BankowoÊç dla ka dego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BankowoÊç dla ka dego"

Transkrypt

1 BankowoÊç dla ka dego PIENIÑDZE POD KONTROLÑ czyli jak zachowaç równowag finansowà WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEå O KONTACH CZEKOWYCH BANKOWOÂå I P ACENIE RACHUNKÓW ONLINE KONTA OSZCZ DNOÂCIOWE BEZ TAJEMNIC PLUS: Jak zbilansowaç ksià eczkà czekowà

2 Spis treêci US UGI 3 Wszystko, co warto wiedzieç na temat kont czekowych Konta czekowe oferujà rozmaite sposoby i u atwienia dost pu do wp aconych pieni dzy, pokrywania codziennych wydatków i zarzàdzania w asnymi finansami - o ka dej porze dnia i nocy 12 BankowoÊç i op acanie rachunków poprzez Internet Obecnie wi kszoêç banków oferuje us ugi internetowe mo liwoêç za atwienia spraw bankowych i op acania rachunków online przez ca à dob Konta oszcz dnoêciowe bez tajemnic SpecjaliÊci od zarzàdzania prywatnymi finansami sà zgodni, e konto oszcz dnoêciowe to istotny element ka dego planu finansowego 10 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH 14 4 Wp aty na konto 6 Wypisywanie czeków 7 Pos ugiwanie si rejestrem czeków 8 Odczytywanie wyciàgów z konta 10 Bilansowanie ksià eczki czekowej 2

3 Wszystko, co warto wiedzieç na temat kont czekowych Wszyscy mamy rachunki do pokrycia i zakupy do zrobienia. Konto czekowe jest najlepszym sposobem za atwiania takich spraw, prostszym i taƒszym ni przekazy pieni ne. Korzystanie z konta czekowego do pokrywania codziennych wydatków jest alternatywà wobec gotówki, prostszà i atwiejszà ni przekazy pieni ne. Konto czekowe u atwia równie panowanie nad finansami, gdy ka da przeprowadzona transakcja czekowa pozostawia pisemnà dokumentacj, która jest przy okazji dowodem zap aty. Systematyczne prowadzenie konta zajmuje nieco czasu i wymaga pewnej dyscypliny, ale korzyêci z w aêciwie prowadzonego rachunku czekowego warte sà tego wysi ku. Otwieranie konta jest szybkie i atwe Prawie ka dy mo e otworzyç konto czekowe. Wymaga to jedynie przyniesienia pieni dzy do wybranego banku, które stanowiç b dà pierwszà wp at na takie konto. Nale y mieç przy sobie dowód to samoêci. Wi kszoêç banków umo liwia osobom majàcym trudnoêci ze zjawieniem si w banku osobiêcie otwarcie konta czekowego drogà pocztowà lub nawet poprzez Internet. Otwarcie konta czekowego wymaga wype nienia pewnych dokumentów, ale ca a ta procedura trwa zwykle krótko. Studenci i uczniowie otwierajàcy swoje pierwsze konto czekowe powinni zastanowiç si nad uczynieniem rodziców lub opiekunów jego wspó w aêcicielami, co przynosi szereg korzyêci. Na przyk ad taka wspó w asnoêç konta umo liwia rodzicowi lub opiekunowi atwe przelewanie gotówki na takie konto poprzez Internet, jak równie umo liwia rodzicom najszybsze i naj atwiejsze Êledzenie stanu konta i w razie potrzeby uzupe nianie go. Przy otwieraniu konta czekowego otrzymasz tymczasowe czeki i kupony wp at, którymi mo na pos ugiwaç si do czasu nadejêcia twoich w asnych czeków. W asne czeki i kupony depozytowe nadchodzà zwykle pocztà w ciàgu tygodnia lub dwóch. Bank przysy a zwykle równie pocztà kart debetowà (zwanà równie kartà czekowà ) oraz numer PIN. Wygoda bankowoêci przez ca à dob Konta czekowe oferujà rozmaite sposoby i u atwienia dost pu do wp aconych pieni dzy, pokrywania codziennych wydatków i zarzàdzania w asnymi finansami - o ka dej porze dnia i nocy. > Czeki Mo na dokonywaç p atnoêci i p aciç za zakupy wypisujàc czek na dowolnà sum, a do pe nego stanu konta. Nast pnie osoba lub firma, na którà wypisany jest czek, deponuje lub spieni a czek w swoim banku, a odpowiednia suma potràcana jest z twojego konta czekowego. > Bankomaty Mo na pos ugiwaç si kartà debetowà do wp acania, wyp acania pieni dzy i innych transakcji na koncie czekowym w bankomatach (maszynach ATM). Pos ugiwanie si kartà debetowà w automacie wymaga podania numeru PIN. PIN jest zabezpieczeniem, uniemo liwiajàcym osobom niepowo anym dost p do twojego konta. Jest bardzo wa ne, aby nauczyç si tego numeru na pami ç, nie podawaç go innym i nie zapisywaç na w asnej karcie! > Zakupy na kart debetowà Wiele banków oferuje obecnie karty debetowe ze znakiem Visa, którymi mo na p aciç za zakupy wsz dzie, gdzie akceptowana jest karta debetowa Visa. W przeciwieƒstwie do typowych zakupów na kart kredytowà, nale noêç za zakupy na kart debetowà potràcana jest bezpoêrednio z konta czekowego. Wiele banków uzupe nia wygod i bezpieczeƒstwo zakupów na kart debetowà programami lojalnoêciowymi, w których gromadzi si punkty do póêniejszego wykorzystania na bezp atne bilety lotnicze, wyjazdy urlopowe i inne nagrody; punkty przyrastajà po ka dym zakupie na kart debetowà. > BankowoÊç internetowa i op acanie rachunków Wi kszoêç banków umo liwia równie posiadaczom kont czekowych prowadzenie transakcji online i op acanie rachunków. W ten sposób zyskujesz szybki i wygodny dost p do konta i mo liwoêç op acania rachunków z w asnego komputera - w ka dej chwili, z ka dego miejsca, gdzie masz dost p do Internetu (przeczytaj do àczony artyku na temat bankowoêci online i op acania rachunków). Konto czekowe stanowi fundament zarzàdzania w asnymi finansami i otwiera drog do szeregu innych us ug bankowych. Odpowiedzialne pos ugiwanie si kontem czekowym nale y traktowaç bardzo powa nie, a informacje w nast pnych rozdzia ach tej broszury u atwià w aêciwe prowadzenie konta czekowego. 3

4 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wp aty na konto Aby dokonaç wp aty (gotówki i czeków wystawionych na Ciebie) na konto czekowe, wype nij wydrukowane kupony wp aty znajdujàce si z ty u ksià eczki czekowej zaraz za czekami. Kupony depozytowe zawierajà te same informacje, co Twoje czeki, dzi ki czemu wp ata trafi na w aêciwe konto i zostanie prawid owo przyj ta, niezale nie od tego czy wp aca si pieniàdze w banku, bankomacie czy pocztà. Je eli nie masz wydrukowanych kuponów wp aty, puste kupony powinny byç dost pne w banku, ale wówczas musisz wpisaç tam imi, nazwisko i numer konta, aby wp ata trafi a na w aêciwe konto. Wype nianie kuponu wp aty Wype nij kupon wp aty wpisujàc dat wp aty i àcznà sum wp acanej gotówki, jak równie kwoty ka dego czeku wp acanego na konto. JeÊli wp acasz wi cej ni trzy czeki, wpisz je z ty u kuponu wp aty, dodaj kwoty i przenieê sum do odpowiedniej linijki z przodu kuponu. Dodaj kwot gotówki do sumy czeków i wpisz wynik w rubryczce sub total na kuponie wp aty. Je eli nie wyp acasz jednoczeênie gotówki ( cash back, ), wpisz t samà kwot na dole jako total ( àcznie). Je eli przy wp acaniu czeków chcesz jednoczeênie wyp aciç gotówk, wpisz àdanà sum wyp aty na kuponie, w rubryczce less cash (minus gotówka) i odejmij jà od kwoty sub total, aby obliczyç àcznà sum wp aty. Je eli chcesz wyp aciç gotówk, podpisz kupon wp aty i miej do okazania odpowiedni dowód to samoêci. 4

5 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Podpisywanie wp acanych czeków na odwrocie Je eli wp acasz czek wystawiony na Ciebie (albo chcesz go spieni yç), musisz go najpierw podpisaç z ty u, co po angielsku nazywa si endorse. Wpisz swoje imi i nazwisko w taki sam sposób, jak wpisane jest ono z przodu czeku, uwa ajàc, aby umieêciç je we w aêciwym miejscu wskazanym do tego celu. BEZ CASH BACK Trzeba pami taç, e kiedy podpiszesz czek wystawiony na Ciebie, mo na go u ywaç tak samo jak gotówki. Nie podpisuj czeków wystawionych na Ciebie do czasu, a gotowy jesteê do ich wp acenia lub spieni enia. Je eli musisz podpisaç czek na pewien czas przed wp aceniem go na konto, napisz na nim For Deposit Only [Tylko do zdeponowania] pod swoim podpisem; musisz jednak pami taç, e tak podpisanego czeku nie mo esz spieni yç, a jedynie wp aciç na konto. Wygoda przelewów elektronicznych Przelewy elektroniczne (direct deposit) to jedna z najwi kszych wygód konta czekowego. Dzi ki przelewom elektronicznym wyp aty, czeki Social Security, emerytury i inne rodzaje powtarzajàcych si p atnoêci wp ywajà bezpoêrednio na Twoje konto czekowe (albo je eli wolisz, konto oszcz dnoêciowe), ca kowicie automatycznie, a je eli Twój bank oferuje us ugi online, mo esz potwierdzaç dok adnà dat i godzin wp yni cia pieni dzy na Twoje konto. Przelewy elektroniczne sà wygodniejsze ni zwyk e wp aty, gdy zwalniajà Ci z koniecznoêci chodzenia do banku lub bankomatu, sà bezpieczne, poniewa wykluczajà zgubienie lub kradzie czeku i chronià Ci przed kradzie à to samoêci, sà ponadto sà bardziej niezawodne, gdy pieniàdze sà automatycznie wp acane na Twoje konto w ustalonym dniu i dost pne tego samego dnia. CASH BACK WYP ATY Wype nienie kuponu wyp aty wymaga wpisania daty w prawym górnym rogu, w rubryczce Date. Wpisz jà w kolejnoêci obowiàzujàcej w USA najpierw miesiàc, potem dzieƒ, a na koniec rok. W pierwszej linijce wpisz imi i nazwisko. W okienku na prawo od nazwiska wpisz cyframi kwot wyp aty. W drugiej linijce napisz po angielsku kwot wyp aty s owami (mo esz skorzystaç ze Êciàgi na stronie 6). Wreszcie wpisz numer konta w rubryczce Account Number i podpisz si w rubryczce Signature. June 1, 2007 R. W. Andrews One-hundred and R.W. Andrews 5

6 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wypisywanie czeków Mo na wypisaç czek na dowolnà osob lub firm, która akceptuje czeki jako sposób przekazywania pieni dzy pomi dzy kontami. 6 Wypisanie czeku jest atwe nale y tylko uwa nie wype niç trwa ym tuszem ka dà rubryczk : Date (data) Wpisz dat wypisania czeku. Je eli wpiszesz przysz à dat, osoba odbierajàca czek nie b dzie w stanie spieni yç go ani zdeponowaç do daty podanej na czeku. Wi kszoêç firm nie akceptuje czeków z przysz à datà ( postdated ) Mo na wpisaç dat w dowolnej przyj tej formie. Na przyk ad, August 1, 2010 albo 8/1/10. Pay to the Order of (remitent, czyli odbiorca czeku) Wpisz pe ne imi i nazwisko osoby lub nazw firmy czy organizacji, na rzecz której przekazujesz p atnoêç. Na przyk ad Jan Nowak lub Kowalski Construction. Dollar Amount (kwota) Wpisz cyframi wartoêç czeku w dolarach i centach. Oddziel dolary od centów kropkà. Na przyk ad $16.49 lub $ Written Amount (kwota s ownie) Napisz wartoêç czeku s owami. S u y to potwierdzeniu wartoêci czeku i chroni przed niebezpieczeƒstwem zmienienia przez kogoê wpisanej kwoty. Wpisz s owo and, aby oddzieliç dolary od centów, centy nale y wpisaç jako setne cz Êci dolara. Zawsze zacznij od lewego brzegu linijki, aby uniemo liwiç wpisanie dodatkowych s ów, które zmieni yby kwot czeku. Napisz na przyk ad, Sixteen dollars and 49/100 lub Two hundred dollars and 00/100. Signature (podpis) Czek nie jest wa ny bez Twojego podpisu. Podpisz si tak samo, jak na wzorcu podpisu, który z o y eê otwierajàc konto czekowe. For (za) Wype nienie tej rubryki nie jest wymagane, ale mo na wpisaç tu krótkà notatk do odbiorcy czeku na temat przekazywanej p atnoêci. Mo na tu na przyk ad wpisaç numer konta lub faktury op acanej danym czekiem. Uwaga: Trzeba pami taç, e czeki, kupony wyp at i wp at nale y wype niaç po angielsku.

7 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Pos ugiwanie si rejestrem czeków Rejestr czeków przys any wraz z ksià eczkami czekowymi umo liwia Êledzenie przep ywu pieni dzy przez konto czekowe skàd nap ywajà i gdzie si rozchodzà. Prowadzenie dok adnego rejestru czeków zabezpiecza przed debetem na koncie i zwiàzanymi z tym karami. Rejestrem czeków warto zaczàç pos ugiwaç si natychmiast po otwarciu konta, wpisujàc kwot pierwszej wp aty. Nast pnie wpisuj do rejestru wszystkie transakcje przechodzàce przez konto wypisywane czeki, wp aty, operacje w bankomacie, zakupy na kart debetowà, automatyczne p atnoêci internetowe, przelewy, itd. Rejestrowanie czeków i wp at Aby wprowadziç czek do rejestru, wpisz numer czeku w kolumnie Number code, dat wystawienia, osob czy firm, na którà zosta wystawiony oraz wartoêç czeku. Nast pnie odejmij wartoêç czeku od poprzedniego stanu konta, aby obliczyç nowy stan. internetowe nie wymagajà wypisania czeków, transakcje te majà wp yw na stan konta czekowego, dlatego wa ne jest, aby wpisywaç je do rejestru czeków w taki sam sposób, jak wpisuje si tam czeki. Wpisz dat i kwot ka dej transakcji w odpowiednich kolumnach i odejmij t kwot od poprzedniego stanu konta, aby obliczyç stan aktualny. Warto zachowywaç wszystkie pokwitowania transakcji bankomatowych i zakupów na karty debetowe do czasu potwierdzenia ich w Internecie lub porównania ich z miesi cznym wyciàgiem z konta. Nie zapomnij te o wpisywaniu wszystkich potràceƒ dokonanych przez bank miesi cznych op at za prowadzenie konta, za pos ugiwanie si bankomatami innych banków jak równie odsetek (z oprocentowanego konta czekowego) dopisanych do konta. Aby zarejestrowaç wp at, wpisz dat i kwot wp aty w odpowiednie kolumny i dodaj kwot wp aty do poprzedniego stanu konta. W ten sam sposób rejestruj przelewy elektroniczne. Rejestracja operacji w bankomatach i p atnoêci kartami debetowymi oraz innych Chocia operacje w bankomatach, zakupy op acane kartami debetowymi i p atnoêci 7

8 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Wyciàg z konta Co miesiàc bank b dzie przysy aç wyciàgi zawierajàce szczegó y operacji dokonanych na koncie. Przejrzyj wyciàg z konta nied ugo po jego przys aniu co miesiàc, aby wiedzieç, co dzieje si z Twoim kontem czekowym. Warto wiedzieç, jakie informacje znaleêç mo na na wyciàgu z konta: Podsumowanie wyciàgu Zawiera krótki przeglàd operacji przeprowadzonych na koncie od ostatniego wyciàgu. Ta cz Êç rozpoczyna si od stanu konta na poczàtku okresu obj tego wyciàgiem, nast pnie dodana jest àczna kwota wp at i kredytów z tego okresu, od której odj ta jest àczna kwota czeków, debetów i op at, a wreszcie pokazany jest stan konta w dniu przygotowania wyciàgu. Transakcja - szczegó y Zawiera szczegó y ka dej transakcji przeprowadzonej w okresie obj tym wyciàgiem. Transakcje podane sà chronologicznie, w porzàdku, w jakim przechodzi y przez bank, wi c czeki mogà pojawiaç si w innej kolejnoêci, ni by y wystawiane. Stan konta na dany dzieƒ Podaje stan konta w ka dym dniu okresu obj tego wyciàgiem. Primary Account Number 1 (Numer konta g ównego) Jest to numer, wed ug którego bank identyfikuje Ciebie i Twoje g ówne konto. Balance Summary 2 (Zestawienie stanu konta) Jest tu podane podsumowanie informacji na temat konta: poczàtkowy stan konta, kwoty wp at, czeki i inne obcià enia, stan konta na koniec okresu obj tego wyciàgiem, przeci tny stan konta w ciàgu miesiàca oraz op aty i nale noêci. Transaction Summary 3 (Zestawienie transakcji) Jest to zestawienie wszystkich transakcji przeprowadzonych na koncie, w tym wyp aconych kwot czeków/wyp at z konta, zakupów na kart czekowà, wraz z àcznà liczbà transakcji przeprowadzonych w bankomatach Banku PNC oraz bankomatach innych instytucji. Activity Detail 4 (Szczegó y transakcji) Szczegó owy rejestr wszystkich transakcji przeprowadzonych na koncie w okresie obj tym wyciàgiem. Checks and Substitute 5 Checks (Czeki i czeki zast pcze) Szczegó owa lista wszystkich czeków wystawionych na Twoje konto, które nadesz y do banku w tym okresie. Banking/Check Card Withdrawals and Purchases 6 (Wyp aty i zakupy na kart bankowà/czekowà) Szczegó owa lista, wed ug dat, wszystkich transakcji przeprowadzonych z u yciem karty bankowej lub PNC Bank Check Card.

9 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH

10 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Bilansowanie ksià eczki czekowej Co miesiàc bank przygotowuje wyciàg z konta zawierajàcy szczegó y wszystkich operacji dokonanych na Twoim koncie czekowym w okresie obj tym wyciàgiem. Banki wysy a y swoim klientom wyciàgi z konta zwykle pocztà, lecz obecnie wiele banków oferuje mo liwoêç dost pu do wyciàgów z konta poprzez Internet, co stanowi jednà z opcji bankowoêci online. Niezale nie od tego, czy przeglàdasz wyciàg z konta w Internecie, czy odbierasz go w poczcie, powinieneê co miesiàc zbilansowaç ksià eczk czekowà. Bilansowanie ksià eczki czekowej polega na porównaniu miesi cznego wyciàgu z konta czekowego z rejestrem czeków w celu sprawdzenia, czy liczby przy ka dej pozycji sà zgodne. W ten sposób masz pewnoêç, e znasz prawid owy stan swego konta czekowego i zmniejszasz niebezpieczeƒstwo debetu. Porównywanie stanu konta Przy pierwszym porównaniu stan konta w rejestrze czeków mo e nie zgadzaç si ze stanem na wyciàgu. Mogà byç tego ró ne przyczyny: > Wypisa eê czeki, które nie przesz y jeszcze przez Twój bank i nie zosta y potràcone z konta. > Dokonywa eê wp at, wyp at lub innych transakcji na koncie po dniu przygotowania wyciàgu. > Bank potràci op aty z konta lub dopisa odsetki, których jeszcze nie zarejestrowa eê. > Zapomnia eê wpisaç czeku, wp aty lub innych transakcji na tym koncie, albo wpisa eê niew aêciwà sum transakcji. > Pomyli eê si w dodawaniu lub odejmowaniu w rejestrze czeków Szczegó owe instrukcje Oto atwy sposób zbilansowania ksià eczki czekowej: Przejrzyj cz Êç wyciàgu z konta na temat wp at i odszukaj ka dà wp at w rejestrze czeków. Kiedy odnajdziesz wp at, postaw ko o niej znaczek w rejestrze czeków. Cz sto w rejestrze czeków jest niewielka rubryczka specjalnie do tego celu. Je eli na wyciàgu z konta sà wp aty, których nie odnotowa eê poprzednio w rejestrze czeków, dopisz je do rejestru. Przejrzyj list czeków pokazanych na wyciàgu z konta i odszukaj ka dy z nich w rejestrze czeków. I znowu postaw ko o ka dego czeku odpowiedni znaczek w rejestrze czeków. Je eli na wyciàgu z konta sà czeki, których nie odnotowa eê poprzednio w rejestrze czeków, dopisz je do rejestru. Tak samo przejrzyj na wyciàgu z konta wszystkie transakcji bankomatowe, zakupy na karty debetowe oraz automatyczne i internetowe op aty rachunków i porównaj je z rejestrem czeków. I znowu dopisz do rejestru czeków wszelkie transakcje, o których zapomnia eê. Jak zaczàç Je eli prowadzisz rejestr czeków na bie àco, zbilansowanie ksià eczki czekowej powinno byç atwe. Je eli zrobi eê b dy w rejestrze czeków, b dà one atwiejsze do wykrycia, kiedy masz do przejrzenia jedynie transakcje z aktualnego okresu wyciàgu z konta. Zanim zaczniesz, miej pod r kà: > Rejestr czeków > Wyciàg z konta czekowego > Papier na notatki (niektóre wyciàgi z konta zawierajà miejsce na obliczenia do zbilansowaniu ksià eczki czekowej na jednej ze stron wyciàgu) > Kalkulator > O ówek z gumkà. 10

11 PODSTAWOWE WIADOMOÂCI O KONTACH CZEKOWYCH Przejrzyj wyciàg z konta i sprawdê, czy bank potràci z niego jakieê op aty. Je eli tak, odejmij je od stanu konta w rejestrze czeków. Je eli bank dopisa odsetki do Twego konta, dodaj je do stanu konta w rejestrze czeków. Je eli dopisa eê nowe pozycje do rejestru czeków, jak wy ej, oblicz nowy stan konta i porównaj go ze stanem z wyciàgu. Je eli wcià si nie zgadzajà, byç mo e sà wypisane czeki, dokonane wp aty lub inne transakcje na koncie, które nie przesz y przez bank przed datà przygotowania tego wyciàgu. Takie transakcje uka à si w nast pnych wyciàgach. Przejrzyj rejestr czeków szukajàc pozycji, przy których nie ma znaczków i otocz ka dà z nich kó kiem. Odejmij wszystkie czeki i inne wyp aty z konta, które zakreêli eê przed chwilà, od stanu z wyciàgu. Podobnie dodaj wszelkie wp aty na konto i inne dodatki, które zakreêli eê, do stanu z wyciàgu. Stan z konta z wyciàgu powinien byç teraz zgodny ze stanem z rejestru z czeków. W razie k opotów Je eli wcià masz trudnoêci ze zbilansowaniem ksià eczki czekowej, spróbuj poradziç sobie z tym nast pujàco: > Wróç do rejestru czeków z poprzednich miesi cy, aby zorientowaç si, czy sà wcià czeki, które nie przesz y przez konto. > Oblicz ró nic pomi dzy bilansem z rejestru czeków i poprawionym stanem konta z wyciàgu. Przejrzyj wyciàg z konta szukajàc transakcji na t sum - byç mo e zapomnia eê jej wpisaç. > Sprawdê, czy uwzgl dni eê op aty za korzystanie z bankomatów, kary za przeciàgni cie konta, koszty wydrukowania czeków i inne op aty, którymi mog o byç obcià one konto. > Ró nic pomi dzy stanem konta z rejestru czeków i poprawionym stanem z wyciàgu z konta podziel na dwa. Poszukaj transakcji na t kwot - byç mo e jà doda eê, gdy nale a o jà odjàç, albo odwrotnie. > Sprawdê, czy ró nica pomi dzy stanem konta z rejestru czeków i poprawionym stanem konta z wyciàgu dzieli si bez reszty przez dziewi ç. Je eli tak, byç mo e przestawi eê cyfry wpisujàc jednà z liczb, na przyk ad wpisa eê $58 zamiast $85. > Sprawdê jeszcze raz dodawanie i odejmowanie. > Upewnij si, czy prawid owo skopiowa eê stan konta z do u ka dej strony rejestru czeków na gór nast pnej strony. Je eli po wykonaniu wszystkich tych czynnoêci wcià nie mo esz zbilansowaç ksià eczki czekowej, albo je eli odkryjesz problem z Twoim kontem czekowym, natychmiast skontaktuj si z bankiem. 11

12 BankowoÊç online i op acanie rachunków Obecnie wi kszoêç banków umo liwia prowadzenie transakcji i op acanie rachunków z konta czekowego poprzez Internet. Us ugi te, cz sto oferowane bezp atnie, umo liwiajà dost p do konta czekowego (jak równie do innych kont w tym samym banku), prowadzenie finansów i op acanie rachunków z komputera osobistego w najdogodniejszej chwili, z dowolnego miejsca z dost pem do Internetu. 12

13 Bank na wyciàgni cie r ki Dzi ki us ugom bankowoêci online, dost p do rozmaitych transakcji bankowych jest dos ownie w zasi gu r ki. Choç bankowoêç internetowa ma ró ny zakres w ró nych bankach, na ogó mo liwe jest: > Sprawdzenie aktualnego stanu konta czekowego, oszcz dnoêciowego i innych kont w danym banku. > Przelewy pomi dzy kontami1 w tym samym banku. (Niektóre banki umo liwiajà równie przelewy pomi dzy kontami prowadzonymi w ró nych bankach). > Dost p do aktualnego i poprzednich wyciàgów z konta i mo liwoêç wydrukowania kopii. Przeglàd najnowszych transakcji na koncie, w tym zakupów op acanych kartà debetowà, automatycznych i internetowych p atnoêci oraz transakcji w bankomatach. > Potwierdzenie przejêcia czeków i wp at przez konto. > Zamawianie nowych czeków i kuponów wp at. > Wybór otrzymywania wyciàgów internetowych, je eli bank oferuje takà mo liwoêç. Op acaj rachunki kilkoma klikni ciami Jednà z najwygodniejszych i najpopularniejszych funkcji bankowoêci internetowej jest op acanie rachunków w trybie online. Op acanie rachunków poprzez Internet wymaga jedynie zalogowania si do w asnego konta w witrynie banku, wype nienie prostego formularza p atnoêci online (ze wskazaniem odbiorcy, kwoty p atnoêci i daty przekazania p atnoêci) i klikni cia, aby zrealizowaç p atnoêç. Rachunki mo na op acaç jednorazowo lub ustawiç powtarzajàce si p atnoêci na pokrycie regularnych rachunków, takich jak kredyt samochodowy, czynsz lub sp aty hipoteki. które przyjmujà czeki i masz gwarancj, e p atnoêci nadejdà na czas. P acàc rachunki w trybie online nie musisz wypisywaç czeków, kupowaç znaczków pocztowych i kopert, adresowaç ich, ani spieszyç si na poczt, aby wys aç p atnoêç na czas. Zasady sà takie same jak przy op acaniu rachunków czekiem tyle, e jest to szybsze, atwiejsze i taƒsze. Wyeliminowanie papieru jest równie dobre dla Êrodowiska pomyêl tylko o wszystkich drzewach, które w ten sposób uratujesz. 1 Przepisy federalne ograniczajà liczb przelewów, których mo na dokonaç z konta oszcz dnoêciowego lub money market. Dodatkowe informacje znaleêç mo na w Consumer Schedule of Service Charges and Fees (Tabeli op at dla klientów) Bezpieczniejszy sposób prowadzenia transakcji bankowych BankowoÊç internetowa i op acanie rachunków online sà faktycznie bezpieczniejsze ni tradycyjne transakcje bankowe.* Najcz stszym sposobem kradzie y to samoêci jest przej cie dokumentów papierowych nie zaê informacje przekazywanych Internetem a bankowoêç internetowa i op acanie rachunków online zmniejsza iloêç poufnych, osobistych danych przechodzàcych przez skrzynk pocztowà i kosz na Êmieci. Ponadto banki oferujàce bankowoêç online i op acanie rachunków poprzez Internet zwykle korzystajà z zaawansowanych, wielopoziomowych funkcji zabezpieczajàcych w tym firewalls, szyfrowania wszelkich danych i procedury weryfikacji to samoêci dla zapewnienia, e poufne dane pozostajà faktycznie poufne. *èród o: Javelin Strategy & Research, 2006 Nie ma prawie ograniczeƒ co do tego, czyj rachunek mo na op aciç poprzez Internet. Mo esz w ten sposób p aciç osobom indywidualnym lub firmom w Stanach Zjednoczonych, 13

14 Konta oszcz dnoêciowe bez tajemnic 14 SpecjaliÊci od zarzàdzania prywatnymi finansami sà zgodni, e konto oszcz dnoêciowe to istotny element ka dego planu finansowego. Czy myêlisz o urlopie, oszcz dzasz na studia wy sze lub podyplomowe, odk adasz na nieprzewidziane wydatki, takie jak nowy piec do domu albo skrzyni biegów, konto oszcz dnoêciowe mo e zapewniç cenny margines bezpieczeƒstwa finansowego, a ponadto umo liwiç zrealizowanie marzeƒ.

15 Bezpieczeƒstwo na dziê, dobrobyt na jutro Konto oszcz dnoêciowe stanowi zabezpieczenie. Dzi ki niemu mo na pokryç koszty codziennych wydatków i mieç spokój ducha wynikajàcy z posiadania rezerwy na trudniejsze czasy. Konto oszcz dnoêciowe mo e byç te cennà pomocà w budowaniu lepszej przysz oêci. Sprzyja ono odk adaniu pieni dzy na rzeczy, które zawsze chcieliêmy robiç lub kupiç. Dzi ki niemu b dziemy gotowi na nieuniknione znaczne wydatki, takie jak koszty studiów wy szych dziecka czy planowanie w asnej emerytury. Dost p, zysk i bezpieczeƒstwo Konto oszcz dnoêciowe umo liwia atwy dost p do pieni dzy w nag ej potrzebie. Ponadto oszcz dnoêci na takim koncie rosnà, dzi ki odsetkom od wp aconych kwot pod warunkiem stosowania si do regu konta, takich jak utrzymywanie minimalnego wymaganego salda. Kolejnà istotnà zaletà kont oszcz dnoêciowych jest ich bezpieczeƒstwo. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, wed ug skrótu nazwy angielskiej) to niezale ny organ rzàdu USA, ubezpieczajàcy wszystkie konta oszcz dnoêciowe w bankach cz onkowskich do maksymalnej sumy dozwolonej przepisami. Znawcy finansów zgadzajà si, e oszcz dnoêci na czarnà godzin nale y utrzymywaç na koncie ubezpieczonym przez FDIC, sprawdê wi c, czy Twój bank jest cz onkiem FDIC. Ochrona przed przekroczeniem stanu konta Wi kszoêç banków umo liwia powiàzanie konta oszcz dnoêciowego z kontem czekowym w celu ochrony przed debetem i czekami bez pokrycia. JeÊli konto korzysta z ochrony przed debetem (overdraft protection), odpowiednia suma z konta oszcz dnoêciowego lub innego konta, ewentualnie wyznaczonej karty kredytowej jest automatycznie przelewana na konto czekowe w celu pokrycia wypisanych czeków lub innych transakcji dokonanych na tym koncie na kwoty przekraczajàce stan konta czekowego. Taki program ochrony przed debetem wymaga zwykle op aty, ale na ogó jest jej warty. Ochrona przed debetem zabezpiecza przed odmowà zakupu lub zwrotem czeku bez pokrycia za co pobierana jest wy sza op ata. Znakomite narz dzie planowania bud etu Je eli yjesz od wyp aty do wyp aty, je eli zawsze brakuje Ci pieni dzy, albo je eli masz trudnoêci z zorientowaniem si, na co idà wszystkie pieniàdze, mo esz zastanowiç si nad opracowaniem miesi cznego bud etu a konto oszcz dnoêciowe bardzo w tym pomo e. Bud et to plan, na co wydasz pieniàdze zarobione w ka dym miesiàcu; wiadomo jednak, e nie mo na zaplanowaç wszystkiego ka demu zdarzajà si wydatki nieoczekiwane wi c ka dy bud et powinien zawieraç rezerw na oszcz dnoêci. Staraj si wydawaç mniej ni zarabiasz w ka dym miesiàcu (choçby ta ró nica by a niewielka) i wp acaç to, co zostanie, na konto oszcz dnoêciowe. Takie pieniàdze bardzo przydadzà si na pokrycie nieoczekiwanych wydatków. Dokonaj w aêciwego wyboru Wi kszoêç banków oferuje rozmaite opcje kont oszcz dnoêciowych, wi c z pewnoêcià znajdziesz takie, które odpowiadajà Twoim konkretnym potrzebom w zakresie oszcz dzania. PoproÊ pracownika Twojego banku o pomoc w wyborze najlepszej opcji konta i wejdê na drog ku realizacji swoich celów finansowych. 15

16 BankowoÊç dla ka dego Wprowadzenie do bankowoêci to publikacja PNC Financial Services Group, Inc., wysoce zdywersyfikowanej i rozwijajàcej si firmy us ug finansowych, oferujàcej szeroki zakres produktów i us ug dla osób indywidualnych, firm, korporacji i organów rzàdu. PNC z pewnoêcià dysponuje w aêciwymi produktami, wiedzà i zasobami, aby zaoferowaç Ci ca à gam rozwiàzaƒ, niezale nie od tego jak proste, bàdê jak skomplikowane sà Twoje potrzeby. Powy sze artyku y zapewniajà jedynie informacje ogólne; nie majà na celu przekazywania porad prawnych, podatkowych, ksi gowych ani finansowych. Wszelkie dokumenty zwiàzane z kontem, powiàzane ujawnienia warunków, wnioski i pewne us ugi, w tym PNC Online Banking, Êwiadczone sà wy àcznie w j zyku angielskim. Dodatkowe informacje uzyskaç mo na pod numerem PNC-BANK, odwiedzajàc witryn pnc.com lub odwiedzajàc oddzia PNC PNC-BANK 2010 The PNC Financial Services Group, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. PNC Bank, National Association. Member FDIC FORM

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

oszczędność setek funtów w kolejnych latach.

oszczędność setek funtów w kolejnych latach. 5 kwietnia skończył się w Wielkiej Brytanii rok podatkowy 2014-2015. Jeśli prowadzisz firmę w UK jako sole trader albo partner, musisz się rozliczyć, wypełniając zeznanie podatkowe Self Assessment. Chcesz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 230 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i sp aty zad u enia Algierskiej Republiki

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo