Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta"

Transkrypt

1 1 Nr z rejestru 20/2003 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wewnętrzny regulamin działalności Biura Naczelnego Architekta Miasta Niniejszy Wewnętrzny regulamin Z a t w i e r d z a m /-/ Lech Kaczyński Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, dnia 23 maja 2003 r.

2 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu miasta stołecznego Warszawy. 2. W skład Biura Naczelnego Architekta Miasta wchodzą następujące dotychczasowe komórki organizacyjne: 1) Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m. st. Warszawy, 2) Wydział Architektoniczno - Budowlany Gminy Warszawa - Centrum, 3) Wydział Urbanistyki i Architektury Starostwa Powiatu Warszawskiego, 4) Wydział Architektoniczno Budowlany dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa - Centrum, 5) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa - Centrum, 6) Wydział Urbanistyki i Architektury dzielnicy Ochota Gminy Warszawa - Centrum, 7) Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum, z wyłączeniem Ochrony Środowiska, 8) Wydział Urbanistyki i Architektury dzielnicy Praga Południe Gminy Warszawa - Centrum, 9) Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum, z wyłączeniem Ochrony Środowiska, 10) Wydział Architektury, Referat Nadzoru Budowlanego i Referat Urbanistyki dzielnicy Wola Gminy Warszawa - Centrum, 11) Wydział Urbanistyki i Architektury dzielnicy Żoliborz Gminy Warszawa - Centrum, 12) Wydział Architektury Gminy Warszawa - Bemowo, 13) Wydział Architektury Gminy Warszawa-Białołęka, 14) Wydział Architektury Gminy Warszawa-Bielany, 15) Referat Administracji Budowlanej i Referat Architektury i Ochrony Środowiska Gminy Warszawa-Rembertów z wyłączeniem Ochrony Środowiska, 16) Wydział Architektury Gminy Warszawa-Targówek, 17) Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Architektury, Referat Urbanistyki Gminy Warszawa-Ursus, 18) Wydział Głównego Architekta Gminy Warszawa-Usynów,

3 3 19) Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Wydział Urbanistyki Gminy Warszawa - Wawer, 20) Wydział Architektury i Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy Wesoła, 21) Zespół Gospodarki Przestrzennej Gminy Warszawa-Wilanów, 22) Wydział Gospodarki Przestrzennej Referat Urbanistyki Gminy Warszawa-Włochy, Rozdział II Zasady kierowania Biurem. 1. Biurem kieruje Naczelny Architekt Miasta. 2. Naczelny Architekt Miasta kieruje pracą Biura przy pomocy dwóch Zastępców (tj. Zastępcy ds. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Zastępcy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej). 3. Wydziałami i delegaturami kierują naczelnicy. 4. Naczelny Architekt Miasta może polecić przekazanie spraw należących do zadań poszczególnych delegatur do wyłącznego prowadzenia przez inne komórki organizacyjne Biura. Rozdział III Zasady organizacji Biura Naczelnego Architekta Miasta 1. Biuro składa się z następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych: 1) Wydział polityki przestrzennej, 2) Wydział polityki rozwoju infrastruktury technicznej miasta, 3) Wydział planowania miejscowego, 4) Wydział realizacji urbanistycznej, 5) Wydział administracji architektoniczno budowlanej, 6) Wydział estetyki przestrzeni publicznej, 7) Wydział informacji urbanistyczno architektonicznej, 8) Wydział analiz ekonomicznych 9) Wydział oceny zmian w zagospodarowaniu, 10) Wydział obsługi kancelaryjnej, 11) Zespół radców prawnych. 12) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Bemowo,

4 4 13) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Białołęka, 14) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Bielany, 15) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Mokotów, 16) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Ochota, 17) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Praga Południe, 18) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Praga Północ, 19) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Rembertów, 20) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Śródmieście, 21) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Targówek, 22) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Ursus, 23) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Usynów, 24) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Wawer, 25) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Wesoła, 26) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Wilanów, 27) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Włochy, 28) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Wola, 29) Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w dzielnicy Żoliborz. 2. Biuro sprawuje nadzór nad działalnością Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

5 5 Rozdział IV Zadania poszczególnych Wydziałów. 1. Wydział polityki przestrzennej. 1) Formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy. 2) Prowadzenie procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 3) Przygotowywanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych. 4) Badanie zgodności projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 5) Opracowywanie informacji o procesie realizacji zagospodarowania przestrzennego. 6) Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i innych opracowań związanych z gospodarką przestrzenną. 7) Przygotowywanie danych do negocjacji dotyczących wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 8) Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się problemami rozwoju i polityki przestrzennej. 9) Współpraca z miastami europejskimi i pozaeuropejskimi w dziedzinie planowania przestrzennego. 10) Prowadzenie prac związanych z: a) rozpoznaniem ekofizjograficznym dla potrzeb planowania przestrzennego oraz innych opracowań studialnych i koncepcyjnych, b) prognozą skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni ponad 2000 m 2 powierzchni sprzedaży, c) dostosowaniem układu hydrograficznego Warszawy do funkcji wynikających z zagospodarowania przestrzennego, d) zagospodarowaniem przestrzennym Doliny Wisły, e) potrzebami ochrony przyrody. 11) Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych w toku prac nad polityką przestrzenną, a w tym: a) przygotowywanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac.

6 6 12) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 2. Wydział polityki rozwoju infrastruktury technicznej miasta. 1) Współpraca z wydziałem polityki przestrzennej przy formułowaniu zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy. 2) Współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i projektowymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się problematyką rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej na szczeblu krajowym, regionalnym i miejskim, w celu skoordynowania prac służących realizacji polityki rozwoju infrastruktury technicznej miasta. 3) Współpraca z miastami europejskimi i pozaeuropejskimi w dziedzinie studiów infrastrukturalnych. 4) Prowadzenie prac związanych z realizacją polityki rozwoju systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej miasta polegających na: a) badaniu stanu istniejącego, b) prowadzeniu prac koncepcyjnych i studiów technicznych dotyczących wybranych elementów poszczególnych systemów infrastruktury technicznej miasta, c) planowaniu podstawowych elementów sieciowych i przestrzennych, d) zbieraniu danych i informacji o ruchu osób i pojazdów, zamawianie badań i pomiarów ruchu, modelowanie i prognozowanie ruchu, 5) Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych w toku prac nad polityką rozwoju infrastruktury technicznej miasta, w tym: a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac. 6) Formułowanie wytycznych i opinii z dziedziny infrastruktury technicznej miasta do planów miejscowych oraz innych opracowań studialnych i koncepcyjnych. 7) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 3. Wydział planowania miejscowego. 1) Prowadzenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2) Zamawianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

7 7 a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie planów przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych planów. 3) Prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) przygotowanie projektów uchwał rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, b) zbieranie wniosków i prowadzenie uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami, c) obsługa procesu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, d) zbieranie protestów i zarzutów do planu oraz dokonywanie ich klasyfikacji, e) przygotowywanie projektów zarządzeń i zawiadomień Prezydenta m.st. Warszawy, f) przygotowywanie projektów uchwał rady m.st. Warszawy dotyczących protestów i zarzutów, g) wykonywanie czynności związanych z procedurą odwołań do Naczelnego Sądu Administracyjnego, h) przygotowywanie projektów uchwał rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, i) sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich archiwizacja oraz przekazanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wojewodzie Mazowieckiemu celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Wojewódzkim. 4) Zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5) Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych. 6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 4. Wydział realizacji urbanistycznej. 1) Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: a) kubaturowych i przyłączy sieci inżynieryjnych związanych z tymi obiektami, b) infrastruktury technicznej miasta (związanych z systemami transportowym i inżynieryjnym). 2) Prowadzenie procedur związanych z: a) uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

8 8 b) wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie rozpraw administracyjnych, c) oceną oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. 3) Badanie zgodności decyzji o pozwoleniu na budowę z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 4) Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji. 5) Prowadzenie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych do realizacji zadań wydziału, w tym: a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac. 6) Archiwizowanie projektów zagospodarowania działek. 7) Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale. 8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 5. Wydział administracji architektoniczno budowlanej Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego, w tym między innymi: 1) Sprawdzanie prawidłowości przygotowania dokumentacji budowlanej opracowanej przez inwestorów. 2) Prowadzenie postępowania zmierzającego do usunięcia braków w przedłożonej dokumentacji budowlanej. 3) Rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych. 4) Wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem bądź odmawą zatwierdzenia projektu budowlanego. 5) Wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na rozbiórkę, oraz przyjmowanie zgłoszonych robót budowlanych. 6) Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących użytkowania obiektów budowlanych. 7) Wykonywanie czynności związanych ze zmianą, uchylaniem, stwierdzaniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę. 8) Prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

9 9 9) Prowadzenie spraw związanych z rozstrzygnięciem o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. 10) Wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych. 11) Wydawanie zaświadczeń samodzielności lokali. 12) Prowadzenie innych spraw wynikających z prawa budowlanego. 13) Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji. 14) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 6. Wydział estetyki przestrzeni publicznej. 1) Uzgadnianie i opiniowanie projektów plastycznych umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta. 2) Udział w formułowaniu wytycznych i opiniowaniu projektów zlecanych przez miasto (w tym planów miejscowych) w zakresie oddziaływania na estetykę przestrzeni publicznej. 3) Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych do realizacji zadań wydziału: a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac, 4) Dokumentowanie obrazu przestrzeni publicznej miasta. 5) Opiniowanie projektów obiektów i zgłoszeń robót budowlanych nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu drogowego, lokalizowanych w pasie drogowym oraz na pozostałych terenach publicznych miasta, z wyłączeniem infrastruktury podziemnej. 6) Współdziałanie z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących małej architektury, pomników, reklam, detalu urbanistycznego i obiektów (lokalizowanych na terenach pozostających pod zarządem jednostek miejskich) o charakterze tymczasowym. 7) Współdziałanie z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie sprawdzania prawidłowości przygotowania dokumentacji budowlanej opracowanej przez inwestorów w zakresie małej architektury, pomników, reklam, detalu urbanistycznego i obiektów (lokalizowanych na terenach pozostających pod zarządem jednostek miejskich) o charakterze tymczasowym. 8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału.

10 10 7. Wydział informacji urbanistyczno - architektonicznej 1) Przygotowywanie ofert przestrzennych dla inwestycji budowlanych. 2) Przygotowywanie periodycznych i nieperiodycznych wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury. 3) Organizacja wystaw krajowych i zagranicznych prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej. 4) Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów architektonicznych lub urbanistycznych. 5) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród związanych z zagadnieniami architektury i urbanistyki. 6) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla organizacji działających na rzecz urbanistyki i architektury (w tym szkół wyższych, fundacji, stowarzyszeń zawodowych, itp.). 7) Współpraca z innymi Biurami Urzędu m.st. Warszawy przy formułowaniu informacji i prezentacji zagadnień z dziedziny urbanistyki i architektury. 8) Przygotowywanie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej problematyki architektury i urbanistyki. 9) Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych, niezbędnych do realizacji zadań wydziału, materiałów: a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami, c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac. 10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 8. Wydział analiz ekonomicznych. 1) Ocena ekonomiczna skutków sporządzenia planu miejscowego. 2) Ocena ekonomiczna realizacji systemów infrastruktury technicznej miasta. 3) Analiza efektywności inwestycji komunalnych w zakresie gospodarki przestrzennej. 4) Zamawianie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych, niezbędnych do realizacji zadań wydziału, materiałów: a) przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonanie prac przez jednostki zewnętrzne, b) nadzór merytoryczny nad realizowanymi zamówieniami,

11 11 c) odbiór formalny i merytoryczny zamówionych prac. 5) Współpraca z miastami europejskimi i pozaeuropejskimi w dziedzinie studiów ekonomicznych. 6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 9. Wydział oceny zmian w zagospodarowaniu 1) Prowadzenie w systemie komputerowym bazy danych dotyczącej, między innymi: a) stanu zagospodarowania przestrzennego, użytkowania i własności terenów, b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, d) decyzji o pozwoleniu na budowę, e) opracowań z zakresu infrastruktury technicznej miasta, uwarunkowań fizjograficznych oraz innych elementów związanych z planowaniem przestrzennym 2) Przygotowywanie syntetycznych materiałów poglądowych dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki. 3) Monitorowanie zmian w zagospodarowaniu wynikających z działalności realizacyjnej. 4) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo wydziału. 10. Wydział obsługi kancelaryjnej 1) Prowadzenie kancelarii. 2) Analiza wpływających spraw i kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Biura. 3) Prowadzenie i nadzór nad archiwum spraw prowadzonych w Biurze. 4) Kontrola obiegu dokumentów. 5) Prowadzenie rejestru aktów administracyjnych., 6) Prowadzenie spraw związanych z rejestrem umów, faktur, planem pracy Biura, itp. 7) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych i rozpatrywanie skarg i wniosków. 8) Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Urbanistyczno-Architektonicznej. 9) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej. 10) Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej i organizacyjnej Biura. 11) Prowadzenie spraw pracowniczych dotyczących urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji oraz prowadzenie listy obecności.

12 Zespół radców prawnych. Do zadań Zespołu należy w szczególności obsługa prawna Biura, za wyjątkiem spraw, które na podstawie Tymczasowego Regulaminu Urzędu m.st. Warszawy wymagają opinii Biura Prawnego. Rozdział V Zadania delegatur Biura Naczelnego Architekta Miasta. Do zadań delegatur należy w szczególności: 1) Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy, w tym wydawanie przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych impełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji administracyjnych i postanowień, oraz zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 1999, Nr 15, poz.139 z późn. zm.), a także wydawanie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji i postanowień w charakterze organu I instancji administracji architektonicznobudowlanej, wynikającej z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000, Nr 106, poz z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000, Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), z wyłączeniem następujących spraw: a) dotyczących inwestycji: - o powierzchni całkowitej powyżej m 2, - obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych, - naczelnych i centralnych organów państwa, - wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy, b) przekazanych przez Naczelnego Architekta Miasta do dalszego prowadzenia przez inne komórki organizacyjne Biura. 2) Przesyłanie do Naczelnego Architekta Miasta kopii wniosków o decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kopii wniosków o pozwolenia na budowę. 3) Przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką urbanistyczno-architektoniczną. 4) Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez delegaturę, a następnie przekazanie całości dokumentacji do organu II instancji. 5) Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy.

13 13 6) Zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez delegaturę. 7) Zbieranie wniosków do planów. 8) Udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji., 9) Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych w delegaturach. 10) Udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego. 11) Organizacja i obsługa wykładania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. 12) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny wpływu inwestycji na środowisko (prowadzenie rejestrów, danych środowiskowych, itp.).

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2007r.

z dnia 23 kwietnia 2007r. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU 61-713 Poznań Al. Niepodległości 18 budynek C, II piętro tel. (061) 852-28-83 fax. (061) 852-32-46 e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl www: www.wbpp.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach

Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach 2004-2013 Jarosław Lendzion Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy listopad 2013 r. Agenda 1. Początki (od 2002 roku) 2. Powstaje BGiK 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ULGI W SPŁACIE ZOBOWI

ULGI W SPŁACIE ZOBOWI ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALEśNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. Wstęp Prezydent m.st.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6

Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6 Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6 ZADANIA WYBRANYCH BIUR URZĘDU M.ST. WARSZAWY UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE INWESTYCYJNYM Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego e-mail: bnam@warszawa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz.

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz. Opracował: Dariusz Brzozowski SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdziła: Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor Henryk Szych Data: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3028/2017

Zarządzenie Nr 3028/2017 Zarządzenie Nr 3028/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu. Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY 1. Dane podstawowe 1.1 Nazwa instytucji: Urząd Gminy Zduńska Wola 1.2. Komórka organizacyjna urzędu: 1.3. Nazwa stanowiska pracy: Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Rady miasta stołecznego Warszawy

Rady miasta stołecznego Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r.

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku

Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania Biurem.

Zasady kierowania Biurem. II. Zasady kierowania Biurem. 5. 1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor. 2. Kierując Biurem, Dyrektor wykonuje zadania wynikające ze Statutu Biura i powszechnie obowiązującego prawa przy pomocy Zastępcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 7 pkt 2 Statutu, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Inwestora

Przewodnik dla Inwestora Przewodnik dla Inwestora PRZEWODNIK DLA INWESTORA I. Teren inwestycyjny Z aktualną ofertą terenów inwestycyjnych można zapoznać się w dziale gospodarka - oferta inwestycyjna II. Sytuacja prawna nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

II konsultacje społeczne

II konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Lecha część B w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 21 czerwca 2017 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski Z-ca kierownika zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia mpzp Poznań, 13 października 2016 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA Załącznik Nr 6 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn: I. Dane podstawowe. 1. Podstawa opracowania: - ustawa z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1438 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 3A Załącznik A do wzoru umowy - projekt Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH Prace projektowe i strona formalno - prawna planu będą prowadzone wg następującego

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/9ł 8/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. z dnia 15 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 361)

Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. z dnia 15 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 361) Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 361) (zm. Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 113, Dz.U. 2009 Nr 95, poz. 787, Dz.U. 2006 Nr 249, poz. 1828, Dz.U. 2006 Nr 249,

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rembertowie Ustawa o pomocy społecznej Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo