1. Dane wnioskodawcy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dane wnioskodawcy:"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj.dz. U. z 2015r., poz.149 ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2012r. 457 z późn zm.) UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM dotyczącym przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, który jest zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. Wniosek należy składać na obowiązującym druku.kazdy punkt we wniosku należy wypełnić w sposób czytelny i jednoznaczny. Nie należy pozostawiać jakichkolwiek punktów bez odpowiedzi. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, gdyż stanowi on podstawę przyznania dotacji, a następnie integralną część umowy. Od negatywnego stanowiska PUP nie przysługuje odwołanie. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku zgłaszania się na obowiązkowe wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach. Każdy bezrobotny wnioskujący o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy zobowiązany jest uczestniczyć w poradnictwie zawodowym. Wizytę u doradcy należy odbyć przed złożeniem wniosku, po wcześniejszym umówieniu się na termin. 1. Dane wnioskodawcy:.... Imię i nazwisko wnioskodawcy.... Adres Telefon... Stan cywilny wnioskodawcy. Data rejestracji jako osoba bezrobotna Numer dowodu osobistego PESEL:. NIP:.. 2. Wnioskowana kwota dofinansowania:...., słownie złotych: 3. Prowadziłem/am* /nie prowadziłem/am* działalność gospodarczą. * niepotrzebne skreślić Jeśli tak, to kiedy została zakończona, w jakim zakresie była prowadzona:. 4. Jestem /nie jestem/* zadłużony/a* z tytułu zaciągniętej pożyczki /kredytu*. niepotrzebne skreślić Jeśli tak, to gdzie Kwota zadłużenia - pożyczki/kredytu*, forma zabezpieczenia, warunki spłaty:

2 5. Posiadane kwalifikacje, uprawnienia, odbyte szkolenia w zakresie działalności którą wnioskodawca zamierza rozpocząć: a) wykształcenie:.... b) doświadczenie zawodowe:..... b) szkolenia, uprawnienia: 6. Zakres działalności gospodarczej, którą zamierzam podjąć: Symbol PKD 2007 Nazwa grupowania (podklasy) Krótki opis zamierzonego przedsięwzięcia przeważający: dodatkowe: 7. Opis miejsca planowanej działalności gospodarczej: a) adres zakładu głównego (siedziby firmy):..... b) adresy oddziałów i innych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:... c) lokal własny powierzchnia (w m²) :...liczba pomieszczeń:... d) lokal wynajęty/użyczony o powierzchni (w m²) :...liczba pomieszczeń:... na czas:.wysokość czynszu miesięcznie (w zł)... UWAGA Przed rozpatrzeniem wniosku może zostać przeprowadzona wizja w wyżej wskazanych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej 8. Mój współmałżonek prowadzi/* nie prowadzi działalność gospodarczą. * niepotrzebne skreślić Jeśli tak, w jakim zakresie jest prowadzona: Jakie działania zostały podjęte w związku z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej: UWAGA: Rozumiemy przez to: odbyte szkolenia, niezbędne pozwolenia, listy intencyjne od potencjalnych odbiorców lub dostawców, zawarte umowy itp. należy dołączyć stosowne dokumenty. 1)... 2)... 3)... Rozmowa indywidualna z Doradcą Zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy: UWAGA: Wizytę należy odbyć przed złożeniem wniosku, po wcześniejszym umówieniu się na termin z doradcą. Celem wizyty jest ocena predyspozycji wnioskodawcy do prowadzenia działalności, a nie konsultacja wniosku. Posiada/ nie posiada predyspozycje zawodowe do prowadzenia wskazanej działalności * niepotrzebne skreślić Objęto/ nie objęto Indywidualnym Planem Działania Doradca Zawodowy dnia.... (podpis i pieczątka) 2

3 10. Kalkulacja kosztów niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej oraz żródła ich finansowania: UWAGA: Należy określić kalkulację ogólnych kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej np. koszty remontu, zakup wyposażenia, pierwszy koszt zakupu produktów lub towarów, czynsz, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, kredyty bankowe, darowizny. Lp. Środki finansowe do zaangażowania w przedsięwzięcie Wyszczególnienie zakupów Środki fi finanansowane z PUP Środki własne Inne źródła Razem 3

4 11. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanego dofinansowania: UWAGA: Należy rozpisać w poszczególnych pozycjach w szczególności środki trwałe: urządzenia, maszyny niezbędne do wykonywania planowanej działalności oraz podać planowaną kwotę zakupu. Lp. Specyfikacja zakupów Kwota w złotych UWAGA: suma wartości brutto powinna być zgodna z kwotą wnioskowaną Razem: 4

5 12. Proponuję zabezpieczyć przyznane środki w następujący sposób: * zaznacz właściwe UWAGA: należy wybrać jedną z podanych form zabezpieczenia - weksel z poręczeniem wekslowym [ ] - poręczenie [ ] - gwarancja bankowa [ ] - blokada rachunku bankowego [ ] 13. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. UWAGA: Należy określić przewidywane przez wnioskodawcę średnie miesięczne efekty ekonomiczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Lp. Wyszczególnienie Przewidywany średni m-c 1. Przewidywane przychody z działalności: UWAGA:wskazać źródła przychodów, objaśnić strukturę i obliczyć ich wysokość. - produkcyjnej - handlowej - usługowej 2. Przewidywane koszty: UWAGA: wskazać najważniejsze kategorie kosztowe, które będą występowały w związku z prowadzoną działalnością oraz sposób obliczenia ich wysokości. a) koszty zakupu: surowców, materiałów, części zamiennych, towarów, usług b) Wynagrodzenia pracowników z narzutami (ZUS,FP,FGŚP) c) Amortyzacja d) Odsetki od kredytów i pożyczek, umów leasingowych e) Pozostałe koszty (czynsz, podatek od nieruchomości, energia, woda, telefon, ryczałty, ubezpieczenie majątkowe, poczta, reklama, transport) 3. Zysk/Strata brutto UWAGA: obliczamy według podanego wzoru (1 2) 4. Składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego UWAGA: należy określić czy składka pełna, preferencyjna, KRUS 5. Podatek dochodowy UWAGA: obliczyć wysokość podatku dochodowego wynikającego z wybranej formy opodatkowania 6. Zysk/Strata netto UWAGA: obliczamy według podanego wzoru (3-4- 5) 14. Numer rachunku bankowego osobistego: * zaznacz właściwe - posiadam rachunek osobisty w banku:,co potwierdzam dołączoną do wniosku umową /zaświadczeniem [ ] - nie posiadam jednak zobowiązuję się do założenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedłożenia numeru konta do Urzędu Pracy przed podpisaniem umowy [ ] 5

6 15. Opis przedsięwzięcia : 1.Opis planowanej działalności, dane dotyczące oferowanych produktów lub usług. 2. Odbiorcy oferowanych produktów i usług. 3.Miejsca i źródła zaopatrzenia- analiza rynku dostawców. 4.Sposób promocji i reklamy- planowana metoda wejścia na rynek. 5. Analiza konkurencji-otoczenia, na którym firma zamierza działać. 6. Motywy podejmowania działalności gospodarczej. 6

7 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 poz z póżn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do celów związanych z realizacją przez PUP projektów i innych programów. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie. Oświadczam, że znam treść Regulaminu przyznawania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyjmuję również do wiadomości, że Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dębicy służy prawo kontroli wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku, a w szczególności wnioskodawca na każdorazowe wezwanie PUP zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty oraz umożliwić przeprowadzenie wizyty sprawdzającej pod adresem planowanej działalności gospodarczej. Informacje powyższe składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy UWAGA: Każdą załączoną kserokopię dokumentu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem wnioskodawcy (imię, nazwisko). W przypadku dołączenia do wniosku dokumentu obcojęzycznego należy przedłożyć również jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. Załączniki: 1. Oświadczenie bezrobotnego o spełnianiu warunków Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - Załącznik nr 1 do wniosku 2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (należy wypełnić część A, C i D oraz złożyć swój podpis, przy czym dane ujęte w pkt 5-8 części A i w części C i D powinny dotyczyć planowanej działalności) - Załącznik nr 2 i 2a do wniosku 3. Dokumenty poświadczające prawo do lokalu, w którym wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą: kserokopia aktu własności lub aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych potwierdzający własność lokalu, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela na prowadzenie działalności we wskazanym miejscu. ( Powyższe umowy powinny zapewniać możliwość prowadzenia działalności w planowanym miejscu przez okres co najmniej 12 m-cy licząc od daty jej rozpoczęcia); 4. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje, uprawnienia lub doświadczenie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia zamierzanej działalności gospodarczej takie jak np. dyplom ukończenia wyższej uczelni, świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów zawodowych, certyfikaty, koncesje, licencje, pozwolenia itp. 5. W przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności z adnotacją, że nie posiada zaległości z tego tytułu oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z wyłączeniem osób które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej do 2000 r. ; 6.W przypadku posiadania osobistego rachunku bankowego prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego (umowę lub zaświadczenie z banku dotyczące numeru rachunku bankowego osobistego; 7. Zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, (jeżeli pomoc udzielana była w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe). 7

8 * niepotrzebne skreślić Załącznik nr 1 do wniosku Oświadczenie o spełnianiu warunków rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn zm. ) Świadomy(a)* odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oraz znaczenia przepisów prawa stanowiących podstawę przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, oświadczam, że: 1/ otrzymałem(am)*/ nie otrzymałem(am)* bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2/ prowadziłem(am)*/ nie prowadziłem(am)* działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; 3/ posiadam* / nie posiadam i nie posiadałem(am)* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 4/ nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 5/ w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku byłem(am)* / nie byłem(am) * karany(a)* za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6/ zobowiazuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania; 7/ nie złożyłem(am)*/ złożyłem(am)* wniosku do innego starosty (Urzędu Pracy), o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 8/ W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku: a) nie odmówiłem (am) bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Intergracja o którym mowa w art. 62 a ustawy, b) nie przerwałem (am) z wlasnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działalnia, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Intergracja o którym mowa w art. 62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjąłem (am) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie. 9/ jest mi wiadome, że środki o które wnioskuję stanowią pomoc de minimis i oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy 8

9 Załącznik nr 2 do wniosku Dębica, dnia... Wnioskodawca (imię i nazwisko).. (adres).. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art k.k. 1 i art i 2 k.k. 2 oświadczam, że w bieżącym roku i w ciągu dwóch poprzedzających go lat * właściwe zaznaczyć nie otrzymałem (am),* otrzymałem (am) * pomoc de minimis. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy podać wysokość pomocy w euro:..... (czytelny podpis Wnioskodawcy) 1 art k.k. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2 art k.k. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. 9

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia /pieczęć firmowa Organizatora/ W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia I. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo