Kościół Św. Kaimiera i Klastor Sakramentek, Kościół Paulinów, Kościół Dominikanów, Katedra Św. Jana, Zamek Królewski Arkadami Kubickiego, Kościół Jeuitów, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Jóefa, Pałac Namiestnikowski, Kościół i Klastor Wiytek, Pałac Kaimierowski, Kościół Św. Kryża, Zamek Ostrogskich, Pałac Zamoyskich, Zamek Ujadowski, Belweder i Łaienki, a także Kościół Ewangelicki ora Mueum Narodowe; na północy: pałac i park Brühla (Młociny), park Młociny, espół klastorny Kamedułów, a także Cytadela, espół AWF, na południu: pałac i park Natoliński, pałac i park Rokos (Ursynów), Kościół Św. Kataryny i Gucin Gaj, pałac i park Królikarnia, Park Arkadia, pałac i park Sustra, Kościół Św. Michał, Skarpa Warsawska i Wisła tworyć będą spójny element struktury prestrennej Warsawy espolony powiąaniami skarpy podskarpiem, powiąaniami widokowymi pomiędy Wisłą i Skarpą, a także popre ucytelnienie relacji prestrennych historycnymi espołami pałacowo-parkowymi i wielkoprestrennymi ałożeniami urbanistycnymi: Osią Saską, Osią Stanisławowską, Osiami Wilanowskimi. Główne kierunki mian i prekstałceń agospodarowania Skarpy Warsawskiej wra Wisłą i terenami ieleni nadwiślańskiej ora układu hydrograficnego wymagają wra ustaleniami: dla kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów ora ochrony środowiska i jego asobów, ochrony diedictwa kulturowego, a także dla obsarów narażonych na niebepieceństwo powodi i osuwanie się mas iemnych realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: ochrona i eksponowanie historycnej sylwety miasta na Skarpie Warsawskiej i panoramy miasta według wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych; ochrona wartości krajobraowych Doliny Wisły i Skarpy Warsawskiej według wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych ora ochrony środowiska pryrodnicego, e scególnym uwględnieniem punktów i osi widokowych ora płascyn widokowych i panoram; agospodarowanie Wisły i terenów ieleni nadwiślańskiej w dostosowaniu do warunków środowiska pryrodnicego popre: agospodarowanie nadbreży Wisły w sposób umożliwiający dostęp publicny do reki, popre utworenie prystani recnych, plaż o agospodarowaniu rekreacyjno-wypocynkowym, bulwarów nadwiślańskich o charaktere ciągów spacerowo-rowerowych (Aleja Nad Wisłą) i innych miejsc ogólnodostępnych; lokaliowanie obiektów usługowych wróconych ku Wiśle (np. obiektów kultury, nauki, gastronomi), akcentów architektonicnych na osiach i płascynach widokowych wynaconych punktów widokowych; wynacenie trasy tramwaju wodnego ora miejsc prystani recnych uwględniających system biorowego transportu miejskiego, slaki turystycne i miejsca koncentracji funkcji publicnych; agospodarowanie sportowe i rekreacyjne Kanału Żerańskiego, uwględnieniem jego powiąania Zalewem Zegryńskim; agospodarowanie rekreacyjno-wypocynkowe terenów wiąanych układem hydrograficnym cieków wodnych, jeior i stawów pry jednocesnej ochronie wartości pryrodnicych i elementów eksponowanych w krajobraie miasta; 2) Centrum miasta. Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i główne kierunki mian: Centrum miasta, obejmujące swym asięgiem fragmentami Woli i Ochoty ora cęściowo Pragę Północ i Południe będie centralnym ośrodkiem administracyjno-usługowym Warsawy, skupiającym najważniejse obiekty służące funkcjom o charaktere miejskim, regionalnym, krajowym i międynarodowym, akresu arądania, obsługi gospodarki i obsługi ludności ora kultury i turystyki, wyeksponowanym repreentacyjnym obsarem miasta. Główne osie rowoju wynaca Skarpa Warsawska ora równoległe i prostopadłe do niej historycne ałożenia urbanistycne. Dla struktury urbanistycnej centrum miasta asadnice nacenie mają: espół historycny o scególnych wartościach abytkowych rociągający się wdłuż Skarpy Warsawskiej od Cytadeli do Belwederu Zespołem Staromiejskim, podskarpiem i Wisłą ora Traktem Królewskim historycnymi reydencjami parkowo-ogrodowymi i espołami sakralnymi, wielkoprestrenne ałożenia urbanistycne, prostopadłe do Skarpy: Oś i ałożenie Saskie, Oś i ałożenie Stanisławowskie, Aleje Jeroolimskie wra Mostem Poniatowskiego, historycne układy urbanistycne, espoły abudowy i obiekty abytkowe, wśród nich w scególności: espół Uniwersytetu Warsawskiego, Politechniki Warsawskiej, Sejmu, Mueum Narodowe i in., a także XIX-wiecna abudowa śródmiejska na historycnej siatce ulic w otoceniu ulicy Marsałkowskiej i Alej Jeroolimskich, a po stronie praskiej - kwartały XIX-wiecnej abudowy Starej i Nowej Pragi w otoceniu historycnych ulic Targowej, Ząbkowskiej, 11-Listopada, Wileńskiej, Ratusowej i Stalowej historycnymi espołami premysłowymi, a także powojenna abudowa socrealistycna Marienstatu, Muranowa i Mirowa, Pragi I i Pragi II, Trasa W-Z, łącąca i Pragę; achowana historycna siatka ulic i placów w granicach historycnych Wałów Lubomirskiego (obecnie ulicy Okopowej/ Towarowej), historycne parki i ogrody: Ogrody Zamkowe, Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Łaienki Królewskie, Ogród Botanicny, Park Sobieskiego Kanałem Piasecyńskim, Park Praski i ZOO, a także ogólnodostępna ieleń urądona: skwery, ieleńce, pryulicne aleje drew, jak również ieleń pry fortach Traugutta i Legionów; Dla kstałtowania struktury urbanistycnej centrum miasta istotne jest: wytworenie repreentacyjnego obsaru miasta w oparciu o historycny espół miasta (obsar Pomnika Historii) ora kstałtowanie powiąań o charaktere repreentacyjnym innymi obiektami i espołami abytkowymi ora parkami i ogólnodostępną ielenią urądoną, obsarami koncentrującymi główne funkcje administracyjne, usługowo-handlowe, gospodarce, kultury i nauki, 97

5 ochrona i rewaloryacja tkanki historycnej miasta, w tym popre wykorystywanie istniejących obiektów do nowych potreb, uwględnieniem ochrony wartości abytkowych i kulturowych, harmonijne integrowanie nowej abudowy, w tym o formach współcesnych, espołami i obiektami historycnymi, wprowadanie mian podnosących jakość urbanistycną prestreni centrum miasta, w tym kstałtowanie wielofunkcyjnych struktur urbanistycnych w sposób podkreślający charakter i rangę miejsca, a także wprowadanie wysokiego standardu rowiąań architektonicnych, technicnych i materiałowych. Główne kierunki mian i prekstałceń w centrum miasta wymagają wra ustaleniami: dla obsaru strefy śródmiejskiej, prestreni o charaktere repreentacyjnym ich powiąaniami, ciągów wielofunkcyjnych ora kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów, ochrony diedictwa kulturowego i ochrony środowiska pryrodnicego i jego asobów realiacji w agospodarowaniu prestrennym poniżsych ustaleń: rewaloryacja abytkowych układów prestrennych, w tym parków i ogrodów, według wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych, więksanie funkcjonalnej atrakcyjności centrum popre eksponowanie abytkowych obiektów, historycnych ałożeń i espołów prestrennych (w tym także parków, ogrodów, terenów ogólnodostępnej ieleni urądonej) ora tworenie pomiędy nimi, jak również pomiędy nimi a obsarami współcesnej abudowy o funkcjach administracyjnych, usługowohandlowych, kultury i nauki i in. prestreni o charaktere repreentacyjnym; Prestrenie te powinny być kstałtowane w oparciu o układ ulic i placów wiąanych historycnym rowojem miasta; wytworenie centrum miasta po stronie praskiej popre rewaloryację i moderniację rejonów historycnej abudowy ora agospodarowywanie terenów nieabudowanych, uwględnieniem wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych obsaru; powiąanie lewobreżnej i prawobreżnej cęści miasta popre połącenia mostowe, a także inne formy jak np. połącenia wodne (prom, tramwaj wodny, statek wycieckowy); połącenie centrum miasta centrami dielnicowymi układem prestreni o charaktere repreentacyjnym ich powiąaniami ora ciągami wielofunkcyjnymi; ukstałtowanie prestreni publicnych na terenach wskaanych na Rysunku Studium Nr 14, tj: w rejonie Placu Defilad, Placu Unii Lubelskiej i Port u Praskiego, uupełnianie centrum miasta abudową wielofunkcyjną (usługową i mieskaniową) tworącą espoły abudowy o wartej strukture i pasaże usługowe wdłuż ciągów ulicnych, uwględnieniem różnorodności i specyfiki poscególnych jego cęści, a także wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych, kulturowych i pryrodnicych obsaru, lokaliowanie obiektów wielofunkcyjnych dopusceniem funkcji handlowej o powierchni spredaży prekracającej m 2, na terenach wskaanych na Rysunku Studium Nr 14 ora w Tabeli Nr 18 pod warunkiem dostosowania formy architektonicnej do charakteru abudowy śródmiejskiej (ochrona charakterystycnych struktur abudowy); tworenie ułatwień dla ruchu piesego pry prekracaniu barier komunikacyjnych (np. więksenie licby prejść dla piesych w poiomie terenu) ora tworenie ciągów dróg rowerowych, tworenie rowiąań pryjanych dla osób starsych i niepełnosprawnych. 3) Układ prestreni o charaktere repreentacyjnym ora ich powiąania, ciągi wielofunkcyjne i trasy wjadowe do miasta. Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i główne kierunki mian: Historycna siatka ulic, placów i dróg wjadowych do miasta, stanowi najbardiej cytelną identyfikację struktury urbanistycnej Warsawy. Układ prestrenny ulic wra otacającym agospodarowaniem i abudową jest jednym ważniejsych elementów struktury prestrennej, decydującym o jakości i ładie prestrennym miasta tworącym jego wierunek; Historycna siatka ulic i placów twory baę dla kreowania prestreni o charaktere repreentacyjnym i powiąań pomiędy nimi, wra drogami wjadowymi do miasta; Dla odbudowy tożsamości urbanistycnej Warsawy istotne jest:: podkreślenie i wmocnienie rangi układu prestreni o charaktere repreentacyjnym i powiąań pomiędy nimi ora ciągów wielofunkcyjnych kstałtowanie agospodarowania wdłuż ulic i placów miejskich wiąanych historycnym rowojem miasta ora tras wjadowych do miasta, jako atrakcyjnych prestreni o różnorodnych i różnicowanych funkcjach dostosowanych do charakteru obsaru; Zasadnicymi elementami układu będą: główne prestrenie o charaktere repreentacyjnym ich powiąaniami ora ciągi wielofunkcyjne, a także trasy wjadowe do miasta; główne prestrenie o charaktere repreentacyjnym i ich powiąania tworą: - Trakt Królewski - od Placu Zamkowego popre Krakowskie Predmieście, Nowy Świat i Aleje Ujadowskie, Belwederską, Sobieskiego do Wilanowa, - układ Staromiejskich ulic i Rynków wra ulicami Podwale, Miodową, Długą i Senatorską, - espół 7 placów wokół Osi Saskiej: Plac Piłsudskiego, Teatralny, Bankowy, Małachowskiego, Dąbrowskiego, Grybowski, Za Żelaną Bramą, a także Plac Trech Kryży i Na Rodrożu; - śródmiejska, praska i mokotowska historycna siatka ulic i placów, tworąca na obsare strefy śródmiejskiej, gęstą sieć kameralnych ulic miejskich, w tym ulice łącące place warsawskie: Zbawiciela, Unii Lubelskiej, Politechniki, Konstytucji, Powstańców Warsawy, Hallera - ulice o scególnym naceniu: Towarowa/Okopowa, Żwirki i Wigury, Powąkowska, Św. Wincentego, - tereny ieleni urądonej, w tym parki historycne: Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Park Na Książęcem, Park Marsałka Ryda-Śmigłego, Łaienki Królewskie, Park im. Traugutta, Park Praski i ZOO, Park Skarysewski ora skwery, ieleńce ora ieleń towarysąca obiektom budowlanym w tym ulicom i placom; ciągi wielofunkcyjne, łącące centrum miasta centrami dielnic, kstałtowane będą w oparciu o ulice wynacone historycnym rowojem miasta, a tworą je w scególności: - ciągi ulic o prebiegu północ-południe: ciąg ulic Słowackiego, Mickiewica, Gen. Andersa, Marsałkowska, Puławska Ks. Jerego Popiełuski, Aleja Jana Pawła II, Aleje Niepodległości Grójecka ora place: Inwalidów, Wilsona, Grunwaldki; - ciągi ulic o prebiegu wschód-achód: ciąg ulic Aleje Jeroolimskie, Aleja 3 Maja (Most Poniatowskiego), Aleja Wasyngtona Wolska, Aleja Solidarności Kaspraka, Prosta, Świętokryska, ora place: Narutowica, Zawisy, Rondo Wasyngtona, Weteranów 1863 r.; trasy wjadowe do miasta, to: - odcinki wjadowe ulic: ul.puławska, al.krakowska, Al.Jeroolimskie, ul.połcyńska, Trasa AK, Trasa N-S, ul.modlińska, Trakt Lubelski, Układ prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąania ora ciągi wielofunkcyjne, wskaano na Rysunku Studium Nr 14 według onaceń graficnych określających ich nacenia i pełnione funkcje w strukture miasta, nie presądając ich kstałtu i asięgu prestrennego, który scegółowo należy określać w planach miejscowych. 98

6 Główne kierunki mian i prekstałceń układu prestreni o charaktere repreentacyjnym ora ich powiąań, ciągów wielofunkcyjnych i tras wjadowych do miasta wymagają wra ustaleniami: dla obsaru właściwej strefy funkcjonalnej, kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów, ochrony diedictwa kulturowego realiacji w agospodarowaniu prestrennym poniżsych ustaleń: wyeksponowanie w strukture prestrennej miasta wajemnych powiąań ulic i placów, a w scególności achowanego historycnego układu dróg i ulic; rewaloryacja funkcjonalno-prestrenna ulic i placów stanowiących główne prestrenie repreentacyjne i ciągi wielofunkcyjne, uwględnieniem wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych obsaru; harmonijne uupełnienie abudowy wdłuż ulic i placów stanowiących główne prestrenie repreentacyjne i ciągi wielofunkcyjne, ora prestreni publicnych obiektami usługowymi i mieskaniowymi kstałtującymi piereje ulicne, e scególnym uwględnieniem lokaliowania funkcji usługowych co najmniej w parterach budynków; kstałtowanie nowej abudowy wdłuż ulic ora wokół placów i skryżowań ulic, w sposób tworący spójną kompoycję prestrenną, podkreślającą charakter miejsca, w tym popre wysokiej jakości rowiąania architektonicne, technicne i materiałowe; włącanie wnętr kwartałów abudowy (podwórek), lokaliowanych pry głównych prestreniach o charaktere repreentacyjnym, do współtworenia i wbogacenia funkcjonalnego tych prestreni popre wykorystanie ich potencjału dla tworenia pasaży usługowych programem akresu kultury, rorywki, gastronomii, handlu, i innych usług; więksenie ilości pasaży i ciągów piesych na obsare centrum miasta ora w centrach dielnicowych i lokalnych, indywidualne, atrakcyjne i spójne urądanie prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąań ora ciągów wielofunkcyjnych, wra prestreniami publicnymi w scególności popre wprowadanie małej architektury, ieleni, oświetlenia, a także komponowanie posadek placów i chodników, moderniację jedni, wynacenie miejsc sytuowania prystanków, kiosków, reklam i informacji wiualnych itp.; uporądkowanie funkcjonalne i estetycne, ora podniesienie jakości prestreni wdłuż tras wjadowych do miasta, w scególności popre atrakcyjne i spójne urądanie prestreni ora harmonijne kstałtowanie nowej abudowy; wprowadenie ujednoliconych i dostosowanych do charakteru lokalnego form architektonicnych i plastycnych dla urądeń obsługi transportem publicnym (wiaty prystankowe, tablice informacyjne i poostałe elementy wyposażenia prystanków); ochrona istniejącej i wprowadenie nowej ieleni towarysącej obiektom budowlanym w tym ieleni towarysącej ulicom i placom; wprowadenie rowiąań pryjanych dla osób starsych i niepełnosprawnych; wynacenie dla samochodów miejsc postojowych nie kolidujących ciągami piesymi; dążenie do lokaliowania miejsc parkowania w parkingach podiemnych; 4) Centra dielnicowe i lokalne Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i główne kierunki mian: W strukture prestrennej i krajobraie Warsawy elementami identyfikacji prestrennej będą centra dielnicowe i centra lokalne; Baą dla kstałtowania centrów dielnicowych i lokalnych będą istniejące espoły obiektów o funkcjach usługowych lub ciągi usługowe lokaliowane w parterach budynków; Rejonami lokaliacji centrów dielnicowych i lokalnych, wskaanymi w oparciu o podstawowe kryteria wyboru (tj. dogodne położenie w strukture dielnicy lub osiedla, dobre połącenia transportowe centrum miasta i terenami mieskaniowymi ora dobre powiąania piese najbliżsymi osiedlami, istniejące już espoły obiektów o funkcjach usługowych lub administracyjnych) są: centra dielnicowe: centrum Bielan (rejon ul. Marymonckiej, Słowackiego i Trasy AK), centrum Żolibora (rejon Placu Wilsona), centrum Bemowa (rejon ul. Górcewskiej i Powstańców Śląskich); centrum Mokotowa (rejon Dworca Południowego); centrum Ursynowa (rejon ul. KEN pry stacji Imielin); centrum Pragi Południe (rejon Ronda Wiatracna); centrum Białołęki (rejon ul. Światowida i Modlińskiej); centrum Targówka (rejon ul. Św. Wincentego, Malborskiej i Głębockiej); centrum Wawra (rejon ul. Żegańskiej i Patriotów); centrum Wilanowa (rejon ul. Prycółkowej, Wilanowskiej i Vogla); centrum Ursusa (rejon ul. Warsawskiej i Jagiełły); centrum Włoch (rejon ul. Popularnej i Al. Jeroolimskich); centrum Wesołej (rejon ul. Praskiego Pułku i Armii Krajowej); centrum Rembertowa (rejon ul. Wiecorkiewica i Strażackiej), centrum Ochota (rejon Dworca Zachodniego), centra lokalne rejony lokaliacji wg symboli graficnych wskaanych na Rysunku Studium Nr 14. Podkreślenie rangi: centrum Mokotowa, centrum Bielan, centrum Grochowska, Dworca Gdańskiego, Dworca Zachodniego popre nadanie im charakteru metropolitalnego, Dla tworenia elementów identyfikacji prestrennej w strukture prestrennej miasta centrów dielnicowych i lokalnych istotne jest: aakcentowanie centrów dielnicowych i lokalnych, jako dominant (wyróżników) urbanistycnych o wysokich walorach architektonicnych, ukstałtowanie prestreni publicnych w obrębie wskaanych na Rysunku Studium Nr 14 centrów dielnicowych i lokalnych tj: - centrum dielnicowe: Białołęki, Bielan (tw. Serek Bielański), Pragi Południe (Grochowska), Włoch, Ursusa, Mokotowa (rejon Dworca Południowego), Wawra, - centrum lokalne: rejon Trasy Mostu Północnego na Bielanach, Plac Zawisy, Radość, Falenica, rejon Annopola (Białołęka), rejon Trasy Mostu Północnego na Białołęce, w Ursusie lokaliowanie na ich obsare funkcji spryjających integracji społecnej, własca akresu administracji publicnej, handlu, kultury, oświaty, budownictwa mieskaniowego. kstałtowanie pomiędy centrami ciągów wielofunkcyjnych o charaktere usługowo-hadlowym. Główne kierunki mian i prekstałceń centrów dielnic i centrów lokalnych wymagają wra ustaleniami: dla obsaru właściwej strefy funkcjonalnej, prestreni o charaktere repreentacyjnym ich powiąaniami, ciągów wielofunkcyjnych, kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów - realiacji w agospodarowaniu prestrennym poniżsych ustaleń: kstałtowanie abudowy centrów w sposób tworący spójną kompoycję prestrenną, podkreślającą rangę miejsca, międy innymi popre wprowadanie wysokiego standardu rowiąań architektonicnych, technicnych i materiałowych, uupełnianie centrów dielnic i centrów lokalnych abudową wielofunkcyjną (usługową i mieskaniową) o wartej strukture urbanistycnej i śródmiejskim charaktere wytworeniem pasaży usługowych wdłuż ciągów ulicnych i placów; lokaliowanie obiektów wielofunkcyjnych dopusceniem funkcji handlowej o powierchni spredaży prekracającej m 2, na terenach wskaanych na Rysunku Studium Nr 14 pod warunkiem dostosowania formy architektonicnej do charakteru abudowy śródmiejskiej (ochrona charakterystycnych struktur abudowy); wykstałcenie powiąań ciągami wielofunkcyjnymi pomiędy centrami dielnicowymi, a centrum miasta, wyposażonych w systemy transportu publicnego (metro, komunikacja tramwajowa, komunikacja autobusowa na wydielonych pasach ruchu). 99

7 5) Wielofunkcyjne centra handlowe Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i kierunki mian: Tereny, na których powstały espoły wielkopowierchniowych obiektów handlowych w formie supermarketów i hipermarketów, domów towarowych lub galerii handlowych stanowić będą baę dla kstałtowania wielofunkcyjnych centrów handlowych, Obiekty tw. pierwsej generacji parterowe, charakteryujące się niskimi walorami architektonicnymi, dużymi powierchniami parkingowymi usytuowanymi na powierchni terenu, programem ogranicającym się do funkcji handlowych, powstałe najcęściej w pobliżu osiedli mieskaniowych na terenach wolnych od abudowy i dostępnych komunikacyjnie będą obsarami prekstałceń strukturalnych w kierunku integrowania ich tkanką miejską. Diałania będą polegały m.in. na: dostosowaniu formy obiektów do wymogów miejskich struktur urbanistycnych, wykstałceniu powiąań pomiędy wielofunkcyjnymi centrami handlowymi, a otacającymi je terenami; uupełnianiu terenów nieagospodarowanych w otoceniu obiektów handlowych abudową usługową, mieskaniową lub obiektami sportowymi i rekreacyjnymi ora ielenią urądoną Obiekty lokaliowane na obreżach miasta pry trasach wylotowych wdłuż Alej Jeroolimskich, pry ul. Połcyńskiej, pry Trasie Armii Krajowej będą elementami struktur ponadlokalnych, wskaanymi do pełnienia funkcji w ramach obsaru metropolitalnego Główne kierunki mian i prekstałceń wielofunkcyjnych centrów handlowych wymagają wra ustaleniami: dla obsaru właściwej strefy funkcjonalnej, kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: kstałtowanie centrów w formie wnętr urbanistycnych o bogatym programie, wysokiej jakości architektury i kompoycji prestrennej, udiałem terenów ieleni w formie ieleńców, skwerów, bulwarów i alej, prekstałcenie istniejącego agospodarowania popre lokaliowanie obiektów wielofunkcyjnych dopusceniem funkcji handlowej o powierchni spredaży powyżej m 2, wprowadanie abudowy usługowej, mieskaniowej, sportowej i rekreacyjnej ora ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji, na terenach nieagospodarowanych sąsiadujących obiektami wielkopowierchniowymi. 6) Tereny ieleni, w tym tereny ieleni leśnej; Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i główne kierunki mian: Tereny ieleni, w tym lasy, stanowią ważny komponent struktury miasta. Będą one pełnić funkcje pryrodnice (biologicną, klimatycną i hydrologicną) współtworąc - wra Wisłą i terenami ieleni nadwiślańskiej ora układem hydrograficnym, a także terenami o innym prenaceniu - System Pryrodnicy Warsawy. Granice terenów wchodących w skład Systemu Pryrodnicego Warsawy określono na Rysunku Studium Nr 16, natomiast asady ochrony tych terenów awiera rodiał XV pkt.1; Tereny ieleni poa funkcjami pryrodnicymi odgrywać będą ważną rolę społecną, kulturotwórcą i estetycną. Dla struktury prestrennej miasta asadnice nacenie mają: kompleksy leśne w granicach miasta, których cęść łący się więksymi kompleksami leśnymi (np. Las Bemowo Puscą Kampinoską) lub stanowi ich fragmenty, jak np.: lasy Rembertowa, Wawra i Wesołe stanowiące cęść lasów Pasma Otwockiego i Celestynowskiego; lasy Choscówki, będące cęścią Lasów Legionowskich; lasy północnej Białołęki będące cęścią Lasów Nieporęckich i Puscy Słupeckiej (ajmują ponad 14% powierchni terenu miasta, W strukture terenów ieleni Warsawy wyróżniono: tereny ieleni urądonej do których alica się: parki, ogrody dydaktycne, skwery, ieleń towarysącą abytkowym fortyfikacjom ora ieleń pryulicną, ieleń osiedlową tereny ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji położone w obsarach urbaniowanych ora tereny urbaniowane o udiale powierchni biologicnie cynnej powyżej 60%, a także tereny cmentary, Dla kstałtowania struktury prestrennej terenów ieleni istotne jest: achowanie i tworenie ciągłości prestrennej pryrodnicej struktury Warsawy w relacji ponadregionalnym i regionalnym systemem powiąań pryrodnicych, wyeksponowanie w strukture miasta obsarów o dużych wartościach pryrodnicych i krajobraowych i ahamowanie degradacji terenów ieleni; podporądkowanie form agospodarowania funkcjom pryrodnicym i tworenie optymalnych warunków amieskania, pracy i wypocynku, Główne kierunki mian i prekstałceń terenów ieleni wymagają wra ustaleniami: ochrony środowiska pryrodnicego i jego asobów, ora kierunków mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów realiacji w agospodarowaniu prestrennym poniżsych ustaleń: ochrona i agospodarowanie rekreacyjno-wypocynkowe terenów leśnych; jednonacne ustalenie granic parków m.in. popre odtworenie lub wybudowanie ogrodeń, jak również wbogacenie ich programu i wyposażenia w elementy małej architektury lub urądenia rekreacyjno-wypocynkowe; wynacenie nowych terenów ogólnodostępnej ieleni urądonej i terenów ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji; ochrona istniejącej i wprowadeniu nowej ieleni towarysącej obiektom budowlanym ora ieleni osiedlowej w tym ieleni towarysącej ulicom i placom; obowiąek kstałtowania głównych i lokalnych powiąań pryrodnicych STREFY FUNKCJONALNE I OBSZARY PLANOWANEGO ROZWOJU. Zakres prekstałceń i kierunków mian w strukture prestrennej dla obsarów miasta sformułowano w odniesieniu do wyodrębnionych stref funkcjonalnych miasta charakteryujących się bliżonymi cechami agospodarowania urbanistycnego, predstawionych na Rysunku Studium nr 14,. są to: strefa śródmieścia funkcjonalnego; strefa miejska; strefa predmieść W obrębie ww. stref wskaano obsary planowanego rowoju W odniesieniu do wsystkich stref funkcjonalnych pryjmuje się generalne ałożenie i kierunek mian w akresie romiescania reklam i informacji wiualnej na obsare miasta, a wyjątkiem elementów Miejskiego Systemu Informacyjnego (MSI): ogranicenie licby i różnicowanie wielkości reklam w dostosowaniu do warunków lokalnych. 100

8 Główne kierunki mian w akresie romiescania reklam i informacji wiualnej na obsare mias ta wymagają realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: różnicowanie romiescania reklam, syldów i słupów ogłoseniowych w akresie: licby, wielkości (formatów) i form obiektów, w dostosowaniu do charakteru strefy funkcjonalnej, sposobu ich lokaliacji, uwględniającego wajemne odległości, romiary (wysokości i serokości) i ukierunkowanie, różnicowanie romiescania reklam, syldów i słupów ogłoseniowych w dostosowaniu do: warunków lokalnych ochrony obsarów diedictwa kulturowego, warunków lokalnych ochrony Systemu Pryrodnicego Warsawy, w tym Doliny Wisły i terenów ieleni, warunków lokalnych agospodarowania głównych prestreni o charaktere repreentacyjnym ich powiąaniami, ciągów wielofunkcyjnych, a także tras wjadowych do miasta. 1). Strefa śródmieścia funkcjonalnego Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i kierunki mian: Strefa śródmieścia funkcjonalnego, obejmująca ora fragmenty Woli, Pragi Północ i Południe, Mokotowa, Ochoty i Żolibora, stanowi obsar prewidiany dla koncentracji funkcji usługowych o naceniu stołecnym, metropolitalnym, krajowym i międynarodowym, w tym inwestycji celu publicnego, które w połąceniu abudową mieskaniową będą ogniskowały życie społecne metropolii warsawskiej. Dla struktury prestrennej strefy asadnice nacenie mają: historycne układy prestrenne (poa śródmiejsko-praskim Centrum Warsawy i Skarpą Warsawską), w tym m.in.: Żolibor Historycny Koloniami Diennikarską, Urędnicą, Oficerską i WSM, Kolonia Lubeckiego i Stasica wra Zieleńcem Wielkopolskim, Saska Kępa Stary Mokotów, jak również powojenna abudowa okresu socrealimu Ochoty, Mokotowa i Woli historycne parki i ogrody: Park Skarysewski wra Zieleńcem pry ul. Stanisława Augusta, Park Dresera, Park Marsałka Ryda Śmigłego, Park na Książęcem, Park Zgrupowania AK Krystka, Park Morskie Oko, ora ogólnodostępna ieleń urądona, w tym Pole Mokotowskie, skwery i ieleńce, abytkowe cmentare: espół Cmentary Powąkowskich, Cmentar Mauoleum Żołniery Radieckich, espół cmentary na Woli; Dla prekstałceń prestrennych w strefie istotne jest: ochrona integralności układów prestrennych walorami historycnej abudowy ora ieleni miejskiej, uupełnianie i podniesienie jakości układu prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąań; wprowadanie mian jakościowych, podnosących atrakcyjność amieskiwania i inwestowania w prestreni śródmiejskiej ora rowijanie istotnych dla całego miasta cech agospodarowania obsaru śródmiejskiego, e scególnym uwględnieniem obsarów nieagospodarowanych, degradowanych, bądź źle wykorystywanych; Główne kierunki mian i prekstałceń w strefie śródmieścia funkcjonalnego dla obsarów abudowy wymagają realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: rewaloryacja historycnych układów prestrennych, w tym także parków i ogrodów, cmentary, ora espołów abudowy i obiektów, stosownie do wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych, moderniacja i uupełnianie abudowy apewnieniem ochrony wartości abytkowych i kulturowych obsaru ora uwględnieniem parametrów i wskaźników urbanistycnych dla terenów; rewaloryacja, ochrona i moderniacja wartościowej ieleni, parków, cennych drew, aleceniem adaptacji na ogólnodostępną ieleń urądoną; intensyfikacja ainwestowania, pry równocesnym achowaniu i ochronie istniejącej abudowy mieskaniowej ora ogólnodostępnej ieleni urądonej, w tym ieleni na terenie osiedli mieskaniowych; priorytet dla lokaliowania usług, co najmniej w parterach budynków, scególnie w ciągach wielofunkcyjnych i wokół placów; ochrona i moderniacja istniejącej ieleni osiedlowej ora tworenie nowych terenów ogólnodostępnej ieleni urądonej; ochrona istniejącej i wprowadenie nowej ieleni towarysącej obiektom budowlanym, w tym ieleni towarysącej ulicom i placom; restrukturyacja i moderniacja obsarów degradowanych, priorytetem dla lokaliacji obiektów usługowych i mieskaniowych; relokacja uciążliwych i terenochłonnych obiektów premysłowych, remieślnicych, składowych i ba transportowych; ochrona funkcji i obsarów tworących System Pryrodnicy Warsawy, aka lokaliowania dużych stacji benynowych na nowych terenach; podwyżsanie standardu agospodarowania lokalnych ulic i placów międy innymi popre wprowadanie ieleni urądonej, małej architektury, oświetlenia; two renie rowiąań pryjanych dla osób starsych i niepełnosprawnych; priorytet dla ruchu piesego, rowerowego i obsługi strefy transportem publicnym, obniżenie kategorii ulic i nie powięksanie prepustowości ulic i skryżowań w celu uspokojenia ruchu i ogranicenia penetracji strefy pre ruch samochodowy, główne obsary planowanego rowoju w strefie to: Plac Defilad, Plac Piłsudskiego, Powiśle m.in. Centrum Nauki Kopernik, rejon Dworec Gdański, Stadion Legii, Port Praski, Stadion X-Lecia, Centrum Grochowska, Centrum Bielan (rejon Dworca Marymont), Centrum Mokotowa (rejon Dworca Południowego) Dworec Wschodni wra otoceniem, rejon ul. Kaspraka i Wolskiej (Cyste Odolany) Żolibor Premysłowy 101

9 2) Strefa miejska Pryjmu je się następujące generalne ałożenia i kierunki mian: Obsary w strefie miejskiej gdie dominujące są tereny mieskaniowe, a preważająca forma abudowy to wielorodinne osiedla budowane w technologii prefabrykowanej, realiowane w latach siedemdiesiątych i osiemdiesiątych, a także tereny popremysłowe będą obsarami diałań moderniacyjnych i restrukturyacyjnych ukierunkowanych na wprowadanie mian jakościowych, podnosących atrakcyjność amieskiwania i inwestowania. W strukture prestrennej strefy ważne nacenie mają: historycne układy prestrenne arówno okresu predwojennego, jak i powojennego, którymi są w scególności: fortyfikacje XIX-wiecnej Twierdy Warsawa, cmentare, espoły osiedli mieskaniowych na Starych Bielanach, miasta-ogrody: Stare i Nowe Włochy, Sadyba, Młociny, Boernerowo, a także socrealistycne osiedla mieskaniowe takie jak m.in.: Koło, WSM Mokotów, Wierbno, Osiedle Młodych, jak również osiedla późniejsych lat 60-tych np. Osiedle Sady Żoliborskie, Swoleżerów, Prycółek Grochowski i inne, parki i skwery ora ogólnomiejska ieleń urądona, w tym ieleń osiedlowa, Dla prekstałceń prestrennych w strefie istotne jest: utrymanie i rewaloryacja historycnie ukstałtowanych układów urbanistycnych, utrymanie i rewaloryacja historycnych parków i ogrodów ora tworenie nowych obsarów ogólnodostępnej ieleni urądonej; parki skwery, ieleńce; wprowadanie różnicowania funkcjonalnego w monofunkcyjnych wielorodinnych osiedlach mieskaniowych; wykstałcenie centrów dielnicowych i lokalnych, a także wprowadenie mian mierających do poprawy obsługi transportem publicnym; wykstałcenie układu prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąań; prekstałcanie degradowanych terenów popremysłowych w kierunku abudowy o charaktere miejskim, wytworenia struktur Główne kierunki mian i prekstałceń w strefie miejskiej dla obsarów abudowy wymagają realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: rewaloryacja układów prestrennych o wartościach abytkowych i kulturowych, stosownie do wymogów wynikających ochrony diedictwa kulturowego; moderniacja abudowy istniejącej możliwością jej uupełnienia abudową o funkcjach usługowych i mieskaniowych uwględnieniem gabarytów abudowy istniejącej, achowaniem ieleni urądonej, w tym ieleni osiedlowej; agospodarowanie nieurądonych terenów pomiędy espołami istniejącej abudowy w sposób powalający na wytworenie struktur urbanistycnych o miejskim charaktere, harmonijnie integrowanych istniejącą abudową, prede wsystkim popre abudowę wdłuż ulic i placów; prekstałcenie terenów popremysłowych na funkcje mieskaniowe i usługowe; uupełnianie abudową istniejących lub wykstałcenie nowych centrów usługowych (dielnicowych i lokalnych) połąconych układem ciągów wielofunkcyjnych; porądkowanie abudowy i agospodarowania wokół skryżowań ulic i w otoceniu tras wylotowych miasta pre wprowadanie nowych obiektów ora likwidację abudowy o charaktere tymcasowym; priorytet dla transportu publicnego na głównych trasach dojadowych do strefy śródmiejskiej ora rowój urądeń dla ruchu piesego i rowerowego; tworenie rowiąań pryjanych dla osób starsych i niepełnosprawnych; och rona i moderniacja istniejącej ieleni osiedlowej ora tworenie nowych terenów ogólnodostępnej ieleni urądonej; ochrona istniejącej i wprowadenie nowej ieleni towarysącej obiektom budowlanym, w tym ieleni tow arysącej ulicom i placom; ochrona funkcji i obsarów tworących System Pryrodnicy Warsawy, główne obsary planowanego rowoju w strefie to: Łuk Siekierkowski wra rejonem Jeiorka Cerniakowskiego, Służewiec Premysłowy i Wycółki, otocenie lotniska Okęcie (Zatore, Zbarż, Załuski Paluch), rejon Alei Wilanowskiej i ul. Sikorskiego, Targówek Premysłowy i Kawęcyn Ursus - Skorose, Cechowice, Ursus - Zakłady Mechanicne, rejon huty Lucchini, rejon Żerania, Port Żerański, Dąbrówka Grybowska i Białołęka Dworska, Centrum Białołęki (Nowy Tarchomin), Nowodwory, Annopol, Fort Bema, Salomea, Wiktoryn Tarchomin Fabrycny, Rejon Fabryki Domów na Białołęce. 3) Strefa predmieść Pryjmuje się następujące generalne ałożenia i kierunki mian: Strefa predmieść, obejmująca obsary usytuowane na obreżach miasta, w dielnicach: Białołęka, Rembertów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Ursynów (Pyry), Bemowo i Bielany to tereny wymagające podporądkowania sposobu i form agospodarowania warunkom wynikającym ochrony wartości pryrodnicych i środowiska. Występujące tu duże powierchnie terenów użytkowanych rolnico roprosoną abudową mieskaniową, warte kompleksy leśne enklawami abudowy jednorodinnej to w preważającej cęści tereny e wskaaniem wspomagania systemu pryrodnicego miasta. W strukture prestrennej strefy ważne nacenie mają: elementy naturalne krajobrau: Wisła i tereny ieleni nadwiślańskiej układem hydrograficnym wra krajobraem pryrodnicym Skarpy Warsawskiej (północny i południowy odcinek), skarpy tarasów nadalewowych i wgóra wydmowe - stanowiące identyfikowany System Pryrodnicy Warsawy, kompleksy leśne i tereny nimi powiąane, wchodące w skład Maowieckiego Parku Krajobraowego wra otuliną, a także otulina Kampinoskiego Parku Narodowego obsary i tereny objęte różnymi formami ochrony pryrody w tym reerwaty pryrody i użytki ekologicne, ora tereny proponowane do objęcia ochroną; historycne układy prestrenne: elementy fortyfikacji XIX-wiecnej Twierdy Warsawa, a także espoły pałacowo-parkowe wiąane krajobraem kulturowym Skarpy Warsawskiej (północnego i południowego odcinka), 102

10 Dla prekstałceń prestrennych w strefie istotne jest: ochrona terenów otwartych, leśnych i terenów o wartościach pryrodnicych wiąanych układem hydrograficnym cieków wodnych, jeior i stawów, a także obsarów ochrony diedictwa kulturowego; powstrymanie roprosonych diałań inwestycyjnych na terenach nie prewidianych do abudowy popre wskaanie terenów planowanej abudowy warunkiem apewnienia godności międy chłonnością i odpornością środowiska, a rodajem i intensywnością agospodarowania - ogranicenie intensywności i gabarytów abudowy, wykstałcenie centrów dielnicowych i lokalnych, a także wprowadenie mian mierających do poprawy obsługi transportem publicnym; Główne kierunki mian i prekstałceń w strefie predmieść dla obsarów abudowy wymagają realiacji w agospodarowaniu prestrennym następujących ustaleń: podporądkowanie sposobu i form agospodarowania warunkom wynikającym ochrony wartości pryrodnicych i środowiska, uupełnienie i moderniacja abudowy apewnieniem ochrony wartości abytkowych i kulturowych obsaru, uwględnianiem parametrów i wskaźników urbanistycnych dla terenów; kstałtowanie nowych centrów usługowych (dielnicowych i lokalnych) i espołów abudowy o niskiej intensywności podporądkowaniem form i akresu agospodarowania ochronie pryrodnicej i krajobraowej połąconych układem ciągów wielofunkcyjnych; kstałtowanie enklaw abudowy mieskaniowej jednorodinnej na terenach leśnych objętych predwojenną parcelacją budowlaną; porądkowanie abudowy wokół skryżowań ulic i w otoceniu tras wylotowych wprowadanie nowych obiektów ora likwidację abudowy o charaktere tymcasowym; miasta pre rowijanie obwodowego układu drogowego i uupełnienie układów drogowych w istniejących i planowanych osiedlach mieskaniowych; tworenie rowiąań pryjanych dla osób starsych i niepełnosprawnych; ochrona istniejącej i wprowadenie nowej ieleni, towarysącej obiektom budowlanym, w tym ieleni towarysącej ulicom i placom; ochrona funkcji i obsarów tworących System Pryrodnicy Warsawy, główne obsary planowanego rowoju w strefie predmieść: Białołęka Wschodnia wra centrum lokalnym, Wawer pasmo terenów nadwiślańskich, Zbójna Góra, Wiśniowa Góra i Aleksandrów, Zawady i Kępa Zawadowska, Wilanów Zachodni wra centrum dielnicy, Pasmo Pyrskie, Chranów, Radiowo, Centrum Wawra i centra lokalne, Wesoła - Grosówka, Centrum Rembertowa. 2. STRUKTURA FUNKCJONALNA PRZEZNACZENIE TERENÓW (Schemat Nr 65) Podstawową asadą dla kierunków mian w prenacaniu terenów jest równoważenie funkcji na całym obsare miasta i tworenie wielofunkcyjnych struktur prestrennych. Pryjmując to ałożenie wydielono w strefach funkcjonalnych niewielkie tereny o jednorodnych lub niekolidujących e sobą rodajach ainwestowania (o powierchni powyżej 0,5 ha). Zasięgi wydieleń terenowych należy traktować orientacyjnie. Stanowią one wytycne do miejscowych planów agospodarowania prestrennego i należy je w nich uscegółowić. Symbole be nawiasów określają istniejące (achowane) funkcje terenów w obsarach urbaniowanych możliwością uupełnień. Symbole podane w nawiasach określają planowane funkcje terenów w obsarach rowojowych lub wskaanych do prekstałceń. Główne kierunki mian i prekstałceń w akresie prenacenia terenów; Wyodrębniono następujące tereny: C, (C ) tereny wielofunkcyjne, w tym C tereny wielofunkcyjne C/UH - tereny wielofunkcyjne dopusceniem funkcji handlowej o powierchni spredaży powyżej 2000 m 2 (tereny usług handlu o powierchni spredaży powyżej 2000 m 2 mniejsej niż 0,5 ha ostały wymienione w Tabeli Nr 18) na których: ustala się priorytet dla lokaliowania: usług akresu: administracji, organiacji społecnych, dyspoycji i współpracy gospodarcej, obrotu finansowego, ubepieceń, kultury, nauki, skolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łącności itp. o charaktere międynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, funkcji mieskaniowej wra niebędnymi inwestycjami celu publicnego akresu infrastruktury społecnej, dopusca się lokaliowanie: innych funkcji nie kolidujących funkcjami preferowanymi na terenach C/UH obiektów handlowych o powierchni spredaży powyżej 2000 m 2 U..., (U...) tereny usług, w tym tereny: UA usług administracji dopusceniem funkcji towarysących funkcji podstawowej; UF usług w ramach systemu fortecnego XIX-wiecnej Twierdy Warsawa, których profil ostanie p resądony w planach miejscowych na których: ustala się priorytet dla lokaliowania usług akresu: kultury, wypocynku, oświaty, ora sportu i rekreacji uwględnieniem adaptacji i rewaloryacji abytkowych budowli i urądeń obronnych wg wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych. dopusca się lokaliowanie usług akresu gastronomii i innych nie kolidujących charakterem miejsca na warunkach j.w. UH usług handlu wielkopowierchniowego, na których: ustala się priorytet dla lokaliacji wielofunkcyjnych obiektów handlowych o powierchni spredaży powyżej m 2, 103

11 dopusca się lokaliowanie innych funkcji usługowych i abudowy mieskaniowej. Tereny usług handlu o powierchni spredaży powyżej 2000m 2 mniejsej niż 0,5 ha ostały wymienione w Tabeli Nr 18 UK usług kultury, dopusceniem funkcji towarysących funkcji podstawowej, UN usług nauki, dopusceniem funkcji towarysących funkcji podstawowej, US usług sportu i rekreacji, na których: ustala się priorytet dla lokaliacji obiektów i urądeń sportowych, w tym sportu kwalifikowanego, sportu dieci i młodieży, osób niepełnosprawnych, ora obiektów i urądeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej, dopusca się lokaliowanie funkcji uupełniających wiąanych podstawową funkcję terenu, w tym prede wsystkim usług akresu administracji, centrów kongresowych, wystawiennicych, hoteli, gastronomii, handlu i turystyki, itp. UZ usług drowia, dopusceniem funkcji towarysących funkcji podstawowej, U usług, na których: ustala się priorytet dla lokaliowania usług akresu: obsługi impre międynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennice), administracji, organiacji społecnych, dyspoycji i współpracy gospodarcej, obrotu finansowego, ubepieceń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjaliowanych nowocesnych technologii (parki technologicne, instytuty badawce, inkubatory predsiębiorcości, itp.), skolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organiacji impre międynarodowych), transportu, łącności, itp. - o charaktere międynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, dopusca się lokaliowanie: funkcji mieskaniowej aleceniem by udiał tej funkcji kstałtował się do 40% powierchni abudowy na terenie, niebędnych inwestycji celu publicnego akresu infrastruktury społecnej, małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowocesne technologie, funkcji uupełniających wiąanych funkcją podstawową. Profil usług może ostać uściślony w m.p..p. M..., (M...) tereny abudowy mieskaniowej, w tym: M 1 tereny o prewade abudowy mieskaniowej wielorodinnej, M 2 tereny o prewade abudowy mieskaniowej jednorodinnej, M 3 tereny abudowy mieskaniowej jednorodinnej na gruntach leśnych 8, na których: ustala się priorytet dla lokaliowania funkcji mieskaniowej i niebędnych inwestycji celu publicnego akresu infrastruktury społecnej, dopusca się lokaliowanie: na terenach M 1 i M 2 - funkcji usługowej, aleceniem by udiał tej funkcji kstałtował się do 40% powierchni abudowy na terenie, na terenach M 3 - funkcji usługowej nieuciążliwej aleceniem by udiał tej funkcji kstałtował się do 20% powierchni abudowy na terenie. PU, (PU) tereny produkcyjno-usługowe na których: ustala się priorytet dla lokaliowania funkcji produkcyjnych i usługowych, magaynowoskładowych, ba i składów, a także parków technologicnych ora centrów kongresowowystawiennicych, dopusca się lokaliowanie: funkcji mieskaniowej - aleceniem by udiał tej funkcji kstałtował się na poiomie do 20% powierchni abudowy na terenie i pod warunkiem jej ochrony pred ewentualnymi uciążliwościami istniejących, bądź projektowanych obiektów, realiację obiektów handlowych prowadących spredaż hurtową lub półhurtową, w tym wyposażenia dla firm (artykułów i sprętu biurowego), ora spredaż detalicną towarów wyspecjaliowanych, wielkogabarytowych, wymagających dużych powierchni magaynowania i specjalnego transportu, jak np materiały budowlane i ogrodnice ora artykuły wyposażenia mieskań, takie jak np.: meble, spręt gospodarstwa domowego itp. Z..., (Z...) tereny ieleni, w tym: ZL tereny ieleni leśnej 9, na których: ustala się: aka abudowy, asadę agospodarowania godnie planami urądenia lub planami ochrony, określenie w planach miejscowych serokości lijery leśnej wdłuż granic lasów, odpowiadającej lokalnym warunkom pryrodnicym, gdie obowiąywać ma aka abudowy, wprowadania grodeń i innych form agospodarowania ogranicających dostęp do lasów, możliwość rowoju funkcji rekreacyjno-wypocynkowych. ZW tereny ieleni nadwiślańskiej, w tym: ZW 1 tereny ieleni nadwiślańskiej w strefie śródmieścia funkcjonalnego, ZW 2 tereny ieleni nadwiślańskiej w strefie miejskiej, ZW 3 tereny ieleni nadwiślańskiej w strefie predmieść, na których: ustala się: dla terenów ZW1 obowiąek achowania min. 70% powierchni biologicnie cynnej, 10 wyłąceniem terenów położonych na lewym bregu Wisły na odcinku od mostu Poniatowskiego do ulicy Boleść, na których dopusca się achowanie istniejącego mniejsego wskaźnika PBC, be możliwości jego pomniejsania; dla terenów ZW2 i ZW3 obowiąek achowania min. 90% powierchni biologicnie cynnej, obowiąek ochrony ieleni nadwodnej, obowiąek ochrony gatunków i siedlisk godnie aleceniami Europejskiej Sieci Natura 2000, obowiąek utrymania swobodnego prepływu wód Wisły godnie wytycnymi RZGW. dopusca się na terenach: ZW 1 - lokaliowanie: po stronie praskiej usług: kultury, sportu i rekreacji wra innymi usługami uupełniającymi funkcję podstawową, po stronie śródmiejskiej usług: kultury, sportu i rekreacji ora nauki wra innymi usługami uupełniającymi funkcję podstawową. 8 Grunty leśne ora adrewione i akrewione (godnie ewidencją gruntów) 9 Dla gruntów leśnych nie wyróżnionych na rysunku studium jako ieleń leśna (ZL) najdujących się na terenach o innym prenaceniu, stosuje się prepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 10 treść po precinku dodana uchwałą Nr../ /2010 Rady m.st.warsawy dnia 2010r. 104

12 ZW 2 lokaliowanie: punktowo, scególnie w rejonach prepraw mostowych i prystanków tramwaju wodnego, usług sportu i rekreacji ora usług kultury wra innymi usługami uupełniającymi funkcję podstawową ora terenów ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji; terenów ieleni urądonej, w tym parków edukacyjnych i tematycnych, popre adaptację istniejącej ieleni: adrewień i roślinności naturalnej, ZW 3 lokaliowanie usług sportu i rekreacji, ieleni urądonej, adaptacją adrewień i roślinności naturalnej. ZP1 tereny ieleni urądonej 11 : na których: ustala się : ochronę i utrymanie funkcji, aka mniejsania powierchni terenu, 12 (-) 13 achowanie powierchni biologicnie cynnej (PBC) minimum 90% na terenach objętych prawnymi formami ochrony pryrody ora na terenach położonych w ich otulinach; 14 achowanie powierchni biologicnie cynnej (PBC) minimum 70% na poostałych terenach, wyjątkiem: - terenów Pola Mokotowskiego i Parku Skarysewskiego, dla których określa się minimum 80% PBC, - istniejących urądonych terenów ieleni, na których wskaźnik PBC jest mniejsy niż 70%, gdie dopusca się jego achowanie be możliwości pomniejsania; dla parków abytkowych obowiąek rewaloryacji według wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych. dopusca się: moderniację istniejącej i realiację nowej abudowy wiąanej funkcją terenu o charaktere architektury ogrodowej, prenaconej m.in. na funkcję usługową (np. 15 kawiarnie, cukiernie), gospodarcą (np. 16 oranżerie, cieplarnie), dekoracyjną (np. 17 altany, pergole, groty) ora komunikacyjną (np. 18 schody, ścieżki, mostki), urądenia wodne (np. 19 fontanny, studnie, stawy), urądenia wiąane placami abaw dla dieci, urądenia sportowe i rekreacyjne (np. 20 boiska), a także obiekty pamiątkowe i ogrodenia. prekstałcenie ogrodów diałkowych w tereny ieleni urądonej o charaktere publicnym, ZP2 tereny ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji na których: ustala się: achowanie min. 70% powierchni biologicnie cynnej o charaktere ieleni urądonej, adaptacją wartościowych adrewień i roślinności naturalnej, ochronę walorów pryrodnicych i krajobraowych, dopusca się: realiację infrastruktury rekreacyjno sportowej 11 Wg tabeli nr 22 i 23 w Rodiale XV. 12 punkt treścią skreślony uchwałą Nr../ /2010 Rady m.st.warsawy dnia 2010r. 13 punkt treścią dodany uchwałą jw. 14 jw. 15 np. dodane uchwałą Nr../ /2010 Rady m.st.warsawy dnia 2010r. 16 np. dodane uchwałą jw. 17 jw. 18 jw. 19 jw. 20 jw. realiację abudowy usługowej na potreby obsługi podstawowej funkcji terenu do wysokości 12 m, realiację obiektów kultury, prekstałcanie ogrodów diałkowych ora gruntów użytkowanych rolnico na ieleń urądoną o charaktere publicnym. ZP/ZL tereny parków historycnych na gruntach leśnych 21 na których: asady ochrony i agospodarowania terenu, stosownie do prepisów odrębnych 22, określą organy właściwe ds. ochrony. ZF tereny ieleni urądonej w ramach systemu fortecnego XIX - wiecnej Twierdy Warsawa, na których: ustala się : achowanie min. 90% powierchni biologicnie cynnej, dla espołów budownictwa obronnego obowiąek rewaloryacji według wymogów wynikających ochrony wartości abytkowych i kulturowych. dopusca się lokaliowanie funkcji: usługowych wiąanych podstawową funkcją terenu, sportu i rekreacji uwględnieniem adaptacji istniejących urądeń i budowli obronnych; ZC tereny cmentary na których: achowuje się dotychcasowe prenacenie terenu I tereny obiektów i urądeń infrastruktury inżynieryjnej, w tym akresu: IW biorowego aopatrenia w wodę. IK kanaliacji, IH hydrografii, IE elektroenergetyki, IC energetyki cieplnej, IG gaownictwa, IO składowania i utyliacji odpadów K tereny obiektów i urądeń komunikacji, w tym akresu: KM komunikacji miejskiej, KT transportu samochodowego, KK transportu kolejowego, KC obsługi ruchu towarowego, KL transportu lotnicego, ora KS wydielone obsary parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych w ramach systemu parkingów Parkuj i jedź. 21 Tereny posiadające obecnie abytkowy i pryrodnicy status ochrony (wpis do Rejestru Zabytków ora unanie a reerwat) tj.: park w Morysinie i Natolinie ora dolna cęść parku pry pałacu Rokos (Ursynów) 22 Ustawy: o ochronie abytków i opiece nad abytkami ora o ochronie pryrody 105

13 Tabela Nr 18 Tereny, na których dopusca się funkcję handlową o powierchni spredaży >2000 m 2, nie wskaane na rysunku studium o powierchni diałki poniżej 0,5 ha Lp. Lokaliacja Dielnica Uwagi 1. E.Plater 51 Pawilon Meblowy Emilia 2. Bracka 21 Traffic 3. Złota 44/46 City Center 4. Kruca 50 Smyk 5. Marsałkowska 126/134 DH Seam 6. Żelana 32 (r. Siennej) Wola 7. Młynarska/ Wolska Wola d. PDT Wola B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD OKREŚLANIA W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I PRZEZNACZENIU TERENÓW. Kierunki mian w strukture prestrennej i prenaceniu terenów wymagają w miejscowym planie agospodarowania prestrennego następujących regulacji: w akresie kstałtowania struktury prestrennej i krajobrau miasta, w tym panoramy, w oparciu o wariantowe (ewentualnie konkursowe) programowo-prestrenne koncepcje planu, elementami asad kstałtowania urbanistycno-architektonicnego, w powiąaniu bepośrednim sąsiedtwem obsaru planu lub pośrednim wiąkiem obsarem planu (np. punkty widokowe), ustalenia winny określić: warunki i asady kstałtowania spójnej kompoycji prestrennej, urbanistycno-architektonicnej, w scególności dla miejsc identyfikacji prestrennej, takich jak np.: place, ulice, skryżowania, stanowiące główne prestrenie o charaktere repreentacyjnym, ich powiąania, także centra dielnicowe i lokalne, wielofunkcyjne centra handlowe ora ciągi wielofunkcyjne w ależności od potreb: elementy kompoycji prestrennej: piereje ciągłe, piereje eksponowane, usługi w parterach, dominanty wysokościowe, dominanty prestrenne, osie kompoycyjne, osie widokowe, otwarcia widokowe; linie abudowy: w kategorii: obowiąujące lub nieprekracalne, w podiale na: linie kstałtowania pierei ciągłej, linie dla nadwieseń lub cofnięć kondygnacji - w powiąaniu wysokościami, linie abudowy podiemnej; parametry i wskaźniki kstałtowania abudowy i agospodarowania terenu, min. minimalny % udiał powierchni biologicnie cynnej, minimalną wielkość diałki, w scególności dla terenów abudowy mieskaniowej jednorodinnej na gruntach leśnych; charakterystycne elementy budynków: prejścia i prejady bramowe, kryte pasaże - prekrycia prepuscające światło, podcienie, główne wejścia do budynków, akcenty architektonicne, akcenty plastycne, dostosowanie wysokości fasady nowej abudowy do wysokości istniejącej fasady sąsiada; reklamy i informacje wiualnej na budynkach i budowlach: dostosowaniem do kompoycji architektonicnej elewacji dachu ora proporcji wysokościowych obiekty małej architektury: mury oporowe, ogrodenia trwałe (wybrane), pomniki, reźby, fontanny, itp.; elementy ieleni: tereny ieleni osiedlowej i towarysącej, w tym drewa i spalery drew (istniejące do achowania i projektowane - do nasadeń); elementy kstałtowania terenu: skarpy, nasypy, rowy, cieki wodne, ocka wodne; i in.; rowiąania kolorystyki i materiałowe (postulowane); warunki i asady dopuscalnego agospodarowania głównych prestreni o charaktere repreentacyjnym i ich powiąań, a także terenów prylegających bepośrednio do nich, wbogacających programowo te prestrenie, w tym rowiąań materiałowych dla posadek placów, ciągów piesych, ścieżek rowerowych, miejsc sytuowania seonowej architektury ogrodowej i ieleni, drobnych obiektów handlu i usług (kiosków), eksponowania obiektów iluminacji miejskiej ora prystosowania do potreb osób niepełnosprawnych, a także dopuscalnego sytuowania wolnostojących reklam i informacji wiualnej warunki i asady agospodarowania terenów o różnym prenaceniu, w scególności terenów ieleni urądonej udiałem terenów sportu i rekreacji, w tym np. alei spacerowych i rowerowych, kompoycji podstawowego układu ścieżek, ocek wodnych, kompleksów boisk sportoworekreacyjnych i innych elementów dla rekreacji i wypocynku, w odniesieniu do potreb grup wiekowych, w akresie prenacenia terenu ustalenia winny określić: asięgi terenów abudowy śródmiejskiej - w strefie śródmieścia funkcjonalnego ora w centrach dielnicowych i lokalnych, linie rogranicające terenów o różnym prenaceniu, prenacenie terenu precyyjnym określeniem funkcji, w tym: funkcji podstawowej lub dopusconych funkcji uupełniających, uwględnieniem akaów i ograniceń w agospodarowaniu, wynikających rodaju funkcji i warunków achowania lub prekstałceń istniejącej abudowy. 106

14 STRUKTURA FUNKCJONALNA Schemat Nr 65 LEGENDA 107

15 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PLANOWANEGO ROZWOJU (Schemat Nr 66) Jako obsary rowojowe w strefie śródmiejskiej i miejskiej wskaano te rejony gdie wdrożenie wielokierunkowych diałań powoli na uyskanie wymiernych efektów poprawy standardu agospodarowania prestreni publicnych miasta. Intensyfikacja diałań będie obejmowała prede wsystkim centrum miasta ora centra dielnicowe i lokalne. Poważnym problemem w strukture prestrennej Warsawy jest brak równowagi w agospodarowaniu prestrennym pomiędy jej lewobreżną i prawobreżną cęścią. Znacenie priorytetowe ma tu ukierunkowanie diałań na uupełnienie i moderniację abudowy po stronie praskiej ora stworenie sytemu sprawnych powiąań komunikacyjnych cęścią lewobreżną. Najwiękse obsary pod nową abudowę usytuowane są na obreżach miasta, w strefie predmieść. Są to tereny rolne, najcęściej już nie uprawiane, sąsiadujące terenami ainwestowanymi, głównie w Białołęce, Wawre, Wilanowie, Ursynowie i na Bemowie. Dla cęści nich uchwalono lub opracowano plany miejscowe ora uyskano gody na mianę prenacenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne. Tereny te są jednak gorej dostępne inwestycyjnie od terenów położonych w strefie śródmiejskiej i miejskiej e wględu na swe peryferyjne położenie ora niedostatecną obsługę komunikacyjną i inżynieryjną. Duża cęść obsarów wskaanych do prekstałceń obejmuje tw. miejskie nieużytki abudową o charaktere tymcasowym i substandardowym, degradowane tereny położone w obsarach premysłowych, które nie pełnią swej pierwotnej funkcji, a istniejące tam obiekty budowlane uległy nacnej dekapitaliacji ora tereny kolejowe niepotrebne kolei na cele statutowe. W Warsawie będącej centralnym ośrodkiem metropolitalnym kraju istnieje potreba wmacniania i rowijania funkcji usługowych służących współpracy gospodarcej, naukowej i kulturalnej w ramach sieci metropolii krajowych i europejskich. Funkcje metropolii tworą: instytucje naukowe, predstawicielstwa firm i organiacji międynarodowych, banki i organiacje finansowe, obiekty wystawiennico targowe, centra kongresowe, parki technologicne, hotele i biura podróży, obiekty kultury ora duże obiekty sportowe, powalające na organiację impre masowych. Od wielu lat istnieje duże ainteresowanie Warsawą jako miejscem organiowania kongresów, targów i wystaw. Corocnie organiuje się tu kilkadiesiąt impre kongresowych i targowych, wykorystując nie awse prystosowane do tego celu obiekty, których standard i powierchnia nie odpowiadają międynarodowym kryteriom. Warsawa nie posiada urądonych specjalistycnych terenów, powalających na organiację dużych impre kongresowych i wystawiennico targowych ora obiektów służących organiacji międynarodowych impre sportowych. Miasto posiada jednak duży potencjał terenów, które mogą być prenacone na wmocnienie jej roli jako metropolii krajowej i europejskiej, i których agospodarowanie powoli osiągnąć różnicowanie potencjału gospodarcego, różnicowanie funkcjonalne ora poprawić wartość struktury prestrennej miasta. Potencjalne obsary wskaane dla sytuowania parków technologicnych, centrów kongresowych i wystawiennico targowych, obiektów sportowych i kultury to: rejon Stadionu X-Lecia, rejon ul.kaspraka Wolskiej, rejon Łuku Siekierkowskiego, otocenie Lotniska Okęcie, Targówek Premysłowy i Kawęcyn, teren Zakladów Mechanicnych Ursus, rejon Huty Lucchini, rejon Żerania, Port Żerański, rejon Wycółek w Paśmie Pyrskim ora rejon Odolan. Zagospodarowanie planowanych obsarów inwestycyjnych powinno odbywać się w sposób apewniający kompleksowość i koordynację diałań w akresie apewnienia obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Warunek ten odnosi się w scególności do dużych obsarów inwestycyjnych położonych na obreżach miasta. Spośród wskaanych obsarów planowanego rowoju a strategicne i priorytetowe unane ostały te, których agospodarowanie będie miało najwięksy wpływ na poprawę wierunku i aktywiacje centrum miasta, poprawę struktury obsaru metropolitalnego ora obsary położone w asięgu obsługi infrastrukturalnej (kolektory kanaliacyjne wiąane uruchomieniem Ocyscalni Południe). Obsarami priorytetowymi uwagi na kryterium: poprawy wierunku i aktywiację centrum miasta są obsary planowanego rowoju w strefie śródmiejskiej (po. 1-12), poprawy struktury obsaru metropolitalnego są: Łuk Siekierkowski, Służewiec Premysłowy i Wycółki, rejon Huty Lucchini, rejon Portu Żerańskiego wra kanałem Żerańskim, otocenie lotniska Okęcie. Obsarami, których agospodarowanie umożliwia realiacja systemu kanaliacji wiąanej uruchomieniem Ocyscalni Południe jest Łuk Siekierkowski wra rejonem Jeiorka Cerniakowskiego, Zawady wra Kępą Zawadowską i Wilanów Zachodni. Obsary planowanego rowoju w strefie śródmiejskiej 1. Plac Defilad teren położony w ścisłym centrum miasta, w granicach ulic: Marsałkowskiej, Świętokryskiej, Emilii Plater i Alej Jeroolimskich. Obecnie wokół PKiN funkcjonuje abudowa tymcasowa (hala kupiecka i hala Marcpolu) ora ieleń parkowa od strony ul. Świętokryskiej. Będie to rejon koncentracji funkcji usługowych akresu: handlu detalicnego, biur, administracji, gastronomii, obsługi finansowej, kultury, wystawiennictwa, obsługi turystycnej, hotelarstwa ora usług podstawowych dla ludności. Funkcją uupełniającą będie wielorodinna abudowa mieskaniowa. Na osi głównego wejścia do PKiN, od strony ul. Marsałkowskiej, prewiduje się wykstałcenie placu miejskiego. Wokół PKiN planowana jest abudowa o charaktere śródmiejskim. Wselkie diałania na tym terenie wymagają skoordynowania projektowego i inwestycyjnego. Planowane agospodarowanie obsaru jest uwarunkowane moderniacją i prebudową infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej, która ostanie preprowadona na asadach i warunkach określonych w miejscowym planie agospodarowania prestrennego. 2. Plac Piłsudskiego terenem planowanych diałań będie achodnia piereja placu, gdie prewiduje się odbudowę pałacu Saskiego i pałacu Brüchla ora abudowę narożnika pry ul.królewskiej. Ze wględu na kulturowo-historycne, symbolicne i repreentacyjne nacenie placu Piłsudskiego w odbudowanych obiektach prewidiano lokaliację funkcji użytecności publicnej akresu kultury i administracji. Dopusca się możliwość włącenia innych funkcji (hotel, usługi turystyki), pry cym realiacja usług komercyjnych jest wyklucona w rejonie Grobu Nienanego Żołniera. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 3. Powiśle Centrum Nauki Kopernik obejmuje pas terenu położony nad tunelem Wisłostrady, pomiędy Biblioteką Uniwersytecką a Wisłą. Zagospodarowanie tego obsaru musi być podporądkowane asadom ochrony panoramy miasta i uwarunkowaniom wiąanym agospodarowaniem doliny Wisły. Priorytet uyskały inwestycje wiąane nauką i kulturą. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 4. Rejon Dworca Gdańskiego obsar położony na pogranicu dwóch dielnic Śródmieścia i Żolibora. Obejmuje tereny ogranicone ulicami: Stawki, Z. Słomińskiego, W. Andersa, Mickiewica i Popiełuski. Pre środek obsaru prebiega linia kolejowa. Po stronie śródmiejskiej funkcjonuje dworec kolejowy Warsawa Gdańska. Po stronie żoliborskiej obsar sąsiaduje abudową mieskaniową. Od strony achodniej teren granicy centrum handlowo-usługowym Arkadia. Z uwagi na fakt, że obsar ten stanowi ważny węeł transportowy (kolej, metro, tramwaj i autobusy) jest wskaany dla funkcji centrotwórcych bogatym programem usługowym (hotele, handel, administracja, finanse, kultura, turystyka) ora dla abudowy mieskaniowej. Ze wględu na wprowadenie bogatego programu usługowego niebędne jest prekstałcenie istniejącego układu drogowego ora wykstałcenie węła presiadkowego, w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej. 5. Stadion Legii i Cypel Cerniakowski obejmuje teren klubu sportowego CWKS Legia i Cypel Cerniakowski. Położony jest w sąsiedtwie istniejących terenów ieleni: Parku Łaienkowskiego, Ogrodu Botanicnego i Parku Ujadowskiego ora kompleksu sportowego Torwar. Istniejące agospodarowanie, sąsiedtwo ora dogodne powiąania komunikacyjne predestynują obsar dla rowoju usług sportowo-rekreacyjnych. Planowana jest robudowa i moderniacja kompleksu sportowego Legii. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. Zwięksone apotrebowanie na moc będie wymagało uruchomienia stacji elektroenegetycnej RPZ Łaienki. Niebędne jest wykonanie studiów i anali możliwości apewnienia obsługi obsaru komunikacją biorową. 6. Port Praski obsar położony po stronie praskiej, pomiędy Wybreżem Scecińskim, ul. Sokolą ora ul. Kłopotowskiego. Obejmuje tereny lokaliowane wokół basenów portowych. W więksości jest to teren nieuporądkowany ielenią nieurądoną i tymcasową abudową o charaktere magaynowo 108

16 składowym. Cęść północno wschodnią ajmuje abudowa mieskaniowa usługami. Wokół basenów portowych planowana jest nowa abudowa usługowo-mieskaniowa uwględniająca jednoceśnie walory krajobraowe i pryrodnice tego terenu. Na poostałym obsare planuje się tereny ieleni rekreacyjno wypocynkowej możliwością realiacji urądeń dla uprawiania sportu. Obsługa nowych terenów inwestycyjnych będie polegała na budowie drugorędnych sieci infrastruktury technicnej. Wrost apotrebowania na energię elektrycną na terenie Portu Praskiego i Stadionu X-Lecia będie wymagał budowy stacji elektroenergetycnej RPZ Port wra linią kablową 110kV RPZ Powiśle RPZ Port RPZ Kamionek RPZ Wschodnia. Prawidłową obsługę transportem publicnym apewni w prysłości planowany wariant południowy II linii metra węłem presiadkowym w rejonie prystanku kolejowego Warsawa - stadion. Wymagana koordynacja diałań planistycnych terenami Stadionu X-Lecia ora otoceniem Dworca Wschodniego. 7. Stadion X - Lecia obsar ogranicony: al. Ks. Poniatowskiego, al.zieleniecką ora torami kolejowymi i Wałem Miedesyńskim. Granicy obsarem rowojowym rejonu Portu Praskiego. Istniejący tu Stadion X-Lecia urądeniami towarysącymi i terenami ieleni od kilkunastu lat użytkowany jest jako targowisko - Jarmark Europa. Teren stadionu prewidiany jest pod funkcje sportowe i usługowe ora ieleń parkową i rekreacyjną. W sąsiedtwie prystanku linii kolei średnicowej Warsawa-Stadion planuje się wykstałcenie funkcji centralnych, jako kontynuacji agospodarowania otocenia Dworca Wschodniego i Portu Praskiego. Obsar najduje się asięgu infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. Standard obsługi transportem publicnym apewni planowana realiacja południowego wariantu II linii metra ora III linia metra. Wymagana koordynacja diałań planistycnych terenami Dworca Wschodniego ora Portu Praskiego. 8. Centrum Bielan (rejon Dworca Marymont) obsar położony wokół węła trasy Armii Krajowej ul. Słowackiego. Usytuowanie terenu ora możliwości apewnienia dogodnych powiąań transportowych (metro, tramwaj, autobus) stanowią wskaanie dla usytuowania tu ośrodka usługowego, obsługującego obsar dielnicy i wspomagającego strefę śródmiejską. W programie centrum prewiduje się usługi publicne akresu: handlu, kultury, gastronomii, administracji ora oświaty i drowia. W agospodarowaniu obsaru należy wykorystać istniejące espoły ieleni. Prewiduje się utrymanie funkcji dworca komunikacji podmiejskiej ora realiacja parkingu Parkuj i jedź. Uupełnieniem tych funkcji powinna być abudowa mieskaniowa. Prewiduje się kontynuację budowy I linii metra e stacją Marymont ora realiację parkingu strategicnego w systemie Parkuj i jedź. Obsar jest wyposażony w podstawowe sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej, docelowo planowana jest budowa stacji elektroenergetycnej RPZ Marymont. 9. Centrum Mokotowa obejmuje rejon stacji metra Wilanowska ora węła komunikacyjnego ul. Puławskiej, Al. Niepodległości i Al. Wilanowskiej. Usytuowanie terenu ora możliwości apewnienia dogodnych rowiąań transportowych (metro, tramwaj, autobus) presądiły o wskaaniu tego rejonu pod prysłe centrum dielnicy. W programie centrum będą preważały funkcje usługowe akresu: handlu, dyspoycji gospodarcej, finansów, administracji, kultury, turystyki, itp. Uupełnieniem tych funkcji powinna być abudowa mieskaniowa. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej, uruchomienie nowych inwestycji w Centrum Mokotowa i Pod Skocnią wymaga budowy nowej stacji elektroenergetycnej RPZ Wierbno ora kanału ściekowego w Al. Wilanowskiej. Usprawnienie ruchu w tym rejonie nastąpi po realiacji bekoliyjnego skryżowania ulic: Puławskiej, Al. Niepodległości i Al.W ilanowskiej. 10. Dworec Wschodni wra otoceniem obejmuje tereny leżące wdłuż ul. Targowej ora w otoceniu dworca Wschodniego, sąsiadujące Portem Praskim i stadionem X-Lecia. Obsar wymaga intensyfikacji agospodarowania, porądkowania i prebudowy. Wskaane jest utrymanie wielofunkcyjnego charakteru agospodarowania, udiałem funkcji mieskaniowych i usługowych, wprowadeniem powierchni handlowych i biurowych. Porądkowanie agospodarowania wymaga likwidacji oficyn i wytworenia otwartych pasaży handlowych. Zabudowa powinna być kstałtowana w formie pierei ulicnych achowaniem dotychcasowej wysokości abudowy. Obsar najduje się w asięgu istniejących sieci infrastruktury technicnej i komunikacyjnej. Niebędne jest prekstałcenie istniejącego układu drogowego i wykstałcenie węła presiadkowego obsługującego podróże o asięgu międynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wymagana koordynacja diałań planistycnych terenami Stadionu X lecia ora Portu Praskiego. 11. Rejon ulic Kaspraka Wolska, Cyste-Odolany obejmuje obsar położony na południe od ciągu ulic Kaspraka i Wolskiej sięgający do terenów kolejowych PKP ora od ul. Towarowej do granicy dielnicy Wola. Obecnie najdują się tu obiekty produkcyjne, bay, magayny i składy. Wdłuż ul. Kaspraka lokaliowane są obiekty biurowe. W obsare tym występuje również abudowa mieskaniowa. ora usługi publicne (Spital Wolski, Instytut Matki i Diecka). Obsar wymaga intensyfikacji agospodarowania i prekstałceń utrymaniem wielofunkcyjnego charakteru abudowy i wiodących funkcji: mieskaniowej i usługowej. Cęści wschodnia obsaru (od ul. Towarowej do ul. Brylowskiej) może być ropatrywana jako potencjalny obsar lokaliacji Centrum Kongresowo Widowiskowego aplecem biurowym, hotelowym, handlowym i gastronomicnym. Uupełnieniem wiodących funkcji usługowych obsaru powinna być abudowa mieskaniowa. Obsar jest wyposażony w podstawowe sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 12. Żolibor Premysłowy obejmuje tereny położone w dielnicy Wola i Żolibor; po obu stronach ulicy Powąkowskiej od ronda Radosława (d. Babka) do ul. Krasińskiego. W cęści południowo achodniej granicy on cmentarami Powąkowskim i Wojskowym. W sąsiedtwie cmentary miescą są obiekty produkcyjne, bay transportowe, magayny i składy. Dużą cęść terenu stanowią nieużytki miejskie ora degradowane tereny popremysłowe. Cały obsar wymaga prebudowy i prekstałceń. Planowany jest tu rowój funkcji usługowych i mieskaniowych. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Obsary planowanego rowoju w strefie miejskiej 13. Łuk Siekierkowski wra rejonem Jeiorka Cerniakowskiego - obejmuje tereny po obu stronach Trasy Siekierkowskiej, od bregów Wisły do ul. Cerniakowskiej - bis. W cęści północnej obsaru obok ogrodów diałkowych i Centrum Wystawiennico-Handlowego Budownictwa najduje się abudowa mieskaniowa, warstaty i magayny. W cęści południowej preważają grunty rolne i nieużytki. Obsar nie ma ukstałtowanej sieci drogowej i jest w więksości pobawiony sieci wodociągowej, kanaliacyjnej, ciepłownicej i energetycnej. Jest to jeden nielicnych dużych obsarów wolnych od abudowy, położony w strefie miejskiej. Struktura prestrenna, lokaliacja obsaru ora jego dobre położenie komunikacyjne (ul. Cerniakowska, Al. Sikorskiego, Trasa Siekierkowska) stanowią niekwestionowane walory powalające na stworenie dużego współcesnego ałożenia urbanistycnego. Również możliwości ubrojenia wynikające bliskiego położenia urądeń źródłowych i magistralnych cynią ten teren atrakcyjnym inwestycyjnie. Zagospodarowanie powinno być prowadone w formie organiowanej diałalności inwestycyjnej. Planuje się tu funkcje usługowe i mieskaniowe, e nacnym udiałem terenów ieleni. Jedną możliwości byłoby stworenie w tym rejonie parku technologicnego grupującego instytucje o profilu naukowym np. instytuty badawce, laboratoria, wiąane programem wdrażania nowych technologii). Inną możliwą opcją byłoby stworenie tam Centrum Olimpijskiego. Dla obsługi obsarów rowojowych Łuku Siekierkowskiego prewiduje się realiację ul. Cerniakowskiej - bis ora predłużenie ul. Bartyckiej w kierunku południowym. Dla wmocnienia relacji praska cęścią miasta prewiduje się realiację Trasy na Zapore, stanowiącej połącenie ul. Cerniakowskiej ul. Patriotów w Wawre. Niebędne jest wykonanie studiów i anali możliwości apewnienia obsługi obsaru komunikacją synową. Obsar wymaga seregu inwestycji infrastrukturalnych. Prewiduje się budowę magistrali wodociągowej w ul. Nehru, grawitacyjno pompowego systemu kanaliacji rodielcej odprowadeniem ścieków do prewodu transportującego ścieki surowe do ocyscalni Południe, sieci cieplnej, gaociągu wysokiego ciśnienia e stacją redukcyjno pomiarową I go stopnia ora docelowo stacji elektroenergetycnej RPZ Wolica. 109

17 14. Służewiec Premysłowy i Wycółki obsar obejmuje tereny premysłowe położone na południe od ul. Woronica i na wschód od linii kolei radomskiej. Cęść dawnej abudowy premysłowej ostała już prekstałcona na obiekty biurowe, tworąc obsar koncentracji miejsc pracy o charaktere parku binesu. Prewiduje się kontynuowanie kierunku dotychcasowych prekstałceń tego obsaru. Na wydielonych obsarach usługowych możliwe jest uupełnianie tych funkcji o obiekty akresu mieskalnictwa handlu, gastronomii, oświaty i nauki. Obsar położony w asięgu sieci i urądeń infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 15. Otocenie lotniska Okęcie są to dwa obsary sąsiadujące lotniskiem. Pierwsy obejmuje tereny, położone na południe od lotniska Okęcie, drugi obsar to rejon pomiędy linią kolei radomskiej, a ul. Żwirki i Wigury. Dużą cęść obsaru ajmują ogródki diałkowe, na poostałym terenie najdują się tymcasowe obiekty magaynowe ora miejskie nieużytki. W prysłości obsar będie bardo dobre powiąany komunikacyjnie centrum miasta i terenami ewnętrnymi. Planowane jest realiacja włącenia dworca lotnicego w system Sybkiej Kolei Miejskiej - popre linię kolei radomskiej. Powiąania drogowe apewni tym terenom węeł Południowej Obwodnicy Warsawy Trasą NS i Trasą Salomea Wolica. Warunki komunikacyjne i sąsiedtwo lotniska stwarają potencjalne możliwości lokaliowania funkcji wystawiennicych, parków technologicnych lub centrów logistycnych. 16. Rejon Alei Wilanowskiej i ul. Sikorskiego obsar położony pomiędy ul. Sikorskiego, Al. Wilanowską, ul. Beethovena i Skarpą Warsawską. Obecnie są tu nieużytki, tymcasowe warstaty i komisy spredaży używanych samochodów. Ważnym elementem stanu istniejącego jest fort Piłsudskiego espołem ogródków diałkowych, espół sportowy Stegny ora siediba STOEN rodielną energetycną. Od achodu obsar sąsiaduje espołem abudowy jednorodinnej, parkami Arkadia i Królikarnia ora obiektami sportowymi Warsawianki. Jest to jeden więksych nieagospodarowanych terenów leżących w asięgu pełnego ubrojenia i doskonale skomunikowany centrum miasta ora cęścią prawobreżną (Wisłostrada, Trasa Siekierkowska). Ze wględu na dobre połącenia komunikacyjne i położenie wskaane jest lokaliowanie tu funkcji mieskaniowych i usługowych o charaktere publicnym, w tym usług sportu. W agospodarowaniu obsaru należy uwględnić wymagania ogranicenia wysokości wiąane sąsiedtwem Skarpy Warsawskiej ora nacny udiał ieleni parkowej, scególnie w rejonie podskarpia. Obsługa nowych terenów inwestycyjnych będie polegała na budowie drugorędnych sieci infrastruktury technicnej ora docelowo stacji elektroenergetycnej RPZ Wierbno. Standard obsługi transportem publicnym apewnia istniejąca linia metra (e stacją Wilanowska), tramwaj w ul. Puławskiej ora planowana budowa linii tramwajowej w ul. Sobieskiego. Wymagana koordynacja diałań planistycnych Centrum Mokotowa. 17. Centrum Grochowska - obejmuje tereny położone wokół węła komunikacyjnego - ronda Wiatracna. Planowane jest wmocnienie istniejącego ośrodka usługowego popre uupełnienie programu usługowego i mieskaniowego. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej, docelowo prewidywana jest budowa stacji elektroenergetycnej RPZ Kamionek. Prewidywana budowa II linii metra e stacją w rejonie ronda. 18. Targówek Premysłowy i Kawęcyn obsar położony pomiędy linią kolejową do Wołomina i Tłusca, a linią biegnącą w kierunku Sulejówka. Obecnie miescą się tam obiekty produkcyjne, ośrodki badawco rowojowe, warstaty, bay, magayny, składy ora enklawy abudowy mieskaniowej i ogródki diałkowe. Cęść terenu stanowią nieużytki miejskie ora degradowane tereny popremysłowe. Na pogranicu obsaru, pry ul. Gwarków funkcjonuje Zakład Unieskodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Cały obsar wymaga porądkowania i prebudowy ora intensyfikacji agospodarowania utrymaniem funkcji produkcyjnych i usługowych. W ramach prekstałceń terenów degradowanych prewidywana jest lokaliacja multimodalnego centrum obsługi ruchu towarowego. Należy preanaliować możliwość lokaliowania na tym obsare centrum wystawiennico targowego lub parku technologicnego. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej, w scególności sieci kanaliacji sanitarnej i descowej. Pokrycie docelowych potreb w akresie energii elektrycnej nastąpi projektowanej stacji elektroenergetycnej RPZ Zacise. Dla poprawy obsługi komunikacyjnej obsaru niebędna jest prebudowa istniejącej sieci drogowej ora budowa nowych ulic: Zabranieckiej, Nowo Recnej i Nowo Ziemowita. 19. Ursus - Skorose, Cechowice obsar obejmuje tereny rolne położone po achodniej stronie Alej Jeroolimskich. Na terenach leżących wdłuż trasy planowane są funkcje usługowe, w dalsej cęści kontynuowana będie abudowa mieskaniowa usługami. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 20. Ursus - Zakłady Mechanicne północno achodnia cęść terenów ajmowanych pre dawne Zakłady Mechanicne Ursus ainwestowana jest w sposób prowiorycny; cęść terenu ajmują nieukońcone konstrukcje halowe, na cęści miescą się tymcasowe obiekty magaynowe. Cały obsar wymaga prekstałceń, porądkowania i prebudowy ora intensyfikacji agospodarowania. Prewiduje się funkcje usługowe i mieskaniowe, w cęści poostają funkcje produkcyjno-usługowe. Możliwość optymalnego wykorystania i aktywiacji obsaru stwara lokaliowanie tam centrum wystawiennicego lub parku technologicnego. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Prewidywana jest budowa drugorędnej sieci wodociągowej w oparciu o magistralę wodociągową DN 400 m w ul. Warsawskiej i rodielcego układu sieci kanaliacyjnej odprowadeniem ścieków sanitarnych do kolektora C, a wód descowych do kanału Konotopa. Intensyfikacja ainwestowania terenów ZM Ursus wymaga realiacji niebędnych inwestycji drogowych: ul. Nowo- Laurowej i Orłów Piastowskich-bis. 21. Rejon Huty Lucchini obejmuje tereny położone na achód od ul. Pułkowej, pomiędy ulicami Nocnickiego i Wójcickiego. Jest bardo dogodnie położony pod wględem obsługi transportowej - pry wężle Wisłostrady i projektowanej Trasy Mostu Północnego ora pry końcowej stacji I linii metra. Cęść terenu dawnej huty Warsawa wykorystywana jest pre hutę Luchcini. W rejonie ul. Pułkowej, występuje abudowa mieskaniowa, poostała cęść to miejskie nieużytki, bay i składy. Cały obsar wymaga prebudowy i prekstałceń. Planowany jest tu rowój funkcji usługowych o charaktere centrotwórcym i dużej intensywności ainwestowania. W ramach prekstałceń terenów popremysłowych należy preanaliować możliwość lokaliowania tam centrum wystawiennico targowego lub parku technologicnego aplecem biurowym, hotelowym, handlowym i gastronomicnym. Istniejąca abudowa mieskaniowa pry ul. Pułkowej prewidiana jest do adaptacji i uupełnienia. W rejonie usytuowania końcowego prystanku I linii metra, w węźle presiadkowym, należy wykreować centrum usługowe. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 22. Rejon Żerania - obsar położony na północ od trasy Stefana Staryńskiego i na achód od linii kolejowej do Legionowa, po obu stronach ul. Jagiellońskiej. Obecnie miescą się tu obiekty badawce, produkcyjne i magaynowe Fabryki Samochodów Osobowych. Cały obsar wymaga porądkowania i prebudowy ora intensyfikacji agospodarowania. Prewiduje się utrymanie funkcji produkcyjnych uupełnieniem o funkcje biurowe i inne funkcje usługowe. Obsar jest wyposażony w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 23. Port Żerański obejmuje tereny położone wokół basenów Portu Żerańskiego, na północ od Trasy Armii Krajowej, pomiędy linią kolejową w kierunku Legionowa, a ul. Modlińską. Teren w więksości nieuporądkowany, ielenią nieurądoną i roprosoną abudową w więksości w łym stanie technicnym. Obsar jest predestynowany dla lokaliacji usług akresu sportu i rekreacji ora obiektów wystawiennicych i kongresowych, uupełnionych o aplece hotelarskie i gastronomicne. W agospodarowaniu obsaru należy wykorystać walory Kanału Żerańskiego stanowiącego powiąanie wodne Zalewem Zegryńskim. 110

18 Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej, w scególności sieci kanaliacyjnej (wymagana budowa rodielcej sieci miejskiej odprowadeniem ścieków sanitarnych do istniejących kolektorów w ul. Jagiellońskiej, a wód descowych do Kanału Żerańskiego). 24. Centrum Białołęki (Nowy Tarchomin) obsar położony na północ od Trasy Mostu Północnego i na achód od ul Modlińskiej, ogranicony ulicami: Obrakową, Światowida i Myśliborską. Na cęści terenu lokaliowany jest ratus dielnicy, cęść ajmuje abudowa mieskaniowa, poostały teren nie jest ainwestowany. Położenie obsaru, możliwość apewnienia w prysłości dogodnych powiąań transportowych (Trasa Mostu Północnego, Trakt Nadwiślański) ora dostępność do infrastruktury technicnej, stanowią predyspoycje dla usytuowania tu dielnicowego centrum usługowego programem usług publicnych, akresu handlu, kultury, oświaty, gastronomii. W opracowaniu koncepcji agospodarowania obsaru należy wrócić uwagę na wykstałcenie układu lokalnych prestreni publicnych. Uupełnieniem tych funkcji powinna być abudowa mieskaniowa. 25. Nowodwory obsar obejmuje osiedla Nowodwory i Winnica, położone na wschód od ul. Modlińskiej i na północ od planowanej Trasy Mostu Północnego. Występują tu espoły abudowy mieskaniowej o charaktere jednorodinnym i wielorodinnym. Prewiduje się kontynuowanie abudowy mieskaniowej ora uupełnienie osiedli o usługi akresu użytecności publicnej i ieleni. - Obsar najduje się w asięgu infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej, dalsy wrost apotrebowania na energię elektrycną będie wymagał budowy nowej stacji elektroenergetycnej RPZ Nowodwory. Intensyfikacja abudowy w tym rejonie wymaga opróc realiacji inwestycji drogowych takich jak Trasa Mostu Północnego cy Trakt Nadwiślański apewnienia obsługi komunikacją synową. Planowana jest budowa linii tramwajowej łącącej węeł Młociny osiedlami Tarchomin i Nowodwory. 26. Annopol obejmuje tereny położone po północnej stronie Trasy Armii Krajowej. Usytuowanie obsaru ora możliwość apewnienia dogodnych powiąań transportowych stwarają warunki dla lokaliowania funkcji usługowych. Obiekty o funkcjach usługowych powolą na stworenie bariery chroniącej tereny abudowy mieskaniowej od uciążliwości trasy. Obsar jest wyposażony w podstawowe sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 27. Fort Bema obsar położony pomiędy: ul. Księcia Bolesława, trasą Armii Krajowej, ul. Obrońców Tobruku i ul. Powąkowską. Na terenach okalających fort realiowane są osiedla mieskaniowe, a na terenie fortu i na jego predpolu planowane są funkcje sportu i rekreacji ora kultury, wystawiennictwa i gastronomii. 28. Salomea - obejmuje osiedla Opac i Salomea, położone na południe od ul. Łopusańskiej, pomiędy Alejami Jeroolimskimi i Aleją Krakowską. Istotnym problemem całego obsaru jest uciążliwość hałasowa Lotniska Okęcie. Obecnie występują tu roprosone espoły abudowy mieskaniowej jednorodinnej ora bay transportowe i obiekty magaynowo-składowe. Po realiacji Trasy Mostu Południowego teren uyska dobre powiąania komunikacyjne terenami poa miejskimi. Powiąania komunikacyjne obsaru i sąsiedtwo lotniska stwarają potencjalne możliwości lokaliowania funkcji usługowych, w tym: parków technologicnych i centrów logistycnych. Wdłuż linii WKD, w rejonie ulic: Jutrenki, Diałkowej, Modularnej, Serwituty prewiduje się utrymanie i uupełnienie abudowy mieskaniowej. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 29. Wiktoryn - obejmuje tereny położone po obu stronach Alej Jeroolimskich, pomiędy ul. Włodarewską i Klescową. W rejonie ul. Popularnej najdują się wielkopowierchniowe obiekty handlowe. W rejonie ul. Klescowej realiowane jest osiedle wielorodinne Floryda. Cały teren wymaga uporądkowania i uupełnienia abudowy o funkcje usługowe. Obsar jest wyposażony w podstawowe sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej. 30. Tarchomin Fabrycny obejmuje tereny położone: na południe od Trasy Mostu Północnego i na północ od Trasy AK, pomiędy ulicą Marywilską i ulicą Białołęcką. W cęści północnej najdują się tam abudowania byłej fabryki Faelbet, w cęści południowej są roprosone obiekty premysłowo magaynowe. Cały obsar wymaga porądkowania i prebudowy ora intensyfikacji agospodarowania. Prewiduje się utrymanie funkcji produkcyjno magaynowych uupełnieniem o funkcje biurowe, i inne funkcje usługowe. Możliwość optymalnego wykorystania i aktywiacji obsaru stwara lokaliowanie tam parku technologicnego. 31. Teren Fabryki Domów pry ul. Świderskiej 37 to degradowany obsar popremysłowy, który powinien ostać prekstałcony na funkcje usługowe preferencją dla lokaliowania tam centrum wystawiennico - targowego. Obsary planowanego rowoju w strefie predmieść 32. Białołęka Wschodnia wra centrum lokalnym obejmuje kompleks terenów położonych na wschód od ul. Białołęckiej. Są to głównie tereny rolne roprosoną abudową mieskaniową w osiedlach: Samocin, Tomasew, Mańki, Wojdy, Kobiałka, Ruskowy Bród, Augustówek, Olesin, Lewandów, Grodisk, Augustów, Białołęka Wieś, Breiny. Obsar prewidiany dla rowoju funkcji mieskaniowych i usługowych o niskiej intensywności. Połowa obsaru objęta jest ustaleniami obowiąujących planów miejscowych. W rejonie ulicy Ostródkiej, na południe od Trasy Mostu Północnego prewiduje się lokaliowanie lokalnego ośrodka usługowego, stanowiące wmocnienie centrum dielnicowego, usytuowanego w achodniej cęści Białołęki (Nowy Tarchomin). Obecnie tylko tereny leżące w sąsiedtwie trasy Armii Krajowej są wyposażone w podstawowe media inżynieryjne i układ drogowy, poostały teren nie posiada pełnego wyposażenia w tym akresie. Warunkiem prawidłowego prowadenia procesów inwestycyjnych jest ubrojenie terenu w sieci infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Niebędna jest budowa rodielcego systemu kanaliacji miejskiej, robudowa sieci wodociągowej i gaowej, do południowych rejonów istnieje możliwość doprowadenia ciepła sieci miejskiej. Niebędne jest wykonanie studium obsługi komunikacyjnej obsaru. 33. Dąbrówka Grybowska i Białołęka Dworska obejmuje tereny położone na północ od projektowanej Trasy Mostu Północnego i na wschód od linii kolei legionowskiej. Występują tu roprosone espoły abudowy mieskaniowej jednorodinnej ora tereny leśne predwojenną parcelacją budowlaną. Prewiduje się uupełnienie abudowy mieskaniowej i uporądkowanie istniejącej struktury prestrennej osiedli. Od strony projektowanej Trasy Mostu Północnego planowane są funkcje produkcyjno usługowe. Ubrojenie terenu wymaga budowy rodielcego systemu kanaliacyjnego, robudowy sieci wodociągowej i gaowej. Nie prewiduje się asilania tego rejonu miasta miejskiej sieci cieplnej. 34. Wawer, pasmo terenów nadwiślańskich obejmuje kompleks terenów położonych w achodniej cęści dielnicy. Obecnie występuje tu osiedla roprosoną abudową jednorodinną: Las, Kuligów, Zastów, Zbytki, Zereń, Zagóźdź, Julianów, Skrypki. Obsar jest prewidiany dla rowoju funkcji mieskaniowych i usługowych, preferencja dla lokaliowania usług wdłuż tras drogowych (Wał Miedesyński, planowana Trasy Olsynki Grochowskiej i planowana Trasa Mostu Południowego). Lokalne centra usługowe - stanowiące wmocnienie centrum dielnicy - powinny być usytuowane w rejonie skryżowania predłużenia ul. Bora Komorowskiego Trasą Mostu Na Zapore (ul. Zwoleńska) ora w rejonie skryżowania Traktu Lubelskiego Wałem Miedesyńskim. 111

19 Warunkiem prawidłowego prowadenia procesów inwestycyjnych jest uupełnienie infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Koniecna jest robudowa magistralnej i robiorcej sieci wodociągowej, budowa sieci kanaliacyjnej wra kolektorem W, transportującym ścieki od węła w ul.patriotów do istniejącego kolektora w ul. Bora Komorowskiego, robudowa sieci gaowej, budowa nowych stacji elektroenergetycnych: RPZ Miedesyn, RPZ Falenica. rolne roprosoną abudową, leżące na północ od ul. Połcyńskiej stanowią potencjał rowojowy dielnicy Bemowo. Planowane są tu funkcje mieskaniowe i usługowe o niskiej intensywności. Standard obsługi transportem biorowym apewni planowana realiacja II linii metra. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 35. Zbójna Góra, Wiśniowa Góra, Aleksandrów są to try obsary położone w paśmie lasów wawerskich. Na diałkach objętych predwojenną parcelacją budowlaną Zbójnej i Wiśniowej Góry ora Aleksandrowa alesionych po 1950 roku istnieją enklawy abudowy mieskaniowej jednorodinnej. Prewiduje się uupełnienie abudowy mieskaniowej i uporądkowanie istniejącej struktury prestrennej osiedli. Ze wględu na leśny charakter obsaru prewiduje się więksenie normatywu diałek planowanych do abudowy ora niską intensywność abudowy. 40. Radiowo - obejmuje tereny ogranicone: od achodu granicą miasta, od północy predłużeniem ul. Wójcickiego, od wschodu projektowaną trasą NS, od południa ul. Arkusową. Obsar wymaga prebudowy i prekstałceń. Planowany jest tu rowój funkcji usługowych uupełniającą abudową mieskaniową. Ze wględu na peryferyjne położenie ora sąsiedtwo Kampinoskiego Parku Narodowego wyklucone są intensywne formy ainwestowania. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 36. Zawady i Kępa Zawadowska obsar Zawad i Kępy Zawadowskiej obejmuje kompleks terenów położonych w południowo wschodniej cęści Wilanowa. Jest prewidiany dla rowoju funkcji mieskaniowych i usługowych o niskiej intensywności. Cęść obsaru objęta jest ustaleniami obowiąujących planów miejscowych. W rejonie skryżowania ulic Vogla i Sytej prewiduje się lokaliowanie lokalnego ośrodka usługowego, stanowiące wmocnienie centrum dielnicowego. Warunkiem prawidłowego prowadenia procesów inwestycyjnych jest uupełnienie infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Prewiduje się budowę sieci wodociągowej, rodielcego systemu kanaliacji miejskiej odprowadeniem ścieków sanitarnych do ocyscalni Południe, robudowę sieci gaowej, cieplnej ( w cęści północnej obsaru), budowę stacji elektroenergetycnej RPZ Powsinek. Niebędna jest realiacja ulic: Cerniakowskiej-Bis, Trasy na Zapore ora Trasy mostu Południowego. 37. Wilanów Zachodni wra centrum dielnicy obejmuje tereny ogranicone: od achodu podnóżem Skarpy Warsawskiej, od północy Aleją Wilanowską, od wschodu ul.prycółkową i ul.zastruże, od południa granicą miasta. Eksponowane usytuowanie obsaru i jego wiąki historycnym wielkoprestrennym ałożeniem wilanowskim nakładają wymóg scególnego traktowania warunków jego agospodarowania. Na terenach północnych, obejmujących osie ałożenia wilanowskiego, realiowane są inwestycje Miastecka Wilanów, stanowiącego całościowy układ urbanistycny. Cęścią tego układu jest projekt wiąany realiacją centrum dielnicy. Na terenach położonych w południowej cęści obsaru planowane są funkcje mieskaniowe i usługowe o niskiej intensywności. Warunkiem prawidłowego prowadenia procesów inwestycyjnych jest uupełnienie infrastruktury inżynieryjnej i drogowej, w scególności wymagana jest budowa sieci kanaliacyjnej. 38. Pasmo Pyrskie obejmuje tereny ogranicone: od północy ul. Polecki, od wschodu ulicami Polonea i Farbiarską, od południa i achodu granicą miasta. Z uwagi na ogranicenia wiąane funkcjonowaniem Lotniska Okęcie w południowej cęści obsaru prewiduje się ekstensywne formy abudowy mieskaniowej i usługowej. W rejonie Wycółek obejmującym północną cęść obsaru planowane są funkcje produkcyjno- usługowe. Powiąania komunikacyjne obsaru, które apewnia linia kolejowa i Południowa Obwodnica Warsawy ora sąsiedtwo lotniska - stwarają potencjalne możliwości lokaliowania funkcji wystawiennicych, parków technologicnych lub centrów logistycnych. Warunkiem prawidłowego prowadenia procesów inwestycyjnych jest uupełnienie infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. Obsługa inżynieryjna będie wiąana budową drugorędnej sieci wodociągowej i kanaliacyjnej ora uupełnieniem w sieć gaową. Do północno ach. cęści obsaru istnieje możliwość doprowadenia ciepła sieci miejskiej. Zasilanie w energię elektrycną będie wymagało docelowo budowy stacji RPZ Krasnowola. 41. Centrum Wawra i centra lokalne wykreowanie funkcjonalnego centrum dielnicy planowane jest na terenach usytuowanych wokół prystanku kolejowego Warsawa Międylesie, w rejonie ulic: Patriotów, Zwoleńskiej i Żegańskiej. Dla wytworenia lokalnych centrów usługowych w paśmie osiedli wawerskich wskaano prystanki kolejowe w Radości i Falenicy. W programie centrów usługowych prewiduje się usługi publicne akresu: handlu, kultury, gastronomii, administracji ora oświaty i drowia. Uupełnieniem tych funkcji powinna być abudowa mieskaniowa. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 42. Wesoła Grosówka obejmuje tereny położone w paśmie lasów wawerskich, ogranicone ulicami: Wspólną, Niemcewica, Żwirki, Prusa, Narutowica. Na diałkach objętych predwojenną parcelacją budowlaną, alesionych po 1950 roku, istnieją enklawy abudowy mieskaniowej jednorodinnej. Prewiduje się uupełnienie abudowy mieskaniowej i uporądkowanie istniejącej struktury prestrennej osiedli. Ze wględu na leśny charakter obsaru planuje się więksenie normatywu diałek planowanych do abudowy ora wymóg achowania 80% powierchni biologicnie cynnej i niską intensywność abudowy. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 43. Centrum Rembertowa - dla stworenia funkcjonalnego centrum dielnicy wskaane ostały tereny położone w sąsiedtwie prystanku kolejowego i ulicy gen. Antoniego Chruściela Montera. Jest to obsar ogranicony ulicami: Kordiana, Gawędiary, Komandosów i Cyrulików. W programie centrum prewiduje się usługi publicne akresu: handlu, kultury, gastronomii, administracji ora oświaty i drowia. Uupełnieniem tych funkcji powinna być abudowa mieskaniowa. Obsar wymaga uupełnienia w sieci i urądenia infrastruktury inżynieryjnej i drogowej. 39. Chranów obejmuje tereny ogranicone: od północy ul. Górcewską, od wschodu ul.laurową, od południa linią kolejową, od achodu granicą miasta. Na terenach położonych pomiędy linią kolejową, a ul.połcyńską funkcjonuje stacja elektroenergetycna 220/110kV Mory powiąana elektrownią Koienice, Konin, Pątnów i stacją 400/220/110/kV Miłosna. Stanowi ona jeden podstawowych elementów wiążących Warsawski Węeł Elektroenergetycny (WWE) systemem krajowym. Tereny 112

20 OBSZARY PLANOWANEGO ROZWOJU LEGENDA Schemat Nr

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami * * Zmiany wprowadzane odrębnymi uchwałami Rady m.st.

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami * * Zmiany wprowadzane odrębnymi uchwałami Rady m.st. CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami * * Zmiany wprowadzane odrębnymi uchwałami Rady m.st.warszawy 663 014-0 31 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Założenia rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Stan istniejący - ludność Gęstość zaludnienia w 2002 Średnie tempo przyrostu/ubytku w latach 2002-2003 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja Predmiot predsięwięcia i jego lokaliacja Predmiotem opisanego predsięwięcia jest opracowanie koncepcji programowo-prestrennej Trasy Mostu Północnego od węła ulicą Marymoncką do węła ulicą Modlińską wra

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY PODSUMOWANIE: UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 1. Obszar objęty sporządzaniem zmiany Studium: teren w rejonie ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie linii kolejowej i projektowanej Trasy N-S (Dzielnica Bemowo) Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1778/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009r.

UCHWAŁA NR LVIII/1778/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009r. UCHWAŁA NR LVIII/1778/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 9 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miescowego planu agospodarowania prestrennego dla obsaru obemuącego tereny Wesołe Zielone, Wesołe Grybowe,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury projektowanym

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008 Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 1 600 1 400 1 200 1 230 1 361

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu Warszawa, 24 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 7 lipca wprowadzone będą zamknięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie

NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie Międzynarodowa konferencja i wystawa Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski Warszawa, 10-11 października 2005 r. NOWE TRASY TRAMWAJOWE w Warszawie Robert Grzywacz Tramwaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Długi weekend tramwajarzy

Długi weekend tramwajarzy Długi weekend tramwajarzy Najbliższe wolne dni pracowicie spędzą pracownicy Tramwajów Warszawskich. W piątek w nocy (26/27 kwietnia) rozpoczną swój sezon remontowy. W długi majowy weekend wyremontują odcinki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGIA POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia planowania przestrzennego w Warszawie

Zagadnienia planowania przestrzennego w Warszawie Zagadnienia planowania przestrzennego w Warszawie Marek Mikos p.o. Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy czerwiec 2011 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA..2014 R. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski.

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski. L.p. Predmiot amówienia nawa: format: objętość (licba stron): Załącnik nr 3 D akres recowy PAKIET D - Powiat. ; (papier, kolorystyka, inne informacje): okładka; (papier, kolorystyka, inne informacje):

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu konsultacji

I. Szczegółowy opis przedmiotu konsultacji Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Miasta Stołecznego Warszawa od dnia 3 marca 2015r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa,

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 (24.10-2.11.2015 r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, 22.10.2015 Dojazd do cmentarzy w dniach 24-25.10.2015 r. sobota-niedziela Dojazd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXIII/2770/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku

Uchwała Nr LXXXIII/2770/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku Uchwała Nr LXXXIII/2770/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort Bema Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury P4

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA

UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Koło przy Politechnice Wrocławskiej Opracował: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem!

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! We wtorek, 16 października na Stadionie Narodowym rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Polska Anglia. Na mecz będzie można dojechać m.in. dodatkową

Bardziej szczegółowo

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego.

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Podniesienie rangi Gdańska jako miasta portowego. Cele

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ

OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ Wykonawca: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Finał Ligi Europejskiej na Stadion najlepiej komunikacją szynową

Informacja prasowa. Finał Ligi Europejskiej na Stadion najlepiej komunikacją szynową Warszawa, 21 maja 2015 r. Informacja prasowa Finał Ligi Europejskiej na Stadion najlepiej komunikacją szynową 27 maja br. na Stadionie Narodowym odbędzie się Finał Ligi Europejskiej. Najwygodniej na mecz

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU

STANOWISKO RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU STANOWISKO RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmian w Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie

Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul Batorego 16 Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie BPRW S.A. WARSZAWA, CZERWIEC 2006 r. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka

Bardziej szczegółowo

ETAP 1 W związku z organizacją miejsca startu i mety XXVII Biegu Niepodległości :

ETAP 1 W związku z organizacją miejsca startu i mety XXVII Biegu Niepodległości : ETAP 1 W związku z organizacją miejsca startu i mety XXVII Biegu Niepodległości : - od godz. ok. 5:00 do godz. ok. 15:30 zamknięta będzie dla ruchu drogowego al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej

Bardziej szczegółowo

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r.

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r. ZRÓWNOWAŻONY PLAN TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWY Marcin Wapniarski Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Maj 2012r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Frezowanie ul. Mehoffera W związku z wymianą nawierzchni bitumicznej ulicy Mehoffera na odc. Modlińska Zawiślańska, od 5 października br. od godz. 22.00 (po komisji)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Białołęka. Specyfika dzielnicy. Trzy podzielnice, dynamiczny rozwój wschodnich obszarów i problemy wynikające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Przypomina się o zawieszeniu kursowania linii 100 w dn. 27.09.br.

UWAGA! Przypomina się o zawieszeniu kursowania linii 100 w dn. 27.09.br. 1. W związku z organizacją miasteczka XXI Maratonu Warszawskiego od dnia 25.09.br (piątek) od ok. godz. 19:00 do dnia 28.09.br. (niedziela) do ok. godz. 4:00 zamknięte będą dla ruchu kołowego ulice Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres Warszawa (Bemowo) 01-380 Ulica Powstańców Śląskich 70 Warszawa (Bemowo)

Bardziej szczegółowo

Warszawa na100% 10założeńprogramowych na10dniprzedwyborami

Warszawa na100% 10założeńprogramowych na10dniprzedwyborami Warszawa na100% 10założeńprogramowych na10dniprzedwyborami WARSZAWA Bezpośredni wybór burmistrzów dzielnic przez mieszkańców URSYNÓW Bezpieczne przejścia na "podwyższeniu" w wybranych miejscach dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej System Zarządzania Jakością- Minimalne Normy Jakości Obsługi ustanowiony przez przewoźnika lokalnego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Komunikacja miejska

Warszawa, r. Komunikacja miejska Komunikacja miejska Zmiany w komunikacji miejskiej, w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego niektórych ciągów ulic, zostaną podzielone na kilka etapów i będą obowiązywały od 29 lutego od godz. 17:00

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY ANEKS DO STUDIUM. Projekt wersja listopad 2005 r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY ANEKS DO STUDIUM. Projekt wersja listopad 2005 r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY ANEKS DO STUDIUM Projekt wersja listopad 2005 r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r.

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r. UROCZYSTOŚĆ wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację programu Bezpieczne osiedle Warszawa, dnia 20.02.2013 r. Dzielnica LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE Liczba Grup Osiedlowych Liczba

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r.

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. W związku z obchodami Święta Niepodległości planowane są następujące uroczystości i imprezy: 1. w godzinach 11.00

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych l.p. Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres 1. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Ulica Świętokrzyska 31/33 2. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Stacja Metra Centrum

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU STRUKTURY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT XII rejony wniosków Ursynów Wnioski o zmianę Studium

SCHEMAT XII rejony wniosków Ursynów Wnioski o zmianę Studium SCHEMAT XII rejony wniosków Ursynów na tle ustaleń Studium struktura funkcjonalna - wnioski dodatkowe wniesione w 2012 r. (nr i opis wg zał. nr XIX) 3. 8 1 6. 4. 5. Ursynów zał.. nr XII/1 Skarpa Ursynowska

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo