KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Odpowiedź IZ 1 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu UWAGA OGÓLNA: Przed uruchomieniem funduszu, należy wyjaśnić/rozwiązać kwestie podatkowe. W uwadze nie sprecyzowano, jakiego rodzaju problemy podatkowe mogą pojawić się w związku z realizacją projektów inżynierii finansowej. W ocenie IZ system wdrażania instrumentów nie będzie powodował obciążeń podatkowych po stronie pośredników finansowych z tytułu otrzymanych środków kapitału pożyczkowego. 2 Fundacja Fundusz Współpracy UWAGA OGÓLNA: Ze względu na fakt, że dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu instrumentów pożyczkowych wobec podmiotów ekonomii społecznej w Polsce są bardzo niewielkie, przygotowywany fundusz będzie miał, przynajmniej na początku, charakter pilotażowy. Niezbędne jest zatem stworzenie mechanizmów pozwalających na elastyczne reagowanie na sytuacje w trakcie stosowania instrumentu finansowego. Dlatego w umowie między BGK a pośrednikiem finansowym powinny się znaleźć zapisy umożliwiające rewizje warunków i zasad udzielania pożyczek, Dokument nie określa wzoru umowy zawieranej pomiędzy BGK a pośrednikiem finansowym. 1

2 stopnia szkodowości itp. taka rewizja następowałaby na podstawie monitorowania procesu pożyczkowego i miałaby np. formę aneksu do umowy między BGK a pośrednikiem. 3 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu UWAGA OGÓLNA: Program pożyczkowy należy uzupełnić o kwestię poręczeń/gwarancji do testowanego instrumentu pożyczkowego. Podmioty ekonomii społecznej nie zawsze będą posiadać odpowiedni majątek trwały na którym można się zabezpieczyć. Zatem poręczenie pożyczki dla PES byłoby w jak najbardziej wskazane. Problem może pojawić się w momencie udzielenia pożyczki z pomocą publiczna oraz poręczenia z pomocą publiczną. Nakładanie się pomocy na tym samym przedmiocie finansowania Założenia pilotażu obejmują jedynie wsparcie w postaci mikropożyczek. W związku z ograniczoną kwotą przeznaczoną na pilotaż, zbliżaniem się do okresu zamykania Programu, oraz potrzebą szybkiego i sprawnego przeprowadzenia pilotażu do jego zakresu nie włączono instrumentów z zakresu poręczeń/gwarancji. 4 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Pytania dotyczą konsultacji społecznych Czy analizowany projekt procedury jest odpowiedzą na rzeczywiste zapotrzebowanie? Kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z grupą docelową? Czy grupa docelowa zostanie zbadana? Czy zostanie przeprowadzona analiza potrzeb pożyczkowych grupy docelowej w każdym z regionów? Wsparcie zwrotne w ramach Działania 6.2 ma charakter pilotażowy, w związku z tym nie przewidziano przeprowadzenia odrębnych konsultacji z grupą docelową poprzedzających wprowadzenie dokumentu. Jednocześnie, każdy Pośrednik finansowy zainteresowany realizacją projektu w ramach Działania 6.2 powinien przeprowadzić rozeznanie rynku oraz zapotrzebowanie na tego typu usługi na terenie regionu. 5 ZBP Całość W dokumencie brakuje informacji o zbadanym popycie na proponowane usługi finansowe. Na rynku finansowym, w tym zasilanym środkami publicznymi w Polsce pojawiło się w tym samym czasie kilka rodzajów instrumentów adresowanych do podobnej grupy docelowej (MŚP, szczególnie start up i ekonomia społeczna). Środowiska potencjalnych Wsparcie zwrotne w ramach Działania 6.2 ma charakter pilotażowy, w związku z tym nie przewidziano przeprowadzenia odrębnych konsultacji z grupą 2

3 6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Zasadniczy problem dla Pilotażu ZABEZPIECZENIA dla pożyczek interesariuszy powinny móc zapoznać się z wynikami badań jakie przeprowadził MRR (lub instytucje podwykonujące) w zakresie aktualnego popytu na rynku na opisywane instrumenty. Z pewnością ułatwiłoby to np. promowanie nowych instrumentów. Prosimy o udostępnienie ZBP wyników takiej ekspertyzy. Należy ustalić ogólne zapisy dotyczące zabezpieczeń pożyczek dla PES a stosowanie ich pozostawić do decyzji każdego Funduszu Pożyczkowego przy każdym konkretnym przypadku. Ustalić czy BGK powoła coś w rodzaju Funduszu Gwarancyjnego docelową poprzedzających wprowadzenie dokumentu. Jednocześnie, każdy Pośrednik finansowy zainteresowany realizacją projektu w ramach Działania 6.2 powinien przeprowadzić rozeznanie rynku oraz zapotrzebowanie na tego typu usługi na terenie regionu. w zakresie zabezpieczenia pożyczek Wyjaśnienie Nie zakłada się powoływania przez BGK funduszu gwarancyjnego celem zabezpieczania mikropożyczek. 7 PAG Uniconsult sp. z o.o. Uwaga o charakterze ogólnym Duża część IP oraz IP II ma bardzo ograniczone doświadczenia w instrumentach inżynierii finansowej. Dlatego też opracowany dokument powinien albo być stosunkowo ogólny albo też (w przypadku bardzo szczegółowych zasad) bardzo jednoznaczny i precyzyjny, zawierający też odpowiedni przykłady. Opracowany dokument jest dość szczegółowy, jednak szereg przepisów może budzić poważne wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym, jeżeli konkursy i umowy na prowadzenie funduszu pożyczkowego będą nadzorowane przez osoby o małym doświadczeniu w instrumentach inżynierii finansowej, może to prowadzić do bardzo poważnych problemów z podobną sytuacja mamy zresztą do czynienia w przypadku szeregów RPO. Uwaga jest nieprecyzyjna i nie wskazuje w jakich kwestiach dokument jest szczegółowy i które jego zapisy mogą budzić wątpliwości. 8 PAG Uniconsult sp. z o.o. Uwaga o charakterze ogólnym Nie wydaje się, aby przygotowane zasady były poprzedzone badaniem charakterystyk pożyczek udzielanych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które udziela wiele funduszy pożyczkowych w kraju. Bardzo poważną wadą przygotowanego dokumentu jest brak jego oparcia na badaniach, dotyczących z jednej strony skali popytu na tego typu pożyczki i wrażliwości potencjalnych pożyczkobiorców na różne ich parametry (wielkość, oprocentowanie, zapadalność, karencja),z drugiej Wsparcie zwrotne w ramach Działania 6.2 ma charakter pilotażowy, w związku z tym nie przewidziano przeprowadzenia odrębnych konsultacji z grupą docelową poprzedzających wprowadzenie dokumentu. 3

4 doświadczeń polskich funduszy pożyczkowych w udzielaniu tego typu pożyczek analizy korzystnych i niekorzystnych rozwiązań. Przykładowo brak jest danych na temat tego, jaka część pożyczek udzielanych osobom rozpoczynającym działalność notuje opóźnienia w spłacie lub też jest wypowiadana i odzyskiwana na drodze windykacji. W rezultacie bardzo trudno jest dyskutować o zasadności wszelkich przyjętych progów procentowych (np. 20% pożyczek wypowiedzianych). Jednocześnie, każdy Pośrednik finansowy zainteresowany realizacją projektu w ramach Działania 6.2 powinien przeprowadzić rozeznanie rynku oraz zapotrzebowanie na tego typu usługi na terenie regionu. 9 PAG Uniconsult sp. z o.o. Uwaga o charakterze ogólnym Jedną z zasadniczych barier w dostępie do finansowania dłużnego przez osoby rozpoczynające działalność gospodarcza jest brak odpowiednich zabezpieczeń. Opracowany dokument w żaden sposób nie proponuje mechanizmów ułatwiających pozyskanie takich zabezpieczeń Bardzo korzystnym instrumentem ułatwiającym dostęp do pożyczek są poręczenia funduszy poręczeń kredytowych. Nie zostały jednak przygotowane żadne instrumenty (jak np. dedykowany schemat reporęczeniowy), motywujące fundusze poręczeniowe do udzielania poręczeń dla pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, znacznie bardziej ryzykownych, niż innego rodzaju poręczenia. Ponadto istnieje szereg innych barier powodujących, że fundusze poręczeniowe mogą być niezbyt zainteresowane tego typu poręczeniami np. dyskusyjne zapisy rekomendacji Związku Banków Polskich, dotyczącej współpracy z funduszami poręczeniowymi (zakaz poręczania pożyczek oprocentowanych poniżej stopy referencyjnej), czy też brak jasności co do dopuszczalności (lub nie) łączenia finansowania pochodzącego z różnych programów operacyjnych (np. Dokument wskazuje, ze w przypadku wsparcia zwrotnego dopuszczalne są wszystkie zgodne z prawem środki zabezpieczeń finansowych, co wpłynie na zwiększenie dostępności instrumentu. 4

5 poręczanie ze środków RPO pożyczek udzielanych w ramach PO KL). Wszystkie te czynniki mogą spowodować ograniczone zainteresowanie pożyczkami, wobec braku atrakcyjnych zabezpieczeń u pożyczkobiorców. 10 PAG Uniconsult sp. z o.o. Uwaga o charakterze ogólnym Zasady w żaden sposób nie nawiązują do opracowanego przez Komisję Europejską Europejskiego Kodeksu Dobrego Postępowania Funduszy Mikropożyczkowych, przyjętego pod koniec 2011 roku. Przełożenie Kodeksu na polską rzeczywistość nie jest łatwe, jednak jest to bardzo interesujący dokument i całkowite jego pominięcie nie wydaje się uzasadnione. Wybrane zawarte w nim rozwiązania należałoby przetestować w rozpoczynającym się pilotażu. W uwadze nie wskazano jakie rozwiązania przyjęte w Kodeksie należałoby zawrzeć w rozpoczynającym się pilotażu. 11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cały dokument Uwaga generalna: W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych proszę o zastosowanie w całym dokumencie zwrotu IP/IP2 z uwagi na różne rozstrzygnięcia regionalne w tym zakresie. Uwaga o charakterze doprecyzowującym. 12 WUP Kraków Zagadnienia ogólne Zagadnienia ogólne: W jaki sposób będzie stosowana reguła proporcjonalności? Wyjaśnienie Z uwagi na specyfikę wdrażanego instrumentu regułę proporcjonalności zmodyfikowano i przyjęła ona formę mechanizmu weryfikacji efektywności PF, w ramach którego zakłada się zwrot przez PF otrzymanego dofinansowania w przypadku nie wykonania w danym terminie określonych wskaźników udzielonych pożyczek. 13 WUP w Zielonej Górze Cały dokument W dokumencie pojawia się termin prowadzenia działalności, np. Każdy uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki ma również Generowane z GUS i CEIDG zaświadczenia wyróżniają dwie daty; daty te mogą być od siebie odległe o nieograniczenie długi czas. W przypadku konieczności monitorowania pewnych 5

6 możliwość skorzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego udzielanego na etapie ubiegania się o pożyczkę, a także w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. działań mierzonych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, należy doprecyzować o którą datę chodzi: powstania działalności czy rozpoczęcia jej prowadzenia. Proszę doprecyzować, czy pod pojęciem terminu rozpoczęcia prowadzenia działalności należy rozumieć dzień rejestracji działalności (powstania podmiotu) czy wskazany w procesie rejestracji działalności dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności. 14 WUP w Toruniu Prezentacja ze spotkania w dniu 15 lutego br. Wskazano: W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych-wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku poprzez danego projektodawcę/partnera. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego, jakim dysponują projektodawca i partnerzy. Nie jest jasne jak należy rozumieć kapitał pożyczkowy jakim dysponuje projektodawca i partnerzy. Uwaga częściowo uwzględniona Jako kapitał pożyczkowy jakim dysponuje projektodawca i partnerzy należy rozumieć zasoby finansowe stanowiące własność lub pozostawione do dyspozycji projektodawcy/partnerów przeznaczone na wypłatę pożyczek. W ramach ww. kwoty należy również uwzględniać wartość wypłaconych i niespłaconych pożyczek. Jednocześnie kryterium obrotu rozszerzono o kapitał poręczeniowy. Zapis wymaga doprecyzowania. Dodatkowo proponujemy, aby potencjał finansowy, który będzie 6

7 podlegał ocenie rozszerzyć o kapitał poręczeniowy. 15 Samorząd Województwa/ WUP Katowice Podrozdział 1.1. Wstęp W trzecim akapicie podrozdziału wskazano, iż wsparcie zwrotne w formie pożyczek jest udzielane równolegle ze wsparciem dotacyjnym, które kierowane jest w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób niepełnosprawnych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych. Szczegółowe kryteria kwalifikowania uczestników projektu do poszczególnych form wsparcia określane są rokrocznie przez Instytucję Pośredniczącą w Planie Działania dla Priorytetu VI. W opinii IP2 katalog osób traktowanych priorytetowo powinien być zamknięty i dotyczyć osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (lub grup wybranych spośród tej kategorii) zdefiniowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niezdefiniowane pojęcie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku i zastosowanie katalogu otwartego ( w tym zwłaszcza ) może rodzić znaczne problemy interpretacyjne w procesie zarówno naboru wniosków o dofinansowanie projektów, jak później w procesie realizacji projektów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, podział grup docelowych na odbiorców wsparcia w formie dotacji oraz pożyczek dokonywany jest przy zastosowaniu szczegółowych kryteriów wyboru projektów (zwiększenie elastyczności udzielanego wsparcia). IP2 zaplanowała w II kwartale 2012 r. ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów przewidujących wyłącznie realizację typu 2 tj. przyznanie jednorazowej pożyczki oraz doradztwo i szkolenia. Czy IP/IP2 będą obligowane do zmiany PD w zakresie dot. form wsparcia? A jeżeli tak to czy będą obligowane do wprowadzenia kryteriów dostępu dot. wsparcia preferowanych grup? 16 WUP w Lublinie Rozdział 1/ pkt. 1.2 Należy uzupełnić o dokument nota COCOF /04 wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr W związku z tym, iż w zapisach umowy o dofinansowanie znajduje się artykuł, w którym przywołana jest ta podstawa prawna, należałoby włączyć ją w katalog podstaw prawnych wskazanych w W pkt 1.2 (tiret 4) dokumentu już wskazano notę cocof 7

8 1083/2006 Zasadach WUP Olsztyn Zgodnie z zapisami SzOP PO KL (obowiązującymi od r.) Pomoc o charakterze bezzwrotnym powinna być skierowana w pierwszej kolejności do osób 17 Rozdział 1 pkt. 1.1 Należy ujednolicić zapisy odnoszące się do grup osób, do których skierowane jest wsparcie dotacyjne. znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób długotrwale bezrobotnych, osób do 25 roku życia, niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, a także osób po 50 roku życia, które nie mają możliwości zaciągania kredytów w bankach komercyjnych na powszechnie dostępnych warunkach rynkowych. Treść zawarta w pkt 1.1 Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej PO KL (dalej: Zasady) wskazuje, iż wsparcie w postaci dotacji skierowane jest w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób niepełnosprawnych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych. W SzOP PO KL nie wspomniano o preferencji dla kobiet w przyznawaniu dotacji. W Zasadach należałoby doprecyzować niniejsze informacje. 18 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu 1.1. Wstęp oraz 2.6. Warunki udzielania oraz spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej uwaga dotyczy Program pilotażowy powinien zawierać precyzyjne zapisy odnośnie grupy docelowej odbiorców pożyczek. Powinien zawierać definicję podmiotu ekonomii społecznej. Termin podmiot ekonomii społecznej jest używany w różnych znaczeniach. Jedyną grupą dobrze zdefiniowaną są spółdzielnie socjalne. Natomiast w przypadku pozostałych, znacznie liczniejszych podmiotów, konieczne jest doprecyzowanie jaki podmiot może być Przez podmioty ekonomii społecznej należy rozumieć podmioty, o których mowa w definicji zawartej w Słowniczku terminologicznym Szczegółowego Opisu Priorytetów PO 8

9 ostatecznej odbiorców grupy określony tym terminem. KL. 19 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu 1.1. Wstęp oraz 2.6. Warunki udzielania oraz spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej uwaga dotyczy ostatecznej grupy odbiorców Należy zrezygnować z wymogu, aby beneficjenci świadczyli usługi z zakresu pożytku publicznego Jedno z kryteriów odnośnie grupy docelowej stanowi, iż podmioty ekonomii społecznej muszą świadczyć usługi z zakresu pożytku publicznego, co oznaczać może, że spółdzielnie, które powstały, jako akty pożytku publicznego i niekoniecznie prowadzą działalność, która jest wylistowana w ustawie o działalności pożytku publicznego nie mogłyby ubiegać się o pożyczki. Oznacza to, że dziewięćdziesiąt pięć procent spółdzielni, które funkcjonują możemy pozbawić możliwości skorzystania z tego systemu pożyczek. W formule, która została zapisana w założeniach funduszu pożyczkowego, z pożyczek skorzystają tylko organizacje non profit, prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego. Zasady nie wskazują szczegółowych kryteriów, jakie muszę spełnić podmioty ekonomii społecznej by ubiegać się o pożyczki. Kryteria te zostaną określone w dokumentacji przetargowej i będą podlegały zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący 20 ZBP Rozdział W projekcie Zasad w zakresie instrumentów dz wpisano już konkretny podmiot (BGK) mający pełnić funkcje menedżera funduszu powierniczego. Czy oznacza to że nie odbędzie się na tym poziomie konkurs/przetarg na Menedżera? Równość traktowania podmiotów rynkowych. Możliwe zainteresowanie udziałem w konkursie na menedżera funduszu powierniczego także innych podmiotów, np. banków komercyjnych czy banków zrzeszających banki spółdzielcze. O wyborze powinna zadecydować najlepsza oferta dla IŻ. Wyjaśnienie Bank Gospodarstwa Krajowego został w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL wskazany na beneficjenta systemowego. Na tej podstawie, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, BGK może realizować projekt. Nie ma konieczności organizowania konkursu na wyłonienie beneficjenta systemowego. 9

10 21 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Rozdział 2. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL uwaga dotyczy podziału na makroregiony Należałoby zmienić podział dystrybucji pożyczek ze szczebla makroregionu (5 funduszy) na szczebel wojewódzki (jeden fundusz na województwo) tj. należy ogłosić 16 postępowań przetargowych na jednego wykonawcę w województwie lub jeden przetarg w szesnastu częściach z podziałem na województwa. Pośrednik finansowy (fundusz pożyczkowy) powinien być umiejscowiony jak najbliżej pożyczkobiorcy, żeby móc reagować szybko i zdecydowanie przy pomocy doradcy. Ze względu na pilotażowy charakter projektu, ograniczone środki na jego realizację oraz zaawansowanie prac nad wdrożeniem koncepcji uwzględnienie tej uwagi nie jest możliwe. Niemniej jednak, przetarg zostanie zorganizowany w taki sposób, by zapewnić dostęp do pożyczek, a także doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju. Kryteria wyboru Pośredników finansowych będą podlegały zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący. 22 ZBP Wstęp rozdziału 2. Przewidziana decentralizacji wdrożenia w podziale na 5 makroregionów i konieczność aplikowania odrębnie do każdego makroregionu, czyni ten instrument mało atrakcyjnym dla banków sieciowych i podraża koszty wdrażania instrumentu. Jeśli IZ pragnie osiągnąć efekt skali i dotrzeć do większej liczby beneficjentów pożądane będzie zaangażowanie banków sieciowych. W przypadku aplikowania przez bank sieciowy, obsługujący podmioty uprawnione do skorzystania z wsparcia na terytorium całego kraju, konieczność składania 5 odrębnych ofert do przetargów ogłaszanych dla każdego makroregionu odrębnie, podraża koszty obsługi i wdrożenia programu co wynika z konieczności prowadzenia księgowości i monitoringu odrębnie do każdej umowy. W ramach przetargu, który będzie organizowany przez BGK zakłada się możliwość składania ofert cząstkowych (na poszczególne makroregiony), jak również na cały kraj. Powyższe uwzględnia zatem możliwość aplikowania przez bank sieciowy. 23 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Rozdz. 2 Wskaźnik szkodowości nie powinien być sztywno ustalony pomiędzy BGK a Pośrednikiem Wskaźnik ten pilotażowo powinien zostać sprawdzony w wyniku działania danego funduszu (różny poziom szkodowości) i przeprowadzonej ewaluacji pożyczek. Uzyskanie jakichkolwiek doświadczeń z Dokument nie określa wskaźnika szkodowości w projekcie systemowym. To zagadnienie będzie przedmiotem umowy pomiędzy BGK a pośrednikiem. Jednocześnie na 10

11 pilotażowego programu jest możliwe tylko wtedy, gdy wskaźnik szkodowości będzie ewaluowany również pod kątem miejsca udzielanego wsparcia, typu podmiotu biorącego pożyczkę, itp. poziomie ww. umowy nie zakłada się definiowania wskaźnika szkodowości. 24 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Rozdz. 2 Program pilotażowy powinien dopuszczać przy udzielaniu pożyczek kryteria nie tylko ekonomiczne (wynikające z analizy finansowej), ale również społeczne. Należy wziąć pod uwagę, że nie każdy podmiot ekonomii społecznej będzie posiadał podstawową zdolność kredytowa co generalnie może przekładać się na spełnienie warunków brzegowych dla udzielenia pożyczki. Powinny wskazać co najmniej źródło spłaty kapitału oraz źródło spłaty odsetek oraz pokrycie kosztów zabezpieczenia. Jeśli pożyczka ma tylko efekt społeczny może okazać się że brak będzie źródła spłaty odsetek oraz źródła finansowania zabezpieczeń dla pożyczki. Zasady nie określają kryteriów przyznawania pożyczek. Zapisy dotyczące tego rodzaju zagadnień znajdą się w dokumencie określającym jednolitą metodologię oceny wniosków o pożyczkę, która będzie częścią dokumentacji przetargowej. Powinno się stosować elastyczne podejście do sytuacji zalegania przez PES spłaty raty oraz mieć możliwość zwolnienia PES ze sztywnych terminów spłaty rat. 25 DWF w MPiPS 2., str. 5 Jest: W projekcie wsparcie w formie pożyczek jest połączone z doradztwem świadczonym zarówno na etapie zaciągania, jak i spłaty pożyczki. BGK zamierza udzielać usługi doradztwa po podpisaniu umowy pożyczki z PES Propozycja DWF - doprecyzowanie: W projekcie wsparcie w formie pożyczek jest połączone z doradztwem świadczonym po 11

12 podpisaniu umowy pożyczki. 26 Adriana Niedoszewska 2.1. Zakres zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego Uwaga do zdania: Przetarg zostanie zorganizowany w taki sposób, by PES w każdym z makroregionów miały zapewniony dostęp do pożyczek, a także doradztwa. Proponuję brzmienie: Przetarg zostanie zorganizowany w taki sposób, by PES w każdym z województw w makroregionach miały zapewniony dostęp do pożyczek, a także doradztwa. Tutaj chyba ważne jest to, by w każdym regionie makroregionu funkcjonowali pośrednicy finansowi. Chodzi o to, by dostępność do nich nie była ograniczona ze względu np. na zbyt wysokie koszty dojazdu do miejsca korzystania z usług. Nawet jeśli część usług będzie prowadzona przez pośredników bezpośrednio w PES to i tak warto zadbać o to, by w każdym z województw działali co najmniej ich przedstawiciele. Uwaga częściowo uwzględniona Kryteria wyboru Pośredników finansowych będą uwzględniały terytorialną dostępność oferty pożyczkowej dla podmitów ekonomii społecznej, 27 BGK Rozdział 2.; 2.1. Zakres zadań poszczególnych podmiotów; BGK; pkt 5) Spłaty pożyczek w głównej mierze dokonywane będą po wypłacie środków do PF, w związku z czym wymóg zawieszenia przekazywania środków do PF do czasu zrealizowania procesu naprawczego mija się z celem. Dodatkowo jest niejasne, na czym miałby polegać proces naprawczy u PF, skoro za opóźnienia odpowiadają ostateczni beneficjenci. Czy chodzi o proces naprawczy związany z działaniami windykacyjnymi? Uwaga częściowo uwzględniona Doprecyzowano, iż zawieszenie przekazywania środków do PF dotyczy refundacji kosztów zarządzania PF. 28 DWF w MPiPS 2.1.1, str. 6 Jest: Umowa o dofinansowanie projektu systemowego zawiera co najmniej następujące elementy wynikające z dodatkowych wymagań stawianych przez unijne rozporządzenia w związku z realizacją wsparcia poprzez instrumenty inżynierii finansowej:( ) Określenie zgodne z projektem umowy o dofinansowanie pomiędzy MPiPS i BGK - zasady i warunki oceny i wyboru Funduszy pożyczkowych. 12

13 Propozycja DWF- ( ) -zasady i warunki oceny i wyboru Pośredników finansowych. 29 Adriana Niedoszewska Pośrednicy finansowi Uwaga ogólna do podrozdziału. Warto na początku tego rozdziału tj. rozdziału 2) przywołać definicję podmiotu ekonomii społecznej, która będzie obowiązywała tak, by nie rodziły się wątpliwości, co do różnego rozumienia tego pojęcia przez różne podmioty (łącznie zresztą z PES) Przez podmioty ekonomii społecznej należy rozumieć podmioty o których mowa w definicji zawartej w Słowniczku terminologicznym Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. 30 Adriana Niedoszewska Pośrednicy finansowi Uwaga do zdania: 2) monitorowania wykorzystania udzielonych pożyczek, w tym kontroli na miejscu realizacji projektu. Jak często takie kontrole będą prowadzone? Moim zdaniem powinno się to synchronizować z zasadami kontroli projektów PO KL. Należy jasno zapisać, iż pośrednicy powinni kontrolować pożyczki zgodnie z zasadami obowiązującymi dla kontroli projektów PO KL. W przeciwnym razie system będzie zbędnie kosztowny, a także będzie dublował system kontroli dla projektów finansowanych z EFS. Projekty w zakresie inżynierii finansowej są realizowane w ramach Działania 1.4 PO KL Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W związku z powyższym system kontroli ww. Działań jest tożsamy z systemem kontroli PO KL i jest jego częścią. Zostało to wyraźnie zapisane w rozdziale 2.7 str. 13 ( kontrola w zakresie instrumentów inżynierii finansowej przeprowadzana jest w oparciu o zapisy Zasad kontroli w ramach PO KL i obejmuje kontrolę 13

14 systemową oraz kontrolę projektów oraz tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta jest analogiczny do trybu opisanego w Zasadach kontroli w ramach PO KL ). Kontrola projektu jest przeprowadzana przez Instytucję Pośredniczącą (MPiPS) w BGK. Przedmiotowa kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie BGK, Pośredników finansowych jak i w podmiotach ekonomii społecznej. Natomiast Pośrednicy finansowi zostaną wybrani przez BGK w trybie przetargu nieograniczonego, a ich działania kontrolne mają bardziej charakter monitorujący wykorzystanie udzielonych pożyczek. 31 Adriana Niedoszewska Pośrednicy finansowi Uwaga do zdania: zobowiązanie do zapewnienia PES doradztwa po udzieleniu pożyczki. Czy aby tego rodzaju zapis powinien być w umowie z BGK? To raczej treść umowy BGK z pośrednikami. W umowie z BGK powinien znaleźć się zapis dot. zobowiązania do zapewnienia w umowach z pośrednikami doradztwa dla PES po udzieleniu pożyczki. BGK chyba samo doradztwa świadczyć na rzecz PES nie będzie prawda? Przywołany zapis dotyczy umowy BGK z pośrednikami, a nie umowy zawartej pomiędzy IP a BGK. 32 Adriana Niedoszewska Pośrednicy finansowi Uwaga do zdania: politykę wycofywania środków przez BGK z funduszy pożyczkowych zarządzanych przez wybranych przez BGK Pośredników finansowych. Jak wynika z dalszych zapisów dot. kosztów kwalifikowanych dla BGK przewiduje się również koszty windykacji powierzonych przez BGK Wycofanie to jedno, ale też może okazać się niestety, że pośrednik nie przekazał otrzymanych środków na pożyczki, a przeznaczył je na inne cele. Wówczas powinien zwrócić je BGK z odsetkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przywołane zapisy wskazują, iż umowa zawiera co najmniej elementy wskazane w pkt (str. 7). Nie wyklucza to możliwości wprowadzenia zapisów dotyczących zwrotu środków w przypadku ich nieprawidłowego wykorzystania. 14

15 pośrednikom finansowym środków. Powinno to więc również zostać zapisane i w tym miejscu. 33 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Pośrednicy finansowi; Do głównych zadań Pośredników finansowych należy udzielanie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. W ramach tego zadania, pośrednicy będą także w szczególności zobowiązani do: pkt 4 windykacji niespłaconych pożyczek. Należy zdefiniować, co oznaczają pożyczki stracone oraz kiedy stają się one stracone tj. czy uważa się je za stracone np. wtedy, kiedy wkracza komornik, czy wtedy, gdy podmiot ekonomii społecznej przestaje funkcjonować. Brak odpowiedniego zapisu może oznaczać ściąganie należności w nieskończoność, co może stać się źródłem jeszcze większych problemów dla podmiotów ekonomii społecznej. Szczegółowe uregulowania w zakresie windykacji pożyczek oraz uznawania pożyczek za stracone powinny być przedmiotem umowy pomiędzy BGK a Pośrednikiem względnie odrębnych regulaminów przedkładanych do akceptacji BGK po podpisaniu umowy z Pośrednikiem, nie zaś przedmiotowego dokumentu. 34 Fundacja Fundusz Współpracy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu Pośrednicy finansowi - uwaga odnosząca się do umowy pomiędzy BGK a Pośrednikiem finansowym 1. Każdy wybrany w drodze przetargu Pośrednik finansowy (fundusz pożyczkowy) powinien móc doprecyzować ogólne warunki udzielania pożyczek w umowie pomiędzy nim a BGK. 2. Wskaźnik szkodowości nie powinien być sztywno ustalony pomiędzy BGK a Pośrednikiem. 3. Program pilotażowy powinien dopuszczać przy udzielaniu pożyczek kryteria nie tylko ekonomiczne (wynikające z analizy finansowej), ale również społeczne. Ad. 1-3 Zgodnie z postulowanym wyżej mechanizmem, niektóre warunki udzielania pożyczek w tym np. okres spłaty mogą być wstępnie określone w umowie, jednak pod warunkiem zachowania możliwości ich modyfikacji stosownie do sytuacji beneficjentów danego pośrednika finansowego. Dokument nie określa szczegółowych kwestii związanych z ogólnymi warunkami udzielania pożyczek oraz wskaźnika szkodowości. Te kwestie powinny być przedmiotem umowy pomiędzy BGK a pośrednikiem. Zasady nie określają kryteriów przyznawania pożyczek. Zapisy dotyczące tego rodzaju zagadnień znajdą się w dokumencie określającym jednolitą metodologię oceny wniosków o pożyczkę, która będzie częścią dokumentacji przetargowej. 15

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program finansowania przedsiębiorstw społecznych

Pilotażowy program finansowania przedsiębiorstw społecznych Warszawa, 11 lipca 2011 r. Pilotażowy program finansowania przedsiębiorstw społecznych I. Cel Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) zostanie

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Zalecenia dotyczące udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Zalecenia dotyczące udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 1. Cel Niniejsze Zalecenia wskazują na zasadnicze kwestie, które dotyczą relacji

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Szczecin, 18.08.2011 r. Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie.

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie. Nowy system płatności dotacji unijnych Dużo pytań, mało odpowiedzi Od stycznia przyszłego roku beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji w regionach mogą mieć problemy z terminowym otrzymywaniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Poznań, 17 sierpnia 2011 r. Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie.

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie. 10 listopada 2015 r. Interpretacje Instytucji Zarządzającej dotyczące konkursu nr RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/15 w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór Pośredników Finansowych (PF), którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4)

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Materiał informacyjny do uchwały w sprawie zmian Wytycznych w zakresie zasad

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 21 kwietnia 2016 r. Podstawowe informacje o BGK Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego

Metryka Produktu Finansowego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r.

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. 1) Beneficjent powinien mieć możliwość nie uwzględniania we wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej Informacja sygnalna

Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej Informacja sygnalna Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 Informacja sygnalna Jan Szczucki, Maciej Gajewski 17 marca 2016, Mszczonów Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pożyczka na start dla Twojej firmy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wstęp Jedną

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Programy (grupy projektów)

Programy (grupy projektów) Programy (grupy projektów) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Wersja - luty 2006 Spis treści 1. Ogólne informacje...3 1.1. Co to jest program?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.7/2014/DFP/ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Gniezno, 13 października 2016 r. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo