Spis tre ci. Zawarto :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Zawarto :"

Transkrypt

1 Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia II stopnia Zmiana has a: Wydruk podania i wniosku o wydanie legitymacji studenckiej:... 18

2 Rejestracja (zak adanie konta kandydata) Pierwsz czynno ci, któr nale y wykona to klikni cie w Rozpocznij rejestracj Akceptujemy Regulamin rejestracji kandydata na studia

3 Wprowadzenie danych osobowych kandydata: wype nienie pól oznaczonych jako * jest obowi zkowe; nale y pami ta o stosowaniu polskich znaków Wa ne! Wprowadzenie prawid owego adresu umo liwi odzyskanie has a w przypadku jego zagubienia oraz pos y do wymiany informacji z Uczelni na etapie post powania rekrutacyjnego.

4 Wprowadzenie danych adresowych W przypadku, gdy adres do korespondencji jest jednocze nie adresem zameldowania mo emy klikn w link Taki sam jak adres zameldowania, co spowoduje przeniesienie danych z poprzedniego kroku.

5 Zamieszczenie zdj cia: zdj cie mo e zosta umieszczone na etapie rejestracji kandydata lub mo e by wprowadzone w terminie pó niejszym po zalogowaniu si na konto kandydata (koniecznie przed wydrukiem podania i wniosku o wydanie ELS); przesy ajac zdj cie nale y pami ta o tym, aby spe ni o ono okre lone wymagania widoczne poni ej; tylko prawid owe zdj cia pos do wydruku Elektronicznej Legitymacji Studenta, pozosta e - b dne zostan odrzucone.

6 Ustawienie has a: wprowadzamy has o, które pos y do logowania do konta kandydata. (min. 7 znaków). pytanie i odpowied kontrolna pos do odzyskiwania has a, w przypadku jego zagubienia. Ankieta informacyjna:

7 Podsumowanie: WA NE! Rejestracj ko czymy naci ni ciem przycisku ZATWIERD DANE W przypadku, gdy chcemy poprawi wprowadzone dane mo emy powróci do wcze niej wype nionych formularzy wybieraj c przycisk Popraw dane Je eli wszystko przebieg o pomy lnie, powinni my zobaczy dane, jak poni ej. W naszym przypadku loginem, przy pomocy którego b dziemy si logowa do systemu jest liczba 18 Logowanie do Systemu: Wprowadzamy uzyskany login i has o wpisane na etapie rejestracji i klikamy w przycisk Zaloguj si

8 Odzyskiwanie has a: Has o mo na odzyska wybieraj c opcj Odzyskiwanie has a, a nast pnie wpisuj c odpowied na pytanie kontrolne wprowadzone na etapie zak adania konta kandydata i klikaj c w przycisk Zatwierd

9 Strona g ówna kandydata Strona g ówna kandydata: Zmiana has a umo liwia zmian has a dost pu do Systemu; Edycja danych pozwala na modyfikacj danych kandydata wprowadzonych na etapie zak adania konta w Systemie; Wydruki w tym miejscu dokonujemy wydruku podania i wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej; Dodaj kierunki studiów umo liwia wybór kierunku studiów - w centralnej cz ci Strony Domowej b si pojawia wiadomo ci dotycz ce przebiegu post powania rekrutacyjnego; - czerwon czcionk oznaczono indywidualny nr konta bankowego kandydata, na który nale y dokonywa op at takich jak: op ata rekrutacyjna oraz op ata za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej Wybór kierunku studiów - studia I stopnia (Zak adka Dodaj kierunki studiów) wybieramy rodzaj studiów (licencjackie I stopnia) wybieramy kierunek studiów i tryb kszta cenia (stacjonarne, niestacjonarne) specjalno ( dotyczy tylko wybranych kierunków studiów)

10 Wype niamy kolejno dane dotycz ce szko y redniej. W przypadku gdy, nie dysponujemy jeszcze numerem i dat wystawienia wiadectwa, dane te pomijamy i wprowadzamy do systemu po ich otrzymaniu (zak adka Dodaj kierunki studiów/oceny)

11 Wyniki z matury: Wynik matur pobierane s z Krajowego Rejestru Matur. Kandydat powinien wprowadzi te dane w sytuacji, gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych maturalnych. Je eli nie ma pewno ci, co do tego faktu, dane nale y wprowadzi niezw ocznie po ich otrzymaniu. Dane na tym etapie nie s wymagane i mo na je wprowadzi w terminie pó niejszym w zak adce Dodaj kierunki studiów/oceny Do wprowadzenia wyników matur zobowi zani s wszyscy kandydaci, którzy zdawali star matur Wybór egzaminów sprawno ciowych: Etap dotyczy tylko kandydatów na kierunki Wychowanie Fizyczne (3 dyscypliny) i Sport (1 dyscyplina) studia stacjonarne I stopnia

12 Wybór j zyk obcego: Podsumowanie: Zatwierdzamy dane.

13 Wybór kierunku studiów - studia II stopnia (Zak adka Dodaj kierunki studiów) wybieramy rodzaj studiów (magisterskie II stopnia) wybieramy kierunek studiów i tryb kszta cenia (stacjonarne, niestacjonarne) specjalno ( dotyczy tylko wybranych kierunków studiów) Wprowadzamy dane dotycz ce uko czonej szko y: Je eli kandydat studiowa ju w AWF Bia a Podlaska lub AWF Warszawa: zaznacza odpowiednie pozycje wprowadza nr indeksu, który posiada wprowadza nr dyplomu. wybiera j zyk obcy Uwaga! Nr dyplomu mo na wprowadzi w pó niejszym czasie w zak adce Dodaj kierunki studiów/oceny

14 Je eli kandydat nie studiowa w AWF Bia a Podlaska lub AWF Warszawa: zaznacza odpowiednie pozycje wprowadza pe ne dane dotycz ce uko czone szko y redniej wprowadza dane ze studiów I stopnia wybiera j zyk obcy

15 Uwaga! Wprowadzenie danych jest obowi zkowe Nr dyplomu, dat wydania oraz redni ze studiów mo na wprowadzi w pó niejszym czasie w zak adce Dodaj kierunki studiów/oceny

16

17 Wybrane kierunki studiów: W zak adce Dodaj kierunki studiów wy wietlone s wybrane kierunki studiów Operacje - Oceny edycja danych dotycz cych wykszta cenia, wyników matur i studiów I stopnia - Op aty informacje o nale no ciach finansowych (wymagane p atno ci, uregulowane p atno ci, wydruk formularza wp aty) - Zrezygnuj z kierunku mo liwo rezygnacji z wybranego kierunku studiów (w pó niejszym czasie jest mo liwy ponowny wybór tego samego kierunku) Nazwa nazwa wybranego kierunku studiów Data dodania data wyboru kierunku Status bie cy status kandydata np. zakwalifikowany, niezakwalifikowany) Zmiana has a:

18 Wydruk podania i wniosku o wydanie legitymacji studenckiej:

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo