POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA Ustawa deregulacyjna projekty rozporządzeń Warszawa listopad 2013

2 Zawartość Streszczenie... 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji... 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia... 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie szkolenia dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3 Streszczenie Dotychczas przedsiębiorcy z branży ochrony prowadzili dokumentację przede wszystkim tradycyjnej formie w postaci dokumentacji papierowej. Deregulacja daje unikalną okazję zaangażowania branży ochrony w realizowaną z sukcesem strategię cyfryzacji, zaprezentowaną w expose Premiera Donalda Tuska i konsekwentnie wdrażaną przez Ministra Michała Boniego oraz pozwala na wykorzystanie użytkowanych i tworzonych przez przedsiębiorców rozwiązań informatycznych tak, aby administracja, służby publiczne, instytucje publiczne korzystały w sposób bez porównania lepszy niż do tej pory na rzecz komfortu obywateli z nowoczesnych technik informatycznych. (Expose premiera Donalda Tuska, , Warszawa, Sejm). Służą temu następujące propozycje: 1. Dopuszczenie wykorzystania komputerowych baz danych. 2. Zmiana dotychczasowego papierowego wzoru legitymacji na plastikowy, o wielkości karty kredytowej, 3. Wykorzystanie elektronicznego transferu danych oraz uwierzytelniania dokumentów. Stan obecny Stan proponowany w rozporządzeniach Propozycje Dokumentacja obowiązkowa: 1. Wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 2. Rejestr zawartych umów. 3. Księga realizacji umowy. Legitymacje licencji pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Kartonik o wymiarach 9,5 x 6,5 cm. 2. Wymaga wypisywania ręcznego lub na maszynie do pisani. 3. Wymaga zabezpieczania przez laminowanie, co jest pracochłonne i kosztowne. Dokumentacja obowiązkowa: 1. Wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 2. Ewidencja legitymacji pracownika ochrony. 3. Ewidencja legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony. 4. Ewidencja legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. 5. Rejestr zawartych umów. 6. Księga realizacji umowy. 7. Dziennik zmiany. 8. Książka transportów wartości pieniężnych Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Kartonik o wymiarach 100 x 70 mm. 2. Wymaga wypisywania ręcznego lub na maszynie do pisania. 3. Wymaga zabezpieczania przez laminowanie, co jest pracochłonne i kosztowne. Dopuszczenie prowadzenia dokumentacji obowiązkowej w jednej komputerowej bazie, zapewniającej przetwarzanie wszystkich danych wymaganych Ustawą i Rozporządzeniami. Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony i pracownika zabezpieczenia technicznego: 1. Wielkość dowodu osobistego. 2. Możliwe opracowywanie w powszechnie stosowanych urządzeniach cyfrowych. 3. Plastikowa nie wymaga dodatkowego laminowania. 3

4 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia. 1. W 1.2. zawarta jest propozycja, aby ta regulacja prawna w zakresie dokumentacji dotyczącej organizacji i wykonywania ochrony dotyczyła tylko specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. 2. W 2.2. lit. b) zaproponowano prowadzenie księgi realizacji umowy wraz z ewidencją notatek użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony środka przymusu bezpośredniego i broni palnej trakcie realizacji umowy.. Dodanie na końcu 1.2. słów: "podczas świadczenia usług z ochrony osób i mienia z wykorzystaniem broni". Po takiej modyfikacji ten fragment rozporządzenia przyjąłby następujący kształt: 2. Organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne podczas świadczenia usług ochrony osób i mienia z wykorzystaniem broni." Związek proponuję zmianę treści niniejszego punktu poprzez wykreślenie słów wraz z ewidencją notatek użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony środka przymusu bezpośredniego i broni palnej trakcie realizacji umowy, przez co niniejszy paragraf rozporządzenie przyjąłby następujące brzmienie: księgę realizacji umowy. Przyjęta w projekcie zasada nałożenia obowiązków w zależności od statusu przedsiębiorcy wydaje się być w sprzeczności z zawartą w art. 6 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 2004 Nr 173 poz z p. zm.) zasadą równości podmiotów, bowiem w efekcie nastąpi różne obciążenie obowiązkami przedsiębiorców, kierując się zasadą posiadania, bądź nie posiadania przez nich, statusu specjalistyczne uzbrojonej formacji ochronnej, nie zaś rodzaju świadczonych usług. Skutkiem takiej regulacji byłoby więc nałożenie obowiązku prowadzenia dzienników zmiany niezależnie od tego czy dotyczy to obiektu, w którym usługa ochrony osób i mienia realizowana jest z wykorzystaniem broni, czy nie. Jednocześnie nałożenie obowiązku prowadzenia dzienników zmiany oraz zdefiniowanie zakresu danych zawartych w dziennikach zmiany powoduje powstanie lub podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorcy posiadający status SUFO będą mniej konkurencyjni od przedsiębiorców nie posiadających statusu SUFO. Uzasadnienie: Zgodnie z art Ustawy o ochronie osób i mienia przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia ewidencji użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. W dotychczasowej praktyce słowo ewidencja, które w ustawie zostało użyte w liczbie pojedynczej, było interpretowane jako obowiązek prowadzenia jednej centralnej ewidencji. Wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu regulacji, w myśl której księga realizacji umowy zawierałaby ewidencję notatek z użycia lub wykorzystania środków przymusu 4

5 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie bezpośredniego i broni palnej spowodowałoby konieczność prowadzenia podwójnej ewidencji: w księdze realizacji umowy i ewidencji centralnej wymaganej ustawą. 3. W 3.1. zaproponowano, aby wykaz pracowników zawierał dane osób wykonujących, na rzecz przedsiębiorcy, zadania ochrony osób i mienia. 4. W 3.3. pkt. 8 zaproponowano, aby księga realizacji umowy zawierała dane o ilości i rodzaju środków przymusu bezpośredniego przydzielonych pracownikom ochrony. Związek proponuje uzupełnienie tego paragrafu o ustęp 2. w brzmieniu: Wykaz pracowników o którym mowa w ust. 1. może być prowadzony wspólnie z ewidencją o której mowa w 5.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. r. w sprawie w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji. Związek proponuje wykreślenie tego punktu w całości. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja jest kontynuacją istniejącego obowiązku prowadzenia ewidencji pracowników. Jednocześnie ustawa deregulacyjna wprowadziła obowiązek ewidencjonowania faktu wydania legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, obligując przedsiębiorców do wydania tych legitymacji przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Tym samym powstał obowiązek prowadzenia drugiej ewidencji zawierającej te same dane co wykaz pracowników. Umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia jednej ewidencji jest racjonalne i ułatwiające zarówno prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, jak i wykonywanie kontroli tej działalności właściwym Komendom Policji. Rozwiązanie takie będzie zgodne z duchem deregulacji oraz będzie miało pozytywny wpływ na budżet państwa, bowiem zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności z pewnością przyniesie wzrost wpływów podatkowych. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja będzie stwarzała problemy przedsiębiorcom, jak i organom kontrolnym, bowiem wyposażenie pracowników ochrony w trakcie realizacji usług jest niejednokrotnie zmieniane, zależnie od uzgodnień z klientami, bądź zapisów planów ochrony, także podlegających zmianom. Jednocześnie obrót środkami przymusu bezpośredniego nie podlega ewidencjonowaniu, tak więc nakładanie obowiązku ewidencjonowania ich dyslokacji jest obowiązkiem innym i bardziej 5

6 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie restrykcyjnym niż w przypadku obrotu. Brak tych danych w księgach realizacji umów nie stwarza problemu w sprawowaniu kontroli nad ich wykorzystaniem, bowiem informacje te są zawarte w planach ochrony, do których organy kontrolne posiadają pełny dostęp, z uwagi na fakt iż plany ochrony podlegają uzgodnieniu z właściwym Komendantem Policji, a w przypadku kontroli przedsiębiorca lub kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany taki plan udostępnić funkcjonariuszom wykonującym kontrolę. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu oraz sposobu ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji 1. W 4.1. pkt. 2 zaproponowano, aby pracownik posiadający legitymację zwracał ją w przypadku udzielenia mu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. Związek proponuję usunięcie tego punktu w całości. Uzasadnienie: Rozwiązanie to nakłada na przedsiębiorców i pracowników obowiązek wykonania czynności zwrotu legitymacji i jej ponownego wydania po zakończeniu urlopu. Rozpatrując nałożenie takiego obowiązku należy mieć na uwadze fakt, iż pracownicy ochrony korzystają z urlopów macierzyńskich i bezpłatnych, przy czy korzystanie z urlopów bezpłatnych jest praktyką częstą i niejednokrotnie zdarza się, iż dany pracownik korzysta z takiego urlopu kilka razy do roku. Jednocześnie branża ochrony ma zdecydowanie de centralna charakterystykę, co oznacza, iż pracownicy ochrony wykonują swoje obowiązki w niekiedy znacznym oddaleniu od biur przedsiębiorców. Tym samym nałożenie na nich obowiązku zdawania legitymacji będzie wiązało się z poniesieniem przez nich kosztów dojazdu do biura i to podwójnych (zdanie i pobranie legitymacji). Należy także zauważyć, iż nałożenie obowiązku zwrotu skutkuje także powstaniem obowiązku ewidencji tej czynności, co jest stosownie uregulowane w 5.1. i 5.2. pkt. 6 i 7. Jednocześnie użyte w 5.1. słowo ewidencję wskazuje, iż 6

7 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia jednej ewidencji, czyli w jednym miejscu, zapewne w siedzibie przedsiębiorcy. W takim przypadku pracownik zwracając legitymację nawet na 1 dzień zmuszony byłby dokonać tej czynności w miejscu znacznie oddalonym od miejsca jego pracy, niekiedy nawet o km. Przy obecnych zarobkach w branży ochrony taka regulacja prawna jest dla pracowników ochrony nieakceptowana. Pomijając już kwestie czasu, jaki musieliby oni poświęcić na wykonanie tego obowiązku. Związek szacuje, iż w skali branży ilość urlopów bezpłatnych udzielanych rocznie może kształtować się nawet na poziomie , co powoduje, iż koszty tej regulacji będą z pewnością znaczne. Tym samym regulacja taka spowoduje powstanie dodatkowych kosztów zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie przedsiębiorców, co bezpośrednio będzie skutkowało spadkiem wpływów podatkowych oraz dalszym ograniczeniem możliwości przedsiębiorców z branży ochrony w zakresie podnoszenia wynagrodzeń pracowniczych. W przypadku pozostawienia tej regulacji proponujemy dokonanie oceny kosztów tej regulacji zarówno kosztów społecznych, po stronie pracowników, jak i kosztów przedsiębiorców i przedstawienie ich w ocenie skutków regulacji. 2. W 4.2. zaproponowano, aby w razie zgonu pracownika, zwrotu legitymacji dokonał członek rodziny lub inna osoba będąca w jej posiadaniu. Związek proponuję zmianę treści niniejszego punktu poprzez dodanie słów w miarę możliwości, przez co niniejszy fragment rozporządzenie przyjąłby następujące brzmienie: W razie zgonu pracownika ochrony, zwrotu legitymacji przedsiębiorcy, który ją wydał, dokonuje w miarę możliwości członek jego rodziny lub inna osoba będąca w jej posiadaniu. Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw sytuacji rodzin pracowników ochrony, szczególnie w tak trudnej chwili jak zgon osoby najbliższej. Rodziny te jako w większości osoby nie znające regulacji dotyczących branży ochrony mogą nie być świadome, iż pracownik posiadał taki dokument, a tym bardziej mogą nie być świadome ciążących na nich obowiązków. Jednocześnie należy zauważyć, iż legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony nie jest dokumentem funkcjonariusza publicznego. 7

8 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie 3. W 4.3. pkt. 2 zaproponowano, aby legitymacja podlegała zwrotowi także w sytuacji zmiany wizerunku pracownika. 4. W 4.3. pkt. 3 zaproponowano, aby legitymacja podlegała zwrotowi także w przypadku zmiany numeru telefonu przedsiębiorcy. 5. W 5.2. pkt. 6 i 7 zaproponowano, aby czynność wydania i zwrotu legitymacji potwierdzana była czytelnym podpisem. Związek proponuje wykreślenie tego punktu. Związek proponuje wykreślenie słów numeru telefonu oraz odstąpienie od obowiązku podawania numeru telefonu w legitymacjach. Związek proponuje odstąpienie od takiego obowiązku i zastąpienie słów czytelny podpis pracownika ochrony słowami potwierdzenie pracownika ochrony. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja jest ogólna i bardzo trudna do interpretacji, co będzie powodowało problemy zarówno pracownikom, przedsiębiorcom, jak i organom kontrolnym. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja będzie stwarzała poważne problemy przedsiębiorcom i utrudni ich konkurencyjność, poprzez utrudnienie z korzystania ze swobody działalności gospodarczej w postaci swobodnego wyboru operatora telekomunikacyjnego, wobec powstania bardzo wysokich kosztów wymiany wszystkich legitymacji w przypadku zmiany operatora telekomunikacyjnego. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż rosnąca rola komunikatorów internetowych, wykorzystywanych coraz bardziej powszechnie, może spowodować, iż w niedalekiej przyszłości przedsiębiorcy przestaną wykorzystywać tradycyjne środki łączności telefonicznej. W takiej sytuacji obowiązek zamieszczania numeru telefonu w legitymacji doprowadziłby do zmuszania przedsiębiorców do posiadania telefonu lub konieczności nowelizacji rozporządzenia. Uzasadnienie: Przedsiębiorcy od wielu lat prowadzą dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, co jest efektem postępujące informatyzacji w procesach administracyjnych i jest zgodne z przepisami funkcjonującymi w obszarze prawa pracy. Trend ten z pewnością będzie kontynuowany. Dotyczy on wszystkich dziedzin życia. Zaproponowana regulacja prowadzi do nałożenia obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie tradycyjnej papierowej (księga lub wydruki), prowadząc do uwstecznienia w unowocześnianiu branży ochrony i nałożenia na przedsiębiorców obowiązku skutkującego kolejnymi kosztami. Wprowadzenie dowolności potwierdzania wydania i zwrotu zabezpiecza formalizowanie tej 8

9 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie czynności, umożliwiają jednocześnie wykonywanie jej w sposób nowoczesny, a przy tym optymalny operacyjnie i kosztowo. 6. W 6.2. zaproponowano, aby czynność zniszczenia legitymacji podlegała dokumentowaniu w formie oddzielnego protokołu. Związek proponuje odstąpienie od takiego obowiązku i dokonanie zmiany w 5.2 pkt. 8 poprzez dodanie na końcu zdania następującego fragmentu: lub zniszczeniu jej po zwrocie. Uzasadnienie: Zaproponowana regulacja wymagała tworzenia kolejnej dokumentacji, co powoduje powstanie kosztów zarówno na etapie tworzenia protokołu, jak i późniejszej archiwizacji tej dokumentacji przez okres aż pięciu lat od daty zakończenia działalności gospodarczej, co powoduje, iż protokoły musiałby być przechowywane przez cały okres działania przedsiębiorcy. Należy przy tym mieć na uwadze fakt dużej rotacji pracowniczej w branży ochrony, powodującej niekiedy nawet 50% fluktuację kadr. W takiej sytuacji ilość protokołów zniszczenia legitymacji wynosiłaby w skali branż z pewnością co najmniej kilkadziesiąt tysięcy rocznie, co prowadziłoby w krótkim okresie czasu do przechowywania protokołów, których ilość liczona byłaby w milionach. Koszty takiej operacji byłyby bardzo wysokie, obciążając przedsiębiorców, wpływając zdecydowanie negatywnie na ich konkurencyjność i ponownie skutkując spadkiem wpływów podatkowych do budżetu państwa i utrudnieniem w zakresie podwyższania wynagrodzeń pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż zniszczenie legitymacji jest obligatoryjne odnotowywanie jedynie faktu zdania legitymacji jest zdaniem Związku w zupełności wystarczające. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia 1. Związek przypuszcza, iż intencją wnioskodawcy jest wprowadzenie ubezpieczenia, które zabezpieczałoby interesy klientów branży ochrony w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. W takim przypadku celowe jest doprecyzowanie poprzez użycie w 1 i 2.1 następującej konstrukcji prawnej: za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w zakresie usług ochrony osób i mienia. 9

10 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie 2. 2 pkt. 2 ubezpieczenie OC nie obejmuje. Proponujemy zmianę treści 2 pkt. 2 z ubezpieczenie OC nie obejmuje na ubezpieczenie OC może nie obejmować szkód. Uzasadnienie: Umowa ubezpieczenia tworzona jest w oparciu o postanowienia art Kodeksu Cywilnego, który daje przedsiębiorcom prawo do swobodnego kształtowania łączących ich umów. Tym samym zaproponowany w projekcie rozporządzenia zapis nakazuje wyłączenie pokrycia ubezpieczeniowego dla określonych ryzyk, co powoduje, iż z jednej strony propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia jest sprzeczna z uprawnieniami przedsiębiorców zawartymi w akcie prawnym wyższej rangi, z drugiej zaś przedsiębiorca który będzie potrzebował szerszego pokrycia ubezpieczeniowego (np.; pokrycia ryzyk wojennych czy terrorystycznych) zostanie postawiony przed koniecznością wykupienia kilku polis, przez co powstanie sytuacja nierównoprawnego traktowania podmiotów gospodarczych. 3. W kwestii zawartej w 2. Pkt. 3 projektu rozporządzenia w brzmieniu Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Celowe jest zmodyfikowanie tego zapisu w następujący sposób Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust.2 z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w postaci ustanowienia w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, która jednakże nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy gwarancyjnej, przy czym nie może być wyższa niż kwota kapitału spółki, a w przypadku jednoosobowej spółki działalności gospodarczej nie może przekraczać Euro. Uzasadnienie: Zaproponowane w projekcie rozwiązanie może być interpretowane jako zakaz stosowania w umowach ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, podczas gdy franszyza redukcyjna jest narzędziem do optymalizacji kosztów umowy ubezpieczenia, powszechnie stosowanym od wielu lat, szczególnie w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących działalności o podwyższonym poziomie ryzyka, lub opiewających na kwoty wielomilionowe, przy czym zamawiający usługi ochrony wielokrotnie żądają posiadania umów ubezpieczenia OC z sumami gwarancyjnymi wielokrotnie przewyższającymi kwoty zaproponowane w projekcie rozporządzenia i uzależnionymi od wartości chronionego mienia, nie zaś wielkości obrotów przedsiębiorcy. Z tego względu wprowadzenie regulacji prawnych zakazujących stosowania franszyz redukcyjnych, spowodowałoby podwyższenie kosztów polis i tym samym wynikający z tego spadek wpływów podatkowych. W związku z powyższym celowe jest dopuszczenie do stosowania 10

11 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie franszyz redukcyjnych oraz przedstawienie tej sprawy w uzasadnieniu do projektu ubezpieczenia, w sposób wykluczający dowolność interpretacji. 4. Brak zapisu w projekcie. Propozycja umożliwienia łączenia polis nieobowiązkowych i obowiązkowych. Zdecydowana większość przedsiębiorstw z branży zawiera umowy ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenie obowiązkowe wpłynie na zakres odpowiedzialności z tytułu umów ubezpieczeń dobrowolnych - tzn. ograniczy zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Koszty ubezpieczeń dobrowolnych nie są niskie a umowy zawierane są na czas określony (niekiedy nawet 3 lat) i czasami opłacane z góry. Zatem w odniesieniu do wielu przedsiębiorstw wejście w życie obowiązku będzie skutkowało podwójnym ubezpieczeniem (w części, w jakiej pokryją się zakresy obu ubezpieczeń - tzn. obowiązkowego oraz dobrowolnego), o ile nie zdołają doprowadzić do zmiany warunków ubezpieczenia dobrowolnego. Dlatego w interesie adresatów obowiązku celowe jest dopuszczenie stosowania polis nieobowiązkowych z podlimitem w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie szkolenia dla osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 1. W 2. zaproponowano szkolenie w wymiarze 230 godzin. Związek proponuje zmniejszenie ilości godzin w następujący sposób: Zakres czasowy szkoleń, o których mowa w 1 pkt.1 wynosi łącznie co najmniej 130 godzin, w tym zagadnienia, o których mowa w 2 ust. 1: 1) pkt 1-5 realizowane w wymiarze: 30 h; 2) pkt 6 lit a realizowane w wymiarze: 10 h; 3) pkt 6 lit b realizowane w wymiarze: 20 h; 4) pkt 7 realizowane w wymiarze: 30 h; 5) pkt 8 realizowane w wymiarze: 40 h. Przedstawiony wymiar szkolenia i jego zakres maja istotny wpływ na koszty przedsiębiorców, którzy płaca wynagrodzenie według stawki godzinowej. Jednocześnie w przedstawionym programie szkolenia zawarto zagadnienia, które nie są potrzebne pracownikom ochrony i nie są wymagane w innych korsach zawodowych (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Dz. U nr 53 poz. 314), takie jak zaproponowane przez Wnioskodawcę elementy prawa pracy, których 11

12 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie zakres programowy jest znaczny Zakres czasowy kursów, o których mowa w 1 pkt Zakres czasowy kursów, o których mowa w 1 pkt. 2 wynosi łącznie co najmniej 30 godzin, w tym zagadnienia: 1) zmiany w przepisach prawa w zakresie ochrony osób i mienia: 6 h; 2) wyszkolenie strzeleckie: 10 h; 3) samoobrona i techniki interwencyjne: 10 h; 4) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: 4 h; Z uwagi na nałożony ustawą obowiązek odbywania szkoleń co 5 lat celowe jest stworzenie programu szkolenia uwzględniającego zmiany jakie zaszły w 5- letnim okresie. Nałożenie na przedsiębiorców i pracowników obowiązku szkoleń doskonalących w cyklu 5-letnimm powoduje powstanie dodatkowych kosztów, które z pewnością będą obciążały i przedsiębiorców i pracowników. Dlatego też propozycja Związku łączy wymagania ustawowe z realiami rynkowymi. 3. Załącznik Nr 1. I. Podstawowe zagadnienia ochrony osób i mienia. Punkty 1-3 bez uwag. Proponujemy następujące brzmienie pkt. 4: 4. Sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie. W pkt. 5. wykreślić ppkt. 1) i 2). II. Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń. Proponujemy: Zmianę treści pkt. 1 na: 1. Pojęcie prawa karnego i wykroczeń. Przeniesienie punktu 9 do części III jako pkt. 6. III. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. Proponujemy jako pierwszy punkt wpisać: 1. Pojęcie prawa karnego procesowego. Pozostałym punktom zmienić numerację i uzupełnić o punkt przeniesiony z części II. IV. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy. Proponujemy: Rozszerzenie punktu 1 1. Pojęcie prawa cywilnego i wybrane elementy prawa pracy. 12

13 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie Pkt Obowiązki pracodawcy Pkt Obowiązki pracownika. V. Wybrane zagadnienia prawa pracy. Proponujemy wykreślenie całego działu V. VI. Wybrane zagadnienia psychologii. Bez uwag. VII. Etyka pracownika ochrony Bez uwag. VIII. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej Proponujemy następujące brzmienie pkt Praktyczne zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. IX. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób. Proponujemy wykreślenie podpunktów z pkt. 3. X. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia. Proponujemy następujące brzmienie ppkt. 3): 3) zadania i obowiązki pracownika ochrony z uwzględnieniem specyfiki różnych kategorii obiektów, obszarów i urządzeń. Wykreślić lit. od a) do g). Pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń osób i mienia. XI. Wyszkolenie strzeleckie. Bez uwag. XII. Samoobrona i techniki interwencyjne. Bez uwag. 3. Załącznik Nr 2 I. Aktualne zagadnienia ochrony osób i mienia 1. Zmiany legislacyjne w zakresie ochrony osób i mienia. II. Wyszkolenie strzeleckie 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną. 2. Techniki posługiwania się bronią palną. 3. Przyczyny i objawy zacięcia broni palnej oraz sposoby skutecznego ich usuwania. 4. Przyjmowanie postaw strzeleckich. 5. Strzelanie. Tzw. kursy odświeżające zaproponowane w rozporządzeniu generować będą ogromne koszty proporcjonalnie do wielkości przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że na czas trwania kursu należy wyłączyć pracownika a na jego miejsce zatrudnić pracownika na zastępstwo. Zależnie od ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników skala kosztów może sięgać kilku milionów złotych. W przypadku małych firm to kwoty mniejsze ale również trudne do zaakceptowania. 13

14 Lp. Treść propozycji aktu prawnego Uzasadnienie III. Samoobrona i techniki interwencyjne Przenieść treść cz. XII. Na pewno proponowane rozwiązania nie wpłyną pozytywnie na rynek pracy, podniosą koszty dostępu do zawodu. 14

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo