POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA Ustawa deregulacyjna projekty rozporządzeń Warszawa listopad 2013

2 Zawartość Streszczenie... 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji... 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia... 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie szkolenia dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3 Streszczenie Dotychczas przedsiębiorcy z branży ochrony prowadzili dokumentację przede wszystkim tradycyjnej formie w postaci dokumentacji papierowej. Deregulacja daje unikalną okazję zaangażowania branży ochrony w realizowaną z sukcesem strategię cyfryzacji, zaprezentowaną w expose Premiera Donalda Tuska i konsekwentnie wdrażaną przez Ministra Michała Boniego oraz pozwala na wykorzystanie użytkowanych i tworzonych przez przedsiębiorców rozwiązań informatycznych tak, aby administracja, służby publiczne, instytucje publiczne korzystały w sposób bez porównania lepszy niż do tej pory na rzecz komfortu obywateli z nowoczesnych technik informatycznych. (Expose premiera Donalda Tuska, , Warszawa, Sejm). Służą temu następujące propozycje: 1. Dopuszczenie wykorzystania komputerowych baz danych. 2. Zmiana dotychczasowego papierowego wzoru legitymacji na plastikowy, o wielkości karty kredytowej, 3. Wykorzystanie elektronicznego transferu danych oraz uwierzytelniania dokumentów. Stan obecny Stan proponowany w rozporządzeniach Propozycje Dokumentacja obowiązkowa: 1. Wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 2. Rejestr zawartych umów. 3. Księga realizacji umowy. Legitymacje licencji pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Kartonik o wymiarach 9,5 x 6,5 cm. 2. Wymaga wypisywania ręcznego lub na maszynie do pisani. 3. Wymaga zabezpieczania przez laminowanie, co jest pracochłonne i kosztowne. Dokumentacja obowiązkowa: 1. Wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 2. Ewidencja legitymacji pracownika ochrony. 3. Ewidencja legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony. 4. Ewidencja legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. 5. Rejestr zawartych umów. 6. Księga realizacji umowy. 7. Dziennik zmiany. 8. Książka transportów wartości pieniężnych Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Kartonik o wymiarach 100 x 70 mm. 2. Wymaga wypisywania ręcznego lub na maszynie do pisania. 3. Wymaga zabezpieczania przez laminowanie, co jest pracochłonne i kosztowne. Dopuszczenie prowadzenia dokumentacji obowiązkowej w jednej komputerowej bazie, zapewniającej przetwarzanie wszystkich danych wymaganych Ustawą i Rozporządzeniami. Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Wielkość dowodu osobistego. 2. Możliwe opracowywanie w powszechnie stosowanych urządzeniach cyfrowych. 3. Plastikowa nie wymaga dodatkowego laminowania. 3

4 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia. 1. W 1.2. zawarta jest propozycja, aby ta regulacja prawna w zakresie dokumentacji dotyczącej organizacji i wykonywania ochrony dotyczyła tylko specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. 2. W 2.2. lit. b) zaproponowano prowadzenie księgi realizacji umowy wraz z ewidencją notatek użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony środka przymusu bezpośredniego i broni palnej trakcie realizacji umowy.. Dodanie na końcu 1.2. słów: "podczas świadczenia usług z ochrony osób i mienia z wykorzystaniem broni". Po takiej modyfikacji ten fragment rozporządzenia przyjąłby następujący kształt: 2. Organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne podczas świadczenia usług ochrony osób i mienia z wykorzystaniem broni." Związek proponuję zmianę treści niniejszego punktu poprzez wykreślenie słów wraz z ewidencją notatek użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony środka przymusu bezpośredniego i broni palnej trakcie realizacji umowy, przez co niniejszy paragraf rozporządzenie przyjąłby następujące brzmienie: księgę realizacji umowy. Przyjęta w projekcie zasada nałożenia obowiązków w zależności od statusu przedsiębiorcy wydaje się być w sprzeczności z zawartą w art. 6 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 2004 Nr 173 poz z p. zm.) zasadą równości podmiotów, bowiem w efekcie nastąpi różne obciążenie obowiązkami przedsiębiorców, kierując się zasadą posiadania, bądź nie posiadania przez nich, statusu specjalistyczne uzbrojonej formacji ochronnej, nie zaś rodzaju świadczonych usług. Skutkiem takiej regulacji byłoby więc nałożenie obowiązku prowadzenia dzienników zmiany niezależnie od tego czy dotyczy to obiektu, w którym usługa ochrony osób i mienia realizowana jest z wykorzystaniem broni, czy nie. Jednocześnie nałożenie obowiązku prowadzenia dzienników zmiany oraz zdefiniowanie zakresu danych zawartych w dziennikach zmiany powoduje powstanie lub podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorcy posiadający status SUFO będą mniej konkurencyjni od przedsiębiorców nie posiadających statusu SUFO. Uzasadnienie: Zgodnie z art Ustawy o ochronie osób i mienia przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia ewidencji użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. W dotychczasowej praktyce słowo ewidencja, które w ustawie zostało użyte w liczbie pojedynczej, było interpretowane jako obowiązek prowadzenia jednej centralnej ewidencji. Wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu regulacji, w myśl której księga realizacji umowy zawierałaby ewidencję notatek z użycia lub wykorzystania środków przymusu 4

5 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie bezpośredniego i broni palnej spowodowałoby konieczność prowadzenia podwójnej ewidencji: w księdze realizacji umowy i ewidencji centralnej wymaganej ustawą. 3. W 3.1. zaproponowano, aby wykaz pracowników zawierał dane osób wykonujących, na rzecz przedsiębiorcy, zadania ochrony osób i mienia. 4. W 3.3. pkt. 8 zaproponowano, aby księga realizacji umowy zawierała dane o ilości i rodzaju środków przymusu bezpośredniego przydzielonych pracownikom ochrony. Związek proponuje uzupełnienie tego paragrafu o ustęp 2. w brzmieniu: Wykaz pracowników o którym mowa w ust. 1. może być prowadzony wspólnie z ewidencją o której mowa w 5.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. r. w sprawie w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji. Związek proponuje wykreślenie tego punktu w całości. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja jest kontynuacją istniejącego obowiązku prowadzenia ewidencji pracowników. Jednocześnie ustawa deregulacyjna wprowadziła obowiązek ewidencjonowania faktu wydania legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, obligując przedsiębiorców do wydania tych legitymacji przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Tym samym powstał obowiązek prowadzenia drugiej ewidencji zawierającej te same dane co wykaz pracowników. Umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia jednej ewidencji jest racjonalne i ułatwiające zarówno prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, jak i wykonywanie kontroli tej działalności właściwym Komendom Policji. Rozwiązanie takie będzie zgodne z duchem deregulacji oraz będzie miało pozytywny wpływ na budżet państwa, bowiem zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności z pewnością przyniesie wzrost wpływów podatkowych. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja będzie stwarzała problemy przedsiębiorcom, jak i organom kontrolnym, bowiem wyposażenie pracowników ochrony w trakcie realizacji usług jest niejednokrotnie zmieniane, zależnie od uzgodnień z klientami, bądź zapisów planów ochrony, także podlegających zmianom. Jednocześnie obrót środkami przymusu bezpośredniego nie podlega ewidencjonowaniu, tak więc nakładanie obowiązku ewidencjonowania ich dyslokacji jest obowiązkiem innym i bardziej 5

6 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie restrykcyjnym niż w przypadku obrotu. Brak tych danych w księgach realizacji umów nie stwarza problemu w sprawowaniu kontroli nad ich wykorzystaniem, bowiem informacje te są zawarte w planach ochrony, do których organy kontrolne posiadają pełny dostęp, z uwagi na fakt iż plany ochrony podlegają uzgodnieniu z właściwym Komendantem Policji, a w przypadku kontroli przedsiębiorca lub kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany taki plan udostępnić funkcjonariuszom wykonującym kontrolę. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji 1. W 4.1. pkt. 2 zaproponowano, aby pracownik posiadający legitymację zwracał ją w przypadku udzielenia mu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. Związek proponuję usunięcie tego punktu w całości. Uzasadnienie: Rozwiązanie to nakłada na przedsiębiorców i pracowników obowiązek wykonania czynności zwrotu legitymacji i jej ponownego wydania po zakończeniu urlopu. Rozpatrując nałożenie takiego obowiązku należy mieć na uwadze fakt, iż pracownicy ochrony korzystają z urlopów macierzyńskich i bezpłatnych, przy czy korzystanie z urlopów bezpłatnych jest praktyką częstą i niejednokrotnie zdarza się, iż dany pracownik korzysta z takiego urlopu kilka razy do roku. Jednocześnie branża ochrony ma zdecydowanie de centralna charakterystykę, co oznacza, iż pracownicy ochrony wykonują swoje obowiązki w niekiedy znacznym oddaleniu od biur przedsiębiorców. Tym samym nałożenie na nich obowiązku zdawania legitymacji będzie wiązało się z poniesieniem przez nich kosztów dojazdu do biura i to podwójnych (zdanie i pobranie legitymacji). Należy także zauważyć, iż nałożenie obowiązku zwrotu skutkuje także powstaniem obowiązku ewidencji tej czynności, co jest stosownie uregulowane w 5.1. i 5.2. pkt. 6 i 7. Jednocześnie użyte w 5.1. słowo ewidencję wskazuje, iż 6

7 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia jednej ewidencji, czyli w jednym miejscu, zapewne w siedzibie przedsiębiorcy. W takim przypadku pracownik zwracając legitymację nawet na 1 dzień zmuszony byłby dokonać tej czynności w miejscu znacznie oddalonym od miejsca jego pracy, niekiedy nawet o km. Przy obecnych zarobkach w branży ochrony taka regulacja prawna jest dla pracowników ochrony nieakceptowana. Pomijając już kwestie czasu, jaki musieliby oni poświęcić na wykonanie tego obowiązku. Związek szacuje, iż w skali branży ilość urlopów bezpłatnych udzielanych rocznie może kształtować się nawet na poziomie , co powoduje, iż koszty tej regulacji będą z pewnością znaczne. Tym samym regulacja taka spowoduje powstanie dodatkowych kosztów zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie przedsiębiorców, co bezpośrednio będzie skutkowało spadkiem wpływów podatkowych oraz dalszym ograniczeniem możliwości przedsiębiorców z branży ochrony w zakresie podnoszenia wynagrodzeń pracowniczych. W przypadku pozostawienia tej regulacji proponujemy dokonanie oceny kosztów tej regulacji zarówno kosztów społecznych, po stronie pracowników, jak i kosztów przedsiębiorców i przedstawienie ich w ocenie skutków regulacji. 2. W 4.2. zaproponowano, aby w razie zgonu pracownika, zwrotu legitymacji dokonał członek rodziny lub inna osoba będąca w jej posiadaniu. Związek proponuję zmianę treści niniejszego punktu poprzez dodanie słów w miarę możliwości, przez co niniejszy fragment rozporządzenie przyjąłby następujące brzmienie: W razie zgonu pracownika ochrony, zwrotu legitymacji przedsiębiorcy, który ją wydał, dokonuje w miarę możliwości członek jego rodziny lub inna osoba będąca w jej posiadaniu. Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw sytuacji rodzin pracowników ochrony, szczególnie w tak trudnej chwili jak zgon osoby najbliższej. Rodziny te jako w większości osoby nie znające regulacji dotyczących branży ochrony mogą nie być świadome, iż pracownik posiadał taki dokument, a tym bardziej mogą nie być świadome ciążących na nich obowiązków. Jednocześnie należy zauważyć, iż legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony nie jest dokumentem funkcjonariusza publicznego. 7

8 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie 3. W 4.3. pkt. 2 zaproponowano, aby legitymacja podlegała zwrotowi także w sytuacji zmiany wizerunku pracownika. 4. W 4.3. pkt. 3 zaproponowano, aby legitymacja podlegała zwrotowi także w przypadku zmiany numeru telefonu przedsiębiorcy. 5. W 5.2. pkt. 6 i 7 zaproponowano, aby czynność wydania i zwrotu legitymacji potwierdzana była czytelnym podpisem. Związek proponuje wykreślenie tego punktu. Związek proponuje wykreślenie słów numeru telefonu oraz odstąpienie od obowiązku podawania numeru telefonu w legitymacjach. Związek proponuje odstąpienie od takiego obowiązku i zastąpienie słów czytelny podpis pracownika ochrony słowami potwierdzenie pracownika ochrony. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja jest ogólna i bardzo trudna do interpretacji, co będzie powodowało problemy zarówno pracownikom, przedsiębiorcom, jak i organom kontrolnym. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja będzie stwarzała poważne problemy przedsiębiorcom i utrudni ich konkurencyjność, poprzez utrudnienie z korzystania ze swobody działalności gospodarczej w postaci swobodnego wyboru operatora telekomunikacyjnego, wobec powstania bardzo wysokich kosztów wymiany wszystkich legitymacji w przypadku zmiany operatora telekomunikacyjnego. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż rosnąca rola komunikatorów internetowych, wykorzystywanych coraz bardziej powszechnie, może spowodować, iż w niedalekiej przyszłości przedsiębiorcy przestaną wykorzystywać tradycyjne środki łączności telefonicznej. W takiej sytuacji obowiązek zamieszczania numeru telefonu w legitymacji doprowadziłby do zmuszania przedsiębiorców do posiadania telefonu lub konieczności nowelizacji rozporządzenia. Uzasadnienie: Przedsiębiorcy od wielu lat prowadzą dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, co jest efektem postępujące informatyzacji w procesach administracyjnych i jest zgodne z przepisami funkcjonującymi w obszarze prawa pracy. Trend ten z pewnością będzie kontynuowany. Dotyczy on wszystkich dziedzin życia. Zaproponowana regulacja prowadzi do nałożenia obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej papierowej (księga lub wydruki), prowadząc do uwstecznienia w unowocześnianiu branży ochrony i nałożenia na przedsiębiorców obowiązku skutkującego kolejnymi kosztami. Wprowadzenie dowolności potwierdzania wydania i zwrotu zabezpiecza formalizowanie tej 8

9 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie czynności, umożliwiają jednocześnie wykonywanie jej w sposób nowoczesny, a przy tym optymalny operacyjnie i kosztowo. 6. W 6.2. zaproponowano, aby czynność zniszczenia legitymacji podlegała dokumentowaniu w formie oddzielnego protokołu. Związek proponuje odstąpienie od takiego obowiązku i dokonanie zmiany w 5.2 pkt. 8 poprzez dodanie na końcu zdania następującego fragmentu: lub zniszczeniu jej po zwrocie. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja wymagała tworzenia kolejnej dokumentacji, co powoduje powstanie kosztów zarówno na etapie tworzenia protokołu, jak i późniejszej archiwizacji tej dokumentacji przez okres aż pięciu lat od daty zakończenia działalności gospodarczej, co powoduje, iż protokoły musiałby być przechowywane przez cały okres działania przedsiębiorcy. Należy przy tym mieć na uwadze fakt dużej rotacji pracowniczej w branży ochrony, powodującej niekiedy nawet 50% fluktuację kadr. W takiej sytuacji ilość protokołów zniszczenia legitymacji wynosiłaby w skali branż z pewnością co najmniej kilkadziesiąt tysięcy rocznie, co prowadziłoby w krótkim okresie czasu do przechowywania protokołów, których ilość liczona byłaby w milionach. Koszty takiej operacji byłyby bardzo wysokie, obciążając przedsiębiorców, wpływając zdecydowanie negatywnie na ich konkurencyjność i ponownie skutkując spadkiem wpływów podatkowych do budżetu państwa i utrudnieniem w zakresie podwyższania wynagrodzeń pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż zniszczenie legitymacji jest obligatoryjne odnotowywanie jedynie faktu zdania legitymacji jest zdaniem Związku w zupełności wystarczające. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia 1. Związek przypuszcza, iż intencją wnioskodawcy jest wprowadzenie ubezpieczenia, które zabezpieczałoby interesy klientów branży ochrony w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. W takim przypadku celowe jest doprecyzowanie poprzez użycie w 1 i 2.1 następującej konstrukcji prawnej: za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w zakresie usług ochrony osób i mienia. 9

10 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie 2. 2 pkt. 2 ubezpieczenie OC nie obejmuje. Proponujemy zmianę treści 2 pkt. 2 z ubezpieczenie OC nie obejmuje na ubezpieczenie OC może nie obejmować szkód. Uzasadnienie: Umowa ubezpieczenia tworzona jest w oparciu o postanowienia art Kodeksu Cywilnego, który daje przedsiębiorcom prawo do swobodnego kształtowania łączących ich umów. Tym samym zaproponowany w projekcie rozporządzenia zapis nakazuje wyłączenie pokrycia ubezpieczeniowego dla określonych ryzyk, co powoduje, iż z jednej strony propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia jest sprzeczna z uprawnieniami przedsiębiorców zawartymi w akcie prawnym wyższej rangi, z drugiej zaś przedsiębiorca który będzie potrzebował szerszego pokrycia ubezpieczeniowego (np.; pokrycia ryzyk wojennych czy terrorystycznych) zostanie postawiony przed koniecznością wykupienia kilku polis, przez co powstanie sytuacja nierównoprawnego traktowania podmiotów gospodarczych. 3. W kwestii zawartej w 2. Pkt. 3 projektu rozporządzenia w brzmieniu Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Celowe jest zmodyfikowanie tego zapisu w następujący sposób Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust.2 z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w postaci ustanowienia w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, która jednakże nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy gwarancyjnej, przy czym nie może być wyższa niż kwota kapitału spółki, a w przypadku jednoosobowej spółki działalności gospodarczej nie może przekraczać Euro. Uzasadnienie: Zaproponowane w projekcie rozwiązanie może być interpretowane jako zakaz stosowania w umowach ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, podczas gdy franszyza redukcyjna jest narzędziem do optymalizacji kosztów umowy ubezpieczenia, powszechnie stosowanym od wielu lat, szczególnie w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących działalności o podwyższonym poziomie ryzyka, lub opiewających na kwoty wielomilionowe, przy czym zamawiający usługi ochrony wielokrotnie żądają posiadania umów ubezpieczenia OC z sumami gwarancyjnymi wielokrotnie przewyższającymi kwoty zaproponowane w projekcie rozporządzenia i uzależnionymi od wartości chronionego mienia, nie zaś wielkości obrotów przedsiębiorcy. Z tego względu wprowadzenie regulacji prawnych zakazujących stosowania franszyz redukcyjnych, spowodowałoby podwyższenie kosztów polis i tym samym wynikający z tego spadek wpływów podatkowych. W związku z powyższym celowe jest dopuszczenie do stosowania 10

11 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie franszyz redukcyjnych oraz przedstawienie tej sprawy w uzasadnieniu do projektu ubezpieczenia, w sposób wykluczający dowolność interpretacji. 4. Brak zapisu w projekcie. Propozycja umożliwienia łączenia polis nieobowiązkowych i obowiązkowych. Zdecydowana większość przedsiębiorstw z branży zawiera umowy ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenie obowiązkowe wpłynie na zakres odpowiedzialności z tytułu umów ubezpieczeń dobrowolnych - tzn. ograniczy zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Koszty ubezpieczeń dobrowolnych nie są niskie a umowy zawierane są na czas określony (niekiedy nawet 3 lat) i czasami opłacane z góry. Zatem w odniesieniu do wielu przedsiębiorstw wejście w życie obowiązku będzie skutkowało podwójnym ubezpieczeniem (w części, w jakiej pokryją się zakresy obu ubezpieczeń - tzn. obowiązkowego oraz dobrowolnego), o ile nie zdołają doprowadzić do zmiany warunków ubezpieczenia dobrowolnego. Dlatego w interesie adresatów obowiązku celowe jest dopuszczenie stosowania polis nieobowiązkowych z podlimitem w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie szkolenia dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 1. W 2. zaproponowano szkolenie w wymiarze 230 godzin. Związek proponuje zmniejszenie ilości godzin w następujący sposób: Zakres czasowy szkoleń, o których mowa w 1 pkt.1 wynosi łącznie co najmniej 130 godzin, w tym zagadnienia, o których mowa w 2 ust. 1: 1) pkt 1-5 realizowane w wymiarze: 30 h; 2) pkt 6 lit a realizowane w wymiarze: 10 h; 3) pkt 6 lit b realizowane w wymiarze: 20 h; 4) pkt 7 realizowane w wymiarze: 30 h; 5) pkt 8 realizowane w wymiarze: 40 h. Przedstawiony wymiar szkolenia i jego zakres maja istotny wpływ na koszty przedsiębiorców, którzy płaca wynagrodzenie według stawki godzinowej. Jednocześnie w przedstawionym programie szkolenia zawarto zagadnienia, które nie są potrzebne pracownikom ochrony i nie są wymagane w innych korsach zawodowych (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Dz. U nr 53 poz. 314), takie jak zaproponowane przez Wnioskodawcę elementy prawa pracy, których 11

12 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie zakres programowy jest znaczny Zakres czasowy kursów, o których mowa w 1 pkt Zakres czasowy kursów, o których mowa w 1 pkt. 2 wynosi łącznie co najmniej 30 godzin, w tym zagadnienia: 1) zmiany w przepisach prawa w zakresie ochrony osób i mienia: 6 h; 2) wyszkolenie strzeleckie: 10 h; 3) samoobrona i techniki interwencyjne: 10 h; 4) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: 4 h; Z uwagi na nałożony ustawą obowiązek odbywania szkoleń co 5 lat celowe jest stworzenie programu szkolenia uwzględniającego zmiany jakie zaszły w 5- letnim okresie. Nałożenie na przedsiębiorców i pracowników obowiązku szkoleń doskonalących w cyklu 5-letnimm powoduje powstanie dodatkowych kosztów, które z pewnością będą obciążały i przedsiębiorców i pracowników. Dlatego też propozycja Związku łączy wymagania ustawowe z realiami rynkowymi. 3. Załącznik Nr 1. I. Podstawowe zagadnienia ochrony osób i mienia. Punkty 1-3 bez uwag. Proponujemy następujące brzmienie pkt. 4: 4. Sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie. W pkt. 5. wykreślić ppkt. 1) i 2). II. Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń. Proponujemy: Zmianę treści pkt. 1 na: 1. Pojęcie prawa karnego i wykroczeń. Przeniesienie punktu 9 do części III jako pkt. 6. III. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. Proponujemy jako pierwszy punkt wpisać: 1. Pojęcie prawa karnego procesowego. Pozostałym punktom zmienić numerację i uzupełnić o punkt przeniesiony z części II. IV. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy. Proponujemy: Rozszerzenie punktu 1 1. Pojęcie prawa cywilnego i wybrane elementy prawa pracy. 12

13 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie Pkt Obowiązki pracodawcy Pkt Obowiązki pracownika. V. Wybrane zagadnienia prawa pracy. Proponujemy wykreślenie całego działu V. VI. Wybrane zagadnienia psychologii. Bez uwag. VII. Etyka pracownika ochrony Bez uwag. VIII. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej Proponujemy następujące brzmienie pkt Praktyczne zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. IX. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób. Proponujemy wykreślenie podpunktów z pkt. 3. X. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia. Proponujemy następujące brzmienie ppkt. 3): 3) zadania i obowiązki pracownika ochrony z uwzględnieniem specyfiki różnych kategorii obiektów, obszarów i urządzeń. Wykreślić lit. od a) do g). Pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia. XI. Wyszkolenie strzeleckie. Bez uwag. XII. Samoobrona i techniki interwencyjne. Bez uwag. 3. Załącznik Nr 2 I. Aktualne zagadnienia ochrony osób i mienia 1. Zmiany legislacyjne w zakresie ochrony osób i mienia. II. Wyszkolenie strzeleckie 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną. 2. Techniki posługiwania się bronią palną. 3. Przyczyny i objawy zacięcia broni palnej oraz sposoby skutecznego ich usuwania. 4. Przyjmowanie postaw strzeleckich. 5. Strzelanie. Tzw. kursy odświeżające zaproponowane w rozporządzeniu generować będą ogromne koszty proporcjonalnie do wielkości przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że na czas trwania kursu należy wyłączyć pracownika a na jego miejsce zatrudnić pracownika na zastępstwo. Zależnie od ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników skala kosztów może sięgać kilku milionów złotych. W przypadku małych firm to kwoty mniejsze ale również trudne do zaakceptowania. 13

14 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie III. Samoobrona i techniki interwencyjne Przenieść treść cz. XII. Na pewno proponowane rozwiązania nie wpłyną pozytywnie na rynek pracy, podniosą koszty dostępu do zawodu. 14

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646-73-23 www.ochrona-skorpion.com sekretariat@ochrona-skorpion.com Opis kursu: 1. Czas trwania kursu wynosi 245 godzin zajęć programowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/pozwolenia-i-listy-kwal/282,listy-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony.ht ml Wygenerowano: Niedziela, 14 sierpnia 2016, 02:45 Listy kwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 15 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Data Godziny od do Ilość godzin T / P Blok/rozdział/temat zajęć Stopień imię i nazwisko wykładowcy / instruktora Podpis wykładowcy / instruktora Nr tematu 11.07.2015 8.30-9.15

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r.

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 listopada 2014 roku zakończyliśmy kolejny kurs podnoszący kwalifikacje w tegorocznej edycji projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie. Projekt

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Jarosław Karabin, Wiesław Seruga, Michał Stawski, Wojciech Stawski, Andrzej Zaborski, Wiesław Zaborski SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Członkowie wspólnot mieszkaniowych coraz częściej decydują się na działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa na obszarach należących do wspólnoty. W tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 240)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 240) Warszawa, 15 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 240) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej przez Sejm ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OFERTA na przeprowadzenie szkoleń:,,kwalifikowany PRACOWNIK OCHRONY,,

OFERTA na przeprowadzenie szkoleń:,,kwalifikowany PRACOWNIK OCHRONY,, Biuro Ochrony,,JAGUAR,, Wodzisław Śląski, dnia : 13.01.2013 r. Roksana Pietras Oś. Dąbrówki 1 A 44-286 Wodzisław Śląski Tel: 32/456-12-38, 511-644-545 OFERTA na przeprowadzenie szkoleń:,,kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Krajowy Rejestr Sądowy zawiera istotne dane i informacje o przedsiębiorcy, między innymi w zakresie składu jego organów, siedziby, kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK o refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości kontrolowania indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej bez powiadomienia o terminie rozpoczęcia kontroli

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1585, z

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1770 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Informacje ogólne Definicja Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W umowie tej przyjmujący

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wolontariatu

Prawne aspekty wolontariatu Prawne aspekty wolontariatu Sopockie Centrum Wolontariatu Sopot, ul. Marynarzy 4 Tel. 58 341 83 52; 600 633 101 E-mail: wolontariat@scop.sopot.pl www.scop.sopot.pl Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony Art. 25. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Warszawa, dnia 28.02.2014 r. Pytania i odpowiedzi Dotyczy: postępowania na świadczenie usług ochrony fizycznej gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej, oraz dwóch obiektów magazynowych w Ząbkach i w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH zawarta w dniu 2014 r., pomiędzy Michałem Gronowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PERSONAL FITNESS ADVISER - Michał Gronowski z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo!

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam główne uwagi do projektu nowego rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń grupowych - w zakresie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04)

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r.

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-100-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC KONTROLNYCH TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 515[01]

TEMATY PRAC KONTROLNYCH TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 515[01] TEMATY PRAC KONTROLNYCH TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 515[01] Etyka zawodowa semestr I 1. Kodeks postępowania pracownika ochrony 2. Konflikt norm 3. Zasady moralne i zasady etyczne pracownika

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice

Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice Łódź, dnia 10 maja 2011 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.13.2011 Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo