BankowoÊç dla ka dego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BankowoÊç dla ka dego"

Transkrypt

1 BankowoÊç dla ka dego PIENIÑDZE POD KONTROLÑ czyli jak zachowaç równowag finansowà WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEå O KONTACH CZEKOWYCH BANKOWOÂå I P ACENIE RACHUNKÓW ONLINE KONTA OSZCZ DNOÂCIOWE BEZ TAJEMNIC PLUS: Jak zbilansowaç ksià eczkà czekowà

2 Spis treêci US UGI 3 Wszystko, co warto wiedzieç na temat kont czekowych Konta czekowe oferujà rozmaite sposoby i u atwienia dost pu do wp aconych pieni dzy, pokrywania codziennych wydatków i zarzàdzania w asnymi finansami - o ka dej porze dnia i nocy 12 BankowoÊç i op acanie rachunków poprzez Internet Obecnie wi kszoêç banków oferuje us ugi internetowe mo liwoêç za atwienia spraw bankowych i op acania rachunków online przez ca à dob Konta oszcz dnoêciowe bez tajemnic SpecjaliÊci od zarzàdzania prywatnymi finansami sà zgodni, e konto oszcz dnoêciowe to istotny element ka dego planu finansowego 10 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH 14 4 Wp aty na konto 6 Wypisywanie czeków 7 Pos ugiwanie si rejestrem czeków 8 Odczytywanie wyciàgów z konta 10 Bilansowanie ksià eczki czekowej 2

3 Wszystko, co warto wiedzieç na temat kont czekowych Wszyscy mamy rachunki do pokrycia i zakupy do zrobienia. Konto czekowe jest najlepszym sposobem za atwiania takich spraw, prostszym i taƒszym ni przekazy pieni ne. Korzystanie z konta czekowego do pokrywania codziennych wydatków jest alternatywà wobec gotówki, prostszà i atwiejszà ni przekazy pieni ne. Konto czekowe u atwia równie panowanie nad finansami, gdy ka da przeprowadzona transakcja czekowa pozostawia pisemnà dokumentacj, która jest przy okazji dowodem zap aty. Systematyczne prowadzenie konta zajmuje nieco czasu i wymaga pewnej dyscypliny, ale korzyêci z w aêciwie prowadzonego rachunku czekowego warte sà tego wysi ku. Otwieranie konta jest szybkie i atwe Prawie ka dy mo e otworzyç konto czekowe. Wymaga to jedynie przyniesienia pieni dzy do wybranego banku, które stanowiç b dà pierwszà wp at na takie konto. Nale y mieç przy sobie dowód to samoêci. Wi kszoêç banków umo liwia osobom majàcym trudnoêci ze zjawieniem si w banku osobiêcie otwarcie konta czekowego drogà pocztowà lub nawet poprzez Internet. Otwarcie konta czekowego wymaga wype nienia pewnych dokumentów, ale ca a ta procedura trwa zwykle krótko. Studenci i uczniowie otwierajàcy swoje pierwsze konto czekowe powinni zastanowiç si nad uczynieniem rodziców lub opiekunów jego wspó w aêcicielami, co przynosi szereg korzyêci. Na przyk ad taka wspó w asnoêç konta umo liwia rodzicowi lub opiekunowi atwe przelewanie gotówki na takie konto poprzez Internet, jak równie umo liwia rodzicom najszybsze i naj atwiejsze Êledzenie stanu konta i w razie potrzeby uzupe nianie go. Przy otwieraniu konta czekowego otrzymasz tymczasowe czeki i kupony wp at, którymi mo na pos ugiwaç si do czasu nadejêcia twoich w asnych czeków. W asne czeki i kupony depozytowe nadchodzà zwykle pocztà w ciàgu tygodnia lub dwóch. Bank przysy a zwykle równie pocztà kart debetowà (zwanà równie kartà czekowà ) oraz numer PIN. Wygoda bankowoêci przez ca à dob Konta czekowe oferujà rozmaite sposoby i u atwienia dost pu do wp aconych pieni dzy, pokrywania codziennych wydatków i zarzàdzania w asnymi finansami - o ka dej porze dnia i nocy. > Czeki Mo na dokonywaç p atnoêci i p aciç za zakupy wypisujàc czek na dowolnà sum, a do pe nego stanu konta. Nast pnie osoba lub firma, na którà wypisany jest czek, deponuje lub spieni a czek w swoim banku, a odpowiednia suma potràcana jest z twojego konta czekowego. > Bankomaty Mo na pos ugiwaç si kartà debetowà do wp acania, wyp acania pieni dzy i innych transakcji na koncie czekowym w bankomatach (maszynach ATM). Pos ugiwanie si kartà debetowà w automacie wymaga podania numeru PIN. PIN jest zabezpieczeniem, uniemo liwiajàcym osobom niepowo anym dost p do twojego konta. Jest bardzo wa ne, aby nauczyç si tego numeru na pami ç, nie podawaç go innym i nie zapisywaç na w asnej karcie! > Zakupy na kart debetowà Wiele banków oferuje obecnie karty debetowe ze znakiem Visa, którymi mo na p aciç za zakupy wsz dzie, gdzie akceptowana jest karta debetowa Visa. W przeciwieƒstwie do typowych zakupów na kart kredytowà, nale noêç za zakupy na kart debetowà potràcana jest bezpoêrednio z konta czekowego. Wiele banków uzupe nia wygod i bezpieczeƒstwo zakupów na kart debetowà programami lojalnoêciowymi, w których gromadzi si punkty do póêniejszego wykorzystania na bezp atne bilety lotnicze, wyjazdy urlopowe i inne nagrody; punkty przyrastajà po ka dym zakupie na kart debetowà. > BankowoÊç internetowa i op acanie rachunków Wi kszoêç banków umo liwia równie posiadaczom kont czekowych prowadzenie transakcji online i op acanie rachunków. W ten sposób zyskujesz szybki i wygodny dost p do konta i mo liwoêç op acania rachunków z w asnego komputera - w ka dej chwili, z ka dego miejsca, gdzie masz dost p do Internetu (przeczytaj do àczony artyku na temat bankowoêci online i op acania rachunków). Konto czekowe stanowi fundament zarzàdzania w asnymi finansami i otwiera drog do szeregu innych us ug bankowych. Odpowiedzialne pos ugiwanie si kontem czekowym nale y traktowaç bardzo powa nie, a informacje w nast pnych rozdzia ach tej broszury u atwià w aêciwe prowadzenie konta czekowego. 3

4 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wp aty na konto Aby dokonaç wp aty (gotówki i czeków wystawionych na Ciebie) na konto czekowe, wype nij wydrukowane kupony wp aty znajdujàce si z ty u ksià eczki czekowej zaraz za czekami. Kupony depozytowe zawierajà te same informacje, co Twoje czeki, dzi ki czemu wp ata trafi na w aêciwe konto i zostanie prawid owo przyj ta, niezale nie od tego czy wp aca si pieniàdze w banku, bankomacie czy pocztà. Je eli nie masz wydrukowanych kuponów wp aty, puste kupony powinny byç dost pne w banku, ale wówczas musisz wpisaç tam imi, nazwisko i numer konta, aby wp ata trafi a na w aêciwe konto. Wype nianie kuponu wp aty Wype nij kupon wp aty wpisujàc dat wp aty i àcznà sum wp acanej gotówki, jak równie kwoty ka dego czeku wp acanego na konto. JeÊli wp acasz wi cej ni trzy czeki, wpisz je z ty u kuponu wp aty, dodaj kwoty i przenieê sum do odpowiedniej linijki z przodu kuponu. Dodaj kwot gotówki do sumy czeków i wpisz wynik w rubryczce sub total na kuponie wp aty. Je eli nie wyp acasz jednoczeênie gotówki ( cash back, ), wpisz t samà kwot na dole jako total ( àcznie). Je eli przy wp acaniu czeków chcesz jednoczeênie wyp aciç gotówk, wpisz àdanà sum wyp aty na kuponie, w rubryczce less cash (minus gotówka) i odejmij jà od kwoty sub total, aby obliczyç àcznà sum wp aty. Je eli chcesz wyp aciç gotówk, podpisz kupon wp aty i miej do okazania odpowiedni dowód to samoêci. 4

5 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Podpisywanie wp acanych czeków na odwrocie Je eli wp acasz czek wystawiony na Ciebie (albo chcesz go spieni yç), musisz go najpierw podpisaç z ty u, co po angielsku nazywa si endorse. Wpisz swoje imi i nazwisko w taki sam sposób, jak wpisane jest ono z przodu czeku, uwa ajàc, aby umieêciç je we w aêciwym miejscu wskazanym do tego celu. BEZ CASH BACK Trzeba pami taç, e kiedy podpiszesz czek wystawiony na Ciebie, mo na go u ywaç tak samo jak gotówki. Nie podpisuj czeków wystawionych na Ciebie do czasu, a gotowy jesteê do ich wp acenia lub spieni enia. Je eli musisz podpisaç czek na pewien czas przed wp aceniem go na konto, napisz na nim For Deposit Only [Tylko do zdeponowania] pod swoim podpisem; musisz jednak pami taç, e tak podpisanego czeku nie mo esz spieni yç, a jedynie wp aciç na konto. Wygoda przelewów elektronicznych Przelewy elektroniczne (direct deposit) to jedna z najwi kszych wygód konta czekowego. Dzi ki przelewom elektronicznym wyp aty, czeki Social Security, emerytury i inne rodzaje powtarzajàcych si p atnoêci wp ywajà bezpoêrednio na Twoje konto czekowe (albo je eli wolisz, konto oszcz dnoêciowe), ca kowicie automatycznie, a je eli Twój bank oferuje us ugi online, mo esz potwierdzaç dok adnà dat i godzin wp yni cia pieni dzy na Twoje konto. Przelewy elektroniczne sà wygodniejsze ni zwyk e wp aty, gdy zwalniajà Ci z koniecznoêci chodzenia do banku lub bankomatu, sà bezpieczne, poniewa wykluczajà zgubienie lub kradzie czeku i chronià Ci przed kradzie à to samoêci, sà ponadto sà bardziej niezawodne, gdy pieniàdze sà automatycznie wp acane na Twoje konto w ustalonym dniu i dost pne tego samego dnia. CASH BACK WYP ATY Wype nienie kuponu wyp aty wymaga wpisania daty w prawym górnym rogu, w rubryczce Date. Wpisz jà w kolejnoêci obowiàzujàcej w USA najpierw miesiàc, potem dzieƒ, a na koniec rok. W pierwszej linijce wpisz imi i nazwisko. W okienku na prawo od nazwiska wpisz cyframi kwot wyp aty. W drugiej linijce napisz po angielsku kwot wyp aty s owami (mo esz skorzystaç ze Êciàgi na stronie 6). Wreszcie wpisz numer konta w rubryczce Account Number i podpisz si w rubryczce Signature. June 1, 2007 R. W. Andrews One-hundred and R.W. Andrews 5

6 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wypisywanie czeków Mo na wypisaç czek na dowolnà osob lub firm, która akceptuje czeki jako sposób przekazywania pieni dzy pomi dzy kontami. 6 Wypisanie czeku jest atwe nale y tylko uwa nie wype niç trwa ym tuszem ka dà rubryczk : Date (data) Wpisz dat wypisania czeku. Je eli wpiszesz przysz à dat, osoba odbierajàca czek nie b dzie w stanie spieni yç go ani zdeponowaç do daty podanej na czeku. Wi kszoêç firm nie akceptuje czeków z przysz à datà ( postdated ) Mo na wpisaç dat w dowolnej przyj tej formie. Na przyk ad, August 1, 2010 albo 8/1/10. Pay to the Order of (remitent, czyli odbiorca czeku) Wpisz pe ne imi i nazwisko osoby lub nazw firmy czy organizacji, na rzecz której przekazujesz p atnoêç. Na przyk ad Jan Nowak lub Kowalski Construction. Dollar Amount (kwota) Wpisz cyframi wartoêç czeku w dolarach i centach. Oddziel dolary od centów kropkà. Na przyk ad $16.49 lub $ Written Amount (kwota s ownie) Napisz wartoêç czeku s owami. S u y to potwierdzeniu wartoêci czeku i chroni przed niebezpieczeƒstwem zmienienia przez kogoê wpisanej kwoty. Wpisz s owo and, aby oddzieliç dolary od centów, centy nale y wpisaç jako setne cz Êci dolara. Zawsze zacznij od lewego brzegu linijki, aby uniemo liwiç wpisanie dodatkowych s ów, które zmieni yby kwot czeku. Napisz na przyk ad, Sixteen dollars and 49/100 lub Two hundred dollars and 00/100. Signature (podpis) Czek nie jest wa ny bez Twojego podpisu. Podpisz si tak samo, jak na wzorcu podpisu, który z o y eê otwierajàc konto czekowe. For (za) Wype nienie tej rubryki nie jest wymagane, ale mo na wpisaç tu krótkà notatk do odbiorcy czeku na temat przekazywanej p atnoêci. Mo na tu na przyk ad wpisaç numer konta lub faktury op acanej danym czekiem. Uwaga: Trzeba pami taç, e czeki, kupony wyp at i wp at nale y wype niaç po angielsku.

7 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Pos ugiwanie si rejestrem czeków Rejestr czeków przys any wraz z ksià eczkami czekowymi umo liwia Êledzenie przep ywu pieni dzy przez konto czekowe skàd nap ywajà i gdzie si rozchodzà. Prowadzenie dok adnego rejestru czeków zabezpiecza przed debetem na koncie i zwiàzanymi z tym karami. Rejestrem czeków warto zaczàç pos ugiwaç si natychmiast po otwarciu konta, wpisujàc kwot pierwszej wp aty. Nast pnie wpisuj do rejestru wszystkie transakcje przechodzàce przez konto wypisywane czeki, wp aty, operacje w bankomacie, zakupy na kart debetowà, automatyczne p atnoêci internetowe, przelewy, itd. Rejestrowanie czeków i wp at Aby wprowadziç czek do rejestru, wpisz numer czeku w kolumnie Number code, dat wystawienia, osob czy firm, na którà zosta wystawiony oraz wartoêç czeku. Nast pnie odejmij wartoêç czeku od poprzedniego stanu konta, aby obliczyç nowy stan. internetowe nie wymagajà wypisania czeków, transakcje te majà wp yw na stan konta czekowego, dlatego wa ne jest, aby wpisywaç je do rejestru czeków w taki sam sposób, jak wpisuje si tam czeki. Wpisz dat i kwot ka dej transakcji w odpowiednich kolumnach i odejmij t kwot od poprzedniego stanu konta, aby obliczyç stan aktualny. Warto zachowywaç wszystkie pokwitowania transakcji bankomatowych i zakupów na karty debetowe do czasu potwierdzenia ich w Internecie lub porównania ich z miesi cznym wyciàgiem z konta. Nie zapomnij te o wpisywaniu wszystkich potràceƒ dokonanych przez bank miesi cznych op at za prowadzenie konta, za pos ugiwanie si bankomatami innych banków jak równie odsetek (z oprocentowanego konta czekowego) dopisanych do konta. Aby zarejestrowaç wp at, wpisz dat i kwot wp aty w odpowiednie kolumny i dodaj kwot wp aty do poprzedniego stanu konta. W ten sam sposób rejestruj przelewy elektroniczne. Rejestracja operacji w bankomatach i p atnoêci kartami debetowymi oraz innych Chocia operacje w bankomatach, zakupy op acane kartami debetowymi i p atnoêci 7

8 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wyciàg z konta Co miesiàc bank b dzie przysy aç wyciàgi zawierajàce szczegó y operacji dokonanych na koncie. Przejrzyj wyciàg z konta nied ugo po jego przys aniu co miesiàc, aby wiedzieç, co dzieje si z Twoim kontem czekowym. Warto wiedzieç, jakie informacje znaleêç mo na na wyciàgu z konta: Podsumowanie wyciàgu Zawiera krótki przeglàd operacji przeprowadzonych na koncie od ostatniego wyciàgu. Ta cz Êç rozpoczyna si od stanu konta na poczàtku okresu obj tego wyciàgiem, nast pnie dodana jest àczna kwota wp at i kredytów z tego okresu, od której odj ta jest àczna kwota czeków, debetów i op at, a wreszcie pokazany jest stan konta w dniu przygotowania wyciàgu. Transakcja - szczegó y Zawiera szczegó y ka dej transakcji przeprowadzonej w okresie obj tym wyciàgiem. Transakcje podane sà chronologicznie, w porzàdku, w jakim przechodzi y przez bank, wi c czeki mogà pojawiaç si w innej kolejnoêci, ni by y wystawiane. Stan konta na dany dzieƒ Podaje stan konta w ka dym dniu okresu obj tego wyciàgiem. Primary Account Number 1 (Numer konta g ównego) Jest to numer, wed ug którego bank identyfikuje Ciebie i Twoje g ówne konto. Balance Summary 2 (Zestawienie stanu konta) Jest tu podane podsumowanie informacji na temat konta: poczàtkowy stan konta, kwoty wp at, czeki i inne obcià enia, stan konta na koniec okresu obj tego wyciàgiem, przeci tny stan konta w ciàgu miesiàca oraz op aty i nale noêci. Transaction Summary 3 (Zestawienie transakcji) Jest to zestawienie wszystkich transakcji przeprowadzonych na koncie, w tym wyp aconych kwot czeków/wyp at z konta, zakupów na kart czekowà, wraz z àcznà liczbà transakcji przeprowadzonych w bankomatach Banku PNC oraz bankomatach innych instytucji. Activity Detail 4 (Szczegó y transakcji) Szczegó owy rejestr wszystkich transakcji przeprowadzonych na koncie w okresie obj tym wyciàgiem. Checks and Substitute 5 Checks (Czeki i czeki zast pcze) Szczegó owa lista wszystkich czeków wystawionych na Twoje konto, które nadesz y do banku w tym okresie. Banking/Check Card Withdrawals and Purchases 6 (Wyp aty i zakupy na kart bankowà/czekowà) Szczegó owa lista, wed ug dat, wszystkich transakcji przeprowadzonych z u yciem karty bankowej lub PNC Bank Check Card.

9 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH

10 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Bilansowanie ksià eczki czekowej Co miesiàc bank przygotowuje wyciàg z konta zawierajàcy szczegó y wszystkich operacji dokonanych na Twoim koncie czekowym w okresie obj tym wyciàgiem. Banki wysy a y swoim klientom wyciàgi z konta zwykle pocztà, lecz obecnie wiele banków oferuje mo liwoêç dost pu do wyciàgów z konta poprzez Internet, co stanowi jednà z opcji bankowoêci online. Niezale nie od tego, czy przeglàdasz wyciàg z konta w Internecie, czy odbierasz go w poczcie, powinieneê co miesiàc zbilansowaç ksià eczk czekowà. Bilansowanie ksià eczki czekowej polega na porównaniu miesi cznego wyciàgu z konta czekowego z rejestrem czeków w celu sprawdzenia, czy liczby przy ka dej pozycji sà zgodne. W ten sposób masz pewnoêç, e znasz prawid owy stan swego konta czekowego i zmniejszasz niebezpieczeƒstwo debetu. Porównywanie stanu konta Przy pierwszym porównaniu stan konta w rejestrze czeków mo e nie zgadzaç si ze stanem na wyciàgu. Mogà byç tego ró ne przyczyny: > Wypisa eê czeki, które nie przesz y jeszcze przez Twój bank i nie zosta y potràcone z konta. > Dokonywa eê wp at, wyp at lub innych transakcji na koncie po dniu przygotowania wyciàgu. > Bank potràci op aty z konta lub dopisa odsetki, których jeszcze nie zarejestrowa eê. > Zapomnia eê wpisaç czeku, wp aty lub innych transakcji na tym koncie, albo wpisa eê niew aêciwà sum transakcji. > Pomyli eê si w dodawaniu lub odejmowaniu w rejestrze czeków Szczegó owe instrukcje Oto atwy sposób zbilansowania ksià eczki czekowej: Przejrzyj cz Êç wyciàgu z konta na temat wp at i odszukaj ka dà wp at w rejestrze czeków. Kiedy odnajdziesz wp at, postaw ko o niej znaczek w rejestrze czeków. Cz sto w rejestrze czeków jest niewielka rubryczka specjalnie do tego celu. Je eli na wyciàgu z konta sà wp aty, których nie odnotowa eê poprzednio w rejestrze czeków, dopisz je do rejestru. Przejrzyj list czeków pokazanych na wyciàgu z konta i odszukaj ka dy z nich w rejestrze czeków. I znowu postaw ko o ka dego czeku odpowiedni znaczek w rejestrze czeków. Je eli na wyciàgu z konta sà czeki, których nie odnotowa eê poprzednio w rejestrze czeków, dopisz je do rejestru. Tak samo przejrzyj na wyciàgu z konta wszystkie transakcji bankomatowe, zakupy na karty debetowe oraz automatyczne i internetowe op aty rachunków i porównaj je z rejestrem czeków. I znowu dopisz do rejestru czeków wszelkie transakcje, o których zapomnia eê. Jak zaczàç Je eli prowadzisz rejestr czeków na bie àco, zbilansowanie ksià eczki czekowej powinno byç atwe. Je eli zrobi eê b dy w rejestrze czeków, b dà one atwiejsze do wykrycia, kiedy masz do przejrzenia jedynie transakcje z aktualnego okresu wyciàgu z konta. Zanim zaczniesz, miej pod r kà: > Rejestr czeków > Wyciàg z konta czekowego > Papier na notatki (niektóre wyciàgi z konta zawierajà miejsce na obliczenia do zbilansowaniu ksià eczki czekowej na jednej ze stron wyciàgu) > Kalkulator > O ówek z gumkà. 10

11 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Przejrzyj wyciàg z konta i sprawdê, czy bank potràci z niego jakieê op aty. Je eli tak, odejmij je od stanu konta w rejestrze czeków. Je eli bank dopisa odsetki do Twego konta, dodaj je do stanu konta w rejestrze czeków. Je eli dopisa eê nowe pozycje do rejestru czeków, jak wy ej, oblicz nowy stan konta i porównaj go ze stanem z wyciàgu. Je eli wcià si nie zgadzajà, byç mo e sà wypisane czeki, dokonane wp aty lub inne transakcje na koncie, które nie przesz y przez bank przed datà przygotowania tego wyciàgu. Takie transakcje uka à si w nast pnych wyciàgach. Przejrzyj rejestr czeków szukajàc pozycji, przy których nie ma znaczków i otocz ka dà z nich kó kiem. Odejmij wszystkie czeki i inne wyp aty z konta, które zakreêli eê przed chwilà, od stanu z wyciàgu. Podobnie dodaj wszelkie wp aty na konto i inne dodatki, które zakreêli eê, do stanu z wyciàgu. Stan z konta z wyciàgu powinien byç teraz zgodny ze stanem z rejestru z czeków. W razie k opotów Je eli wcià masz trudnoêci ze zbilansowaniem ksià eczki czekowej, spróbuj poradziç sobie z tym nast pujàco: > Wróç do rejestru czeków z poprzednich miesi cy, aby zorientowaç si, czy sà wcià czeki, które nie przesz y przez konto. > Oblicz ró nic pomi dzy bilansem z rejestru czeków i poprawionym stanem konta z wyciàgu. Przejrzyj wyciàg z konta szukajàc transakcji na t sum - byç mo e zapomnia eê jej wpisaç. > Sprawdê, czy uwzgl dni eê op aty za korzystanie z bankomatów, kary za przeciàgni cie konta, koszty wydrukowania czeków i inne op aty, którymi mog o byç obcià one konto. > Ró nic pomi dzy stanem konta z rejestru czeków i poprawionym stanem z wyciàgu z konta podziel na dwa. Poszukaj transakcji na t kwot - byç mo e jà doda eê, gdy nale a o jà odjàç, albo odwrotnie. > Sprawdê, czy ró nica pomi dzy stanem konta z rejestru czeków i poprawionym stanem konta z wyciàgu dzieli si bez reszty przez dziewi ç. Je eli tak, byç mo e przestawi eê cyfry wpisujàc jednà z liczb, na przyk ad wpisa eê $58 zamiast $85. > Sprawdê jeszcze raz dodawanie i odejmowanie. > Upewnij si, czy prawid owo skopiowa eê stan konta z do u ka dej strony rejestru czeków na gór nast pnej strony. Je eli po wykonaniu wszystkich tych czynnoêci wcià nie mo esz zbilansowaç ksià eczki czekowej, albo je eli odkryjesz problem z Twoim kontem czekowym, natychmiast skontaktuj si z bankiem. 11

12 BankowoÊç online i op acanie rachunków Obecnie wi kszoêç banków umo liwia prowadzenie transakcji i op acanie rachunków z konta czekowego poprzez Internet. Us ugi te, cz sto oferowane bezp atnie, umo liwiajà dost p do konta czekowego (jak równie do innych kont w tym samym banku), prowadzenie finansów i op acanie rachunków z komputera osobistego w najdogodniejszej chwili, z dowolnego miejsca z dost pem do Internetu. 12

13 Bank na wyciàgni cie r ki Dzi ki us ugom bankowoêci online, dost p do rozmaitych transakcji bankowych jest dos ownie w zasi gu r ki. Choç bankowoêç internetowa ma ró ny zakres w ró nych bankach, na ogó mo liwe jest: > Sprawdzenie aktualnego stanu konta czekowego, oszcz dnoêciowego i innych kont w danym banku. > Przelewy pomi dzy kontami1 w tym samym banku. (Niektóre banki umo liwiajà równie przelewy pomi dzy kontami prowadzonymi w ró nych bankach). > Dost p do aktualnego i poprzednich wyciàgów z konta i mo liwoêç wydrukowania kopii. Przeglàd najnowszych transakcji na koncie, w tym zakupów op acanych kartà debetowà, automatycznych i internetowych p atnoêci oraz transakcji w bankomatach. > Potwierdzenie przejêcia czeków i wp at przez konto. > Zamawianie nowych czeków i kuponów wp at. > Wybór otrzymywania wyciàgów internetowych, je eli bank oferuje takà mo liwoêç. Op acaj rachunki kilkoma klikni ciami Jednà z najwygodniejszych i najpopularniejszych funkcji bankowoêci internetowej jest op acanie rachunków w trybie online. Op acanie rachunków poprzez Internet wymaga jedynie zalogowania si do w asnego konta w witrynie banku, wype nienie prostego formularza p atnoêci online (ze wskazaniem odbiorcy, kwoty p atnoêci i daty przekazania p atnoêci) i klikni cia, aby zrealizowaç p atnoêç. Rachunki mo na op acaç jednorazowo lub ustawiç powtarzajàce si p atnoêci na pokrycie regularnych rachunków, takich jak kredyt samochodowy, czynsz lub sp aty hipoteki. które przyjmujà czeki i masz gwarancj, e p atnoêci nadejdà na czas. P acàc rachunki w trybie online nie musisz wypisywaç czeków, kupowaç znaczków pocztowych i kopert, adresowaç ich, ani spieszyç si na poczt, aby wys aç p atnoêç na czas. Zasady sà takie same jak przy op acaniu rachunków czekiem tyle, e jest to szybsze, atwiejsze i taƒsze. Wyeliminowanie papieru jest równie dobre dla Êrodowiska pomyêl tylko o wszystkich drzewach, które w ten sposób uratujesz. 1 Przepisy federalne ograniczajà liczb przelewów, których mo na dokonaç z konta oszcz dnoêciowego lub money market. Dodatkowe informacje znaleêç mo na w Consumer Schedule of Service Charges and Fees (Tabeli op at dla klientów) Bezpieczniejszy sposób prowadzenia transakcji bankowych BankowoÊç internetowa i op acanie rachunków online sà faktycznie bezpieczniejsze ni tradycyjne transakcje bankowe.* Najcz stszym sposobem kradzie y to samoêci jest przej cie dokumentów papierowych nie zaê informacje przekazywanych Internetem a bankowoêç internetowa i op acanie rachunków online zmniejsza iloêç poufnych, osobistych danych przechodzàcych przez skrzynk pocztowà i kosz na Êmieci. Ponadto banki oferujàce bankowoêç online i op acanie rachunków poprzez Internet zwykle korzystajà z zaawansowanych, wielopoziomowych funkcji zabezpieczajàcych w tym firewalls, szyfrowania wszelkich danych i procedury weryfikacji to samoêci dla zapewnienia, e poufne dane pozostajà faktycznie poufne. *èród o: Javelin Strategy & Research, 2006 Nie ma prawie ograniczeƒ co do tego, czyj rachunek mo na op aciç poprzez Internet. Mo esz w ten sposób p aciç osobom indywidualnym lub firmom w Stanach Zjednoczonych, 13

14 Konta oszcz dnoêciowe bez tajemnic 14 SpecjaliÊci od zarzàdzania prywatnymi finansami sà zgodni, e konto oszcz dnoêciowe to istotny element ka dego planu finansowego. Czy myêlisz o urlopie, oszcz dzasz na studia wy sze lub podyplomowe, odk adasz na nieprzewidziane wydatki, takie jak nowy piec do domu albo skrzyni biegów, konto oszcz dnoêciowe mo e zapewniç cenny margines bezpieczeƒstwa finansowego, a ponadto umo liwiç zrealizowanie marzeƒ.

15 Bezpieczeƒstwo na dziê, dobrobyt na jutro Konto oszcz dnoêciowe stanowi zabezpieczenie. Dzi ki niemu mo na pokryç koszty codziennych wydatków i mieç spokój ducha wynikajàcy z posiadania rezerwy na trudniejsze czasy. Konto oszcz dnoêciowe mo e byç te cennà pomocà w budowaniu lepszej przysz oêci. Sprzyja ono odk adaniu pieni dzy na rzeczy, które zawsze chcieliêmy robiç lub kupiç. Dzi ki niemu b dziemy gotowi na nieuniknione znaczne wydatki, takie jak koszty studiów wy szych dziecka czy planowanie w asnej emerytury. Dost p, zysk i bezpieczeƒstwo Konto oszcz dnoêciowe umo liwia atwy dost p do pieni dzy w nag ej potrzebie. Ponadto oszcz dnoêci na takim koncie rosnà, dzi ki odsetkom od wp aconych kwot pod warunkiem stosowania si do regu konta, takich jak utrzymywanie minimalnego wymaganego salda. Kolejnà istotnà zaletà kont oszcz dnoêciowych jest ich bezpieczeƒstwo. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, wed ug skrótu nazwy angielskiej) to niezale ny organ rzàdu USA, ubezpieczajàcy wszystkie konta oszcz dnoêciowe w bankach cz onkowskich do maksymalnej sumy dozwolonej przepisami. Znawcy finansów zgadzajà si, e oszcz dnoêci na czarnà godzin nale y utrzymywaç na koncie ubezpieczonym przez FDIC, sprawdê wi c, czy Twój bank jest cz onkiem FDIC. Ochrona przed przekroczeniem stanu konta Wi kszoêç banków umo liwia powiàzanie konta oszcz dnoêciowego z kontem czekowym w celu ochrony przed debetem i czekami bez pokrycia. JeÊli konto korzysta z ochrony przed debetem (overdraft protection), odpowiednia suma z konta oszcz dnoêciowego lub innego konta, ewentualnie wyznaczonej karty kredytowej jest automatycznie przelewana na konto czekowe w celu pokrycia wypisanych czeków lub innych transakcji dokonanych na tym koncie na kwoty przekraczajàce stan konta czekowego. Taki program ochrony przed debetem wymaga zwykle op aty, ale na ogó jest jej warty. Ochrona przed debetem zabezpiecza przed odmowà zakupu lub zwrotem czeku bez pokrycia za co pobierana jest wy sza op ata. Znakomite narz dzie planowania bud etu Je eli yjesz od wyp aty do wyp aty, je eli zawsze brakuje Ci pieni dzy, albo je eli masz trudnoêci z zorientowaniem si, na co idà wszystkie pieniàdze, mo esz zastanowiç si nad opracowaniem miesi cznego bud etu a konto oszcz dnoêciowe bardzo w tym pomo e. Bud et to plan, na co wydasz pieniàdze zarobione w ka dym miesiàcu; wiadomo jednak, e nie mo na zaplanowaç wszystkiego ka demu zdarzajà si wydatki nieoczekiwane wi c ka dy bud et powinien zawieraç rezerw na oszcz dnoêci. Staraj si wydawaç mniej ni zarabiasz w ka dym miesiàcu (choçby ta ró nica by a niewielka) i wp acaç to, co zostanie, na konto oszcz dnoêciowe. Takie pieniàdze bardzo przydadzà si na pokrycie nieoczekiwanych wydatków. Dokonaj w aêciwego wyboru Wi kszoêç banków oferuje rozmaite opcje kont oszcz dnoêciowych, wi c z pewnoêcià znajdziesz takie, które odpowiadajà Twoim konkretnym potrzebom w zakresie oszcz dzania. PoproÊ pracownika Twojego banku o pomoc w wyborze najlepszej opcji konta i wejdê na drog ku realizacji swoich celów finansowych. 15

16 BankowoÊç dla ka dego Wprowadzenie do bankowoêci to publikacja PNC Financial Services Group, Inc., wysoce zdywersyfikowanej i rozwijajàcej si firmy us ug finansowych, oferujàcej szeroki zakres produktów i us ug dla osób indywidualnych, firm, korporacji i organów rzàdu. PNC z pewnoêcià dysponuje w aêciwymi produktami, wiedzà i zasobami, aby zaoferowaç Ci ca à gam rozwiàzaƒ, niezale nie od tego jak proste, bàdê jak skomplikowane sà Twoje potrzeby. Powy sze artyku y zapewniajà jedynie informacje ogólne; nie majà na celu przekazywania porad prawnych, podatkowych, ksi gowych ani finansowych. Wszelkie dokumenty zwiàzane z kontem, powiàzane ujawnienia warunków, wnioski i pewne us ugi, w tym PNC Online Banking, Êwiadczone sà wy àcznie w j zyku angielskim. Dodatkowe informacje uzyskaç mo na pod numerem PNC-BANK, odwiedzajàc witryn pnc.com lub odwiedzajàc oddzia PNC PNC-BANK 2010 The PNC Financial Services Group, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. PNC Bank, National Association. Member FDIC FORM

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia ów IV i V mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo